summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/source/fy/scaddins/messages.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'source/fy/scaddins/messages.po')
-rw-r--r--source/fy/scaddins/messages.po1075
1 files changed, 988 insertions, 87 deletions
diff --git a/source/fy/scaddins/messages.po b/source/fy/scaddins/messages.po
index 49552365083..6499960650a 100644
--- a/source/fy/scaddins/messages.po
+++ b/source/fy/scaddins/messages.po
@@ -3,114 +3,134 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.libreoffice.org/enter_bug.cgi?product=LibreOffice&bug_status=UNCONFIRMED&component=UI\n"
-"POT-Creation-Date: 2018-02-27 15:06+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-09-29 18:14+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-01-17 16:46+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-12-24 17:04+0000\n"
"Last-Translator: Berend Ytsma <berendy@gmail.com>\n"
-"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
+"Language-Team: Frisian <https://weblate.documentfoundation.org/projects/libo_ui-master/scaddinsmessages/fy/>\n"
"Language: fy\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Accelerator-Marker: ~\n"
-"X-Generator: Pootle 2.8\n"
+"X-Generator: LibreOffice\n"
"X-POOTLE-MTIME: 1538244845.000000\n"
+#. i8Y7Z
#: scaddins/inc/analysis.hrc:27
msgctxt "ANALYSIS_Workday"
msgid "Returns the serial number of the date before or after a specified number of workdays"
msgstr "Jout as resultaat de wearde fan de datum dy falt foar of nei in beskaat tal wurkdagen"
+#. 752Ac
#: scaddins/inc/analysis.hrc:28
msgctxt "ANALYSIS_Workday"
msgid "Start date"
msgstr "Start datum"
+#. VQvrc
#: scaddins/inc/analysis.hrc:29
msgctxt "ANALYSIS_Workday"
msgid "The start date"
msgstr "De start datum"
+#. yAENf
#: scaddins/inc/analysis.hrc:30
msgctxt "ANALYSIS_Workday"
msgid "Days"
msgstr "Dagen"
+#. EPJV2
#: scaddins/inc/analysis.hrc:31
msgctxt "ANALYSIS_Workday"
msgid "The number of workdays before or after the start date"
msgstr "It tal wurkdagen foar if nei de start datum"
+#. tDjjf
#: scaddins/inc/analysis.hrc:32
msgctxt "ANALYSIS_Workday"
msgid "Holidays"
msgstr "Frije dagen"
+#. BeUFA
#: scaddins/inc/analysis.hrc:33
msgctxt "ANALYSIS_Workday"
msgid "List of date values of days off (vacation, holidays, etc.)"
msgstr "List mei datum wearden fan frije dagen (fakânsje, nasjonale feestdagen ensfh.)"
+#. BMD2C
#: scaddins/inc/analysis.hrc:38
msgctxt "ANALYSIS_Yearfrac"
msgid "Returns the number of years (including fractional part) between two dates"
msgstr "Jout it tal jierren (ynklusyf fan brekken) tusken twa datums"
+#. HhQYz
#: scaddins/inc/analysis.hrc:39
msgctxt "ANALYSIS_Yearfrac"
msgid "Start date"
msgstr "Start datum"
+#. 7GV4n
#: scaddins/inc/analysis.hrc:40
msgctxt "ANALYSIS_Yearfrac"
msgid "The start date"
msgstr "De start datum"
+#. mEZVs
#: scaddins/inc/analysis.hrc:41
msgctxt "ANALYSIS_Yearfrac"
msgid "End date"
msgstr "Ein datum"
+#. 3uuGg
#: scaddins/inc/analysis.hrc:42
msgctxt "ANALYSIS_Yearfrac"
msgid "The end date"
msgstr "De ein datum"
+#. rZ6jE
#: scaddins/inc/analysis.hrc:43
msgctxt "ANALYSIS_Yearfrac"
msgid "Basis"
msgstr "Basis"
+#. FYuwA
#: scaddins/inc/analysis.hrc:44
msgctxt "ANALYSIS_Yearfrac"
msgid "Basis indicates the day-count convention to use in the calculation"
msgstr "Basis jout de dei telling konvinsje oan om te brûken yn de berekkening"
+#. HzGC3
#: scaddins/inc/analysis.hrc:49
msgctxt "ANALYSIS_Edate"
msgid "Returns the serial number of the date that is a specified number of months before or after the start date"
msgstr "Jout as resultaat de wearde fan de datum dy in beskaat tal moannen falt foar of nei de start datum"
+#. 3ceHw
#: scaddins/inc/analysis.hrc:50
msgctxt "ANALYSIS_Edate"
msgid "Start date"
msgstr "Start datum"
+#. 7e2EC
#: scaddins/inc/analysis.hrc:51
msgctxt "ANALYSIS_Edate"
msgid "The start date"
msgstr "De start datum"
+#. uYXaX
#: scaddins/inc/analysis.hrc:52
msgctxt "ANALYSIS_Edate"
msgid "Months"
msgstr "Moannen"
+#. J7uDY
#: scaddins/inc/analysis.hrc:53
msgctxt "ANALYSIS_Edate"
msgid "Number of months before or after the start date"
msgstr "Tal moannen foar of nei de begjin datum"
+#. hxh8D
#: scaddins/inc/analysis.hrc:58
msgctxt "ANALYSIS_Weeknum"
msgid ""
@@ -120,51 +140,61 @@ msgstr ""
"Jout it getal fan de kalinder wike wêryn de oantsjutte datum foarkomt.\n"
"Dizze funksje bestiet foar de útwikselberens mei âldere Microsoft Excel dokuminten, brûk foar nije dokuminten WEEKNUM."
+#. FRcij
#: scaddins/inc/analysis.hrc:59
msgctxt "ANALYSIS_Weeknum"
msgid "Date"
msgstr "Datum"
+#. T6HMt
#: scaddins/inc/analysis.hrc:60
msgctxt "ANALYSIS_Weeknum"
msgid "The date or date serial number"
msgstr "De datum of it searjenûmmer fan de datum"
+#. FNGFy
#: scaddins/inc/analysis.hrc:61
msgctxt "ANALYSIS_Weeknum"
msgid "Return type"
msgstr "Tebek type"
+#. EFAsX
#: scaddins/inc/analysis.hrc:62
msgctxt "ANALYSIS_Weeknum"
msgid "Indicates the first day of the week (1 = Sunday, 2 = Monday)"
msgstr "Beskaat de earste dei fan de wike (1 = snein, 2 = moandei)"
+#. TALPy
#: scaddins/inc/analysis.hrc:67
msgctxt "ANALYSIS_Eomonth"
msgid "Returns the serial number of the last day of the month that comes a certain number of months before or after the start date"
msgstr "Jout as resultaat de wearde fan de lêste dei fan de moanne dy in beskaat tal moannen falt foar of nei de begjin datum"
+#. uk8iG
#: scaddins/inc/analysis.hrc:68
msgctxt "ANALYSIS_Eomonth"
msgid "Start date"
msgstr "Start datum"
+#. FqaAT
#: scaddins/inc/analysis.hrc:69
msgctxt "ANALYSIS_Eomonth"
msgid "The start date"
msgstr "De start datum"
+#. h3ArQ
#: scaddins/inc/analysis.hrc:70
msgctxt "ANALYSIS_Eomonth"
msgid "Months"
msgstr "Moannen"
+#. 8H8JR
#: scaddins/inc/analysis.hrc:71
msgctxt "ANALYSIS_Eomonth"
msgid "Number of months before or after the start date"
msgstr "Tal moannen foar of nei de begjin datum"
+#. EEad9
#: scaddins/inc/analysis.hrc:76
msgctxt "ANALYSIS_Networkdays"
msgid ""
@@ -174,216 +204,259 @@ msgstr ""
"Jout it oantal wurkdagen tusken twa datums.\n"
"Dizze funksje bestiet foar de útwikselberens mei âldere Microsoft Excel dokuminten, brûk foar nije dokuminten NETWORKDAYS."
+#. t7PBi
#: scaddins/inc/analysis.hrc:77
msgctxt "ANALYSIS_Networkdays"
msgid "Start date"
msgstr "Start datum"
+#. Czzcp
#: scaddins/inc/analysis.hrc:78
msgctxt "ANALYSIS_Networkdays"
msgid "The start date"
msgstr "De start datum"
+#. GRYzo
#: scaddins/inc/analysis.hrc:79
msgctxt "ANALYSIS_Networkdays"
msgid "End date"
msgstr "Ein datum"
+#. cacTJ
#: scaddins/inc/analysis.hrc:80
msgctxt "ANALYSIS_Networkdays"
msgid "The end date"
msgstr "De ein datum"
+#. tCSgi
#: scaddins/inc/analysis.hrc:81
msgctxt "ANALYSIS_Networkdays"
msgid "Holidays"
msgstr "Frije dagen"
+#. DGoVo
#: scaddins/inc/analysis.hrc:82
msgctxt "ANALYSIS_Networkdays"
msgid "List of date values representing days off (vacation, holidays, etc.)"
msgstr "List mei datum wearden fan frije dagen (fakânsje, nasjonale feestdagen ensfh.)"
+#. VSGPy
#: scaddins/inc/analysis.hrc:87
msgctxt "ANALYSIS_Iseven"
msgid "Returns the value 'true' if the number is even"
msgstr "Jout de wearde 'wier' as it getal even is"
+#. CrmYv
#: scaddins/inc/analysis.hrc:88
msgctxt "ANALYSIS_Iseven"
msgid "Number"
msgstr "Getal"
+#. 5Leuj
#: scaddins/inc/analysis.hrc:89
msgctxt "ANALYSIS_Iseven"
msgid "The number"
msgstr "It getal"
+#. itBzA
#: scaddins/inc/analysis.hrc:94
msgctxt "ANALYSIS_Isodd"
msgid "Returns the value 'true' if the number is odd"
msgstr "Jout de wearde 'wier' as it getal ûneven is"
+#. EjqfP
#: scaddins/inc/analysis.hrc:95
msgctxt "ANALYSIS_Isodd"
msgid "Number"
msgstr "Getal"
+#. iA6wW
#: scaddins/inc/analysis.hrc:96
msgctxt "ANALYSIS_Isodd"
msgid "The number"
msgstr "It getal"
+#. d3oiC
#: scaddins/inc/analysis.hrc:101
msgctxt "ANALYSIS_Multinomial"
msgid "Returns the multinomial coefficient of a set of numbers"
msgstr "Jout de multinomiaal koëffisjint fan in groep getallen"
+#. vix4j
#: scaddins/inc/analysis.hrc:102
msgctxt "ANALYSIS_Multinomial"
msgid "Number"
msgstr "Getal"
+#. GEFvU
#: scaddins/inc/analysis.hrc:103
msgctxt "ANALYSIS_Multinomial"
msgid "Number or list of numbers for which you want the multinomial coefficient"
msgstr "Getal of list mei getallen wêrfan de multinomiaal koëffisjint fêststeld wurde moat"
+#. V9LAZ
#: scaddins/inc/analysis.hrc:108
msgctxt "ANALYSIS_Seriessum"
msgid "Returns the sum of a power series"
msgstr "Jout de som fan in macht rige"
+#. Euc2V
#: scaddins/inc/analysis.hrc:109
msgctxt "ANALYSIS_Seriessum"
msgid "X"
msgstr "X"
+#. cGF2w
#: scaddins/inc/analysis.hrc:110
msgctxt "ANALYSIS_Seriessum"
msgid "The independent variable of the power series"
msgstr "De ûnôfhinklike fariabele yn de macht rigel"
+#. XFTEq
#: scaddins/inc/analysis.hrc:111
msgctxt "ANALYSIS_Seriessum"
msgid "N"
msgstr "N"
+#. URANx
#: scaddins/inc/analysis.hrc:112
msgctxt "ANALYSIS_Seriessum"
msgid "The initial power to which x is to be raised"
msgstr "De begjin macht wêrmei jo x ferheffe wole"
+#. y9EGF
#: scaddins/inc/analysis.hrc:113
msgctxt "ANALYSIS_Seriessum"
msgid "M"
msgstr "M"
+#. P549Z
#: scaddins/inc/analysis.hrc:114
msgctxt "ANALYSIS_Seriessum"
msgid "The increment by which to increase n for each term in the series"
msgstr "De stap wêrmei n yn elk diel fan de rige ferhege wurde moat"
+#. hF7aX
#: scaddins/inc/analysis.hrc:115
msgctxt "ANALYSIS_Seriessum"
msgid "Coefficients"
msgstr "Koëffisjinten"
+#. QdPXG
#: scaddins/inc/analysis.hrc:116
msgctxt "ANALYSIS_Seriessum"
msgid "Set of coefficients by which each successive power of the variable x is multiplied"
msgstr "Groep koëffisjinten wêrmei elke opienfolgjende macht fan de fariabele x fermannichfâldiget wurdt"
+#. tfE6w
#: scaddins/inc/analysis.hrc:121
msgctxt "ANALYSIS_Quotient"
msgid "Returns the integer portion of a division"
msgstr "Jout it hiele diel fan it getal werom fan in difyzje"
+#. GyGzc
#: scaddins/inc/analysis.hrc:122
msgctxt "ANALYSIS_Quotient"
msgid "Numerator"
msgstr "Teller"
+#. WgEXb
#: scaddins/inc/analysis.hrc:123
msgctxt "ANALYSIS_Quotient"
msgid "The dividend"
msgstr "It dieltal"
+#. voRgL
#: scaddins/inc/analysis.hrc:124
msgctxt "ANALYSIS_Quotient"
msgid "Denominator"
msgstr "Neamer"
+#. 2E6cp
#: scaddins/inc/analysis.hrc:125
msgctxt "ANALYSIS_Quotient"
msgid "The divisor"
msgstr "De dieler"
+#. vzdob
#: scaddins/inc/analysis.hrc:130
msgctxt "ANALYSIS_Mround"
msgid "Returns a number rounded to a specified multiple"
msgstr "Jout in getal dat op fermeardere ôfrûne is"
+#. S68Uw
#: scaddins/inc/analysis.hrc:131
msgctxt "ANALYSIS_Mround"
msgid "Number"
msgstr "Getal"
+#. sDrGj
#: scaddins/inc/analysis.hrc:132
msgctxt "ANALYSIS_Mround"
msgid "The number to round off"
msgstr "It getal dat jo ôfrûnje wolle"
+#. yQDbC
#: scaddins/inc/analysis.hrc:133
msgctxt "ANALYSIS_Mround"
msgid "Multiple"
msgstr "Meardere"
+#. ZEA49
#: scaddins/inc/analysis.hrc:134
msgctxt "ANALYSIS_Mround"
msgid "The multiple to which you want to round number"
msgstr "De wearde dy de basis foarmet foar it meardere wêrop ôfrûne wurde moat"
+#. TAxqA
#: scaddins/inc/analysis.hrc:139
msgctxt "ANALYSIS_Sqrtpi"
msgid "Returns the square root of a number which has been multiplied by pi"
msgstr "Jout de fjouwerkantswoartel fan in getal dat mei pi fermannichfâldige is"
+#. Lv7nj
#: scaddins/inc/analysis.hrc:140
msgctxt "ANALYSIS_Sqrtpi"
msgid "Number"
msgstr "Getal"
+#. CeYwQ
#: scaddins/inc/analysis.hrc:141
msgctxt "ANALYSIS_Sqrtpi"
msgid "The number by which pi is multiplied"
msgstr "It getal wêrmei pi fermannichfâldige is"
+#. G3e4h
#: scaddins/inc/analysis.hrc:146
msgctxt "ANALYSIS_Randbetween"
msgid "Returns a random integer between the numbers you specify"
msgstr "Jout samar in getal tebek út de opjûne getallen"
+#. F9bnf
#: scaddins/inc/analysis.hrc:147
msgctxt "ANALYSIS_Randbetween"
msgid "Bottom"
msgstr "Under"
+#. YnrHL
#: scaddins/inc/analysis.hrc:148
msgctxt "ANALYSIS_Randbetween"
msgid "The smallest integer returned"
msgstr "It lytste hiele getal dat weromjûn mei wurde"
+#. WaokD
#: scaddins/inc/analysis.hrc:149
msgctxt "ANALYSIS_Randbetween"
msgid "Top"
msgstr "Boppe"
+#. Bm3ys
#: scaddins/inc/analysis.hrc:150
msgctxt "ANALYSIS_Randbetween"
msgid "The largest integer returned"
msgstr "It grutste hiele getal dat weromjûn mei wurde"
+#. 8CDCk
#: scaddins/inc/analysis.hrc:155
msgctxt "ANALYSIS_Gcd"
msgid ""
@@ -393,16 +466,19 @@ msgstr ""
"Jout de grutste algemiene dieler.\n"
"Dizze funksje bestiet foar de útwikselberens mei âldere Microsoft Excel dokuminten, brûk foar nije dokuminten GCD."
+#. UX77R
#: scaddins/inc/analysis.hrc:156
msgctxt "ANALYSIS_Gcd"
msgid "Number"
msgstr "Getal"
+#. dmCjF
#: scaddins/inc/analysis.hrc:157
msgctxt "ANALYSIS_Gcd"
msgid "Number or list of numbers"
msgstr "Getal of list mei getallen"
+#. Tj85e
#: scaddins/inc/analysis.hrc:162
msgctxt "ANALYSIS_Lcm"
msgid ""
@@ -412,4127 +488,4952 @@ msgstr ""
"Jout de lytste algemiene dieler.\n"
"Dizze funksje bestiet foar de útwikselberens mei âldere Microsoft Excel dokuminten, brûk foar nije dokuminten LCM."
