summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/vi.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/vi.po')
-rw-r--r--po/vi.po1260
1 files changed, 652 insertions, 608 deletions
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
index 69d7fb7..d69f249 100644
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -6,10 +6,10 @@
#
msgid ""
msgstr ""
-"Project-Id-Version: xkeyboard-config 1.6pre1\n"
+"Project-Id-Version: xkeyboard-config 1.6.99\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: svu@users.sourceforge.net\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-05-12 23:49+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-05-13 20:36+0930\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-09-15 23:31+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-09-19 14:33+0930\n"
"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
"Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -373,2382 +373,2426 @@ msgid "Bangladesh"
msgstr "Băng-la-đexợ"
#: ../rules/base.xml.in.h:89
+msgid "Bashkirian"
+msgstr "Ba-s-khi-ri"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:90
msgid "Bel"
msgstr "Bel"
-#: ../rules/base.xml.in.h:90
+#: ../rules/base.xml.in.h:91
msgid "Belarus"
msgstr "Bê-la-rút"
-#: ../rules/base.xml.in.h:91
+#: ../rules/base.xml.in.h:92
msgid "Belgium"
msgstr "Bỉ"
-#: ../rules/base.xml.in.h:92
+#: ../rules/base.xml.in.h:93
msgid "BenQ X-Touch"
msgstr "BenQ X-Touch"
-#: ../rules/base.xml.in.h:93
+#: ../rules/base.xml.in.h:94
msgid "BenQ X-Touch 730"
msgstr "BenQ X-Touch 730"
-#: ../rules/base.xml.in.h:94
+#: ../rules/base.xml.in.h:95
msgid "BenQ X-Touch 800"
msgstr "BenQ X-Touch 800"
-#: ../rules/base.xml.in.h:95
+#: ../rules/base.xml.in.h:96
msgid "Bengali"
msgstr "Ben-ga-li"
-#: ../rules/base.xml.in.h:96
+#: ../rules/base.xml.in.h:97
msgid "Bengali Probhat"
msgstr "Ben-ga-li Probhat"
-#: ../rules/base.xml.in.h:97
+#: ../rules/base.xml.in.h:98
msgid "Bepo, ergonomic, Dvorak way"
msgstr "Bepo, tối ưu nhân tố, cách Dvorak"
-#: ../rules/base.xml.in.h:98
+#: ../rules/base.xml.in.h:99
msgid "Bepo, ergonomic, Dvorak way, latin-9 only"
msgstr "Bepo, tối ưu nhân tố, cách Dvorak, chỉ Latin-9"
-#: ../rules/base.xml.in.h:99
+#: ../rules/base.xml.in.h:100
msgid "Bgr"
msgstr "Bgr"
-#: ../rules/base.xml.in.h:100
+#: ../rules/base.xml.in.h:101
msgid "Bhu"
msgstr "Bhu"
-#: ../rules/base.xml.in.h:101
+#: ../rules/base.xml.in.h:102
msgid "Bhutan"
msgstr "Bhu-tan"
-#: ../rules/base.xml.in.h:102
+#: ../rules/base.xml.in.h:103
msgid "Biblical Hebrew (Tiro)"
msgstr "Do Thái kinh thánh (Tiro)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:103
+#: ../rules/base.xml.in.h:104
msgid "Bih"
msgstr "Bih"
-#: ../rules/base.xml.in.h:104
+#: ../rules/base.xml.in.h:105
msgid "Blr"
msgstr "Blr"
-#: ../rules/base.xml.in.h:105
+#: ../rules/base.xml.in.h:106
msgid "Bosnia and Herzegovina"
msgstr "Bô-xni-a và Héc-xê-gô-vi-na"
-#: ../rules/base.xml.in.h:106
+#: ../rules/base.xml.in.h:107
msgid "Both Alt keys together"
msgstr "Cả hai phím Alt với nhau"
-#: ../rules/base.xml.in.h:107
+#: ../rules/base.xml.in.h:108
msgid "Both Ctrl keys together"
msgstr "Cả hai phím Ctrl với nhau"
-#: ../rules/base.xml.in.h:108
+#: ../rules/base.xml.in.h:109
msgid "Both Shift keys together"
msgstr "Cả hai phím Shift với nhau"
-#: ../rules/base.xml.in.h:109
+#: ../rules/base.xml.in.h:110
msgid "Bra"
msgstr "Bra"
-#: ../rules/base.xml.in.h:110
+#: ../rules/base.xml.in.h:111
msgid "Braille"
msgstr "Chữ nổi"
-#: ../rules/base.xml.in.h:111
+#: ../rules/base.xml.in.h:112
msgid "Brazil"
msgstr "Bra-xin"
-#: ../rules/base.xml.in.h:112
+#: ../rules/base.xml.in.h:113
msgid "Breton"
msgstr "Bợ-re-ton"
-#: ../rules/base.xml.in.h:113
+#: ../rules/base.xml.in.h:114
msgid "Brl"
msgstr "Brl"
-#: ../rules/base.xml.in.h:114
+#: ../rules/base.xml.in.h:115
msgid "Brother Internet Keyboard"
msgstr "Bàn phím Internet Brother"
-#: ../rules/base.xml.in.h:115
+#: ../rules/base.xml.in.h:116
msgid "Buckwalter"
msgstr "Buckwalter"
-#: ../rules/base.xml.in.h:116
+#: ../rules/base.xml.in.h:117
msgid "Bulgaria"
msgstr "Bun-ga-ri"
-#: ../rules/base.xml.in.h:117
+#: ../rules/base.xml.in.h:118
msgid "CRULP"
msgstr "CRULP"
-#: ../rules/base.xml.in.h:118
+#: ../rules/base.xml.in.h:119
msgid "Cambodia"
msgstr "Căm Bốt"
-#: ../rules/base.xml.in.h:119
+#: ../rules/base.xml.in.h:120
msgid "Can"
msgstr "Can"
-#: ../rules/base.xml.in.h:120
+#: ../rules/base.xml.in.h:121
msgid "Canada"
msgstr "Ca-na-da"
-#: ../rules/base.xml.in.h:121
+#: ../rules/base.xml.in.h:122
msgid "Caps Lock"
msgstr "Caps Lock"
-#: ../rules/base.xml.in.h:122
+#: ../rules/base.xml.in.h:123
msgid "CapsLock"
msgstr "CapsLock"
-#: ../rules/base.xml.in.h:123
+#: ../rules/base.xml.in.h:124
msgid "CapsLock (to first layout), Shift+CapsLock (to last layout)"
msgstr "CapsLock (tới bố trí đầu tiên), Shift+CapsLock (tới bố trí cuối cùng)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:124
+#: ../rules/base.xml.in.h:125
msgid "CapsLock (while pressed), Alt+CapsLock does the original capslock action"
msgstr "CapsLock (trong khi bấm), Alt+CapsLock thì làm việc gốc khoá chữ hoa"
-#: ../rules/base.xml.in.h:125
+#: ../rules/base.xml.in.h:126
msgid "CapsLock acts as Shift with locking. Shift \"pauses\" CapsLock"
msgstr "CapsLock hoạt động như Shift mà cũng khoá. Shift « tạm dừng » CapsLock."
-#: ../rules/base.xml.in.h:126
+#: ../rules/base.xml.in.h:127
msgid "CapsLock acts as Shift with locking. Shift doesn't affect CapsLock"
msgstr "CapsLock hoạt động như Shift mà cũng khoá. Shift không có tác động CapsLock."
-#: ../rules/base.xml.in.h:127
+#: ../rules/base.xml.in.h:128
+msgid "CapsLock is disabled"
+msgstr "CapsLock bị tắt"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:129
msgid "CapsLock key behavior"
msgstr "Đặc điểm của phím CapsLock"
-#: ../rules/base.xml.in.h:128
+#: ../rules/base.xml.in.h:130
msgid "CapsLock toggles Shift so all keys are affected"
msgstr "CapsLock bật tắt Shift thì mọi phím đều bị ảnh hưởng"
-#: ../rules/base.xml.in.h:129
+#: ../rules/base.xml.in.h:131
msgid "CapsLock toggles normal capitalization of alphabetic characters"
msgstr "CapsLock bật tắt viết hoa thông thường của các ký tự chữ cái"
-#: ../rules/base.xml.in.h:130
+#: ../rules/base.xml.in.h:132
msgid "CapsLock uses internal capitalization. Shift \"pauses\" CapsLock"
msgstr "CapsLock sử dụng chức năng viết hoa nội bộ. Shift « tạm dừng » CapsLock."
-#: ../rules/base.xml.in.h:131
+#: ../rules/base.xml.in.h:133
msgid "CapsLock uses internal capitalization. Shift doesn't affect CapsLock"
msgstr "CapsLock sử dụng chức năng viết hoa nội bộ. Shift không có tác động CapsLock."
-#: ../rules/base.xml.in.h:132
+#: ../rules/base.xml.in.h:134
msgid "Catalan variant with middle-dot L"
msgstr "Biến thể Ca-ta-lan có chữ L chấm giữa"
# Tên bố trí bàn phím ?
-#: ../rules/base.xml.in.h:133
+#: ../rules/base.xml.in.h:135
msgid "Cedilla"
msgstr "Cedilla"
-#: ../rules/base.xml.in.h:134
+#: ../rules/base.xml.in.h:136
msgid "Che"
msgstr "Che"
-#: ../rules/base.xml.in.h:135
+#: ../rules/base.xml.in.h:137
msgid "Cherokee"
msgstr "Che-rô-khi"
-#: ../rules/base.xml.in.h:136
+#: ../rules/base.xml.in.h:138
msgid "Cherry B.UNLIMITED"
msgstr "Cherry B.VÔ_HẠN"
-#: ../rules/base.xml.in.h:137
+#: ../rules/base.xml.in.h:139
msgid "Cherry Blue Line CyBo@rd"
msgstr "Cherry Blue Line CyBo@rd"
-#: ../rules/base.xml.in.h:138
+#: ../rules/base.xml.in.h:140
msgid "Cherry Blue Line CyBo@rd (alternate option)"
msgstr "Cherry Blue Line CyBo@rd (luân phiên tùy chọn)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:139
+#: ../rules/base.xml.in.h:141
msgid "Cherry CyBo@rd USB-Hub"
msgstr "Cherry CyBo@rd Cái Nối USB"
-#: ../rules/base.xml.in.h:140
+#: ../rules/base.xml.in.h:142
msgid "Cherry CyMotion Expert"
msgstr "Cherry CyMotion Expert"
-#: ../rules/base.xml.in.h:141
+#: ../rules/base.xml.in.h:143
msgid "Cherry CyMotion Master Linux"
msgstr "Cherry CyMotion Master Linux"
-#: ../rules/base.xml.in.h:142
+#: ../rules/base.xml.in.h:144
msgid "Cherry CyMotion Master XPress"
msgstr "Cherry CyMotion Master XPress"
-#: ../rules/base.xml.in.h:143
+#: ../rules/base.xml.in.h:145
msgid "Chicony Internet Keyboard"
msgstr "Bàn phím Internet Chicony"
-#: ../rules/base.xml.in.h:144
+#: ../rules/base.xml.in.h:146
msgid "Chicony KB-9885"
msgstr "Chicony KB-9885"
-#: ../rules/base.xml.in.h:145
+#: ../rules/base.xml.in.h:147
msgid "Chicony KU-0108"
msgstr "Chicony KU-0108"
-#: ../rules/base.xml.in.h:146
+#: ../rules/base.xml.in.h:148
msgid "Chicony KU-0420"
msgstr "Chicony KU-0420"
-#: ../rules/base.xml.in.h:147
+#: ../rules/base.xml.in.h:149
msgid "China"
msgstr "Trung Quốc"
-#: ../rules/base.xml.in.h:148
+#: ../rules/base.xml.in.h:150
msgid "Chuvash"
msgstr "Chu-vasợ"
-#: ../rules/base.xml.in.h:149
+#: ../rules/base.xml.in.h:151
msgid "Chuvash Latin"
msgstr "Chu-vasợ La-tinh"
-#: ../rules/base.xml.in.h:150
+#: ../rules/base.xml.in.h:152
msgid "Classic"
msgstr "Kinh điển"
-#: ../rules/base.xml.in.h:151
+#: ../rules/base.xml.in.h:153
msgid "Classic Dvorak"
msgstr "Dvorak kinh điển"
-#: ../rules/base.xml.in.h:152
+#: ../rules/base.xml.in.h:154
msgid "Classmate PC"
msgstr "Classmate PC"
-#: ../rules/base.xml.in.h:153
+#: ../rules/base.xml.in.h:155
msgid "CloGaelach"
msgstr "CloGaelach"
-#: ../rules/base.xml.in.h:154
+#: ../rules/base.xml.in.h:156
msgid "Colemak"
msgstr "Colemak"
-#: ../rules/base.xml.in.h:155
+#: ../rules/base.xml.in.h:157
msgid "Compaq Easy Access Keyboard"
msgstr "Bàn phím Truy cập Dễ dàng của Compaq"
