summaryrefslogtreecommitdiff
BranchCommit messageAuthorAge
2.2-branchPreparing 2.2.1Sergey V. Udaltsov9 years
masterRelease 2.30Sergey Udaltsov12 min.
 
TagDownloadAuthorAge
xkeyboard-config-2.30commit f4a95f569c...Sergey Udaltsov10 min.
xkeyboard-config-2.29commit d6ae091fd9...Sergey Udaltsov4 months
xkeyboard-config-2.28commit 91ea2d369b...Sergey Udaltsov7 months
xkeyboard-config-2.27commit acdcd04133...Sergey Udaltsov12 months
xkeyboard-config-2.26commit 000f1a2d96...Sergey Udaltsov16 months
xkeyboard-config-2.25commit e00c16d2a5...Sergey Udaltsov20 months
xkeyboard-config-2.24commit 2d36a2a970...Sergey Udaltsov24 months
xkeyboard-config-2.23.1commit 679e557459...Sergey Udaltsov2 years
xkeyboard-config-2.23commit 963db158ce...Sergey Udaltsov2 years
xkeyboard-config-2.22commit 17623b2c8c...Sergey Udaltsov3 years
[...]
 
AgeCommit messageAuthorFilesLines
2013-01-29Preparing 2.8xkeyboard-config-2.8Sergey V. Udaltsov2-2/+5
2013-01-29Updated translations before releaseSergey V. Udaltsov13-12638/+18854
2013-01-29SunOpen -> XF86OpenSergey V. Udaltsov1-1/+1
2013-01-21Missing hyphenSergey V. Udaltsov1-1/+1
2013-01-19Fixed 2 minor typos (thanks to Alex Shopov)Sergey V. Udaltsov1-2/+2
2013-01-16Forgot to remove the actual ad layoutSergey V. Udaltsov1-31/+0
2013-01-15Bumping version before freese - 2.7.99Sergey V. Udaltsov1-1/+1
2013-01-15Add sun_type layout variants into base.extrasjavier1-1/+397
2013-01-15Add Sun keyboard layout variantsjavier31-0/+226
2013-01-15Add Models and one option for Sun Keyboardsjavier1-2/+70
[...]
 
Clone
https://gitlab.freedesktop.org/xkeyboard-config/xkeyboard-config