+#. QYJfr
#: scaddins/inc/analysis.hrc:163
msgctxt "ANALYSIS_Lcm"
msgid "Number"
msgstr "Getal"
+#. gyfZk
#: scaddins/inc/analysis.hrc:164
msgctxt "ANALYSIS_Lcm"
msgid "Number or list of numbers"
msgstr "Getal of list mei getallen"
+#. Z2dmk
#: scaddins/inc/analysis.hrc:169
msgctxt "ANALYSIS_Besseli"
msgid "Returns the modified Bessel function In(x)"
msgstr "Jout de feroare Bessel funksje In(x)"
+#. wrVdj
#: scaddins/inc/analysis.hrc:170
msgctxt "ANALYSIS_Besseli"
msgid "X"
msgstr "X"
+#. UVbkA
#: scaddins/inc/analysis.hrc:171
msgctxt "ANALYSIS_Besseli"
msgid "The value at which the function is to be evaluated"
msgstr "De wearde wêrfoar de funksje berekkene wurde moat"
+#. DEaxX
#: scaddins/inc/analysis.hrc:172
msgctxt "ANALYSIS_Besseli"
msgid "N"
msgstr "N"
+#. gZBCC
#: scaddins/inc/analysis.hrc:173
msgctxt "ANALYSIS_Besseli"
msgid "The order of the Bessel function"
msgstr "De oarder fan de Bessel funksje"
+#. xnyXW
#: scaddins/inc/analysis.hrc:178
msgctxt "ANALYSIS_Besselj"
msgid "Returns the Bessel function Jn(x)"
msgstr "Jout de Bessel funksje Jn(x)"
+#. 5T9Lm
#: scaddins/inc/analysis.hrc:179
msgctxt "ANALYSIS_Besselj"
msgid "X"
msgstr "X"
+#. FDK8B
#: scaddins/inc/analysis.hrc:180
msgctxt "ANALYSIS_Besselj"
msgid "The value at which the function is to be evaluated"
msgstr "De wearde wêrfoar de funksje berekkene wurde moat"
+#. oE4GZ
#: scaddins/inc/analysis.hrc:181
msgctxt "ANALYSIS_Besselj"
msgid "N"
msgstr "N"
+#. EcxmY
#: scaddins/inc/analysis.hrc:182
msgctxt "ANALYSIS_Besselj"
msgid "The order of the Bessel function"
msgstr "De oarder fan de Bessel funksje"
+#. YfNtp
#: scaddins/inc/analysis.hrc:187
msgctxt "ANALYSIS_Besselk"
msgid "Returns the Bessel function Kn(x)"
msgstr "Jout de Bessel funksje Kn(x)"
+#. DAgBk
#: scaddins/inc/analysis.hrc:188
msgctxt "ANALYSIS_Besselk"
msgid "X"
msgstr "X"
+#. J4GEV
#: scaddins/inc/analysis.hrc:189
msgctxt "ANALYSIS_Besselk"
msgid "The value at which the function is to be evaluated"
msgstr "De wearde wêrfoar de funksje berekkene wurde moat"
+#. UvXRY
#: scaddins/inc/analysis.hrc:190
msgctxt "ANALYSIS_Besselk"
msgid "N"
msgstr "N"
+#. 3gMD3
#: scaddins/inc/analysis.hrc:191
msgctxt "ANALYSIS_Besselk"
msgid "The order of the Bessel function"
msgstr "De oarder fan de Bessel funksje"
+#. x97R8
#: scaddins/inc/analysis.hrc:196
msgctxt "ANALYSIS_Bessely"
msgid "Returns the Bessel function Yn(x)"
msgstr "Jout de Bessel funksje Yn(x)"
+#. foAUE
#: scaddins/inc/analysis.hrc:197
msgctxt "ANALYSIS_Bessely"
msgid "X"
msgstr "X"
+#. Hw5Dt
#: scaddins/inc/analysis.hrc:198
msgctxt "ANALYSIS_Bessely"
msgid "The value at which the function is to be evaluated"
msgstr "De wearde wêrfoar de funksje berekkene wurde moat"
+#. Nz3qK
#: scaddins/inc/analysis.hrc:199
msgctxt "ANALYSIS_Bessely"
msgid "N"
msgstr "N"
+#. E2iyg
#: scaddins/inc/analysis.hrc:200
msgctxt "ANALYSIS_Bessely"
msgid "The order of the Bessel function"
msgstr "De oarder fan de Bessel funksje"
+#. MAteU
#: scaddins/inc/analysis.hrc:205
msgctxt "ANALYSIS_Bin2Oct"
msgid "Converts a binary number to an octal number"
msgstr "Set in binêr getal om nei in getal út it achttal stelsel"
+#. bvibr
#: scaddins/inc/analysis.hrc:206
msgctxt "ANALYSIS_Bin2Oct"
msgid "Number"
msgstr "Getal"
+#. 7VHBt
#: scaddins/inc/analysis.hrc:207
msgctxt "ANALYSIS_Bin2Oct"
msgid "The binary number to be converted (as text)"
msgstr "It binêre getal dat omset wurde moat (as tekst)"
+#. aiZYA
#: scaddins/inc/analysis.hrc:208
msgctxt "ANALYSIS_Bin2Oct"
msgid "Places"
msgstr "Desimalen"
+#. LiNBV
#: scaddins/inc/analysis.hrc:209
msgctxt "ANALYSIS_Bin2Oct"
msgid "Number of places used"
msgstr "Tal brûkte desimalen"
+#. tCfLU
#: scaddins/inc/analysis.hrc:214
msgctxt "ANALYSIS_Bin2Dec"
msgid "Converts a binary number to a decimal number"
msgstr "Set in binêr getal om nei in desimaal getal"
+#. YFu9X
#: scaddins/inc/analysis.hrc:215
msgctxt "ANALYSIS_Bin2Dec"
msgid "Number"
msgstr "Getal"
+#. zhTSU
#: scaddins/inc/analysis.hrc:216
msgctxt "ANALYSIS_Bin2Dec"
msgid "The binary number to be converted (as text)"
msgstr "It binêre getal dat omset wurde moat (as tekst)"
+#. XcDzV
#: scaddins/inc/analysis.hrc:221
msgctxt "ANALYSIS_Bin2Hex"
msgid "Converts a binary number to a hexadecimal number"
msgstr "Set in binêr getal om nei in heksadesimaal getal"
+#. o38Dx
#: scaddins/inc/analysis.hrc:222
msgctxt "ANALYSIS_Bin2Hex"
msgid "Number"
msgstr "Getal"
+#. 4hFHM
#: scaddins/inc/analysis.hrc:223
msgctxt "ANALYSIS_Bin2Hex"
msgid "The binary number to be converted (as text)"
msgstr "It binêre getal dat omset wurde moat (as tekst)"
+#. nFANG
#: scaddins/inc/analysis.hrc:224
msgctxt "ANALYSIS_Bin2Hex"
msgid "Places"
msgstr "Desimalen"
+#. 6udAp
#: scaddins/inc/analysis.hrc:225
msgctxt "ANALYSIS_Bin2Hex"
msgid "Number of places used."
msgstr "Tal brûkte desimalen."
+#. EtCmv
#: scaddins/inc/analysis.hrc:230
msgctxt "ANALYSIS_Oct2Bin"
msgid "Converts an octal number to a binary number"
msgstr "Set in getal út it achttal stelsel om nei in binêr getal"
+#. 5S4TQ
#: scaddins/inc/analysis.hrc:231
msgctxt "ANALYSIS_Oct2Bin"
msgid "Number"
msgstr "Getal"
+#. 5w4EQ
#: scaddins/inc/analysis.hrc:232
msgctxt "ANALYSIS_Oct2Bin"
msgid "The octal number to be converted (as text)"
msgstr "It achttal getal dat omset wurde moat (as tekst)"
+#. 6eEgp
#: scaddins/inc/analysis.hrc:233
msgctxt "ANALYSIS_Oct2Bin"
msgid "Places"
msgstr "Desimalen"
+#. kCW4V
#: scaddins/inc/analysis.hrc:234
msgctxt "ANALYSIS_Oct2Bin"
msgid "Number of places used"
msgstr "Tal brûkte desimalen"
+#. R3opZ
#: scaddins/inc/analysis.hrc:239
msgctxt "ANALYSIS_Oct2Dec"
msgid "Converts an octal number to a decimal number"
msgstr "Set in achttal getal om nei in desimaal getal"
+#. 7LLcF
#: scaddins/inc/analysis.hrc:240
msgctxt "ANALYSIS_Oct2Dec"
msgid "Number"
msgstr "Getal"
+#. zLrSk
#: scaddins/inc/analysis.hrc:241
msgctxt "ANALYSIS_Oct2Dec"
msgid "The octal number to be converted (as text)"
msgstr "It achttal getal dat omset wurde moat (as tekst)"
+#. QWNdb
#: scaddins/inc/analysis.hrc:246
msgctxt "ANALYSIS_Oct2Hex"
msgid "Converts an octal number to a hexadecimal number"
msgstr "Set in achttal getal om nei in heksadesimaal getal"
+#. FEYjF
#: scaddins/inc/analysis.hrc:247
msgctxt "ANALYSIS_Oct2Hex"
msgid "Number"
msgstr "Getal"
+#. 4x496
#: scaddins/inc/analysis.hrc:248
msgctxt "ANALYSIS_Oct2Hex"
msgid "The octal number to be converted (as text)"
msgstr "It achttal getal dat omset wurde moat (as tekst)"
+#. E2jxw
#: scaddins/inc/analysis.hrc:249
msgctxt "ANALYSIS_Oct2Hex"
msgid "Places"
msgstr "Desimalen"
+#. hQBE9
#: scaddins/inc/analysis.hrc:250
msgctxt "ANALYSIS_Oct2Hex"
msgid "Number of places used"
msgstr "Tal brûkte desimalen"
+#. FfLh5
#: scaddins/inc/analysis.hrc:255
msgctxt "ANALYSIS_Dec2Bin"
msgid "Converts a decimal number to a binary number"
msgstr "Set in desimaal getal om nei in binêr getal"
+#. 8TwGb
#: scaddins/inc/analysis.hrc:256
msgctxt "ANALYSIS_Dec2Bin"
msgid "Number"
msgstr "Getal"
+#. P2TDB
#: scaddins/inc/analysis.hrc:257
msgctxt "ANALYSIS_Dec2Bin"
msgid "The decimal integer to be converted"
msgstr "It desimaal hiel getal dat jo omsette wolle"
+#. 7fcK2
#: scaddins/inc/analysis.hrc:258
msgctxt "ANALYSIS_Dec2Bin"
msgid "Places"
msgstr "Desimalen"
+#. 28ABT
#: scaddins/inc/analysis.hrc:259
msgctxt "ANALYSIS_Dec2Bin"
msgid "Number of places used"
msgstr "Tal brûkte desimalen"
+#. ShBEB
#: scaddins/inc/analysis.hrc:264
msgctxt "ANALYSIS_Dec2Hex"
msgid "Converts a decimal number to a hexadecimal number"
msgstr "Set in desimaal getal om nei in heksadesimaal getal"
+#. GDJ7U
#: scaddins/inc/analysis.hrc:265
msgctxt "ANALYSIS_Dec2Hex"
msgid "Number"
msgstr "Getal"
+#. 5n8FE
#: scaddins/inc/analysis.hrc:266
msgctxt "ANALYSIS_Dec2Hex"
msgid "The decimal integer to be converted"
msgstr "It desimaal hiel getal dat jo omsette wolle"
+#. HzGAB
#: scaddins/inc/analysis.hrc:267
msgctxt "ANALYSIS_Dec2Hex"
msgid "Places"
msgstr "Desimalen"
+#. NCx7B
#: scaddins/inc/analysis.hrc:268
msgctxt "ANALYSIS_Dec2Hex"
msgid "Number of places used"
msgstr "Tal brûkte desimalen"
+#. XN2PP
#: scaddins/inc/analysis.hrc:273
msgctxt "ANALYSIS_Dec2Oct"
msgid "Converts a decimal number into an octal number"
msgstr "Set in desimaal getal om nei in achttal getal"
+#. BkhvW
#: scaddins/inc/analysis.hrc:274
msgctxt "ANALYSIS_Dec2Oct"
msgid "Number"
msgstr "Getal"
+#. mkJD7
#: scaddins/inc/analysis.hrc:275
msgctxt "ANALYSIS_Dec2Oct"
msgid "The decimal number"
msgstr "It desimaal getal"
+#. CxrmD
#: scaddins/inc/analysis.hrc:276
msgctxt "ANALYSIS_Dec2Oct"
msgid "Places"
msgstr "Desimalen"
+#. BLtWE
#: scaddins/inc/analysis.hrc:277
msgctxt "ANALYSIS_Dec2Oct"
msgid "Number of places used"
msgstr "Tal brûkte desimalen"
+#. EJqJe
#: scaddins/inc/analysis.hrc:282
msgctxt "ANALYSIS_Hex2Bin"
msgid "Converts a hexadecimal number to a binary number"
msgstr "Set in heksadesimaal getal om nei in binêr getal"
+#. r3SbQ
#: scaddins/inc/analysis.hrc:283
msgctxt "ANALYSIS_Hex2Bin"
msgid "Number"
msgstr "Getal"
+#. bma9X
#: scaddins/inc/analysis.hrc:284
msgctxt "ANALYSIS_Hex2Bin"
msgid "The hexadecimal number to be converted (as text)"
msgstr "It heksadesimaal getal dat omset wurde moat (as tekst)"
+#. sFqYp
#: scaddins/inc/analysis.hrc:285
msgctxt "ANALYSIS_Hex2Bin"
msgid "Places"
msgstr "Desimalen"
+#. gtR6H
#: scaddins/inc/analysis.hrc:286
msgctxt "ANALYSIS_Hex2Bin"
msgid "Number of places used"
msgstr "Tal brûkte desimalen"
+#. evWFP
#: scaddins/inc/analysis.hrc:291
msgctxt "ANALYSIS_Hex2Dec"
msgid "Converts a hexadecimal number to a decimal number"
msgstr "Set in heksadesimaal getal om nei in desimaal getal"
+#. trsUF
#: scaddins/inc/analysis.hrc:292
msgctxt "ANALYSIS_Hex2Dec"
msgid "Number"
msgstr "Getal"
+#. foYtA
#: scaddins/inc/analysis.hrc:293
msgctxt "ANALYSIS_Hex2Dec"
msgid "The hexadecimal number to be converted (as text)"
msgstr "It heksadesimaal getal dat omset wurde moat (as tekst)"
+#. ECeRP
#: scaddins/inc/analysis.hrc:298
msgctxt "ANALYSIS_Hex2Oct"
msgid "Converts a hexadecimal number to an octal number"
msgstr "Set in heksadesimaal getal om nei in achttal getal"
+#. oBk4D
#: scaddins/inc/analysis.hrc:299
msgctxt "ANALYSIS_Hex2Oct"
msgid "Number"
msgstr "Getal"
+#. BEXPZ
#: scaddins/inc/analysis.hrc:300
msgctxt "ANALYSIS_Hex2Oct"
msgid "The hexadecimal number to be converted (as text)"
msgstr "It heksadesimaal getal dat omset wurde moat (as tekst)"
+#. nPXDu
#: scaddins/inc/analysis.hrc:301
msgctxt "ANALYSIS_Hex2Oct"
msgid "Places"
msgstr "Desimalen"
+#. xZoiU
#: scaddins/inc/analysis.hrc:302
msgctxt "ANALYSIS_Hex2Oct"
msgid "Number of places used"
msgstr "Tal brûkte desimalen"
+#. 3du2b
#: scaddins/inc/analysis.hrc:307
msgctxt "ANALYSIS_Delta"
msgid "Tests whether two values are equal"
msgstr "Test of twa wearden lyk binne"
+#. EzTEV
#: scaddins/inc/analysis.hrc:308
msgctxt "ANALYSIS_Delta"
msgid "Number 1"
msgstr "Getal 1"
+#. o2jAx
#: scaddins/inc/analysis.hrc:309
msgctxt "ANALYSIS_Delta"
msgid "The first number"
msgstr "It earste getal"
+#. H7EGL
#: scaddins/inc/analysis.hrc:310
msgctxt "ANALYSIS_Delta"
msgid "Number 2"
msgstr "Getal 2"
+#. 24Q6Q
#: scaddins/inc/analysis.hrc:311
msgctxt "ANALYSIS_Delta"
msgid "The second number"
msgstr "It twadde getal"
+#. JgDaH
#: scaddins/inc/analysis.hrc:316
msgctxt "ANALYSIS_Erf"
msgid "Returns the error function"
msgstr "Jout de flater funksje"
+#. AqPn8
#: scaddins/inc/analysis.hrc:317
msgctxt "ANALYSIS_Erf"
msgid "Lower limit"
msgstr "Undergrins"
+#. 7ZXpf
#: scaddins/inc/analysis.hrc:318
msgctxt "ANALYSIS_Erf"
msgid "The lower limit for integration"
msgstr "De ûndergrins foar de yntergraasje"
+#. kSACS
#: scaddins/inc/analysis.hrc:319
msgctxt "ANALYSIS_Erf"
msgid "Upper limit"
msgstr "Boppegrins"
+#. kJDCG
#: scaddins/inc/analysis.hrc:320
msgctxt "ANALYSIS_Erf"
msgid "The upper limit for integration"
msgstr "De boppegrins foar de yntergraasje"
+#. Hm6dS
#: scaddins/inc/analysis.hrc:325
msgctxt "ANALYSIS_Erfc"
msgid "Returns the complementary error function"
msgstr "Jout de oanfoljende flater funksje"
+#. MoEZ6
#: scaddins/inc/analysis.hrc:326
msgctxt "ANALYSIS_Erfc"
msgid "Lower limit"
msgstr "Undergrins"
+#. anWFy
#: scaddins/inc/analysis.hrc:327
msgctxt "ANALYSIS_Erfc"
msgid "The lower limit for integration"
msgstr "De ûndergrins foar de yntergraasje"
+#. kPBDD
#: scaddins/inc/analysis.hrc:332
msgctxt "ANALYSIS_Gestep"
msgid "Tests whether a number is greater than a threshold value"
msgstr "Test of in getal grutter is dan de drompelwearde"
+#. CNrHg
#: scaddins/inc/analysis.hrc:333
msgctxt "ANALYSIS_Gestep"
msgid "Number"
msgstr "Getal"
+#. TDJRQ
#: scaddins/inc/analysis.hrc:334
msgctxt "ANALYSIS_Gestep"
msgid "The value to test against step"
msgstr "De wearde dy't jo op basis fan de drompelwearde hifkje wolle"
+#. 5GLDB
#: scaddins/inc/analysis.hrc:335
msgctxt "ANALYSIS_Gestep"
msgid "Step"
msgstr "Drompelwearde"
+#. ckg2G
#: scaddins/inc/analysis.hrc:336
msgctxt "ANALYSIS_Gestep"
msgid "The threshold value"
msgstr "De drompelwearde"
+#. pe6EW
#: scaddins/inc/analysis.hrc:341
msgctxt "ANALYSIS_Factdouble"