-#: ../rules/base.xml.in.h:156
+#: ../rules/base.xml.in.h:158
msgid "Compaq Internet Keyboard (13 keys)"
msgstr "Bàn phím Internet Compaq (13 phím)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:157
+#: ../rules/base.xml.in.h:159
msgid "Compaq Internet Keyboard (18 keys)"
msgstr "Bàn phím Internet Compaq (18 phím)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:158
+#: ../rules/base.xml.in.h:160
msgid "Compaq Internet Keyboard (7 keys)"
msgstr "Bàn phím Internet Compaq (7 phím)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:159
+#: ../rules/base.xml.in.h:161
msgid "Compaq iPaq Keyboard"
msgstr "Bàn phím iPaq Compaq"
-#: ../rules/base.xml.in.h:160
+#: ../rules/base.xml.in.h:162
msgid "Compose key position"
msgstr "Vị trí phím Soạn thảo"
-#: ../rules/base.xml.in.h:161
+#: ../rules/base.xml.in.h:163
msgid "Congo, Democratic Republic of the"
msgstr "Cộng Hoà Dân Chủ Công-gô"
-#: ../rules/base.xml.in.h:162
+#: ../rules/base.xml.in.h:164
msgid "Control + Alt + Backspace"
msgstr "Control + Alt + Backspace"
-#: ../rules/base.xml.in.h:163
+#: ../rules/base.xml.in.h:165
msgid "Control is mapped to Alt keys, Alt is mapped to Win keys"
msgstr "Control ánh xạ tới các phím Alt, Alt ánh xạ tới các phím Win"
-#: ../rules/base.xml.in.h:164
+#: ../rules/base.xml.in.h:166
msgid "Control is mapped to Win keys (and the usual Ctrl keys)"
msgstr "Control ánh xạ tới các phím Win (và các phím Ctrl thường dùng)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:165
+#: ../rules/base.xml.in.h:167
+msgid "Creative Desktop Wireless 7000"
+msgstr "Creative Desktop Wireless 7000"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:168
msgid "Crimean Tatar (Dobruca-1 Q)"
msgstr "Ta-tă Cợ-ri-mia (Dobruca-1 Q)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:166
+#: ../rules/base.xml.in.h:169
msgid "Crimean Tatar (Dobruca-2 Q)"
msgstr "Ta-tă Cợ-ri-mia (Dobruca-2 Q)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:167
+#: ../rules/base.xml.in.h:170
msgid "Crimean Tatar (Turkish Alt-Q)"
msgstr "Ta-tă Cợ-ri-mia (Thổ Nhĩ Kỳ Alt-Q)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:168
+#: ../rules/base.xml.in.h:171
msgid "Crimean Tatar (Turkish F)"
msgstr "Ta-tă Cợ-ri-mia (Thổ Nhĩ Kỳ F)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:169
+#: ../rules/base.xml.in.h:172
msgid "Crimean Tatar (Turkish Q)"
msgstr "Ta-tă Cợ-ri-mia (Thổ Nhĩ Kỳ Q)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:170
+#: ../rules/base.xml.in.h:173
msgid "Croatia"
msgstr "Cợ-rô-a-ti-a"
-#: ../rules/base.xml.in.h:171
+#: ../rules/base.xml.in.h:174
msgid "Ctrl key position"
msgstr "Vị trí phím Ctrl"
-#: ../rules/base.xml.in.h:172
+#: ../rules/base.xml.in.h:175
msgid "Ctrl+Shift"
msgstr "Ctrl+Shift"
-#: ../rules/base.xml.in.h:173
+#: ../rules/base.xml.in.h:176
msgid "Cyrillic"
msgstr "Ki-rin"
-#: ../rules/base.xml.in.h:174
+#: ../rules/base.xml.in.h:177
msgid "Cyrillic with guillemets"
msgstr "Ki-rin với « chim uria »"
-#: ../rules/base.xml.in.h:175
+#: ../rules/base.xml.in.h:178
msgid "Cyrillic, Z and ZHE swapped"
msgstr "Ki-rin, đổi chỗ Z và ZHE"
-#: ../rules/base.xml.in.h:176
+#: ../rules/base.xml.in.h:179
msgid "Cze"
msgstr "Cze"
-#: ../rules/base.xml.in.h:177
+#: ../rules/base.xml.in.h:180
msgid "Czechia"
msgstr "Séc"
-#: ../rules/base.xml.in.h:178
+#: ../rules/base.xml.in.h:181
msgid "DOS"
msgstr "DOS"
-#: ../rules/base.xml.in.h:179
+#: ../rules/base.xml.in.h:182
msgid "DRC"
msgstr "DRC"
-#: ../rules/base.xml.in.h:180
+#: ../rules/base.xml.in.h:183
msgid "DTK2000"
msgstr "DTK2000"
-#: ../rules/base.xml.in.h:181
+#: ../rules/base.xml.in.h:184
msgid "Dan"
msgstr "Dan"
-#: ../rules/base.xml.in.h:182
+#: ../rules/base.xml.in.h:185
msgid "Dead acute"
msgstr "Chết sắc"
-#: ../rules/base.xml.in.h:183
+#: ../rules/base.xml.in.h:186
msgid "Dead grave acute"
msgstr "Chết huyền sắc"
-#: ../rules/base.xml.in.h:184
+#: ../rules/base.xml.in.h:187
msgid "Default numeric keypad keys"
msgstr "Các phím vùng số mặc định"
-#: ../rules/base.xml.in.h:185
+#: ../rules/base.xml.in.h:188
msgid "Dell"
msgstr "Dell"
-#: ../rules/base.xml.in.h:186
+#: ../rules/base.xml.in.h:189
msgid "Dell 101-key PC"
msgstr "Dell PC 101 phím"
-#: ../rules/base.xml.in.h:187
+#: ../rules/base.xml.in.h:190
msgid "Dell Laptop/notebook Inspiron 6xxx/8xxx"
msgstr "Xách tay Dell Inspiron 6xxx/8xxx"
-#: ../rules/base.xml.in.h:188
+#: ../rules/base.xml.in.h:191
msgid "Dell Laptop/notebook Precision M series"
msgstr "Xách tay Dell dãy Precision M"
-#: ../rules/base.xml.in.h:189
+#: ../rules/base.xml.in.h:192
msgid "Dell Latitude series laptop"
msgstr "Xách tay Dell dãy Latitude"
-#: ../rules/base.xml.in.h:190
+#: ../rules/base.xml.in.h:193
msgid "Dell Precision M65"
msgstr "Dell Precision M65"
-#: ../rules/base.xml.in.h:191
+#: ../rules/base.xml.in.h:194
msgid "Dell SK-8125"
msgstr "Dell SK-8125"
-#: ../rules/base.xml.in.h:192
+#: ../rules/base.xml.in.h:195
msgid "Dell SK-8135"
msgstr "Dell SK-8135"
-#: ../rules/base.xml.in.h:193
+#: ../rules/base.xml.in.h:196
msgid "Dell USB Multimedia Keyboard"
msgstr "Bàn phím đa phương tiện USB Dell"
-#: ../rules/base.xml.in.h:194
+#: ../rules/base.xml.in.h:197
msgid "Denmark"
msgstr "Đan Mạch"
-#: ../rules/base.xml.in.h:195
+#: ../rules/base.xml.in.h:198
msgid "Deu"
msgstr "Deu"
-#: ../rules/base.xml.in.h:196
+#: ../rules/base.xml.in.h:199
msgid "Dexxa Wireless Desktop Keyboard"
msgstr "Bàn phím Không dây Dexxa cho Desktop"
-#: ../rules/base.xml.in.h:197
+#: ../rules/base.xml.in.h:200
msgid "Diamond 9801 / 9802 series"
msgstr "Sê ri Diamond 9801 / 9802"
-#: ../rules/base.xml.in.h:198
+#: ../rules/base.xml.in.h:201
msgid "Dvorak"
msgstr "Dvorak"
-#: ../rules/base.xml.in.h:199
+#: ../rules/base.xml.in.h:202
msgid "Dvorak (UK Punctuation)"
msgstr "Dvorak (dấu chấm câu Quốc Anh)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:200
+#: ../rules/base.xml.in.h:203
msgid "Dvorak international"
msgstr "Dvorak quốc tế"
-#: ../rules/base.xml.in.h:201
+#: ../rules/base.xml.in.h:204
msgid "Dvorak, Polish quotes on key 1"
msgstr "Dvorak, dấu ngoặc tiếng Ba Lan trên phím 1"
-#: ../rules/base.xml.in.h:202
+#: ../rules/base.xml.in.h:205
msgid "Dvorak, Polish quotes on quotemark key"
msgstr "Dvorak, dấu ngoặc Polish trên phím đánh dấu ngoặc"
-#: ../rules/base.xml.in.h:203
+#: ../rules/base.xml.in.h:206
msgid "E"
msgstr "E"
-#: ../rules/base.xml.in.h:204
+#: ../rules/base.xml.in.h:207
msgid "Eastern"
msgstr "Đông"
-#: ../rules/base.xml.in.h:205
+#: ../rules/base.xml.in.h:208
msgid "Eliminate dead keys"
msgstr "Phím chết loại trừ"
-#: ../rules/base.xml.in.h:206
+#: ../rules/base.xml.in.h:209
msgid "Enable extra typographic characters"
msgstr "Bật thêm ký tự thuật in máy"
-#: ../rules/base.xml.in.h:207
+#: ../rules/base.xml.in.h:210
msgid "English"
msgstr "Anh"
-#: ../rules/base.xml.in.h:208
+#: ../rules/base.xml.in.h:211
msgid "Ennyah DKB-1008"
msgstr "Ennyah DKB-1008"
-#: ../rules/base.xml.in.h:209
+#: ../rules/base.xml.in.h:212
msgid "Enter on keypad"
msgstr "Enter trên vùng phím"
-#: ../rules/base.xml.in.h:210
+#: ../rules/base.xml.in.h:213
msgid "Epo"
msgstr "Epo"
-#: ../rules/base.xml.in.h:211
+#: ../rules/base.xml.in.h:214
msgid "Ergonomic"
msgstr "Tối ưu nhân tố"
-#: ../rules/base.xml.in.h:212
+#: ../rules/base.xml.in.h:215
msgid "Esp"
msgstr "Esp"
-#: ../rules/base.xml.in.h:213
+#: ../rules/base.xml.in.h:216
msgid "Esperanto"
msgstr "Ét-pe-ran-tô"
-#: ../rules/base.xml.in.h:214
+#: ../rules/base.xml.in.h:217
msgid "Est"
msgstr "Est"
-#: ../rules/base.xml.in.h:215
+#: ../rules/base.xml.in.h:218
msgid "Estonia"
msgstr "Ex-tô-ni-a"
-#: ../rules/base.xml.in.h:216
+#: ../rules/base.xml.in.h:219
msgid "Eth"
msgstr "Eth"
-#: ../rules/base.xml.in.h:217
+#: ../rules/base.xml.in.h:220
msgid "Ethiopia"
msgstr "Ê-ti-ô-pi"
-#: ../rules/base.xml.in.h:218
+#: ../rules/base.xml.in.h:221
msgid "Evdev-managed keyboard"
msgstr "Bàn phím quản lý bằng Evdev"
-#: ../rules/base.xml.in.h:219
+#: ../rules/base.xml.in.h:222
msgid "Everex STEPnote"
msgstr "Everex STEPnote"
-#: ../rules/base.xml.in.h:220
+#: ../rules/base.xml.in.h:223
msgid "Ewe"
msgstr "Ewe"
-#: ../rules/base.xml.in.h:221
+#: ../rules/base.xml.in.h:224
msgid "Extended"
msgstr "Mở rộng"
-#: ../rules/base.xml.in.h:222
+#: ../rules/base.xml.in.h:225
msgid "Extended - Winkeys"
msgstr "Mở rộng — Winkeys"
-#: ../rules/base.xml.in.h:223
+#: ../rules/base.xml.in.h:226
msgid "Extended Backslash"
msgstr "Gạch chéo ngược Mở rộng"
-#: ../rules/base.xml.in.h:224
+#: ../rules/base.xml.in.h:227
msgid "F-letter (F) variant"
msgstr "Phương án chữ cái F (F)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:225
+#: ../rules/base.xml.in.h:228
msgid "FL90"
msgstr "FL90"
-#: ../rules/base.xml.in.h:226
+#: ../rules/base.xml.in.h:229
msgid "Fao"
msgstr "Fao"
-#: ../rules/base.xml.in.h:227
+#: ../rules/base.xml.in.h:230
msgid "Faroe Islands"
msgstr "Quần Đảo Pha-rô"
-#: ../rules/base.xml.in.h:228
+#: ../rules/base.xml.in.h:231
msgid "Fin"
msgstr "Fin"
-#: ../rules/base.xml.in.h:229
+#: ../rules/base.xml.in.h:232
msgid "Finland"
msgstr "Phần Lan"
#. This assumes the KP_ abstract symbols are actually useful for some apps
#. The description needs to be rewritten
-#: ../rules/base.xml.in.h:232
+#: ../rules/base.xml.in.h:235
msgid "Four-level key with abstract separators"
msgstr "Phím bốn bậc có bộ phân cách ảo"
-#: ../rules/base.xml.in.h:233
+#: ../rules/base.xml.in.h:236
msgid "Four-level key with comma"
msgstr "Phím bốn bậc có dấu phẩy"