msgid "Returns the double factorial of Number"
msgstr "Jout de dûbele fakulteit fan in getal"
+#. tSqpm
#: scaddins/inc/analysis.hrc:342
msgctxt "ANALYSIS_Factdouble"
msgid "Number"
msgstr "Getal"
+#. djbUr
#: scaddins/inc/analysis.hrc:343
msgctxt "ANALYSIS_Factdouble"
msgid "The number"
msgstr "It getal"
+#. 5GCGm
#: scaddins/inc/analysis.hrc:348
msgctxt "ANALYSIS_Imabs"
msgid "Returns the absolute value (modulus) of a complex number"
msgstr "Jout de absolute wearde (modolus) fan in kompleks getal"
+#. t7bWP
#: scaddins/inc/analysis.hrc:349
msgctxt "ANALYSIS_Imabs"
msgid "Complex number"
msgstr "Kompleks getal"
+#. 7FEET
#: scaddins/inc/analysis.hrc:350
msgctxt "ANALYSIS_Imabs"
msgid "The complex number"
msgstr "It komplekse getal"
+#. FoFmC
#: scaddins/inc/analysis.hrc:355
msgctxt "ANALYSIS_Imaginary"
msgid "Returns the imaginary coefficient of a complex number"
msgstr "Jout it imaginary diel fan in kompleks getal"
+#. AvgqA
#: scaddins/inc/analysis.hrc:356
msgctxt "ANALYSIS_Imaginary"
msgid "Complex number"
msgstr "Kompleks getal"
+#. 3LSzF
#: scaddins/inc/analysis.hrc:357
msgctxt "ANALYSIS_Imaginary"
msgid "The complex number"
msgstr "It komplekse getal"
+#. LwSGN
#: scaddins/inc/analysis.hrc:362
msgctxt "ANALYSIS_Impower"
msgid "Returns a complex number raised to a real power"
msgstr "Jout in kompleks getal ferhege ta in beskate macht"
+#. vH6oX
#: scaddins/inc/analysis.hrc:363
msgctxt "ANALYSIS_Impower"
msgid "Complex number"
msgstr "Kompleks getal"
+#. wEvDA
#: scaddins/inc/analysis.hrc:364
msgctxt "ANALYSIS_Impower"
msgid "The complex number"
msgstr "It komplekse getal"
+#. kbWwG
#: scaddins/inc/analysis.hrc:365
msgctxt "ANALYSIS_Impower"
msgid "Number"
msgstr "Getal"
+#. DKopE
#: scaddins/inc/analysis.hrc:366
msgctxt "ANALYSIS_Impower"
msgid "Power to which the complex number is raised"
msgstr "Eksponint wêrmei it komplekse getal ta in beskate macht ferhege wurdt"
+#. vUGR8
#: scaddins/inc/analysis.hrc:371
msgctxt "ANALYSIS_Imargument"
msgid "Returns the argument theta, an angle expressed in radians"
msgstr "Jout it argumint theta, in hoek útdrukt yn radialen"
+#. 2EAYh
#: scaddins/inc/analysis.hrc:372
msgctxt "ANALYSIS_Imargument"
msgid "Complex number"
msgstr "Kompleks getal"
+#. CDHUJ
#: scaddins/inc/analysis.hrc:373
msgctxt "ANALYSIS_Imargument"
msgid "A complex number"
msgstr "In kompleks getal"
+#. fXVKF
#: scaddins/inc/analysis.hrc:378
msgctxt "ANALYSIS_Imcos"
msgid "Returns the cosine of a complex number"
msgstr "Jout de kosinus fan in kompleks getal"
+#. CW6Qc
#: scaddins/inc/analysis.hrc:379
msgctxt "ANALYSIS_Imcos"
msgid "Complex number"
msgstr "Kompleks getal"
+#. BpCdA
#: scaddins/inc/analysis.hrc:380
msgctxt "ANALYSIS_Imcos"
msgid "A complex number"
msgstr "In kompleks getal"
+#. 2oYBg
#: scaddins/inc/analysis.hrc:385
msgctxt "ANALYSIS_Imdiv"
msgid "Returns the quotient of two complex numbers"
msgstr "Jout it quotiënt fan twa komplekse getallen"
+#. zXFg7
#: scaddins/inc/analysis.hrc:386
msgctxt "ANALYSIS_Imdiv"
msgid "Numerator"
msgstr "Teller"
+#. GwcS8
#: scaddins/inc/analysis.hrc:387
msgctxt "ANALYSIS_Imdiv"
msgid "The dividend"
msgstr "It dieltal"
+#. C4vA8
#: scaddins/inc/analysis.hrc:388
msgctxt "ANALYSIS_Imdiv"
msgid "Denominator"
msgstr "Neamer"
+#. puYEd
#: scaddins/inc/analysis.hrc:389
msgctxt "ANALYSIS_Imdiv"
msgid "The divisor"
msgstr "De dieler"
+#. c8BXn
#: scaddins/inc/analysis.hrc:394
msgctxt "ANALYSIS_Imexp"
msgid "Returns the algebraic form of the exponential of a complex number"
msgstr "Jout de algebraysker foarm fan in kompleks getal dat eksponint ferhege wurdt"
+#. BjMVL
#: scaddins/inc/analysis.hrc:395
msgctxt "ANALYSIS_Imexp"
msgid "Complex number"
msgstr "Kompleks getal"
+#. dXrMr
#: scaddins/inc/analysis.hrc:396
msgctxt "ANALYSIS_Imexp"
msgid "The complex number"
msgstr "It komplekse getal"
+#. zpS4y
#: scaddins/inc/analysis.hrc:401
msgctxt "ANALYSIS_Imconjugate"
msgid "Returns the complex conjugate of a complex number"
msgstr "Jout de komplekse konjugaasje fan in kompleks getal"
+#. Rhfrg
#: scaddins/inc/analysis.hrc:402
msgctxt "ANALYSIS_Imconjugate"
msgid "Complex number"
msgstr "Kompleks getal"
+#. C33bu
#: scaddins/inc/analysis.hrc:403
msgctxt "ANALYSIS_Imconjugate"
msgid "The complex number"
msgstr "It komplekse getal"
+#. 76HWX
#: scaddins/inc/analysis.hrc:408
msgctxt "ANALYSIS_Imln"
msgid "Returns the natural logarithm of a complex number"
msgstr "Jout de natuerlike logaritme fan in kompleks getal"
+#. v5omm
#: scaddins/inc/analysis.hrc:409
msgctxt "ANALYSIS_Imln"
msgid "Complex number"
msgstr "Kompleks getal"
+#. Fj3gK
#: scaddins/inc/analysis.hrc:410
msgctxt "ANALYSIS_Imln"
msgid "The complex number"
msgstr "It komplekse getal"
+#. CCnei
#: scaddins/inc/analysis.hrc:415
msgctxt "ANALYSIS_Imlog10"
msgid "Returns the base-10 logarithm of a complex number"
msgstr "Jout de logaritme mei grûntal 10 fan in kompleks getal"
+#. oRbBa
#: scaddins/inc/analysis.hrc:416
msgctxt "ANALYSIS_Imlog10"
msgid "Complex number"
msgstr "Kompleks getal"
+#. NxEuG
#: scaddins/inc/analysis.hrc:417
msgctxt "ANALYSIS_Imlog10"
msgid "The complex number"
msgstr "It komplekse getal"
+#. y7ZvT
#: scaddins/inc/analysis.hrc:422
msgctxt "ANALYSIS_Imlog2"
msgid "Returns the base-2 logarithm of a complex number"
msgstr "Jout de logaritme mei grûntal 2 fan in kompleks getal"
+#. JZEGR
#: scaddins/inc/analysis.hrc:423
msgctxt "ANALYSIS_Imlog2"
msgid "Complex number"
msgstr "Kompleks getal"
+#. GBNLB
#: scaddins/inc/analysis.hrc:424
msgctxt "ANALYSIS_Imlog2"
msgid "The complex number"
msgstr "It komplekse getal"
+#. HtXJg
#: scaddins/inc/analysis.hrc:429
msgctxt "ANALYSIS_Improduct"
msgid "Returns the product of several complex numbers"
msgstr "Jout it produkt fan in tal komplekse getallen"
+#. S7WBE
#: scaddins/inc/analysis.hrc:430 scaddins/inc/analysis.hrc:432
msgctxt "ANALYSIS_Improduct"
msgid "Complex number"
msgstr "Kompleks getal"
+#. Mz6JE
#: scaddins/inc/analysis.hrc:431
msgctxt "ANALYSIS_Improduct"
msgid "The first complex number"
msgstr "It earste komplekse getal"
+#. bCw5M
#: scaddins/inc/analysis.hrc:433
msgctxt "ANALYSIS_Improduct"
msgid "Another complex number"
msgstr "In oar kompleks getal"
+#. k6ACv
#: scaddins/inc/analysis.hrc:438
msgctxt "ANALYSIS_Imreal"
msgid "Returns the real coefficient of a complex number"
msgstr "Jout de reële diel fan in kompleks getal"
+#. eSUVX
#: scaddins/inc/analysis.hrc:439
msgctxt "ANALYSIS_Imreal"
msgid "Complex number"
msgstr "Kompleks getal"
+#. EQfzC
#: scaddins/inc/analysis.hrc:440
msgctxt "ANALYSIS_Imreal"
msgid "The complex number"
msgstr "It komplekse getal"
+#. PtH6G
#: scaddins/inc/analysis.hrc:445
msgctxt "ANALYSIS_Imsin"
msgid "Returns the sine of a complex number"
msgstr "Jout de sinus fan in kompleks getal"
+#. vMezD
#: scaddins/inc/analysis.hrc:446
msgctxt "ANALYSIS_Imsin"
msgid "Complex number"
msgstr "Kompleks getal"
+#. tUQLg
#: scaddins/inc/analysis.hrc:447
msgctxt "ANALYSIS_Imsin"
msgid "The complex number"
msgstr "It komplekse getal"
+#. KZGXx
#: scaddins/inc/analysis.hrc:452
msgctxt "ANALYSIS_Imsub"
msgid "Returns the difference of two complex numbers"
msgstr "Jout it ferskil tusken twa komplekse getallen"
+#. EgNWw
#: scaddins/inc/analysis.hrc:453 scaddins/inc/analysis.hrc:454
msgctxt "ANALYSIS_Imsub"
msgid "Complex number 1"
msgstr "Kompleks getal 1"
+#. HabY5
#: scaddins/inc/analysis.hrc:455 scaddins/inc/analysis.hrc:456
msgctxt "ANALYSIS_Imsub"
msgid "Complex number 2"
msgstr "Kompleks getal 2"
+#. DPs4S
#: scaddins/inc/analysis.hrc:461
msgctxt "ANALYSIS_Imsqrt"
msgid "Returns the square root of a complex number"
msgstr "Jout de fjouwerkant woartel fan in kompleks getal"
+#. 325Y7
#: scaddins/inc/analysis.hrc:462
msgctxt "ANALYSIS_Imsqrt"
msgid "Complex number"
msgstr "Kompleks getal"
+#. K7zAa
#: scaddins/inc/analysis.hrc:463
msgctxt "ANALYSIS_Imsqrt"
msgid "The complex number"
msgstr "It komplekse getal"
+#. iQuss
#: scaddins/inc/analysis.hrc:468
msgctxt "ANALYSIS_Imsum"
msgid "Returns the sum of complex numbers"
msgstr "Jout de som fan komplekse getallen"
+#. 3eJSZ
#: scaddins/inc/analysis.hrc:469
msgctxt "ANALYSIS_Imsum"
msgid "Complex number"
msgstr "Kompleks getal"
+#. BbudP
#: scaddins/inc/analysis.hrc:470
msgctxt "ANALYSIS_Imsum"
msgid "The complex number"
msgstr "It komplekse getal"
+#. FeLCW
#: scaddins/inc/analysis.hrc:475
msgctxt "ANALYSIS_Imtan"
msgid "Returns the tangent of a complex number"
msgstr "Jout de tangens fan in kompleks getal"
+#. Ye9GC
#: scaddins/inc/analysis.hrc:476
msgctxt "ANALYSIS_Imtan"
msgid "Complex number"
msgstr "Kompleks getal"
+#. sFDp2
#: scaddins/inc/analysis.hrc:477
msgctxt "ANALYSIS_Imtan"
msgid "A complex number"
msgstr "In kompleks getal"
+#. AecAA
#: scaddins/inc/analysis.hrc:482
msgctxt "ANALYSIS_Imsec"
msgid "Returns the secant of a complex number"
msgstr "Jout de secant fan in kompleks getal"
+#. nmFni
#: scaddins/inc/analysis.hrc:483
msgctxt "ANALYSIS_Imsec"
msgid "Complex number"
msgstr "Kompleks getal"
+#. 4Z6HL
#: scaddins/inc/analysis.hrc:484
msgctxt "ANALYSIS_Imsec"
msgid "A complex number"
msgstr "In kompleks getal"
+#. X2WPM
#: scaddins/inc/analysis.hrc:489
msgctxt "ANALYSIS_Imcsc"
msgid "Returns the cosecant of a complex number"
msgstr "Jout de cosecans fan in kompleks getal"
+#. KtbXF
#: scaddins/inc/analysis.hrc:490
msgctxt "ANALYSIS_Imcsc"
msgid "Complex number"
msgstr "Kompleks getal"
+#. RCDTn
#: scaddins/inc/analysis.hrc:491
msgctxt "ANALYSIS_Imcsc"
msgid "A complex number"
msgstr "In kompleks getal"
+#. BfVSw
#: scaddins/inc/analysis.hrc:496
msgctxt "ANALYSIS_Imcot"
msgid "Returns the cotangent of a complex number"
msgstr "Jout de cotangens fan in kompleks getal"
+#. Q6tzq
#: scaddins/inc/analysis.hrc:497
msgctxt "ANALYSIS_Imcot"
msgid "Complex number"
msgstr "Kompleks getal"
+#. gRdSa
#: scaddins/inc/analysis.hrc:498
msgctxt "ANALYSIS_Imcot"
msgid "A complex number"
msgstr "In kompleks getal"
+#. gq4MA
#: scaddins/inc/analysis.hrc:503
msgctxt "ANALYSIS_Imsinh"
msgid "Returns the hyperbolic sine of a complex number"
msgstr "Jout de hyperbolysk sinus fan in kompleks getal"
+#. eJcAN
#: scaddins/inc/analysis.hrc:504
msgctxt "ANALYSIS_Imsinh"
msgid "Complex number"
msgstr "Kompleks getal"
+#. Ft4eA
#: scaddins/inc/analysis.hrc:505
msgctxt "ANALYSIS_Imsinh"
msgid "A complex number"
msgstr "In kompleks getal"
+#. KwmcE
#: scaddins/inc/analysis.hrc:510
msgctxt "ANALYSIS_Imcosh"
msgid "Returns the hyperbolic cosine of a complex number"
msgstr "Jout de hyperboalysk kosinus fan in kompleks getal"
+#. DGBPW
#: scaddins/inc/analysis.hrc:511
msgctxt "ANALYSIS_Imcosh"
msgid "Complex number"
msgstr "Kompleks getal"
+#. 3BT8u
#: scaddins/inc/analysis.hrc:512
msgctxt "ANALYSIS_Imcosh"
msgid "A complex number"
msgstr "In kompleks getal"
+#. RKED5
#: scaddins/inc/analysis.hrc:517
msgctxt "ANALYSIS_Imsech"
msgid "Returns the hyperbolic secant of a complex number"
msgstr "Jout de hyperboalysk secant fan in kompleks getal"
+#. EiqrC
#: scaddins/inc/analysis.hrc:518
msgctxt "ANALYSIS_Imsech"
msgid "Complex number"
msgstr "Kompleks getal"
+#. tfsdn
#: scaddins/inc/analysis.hrc:519
msgctxt "ANALYSIS_Imsech"
msgid "A complex number"
msgstr "In kompleks getal"
+#. EcuuE
#: scaddins/inc/analysis.hrc:524
msgctxt "ANALYSIS_Imcsch"
msgid "Returns the hyperbolic cosecant of a complex number"
msgstr "Jout de hyperboalysk kosecant fan in kompleks getal"
+#. VQBR2
#: scaddins/inc/analysis.hrc:525
msgctxt "ANALYSIS_Imcsch"
msgid "Complex number"
msgstr "Kompleks getal"
+#. 7PCdM
#: scaddins/inc/analysis.hrc:526
msgctxt "ANALYSIS_Imcsch"
msgid "A complex number"
msgstr "In kompleks getal"
+#. JeHgP
#: scaddins/inc/analysis.hrc:531
msgctxt "ANALYSIS_Complex"
msgid "Converts real and imaginary coefficients into a complex number"
msgstr "Set reële en imaginary diel om nei in kompleks getal"
+#. sorkj
#: scaddins/inc/analysis.hrc:532
msgctxt "ANALYSIS_Complex"
msgid "Real num"
msgstr "Reële diel"
+#. DQTvR
#: scaddins/inc/analysis.hrc:533
msgctxt "ANALYSIS_Complex"
msgid "The real coefficient"
msgstr "It reële diel"
+#. EbZiq
#: scaddins/inc/analysis.hrc:534
msgctxt "ANALYSIS_Complex"
msgid "I num"
msgstr "Imaginary diel"
+#. inbAf
#: scaddins/inc/analysis.hrc:535
msgctxt "ANALYSIS_Complex"
msgid "The imaginary coefficient"
msgstr "It imaginary diel"
+#. zyS3R
#: scaddins/inc/analysis.hrc:536
msgctxt "ANALYSIS_Complex"
msgid "Suffix"
msgstr "Efterheaksel"
+#. C2DAm
#: scaddins/inc/analysis.hrc:537
msgctxt "ANALYSIS_Complex"
msgid "The suffix"
msgstr "It efterheaksel"
+#. Q8Dfa
#: scaddins/inc/analysis.hrc:542
msgctxt "ANALYSIS_Convert"
msgid "Converts a number from one measurement system to another"
msgstr "Set in getal om fan ien mjitsysteem nei in oar"
+#. 5ub7S
#: scaddins/inc/analysis.hrc:543
msgctxt "ANALYSIS_Convert"
msgid "Number"
msgstr "Getal"
+#. McwQs
#: scaddins/inc/analysis.hrc:544
msgctxt "ANALYSIS_Convert"
msgid "The number"
msgstr "It getal"
+#. 3C7JC
#: scaddins/inc/analysis.hrc:545
msgctxt "ANALYSIS_Convert"
msgid "From unit"
msgstr "Fan ienheid"
+#. CmzfS
#: scaddins/inc/analysis.hrc:546
msgctxt "ANALYSIS_Convert"
msgid "Unit of measure for number"
msgstr "Mjit ienheid getal"
+#. yD9BY
#: scaddins/inc/analysis.hrc:547
msgctxt "ANALYSIS_Convert"
msgid "To unit"
msgstr "Nei ienheid"
+#. JK6n8
#: scaddins/inc/analysis.hrc:548
msgctxt "ANALYSIS_Convert"
msgid "Unit of measure for the result"
msgstr "Mjit ienheid resultaat"
+#. nwrei
#: scaddins/inc/analysis.hrc:553
msgctxt "ANALYSIS_Amordegrc"
msgid "Returns the prorated linear depreciation of an asset for each accounting period"
msgstr "Jout it ôfskriuwings bedrach foar elke boekhâld perioade"
+#. KMGE5
#: scaddins/inc/analysis.hrc:554
msgctxt "ANALYSIS_Amordegrc"
msgid "Cost"
msgstr "Kosten"
+#. TSz5q
#: scaddins/inc/analysis.hrc:555
msgctxt "ANALYSIS_Amordegrc"
msgid "Cost of the asset"
msgstr "Kosten fan de oanwinst"
+#. K4iBE
#: scaddins/inc/analysis.hrc:556
msgctxt "ANALYSIS_Amordegrc"
msgid "Date purchased"
msgstr "Oanskaf datum"
+#. hVLrr
#: scaddins/inc/analysis.hrc:557
msgctxt "ANALYSIS_Amordegrc"
msgid "Purchase date of the asset"
msgstr "Oanskaf datum fan de oanwinst"
+#. dTETC
#: scaddins/inc/analysis.hrc:558
msgctxt "ANALYSIS_Amordegrc"
msgid "First period"
msgstr "Earste perioade"
+#. n2TqV
#: scaddins/inc/analysis.hrc:559
msgctxt "ANALYSIS_Amordegrc"
msgid "Date the first period ends"
msgstr "Datum wêrop de earste perioade einiget"
+#. Qs5FJ
#: scaddins/inc/analysis.hrc:560
msgctxt "ANALYSIS_Amordegrc"
msgid "Salvage"
msgstr "Restwearde"
+#. 6E8rp
#: scaddins/inc/analysis.hrc:561
msgctxt "ANALYSIS_Amordegrc"
msgid "Salvage value of an asset at the end of its life"
msgstr "Restwearde fan de oanwinst nei ôfrûn fan de libbensdoer"
+#. iSMYD
#: scaddins/inc/analysis.hrc:562
msgctxt "ANALYSIS_Amordegrc"
msgid "Period"
msgstr "Perioade"
+#. kAhDP
#: scaddins/inc/analysis.hrc:563
msgctxt "ANALYSIS_Amordegrc"
msgid "The period"
msgstr "De perioade"
+#. NnX74
#: scaddins/inc/analysis.hrc:564
msgctxt "ANALYSIS_Amordegrc"
msgid "Rate"
msgstr "Taryf"
+#. oBich
#: scaddins/inc/analysis.hrc:565
msgctxt "ANALYSIS_Amordegrc"
msgid "The rate of depreciation"
msgstr "Ofskriuwing persintaazje"
+#. 3Tb5d
#: scaddins/inc/analysis.hrc:566
msgctxt "ANALYSIS_Amordegrc"
msgid "Basis"
msgstr "Basis"
+#. xrJmg
#: scaddins/inc/analysis.hrc:567
msgctxt "ANALYSIS_Amordegrc"
msgid "The year basis to be used"
msgstr "It winske jier"
+#. RPk6n
#: scaddins/inc/analysis.hrc:572
msgctxt "ANALYSIS_Amorlinc"
msgid "Returns the prorated linear depreciation of an asset for each accounting period"
msgstr "Jout it ôfskriuwing bedrach foar elke boekhâld perioade"
+#. LM4Go
#: scaddins/inc/analysis.hrc:573
msgctxt "ANALYSIS_Amorlinc"
msgid "Cost"
msgstr "Kosten"
+#. AwpGy
#: scaddins/inc/analysis.hrc:574
msgctxt "ANALYSIS_Amorlinc"
msgid "Cost of the asset"
msgstr "Kosten fan de oanwinst"
+#. YRBJC
#: scaddins/inc/analysis.hrc:575
msgctxt "ANALYSIS_Amorlinc"
msgid "Date purchased"
msgstr "Oanskaf datum"
+#. FEgBE
#: scaddins/inc/analysis.hrc:576
msgctxt "ANALYSIS_Amorlinc"
msgid "Purchase date of the asset"
msgstr "Oanskaf datum fan de oanwinst"
+#. 9q35F
#: scaddins/inc/analysis.hrc:577
msgctxt "ANALYSIS_Amorlinc"
msgid "First period"
msgstr "Earste perioade"
+#. 2WbBi
#: scaddins/inc/analysis.hrc:578
msgctxt "ANALYSIS_Amorlinc"
msgid "The date the first period ends"
msgstr "De datum wêrop de earste perioade einiget"
+#. d59Fr
#: scaddins/inc/analysis.hrc:579
msgctxt "ANALYSIS_Amorlinc"
msgid "Salvage"
msgstr "Restwearde"
+#. YquuG
#: scaddins/inc/analysis.hrc:580
msgctxt "ANALYSIS_Amorlinc"
msgid "The salvage value of an asset at the end of its life"
msgstr "Restwearde fan de oanwinst nei ôfrûn fan de libbensdoer"
+#. GUVE4
#: scaddins/inc/analysis.hrc:581
msgctxt "ANALYSIS_Amorlinc"
msgid "Period"
msgstr "Perioade"
+#. SRXzm
#: scaddins/inc/analysis.hrc:582
msgctxt "ANALYSIS_Amorlinc"
msgid "The period"
msgstr "De perioade"
+#. RnbPk
#: scaddins/inc/analysis.hrc:583
msgctxt "ANALYSIS_Amorlinc"
msgid "Rate"
msgstr "Taryf"
+#. 3MHfk
#: scaddins/inc/analysis.hrc:584
msgctxt "ANALYSIS_Amorlinc"
msgid "The rate of depreciation"
msgstr "Ofskriuwing persintaazje"
+#. JnU3C
#: scaddins/inc/analysis.hrc:585
msgctxt "ANALYSIS_Amorlinc"
msgid "Basis"
msgstr "Basis"
+#. FAoRu
#: scaddins/inc/analysis.hrc:586
msgctxt "ANALYSIS_Amorlinc"
msgid "The year basis to be used"
msgstr "It winske jier"
+#. GZ5N8
#: scaddins/inc/analysis.hrc:591
msgctxt "ANALYSIS_Accrint"
msgid "Returns the accrued interest for a security that pays periodic interest"
msgstr "Jout de opboude rinte op in weardepapier wêrop mei periodyk rinte betelle wurdt"
+#. DBFoH
#: scaddins/inc/analysis.hrc:592
msgctxt "ANALYSIS_Accrint"
msgid "Issue"
msgstr "Utjefte"
+#. NTS7t
#: scaddins/inc/analysis.hrc:593
msgctxt "ANALYSIS_Accrint"
msgid "Issue date of the security"
msgstr "Datum wêrop it weardepapier útjûn is"
+#. BGxp9
#: scaddins/inc/analysis.hrc:594
msgctxt "ANALYSIS_Accrint"
msgid "First interest"
msgstr "Earste rinte perioade"
+#. ra6A6
#: scaddins/inc/analysis.hrc:595
msgctxt "ANALYSIS_Accrint"
msgid "First interest date of the security"
msgstr "Earste rinte perioade fan it weardepapier"
+#. kCCar
#: scaddins/inc/analysis.hrc:596
msgctxt "ANALYSIS_Accrint"
msgid "Settlement"
msgstr "Oankeap datum"
+#. CCpX2
#: scaddins/inc/analysis.hrc:597
msgctxt "ANALYSIS_Accrint"
msgid "The settlement"
msgstr "De oankeap datum"
+#. 2G47b
#: scaddins/inc/analysis.hrc:598
msgctxt "ANALYSIS_Accrint"
msgid "Rate"
msgstr "Taryf"
+#. BQFF6
#: scaddins/inc/analysis.hrc:599
msgctxt "ANALYSIS_Accrint"
msgid "The rate"
msgstr "De nominale rinte"
+#. nfFmP
#: scaddins/inc/analysis.hrc:600
msgctxt "ANALYSIS_Accrint"
msgid "Par"
msgstr "Nominale wearde"
+#. rbCba
#: scaddins/inc/analysis.hrc:601
msgctxt "ANALYSIS_Accrint"
msgid "The par value"
msgstr "De nominale wearde"
+#. ThEA4
#: scaddins/inc/analysis.hrc:602
msgctxt "ANALYSIS_Accrint"
msgid "Frequency"
msgstr "Frekwinsje"
+#. 9JTGV
#: scaddins/inc/analysis.hrc:603
msgctxt "ANALYSIS_Accrint"
msgid "The frequency"
msgstr "De frekwinsje"
+#. 6k2Ea
#: scaddins/inc/analysis.hrc:604
msgctxt "ANALYSIS_Accrint"
msgid "Basis"
msgstr "Basis"
+#. odtHJ
#: scaddins/inc/analysis.hrc:605
msgctxt "ANALYSIS_Accrint"
msgid "The basis"
msgstr "De basis"
+#. koDEa
#: scaddins/inc/analysis.hrc:610
msgctxt "ANALYSIS_Accrintm"
msgid "Returns the accrued interest for a security that pays interest at maturity"
msgstr "Jout de opboude rinte op in weardepapier dy nei de ferfal datum helle wurdt"
+#. D9wUf
#: scaddins/inc/analysis.hrc:611
msgctxt "ANALYSIS_Accrintm"
msgid "Issue"
msgstr "Utjefte"
+#. sVV6p
#: scaddins/inc/analysis.hrc:612
msgctxt "ANALYSIS_Accrintm"
msgid "The issue date"
msgstr "De útjefte datum"
+#. 7R8Fd
#: scaddins/inc/analysis.hrc:613
msgctxt "ANALYSIS_Accrintm"
msgid "Settlement"
msgstr "Oankeap datum"
+#. Secv3
#: scaddins/inc/analysis.hrc:614
msgctxt "ANALYSIS_Accrintm"
msgid "The settlement"
msgstr "De oankeap datum"
+#. zbDB9
#: scaddins/inc/analysis.hrc:615
msgctxt "ANALYSIS_Accrintm"
msgid "Rate"
msgstr "Taryf"
+#. x7rGj
#: scaddins/inc/analysis.hrc:616
msgctxt "ANALYSIS_Accrintm"
msgid "The rate"
msgstr "De nominale rinte"
+#. BYdgX
#: scaddins/inc/analysis.hrc:617
msgctxt "ANALYSIS_Accrintm"
msgid "Par"
msgstr "Nominale wearde"
+#. GsfKv
#: scaddins/inc/analysis.hrc:618
msgctxt "ANALYSIS_Accrintm"
msgid "The par value"
msgstr "De nominale wearde"
+#. LibLC
#: scaddins/inc/analysis.hrc:619
msgctxt "ANALYSIS_Accrintm"
msgid "Basis"
msgstr "Basis"
+#. kF8Ym
#: scaddins/inc/analysis.hrc:620
msgctxt "ANALYSIS_Accrintm"
msgid "The basis"
msgstr "De basis"
+#. SBxKB
#: scaddins/inc/analysis.hrc:625
msgctxt "ANALYSIS_Received"
msgid "Returns the amount paid out at maturity for a fully invested security"
msgstr "Jout it rendemint nei de ferfal datum fan in folslein ynvestearre wearde papier"
+#. yQweh
#: scaddins/inc/analysis.hrc:626
msgctxt "ANALYSIS_Received"
msgid "Settlement"
msgstr "Oankeap datum"
+#. mGFLC
#: scaddins/inc/analysis.hrc:627
msgctxt "ANALYSIS_Received"
msgid "The settlement"
msgstr "De oankeap datum"
+#. Ejgs9
#: scaddins/inc/analysis.hrc:628
msgctxt "ANALYSIS_Received"
msgid "Maturity"
msgstr "Ferfal datum"
+#. V8hKG
#: scaddins/inc/analysis.hrc:629
msgctxt "ANALYSIS_Received"
msgid "The maturity"
msgstr "De ferfal datum"
+#. rJDKB
#: scaddins/inc/analysis.hrc:630
msgctxt "ANALYSIS_Received"
msgid "Investment"
msgstr "Ynvestearring"
+#. nAyhe
#: scaddins/inc/analysis.hrc:631
msgctxt "ANALYSIS_Received"
msgid "The investment"
msgstr "De ynvestearring"
+#. d3Ceh
#: scaddins/inc/analysis.hrc:632
msgctxt "ANALYSIS_Received"
msgid "Discount"
msgstr "Koarting"
+#. 6nBDa
#: scaddins/inc/analysis.hrc:633
msgctxt "ANALYSIS_Received"
msgid "The discount"
msgstr "De koarting"
+#. qv2SP
#: scaddins/inc/analysis.hrc:634
msgctxt "ANALYSIS_Received"
msgid "Basis"
msgstr "Basis"
+#. n8V8f
#: scaddins/inc/analysis.hrc:635
msgctxt "ANALYSIS_Received"
msgid "The basis"
msgstr "De basis"
+#. JrFCf
#: scaddins/inc/analysis.hrc:640
msgctxt "ANALYSIS_Disc"
msgid "Returns the discount rate for a security"
msgstr "Jout de prosintuele koarting op in weardepapier"
+#. 26fuA
#: scaddins/inc/analysis.hrc:641
msgctxt "ANALYSIS_Disc"
msgid "Settlement"
msgstr "Oankeap datum"
+#. 7gsU4
#: scaddins/inc/analysis.hrc:642
msgctxt "ANALYSIS_Disc"
msgid "The settlement"
msgstr "De oankeap datum"
+#. YEz3g
#: scaddins/inc/analysis.hrc:643
msgctxt "ANALYSIS_Disc"
msgid "Maturity"
msgstr "Ferfal datum"
+#. cgpKH
#: scaddins/inc/analysis.hrc:644
msgctxt "ANALYSIS_Disc"
msgid "The maturity"
msgstr "De ferfal datum"
+#. j2zHH
#: scaddins/inc/analysis.hrc:645
msgctxt "ANALYSIS_Disc"
msgid "Price"
msgstr "Priis"
+#. 4zcZA
#: scaddins/inc/analysis.hrc:646
msgctxt "ANALYSIS_Disc"
msgid "The price"
msgstr "De priis"
+#. DJGW2
#: scaddins/inc/analysis.hrc:647
msgctxt "ANALYSIS_Disc"
msgid "Redemption"
msgstr "Oflossingsbedrach"
+#. rUAFp
#: scaddins/inc/analysis.hrc:648
msgctxt "ANALYSIS_Disc"
msgid "The redemption value"
msgstr "It ôflossingsbedrach"
+#. RxWGA
#: scaddins/inc/analysis.hrc:649
msgctxt "ANALYSIS_Disc"
msgid "Basis"
msgstr "Basis"
+#. fyFYH
#: scaddins/inc/analysis.hrc:650
msgctxt "ANALYSIS_Disc"
msgid "The basis"
msgstr "De basis"
+#. qPWFW
#: scaddins/inc/analysis.hrc:655
msgctxt "ANALYSIS_Duration"
msgid "Returns the annual Macaulay duration of a security with periodic interest payments"
msgstr "Jout de jierlikse Macailay rintiid fan in weardepapier wêroer periodyk rinte betelle wurdt"
+#. Kt5tm
#: scaddins/inc/analysis.hrc:656
msgctxt "ANALYSIS_Duration"
msgid "Settlement"
msgstr "Oankeap datum"
+#. RRTqq
#: scaddins/inc/analysis.hrc:657
msgctxt "ANALYSIS_Duration"
msgid "The settlement"
msgstr "De oankeap datum"
+#. QEEF3
#: scaddins/inc/analysis.hrc:658
msgctxt "ANALYSIS_Duration"
msgid "Maturity"
msgstr "Ferfal datum"
+#. QqQL6
#: scaddins/inc/analysis.hrc:659
msgctxt "ANALYSIS_Duration"
msgid "The maturity"
msgstr "De ferfal datum"
+#. YSFqn
#: scaddins/inc/analysis.hrc:660
msgctxt "ANALYSIS_Duration"
msgid "Coupon"
msgstr "Nominale rinte"
+#. xjUZ4
#: scaddins/inc/analysis.hrc:661
msgctxt "ANALYSIS_Duration"
msgid "The coupon rate"
msgstr "De nominale rinte"
+#. 52ySi
#: scaddins/inc/analysis.hrc:662
msgctxt "ANALYSIS_Duration"
msgid "Yield"
msgstr "Rendemint"
+#. sFCVY
#: scaddins/inc/analysis.hrc:663
msgctxt "ANALYSIS_Duration"
msgid "The yield"
msgstr "It rendemint"
+#. jBqRb
#: scaddins/inc/analysis.hrc:664
msgctxt "ANALYSIS_Duration"
msgid "Frequency"
msgstr "Frekwinsje"
+#. qRUS5
#: scaddins/inc/analysis.hrc:665
msgctxt "ANALYSIS_Duration"
msgid "The frequency"
msgstr "De frekwinsje"
+#. J2f3W
#: scaddins/inc/analysis.hrc:666
msgctxt "ANALYSIS_Duration"
msgid "Basis"
msgstr "Basis"
+#. XFz2k
#: scaddins/inc/analysis.hrc:667
msgctxt "ANALYSIS_Duration"
msgid "The basis"
msgstr "De basis"
+#. bmGm3
#: scaddins/inc/analysis.hrc:672
msgctxt "ANALYSIS_Effect"
msgid "Returns the effective annual interest rate"
msgstr "Jout de jierlikse werklike rinte opbringst"
+#. Lygto
#: scaddins/inc/analysis.hrc:673
msgctxt "ANALYSIS_Effect"
msgid "Nominal rate"
msgstr "Nominale rinte"
+#. hfb8Z
#: scaddins/inc/analysis.hrc:674
msgctxt "ANALYSIS_Effect"
msgid "The nominal rate"
msgstr "De nominale rinte"
+#. VADwy
#: scaddins/inc/analysis.hrc:675
msgctxt "ANALYSIS_Effect"
msgid "Npery"
msgstr "Aperj"
+#. 3Fa93
#: scaddins/inc/analysis.hrc:676
msgctxt "ANALYSIS_Effect"
msgid "The periods"
msgstr "De perioade"
+#. FwHAA
#: scaddins/inc/analysis.hrc:681
msgctxt "ANALYSIS_Cumprinc"
msgid "Returns the cumulative principal on a loan to be paid between two periods"
msgstr "Jout de kumulative ôflossing fan in liening dy tusken twa perioaden betelle wurde moat"
+#. bfnAz
#: scaddins/inc/analysis.hrc:682
msgctxt "ANALYSIS_Cumprinc"
msgid "Rate"
msgstr "Taryf"
+#. BuDuA
#: scaddins/inc/analysis.hrc:683
msgctxt "ANALYSIS_Cumprinc"
msgid "The rate"
msgstr "De nominale rinte"
+#. xDD2q
#: scaddins/inc/analysis.hrc:684
msgctxt "ANALYSIS_Cumprinc"
msgid "Nper"
msgstr "Tper"
+#. xBgxt
#: scaddins/inc/analysis.hrc:685
msgctxt "ANALYSIS_Cumprinc"
msgid "Number of payment periods"