-#: ../rules/base.xml.in.h:234
+#: ../rules/base.xml.in.h:237
msgid "Four-level key with dot"
msgstr "Phím bốn bậc có chấm"
-#: ../rules/base.xml.in.h:235
+#: ../rules/base.xml.in.h:238
msgid "Four-level key with dot, latin-9 restriction"
msgstr "Phím bốn bậc có chấm, sự hạn chế latin-9"
-#: ../rules/base.xml.in.h:236
+#: ../rules/base.xml.in.h:239
msgid "Four-level key with momayyez"
msgstr "Phím bốn bậc có momayyez"
-#: ../rules/base.xml.in.h:237
+#: ../rules/base.xml.in.h:240
msgid "Fra"
msgstr "Fra"
-#: ../rules/base.xml.in.h:238
+#: ../rules/base.xml.in.h:241
msgid "France"
msgstr "Pháp"
-#: ../rules/base.xml.in.h:239
+#: ../rules/base.xml.in.h:242
msgid "French"
msgstr "Pháp"
-#: ../rules/base.xml.in.h:240
+#: ../rules/base.xml.in.h:243
msgid "French (Macintosh)"
msgstr "Pháp (Macintosh)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:241
+#: ../rules/base.xml.in.h:244
msgid "French (legacy)"
msgstr "Pháp (di sản)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:242
+#: ../rules/base.xml.in.h:245
msgid "French Dvorak"
msgstr "Pháp Dvorak"
-#: ../rules/base.xml.in.h:243
+#: ../rules/base.xml.in.h:246
msgid "French, Sun dead keys"
msgstr "Pháp, phím chết Sun"
-#: ../rules/base.xml.in.h:244
+#: ../rules/base.xml.in.h:247
msgid "French, eliminate dead keys"
msgstr "Pháp, phím chết loại trừ"
-#: ../rules/base.xml.in.h:245
+#: ../rules/base.xml.in.h:248
msgid "Fujitsu-Siemens Computers AMILO laptop"
msgstr "Máy tính xách tay AMILO Fujitsu-Siemens"
-#: ../rules/base.xml.in.h:246
+#: ../rules/base.xml.in.h:249
msgid "Fula"
msgstr "Fula"
-#: ../rules/base.xml.in.h:247
+#: ../rules/base.xml.in.h:250
msgid "GBr"
msgstr "GBr"
-#: ../rules/base.xml.in.h:248
+#: ../rules/base.xml.in.h:251
msgid "Ga"
msgstr "Ga"
-#: ../rules/base.xml.in.h:249
+#: ../rules/base.xml.in.h:252
msgid "Generic 101-key PC"
msgstr "PC chung 101 phím"
-#: ../rules/base.xml.in.h:250
+#: ../rules/base.xml.in.h:253
msgid "Generic 102-key (Intl) PC"
msgstr "PC chung 102 phím (Intl)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:251
+#: ../rules/base.xml.in.h:254
msgid "Generic 104-key PC"
msgstr "PC chung 104 phím"
-#: ../rules/base.xml.in.h:252
+#: ../rules/base.xml.in.h:255
msgid "Generic 105-key (Intl) PC"
msgstr "PC chung 105 phím (Intl)"
# Name: don't translate/Tên: đừng dịch
-#: ../rules/base.xml.in.h:253
+#: ../rules/base.xml.in.h:256
msgid "Genius Comfy KB-12e"
msgstr "Genius Comfy KB-12e"
-#: ../rules/base.xml.in.h:254
+#: ../rules/base.xml.in.h:257
msgid "Genius Comfy KB-16M / Genius MM Keyboard KWD-910"
msgstr "Genius Tiện lợi KB-16M / Bàn phím Genius MM KWD-910"
-#: ../rules/base.xml.in.h:255
+#: ../rules/base.xml.in.h:258
msgid "Genius Comfy KB-21e-Scroll"
msgstr "Genius Comfy KB-21e-Scroll"
# Name: don't translate/Tên: đừng dịch
-#: ../rules/base.xml.in.h:256
+#: ../rules/base.xml.in.h:259
msgid "Genius KB-19e NB"
msgstr "Genius KB-19e NB"
# Name: don't translate/Tên: đừng dịch
-#: ../rules/base.xml.in.h:257
+#: ../rules/base.xml.in.h:260
msgid "Genius KKB-2050HS"
msgstr "Genius KKB-2050HS"
-#: ../rules/base.xml.in.h:258
+#: ../rules/base.xml.in.h:261
msgid "Geo"
msgstr "Geo"
-#: ../rules/base.xml.in.h:259
+#: ../rules/base.xml.in.h:262
msgid "Georgia"
msgstr "Gi-oa-gi-a"
-#: ../rules/base.xml.in.h:260
+#: ../rules/base.xml.in.h:263
msgid "Georgian"
msgstr "Gi-oa-gi-a"
-#: ../rules/base.xml.in.h:261
+#: ../rules/base.xml.in.h:264
msgid "Georgian AZERTY Tskapo"
msgstr "Gi-oa-gi-a AZERTY Tskapo"
-#: ../rules/base.xml.in.h:262
+#: ../rules/base.xml.in.h:265
msgid "German (Macintosh)"
msgstr "Đức (Macintosh)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:263
+#: ../rules/base.xml.in.h:266
msgid "German, Sun dead keys"
msgstr "Đức, phím chết Sun"
-#: ../rules/base.xml.in.h:264
+#: ../rules/base.xml.in.h:267
msgid "German, eliminate dead keys"
msgstr "Đức, phím chết loại trừ"
-#: ../rules/base.xml.in.h:265
+#: ../rules/base.xml.in.h:268
msgid "Germany"
msgstr "Đức"
-#: ../rules/base.xml.in.h:266
+#: ../rules/base.xml.in.h:269
msgid "Gha"
msgstr "Gha"
-#: ../rules/base.xml.in.h:267
+#: ../rules/base.xml.in.h:270
msgid "Ghana"
msgstr "Gha-na"
-#: ../rules/base.xml.in.h:268
+#: ../rules/base.xml.in.h:271
msgid "Gre"
msgstr "Gre"
-#: ../rules/base.xml.in.h:269
+#: ../rules/base.xml.in.h:272
msgid "Greece"
msgstr "Hy Lạp"
-#: ../rules/base.xml.in.h:270
+#: ../rules/base.xml.in.h:273
msgid "Group toggle on multiply/divide key"
msgstr "Bật/tắt bó với phím nhân/chia"
-#: ../rules/base.xml.in.h:271
+#: ../rules/base.xml.in.h:274
msgid "Gui"
msgstr "Gui"
-#: ../rules/base.xml.in.h:272
+#: ../rules/base.xml.in.h:275
msgid "Guinea"
msgstr "Ghi-nê"
-#: ../rules/base.xml.in.h:273
+#: ../rules/base.xml.in.h:276
msgid "Gujarati"
msgstr "Gu-gia-ra-ti"
-#: ../rules/base.xml.in.h:274
+#: ../rules/base.xml.in.h:277
msgid "Gurmukhi"
msgstr "Gổ-mu-khi"
-#: ../rules/base.xml.in.h:275
+#: ../rules/base.xml.in.h:278
msgid "Gurmukhi Jhelum"
msgstr "Gổ-mu-khi Jhelum"
-#: ../rules/base.xml.in.h:276
+#: ../rules/base.xml.in.h:279
msgid "Gyration"
msgstr "Sự chuyển hồi"
-#: ../rules/base.xml.in.h:277
+#: ../rules/base.xml.in.h:280
msgid "Happy Hacking Keyboard"
msgstr "Bàn phím Happy Hacking"
-#: ../rules/base.xml.in.h:278
+#: ../rules/base.xml.in.h:281
msgid "Happy Hacking Keyboard for Mac"
msgstr "Bàn phím Happy Hacking cho Mac"
-#: ../rules/base.xml.in.h:279
+#: ../rules/base.xml.in.h:282
msgid "Hausa"
msgstr "Hau-xa"
-#: ../rules/base.xml.in.h:280
+#: ../rules/base.xml.in.h:283
msgid "Hewlett-Packard Internet Keyboard"
msgstr "Bàn phím Internet Hewlett-Packard"
-#: ../rules/base.xml.in.h:281
+#: ../rules/base.xml.in.h:284
msgid "Hewlett-Packard Omnibook 500 FA"
msgstr "Hewlett-Packard Omnibook 500 FA"
-#: ../rules/base.xml.in.h:282
+#: ../rules/base.xml.in.h:285
msgid "Hewlett-Packard Omnibook 5xx"
msgstr "Hewlett-Packard Omnibook 5xx"
-#: ../rules/base.xml.in.h:283
+#: ../rules/base.xml.in.h:286
msgid "Hewlett-Packard Omnibook 6000/6100"
msgstr "Hewlett-Packard Omnibook 6000/6100"
-#: ../rules/base.xml.in.h:284
+#: ../rules/base.xml.in.h:287
msgid "Hewlett-Packard Omnibook XE3 GC"
msgstr "Hewlett-Packard Omnibook XE3 GC"
-#: ../rules/base.xml.in.h:285
+#: ../rules/base.xml.in.h:288
msgid "Hewlett-Packard Omnibook XE3 GF"
msgstr "Hewlett-Packard Omnibook XE3 GF"
-#: ../rules/base.xml.in.h:286
+#: ../rules/base.xml.in.h:289
msgid "Hewlett-Packard Omnibook XT1000"
msgstr "Hewlett-Packard Omnibook XT1000"
-#: ../rules/base.xml.in.h:287
+#: ../rules/base.xml.in.h:290
msgid "Hewlett-Packard Pavilion ZT11xx"
msgstr "Hewlett-Packard Pavilion ZT11xx"
-#: ../rules/base.xml.in.h:288
+#: ../rules/base.xml.in.h:291
msgid "Hewlett-Packard Pavilion dv5"
msgstr "Hewlett-Packard Pavilion dv5"
-#: ../rules/base.xml.in.h:289
+#: ../rules/base.xml.in.h:292
msgid "Hewlett-Packard SK-250x Multimedia Keyboard"
msgstr "Bàn phím phim nhạc Hewlett-Packard SK-250x"
-#: ../rules/base.xml.in.h:290
+#: ../rules/base.xml.in.h:293
msgid "Hewlett-Packard nx9020"
msgstr "Hewlett-Packard nx9020"
-#: ../rules/base.xml.in.h:291
+#: ../rules/base.xml.in.h:294
msgid "Hexadecimal"
msgstr "Thập lục"
-#: ../rules/base.xml.in.h:292
+#: ../rules/base.xml.in.h:295
msgid "Hindi Bolnagri"
msgstr "Hin-đi Bolnagri"
-#: ../rules/base.xml.in.h:293
+#: ../rules/base.xml.in.h:296
msgid "Hindi Wx"
msgstr "Hin-đi Wx"
-#: ../rules/base.xml.in.h:294
+#: ../rules/base.xml.in.h:297
msgid "Homophonic"
msgstr "Cùng một chủ điệu"
-#: ../rules/base.xml.in.h:295
+#: ../rules/base.xml.in.h:298
msgid "Honeywell Euroboard"
msgstr "Honeywell Euroboard"
-#: ../rules/base.xml.in.h:296
+#: ../rules/base.xml.in.h:299
msgid "Hrv"
msgstr "Hrv"
-#: ../rules/base.xml.in.h:297
+#: ../rules/base.xml.in.h:300
msgid "Hun"
msgstr "Hun"
-#: ../rules/base.xml.in.h:298
+#: ../rules/base.xml.in.h:301
msgid "Hungary"
msgstr "Hun-ga-ri"
-#: ../rules/base.xml.in.h:299
+#: ../rules/base.xml.in.h:302
msgid "Hyper is mapped to Win-keys"
msgstr "Hyper ánh xạ tới các phím Win"
-#: ../rules/base.xml.in.h:300
+#: ../rules/base.xml.in.h:303
msgid "IBM (LST 1205-92)"
msgstr "IBM (LST 1205-92)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:301
+#: ../rules/base.xml.in.h:304
msgid "IBM Rapid Access"
msgstr "Truy cập nhanh IBM"
-#: ../rules/base.xml.in.h:302
+#: ../rules/base.xml.in.h:305
msgid "IBM Rapid Access II"
msgstr "Truy cập nhanh IBM II"
-#: ../rules/base.xml.in.h:303
+#: ../rules/base.xml.in.h:306
msgid "IBM Space Saver"
msgstr "IBM Space Saver"
-#: ../rules/base.xml.in.h:304
+#: ../rules/base.xml.in.h:307
msgid "IBM ThinkPad 560Z/600/600E/A22E"
msgstr "IBM ThinkPad 560Z/600/600E/A22E"
-#: ../rules/base.xml.in.h:305
+#: ../rules/base.xml.in.h:308
msgid "IBM ThinkPad 560Z/600/600E/A22E, Intl"
msgstr "IBM ThinkPad 560Z/600/600E/A22E, quốc tế"
-#: ../rules/base.xml.in.h:306
+#: ../rules/base.xml.in.h:309
msgid "IBM ThinkPad R60/T60/R61/T61"
msgstr "IBM ThinkPad R60/T60/R61/T61"
-#: ../rules/base.xml.in.h:307
+#: ../rules/base.xml.in.h:310
msgid "IBM ThinkPad Z60m/Z60t/Z61m/Z61t"
msgstr "IBM ThinkPad Z60m/Z60t/Z61m/Z61t"
-#: ../rules/base.xml.in.h:308
+#: ../rules/base.xml.in.h:311
msgid "ISO Alternate"
msgstr "ISO Xen kẽ"
-#: ../rules/base.xml.in.h:309
+#: ../rules/base.xml.in.h:312
msgid "Iceland"
msgstr "Băng Đảo"
-#: ../rules/base.xml.in.h:310
+#: ../rules/base.xml.in.h:313
msgid "Igbo"
msgstr "Ig-bô"
-#: ../rules/base.xml.in.h:311
+#: ../rules/base.xml.in.h:314
msgid "Include dead tilde"
msgstr "Bao gồm dấu sóng chết"
-#: ../rules/base.xml.in.h:312