msgstr "Tal betellingsperioaden"
+#. vFVKh
#: scaddins/inc/analysis.hrc:686
msgctxt "ANALYSIS_Cumprinc"
msgid "Pv"
msgstr "Hw"
+#. gWQHA
#: scaddins/inc/analysis.hrc:687
msgctxt "ANALYSIS_Cumprinc"
msgid "The present value"
msgstr "De hjoeddeiske wearde"
+#. DSGKT
#: scaddins/inc/analysis.hrc:688
msgctxt "ANALYSIS_Cumprinc"
msgid "Start period"
msgstr "Begjin perioade"
+#. ip82j
#: scaddins/inc/analysis.hrc:689
msgctxt "ANALYSIS_Cumprinc"
msgid "The start period"
msgstr "De begjin perioade"
+#. sbi6m
#: scaddins/inc/analysis.hrc:690
msgctxt "ANALYSIS_Cumprinc"
msgid "End period"
msgstr "Ein perioade"
+#. esNY3
#: scaddins/inc/analysis.hrc:691
msgctxt "ANALYSIS_Cumprinc"
msgid "The end period"
msgstr "De ein perioade"
+#. KEC6m
#: scaddins/inc/analysis.hrc:692
msgctxt "ANALYSIS_Cumprinc"
msgid "Type"
msgstr "Type"
+#. XSN2Q
#: scaddins/inc/analysis.hrc:693
msgctxt "ANALYSIS_Cumprinc"
msgid "The type of maturity"
msgstr "Type ferfal datum"
+#. tSmGu
#: scaddins/inc/analysis.hrc:698
msgctxt "ANALYSIS_Cumipmt"
msgid "Returns the cumulative interest to be paid between two periods"
msgstr "Jout de kumulative rinte dy tusken twa perioaden betelle wurde moat"
+#. nP89T
#: scaddins/inc/analysis.hrc:699
msgctxt "ANALYSIS_Cumipmt"
msgid "Rate"
msgstr "Taryf"
+#. LDvLE
#: scaddins/inc/analysis.hrc:700
msgctxt "ANALYSIS_Cumipmt"
msgid "The rate"
msgstr "De nominale rinte"
+#. VVyzG
#: scaddins/inc/analysis.hrc:701
msgctxt "ANALYSIS_Cumipmt"
msgid "Nper"
msgstr "Tper"
+#. W3kbJ
#: scaddins/inc/analysis.hrc:702
msgctxt "ANALYSIS_Cumipmt"
msgid "Number of payment periods"
msgstr "Tal betellingsperioaden"
+#. R4qXD
#: scaddins/inc/analysis.hrc:703
msgctxt "ANALYSIS_Cumipmt"
msgid "Pv"
msgstr "Hw"
+#. bkBtb
#: scaddins/inc/analysis.hrc:704
msgctxt "ANALYSIS_Cumipmt"
msgid "The present value"
msgstr "De hjoeddeiske wearde"
+#. CTrUQ
#: scaddins/inc/analysis.hrc:705
msgctxt "ANALYSIS_Cumipmt"
msgid "Start period"
msgstr "Begjin perioade"
+#. GvCBp
#: scaddins/inc/analysis.hrc:706
msgctxt "ANALYSIS_Cumipmt"
msgid "The start period"
msgstr "De begjin perioade"
+#. AvDEi
#: scaddins/inc/analysis.hrc:707
msgctxt "ANALYSIS_Cumipmt"
msgid "End period"
msgstr "Ein perioade"
+#. 5UJw6
#: scaddins/inc/analysis.hrc:708
msgctxt "ANALYSIS_Cumipmt"
msgid "The end period"
msgstr "De ein perioade"
+#. 5wT5C
#: scaddins/inc/analysis.hrc:709
msgctxt "ANALYSIS_Cumipmt"
msgid "Type"
msgstr "Type"
+#. Z9PdB
#: scaddins/inc/analysis.hrc:710
msgctxt "ANALYSIS_Cumipmt"
msgid "The type of maturity"
msgstr "Type ferfal datum"
+#. fRjMA
#: scaddins/inc/analysis.hrc:715
msgctxt "ANALYSIS_Price"
msgid "Returns the price per 100 currency units face value of a security that pays periodic interest"
msgstr "Jout de priis de nominale wearde fan 100 faluta ienheden fan in weardepapier wêroer periodyk rinte betelle wurdt"
+#. EdQCg
#: scaddins/inc/analysis.hrc:716
msgctxt "ANALYSIS_Price"
msgid "Settlement"
msgstr "Oankeap datum"
+#. aHUcW
#: scaddins/inc/analysis.hrc:717
msgctxt "ANALYSIS_Price"
msgid "The settlement"
msgstr "De oankeap datum"
+#. S2Pom
#: scaddins/inc/analysis.hrc:718
msgctxt "ANALYSIS_Price"
msgid "Maturity"
msgstr "Ferfal datum"
+#. Cr9qy
#: scaddins/inc/analysis.hrc:719
msgctxt "ANALYSIS_Price"
msgid "The maturity"
msgstr "De ferfal datum"
+#. BhmGj
#: scaddins/inc/analysis.hrc:720
msgctxt "ANALYSIS_Price"
msgid "Rate"
msgstr "Taryf"
+#. 2G3n8
#: scaddins/inc/analysis.hrc:721
msgctxt "ANALYSIS_Price"
msgid "The rate"
msgstr "De nominale rinte"
+#. KSvXC
#: scaddins/inc/analysis.hrc:722
msgctxt "ANALYSIS_Price"
msgid "Yield"
msgstr "Rendemint"
+#. bCqEv
#: scaddins/inc/analysis.hrc:723
msgctxt "ANALYSIS_Price"
msgid "The yield"
msgstr "It rendemint"
+#. 7pvEy
#: scaddins/inc/analysis.hrc:724
msgctxt "ANALYSIS_Price"
msgid "Redemption"
msgstr "Oflossingsbedrach"
+#. Dsfq5
#: scaddins/inc/analysis.hrc:725
msgctxt "ANALYSIS_Price"
msgid "The redemption value"
msgstr "It ôflossingsbedrach"
+#. TGCam
#: scaddins/inc/analysis.hrc:726
msgctxt "ANALYSIS_Price"
msgid "Frequency"
msgstr "Frekwinsje"
+#. hrTCp
#: scaddins/inc/analysis.hrc:727
msgctxt "ANALYSIS_Price"
msgid "The frequency"
msgstr "De frekwinsje"
+#. 6Sg8R
#: scaddins/inc/analysis.hrc:728
msgctxt "ANALYSIS_Price"
msgid "Basis"
msgstr "Basis"
+#. oCXpa
#: scaddins/inc/analysis.hrc:729
msgctxt "ANALYSIS_Price"
msgid "The basis"
msgstr "De basis"
+#. 9r4fb
#: scaddins/inc/analysis.hrc:734
msgctxt "ANALYSIS_Pricedisc"
msgid "Returns the price per 100 currency units face value of a discounted security"
msgstr "Jout de priis de nominale wearde fan 100 faluta ienheden fan in net rintedragende weardepapier"
+#. XbMsC
#: scaddins/inc/analysis.hrc:735
msgctxt "ANALYSIS_Pricedisc"
msgid "Settlement"
msgstr "Oankeap datum"
+#. uDBkT
#: scaddins/inc/analysis.hrc:736
msgctxt "ANALYSIS_Pricedisc"
msgid "The settlement"
msgstr "De oankeap datum"
+#. mxC2p
#: scaddins/inc/analysis.hrc:737
msgctxt "ANALYSIS_Pricedisc"
msgid "Maturity"
msgstr "Ferfal datum"
+#. o4quv
#: scaddins/inc/analysis.hrc:738
msgctxt "ANALYSIS_Pricedisc"
msgid "The maturity"
msgstr "De ferfal datum"
+#. FEqEB
#: scaddins/inc/analysis.hrc:739
msgctxt "ANALYSIS_Pricedisc"
msgid "Discount"
msgstr "Koarting"
+#. DiCgM
#: scaddins/inc/analysis.hrc:740
msgctxt "ANALYSIS_Pricedisc"
msgid "The discount"
msgstr "De koarting"
+#. qnsY4
#: scaddins/inc/analysis.hrc:741
msgctxt "ANALYSIS_Pricedisc"
msgid "Redemption"
msgstr "Oflossingsbedrach"
+#. AeFr3
#: scaddins/inc/analysis.hrc:742
msgctxt "ANALYSIS_Pricedisc"
msgid "The redemption value"
msgstr "It ôflossingsbedrach"
+#. 4qnEM
#: scaddins/inc/analysis.hrc:743
msgctxt "ANALYSIS_Pricedisc"
msgid "Basis"
msgstr "Basis"
+#. 5RLtD
#: scaddins/inc/analysis.hrc:744
msgctxt "ANALYSIS_Pricedisc"
msgid "The basis"
msgstr "De basis"
+#. pChTS
#: scaddins/inc/analysis.hrc:749
msgctxt "ANALYSIS_Pricemat"
msgid "Returns the price per 100 currency units face value of a security that pays interest at maturity"
msgstr "Jout de priis de nominale wearde fan 100 faluta ienheden fan in weardepapier, wêrby op de ferfaldatum rinte útbetelle wurdt"
+#. S3BLo
#: scaddins/inc/analysis.hrc:750
msgctxt "ANALYSIS_Pricemat"
msgid "Settlement"
msgstr "Oankeap datum"
+#. XZRFA
#: scaddins/inc/analysis.hrc:751
msgctxt "ANALYSIS_Pricemat"
msgid "The settlement"
msgstr "De oankeap datum"
+#. Uta4a
#: scaddins/inc/analysis.hrc:752
msgctxt "ANALYSIS_Pricemat"
msgid "Maturity"
msgstr "Ferfal datum"
+#. WLHJv
#: scaddins/inc/analysis.hrc:753
msgctxt "ANALYSIS_Pricemat"
msgid "The maturity"
msgstr "De ferfal datum"
+#. 6Wdjy
#: scaddins/inc/analysis.hrc:754
msgctxt "ANALYSIS_Pricemat"
msgid "Issue"
msgstr "Utjefte"
+#. vaGeW
#: scaddins/inc/analysis.hrc:755
msgctxt "ANALYSIS_Pricemat"
msgid "The issue date"
msgstr "De útjefte datum"
+#. m95iX
#: scaddins/inc/analysis.hrc:756
msgctxt "ANALYSIS_Pricemat"
msgid "Rate"
msgstr "Taryf"
+#. 4nq3N
#: scaddins/inc/analysis.hrc:757
msgctxt "ANALYSIS_Pricemat"
msgid "The rate"
msgstr "De nominale rinte"
+#. ANfdE
#: scaddins/inc/analysis.hrc:758
msgctxt "ANALYSIS_Pricemat"
msgid "Yield"
msgstr "Rendemint"
+#. Vs9zb
#: scaddins/inc/analysis.hrc:759
msgctxt "ANALYSIS_Pricemat"
msgid "The yield"
msgstr "It rendemint"
+#. DNyAz
#: scaddins/inc/analysis.hrc:760
msgctxt "ANALYSIS_Pricemat"
msgid "Basis"
msgstr "Basis"
+#. ysLUw
#: scaddins/inc/analysis.hrc:761
msgctxt "ANALYSIS_Pricemat"
msgid "The basis"
msgstr "De basis"
+#. A64aD
#: scaddins/inc/analysis.hrc:766
msgctxt "ANALYSIS_Mduration"
msgid "Returns the Macaulay modified duration for a security with an assumed par value of 100 currency units"
msgstr "Jout de feroare Macualay doer fan in weardepapier mei in nominale wearde fan 100 faluta ienheden"
+#. yHbSa
#: scaddins/inc/analysis.hrc:767
msgctxt "ANALYSIS_Mduration"
msgid "Settlement"
msgstr "Oankeap datum"
+#. 4EoD7
#: scaddins/inc/analysis.hrc:768
msgctxt "ANALYSIS_Mduration"
msgid "The settlement"
msgstr "De oankeap datum"
+#. sxNmM
#: scaddins/inc/analysis.hrc:769
msgctxt "ANALYSIS_Mduration"
msgid "Maturity"
msgstr "Ferfal datum"
+#. bXwmZ
#: scaddins/inc/analysis.hrc:770
msgctxt "ANALYSIS_Mduration"
msgid "The maturity"
msgstr "De ferfal datum"
+#. myoEr
#: scaddins/inc/analysis.hrc:771
msgctxt "ANALYSIS_Mduration"
msgid "Coupon"
msgstr "Nominale rinte"
+#. dnGTH
#: scaddins/inc/analysis.hrc:772
msgctxt "ANALYSIS_Mduration"
msgid "The coupon rate"
msgstr "De nominale rinte"
+#. trhNE
#: scaddins/inc/analysis.hrc:773
msgctxt "ANALYSIS_Mduration"
msgid "Yield"
msgstr "Rendemint"
+#. 7J37r
#: scaddins/inc/analysis.hrc:774
msgctxt "ANALYSIS_Mduration"
msgid "The yield"
msgstr "It rendemint"
+#. FNZtq
#: scaddins/inc/analysis.hrc:775
msgctxt "ANALYSIS_Mduration"
msgid "Frequency"
msgstr "Frekwinsje"
+#. DNJCc
#: scaddins/inc/analysis.hrc:776
msgctxt "ANALYSIS_Mduration"
msgid "The frequency"
msgstr "De frekwinsje"
+#. YrwxK
#: scaddins/inc/analysis.hrc:777
msgctxt "ANALYSIS_Mduration"
msgid "Basis"
msgstr "Basis"
+#. LJAWe
#: scaddins/inc/analysis.hrc:778
msgctxt "ANALYSIS_Mduration"
msgid "The basis"
msgstr "De basis"
+#. i2GCb
#: scaddins/inc/analysis.hrc:783
msgctxt "ANALYSIS_Nominal"
msgid "Returns the annual nominal interest rate"
msgstr "Jout de jierlikse rinte opbringst"
+#. nExDZ
#: scaddins/inc/analysis.hrc:784
msgctxt "ANALYSIS_Nominal"
msgid "Effective rate"
msgstr "Effektive rinte"
+#. gBj7Q
#: scaddins/inc/analysis.hrc:785
msgctxt "ANALYSIS_Nominal"
msgid "The effective interest rate"
msgstr "De effektive rinte"
+#. s2F7k
#: scaddins/inc/analysis.hrc:786
msgctxt "ANALYSIS_Nominal"
msgid "Npery"
msgstr "Aperj"
+#. RZBYZ
#: scaddins/inc/analysis.hrc:787
msgctxt "ANALYSIS_Nominal"
msgid "The periods"
msgstr "De perioade"
+#. 8zZCF
#: scaddins/inc/analysis.hrc:792
msgctxt "ANALYSIS_Dollarfr"
msgid "Converts a price expressed as a decimal into a price expressed as a fraction"
msgstr "Set in desimale skriuwwize oer nei in kombinearre tsiendielige breuk"
+#. dkRns
#: scaddins/inc/analysis.hrc:793
msgctxt "ANALYSIS_Dollarfr"
msgid "Decimal dollar"
msgstr "Desimaal getal"
+#. EPxfe
#: scaddins/inc/analysis.hrc:794
msgctxt "ANALYSIS_Dollarfr"
msgid "The decimal number"
msgstr "It desimaal getal"
+#. MZ5nW
#: scaddins/inc/analysis.hrc:795
msgctxt "ANALYSIS_Dollarfr"
msgid "Fraction"
msgstr "Breuk"
+#. FFDgq
#: scaddins/inc/analysis.hrc:796
msgctxt "ANALYSIS_Dollarfr"
msgid "The divisor"
msgstr "De dieler"
+#. 3coz6
#: scaddins/inc/analysis.hrc:801
msgctxt "ANALYSIS_Dollarde"
msgid "Converts a price expressed as a fraction into a price expressed as a decimal"
msgstr "Set in skriuwwize mei in tsiendielige breuk oer nei in desimaal getal"
+#. fGVwR
#: scaddins/inc/analysis.hrc:802
msgctxt "ANALYSIS_Dollarde"
msgid "Fractional dollar"
msgstr "Breuk getal"
+#. do6jV
#: scaddins/inc/analysis.hrc:803
msgctxt "ANALYSIS_Dollarde"
msgid "The number as a fraction"
msgstr "It getal as breuk"
+#. dcYmK
#: scaddins/inc/analysis.hrc:804
msgctxt "ANALYSIS_Dollarde"
msgid "Fraction"
msgstr "Breuk"
+#. tXcaR
#: scaddins/inc/analysis.hrc:805
msgctxt "ANALYSIS_Dollarde"
msgid "The divisor"
msgstr "De dieler"
+#. v2tUE
#: scaddins/inc/analysis.hrc:810
msgctxt "ANALYSIS_Yield"
msgid "Returns the yield on a security that pays periodic interest"
msgstr "Jout it rendemint op in weardepapier wêrfan de rinte periodyk útbetelle wurdt"
+#. eqfJR
#: scaddins/inc/analysis.hrc:811
msgctxt "ANALYSIS_Yield"
msgid "Settlement"
msgstr "Oankeap datum"
+#. EfCej
#: scaddins/inc/analysis.hrc:812
msgctxt "ANALYSIS_Yield"
msgid "The settlement"
msgstr "De oankeap datum"
+#. SiQRq
#: scaddins/inc/analysis.hrc:813
msgctxt "ANALYSIS_Yield"
msgid "Maturity"
msgstr "Ferfal datum"
+#. uBx9d
#: scaddins/inc/analysis.hrc:814
msgctxt "ANALYSIS_Yield"
msgid "The maturity"
msgstr "De ferfal datum"
+#. hcZ2b
#: scaddins/inc/analysis.hrc:815
msgctxt "ANALYSIS_Yield"
msgid "Rate"
msgstr "Taryf"
+#. 2x2Q4
#: scaddins/inc/analysis.hrc:816
msgctxt "ANALYSIS_Yield"
msgid "The rate"
msgstr "De nominale rinte"
+#. P6zx6
#: scaddins/inc/analysis.hrc:817
msgctxt "ANALYSIS_Yield"
msgid "Price"
msgstr "Priis"
+#. yCG2s
#: scaddins/inc/analysis.hrc:818
msgctxt "ANALYSIS_Yield"
msgid "The price"
msgstr "De priis"
+#. xcG8F
#: scaddins/inc/analysis.hrc:819
msgctxt "ANALYSIS_Yield"
msgid "Redemption"
msgstr "Oflossingsbedrach"
+#. MA5gf
#: scaddins/inc/analysis.hrc:820
msgctxt "ANALYSIS_Yield"
msgid "The redemption value"
msgstr "It ôflossingsbedrach"
+#. 6iNQX
#: scaddins/inc/analysis.hrc:821
msgctxt "ANALYSIS_Yield"
msgid "Frequency"
msgstr "Frekwinsje"
+#. 8z8PK
#: scaddins/inc/analysis.hrc:822
msgctxt "ANALYSIS_Yield"
msgid "The frequency"
msgstr "De frekwinsje"
+#. mtWy3
#: scaddins/inc/analysis.hrc:823
msgctxt "ANALYSIS_Yield"
msgid "Basis"
msgstr "Basis"
+#. Bndzx
#: scaddins/inc/analysis.hrc:824
msgctxt "ANALYSIS_Yield"
msgid "The basis"
msgstr "De basis"
+#. gh6Ef
#: scaddins/inc/analysis.hrc:829
msgctxt "ANALYSIS_Yielddisc"
msgid "Returns the annual yield for a discounted security"
msgstr "Jout it jier rendemint fan in weardepapier mei koarting"
+#. KDky8