+#: ../rules/base.xml.in.h:315
msgid "Ind"
msgstr "Ind"
-#: ../rules/base.xml.in.h:313
+#: ../rules/base.xml.in.h:316
msgid "India"
msgstr "Ấn Độ"
-#: ../rules/base.xml.in.h:314
+#: ../rules/base.xml.in.h:317
msgid "International (AltGr dead keys)"
msgstr "Quốc tế (với phím chết AltGr)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:315
+#: ../rules/base.xml.in.h:318
msgid "International (with dead keys)"
msgstr "Quốc tế (với phím chết)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:316
+#: ../rules/base.xml.in.h:319
msgid "Inuktitut"
msgstr "I-nukh-ti-tu-th"
-#: ../rules/base.xml.in.h:317
+#: ../rules/base.xml.in.h:320
msgid "Iran"
msgstr "I-rắn"
-#: ../rules/base.xml.in.h:318
+#: ../rules/base.xml.in.h:321
msgid "Iraq"
msgstr "I-rắc"
-#: ../rules/base.xml.in.h:319
+#: ../rules/base.xml.in.h:322
msgid "Ireland"
msgstr "Ái-nhĩ-lan"
-#: ../rules/base.xml.in.h:320
+#: ../rules/base.xml.in.h:323
msgid "Irl"
msgstr "Irl"
-#: ../rules/base.xml.in.h:321
+#: ../rules/base.xml.in.h:324
msgid "Irn"
msgstr "Irn"
-#: ../rules/base.xml.in.h:322
+#: ../rules/base.xml.in.h:325
msgid "Irq"
msgstr "Irq"
-#: ../rules/base.xml.in.h:323
+#: ../rules/base.xml.in.h:326
msgid "Isl"
msgstr "Isl"
-#: ../rules/base.xml.in.h:324
+#: ../rules/base.xml.in.h:327
msgid "Isr"
msgstr "Isr"
-#: ../rules/base.xml.in.h:325
+#: ../rules/base.xml.in.h:328
msgid "Israel"
msgstr "Do Thái"
-#: ../rules/base.xml.in.h:326
+#: ../rules/base.xml.in.h:329
msgid "Ita"
msgstr "Ita"
-#: ../rules/base.xml.in.h:327
+#: ../rules/base.xml.in.h:330
msgid "Italy"
msgstr "Ý"
-#: ../rules/base.xml.in.h:328
+#: ../rules/base.xml.in.h:331
msgid "Japan"
msgstr "Nhật Bản"
-#: ../rules/base.xml.in.h:329
+#: ../rules/base.xml.in.h:332
msgid "Japan (PC-98xx Series)"
msgstr "Nhật (dãy PC-98xx)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:330
+#: ../rules/base.xml.in.h:333
msgid "Japanese keyboard options"
msgstr "Tùy chọn bàn phím tiếng Nhật"
-#: ../rules/base.xml.in.h:331
+#: ../rules/base.xml.in.h:334
msgid "Jpn"
msgstr "Jpn"
-#: ../rules/base.xml.in.h:332
+#: ../rules/base.xml.in.h:335
msgid "Kalmyk"
msgstr "Kalmyk"
-#: ../rules/base.xml.in.h:333
+#: ../rules/base.xml.in.h:336
msgid "Kana"
msgstr "Kana"
-#: ../rules/base.xml.in.h:334
+#: ../rules/base.xml.in.h:337
msgid "Kana Lock key is locking"
msgstr "Phím Kana Lock sẽ khoá"
-#: ../rules/base.xml.in.h:335
+#: ../rules/base.xml.in.h:338
msgid "Kannada"
msgstr "Kannada"
-#: ../rules/base.xml.in.h:336
+#: ../rules/base.xml.in.h:339
msgid "Kashubian"
msgstr "Kha-su-bi"
-#: ../rules/base.xml.in.h:337
+#: ../rules/base.xml.in.h:340
msgid "Kaz"
msgstr "Kaz"
-#: ../rules/base.xml.in.h:338
+#: ../rules/base.xml.in.h:341
msgid "Kazakh with Russian"
msgstr "Kha-xắc với tiếng Nga"
-#: ../rules/base.xml.in.h:339
+#: ../rules/base.xml.in.h:342
msgid "Kazakhstan"
msgstr "Kha-xắc-x-tanh"
-#: ../rules/base.xml.in.h:340
+#: ../rules/base.xml.in.h:343
msgid "Key sequence to kill the X server"
msgstr "Dãy phím để giết trình phục vụ X"
-#: ../rules/base.xml.in.h:341
+#: ../rules/base.xml.in.h:344
msgid "Key to choose 3rd level"
msgstr "Phím để chọn cấp ba"
-#: ../rules/base.xml.in.h:342
+#: ../rules/base.xml.in.h:345
msgid "Key(s) to change layout"
msgstr "(Các) phím để chuyển đổi bố trí"
-#: ../rules/base.xml.in.h:343
-msgid "Keypad"
-msgstr "Vùng phím"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:344
+#: ../rules/base.xml.in.h:346
msgid "Keytronic FlexPro"
msgstr "Keytronic FlexPro"
-#: ../rules/base.xml.in.h:345
+#: ../rules/base.xml.in.h:347
msgid "Kgz"
msgstr "Kgz"
-#: ../rules/base.xml.in.h:346
+#: ../rules/base.xml.in.h:348
msgid "Khm"
msgstr "Khm"
-#: ../rules/base.xml.in.h:347
+#: ../rules/base.xml.in.h:349
msgid "Komi"
msgstr "Komi"
-#: ../rules/base.xml.in.h:348
+#: ../rules/base.xml.in.h:350
msgid "Kor"
msgstr "Kor"
-#: ../rules/base.xml.in.h:349
+#: ../rules/base.xml.in.h:351
msgid "Korea, Republic of"
msgstr "Cộng Hoà Nam Hàn"
-#: ../rules/base.xml.in.h:350
+#: ../rules/base.xml.in.h:352
msgid "Ktunaxa"
msgstr "Ktunaxa"
-#: ../rules/base.xml.in.h:351
+#: ../rules/base.xml.in.h:353
msgid "Kurdish, (F)"
msgstr "Kuổ-đít (F)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:352
+#: ../rules/base.xml.in.h:354
msgid "Kurdish, Arabic-Latin"
msgstr "Kuổ-đít, A Rập/La-tinh"
-#: ../rules/base.xml.in.h:353
+#: ../rules/base.xml.in.h:355
msgid "Kurdish, Latin Alt-Q"
msgstr "Kuổ-đít, La-tinh Alt-Q"
-#: ../rules/base.xml.in.h:354
+#: ../rules/base.xml.in.h:356
msgid "Kurdish, Latin Q"
msgstr "Kuổ-đít, La-tinh Q"
-#: ../rules/base.xml.in.h:355
+#: ../rules/base.xml.in.h:357
msgid "Kyrgyzstan"
msgstr "Kyr-gi-x-tanh"
-#: ../rules/base.xml.in.h:356
+#: ../rules/base.xml.in.h:358
msgid "LAm"
msgstr "LAm"
-#: ../rules/base.xml.in.h:357
+#: ../rules/base.xml.in.h:359
msgid "LEKP"
msgstr "LEKP"
-#: ../rules/base.xml.in.h:358
+#: ../rules/base.xml.in.h:360
msgid "LEKPa"
msgstr "LEKPa"
-#: ../rules/base.xml.in.h:359
+#: ../rules/base.xml.in.h:361
msgid "Lao"
msgstr "Lào"
-#: ../rules/base.xml.in.h:360
+#: ../rules/base.xml.in.h:362
msgid "Laos"
msgstr "Lào"
-#: ../rules/base.xml.in.h:361
+#: ../rules/base.xml.in.h:363
msgid "Laptop/notebook Compaq (eg. Armada) Laptop Keyboard"
msgstr "Bàn phím nhỏ gọn cho máy xách tay/notebook Compaq (ví dụ Armada)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:362
+#: ../rules/base.xml.in.h:364
msgid "Laptop/notebook Compaq (eg. Presario) Internet Keyboard"
msgstr "Bàn phím Internet cho máy xách tay/notebook Compaq (ví dụ Presario)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:363
+#: ../rules/base.xml.in.h:365
msgid "Laptop/notebook eMachines m68xx"
msgstr "Xách tay eMachines m68xx"
-#: ../rules/base.xml.in.h:364
+#: ../rules/base.xml.in.h:366
msgid "Latin"
msgstr "La-tinh"
-#: ../rules/base.xml.in.h:365
+#: ../rules/base.xml.in.h:367
msgid "Latin American"
msgstr "La-tinh Mỹ"
-#: ../rules/base.xml.in.h:366
+#: ../rules/base.xml.in.h:368
msgid "Latin Unicode"
msgstr "La-tinh Unicode"
-#: ../rules/base.xml.in.h:367
+#: ../rules/base.xml.in.h:369
msgid "Latin Unicode qwerty"
msgstr "La-tinh Unicode qwerty"
-#: ../rules/base.xml.in.h:368
+#: ../rules/base.xml.in.h:370
msgid "Latin qwerty"
msgstr "La-tinh qwerty"
-#: ../rules/base.xml.in.h:369
+#: ../rules/base.xml.in.h:371
msgid "Latin unicode"
msgstr "La-tinh Unicode"
-#: ../rules/base.xml.in.h:370
+#: ../rules/base.xml.in.h:372
msgid "Latin unicode qwerty"
msgstr "La-tinh Unicode QWERTY"
-#: ../rules/base.xml.in.h:371
+#: ../rules/base.xml.in.h:373
msgid "Latin with guillemets"
msgstr "La-tinh với « chim uria »"
-#: ../rules/base.xml.in.h:372
+#: ../rules/base.xml.in.h:374
msgid "Latvia"
msgstr "Lát-via"
-#: ../rules/base.xml.in.h:373
+#: ../rules/base.xml.in.h:375
msgid "Lav"
msgstr "Lav"
-#: ../rules/base.xml.in.h:374
+#: ../rules/base.xml.in.h:376
msgid "Left Alt"
msgstr "Alt trái"
-#: ../rules/base.xml.in.h:375
+#: ../rules/base.xml.in.h:377
msgid "Left Alt (while pressed)"
msgstr "Alt trái (trong khi bấm)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:376
+#: ../rules/base.xml.in.h:378
msgid "Left Alt is swapped with Left Win"
msgstr "Alt bên trái được trao đổi với phím Win bên trái"
-#: ../rules/base.xml.in.h:377
+#: ../rules/base.xml.in.h:379
msgid "Left Ctrl"
msgstr "Ctrl trái"
-#: ../rules/base.xml.in.h:378
+#: ../rules/base.xml.in.h:380
msgid "Left Ctrl+Left Shift"
msgstr "Ctrl trái+Shift trái"
-#: ../rules/base.xml.in.h:379
+#: ../rules/base.xml.in.h:381
msgid "Left Shift"
msgstr "Shift trái"
-#: ../rules/base.xml.in.h:380
+#: ../rules/base.xml.in.h:382
msgid "Left Win"
msgstr "Win trái"
-#: ../rules/base.xml.in.h:381
+#: ../rules/base.xml.in.h:383
msgid "Left Win (to first layout), Right Win/Menu (to last layout)"
msgstr "Win trái (tới bố trí đầu tiên), Win phải/Trình đơn (tới bố trí cuối cùng)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:382
+#: ../rules/base.xml.in.h:384
msgid "Left Win (while pressed)"
msgstr "Win trái (trong khi bấm)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:383
+#: ../rules/base.xml.in.h:385
msgid "Left hand"
msgstr "Thuận tay trái"
-#: ../rules/base.xml.in.h:384
+#: ../rules/base.xml.in.h:386
msgid "Left handed Dvorak"
msgstr "Dvorak thuận tay trái"
-#: ../rules/base.xml.in.h:385
+#: ../rules/base.xml.in.h:387
msgid "Legacy"
msgstr "Thừa tự"
-#: ../rules/base.xml.in.h:386
+#: ../rules/base.xml.in.h:388
msgid "Legacy Wang 724"
msgstr "Wang 724 thừa tự"
#. Actually, with KP_SEPARATOR, as the old keypad(comma)
-#: ../rules/base.xml.in.h:388
+#: ../rules/base.xml.in.h:390
msgid "Legacy key with comma"
msgstr "Phím thừa tự có dấu phẩy"
-#: ../rules/base.xml.in.h:389
+#: ../rules/base.xml.in.h:391
msgid "Legacy key with dot"
msgstr "Phím thừa tự có chấm"
-#: ../rules/base.xml.in.h:390
+#: ../rules/base.xml.in.h:392
msgid "Less-than/Greater-than"
msgstr "Nhỏ/Lớn hơn"
-#: ../rules/base.xml.in.h:391
+#: ../rules/base.xml.in.h:393
msgid "Lithuania"
msgstr "Li-tu-a-ni"
-#: ../rules/base.xml.in.h:392
+#: ../rules/base.xml.in.h:394
msgid "Logitech Access Keyboard"
msgstr "Bàn phím Truy cập Logitech"
-#: ../rules/base.xml.in.h:393
+#: ../rules/base.xml.in.h:395
msgid "Logitech Cordless Desktop"
msgstr "Logitech Cordless Desktop"
-#: ../rules/base.xml.in.h:394
+#: ../rules/base.xml.in.h:396
msgid "Logitech Cordless Desktop (alternate option)"
msgstr "Logitech Cordless Desktop (tùy chọn thay thế)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:395
+#: ../rules/base.xml.in.h:397
msgid "Logitech Cordless Desktop EX110"
msgstr "Logitech Cordless Desktop EX110"
-#: ../rules/base.xml.in.h:396
+#: ../rules/base.xml.in.h:398
msgid "Logitech Cordless Desktop LX-300"
msgstr "Logitech Cordless Desktop LX-300"
-#: ../rules/base.xml.in.h:397
+#: ../rules/base.xml.in.h:399
msgid "Logitech Cordless Desktop Navigator"
msgstr "Logitech Cordless Desktop Navigator"
-#: ../rules/base.xml.in.h:398
+#: ../rules/base.xml.in.h:400
msgid "Logitech Cordless Desktop Optical"
msgstr "Logitech Cordless Desktop Optical"
-#: ../rules/base.xml.in.h:399
+#: ../rules/base.xml.in.h:401
msgid "Logitech Cordless Desktop Pro (alternate option 2)"
msgstr "Logitech Cordless Desktop Pro (luân phiên tùy chọn 2)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:400
+#: ../rules/base.xml.in.h:402
msgid "Logitech Cordless Desktop iTouch"
msgstr "Logitech Cordless Desktop iTouch"
-#: ../rules/base.xml.in.h:401
+#: ../rules/base.xml.in.h:403
msgid "Logitech Cordless Freedom/Desktop Navigator"
msgstr "Logitech Cordless Freedom/Desktop Navigator"
-#: ../rules/base.xml.in.h:402
+#: ../rules/base.xml.in.h:404
msgid "Logitech G15 extra keys via G15daemon"
msgstr "Logitech G15 các phím thêm thông qua G15daemon"
-#: ../rules/base.xml.in.h:403
+#: ../rules/base.xml.in.h:405
msgid "Logitech Generic Keyboard"
msgstr "Bàn phím chung Logitech"
-#: ../rules/base.xml.in.h:404
+#: ../rules/base.xml.in.h:406
msgid "Logitech Internet 350 Keyboard"
msgstr "Bàn phím Internet Logitech 350"
-#: ../rules/base.xml.in.h:405
+#: ../rules/base.xml.in.h:407
msgid "Logitech Internet Keyboard"
msgstr "Bàn phím Internet Logitech"
-#: ../rules/base.xml.in.h:406
+#: ../rules/base.xml.in.h:408
msgid "Logitech Internet Navigator Keyboard"
msgstr "Bàn phím Logitech Internet Navigator"
-#: ../rules/base.xml.in.h:407
+#: ../rules/base.xml.in.h:409
msgid "Logitech Media Elite Keyboard"
msgstr "Bàn phím Logitech Media Elite"
-#: ../rules/base.xml.in.h:408
+#: ../rules/base.xml.in.h:410
msgid "Logitech Ultra-X Cordless Media Desktop Keyboard"
msgstr "Bàn phím Logitech Ultra-X Cordless Media Desktop"
-#: ../rules/base.xml.in.h:409
+#: ../rules/base.xml.in.h:411
msgid "Logitech Ultra-X Keyboard"
msgstr "Bàn phím Logitech Ultra-X"
-#: ../rules/base.xml.in.h:410
+#: ../rules/base.xml.in.h:412
msgid "Logitech diNovo Edge Keyboard"
msgstr "Bàn phím Logitech diNovo Edge"
-#: ../rules/base.xml.in.h:411
+#: ../rules/base.xml.in.h:413
msgid "Logitech diNovo Keyboard"
msgstr "Bàn phím Logitech diNovo"
-#: ../rules/base.xml.in.h:412
+#: ../rules/base.xml.in.h:414
msgid "Logitech iTouch"
msgstr "Logitech iTouch"
-#: ../rules/base.xml.in.h:413
+#: ../rules/base.xml.in.h:415
msgid "Logitech iTouch Cordless Keyboard (model Y-RB6)"
msgstr "Bàn phím Không dây Logitech iTouch (mẫu mã Y-RB6)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:414
+#: ../rules/base.xml.in.h:416
msgid "Logitech iTouch Internet Navigator Keyboard SE"
msgstr "Bàn phím Logitech iTouch Internet Navigator SE"
-#: ../rules/base.xml.in.h:415
+#: ../rules/base.xml.in.h:417
msgid "Logitech iTouch Internet Navigator Keyboard SE (USB)"
msgstr "Bàn phím Logitech iTouch Internet Navigator SE (USB)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:416
+#: ../rules/base.xml.in.h:418
msgid "Lower Sorbian"
msgstr "Xoa-bi Thấp"
-#: ../rules/base.xml.in.h:417
+#: ../rules/base.xml.in.h:419
msgid "Lower Sorbian (qwertz)"
msgstr "Xoa-bi Thấp (qwertz)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:418
+#: ../rules/base.xml.in.h:420
msgid "Ltu"
msgstr "Ltu"
-#: ../rules/base.xml.in.h:419
+#: ../rules/base.xml.in.h:421
msgid "MESS"
msgstr "MESS"
-#: ../rules/base.xml.in.h:420
+#: ../rules/base.xml.in.h:422
msgid "MNE"
msgstr "MNE"
-#: ../rules/base.xml.in.h:421
+#: ../rules/base.xml.in.h:423
msgid "MacBook/MacBook Pro"
msgstr "MacBook/MacBook Pro"
-#: ../rules/base.xml.in.h:422
+#: ../rules/base.xml.in.h:424
msgid "MacBook/MacBook Pro (Intl)"
msgstr "MacBook/MacBook Pro (quốc tế)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:423
+#: ../rules/base.xml.in.h:425
msgid "Macedonia"
msgstr "Ma-xê-đô-ni-a"
-#: ../rules/base.xml.in.h:424
+#: ../rules/base.xml.in.h:426
msgid "Macintosh"
msgstr "Macintosh"
-#: ../rules/base.xml.in.h:425
+#: ../rules/base.xml.in.h:427
msgid "Macintosh Old"
msgstr "Macintosh Cũ"
-#: ../rules/base.xml.in.h:426
+#: ../rules/base.xml.in.h:428
msgid "Macintosh, Sun dead keys"
msgstr "Macintosh, phím chết Sun"
-#: ../rules/base.xml.in.h:427
+#: ../rules/base.xml.in.h:429
msgid "Macintosh, eliminate dead keys"
msgstr "Macintosh, phím chết loại trừ"
-#: ../rules/base.xml.in.h:428
+#: ../rules/base.xml.in.h:430
msgid "Make CapsLock an additional Backspace"
msgstr "Đặt CapsLock làm một phím Xoá lùi bổ sung"
-#: ../rules/base.xml.in.h:429
+#: ../rules/base.xml.in.h:431
msgid "Make CapsLock an additional Ctrl"
msgstr "Đặt CapsLock làm một phím Ctrl bổ sung"
-#: ../rules/base.xml.in.h:430
+#: ../rules/base.xml.in.h:432
msgid "Make CapsLock an additional ESC"
msgstr "Đặt CapsLock làm một phím ESC bổ sung"
-#: ../rules/base.xml.in.h:431
+#: ../rules/base.xml.in.h:433
+msgid "Make CapsLock an additional Hyper"
+msgstr "Đặt CapsLock làm một phím Hyper bổ sung"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:434
+msgid "Make CapsLock an additional NumLock"
+msgstr "Đặt CapsLock làm một phím NumLock bổ sung"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:435
+msgid "Make CapsLock an additional Super"
+msgstr "Đặt CapsLock làm một phím Super bổ sung"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:436
msgid "Mal"
msgstr "Mal"
-#: ../rules/base.xml.in.h:432
+#: ../rules/base.xml.in.h:437
msgid "Malayalam"
msgstr "Malayalam"
-#: ../rules/base.xml.in.h:433
+#: ../rules/base.xml.in.h:438
msgid "Malayalam Lalitha"
msgstr "Malayalam Lalitha"
-#: ../rules/base.xml.in.h:434
+#: ../rules/base.xml.in.h:439
msgid "Maldives"
msgstr "Man-đi-vơ-xợ"
-#: ../rules/base.xml.in.h:435
+#: ../rules/base.xml.in.h:440
msgid "Malta"
msgstr "Man-tợ"
-#: ../rules/base.xml.in.h:436
+#: ../rules/base.xml.in.h:441
msgid "Maltese keyboard with US layout"
msgstr "Bàn phím Man-tợ có bố trí Mỹ"
-#: ../rules/base.xml.in.h:437
+#: ../rules/base.xml.in.h:442
msgid "Mao"
msgstr "Mao"
-#: ../rules/base.xml.in.h:438
+#: ../rules/base.xml.in.h:443
msgid "Maori"
msgstr "Mao-ri"
-#: ../rules/base.xml.in.h:439
+#: ../rules/base.xml.in.h:444
msgid "Memorex MX1998"
msgstr "Memorex MX1998"
-#: ../rules/base.xml.in.h:440
+#: ../rules/base.xml.in.h:445
msgid "Memorex MX2500 EZ-Access Keyboard"
msgstr "Bàn phím Memorex MX2500 EZ-Access"
-#: ../rules/base.xml.in.h:441
+#: ../rules/base.xml.in.h:446
msgid "Memorex MX2750"
msgstr "Memorex MX2750"
-#: ../rules/base.xml.in.h:442
+#: ../rules/base.xml.in.h:447
msgid "Menu"
msgstr "Trình đơn"
-#: ../rules/base.xml.in.h:443
+#: ../rules/base.xml.in.h:448
msgid "Meta is mapped to Left Win"
msgstr "Meta ánh xạ tới Win trái"
-#: ../rules/base.xml.in.h:444
+#: ../rules/base.xml.in.h:449
msgid "Meta is mapped to Win keys"
msgstr "Meta ánh xạ tới các phím Win"
-#: ../rules/base.xml.in.h:445
+#: ../rules/base.xml.in.h:450
msgid "Microsoft Comfort Curve Keyboard 2000"
msgstr "Microsoft Comfort Curve Keyboard 2000"
-#: ../rules/base.xml.in.h:446
+#: ../rules/base.xml.in.h:451
msgid "Microsoft Internet Keyboard"
msgstr "Bàn phím Internet Microsoft"
-#: ../rules/base.xml.in.h:447
+#: ../rules/base.xml.in.h:452
msgid "Microsoft Internet Keyboard Pro, Swedish"
msgstr "Bàn phím Internet Microsoft Pro, Thụy Điển"
-#: ../rules/base.xml.in.h:448
+#: ../rules/base.xml.in.h:453
msgid "Microsoft Natural"
msgstr "Microsoft Natural"
-#: ../rules/base.xml.in.h:449
+#: ../rules/base.xml.in.h:454
msgid "Microsoft Natural Keyboard Elite"
msgstr "Microsoft Natural Keyboard Elite"
-#: ../rules/base.xml.in.h:450
+#: ../rules/base.xml.in.h:455
msgid "Microsoft Natural Keyboard Pro / Microsoft Internet Keyboard Pro"
msgstr "Microsoft Natural Keyboard Pro / Microsoft Internet Keyboard Pro"
-#: ../rules/base.xml.in.h:451
+#: ../rules/base.xml.in.h:456
msgid "Microsoft Natural Keyboard Pro OEM"
msgstr "Microsoft Natural Keyboard Pro OEM"
-#: ../rules/base.xml.in.h:452
+#: ../rules/base.xml.in.h:457
msgid "Microsoft Natural Keyboard Pro USB / Microsoft Internet Keyboard Pro"
msgstr "Microsoft Natural Keyboard Pro USB / Microsoft Internet Keyboard Pro"
-#: ../rules/base.xml.in.h:453
+#: ../rules/base.xml.in.h:458
msgid "Microsoft Natural Wireless Ergonomic Keyboard 7000"
msgstr "Microsoft Natural Wireless Ergonomic Keyboard 7000"
-#: ../rules/base.xml.in.h:454
+#: ../rules/base.xml.in.h:459
msgid "Microsoft Office Keyboard"
msgstr "Bàn phím Văn phòng Microsoft"
-#: ../rules/base.xml.in.h:455
+#: ../rules/base.xml.in.h:460
msgid "Microsoft Wireless Multimedia Keyboard 1.0A"
msgstr "Microsoft Wireless Multimedia Keyboard 1.0A"
-#: ../rules/base.xml.in.h:456
+#: ../rules/base.xml.in.h:461
msgid "Miscellaneous compatibility options"
msgstr "Tùy chọn tương thích khác"
-#: ../rules/base.xml.in.h:457
+#: ../rules/base.xml.in.h:462
msgid "Mkd"
msgstr "Mkd"
-#: ../rules/base.xml.in.h:458
+#: ../rules/base.xml.in.h:463
msgid "Mlt"
msgstr "Mlt"
-#: ../rules/base.xml.in.h:459
+#: ../rules/base.xml.in.h:464
msgid "Mmr"
msgstr "Mmr"
-#: ../rules/base.xml.in.h:460
+#: ../rules/base.xml.in.h:465
msgid "Mng"
msgstr "Mng"
-#: ../rules/base.xml.in.h:461
+#: ../rules/base.xml.in.h:466
msgid "Mongolia"
msgstr "Mông Cổ"
-#: ../rules/base.xml.in.h:462
+#: ../rules/base.xml.in.h:467