#: scaddins/inc/analysis.hrc:830
msgctxt "ANALYSIS_Yielddisc"
msgid "Settlement"
msgstr "Oankeap datum"
+#. PTuHA
#: scaddins/inc/analysis.hrc:831
msgctxt "ANALYSIS_Yielddisc"
msgid "The settlement"
msgstr "De oankeap datum"
+#. LDWxU
#: scaddins/inc/analysis.hrc:832
msgctxt "ANALYSIS_Yielddisc"
msgid "Maturity"
msgstr "Ferfal datum"
+#. atuPr
#: scaddins/inc/analysis.hrc:833
msgctxt "ANALYSIS_Yielddisc"
msgid "The maturity"
msgstr "De ferfal datum"
+#. AgQVB
#: scaddins/inc/analysis.hrc:834
msgctxt "ANALYSIS_Yielddisc"
msgid "Price"
msgstr "Priis"
+#. 3JJnW
#: scaddins/inc/analysis.hrc:835
msgctxt "ANALYSIS_Yielddisc"
msgid "The price"
msgstr "De priis"
+#. CFASG
#: scaddins/inc/analysis.hrc:836
msgctxt "ANALYSIS_Yielddisc"
msgid "Redemption"
msgstr "Oflossingsbedrach"
+#. FRLpH
#: scaddins/inc/analysis.hrc:837
msgctxt "ANALYSIS_Yielddisc"
msgid "The redemption value"
msgstr "It ôflossingsbedrach"
+#. ZBtUE
#: scaddins/inc/analysis.hrc:838
msgctxt "ANALYSIS_Yielddisc"
msgid "Basis"
msgstr "Basis"
+#. eZvoV
#: scaddins/inc/analysis.hrc:839
msgctxt "ANALYSIS_Yielddisc"
msgid "The basis"
msgstr "De basis"
+#. HH8bA
#: scaddins/inc/analysis.hrc:844
msgctxt "ANALYSIS_Yieldmat"
msgid "Returns the annual yield of a security that pays interest at maturity"
msgstr "Jout it jier rendemint fan in weardepapier wêrby op de ferfal datum rinte útbetelle wurdt"
+#. 9tqFL
#: scaddins/inc/analysis.hrc:845
msgctxt "ANALYSIS_Yieldmat"
msgid "Settlement"
msgstr "Oankeap datum"
+#. UCGbx
#: scaddins/inc/analysis.hrc:846
msgctxt "ANALYSIS_Yieldmat"
msgid "The settlement"
msgstr "De oankeap datum"
+#. CGPeM
#: scaddins/inc/analysis.hrc:847
msgctxt "ANALYSIS_Yieldmat"
msgid "Maturity"
msgstr "Ferfal datum"
+#. wfMuX
#: scaddins/inc/analysis.hrc:848
msgctxt "ANALYSIS_Yieldmat"
msgid "The maturity"
msgstr "De ferfal datum"
+#. 6FaMu
#: scaddins/inc/analysis.hrc:849
msgctxt "ANALYSIS_Yieldmat"
msgid "Issue"
msgstr "Utjefte"
+#. uPRAB
#: scaddins/inc/analysis.hrc:850
msgctxt "ANALYSIS_Yieldmat"
msgid "The issue date"
msgstr "De útjefte datum"
+#. zAwED
#: scaddins/inc/analysis.hrc:851
msgctxt "ANALYSIS_Yieldmat"
msgid "Rate"
msgstr "Taryf"
+#. c23fh
#: scaddins/inc/analysis.hrc:852
msgctxt "ANALYSIS_Yieldmat"
msgid "The rate"
msgstr "De nominale rinte"
+#. UCJU4
#: scaddins/inc/analysis.hrc:853
msgctxt "ANALYSIS_Yieldmat"
msgid "Price"
msgstr "Taryf"
+#. rn9Ng
#: scaddins/inc/analysis.hrc:854
msgctxt "ANALYSIS_Yieldmat"
msgid "The price"
msgstr "De priis"
+#. DfvV5
#: scaddins/inc/analysis.hrc:855
msgctxt "ANALYSIS_Yieldmat"
msgid "Basis"
msgstr "Basis"
+#. GCePb
#: scaddins/inc/analysis.hrc:856
msgctxt "ANALYSIS_Yieldmat"
msgid "The basis"
msgstr "De basis"
+#. AYWCF
#: scaddins/inc/analysis.hrc:861
msgctxt "ANALYSIS_Tbilleq"
msgid "Returns the bond-equivalent yield for a treasury bill"
msgstr "Jout it rendemint op skatkistpapier nei by liningen gebrûklike jierliks rendemint"
+#. Y8EED
#: scaddins/inc/analysis.hrc:862
msgctxt "ANALYSIS_Tbilleq"
msgid "Settlement"
msgstr "Oankeap datum"
+#. wyZD8
#: scaddins/inc/analysis.hrc:863
msgctxt "ANALYSIS_Tbilleq"
msgid "The settlement"
msgstr "De oankeap datum"
+#. jQEBF
#: scaddins/inc/analysis.hrc:864
msgctxt "ANALYSIS_Tbilleq"
msgid "Maturity"
msgstr "Ferfal datum"
+#. s72dY
#: scaddins/inc/analysis.hrc:865
msgctxt "ANALYSIS_Tbilleq"
msgid "The maturity"
msgstr "De ferfal datum"
+#. HfaRk
#: scaddins/inc/analysis.hrc:866
msgctxt "ANALYSIS_Tbilleq"
msgid "Discount"
msgstr "Koarting"
+#. C57ZA
#: scaddins/inc/analysis.hrc:867
msgctxt "ANALYSIS_Tbilleq"
msgid "The discount rate"
msgstr "De koarting"
+#. F62mg
#: scaddins/inc/analysis.hrc:872
msgctxt "ANALYSIS_Tbillprice"
msgid "Returns the price of 100 currency units face value for a treasury bill"
msgstr "Jout de priis de nominale wearde fan 100 faluta ienheden fan in skatkistpapier"
+#. XT9YH
#: scaddins/inc/analysis.hrc:873
msgctxt "ANALYSIS_Tbillprice"
msgid "Settlement"
msgstr "Oankeap datum"
+#. 9oYEm
#: scaddins/inc/analysis.hrc:874
msgctxt "ANALYSIS_Tbillprice"
msgid "The settlement"
msgstr "De oankeap datum"
+#. YZMPq
#: scaddins/inc/analysis.hrc:875
msgctxt "ANALYSIS_Tbillprice"
msgid "Maturity"
msgstr "Ferfal datum"
+#. ckYgn
#: scaddins/inc/analysis.hrc:876
msgctxt "ANALYSIS_Tbillprice"
msgid "The maturity"
msgstr "De ferfal datum"
+#. zEx9A
#: scaddins/inc/analysis.hrc:877
msgctxt "ANALYSIS_Tbillprice"
msgid "Discount"
msgstr "Koarting"
+#. FNtHE
#: scaddins/inc/analysis.hrc:878
msgctxt "ANALYSIS_Tbillprice"
msgid "The discount rate"
msgstr "De koarting"
+#. 77jzy
#: scaddins/inc/analysis.hrc:883
msgctxt "ANALYSIS_Tbillyield"
msgid "Returns the yield for a treasury bill"
msgstr "Jout as resultaat it rendemint fan in skatkistpapier"
+#. PwuoY
#: scaddins/inc/analysis.hrc:884
msgctxt "ANALYSIS_Tbillyield"
msgid "Settlement"
msgstr "Oankeap datum"
+#. nGGCY
#: scaddins/inc/analysis.hrc:885
msgctxt "ANALYSIS_Tbillyield"
msgid "The settlement"
msgstr "De oankeap datum"
+#. YGJqm
#: scaddins/inc/analysis.hrc:886
msgctxt "ANALYSIS_Tbillyield"
msgid "Maturity"
msgstr "Ferfal datum"
+#. 4zABS
#: scaddins/inc/analysis.hrc:887
msgctxt "ANALYSIS_Tbillyield"
msgid "The maturity"
msgstr "De ferfal datum"
+#. 5eSCG
#: scaddins/inc/analysis.hrc:888
msgctxt "ANALYSIS_Tbillyield"
msgid "Price"
msgstr "Priis"
+#. VkHpw
#: scaddins/inc/analysis.hrc:889
msgctxt "ANALYSIS_Tbillyield"
msgid "The price"
msgstr "De priis"
+#. EqFnk
#: scaddins/inc/analysis.hrc:894
msgctxt "ANALYSIS_Oddfprice"
msgid "Returns the price per $100 face value of a security with an odd first period"
msgstr "Jout de priis de nominale wearde fan $100 faluta ienheden fan in weardepapier mei in ûnregelmjittige earste rinte perioade"
+#. iWwx7
#: scaddins/inc/analysis.hrc:895
msgctxt "ANALYSIS_Oddfprice"
msgid "Settlement"
msgstr "Oankeap datum"
+#. 76Zwh
#: scaddins/inc/analysis.hrc:896
msgctxt "ANALYSIS_Oddfprice"
msgid "The settlement"
msgstr "De oankeap datum"
+#. FCAtj
#: scaddins/inc/analysis.hrc:897
msgctxt "ANALYSIS_Oddfprice"
msgid "Maturity"
msgstr "Ferfal datum"
+#. tYZZt
#: scaddins/inc/analysis.hrc:898
msgctxt "ANALYSIS_Oddfprice"
msgid "The maturity"
msgstr "De ferfal datum"
+#. uBtHy
#: scaddins/inc/analysis.hrc:899
msgctxt "ANALYSIS_Oddfprice"
msgid "Issue"
msgstr "Utjefte"
+#. RBg5M
#: scaddins/inc/analysis.hrc:900
msgctxt "ANALYSIS_Oddfprice"
msgid "The issue date"
msgstr "De útjefte datum"
+#. Eq4nW
#: scaddins/inc/analysis.hrc:901
msgctxt "ANALYSIS_Oddfprice"
msgid "First coupon"
msgstr "Earste rinte perioade"
+#. qPv58
#: scaddins/inc/analysis.hrc:902
msgctxt "ANALYSIS_Oddfprice"
msgid "The first coupon date"
msgstr "De earste rinte perioade"
+#. e6HE5
#: scaddins/inc/analysis.hrc:903
msgctxt "ANALYSIS_Oddfprice"
msgid "Rate"
msgstr "Taryf"
+#. h6Gu6
#: scaddins/inc/analysis.hrc:904
msgctxt "ANALYSIS_Oddfprice"
msgid "The rate"
msgstr "De nominale rinte"
+#. gkvEE
#: scaddins/inc/analysis.hrc:905
msgctxt "ANALYSIS_Oddfprice"
msgid "Yield"
msgstr "Rendemint"
+#. 5EvGf
#: scaddins/inc/analysis.hrc:906
msgctxt "ANALYSIS_Oddfprice"
msgid "The yield"
msgstr "It rendemint"
+#. UsRTH
#: scaddins/inc/analysis.hrc:907
msgctxt "ANALYSIS_Oddfprice"
msgid "Redemption"
msgstr "Oflossingsbedrach"
+#. ZzgKB
#: scaddins/inc/analysis.hrc:908
msgctxt "ANALYSIS_Oddfprice"
msgid "The redemption value"
msgstr "It ôflossingsbedrach"
+#. DAKmU
#: scaddins/inc/analysis.hrc:909
msgctxt "ANALYSIS_Oddfprice"
msgid "Frequency"
msgstr "Frekwinsje"
+#. BNhiF
#: scaddins/inc/analysis.hrc:910
msgctxt "ANALYSIS_Oddfprice"
msgid "The frequency"
msgstr "De frekwinsje"
+#. kkghz
#: scaddins/inc/analysis.hrc:911
msgctxt "ANALYSIS_Oddfprice"
msgid "Basis"
msgstr "Basis"
+#. JEgfs
#: scaddins/inc/analysis.hrc:912
msgctxt "ANALYSIS_Oddfprice"
msgid "The basis"
msgstr "De basis"
+#. z5Eww
#: scaddins/inc/analysis.hrc:917
msgctxt "ANALYSIS_Oddfyield"
msgid "Returns the yield of a security with an odd first period"
msgstr "Jout it rendemint fan in weardepapier mei in ûnregelmjittige earste rinte perioade"
+#. 9rFfq
#: scaddins/inc/analysis.hrc:918
msgctxt "ANALYSIS_Oddfyield"
msgid "Settlement"
msgstr "Oankeap datum"
+#. tyFut
#: scaddins/inc/analysis.hrc:919
msgctxt "ANALYSIS_Oddfyield"
msgid "The settlement"
msgstr "De oankeap datum"
+#. FtBAo
#: scaddins/inc/analysis.hrc:920
msgctxt "ANALYSIS_Oddfyield"
msgid "Maturity"
msgstr "Ferfal datum"
+#. DEBJg
#: scaddins/inc/analysis.hrc:921
msgctxt "ANALYSIS_Oddfyield"
msgid "The maturity"
msgstr "De ferfal datum"
+#. EAihU
#: scaddins/inc/analysis.hrc:922
msgctxt "ANALYSIS_Oddfyield"
msgid "Issue"
msgstr "Utjefte"
+#. Vi83F
#: scaddins/inc/analysis.hrc:923
msgctxt "ANALYSIS_Oddfyield"
msgid "The issue date"
msgstr "De útjefte datum"
+#. W6oCi
#: scaddins/inc/analysis.hrc:924
msgctxt "ANALYSIS_Oddfyield"
msgid "First coupon"
msgstr "Earste rinte perioade"
+#. B8LJA
#: scaddins/inc/analysis.hrc:925
msgctxt "ANALYSIS_Oddfyield"
msgid "The first coupon date"
msgstr "De earste rinte perioade"
+#. Az44N
#: scaddins/inc/analysis.hrc:926
msgctxt "ANALYSIS_Oddfyield"
msgid "Rate"
msgstr "Taryf"
+#. hnFB2
#: scaddins/inc/analysis.hrc:927
msgctxt "ANALYSIS_Oddfyield"
msgid "The rate"
msgstr "De nominale rinte"
+#. cHzGL
#: scaddins/inc/analysis.hrc:928
msgctxt "ANALYSIS_Oddfyield"
msgid "Price"
msgstr "Priis"
+#. CE5La
#: scaddins/inc/analysis.hrc:929
msgctxt "ANALYSIS_Oddfyield"
msgid "The price"
msgstr "De priis"
+#. LXekY
#: scaddins/inc/analysis.hrc:930
msgctxt "ANALYSIS_Oddfyield"
msgid "Redemption"
msgstr "Oflossingsbedrach"
+#. hi8zV
#: scaddins/inc/analysis.hrc:931
msgctxt "ANALYSIS_Oddfyield"
msgid "The redemption value"
msgstr "It ôflossingsbedrach"
+#. apH6n
#: scaddins/inc/analysis.hrc:932
msgctxt "ANALYSIS_Oddfyield"
msgid "Frequency"
msgstr "Frekwinsje"
+#. UWAyT
#: scaddins/inc/analysis.hrc:933
msgctxt "ANALYSIS_Oddfyield"
msgid "The frequency"
msgstr "De frekwinsje"
+#. 5aWHP
#: scaddins/inc/analysis.hrc:934
msgctxt "ANALYSIS_Oddfyield"
msgid "Basis"
msgstr "Basis"
+#. vkSMh
#: scaddins/inc/analysis.hrc:935
msgctxt "ANALYSIS_Oddfyield"
msgid "The basis"
msgstr "De basis"
+#. iBp3t
#: scaddins/inc/analysis.hrc:940
msgctxt "ANALYSIS_Oddlprice"
msgid "Returns the price per $100 face value of a security with an odd last period"
msgstr "Jout de priis de nominale wearde fan $100 faluta ienheden fan in weardepapier mei in ûnregelmjittige lêste perioade"
+#. AsioE
#: scaddins/inc/analysis.hrc:941
msgctxt "ANALYSIS_Oddlprice"
msgid "Settlement"
msgstr "Oankeap datum"
+#. EX8ig
#: scaddins/inc/analysis.hrc:942
msgctxt "ANALYSIS_Oddlprice"
msgid "The settlement"
msgstr "De oankeap datum"
+#. rRQsG
#: scaddins/inc/analysis.hrc:943
msgctxt "ANALYSIS_Oddlprice"
msgid "Maturity"
msgstr "Ferfal datum"
+#. gCGUZ
#: scaddins/inc/analysis.hrc:944
msgctxt "ANALYSIS_Oddlprice"
msgid "The maturity"
msgstr "De ferfal datum"
+#. JFwHq
#: scaddins/inc/analysis.hrc:945
msgctxt "ANALYSIS_Oddlprice"
msgid "Last interest"
msgstr "Lêste rinte perioade"
+#. R4Q2a
#: scaddins/inc/analysis.hrc:946
msgctxt "ANALYSIS_Oddlprice"
msgid "The last interest date"
msgstr "De lêste rinte perioade"
+#. aZ3YY
#: scaddins/inc/analysis.hrc:947
msgctxt "ANALYSIS_Oddlprice"
msgid "Rate"
msgstr "Taryf"
+#. KB2rU
#: scaddins/inc/analysis.hrc:948
msgctxt "ANALYSIS_Oddlprice"
msgid "The rate"
msgstr "De nominale rinte"
+#. GDUzx
#: scaddins/inc/analysis.hrc:949
msgctxt "ANALYSIS_Oddlprice"
msgid "Yield"
msgstr "Rendemint"
+#. avZVs
#: scaddins/inc/analysis.hrc:950
msgctxt "ANALYSIS_Oddlprice"
msgid "The yield"
msgstr "It rendemint"
+#. MWCc6
#: scaddins/inc/analysis.hrc:951
msgctxt "ANALYSIS_Oddlprice"
msgid "Redemption"
msgstr "Oflossingsbedrach"
+#. hzzyo
#: scaddins/inc/analysis.hrc:952
msgctxt "ANALYSIS_Oddlprice"
msgid "The redemption value"
msgstr "It ôflossingsbedrach"
+#. Sr3Rp
#: scaddins/inc/analysis.hrc:953
msgctxt "ANALYSIS_Oddlprice"
msgid "Frequency"
msgstr "Frekwinsje"
+#. ENFos
#: scaddins/inc/analysis.hrc:954
msgctxt "ANALYSIS_Oddlprice"
msgid "The frequency"
msgstr "De frekwinsje"
+#. DDiUc
#: scaddins/inc/analysis.hrc:955
msgctxt "ANALYSIS_Oddlprice"
msgid "Basis"
msgstr "Basis"
+#. nvo2f
#: scaddins/inc/analysis.hrc:956
msgctxt "ANALYSIS_Oddlprice"
msgid "The basis"
msgstr "De basis"
+#. DZoFd
#: scaddins/inc/analysis.hrc:961
msgctxt "ANALYSIS_Oddlyield"
msgid "Returns the yield of a security with an odd last period"
msgstr "Jout as resultaat it rendemint dan in weardepapier mei in ûnregelmjittige lêste perioade"
+#. jX4YX
#: scaddins/inc/analysis.hrc:962
msgctxt "ANALYSIS_Oddlyield"
msgid "Settlement"
msgstr "Oankeap datum"
+#. jRgpu
#: scaddins/inc/analysis.hrc:963
msgctxt "ANALYSIS_Oddlyield"
msgid "The settlement"
msgstr "De oankeap datum"
+#. rgPDC
#: scaddins/inc/analysis.hrc:964
msgctxt "ANALYSIS_Oddlyield"
msgid "Maturity"
msgstr "Ferfal datum"
+#. 8sSPm
#: scaddins/inc/analysis.hrc:965
msgctxt "ANALYSIS_Oddlyield"
msgid "The maturity"
msgstr "De ferfal datum"
+#. ipMJJ
#: scaddins/inc/analysis.hrc:966
msgctxt "ANALYSIS_Oddlyield"
msgid "Last interest"
msgstr "Lêste rinte perioade"
+#. Dj2hq