msgid "Montenegro"
msgstr "Mon-te-nê-gợ-rô"
-#: ../rules/base.xml.in.h:463
+#: ../rules/base.xml.in.h:468
msgid "Morocco"
msgstr "Ma Rốc"
-#: ../rules/base.xml.in.h:464
+#: ../rules/base.xml.in.h:469
msgid "Multilingual"
msgstr "Đa ngôn ngữ"
-#: ../rules/base.xml.in.h:465
+#: ../rules/base.xml.in.h:470
msgid "Multilingual, first part"
msgstr "Đa ngôn ngữ, phần đầu"
-#: ../rules/base.xml.in.h:466
+#: ../rules/base.xml.in.h:471
msgid "Multilingual, second part"
msgstr "Đa ngôn ngữ, phần hai"
-#: ../rules/base.xml.in.h:467
+#: ../rules/base.xml.in.h:472
msgid "Myanmar"
msgstr "Miến Điện"
-#: ../rules/base.xml.in.h:468
+#: ../rules/base.xml.in.h:473
msgid "NICOLA-F style Backspace"
msgstr "Xoá lùi kiểu NICOLA-F"
-#: ../rules/base.xml.in.h:469
+#: ../rules/base.xml.in.h:474
msgid "NLA"
msgstr "NLA"
-#: ../rules/base.xml.in.h:470
+#: ../rules/base.xml.in.h:475
msgid "Nativo"
msgstr "Nativo"
-#: ../rules/base.xml.in.h:471
+#: ../rules/base.xml.in.h:476
msgid "Nativo for Esperanto"
msgstr "Nativo cho Ét-pe-ran-tô"
-#: ../rules/base.xml.in.h:472
+#: ../rules/base.xml.in.h:477
msgid "Nativo for USA keyboards"
msgstr "Nativo cho bàn phím Mỹ"
-#: ../rules/base.xml.in.h:473
+#: ../rules/base.xml.in.h:478
msgid "Neo 2"
msgstr "Neo 2"
-#: ../rules/base.xml.in.h:474
+#: ../rules/base.xml.in.h:479
msgid "Nep"
msgstr "Nep"
-#: ../rules/base.xml.in.h:475
+#: ../rules/base.xml.in.h:480
msgid "Nepal"
msgstr "Ne-pan"
-#: ../rules/base.xml.in.h:476
+#: ../rules/base.xml.in.h:481
msgid "Netherlands"
msgstr "Hà Lan"
-#: ../rules/base.xml.in.h:477
+#: ../rules/base.xml.in.h:482
+msgid "New phonetic"
+msgstr "Ngữ âm mới"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:483
msgid "Nig"
msgstr "Nig"
-#: ../rules/base.xml.in.h:478
+#: ../rules/base.xml.in.h:484
msgid "Nigeria"
msgstr "Ni-gê-ri-a"
-#: ../rules/base.xml.in.h:479
+#: ../rules/base.xml.in.h:485
msgid "Nld"
msgstr "Nld"
-#: ../rules/base.xml.in.h:480
+#: ../rules/base.xml.in.h:486
msgid "Non-breakable space character at fourth level"
msgstr "Ký tự dấu cách không thể ngắt ở bậc thứ tư"
-#: ../rules/base.xml.in.h:481
+#: ../rules/base.xml.in.h:487
msgid "Non-breakable space character at fourth level, thin non-breakable space character at sixth level"
msgstr "Ký tự dấu cách không thể ngắt ở bậc thứ tư, ký tự dấu cách không thể ngắt mảnh ở bậc thứ sáu"
-#: ../rules/base.xml.in.h:482
+#: ../rules/base.xml.in.h:488
msgid "Non-breakable space character at fourth level, thin non-breakable space character at sixth level (via Ctrl+Shift)"
msgstr "Ký tự dấu cách không thể ngắt ở bậc thứ tư, ký tự dấu cách không thể ngắt mảnh ở bậc thứ sáu (dùng Ctrl+Shift)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:483
+#: ../rules/base.xml.in.h:489
msgid "Non-breakable space character at second level"
msgstr "Ký tự dấu cách không thể ngắt ở bậc thứ hai"
-#: ../rules/base.xml.in.h:484
+#: ../rules/base.xml.in.h:490
msgid "Non-breakable space character at third level"
msgstr "Ký tự dấu cách không thể ngắt ở bậc thứ ba"
-#: ../rules/base.xml.in.h:485
+#: ../rules/base.xml.in.h:491
msgid "Non-breakable space character at third level, nothing at fourth level"
msgstr "Ký tự dấu cách không thể ngắt ở bậc thứ ba, không nhập gì ở bậc thứ tư"
-#: ../rules/base.xml.in.h:486
+#: ../rules/base.xml.in.h:492
msgid "Non-breakable space character at third level, thin non-breakable space character at fourth level"
msgstr "Ký tự dấu cách không thể ngắt ở bậc thứ ba, ký tự dấu cách không thể ngắt mảnh ở bậc thứ tư"
-#: ../rules/base.xml.in.h:487
+#: ../rules/base.xml.in.h:493
msgid "Nor"
msgstr "Nor"
-#: ../rules/base.xml.in.h:488
+#: ../rules/base.xml.in.h:494
msgid "Northern Saami"
msgstr "Bắc Xa-mi"
-#: ../rules/base.xml.in.h:489
+#: ../rules/base.xml.in.h:495
msgid "Northern Saami, eliminate dead keys"
msgstr "Bắc Xa-mi, phím chết loại trừ"
-#: ../rules/base.xml.in.h:490
+#: ../rules/base.xml.in.h:496
msgid "Northgate OmniKey 101"
msgstr "Northgate OmniKey 101"
-#: ../rules/base.xml.in.h:491
+#: ../rules/base.xml.in.h:497
msgid "Norway"
msgstr "Na Uy"
-#: ../rules/base.xml.in.h:492
+#: ../rules/base.xml.in.h:498
msgid "NumLock"
msgstr "NumLock"
-#: ../rules/base.xml.in.h:493
+#: ../rules/base.xml.in.h:499
msgid "Numeric keypad delete key behaviour"
msgstr "Ứng xử phím xoá của vùng số"
-#: ../rules/base.xml.in.h:494
+#: ../rules/base.xml.in.h:500
msgid "Numeric keypad keys work as with Mac"
msgstr "Phím vùng số hoạt động như trên Mac"
-#: ../rules/base.xml.in.h:495
+#: ../rules/base.xml.in.h:501
msgid "Numeric keypad layout selection"
msgstr "Chọn bố trí vùng phím số"
-#: ../rules/base.xml.in.h:496
+#: ../rules/base.xml.in.h:502
msgid "OADG 109A"
msgstr "OADG 109A"
-#: ../rules/base.xml.in.h:497
+#: ../rules/base.xml.in.h:503
msgid "OLPC"
msgstr "OLPC"
-#: ../rules/base.xml.in.h:498
+#: ../rules/base.xml.in.h:504
msgid "OLPC Dari"
msgstr "OLPC Dari"
-#: ../rules/base.xml.in.h:499
+#: ../rules/base.xml.in.h:505
msgid "OLPC Pashto"
msgstr "OLPC Pas-tô"
-#: ../rules/base.xml.in.h:500
+#: ../rules/base.xml.in.h:506
msgid "OLPC Southern Uzbek"
msgstr "OLPC Nam Ux-béc"
-#: ../rules/base.xml.in.h:501
+#: ../rules/base.xml.in.h:507
msgid "Occitan"
msgstr "Óc-khi-tanh"
-#: ../rules/base.xml.in.h:502
+#: ../rules/base.xml.in.h:508
msgid "Ogham"
msgstr "Og-âm"
-#: ../rules/base.xml.in.h:503
+#: ../rules/base.xml.in.h:509
msgid "Ogham IS434"
msgstr "Ogam IS434"
-#: ../rules/base.xml.in.h:504
+#: ../rules/base.xml.in.h:510
msgid "Oriya"
msgstr "Ô-ri-a"
-#: ../rules/base.xml.in.h:505
+#: ../rules/base.xml.in.h:511
msgid "Ortek MCK-800 MM/Internet keyboard"
msgstr "Bàn phím Ortek MCK-800 MM/Internet"
-#: ../rules/base.xml.in.h:506
+#: ../rules/base.xml.in.h:512
msgid "Ossetian"
msgstr "O-xét"
-#: ../rules/base.xml.in.h:507
+#: ../rules/base.xml.in.h:513
msgid "Ossetian, Winkeys"
msgstr "O-xét, phím Win"
-#: ../rules/base.xml.in.h:508
+#: ../rules/base.xml.in.h:514
msgid "Ossetian, legacy"
msgstr "O-xét, thừa tự"
-#: ../rules/base.xml.in.h:509
+#: ../rules/base.xml.in.h:515
msgid "PC-98xx Series"
msgstr "Sê ri PC-98xx"
-#: ../rules/base.xml.in.h:510
+#: ../rules/base.xml.in.h:516
msgid "Pak"
msgstr "Pak"
-#: ../rules/base.xml.in.h:511
+#: ../rules/base.xml.in.h:517
msgid "Pakistan"
msgstr "Pa-khi-x-tanh"
-#: ../rules/base.xml.in.h:512
+#: ../rules/base.xml.in.h:518
msgid "Pashto"
msgstr "Pas-tô"
-#: ../rules/base.xml.in.h:513
+#: ../rules/base.xml.in.h:519
msgid "Pattachote"
msgstr "Pa-ta-chô-te"
-#: ../rules/base.xml.in.h:514
+#: ../rules/base.xml.in.h:520
+msgid "Persian, with Persian Keypad"
+msgstr "Ba Tư có vùng phím Ba Tư"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:521
msgid "Phonetic"
msgstr "Ngữ âm"
-#: ../rules/base.xml.in.h:515
+#: ../rules/base.xml.in.h:522
msgid "Phonetic Winkeys"
msgstr "Winkeys ngữ âm"
-#: ../rules/base.xml.in.h:516
+#: ../rules/base.xml.in.h:523
msgid "Pol"
msgstr "Pol"
-#: ../rules/base.xml.in.h:517
+#: ../rules/base.xml.in.h:524
msgid "Poland"
msgstr "Phần Lan"
-#: ../rules/base.xml.in.h:518
+#: ../rules/base.xml.in.h:525
msgid "Polytonic"
msgstr "Nhiều âm"
-#: ../rules/base.xml.in.h:519
+#: ../rules/base.xml.in.h:526
msgid "Portugal"
msgstr "Bồ Đào Nha"
-#: ../rules/base.xml.in.h:520
-msgid "Pro"
-msgstr "Pro"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:521
-msgid "Pro Keypad"
-msgstr "Vùng phím Pro"
-
-#: ../rules/base.xml.in.h:522
+#: ../rules/base.xml.in.h:527
msgid "Probhat"
msgstr "Probhat"
-#: ../rules/base.xml.in.h:523
+#: ../rules/base.xml.in.h:528
msgid "Programmer Dvorak"
msgstr "Programmer Dvorak"
-#: ../rules/base.xml.in.h:524
+#: ../rules/base.xml.in.h:529
msgid "Propeller Voyager (KTEZ-1000)"
msgstr "Propeller Voyager (KTEZ-1000)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:525
+#: ../rules/base.xml.in.h:530
msgid "Prt"
msgstr "Prt"
-#: ../rules/base.xml.in.h:526
+#: ../rules/base.xml.in.h:531
msgid "QTronix Scorpius 98N+"
msgstr "QTronix Scorpius 98N+"
-#: ../rules/base.xml.in.h:527
+#: ../rules/base.xml.in.h:532
msgid "Right Alt"
msgstr "Alt phải"
-#: ../rules/base.xml.in.h:528
+#: ../rules/base.xml.in.h:533
msgid "Right Alt (while pressed)"
msgstr "Alt phải (trong khi bấm)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:529
+#: ../rules/base.xml.in.h:534
msgid "Right Alt key never chooses 3rd level"
msgstr "Phím Alt bên phải không bao giờ chọn bậc thứ 3"
-#: ../rules/base.xml.in.h:530
+#: ../rules/base.xml.in.h:535
msgid "Right Alt, Shift+Right Alt key is Multi_Key"
msgstr "Alt phải, phím Shift+Right Alt là Multi_Key"
-#: ../rules/base.xml.in.h:531
+#: ../rules/base.xml.in.h:536
msgid "Right Ctrl"
msgstr "Ctrl phải"
-#: ../rules/base.xml.in.h:532
+#: ../rules/base.xml.in.h:537
msgid "Right Ctrl (while pressed)"
msgstr "Ctrl phải (trong khi bấm)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:533
+#: ../rules/base.xml.in.h:538
msgid "Right Ctrl as Right Alt"
msgstr "Ctrl phải làm Alt phải"
-#: ../rules/base.xml.in.h:534
+#: ../rules/base.xml.in.h:539
msgid "Right Shift"
msgstr "Shift phải"
-#: ../rules/base.xml.in.h:535
+#: ../rules/base.xml.in.h:540
msgid "Right Win"
msgstr "Win phải"
-#: ../rules/base.xml.in.h:536
+#: ../rules/base.xml.in.h:541
msgid "Right Win (while pressed)"
msgstr "Win phải (trong khi bấm)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:537
+#: ../rules/base.xml.in.h:542
msgid "Right hand"
msgstr "Thuận tay phải"
-#: ../rules/base.xml.in.h:538
+#: ../rules/base.xml.in.h:543
msgid "Right handed Dvorak"
msgstr "Dvorak thuận tay phải"
-#: ../rules/base.xml.in.h:539
+#: ../rules/base.xml.in.h:544
msgid "Romania"
msgstr "Rô-ma-ni"
-#: ../rules/base.xml.in.h:540
+#: ../rules/base.xml.in.h:545
msgid "Romanian keyboard with German letters"
msgstr "Bàn phím Rô-ma-ni với các chữ cái Đức"
-#: ../rules/base.xml.in.h:541
+#: ../rules/base.xml.in.h:546
msgid "Romanian keyboard with German letters, eliminate dead keys"
msgstr "Bàn phím Rô-ma-ni với các chữ cái Đức, các phím chết loại trừ"
-#: ../rules/base.xml.in.h:542
+#: ../rules/base.xml.in.h:547
msgid "Rou"
msgstr "Rou"
-#: ../rules/base.xml.in.h:543
+#: ../rules/base.xml.in.h:548
msgid "Rus"
msgstr "Nga"
-#: ../rules/base.xml.in.h:544
+#: ../rules/base.xml.in.h:549
msgid "Russia"
msgstr "Nga"
-#: ../rules/base.xml.in.h:545
+#: ../rules/base.xml.in.h:550
msgid "Russian"
msgstr "Nga"
-#: ../rules/base.xml.in.h:546
+#: ../rules/base.xml.in.h:551
msgid "Russian phonetic"
msgstr "Nga ngữ âm"
-#: ../rules/base.xml.in.h:547
+#: ../rules/base.xml.in.h:552
msgid "Russian phonetic Dvorak"
msgstr "Nga ngữ âm Dvorak"
-#: ../rules/base.xml.in.h:548
+#: ../rules/base.xml.in.h:553
msgid "Russian phonetic, eliminate dead keys"
msgstr "Nga ngữ âm, phím chết loại trừ"
-#: ../rules/base.xml.in.h:549
+#: ../rules/base.xml.in.h:554
msgid "Russian with Kazakh"
msgstr "Nga có Kha-xắc"
-#: ../rules/base.xml.in.h:550
+#: ../rules/base.xml.in.h:555
msgid "SILVERCREST Multimedia Wireless Keyboard"
msgstr "Bàn phím Không dây Đa phương tiện SILVERCREST"
-#: ../rules/base.xml.in.h:551
+#: ../rules/base.xml.in.h:556
msgid "SK-1300"
msgstr "SK-1300"
-#: ../rules/base.xml.in.h:552
+#: ../rules/base.xml.in.h:557
msgid "SK-2500"
msgstr "SK-2500"
-#: ../rules/base.xml.in.h:553
+#: ../rules/base.xml.in.h:558
msgid "SK-6200"
msgstr "SK-6200"
-#: ../rules/base.xml.in.h:554
+#: ../rules/base.xml.in.h:559
msgid "SK-7100"
msgstr "SK-7100"
-#: ../rules/base.xml.in.h:555
+#: ../rules/base.xml.in.h:560 ../rules/base.extras.xml.in.h:7
msgid "SRB"
msgstr "SRB"
-#: ../rules/base.xml.in.h:556
+#: ../rules/base.xml.in.h:561
msgid "SVEN Ergonomic 2500"
msgstr "SVEN Ergonomic 2500"
-#: ../rules/base.xml.in.h:557
+#: ../rules/base.xml.in.h:562
msgid "SVEN Slim 303"
msgstr "SVEN Slim 303"
-#: ../rules/base.xml.in.h:558
+#: ../rules/base.xml.in.h:563
msgid "Samsung SDM 4500P"
msgstr "Samsung SDM 4500P"
-#: ../rules/base.xml.in.h:559
+#: ../rules/base.xml.in.h:564
msgid "Samsung SDM 4510P"
msgstr "Samsung SDM 4510P"
-#: ../rules/base.xml.in.h:560
+#: ../rules/base.xml.in.h:565
msgid "Scroll Lock"
msgstr "Scroll Lock"
-#: ../rules/base.xml.in.h:561
+#: ../rules/base.xml.in.h:566
msgid "ScrollLock"
msgstr "ScrollLock"
-#: ../rules/base.xml.in.h:562
+#: ../rules/base.xml.in.h:567
msgid "Secwepemctsin"
msgstr "Secwepemctsin"
-#: ../rules/base.xml.in.h:563
+#: ../rules/base.xml.in.h:568
msgid "Semi-colon on third level"
msgstr "Dấu chấm phẩy ở cấp ba"
-#: ../rules/base.xml.in.h:564
+#: ../rules/base.xml.in.h:569 ../rules/base.extras.xml.in.h:8
msgid "Serbia"
msgstr "Xéc-bi"
-#: ../rules/base.xml.in.h:565
+#: ../rules/base.xml.in.h:570
msgid "Shift cancels CapsLock"
msgstr "Shift thôi CapsLock"
-#: ../rules/base.xml.in.h:566
+#: ../rules/base.xml.in.h:571
msgid "Shift does not cancel NumLock, chooses 3d level instead"
msgstr "Shift không thôi Numlock, chọn cấp ba để thay thế"
-#: ../rules/base.xml.in.h:567
+#: ../rules/base.xml.in.h:572
msgid "Shift with numeric keypad keys works as in MS Windows"
msgstr "Shift với các phím vùng số làm việc như trong MS Windows"
-#: ../rules/base.xml.in.h:568
+#: ../rules/base.xml.in.h:573
msgid "Shift+CapsLock"
msgstr "Shift+CapsLock"
-#: ../rules/base.xml.in.h:569
+#: ../rules/base.xml.in.h:574
msgid "Simple"
msgstr "Đơn giản"
-#: ../rules/base.xml.in.h:570
+#: ../rules/base.xml.in.h:575
msgid "Slovakia"
msgstr "Xlô-vác"
-#: ../rules/base.xml.in.h:571
+#: ../rules/base.xml.in.h:576
msgid "Slovenia"
msgstr "Xlô-ven"
-#: ../rules/base.xml.in.h:572
+#: ../rules/base.xml.in.h:577
msgid "South Africa"
msgstr "Nam Phi"
-#: ../rules/base.xml.in.h:573
+#: ../rules/base.xml.in.h:578
msgid "Southern Uzbek"
msgstr "Nam Ux-béc"
-#: ../rules/base.xml.in.h:574
+#: ../rules/base.xml.in.h:579
msgid "Spain"
msgstr "Tây Ban Nha"
-#: ../rules/base.xml.in.h:575
+#: ../rules/base.xml.in.h:580
msgid "Special keys (Ctrl+Alt+&lt;key&gt;) handled in a server"
msgstr "Các ký tự đặc biệt (Ctrl+Alt+&lt;key&gt;) được xử lý bằng một trình phục vụ"
-#: ../rules/base.xml.in.h:576
+#: ../rules/base.xml.in.h:581
msgid "SrL"
msgstr "SrL"
-#: ../rules/base.xml.in.h:577
+#: ../rules/base.xml.in.h:582
msgid "Sri Lanka"
msgstr "Tích-lan"
-#: ../rules/base.xml.in.h:578
+#: ../rules/base.xml.in.h:583
msgid "Standard"
msgstr "Tiêu chuẩn"
-#: ../rules/base.xml.in.h:579
+#: ../rules/base.xml.in.h:584
msgid "Standard (Cedilla)"
msgstr "Chuẩn (dấu móc dưới)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:580
-msgid "Standard Phonetic"
-msgstr "Ngữ âm tiêu chuẩn"
-
#. RSTU 2019-91
-#: ../rules/base.xml.in.h:582
+#: ../rules/base.xml.in.h:586
msgid "Standard RSTU"
msgstr "RSTU chuẩn"
#. RSTU 2019-91
-#: ../rules/base.xml.in.h:584
+#: ../rules/base.xml.in.h:588
msgid "Standard RSTU on Russian layout"
msgstr "RSTU chuẩn trên bố trí tiếng Nga"
-#: ../rules/base.xml.in.h:585
+#: ../rules/base.xml.in.h:589
msgid "Sun Type 5/6"
msgstr "Sun kiểu 5/6"
-#: ../rules/base.xml.in.h:586
+#: ../rules/base.xml.in.h:590
msgid "Sun dead keys"
msgstr "Phím chết Sun"
-#: ../rules/base.xml.in.h:587
+#: ../rules/base.xml.in.h:591
msgid "Super Power Multimedia Keyboard"
msgstr "Bàn phím Phim nhạc Siêu Năng Lực"
-#: ../rules/base.xml.in.h:588
+#: ../rules/base.xml.in.h:592
msgid "Svdvorak"
msgstr "Svdvorak"
-#: ../rules/base.xml.in.h:589
+#: ../rules/base.xml.in.h:593
msgid "Svk"
msgstr "Svk"
-#: ../rules/base.xml.in.h:590
+#: ../rules/base.xml.in.h:594
msgid "Svn"
msgstr "Svn"
-#: ../rules/base.xml.in.h:591
+#: ../rules/base.xml.in.h:595
msgid "Swap Ctrl and CapsLock"
msgstr "Trao đổi Ctrl và CapsLock"
-#: ../rules/base.xml.in.h:592
+#: ../rules/base.xml.in.h:596
msgid "Swap ESC and CapsLock"
msgstr "Trao đổi ESC và CapsLock"
-#: ../rules/base.xml.in.h:593
+#: ../rules/base.xml.in.h:597
msgid "Swe"
msgstr "Swe"
-#: ../rules/base.xml.in.h:594
+#: ../rules/base.xml.in.h:598
msgid "Sweden"
msgstr "Thuỵ Điển"
-#: ../rules/base.xml.in.h:595
+#: ../rules/base.xml.in.h:599
msgid "Switzerland"
msgstr "Thuỵ Sĩ"
-#: ../rules/base.xml.in.h:596
+#: ../rules/base.xml.in.h:600
msgid "Symplon PaceBook (tablet PC)"
msgstr "Symplon PaceBook (tablet PC)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:597
+#: ../rules/base.xml.in.h:601
msgid "Syr"
msgstr "Syr"
-#: ../rules/base.xml.in.h:598
+#: ../rules/base.xml.in.h:602
msgid "Syria"
msgstr "Xy-ri"
-#: ../rules/base.xml.in.h:599
+#: ../rules/base.xml.in.h:603
msgid "Syriac"
msgstr "Xi-ri"
-#: ../rules/base.xml.in.h:600
+#: ../rules/base.xml.in.h:604
msgid "Syriac phonetic"
msgstr "Xy-ri ngữ âm"
-#: ../rules/base.xml.in.h:601
+#: ../rules/base.xml.in.h:605
msgid "TIS-820.2538"
msgstr "TIS-820.2538"
-#: ../rules/base.xml.in.h:602
+#: ../rules/base.xml.in.h:606
msgid "Tajikistan"
msgstr "Ta-gikh-x-tanh"
-#: ../rules/base.xml.in.h:603
+#: ../rules/base.xml.in.h:607
msgid "Tamil"
msgstr "Ta-min"
-#: ../rules/base.xml.in.h:604
+#: ../rules/base.xml.in.h:608
msgid "Tamil TAB Typewriter"
msgstr "Ta-min TAB máy chữ"
-#: ../rules/base.xml.in.h:605
+#: ../rules/base.xml.in.h:609
msgid "Tamil TSCII Typewriter"
msgstr "Ta-min TSCII máy chữ"
-#: ../rules/base.xml.in.h:606
+#: ../rules/base.xml.in.h:610
msgid "Tamil Unicode"
msgstr "Ta-min Unicode"
-#: ../rules/base.xml.in.h:607
+#: ../rules/base.xml.in.h:611
msgid "Targa Visionary 811"
msgstr "Targa Visionary 811"
-#: ../rules/base.xml.in.h:608
+#: ../rules/base.xml.in.h:612
msgid "Tatar"
msgstr "Ta-tă"
-#: ../rules/base.xml.in.h:609
+#: ../rules/base.xml.in.h:613
msgid "Telugu"
msgstr "Te-lu-gu"
-#: ../rules/base.xml.in.h:610
+#: ../rules/base.xml.in.h:614
msgid "Tha"
msgstr "Tha"
-#: ../rules/base.xml.in.h:611
+#: ../rules/base.xml.in.h:615
msgid "Thailand"
msgstr "Thái Lan"
-#: ../rules/base.xml.in.h:612
+#: ../rules/base.xml.in.h:616
msgid "Tibetan"
msgstr "Tây Tạng"
-#: ../rules/base.xml.in.h:613
+#: ../rules/base.xml.in.h:617
msgid "Tibetan (with ASCII numerals)"
msgstr "Tây Tạng (có chữ số ASCII)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:614
+#: ../rules/base.xml.in.h:618
msgid "Tifinagh"
msgstr "Ti-phi-nac"
-#: ../rules/base.xml.in.h:615
+#: ../rules/base.xml.in.h:619
msgid "Tifinagh Alternative"
msgstr "Ti-phi-nac tương đương"
-#: ../rules/base.xml.in.h:616
+#: ../rules/base.xml.in.h:620
msgid "Tifinagh Alternative Phonetic"
msgstr "Ti-phi-nac ngữ âm tương đương"
-#: ../rules/base.xml.in.h:617
+#: ../rules/base.xml.in.h:621
msgid "Tifinagh Extended"
msgstr "Ti-phi-nac mở rộng"
-#: ../rules/base.xml.in.h:618
+#: ../rules/base.xml.in.h:622
msgid "Tifinagh Extended Phonetic"
msgstr "Ti-phi-nac mở rộng ngữ âm"
-#: ../rules/base.xml.in.h:619
+#: ../rules/base.xml.in.h:623
msgid "Tifinagh Phonetic"
msgstr "Ti-phi-nac ngữ âm"
-#: ../rules/base.xml.in.h:620
+#: ../rules/base.xml.in.h:624
msgid "Tilde (~) variant"
msgstr "Phương án dấu sóng (~)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:621
+#: ../rules/base.xml.in.h:625
msgid "Tjk"
msgstr "Tjk"
-#: ../rules/base.xml.in.h:622
+#: ../rules/base.xml.in.h:626
msgid "To the corresponding key in a Dvorak keyboard."
msgstr "Tới phím tương ứng trên một bàn phím Dvorak."