#: scaddins/inc/analysis.hrc:967
msgctxt "ANALYSIS_Oddlyield"
msgid "The last interest date"
msgstr "De lêste rinte perioade"
+#. EUGax
#: scaddins/inc/analysis.hrc:968
msgctxt "ANALYSIS_Oddlyield"
msgid "Rate"
msgstr "Taryf"
+#. KS3CY
#: scaddins/inc/analysis.hrc:969
msgctxt "ANALYSIS_Oddlyield"
msgid "The rate"
msgstr "De nominale rinte"
+#. CpQMi
#: scaddins/inc/analysis.hrc:970
msgctxt "ANALYSIS_Oddlyield"
msgid "Price"
msgstr "Taryf"
+#. xXRpv
#: scaddins/inc/analysis.hrc:971
msgctxt "ANALYSIS_Oddlyield"
msgid "The price"
msgstr "De priis"
+#. VrTsn
#: scaddins/inc/analysis.hrc:972
msgctxt "ANALYSIS_Oddlyield"
msgid "Redemption"
msgstr "Oflossingsbedrach"
+#. ZibYN
#: scaddins/inc/analysis.hrc:973
msgctxt "ANALYSIS_Oddlyield"
msgid "The redemption value"
msgstr "It ôflossingsbedrach"
+#. 5QDbS
#: scaddins/inc/analysis.hrc:974
msgctxt "ANALYSIS_Oddlyield"
msgid "Frequency"
msgstr "Frekwinsje"
+#. vWmtG
#: scaddins/inc/analysis.hrc:975
msgctxt "ANALYSIS_Oddlyield"
msgid "The frequency"
msgstr "De frekwinsje"
+#. XAtLq
#: scaddins/inc/analysis.hrc:976
msgctxt "ANALYSIS_Oddlyield"
msgid "Basis"
msgstr "Basis"
+#. ALuqu
#: scaddins/inc/analysis.hrc:977
msgctxt "ANALYSIS_Oddlyield"
msgid "The basis"
msgstr "De basis"
+#. DTKfi
#: scaddins/inc/analysis.hrc:982
msgctxt "ANALYSIS_Xirr"
msgid "Returns the internal rate of return for a non-periodic schedule of payments"
msgstr "Jout de ynterne rintepersintaazje fan in rige net periodike betellingen"
+#. NQwoD
#: scaddins/inc/analysis.hrc:983
msgctxt "ANALYSIS_Xirr"
msgid "Values"
msgstr "Wearden"
+#. 43s42
#: scaddins/inc/analysis.hrc:984
msgctxt "ANALYSIS_Xirr"
msgid "The values"
msgstr "De wearden"
+#. nEjNY
#: scaddins/inc/analysis.hrc:985
msgctxt "ANALYSIS_Xirr"
msgid "Dates"
msgstr "Datums"
+#. T8Cgb
#: scaddins/inc/analysis.hrc:986
msgctxt "ANALYSIS_Xirr"
msgid "The dates"
msgstr "De datums"
+#. vgfoR
#: scaddins/inc/analysis.hrc:987
msgctxt "ANALYSIS_Xirr"
msgid "Guess"
msgstr "Skatte wearde"
+#. bwH8A
#: scaddins/inc/analysis.hrc:988
msgctxt "ANALYSIS_Xirr"
msgid "The guess"
msgstr "De skatte wearde"
+#. umfBr
#: scaddins/inc/analysis.hrc:993
msgctxt "ANALYSIS_Xnpv"
msgid "Returns the net present value for a non-periodic schedule of payments"
msgstr "Jout as resultaat de netto hjoeddeiske wearde fan in rige net periodike betellingen"
+#. BjrcH
#: scaddins/inc/analysis.hrc:994
msgctxt "ANALYSIS_Xnpv"
msgid "Rate"
msgstr "Taryf"
+#. 5kCmJ
#: scaddins/inc/analysis.hrc:995
msgctxt "ANALYSIS_Xnpv"
msgid "The rate"
msgstr "De nominale rinte"
+#. KBxE5
#: scaddins/inc/analysis.hrc:996
msgctxt "ANALYSIS_Xnpv"
msgid "Values"
msgstr "Wearden"
+#. HjdY8
#: scaddins/inc/analysis.hrc:997
msgctxt "ANALYSIS_Xnpv"
msgid "The values"
msgstr "De wearden"
+#. DFXQE
#: scaddins/inc/analysis.hrc:998
msgctxt "ANALYSIS_Xnpv"
msgid "Dates"
msgstr "Datums"
+#. WcoB9
#: scaddins/inc/analysis.hrc:999
msgctxt "ANALYSIS_Xnpv"
msgid "The dates"
msgstr "De datums"
+#. iA7PV
#: scaddins/inc/analysis.hrc:1004
msgctxt "ANALYSIS_Intrate"
msgid "Returns the interest rate for a fully invested security"
msgstr "Jout as resultaat de rinteperintaazje foar in folslein ynvestearre weardepapier"
+#. QSbCe
#: scaddins/inc/analysis.hrc:1005
msgctxt "ANALYSIS_Intrate"
msgid "Settlement"
msgstr "Oankeap datum"
+#. AKaKd
#: scaddins/inc/analysis.hrc:1006
msgctxt "ANALYSIS_Intrate"
msgid "The settlement"
msgstr "De oankeap datum"
+#. rxPUy
#: scaddins/inc/analysis.hrc:1007
msgctxt "ANALYSIS_Intrate"
msgid "Maturity"
msgstr "Ferfal datum"
+#. Zhgii
#: scaddins/inc/analysis.hrc:1008
msgctxt "ANALYSIS_Intrate"
msgid "The maturity"
msgstr "De ferfal datum"
+#. KYJxC
#: scaddins/inc/analysis.hrc:1009
msgctxt "ANALYSIS_Intrate"
msgid "Investment"
msgstr "Ynvestearring"
+#. FRKeF
#: scaddins/inc/analysis.hrc:1010
msgctxt "ANALYSIS_Intrate"
msgid "The investment"
msgstr "De ynvestearring"
+#. DwCEw
#: scaddins/inc/analysis.hrc:1011
msgctxt "ANALYSIS_Intrate"
msgid "Redemption"
msgstr "Oflossingsbedrach"
+#. 7xDcc
#: scaddins/inc/analysis.hrc:1012
msgctxt "ANALYSIS_Intrate"
msgid "The redemption value"
msgstr "It ôflossingsbedrach"
+#. GRAqN
#: scaddins/inc/analysis.hrc:1013
msgctxt "ANALYSIS_Intrate"
msgid "Basis"
msgstr "Basis"
+#. NcGeu
#: scaddins/inc/analysis.hrc:1014
msgctxt "ANALYSIS_Intrate"
msgid "The basis"
msgstr "De basis"
+#. aqna7
#: scaddins/inc/analysis.hrc:1019
msgctxt "ANALYSIS_Coupncd"
msgid "Returns the first coupon date after the settlement date"
msgstr "Jout de earste rinte perioade nei de oankeapdatum"
+#. bMgbM
#: scaddins/inc/analysis.hrc:1020
msgctxt "ANALYSIS_Coupncd"
msgid "Settlement"
msgstr "Oankeap datum"
+#. hNzBw
#: scaddins/inc/analysis.hrc:1021
msgctxt "ANALYSIS_Coupncd"
msgid "The settlement"
msgstr "De oankeap datum"
+#. YwN3F
#: scaddins/inc/analysis.hrc:1022
msgctxt "ANALYSIS_Coupncd"
msgid "Maturity"
msgstr "Ferfal datum"
+#. QgyqZ
#: scaddins/inc/analysis.hrc:1023
msgctxt "ANALYSIS_Coupncd"
msgid "The maturity"
msgstr "De ferfal datum"
+#. 4kfKL
#: scaddins/inc/analysis.hrc:1024
msgctxt "ANALYSIS_Coupncd"
msgid "Frequency"
msgstr "Frekwinsje"
+#. sTEGC
#: scaddins/inc/analysis.hrc:1025
msgctxt "ANALYSIS_Coupncd"
msgid "The frequency"
msgstr "De frekwinsje"
+#. erfuq
#: scaddins/inc/analysis.hrc:1026
msgctxt "ANALYSIS_Coupncd"
msgid "Basis"
msgstr "Basis"
+#. HpL82
#: scaddins/inc/analysis.hrc:1027
msgctxt "ANALYSIS_Coupncd"
msgid "The basis"
msgstr "De basis"
+#. xUc5u
#: scaddins/inc/analysis.hrc:1032
msgctxt "ANALYSIS_Coupdays"
msgid "Returns the number of days in the coupon period containing the settlement date"
msgstr "Jout de tal dagen fan de rinte perioade wêr binnen de oankeapdatum falt"
+#. EEKAN
#: scaddins/inc/analysis.hrc:1033
msgctxt "ANALYSIS_Coupdays"
msgid "Settlement"
msgstr "Oankeap datum"
+#. yDhqa
#: scaddins/inc/analysis.hrc:1034
msgctxt "ANALYSIS_Coupdays"
msgid "The settlement"
msgstr "De oankeap datum"
+#. DFuYG
#: scaddins/inc/analysis.hrc:1035
msgctxt "ANALYSIS_Coupdays"
msgid "Maturity"
msgstr "Ferfal datum"
+#. HUSS4
#: scaddins/inc/analysis.hrc:1036
msgctxt "ANALYSIS_Coupdays"
msgid "The maturity"
msgstr "De ferfal datum"
+#. k9BFq
#: scaddins/inc/analysis.hrc:1037
msgctxt "ANALYSIS_Coupdays"
msgid "Frequency"
msgstr "Frekwinsje"
+#. FNC2C
#: scaddins/inc/analysis.hrc:1038
msgctxt "ANALYSIS_Coupdays"
msgid "The frequency"
msgstr "De frekwinsje"
+#. kLBFE
#: scaddins/inc/analysis.hrc:1039
msgctxt "ANALYSIS_Coupdays"
msgid "Basis"
msgstr "Basis"
+#. YDwAe
#: scaddins/inc/analysis.hrc:1040
msgctxt "ANALYSIS_Coupdays"
msgid "The basis"
msgstr "De basis"
+#. MVE6E
#: scaddins/inc/analysis.hrc:1045
msgctxt "ANALYSIS_Coupdaysnc"
msgid "Returns the number of days from the settlement date to the next coupon date"
msgstr "Jout it tal dagen tusken de oankeapdatum en de folgjende rinte perioade"
+#. 658AF
#: scaddins/inc/analysis.hrc:1046
msgctxt "ANALYSIS_Coupdaysnc"
msgid "Settlement"
msgstr "Oankeap datum"
+#. aFCv6
#: scaddins/inc/analysis.hrc:1047
msgctxt "ANALYSIS_Coupdaysnc"
msgid "The settlement"
msgstr "De oankeap datum"
+#. oD5EE
#: scaddins/inc/analysis.hrc:1048
msgctxt "ANALYSIS_Coupdaysnc"
msgid "Maturity"
msgstr "Ferfal datum"
+#. AAZAF
#: scaddins/inc/analysis.hrc:1049
msgctxt "ANALYSIS_Coupdaysnc"
msgid "The maturity"
msgstr "De ferfal datum"
+#. QWSfa
#: scaddins/inc/analysis.hrc:1050
msgctxt "ANALYSIS_Coupdaysnc"
msgid "Frequency"
msgstr "Frekwinsje"
+#. BqJcZ
#: scaddins/inc/analysis.hrc:1051
msgctxt "ANALYSIS_Coupdaysnc"
msgid "The frequency"
msgstr "De frekwinsje"
+#. PdsBs
#: scaddins/inc/analysis.hrc:1052
msgctxt "ANALYSIS_Coupdaysnc"
msgid "Basis"
msgstr "Basis"
+#. BSHmm
#: scaddins/inc/analysis.hrc:1053
msgctxt "ANALYSIS_Coupdaysnc"
msgid "The basis"
msgstr "De basis"
+#. qYaB6
#: scaddins/inc/analysis.hrc:1058
msgctxt "ANALYSIS_Coupdaybs"
msgid "Returns the number of days from the beginning of the coupon period to the settlement date"
msgstr "Jout it tal dagen tusken it begjin fan de rinte perioade ta de oankeapdatum"
+#. 27AAB
#: scaddins/inc/analysis.hrc:1059
msgctxt "ANALYSIS_Coupdaybs"
msgid "Settlement"
msgstr "Oankeap datum"
+#. bHLcV
#: scaddins/inc/analysis.hrc:1060
msgctxt "ANALYSIS_Coupdaybs"
msgid "The settlement"
msgstr "De oankeap datum"
+#. v7tF8
#: scaddins/inc/analysis.hrc:1061
msgctxt "ANALYSIS_Coupdaybs"
msgid "Maturity"
msgstr "Ferfal datum"
+#. QADAB
#: scaddins/inc/analysis.hrc:1062
msgctxt "ANALYSIS_Coupdaybs"
msgid "The maturity"
msgstr "De ferfal datum"
+#. ZHGGZ
#: scaddins/inc/analysis.hrc:1063
msgctxt "ANALYSIS_Coupdaybs"
msgid "Frequency"
msgstr "Frekwinsje"
+#. QpvLy
#: scaddins/inc/analysis.hrc:1064
msgctxt "ANALYSIS_Coupdaybs"
msgid "The frequency"
msgstr "De frekwinsje"
+#. Twk6G
#: scaddins/inc/analysis.hrc:1065
msgctxt "ANALYSIS_Coupdaybs"
msgid "Basis"
msgstr "Basis"
+#. mDrBv
#: scaddins/inc/analysis.hrc:1066
msgctxt "ANALYSIS_Coupdaybs"
msgid "The basis"
msgstr "De basis"
+#. aCBKW
#: scaddins/inc/analysis.hrc:1071
msgctxt "ANALYSIS_Couppcd"
msgid "Returns the last coupon date preceding the settlement date"
msgstr "Jout de datum fan de lêste rinte perioade foarôfgeand oan de oankeapdatum"
+#. 6vJVp
#: scaddins/inc/analysis.hrc:1072
msgctxt "ANALYSIS_Couppcd"
msgid "Settlement"
msgstr "Oankeap datum"
+#. Q7Wbc
#: scaddins/inc/analysis.hrc:1073
msgctxt "ANALYSIS_Couppcd"
msgid "The settlement"
msgstr "De oankeap datum"
+#. 5Yh9i
#: scaddins/inc/analysis.hrc:1074
msgctxt "ANALYSIS_Couppcd"
msgid "Maturity"
msgstr "Ferfal datum"
+#. CF4QT
#: scaddins/inc/analysis.hrc:1075
msgctxt "ANALYSIS_Couppcd"
msgid "The maturity"
msgstr "De ferfal datum"
+#. bMH2E
#: scaddins/inc/analysis.hrc:1076
msgctxt "ANALYSIS_Couppcd"
msgid "Frequency"
msgstr "Frekwinsje"
+#. CYukW
#: scaddins/inc/analysis.hrc:1077
msgctxt "ANALYSIS_Couppcd"
msgid "The frequency"
msgstr "De frekwinsje"
+#. GR5uD
#: scaddins/inc/analysis.hrc:1078
msgctxt "ANALYSIS_Couppcd"
msgid "Basis"
msgstr "Basis"
+#. wRSRG
#: scaddins/inc/analysis.hrc:1079
msgctxt "ANALYSIS_Couppcd"
msgid "The basis"
msgstr "De basis"
+#. RVPya
#: scaddins/inc/analysis.hrc:1084
msgctxt "ANALYSIS_Coupnum"
msgid "Returns the number of coupons payable between the settlement and maturity dates"
msgstr "Jout it tal rinte perioaden tusken de oankeapdatum en de ferfaldatum"
+#. RFtMC
#: scaddins/inc/analysis.hrc:1085
msgctxt "ANALYSIS_Coupnum"
msgid "Settlement"
msgstr "Oankeap datum"
+#. 5QUEA
#: scaddins/inc/analysis.hrc:1086
msgctxt "ANALYSIS_Coupnum"
msgid "The settlement"
msgstr "De oankeap datum"
+#. W9xqG
#: scaddins/inc/analysis.hrc:1087
msgctxt "ANALYSIS_Coupnum"
msgid "Maturity"
msgstr "Ferfal datum"
+#. 4PEWh
#: scaddins/inc/analysis.hrc:1088
msgctxt "ANALYSIS_Coupnum"
msgid "The maturity"
msgstr "De ferfal datum"
+#. t9cVU
#: scaddins/inc/analysis.hrc:1089
msgctxt "ANALYSIS_Coupnum"
msgid "Frequency"
msgstr "Frekwinsje"
+#. DTAQB
#: scaddins/inc/analysis.hrc:1090
msgctxt "ANALYSIS_Coupnum"
msgid "The frequency"
msgstr "De frekwinsje"
+#. mfc9J
#: scaddins/inc/analysis.hrc:1091
msgctxt "ANALYSIS_Coupnum"
msgid "Basis"
msgstr "Basis"
+#. gDPws
#: scaddins/inc/analysis.hrc:1092
msgctxt "ANALYSIS_Coupnum"
msgid "The basis"
msgstr "De basis"
+#. bJemX
#: scaddins/inc/analysis.hrc:1097
msgctxt "ANALYSIS_Fvschedule"
msgid "Returns the future value of the initial principal after a series of compound interest rates are applied"
msgstr "Jout as resultaat de takomstige wearde fan in begjinkapitaal nei de tafoeging fan de gearstalde rinte op basis fan in rige rintepersintaazjes, dy periodyk fan inoar ferskille"
+#. yj5Bt
#: scaddins/inc/analysis.hrc:1098
msgctxt "ANALYSIS_Fvschedule"
msgid "Principal"
msgstr "Haadsom"
+#. mc5HE
#: scaddins/inc/analysis.hrc:1099
msgctxt "ANALYSIS_Fvschedule"
msgid "The principal"
msgstr "De haadsom"
+#. iqeP5
#: scaddins/inc/analysis.hrc:1100
msgctxt "ANALYSIS_Fvschedule"
msgid "Schedule"
msgstr "Rinte wearden"
+#. JDWWT
#: scaddins/inc/analysis.hrc:1101
msgctxt "ANALYSIS_Fvschedule"
msgid "The schedule"
msgstr "De rinte wearden"
+#. VGRBw
#: scaddins/inc/datefunc.hrc:27
msgctxt "DATE_FUNCDESC_DiffWeeks"
msgid "Calculates the number of weeks in a specific period"
msgstr "Berekkenet it tal wiken binnen in beskate perioade"
+#. GzBRZ
#: scaddins/inc/datefunc.hrc:28
msgctxt "DATE_FUNCDESC_DiffWeeks"
msgid "Start date"
msgstr "Start datum"
+#. cP4gN
#: scaddins/inc/datefunc.hrc:29
msgctxt "DATE_FUNCDESC_DiffWeeks"
msgid "First day of the period"
msgstr "Earste dei fan de perioade"
+#. CbDGV
#: scaddins/inc/datefunc.hrc:30
msgctxt "DATE_FUNCDESC_DiffWeeks"
msgid "End date"
msgstr "Ein datum"
+#. NJwqc
#: scaddins/inc/datefunc.hrc:31
msgctxt "DATE_FUNCDESC_DiffWeeks"
msgid "Last day of the period"
msgstr "Lêste dei fan de perioade"
+#. J6GA2
#: scaddins/inc/datefunc.hrc:32
msgctxt "DATE_FUNCDESC_DiffWeeks"
msgid "Type"
msgstr "Type"
+#. TaWZM
#: scaddins/inc/datefunc.hrc:33
msgctxt "DATE_FUNCDESC_DiffWeeks"
msgid "Type of calculation: Type=0 means the time interval, Type=1 means calendar weeks."
msgstr "Type berekkening: type=0 foar it tal wiken yn tuskenskoft, type=1 foar kalinder wiken."