-#: ../rules/base.xml.in.h:623
+#: ../rules/base.xml.in.h:627
msgid "To the corresponding key in a Qwerty keyboard."
msgstr "Tới phím tương ứng trên một bàn phím Qwerty."
-#: ../rules/base.xml.in.h:624
+#: ../rules/base.xml.in.h:628
msgid "Toshiba Satellite S3000"
msgstr "Toshiba Satellite S3000"
-#: ../rules/base.xml.in.h:625
-msgid "Traditional Phonetic"
+#: ../rules/base.xml.in.h:629
+msgid "Traditional phonetic"
msgstr "Ngữ âm truyền thống"
-#: ../rules/base.xml.in.h:626
+#: ../rules/base.xml.in.h:630
msgid "Trust Direct Access Keyboard"
msgstr "Bàn phím Truy cập Thẳng Tin tưởng"
-#: ../rules/base.xml.in.h:627
+#: ../rules/base.xml.in.h:631
msgid "Trust Slimline"
msgstr "Trust Slimline"
-#: ../rules/base.xml.in.h:628
+#: ../rules/base.xml.in.h:632
msgid "Trust Wireless Keyboard Classic"
msgstr "Bàn Phím Cổ điển Không dây Tin tưởng"
-#: ../rules/base.xml.in.h:629
+#: ../rules/base.xml.in.h:633
msgid "Tur"
msgstr "Tur"
-#: ../rules/base.xml.in.h:630
+#: ../rules/base.xml.in.h:634
msgid "Turkey"
msgstr "Thổ Nhĩ Kỳ"
-#: ../rules/base.xml.in.h:631
+#: ../rules/base.xml.in.h:635
msgid "Turkmenistan"
msgstr "Thổ-kh-me-ni-x-tanh"
-#: ../rules/base.xml.in.h:632
+#: ../rules/base.xml.in.h:636
msgid "Typewriter"
msgstr "Máy chữ"
-#: ../rules/base.xml.in.h:633
+#: ../rules/base.xml.in.h:637
msgid "UCW layout (accented letters only)"
msgstr "Bố trí UCW (chỉ chữ có dấu)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:634
+#: ../rules/base.xml.in.h:638
msgid "US keyboard with Bosnian digraphs"
msgstr "Bàn phím Mỹ với các chữ ghép Bo-x-ni-a"
-#: ../rules/base.xml.in.h:635
+#: ../rules/base.xml.in.h:639
msgid "US keyboard with Bosnian letters"
msgstr "Bàn phím Mỹ với các chữ cái Bo-x-ni-a"
-#: ../rules/base.xml.in.h:636
+#: ../rules/base.xml.in.h:640
msgid "US keyboard with Croatian digraphs"
msgstr "Bàn phím Mỹ với các chữ ghép Cợ-rô-a-ti-a"
-#: ../rules/base.xml.in.h:637
+#: ../rules/base.xml.in.h:641
msgid "US keyboard with Croatian letters"
msgstr "Bàn phím Mỹ với các chữ cái Croát-chi-a"
-#: ../rules/base.xml.in.h:638
+#: ../rules/base.xml.in.h:642
msgid "US keyboard with Estonian letters"
msgstr "Bàn phím Mỹ với các chữ cái E-x-tô-ni-a"
-#: ../rules/base.xml.in.h:639
+#: ../rules/base.xml.in.h:643
+msgid "US keyboard with Italian letters"
+msgstr "Bàn phím Mỹ với các chữ cái Ý"
+
+#: ../rules/base.xml.in.h:644
msgid "US keyboard with Lithuanian letters"
msgstr "Bàn phím Mỹ với các chữ cái Li-tu-a-nia"
-#: ../rules/base.xml.in.h:640
+#: ../rules/base.xml.in.h:645
msgid "US keyboard with Slovenian letters"
msgstr "Bàn phím Mỹ với các chữ cái Xlô-ven"
-#: ../rules/base.xml.in.h:641
+#: ../rules/base.xml.in.h:646 ../rules/base.extras.xml.in.h:9
msgid "USA"
msgstr "Mỹ"
-#: ../rules/base.xml.in.h:642
+#: ../rules/base.xml.in.h:647
msgid "Udmurt"
msgstr "U-đ-muổt"
-#: ../rules/base.xml.in.h:643
+#: ../rules/base.xml.in.h:648
msgid "Ukr"
msgstr "Ukr"
-#: ../rules/base.xml.in.h:644
+#: ../rules/base.xml.in.h:649
msgid "Ukraine"
msgstr "U-cợ-rainh"
-#: ../rules/base.xml.in.h:645
+#: ../rules/base.xml.in.h:650
msgid "Unicode additions (arrows and math operators)"
msgstr "Phần thêm Unicode (các mũi tên và toán tử toán học)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:646
+#: ../rules/base.xml.in.h:651
msgid "Unicode additions (arrows and math operators). Math operators on default level"
msgstr "Phần thêm Unicode (các mũi tên và toán tử toán học). Bậc mặc định thì nhập các toán tử toán học."
-#: ../rules/base.xml.in.h:647
+#: ../rules/base.xml.in.h:652
msgid "UnicodeExpert"
msgstr "Unicode Chuyên môn"
-#: ../rules/base.xml.in.h:648
+#: ../rules/base.xml.in.h:653
msgid "United Kingdom"
msgstr "Vương Quốc Anh"
-#: ../rules/base.xml.in.h:649
+#: ../rules/base.xml.in.h:654
msgid "Unitek KB-1925"
msgstr "Unitek KB-1925"
-#: ../rules/base.xml.in.h:650
+#: ../rules/base.xml.in.h:655
msgid "Urdu, Alternative phonetic"
msgstr "Urdu, Ngữ âm xen kẽ"
-#: ../rules/base.xml.in.h:651
+#: ../rules/base.xml.in.h:656
msgid "Urdu, Phonetic"
msgstr "Urdu, Ngữ âm"
-#: ../rules/base.xml.in.h:652
+#: ../rules/base.xml.in.h:657
msgid "Urdu, Winkeys"
msgstr "Urdu, Phím Win"
-#: ../rules/base.xml.in.h:653
+#: ../rules/base.xml.in.h:658
msgid "Use Bosnian digraphs"
msgstr "Dùng chữ ghép Bo-x-ni-a"
-#: ../rules/base.xml.in.h:654
+#: ../rules/base.xml.in.h:659
msgid "Use Croatian digraphs"
msgstr "Dùng chữ ghép Cợ-rô-a-ti-a"
-#: ../rules/base.xml.in.h:655
+#: ../rules/base.xml.in.h:660
msgid "Use guillemets for quotes"
msgstr "Dùng « chim uria » làm dấu trích dẫn"
-#: ../rules/base.xml.in.h:656
+#: ../rules/base.xml.in.h:661
msgid "Use keyboard LED to show alternative layout"
msgstr "Sử dụng đèn bàn phím để chỉ ra bố trí xen kẽ"
-#: ../rules/base.xml.in.h:657
+#: ../rules/base.xml.in.h:662
msgid "Using space key to input non-breakable space character"
msgstr "Dùng phím dài để nhập ký tự dấu cách không thể ngắt"
-#: ../rules/base.xml.in.h:658
+#: ../rules/base.xml.in.h:663
msgid "Usual space at any level"
msgstr "Dấu cách bình thường ở mọi bậc"
-#: ../rules/base.xml.in.h:659
+#: ../rules/base.xml.in.h:664
msgid "Uzb"
msgstr "Uzb"
-#: ../rules/base.xml.in.h:660
+#: ../rules/base.xml.in.h:665
msgid "Uzbekistan"
msgstr "Uz-be-khi-xtanh"
-#: ../rules/base.xml.in.h:661
+#: ../rules/base.xml.in.h:666
msgid "Vietnam"
msgstr "Việt Nam"
-#: ../rules/base.xml.in.h:662
+#: ../rules/base.xml.in.h:667
msgid "ViewSonic KU-306 Internet Keyboard"
msgstr "Bàn phím Internet ViewSonic KU-306"
-#: ../rules/base.xml.in.h:663
+#: ../rules/base.xml.in.h:668
msgid "Vnm"
msgstr "Vnm"
-#: ../rules/base.xml.in.h:664
+#: ../rules/base.xml.in.h:669
msgid "Wang 724 keypad with unicode additions (arrows and math operators)"
msgstr "Vùng phím Wang 724 có phần thêm Unicode (các mũi tên và toán tử toán học)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:665
+#: ../rules/base.xml.in.h:670
msgid "Wang 724 keypad with unicode additions (arrows and math operators). Math operators on default level"
msgstr "Vùng phím Wang 724 có phần thêm Unicode (các mũi tên và toán tử toán học). Mặc định thì nhập toán tử toán học."
-#: ../rules/base.xml.in.h:666
+#: ../rules/base.xml.in.h:671
msgid "Wang model 724 azerty"
msgstr "Wang mô hình 724 azerty"
-#: ../rules/base.xml.in.h:667
+#: ../rules/base.xml.in.h:672
msgid "Western"
msgstr "Phương Tây"
-#: ../rules/base.xml.in.h:668
+#: ../rules/base.xml.in.h:673
msgid "Winbook Model XP5"
msgstr "Winbook kiểu mẫu XP5"
-#: ../rules/base.xml.in.h:669
+#: ../rules/base.xml.in.h:674
msgid "Winkeys"
msgstr "Phím Win"
-#: ../rules/base.xml.in.h:670
+#: ../rules/base.xml.in.h:675
msgid "With &lt;\\|&gt; key"
msgstr "Với phím &lt;\\|&gt;"
-#: ../rules/base.xml.in.h:671
+#: ../rules/base.xml.in.h:676
msgid "With EuroSign on 5"
msgstr "Thêm ký hiệu đồng Euro vào phím 5."
-#: ../rules/base.xml.in.h:672
+#: ../rules/base.xml.in.h:677
msgid "With guillemets"
msgstr "Với « chim uria »"
-#: ../rules/base.xml.in.h:673
+#: ../rules/base.xml.in.h:678
msgid "Yahoo! Internet Keyboard"
msgstr "Bàn phím Internet Yahoo!"
-#: ../rules/base.xml.in.h:674
+#: ../rules/base.xml.in.h:679
msgid "Yakut"
msgstr "Ya-khú-th"
-#: ../rules/base.xml.in.h:675
+#: ../rules/base.xml.in.h:680
msgid "Yoruba"
msgstr "Yoa-ru-ba"
-#: ../rules/base.xml.in.h:676
+#: ../rules/base.xml.in.h:681
msgid "Z and ZHE swapped"
msgstr "Đổi chỗ Z và ZHE"
-#: ../rules/base.xml.in.h:677
+#: ../rules/base.xml.in.h:682
msgid "Zar"
msgstr "Zar"
-#: ../rules/base.xml.in.h:678
+#: ../rules/base.xml.in.h:683
msgid "azerty"
msgstr "azerty"
-#: ../rules/base.xml.in.h:679
+#: ../rules/base.xml.in.h:684
msgid "azerty/digits"
msgstr "azerty/chữ số"
-#: ../rules/base.xml.in.h:680
+#: ../rules/base.xml.in.h:685
msgid "digits"
msgstr "chữ số"
-#: ../rules/base.xml.in.h:681
+#: ../rules/base.xml.in.h:686
msgid "displaced semicolon and quote (obsolete)"
msgstr "dấu chấm phẩy và dấu trích dẫn bị dịch (quá cũ)"
-#: ../rules/base.xml.in.h:682
+#: ../rules/base.xml.in.h:687
msgid "lyx"
msgstr "lyx"
-#: ../rules/base.xml.in.h:683
+#: ../rules/base.xml.in.h:688
msgid "qwerty"
msgstr "qwerty"
-#: ../rules/base.xml.in.h:684
+#: ../rules/base.xml.in.h:689
msgid "qwerty, extended Backslash"
msgstr "qwerty, Gạch ngược mở rộng"
-#: ../rules/base.xml.in.h:685
+#: ../rules/base.xml.in.h:690
msgid "qwerty/digits"
msgstr "qwerty/chữ số"
-#: ../rules/base.xml.in.h:686
+#: ../rules/base.xml.in.h:691
msgid "qwertz"
msgstr "qwertz"
+
+#: ../rules/base.extras.xml.in.h:1
+msgid "APL"
+msgstr "APL"
+
+#: ../rules/base.extras.xml.in.h:2
+msgid "Atsina"
+msgstr "Át-xi-na"
+
+#: ../rules/base.extras.xml.in.h:3
+msgid "Combining accents instead of dead keys"
+msgstr "Tổ hợp dấu phụ thay cho phím chết"
+
+#: ../rules/base.extras.xml.in.h:4
+msgid "Couer D'alene Salish"
+msgstr "Couer D'alene Salish"
+
+#: ../rules/base.extras.xml.in.h:5
+msgid "International (AltGr Unicode combining)"
+msgstr "Quốc tế (tổ hợp Unicode AltGr)"
+
+#: ../rules/base.extras.xml.in.h:6
+msgid "International (AltGr Unicode combining, alternative)"
+msgstr "Quốc tế (tổ hợp Unicode AltGr, thay thế)"