+#. MhuHk
#: scaddins/inc/datefunc.hrc:38
msgctxt "DATE_FUNCDESC_DiffMonths"
msgid "Determines the number of months in a specific period."
msgstr "Berekkenet it tal moannen binnen in beskate perioade."
+#. CWPgV
#: scaddins/inc/datefunc.hrc:39
msgctxt "DATE_FUNCDESC_DiffMonths"
msgid "Start date"
msgstr "Start datum"
+#. joP95
#: scaddins/inc/datefunc.hrc:40
msgctxt "DATE_FUNCDESC_DiffMonths"
msgid "First day of the period."
msgstr "Earste dei fan de perioade."
+#. MPAeA
#: scaddins/inc/datefunc.hrc:41
msgctxt "DATE_FUNCDESC_DiffMonths"
msgid "End date"
msgstr "Ein datum"
+#. GRW2z
#: scaddins/inc/datefunc.hrc:42
msgctxt "DATE_FUNCDESC_DiffMonths"
msgid "Last day of the period."
msgstr "Lêste dei fan de perioade."
+#. FG6Yn
#: scaddins/inc/datefunc.hrc:43
msgctxt "DATE_FUNCDESC_DiffMonths"
msgid "Type"
msgstr "Type"
+#. Rui9R
#: scaddins/inc/datefunc.hrc:44
msgctxt "DATE_FUNCDESC_DiffMonths"
msgid "Type of calculation: Type=0 means the time interval, Type=1 means calendar months."
msgstr "Type berekkening: type=0 foar it tal moannen yn tuskenskoft, type=1 foar kalinder moannen."
+#. GdYZ5
#: scaddins/inc/datefunc.hrc:49
msgctxt "DATE_FUNCDESC_DiffYears"
msgid "Calculates the number of years in a specific period."
msgstr "Berekkenet it al jierren yn in beskate perioade."
+#. Ep8if
#: scaddins/inc/datefunc.hrc:50
msgctxt "DATE_FUNCDESC_DiffYears"
msgid "Start date"
msgstr "Start datum"
+#. 86b9L
#: scaddins/inc/datefunc.hrc:51
msgctxt "DATE_FUNCDESC_DiffYears"
msgid "First day of the period"
msgstr "Earste dei fan de perioade"
+#. LMX7Q
#: scaddins/inc/datefunc.hrc:52
msgctxt "DATE_FUNCDESC_DiffYears"
msgid "End date"
msgstr "Ein datum"
+#. mcrms
#: scaddins/inc/datefunc.hrc:53
msgctxt "DATE_FUNCDESC_DiffYears"
msgid "Last day of the period"
msgstr "Lêste dei fan de perioade"
+#. erjJb
#: scaddins/inc/datefunc.hrc:54
msgctxt "DATE_FUNCDESC_DiffYears"
msgid "Type"
msgstr "Type"
+#. V2Af2
#: scaddins/inc/datefunc.hrc:55
msgctxt "DATE_FUNCDESC_DiffYears"
msgid "Type of calculation: Type=0 means the time interval, Type=1 means calendar years."
msgstr "Type berekkening: type=0 is it tuskenskoft, type=1 foar kalinder jierren."
+#. s8rqv
#: scaddins/inc/datefunc.hrc:60
msgctxt "DATE_FUNCDESC_IsLeapYear"
msgid "Returns 1 (TRUE) if the date is a day of a leap year, otherwise 0 (FALSE)."
msgstr "Jout as resultaat 1 (WIER) as de oantsjutte datum yn in skrikkeljier falt, oars 0 (UNWIER)."
+#. mgbkL
#: scaddins/inc/datefunc.hrc:61
msgctxt "DATE_FUNCDESC_IsLeapYear"
msgid "Date"
msgstr "Datum"
+#. 3MCbg
#: scaddins/inc/datefunc.hrc:62
msgctxt "DATE_FUNCDESC_IsLeapYear"
msgid "Any day in the desired year"
msgstr "Samar in dei yn it winske jier"
+#. 3NAxZ
#: scaddins/inc/datefunc.hrc:67
msgctxt "DATE_FUNCDESC_DaysInMonth"
msgid "Returns the number of days of the month in which the date entered occurs"
msgstr "Jout it tal dagen fan de moanne wêryn de oantsjutte datum falt"
+#. cCoZL
#: scaddins/inc/datefunc.hrc:68
msgctxt "DATE_FUNCDESC_DaysInMonth"
msgid "Date"
msgstr "Datum"
+#. BdBqM
#: scaddins/inc/datefunc.hrc:69
msgctxt "DATE_FUNCDESC_DaysInMonth"
msgid "Any day in the desired month"
msgstr "Samar in dei yn de winske moanne"
+#. CJAFG
#: scaddins/inc/datefunc.hrc:74
msgctxt "DATE_FUNCDESC_DaysInYear"
msgid "Returns the number of days of the year in which the date entered occurs."
msgstr "Jout it tal dagen fan it jier wêryn de oantsjutte datum befettet."
+#. HUPEP
#: scaddins/inc/datefunc.hrc:75
msgctxt "DATE_FUNCDESC_DaysInYear"
msgid "Date"
msgstr "Datum"
+#. pKgJp
#: scaddins/inc/datefunc.hrc:76
msgctxt "DATE_FUNCDESC_DaysInYear"
msgid "Any day in the desired year"
msgstr "Samar in dei yn it winske jier"
+#. i22CF
#: scaddins/inc/datefunc.hrc:81
msgctxt "DATE_FUNCDESC_WeeksInYear"
msgid "Returns the number of weeks of the year in which the date entered occurs"
msgstr "Jout it tal wiken fan it jier dat de oantsjutte datum befettet"
+#. dKBwR
#: scaddins/inc/datefunc.hrc:82
msgctxt "DATE_FUNCDESC_WeeksInYear"
msgid "Date"
msgstr "Datum"
+#. hULbr
#: scaddins/inc/datefunc.hrc:83
msgctxt "DATE_FUNCDESC_WeeksInYear"
msgid "Any day in the desired year"
msgstr "Samar in dei yn it winske jier"
+#. U4M9a
#: scaddins/inc/datefunc.hrc:88
msgctxt "DATE_FUNCDESC_Rot13"
msgid "Encrypts or decrypts a text using the ROT13 algorithm"
msgstr "Fersiferet of ûntsiferet in tekst mei help fan de ROT13 algoritme"
+#. dZ8dq
#: scaddins/inc/datefunc.hrc:89
msgctxt "DATE_FUNCDESC_Rot13"
msgid "Text"
msgstr "Tekst"
+#. jhFkb
#: scaddins/inc/datefunc.hrc:90
msgctxt "DATE_FUNCDESC_Rot13"
msgid "Text to be encrypted or text already encrypted"
msgstr "Tekst te fersiferjen if tekst al fersifere"
+#. GpdwB
#: scaddins/inc/pricing.hrc:28
msgctxt "PRICING_FUNCDESC_OptBarrier"
msgid "Pricing of a barrier option"
msgstr "Priisfoarming fan in barrier opsje"
+#. 9ETui
#: scaddins/inc/pricing.hrc:29
msgctxt "PRICING_FUNCDESC_OptBarrier"
-msgid "spot"
-msgstr "plak"
+msgid "Spot"
+msgstr ""
+#. griJk
#: scaddins/inc/pricing.hrc:30
msgctxt "PRICING_FUNCDESC_OptBarrier"
msgid "Price/value of the underlying asset"
msgstr "Priis/wearde fan it ûnderlizzende besit"
+#. UXhcP
#: scaddins/inc/pricing.hrc:31
msgctxt "PRICING_FUNCDESC_OptBarrier"
-msgid "vol"
-msgstr "fol"
+msgid "Volatility"
+msgstr ""
+#. mkRVX
#: scaddins/inc/pricing.hrc:32
msgctxt "PRICING_FUNCDESC_OptBarrier"
msgid "Annual volatility of the underlying asset"
msgstr "Jierliks folatiliteit fan it ûnderlizzende besit"
+#. 3T6eG
#: scaddins/inc/pricing.hrc:33
msgctxt "PRICING_FUNCDESC_OptBarrier"
-msgid "r"
-msgstr "r"
+msgid "Rate"
+msgstr ""
+#. 5ycmU
#: scaddins/inc/pricing.hrc:34
msgctxt "PRICING_FUNCDESC_OptBarrier"
msgid "Interest rate (continuously compounded)"
msgstr "Rintestân (kontinu gearstalt)"
+#. fyFdC
#: scaddins/inc/pricing.hrc:35
msgctxt "PRICING_FUNCDESC_OptBarrier"
-msgid "rf"
-msgstr "rf"
+msgid "Foreign rate"
+msgstr ""
+#. PKubC
#: scaddins/inc/pricing.hrc:36
msgctxt "PRICING_FUNCDESC_OptBarrier"
msgid "Foreign interest rate (continuously compounded)"
msgstr "Bûtenlânske rintestân (kontinu gearstalt)"
+#. zgFfH
#: scaddins/inc/pricing.hrc:37
msgctxt "PRICING_FUNCDESC_OptBarrier"
-msgid "T"
-msgstr "T"
+msgid "Maturity"
+msgstr ""
+#. EDrkw
#: scaddins/inc/pricing.hrc:38
msgctxt "PRICING_FUNCDESC_OptBarrier"
msgid "Time to maturity of the option in years"
msgstr "Rintiid fan de opsje yn jierren"
+#. BBwLE
#: scaddins/inc/pricing.hrc:39
msgctxt "PRICING_FUNCDESC_OptBarrier"
-msgid "strike"
-msgstr "strike"
+msgid "Strike"
+msgstr ""
+#. M2EPW
#: scaddins/inc/pricing.hrc:40
msgctxt "PRICING_FUNCDESC_OptBarrier"
msgid "Strike level of the option"
msgstr "Strike nivo fan de opsje"
+#. Nms7H
#: scaddins/inc/pricing.hrc:41
msgctxt "PRICING_FUNCDESC_OptBarrier"
-msgid "barrier_low"
-msgstr "_ûnderste barriêre"
+msgid "Lower barrier"
+msgstr ""
+#. yDAAU
#: scaddins/inc/pricing.hrc:42
msgctxt "PRICING_FUNCDESC_OptBarrier"
msgid "Lower barrier (set to 0 for no lower barrier)"
msgstr "Underste barriêre (set dizze op 0 foar gjin barriêre)"
+#. zR6Gm
#: scaddins/inc/pricing.hrc:43
msgctxt "PRICING_FUNCDESC_OptBarrier"
-msgid "barrier_up"
-msgstr "_boppenste barriêre"
+msgid "Upper barrier"
+msgstr ""
+#. BucTp
#: scaddins/inc/pricing.hrc:44
msgctxt "PRICING_FUNCDESC_OptBarrier"
msgid "Upper barrier (set to 0 for no upper barrier)"
msgstr "Boppenste barriêre (set dizze op 0 foar gjint)"
+#. yXusB
#: scaddins/inc/pricing.hrc:45
msgctxt "PRICING_FUNCDESC_OptBarrier"
-msgid "rebate"
-msgstr "koarting"
+msgid "Rebate"
+msgstr ""
+#. vUB3C
#: scaddins/inc/pricing.hrc:46
msgctxt "PRICING_FUNCDESC_OptBarrier"
msgid "Amount of money paid at maturity if barrier was hit"
msgstr "It tal jild betelle op de ferfaldei as de grins berikt wurdt"
+#. 49Txr
#: scaddins/inc/pricing.hrc:47
msgctxt "PRICING_FUNCDESC_OptBarrier"
-msgid "put/call"
-msgstr "put/call"
+msgid "Put/Call"
+msgstr ""
+#. 4LDhv
#: scaddins/inc/pricing.hrc:48
msgctxt "PRICING_FUNCDESC_OptBarrier"
msgid "String to define if the option is a (p)ut or a (c)all"
msgstr "Tekenrige foar it fêststellen of de opsje in (p)ut of in (c)all is"
+#. uZ2Md
#: scaddins/inc/pricing.hrc:49
msgctxt "PRICING_FUNCDESC_OptBarrier"
-msgid "knock in/out"
-msgstr "knock in/out"
+msgid "Knock-In/Out"
+msgstr ""
+#. RquEA
#: scaddins/inc/pricing.hrc:50
msgctxt "PRICING_FUNCDESC_OptBarrier"
msgid "String to define if the option is of type knock-(i)n or knock-(o)ut"
msgstr "Tekenrige foar it fêststellen of de opsje in type knock-(i)n of knock-(o)ut is"
+#. FG7Bu
#: scaddins/inc/pricing.hrc:51
msgctxt "PRICING_FUNCDESC_OptBarrier"
-msgid "barrier_type"
-msgstr "_type barriêre"
+msgid "Barrier type"
+msgstr ""
+#. adNji
#: scaddins/inc/pricing.hrc:52
msgctxt "PRICING_FUNCDESC_OptBarrier"
msgid "String to define whether the barrier is observed (c)ontinuously or only at the (e)nd/maturity"
msgstr "Tekenrige foar it fêststellen of de barriêre (k)ontinu of allinne oan it (e)in/ferfaldei observearre wurdt"
+#. f82KB
#: scaddins/inc/pricing.hrc:53
msgctxt "PRICING_FUNCDESC_OptBarrier"
-msgid "greek"
-msgstr "gryksk"
+msgid "Greek"
+msgstr ""
+#. bawL6
#: scaddins/inc/pricing.hrc:54
msgctxt "PRICING_FUNCDESC_OptBarrier"
msgid "Optional parameter, if left out then the function simply returns the option price; if set, the function returns price sensitivities (Greeks) to one of the input parameters; possible values are (d)elta, (g)amma, (t)heta, v(e)ga, v(o)lga, v(a)nna, (r)ho, rho(f)"
msgstr "Opsjonele parameter, as weilitten jout de funksje gewoan de opsje priis, as ynsteld, jout de funksje priis gefoelichheden (Grysksk) oan ien fan de ynfier parameters; mooglike wearden binne (d)elta, (g)amma, (t)eta, v(e)ga, v(o)lga, v(a)nna, (r)ho, rho(f)"
+#. nggAA
#: scaddins/inc/pricing.hrc:59
msgctxt "PRICING_FUNCDESC_OptTouch"
msgid "Pricing of a touch/no-touch option"
msgstr "Priis fan in touch/no-touch opsje"
+#. BRysq
#: scaddins/inc/pricing.hrc:60
msgctxt "PRICING_FUNCDESC_OptTouch"
-msgid "spot"
-msgstr "plak"
+msgid "Spot"
+msgstr ""
+#. k45Ku
#: scaddins/inc/pricing.hrc:61
msgctxt "PRICING_FUNCDESC_OptTouch"
msgid "Price/value of the underlying asset"
msgstr "Priis/wearde fan it ûnderlizzende besit"
+#. 9CUAx
#: scaddins/inc/pricing.hrc:62
msgctxt "PRICING_FUNCDESC_OptTouch"
-msgid "vol"
-msgstr "fol"
+msgid "Volatility"
+msgstr ""
+#. XzXoA
#: scaddins/inc/pricing.hrc:63
msgctxt "PRICING_FUNCDESC_OptTouch"
msgid "Annual volatility of the underlying asset"
msgstr "Jierliks folatiliteit fan it ûnderlizzende besit"
+#. McMgB
#: scaddins/inc/pricing.hrc:64
msgctxt "PRICING_FUNCDESC_OptTouch"
-msgid "r"
-msgstr "r"
+msgid "Rate"
+msgstr ""
+#. a2VQD
#: scaddins/inc/pricing.hrc:65
msgctxt "PRICING_FUNCDESC_OptTouch"
msgid "Interest rate (continuously compounded)"
msgstr "Rintestân (kontinu gearstalt)"
+#. LgsjH
#: scaddins/inc/pricing.hrc:66
msgctxt "PRICING_FUNCDESC_OptTouch"
-msgid "rf"
-msgstr "rf"
+msgid "Foreign rate"
+msgstr ""
+#. nDCzr
#: scaddins/inc/pricing.hrc:67
msgctxt "PRICING_FUNCDESC_OptTouch"
msgid "Foreign interest rate (continuously compounded)"
msgstr "Bûtenlânske rintestân (kontinu gearstalt)"
+#. MU4kz
#: scaddins/inc/pricing.hrc:68
msgctxt "PRICING_FUNCDESC_OptTouch"
-msgid "T"
-msgstr "T"
+msgid "Maturity"
+msgstr ""
+#. rfjRD
#: scaddins/inc/pricing.hrc:69
msgctxt "PRICING_FUNCDESC_OptTouch"
msgid "Time to maturity of the option in years"
msgstr "Rintiid fan de opsje yn jierren"
+#. qZMn3
#: scaddins/inc/pricing.hrc:70
msgctxt "PRICING_FUNCDESC_OptTouch"
-msgid "barrier_low"
-msgstr "_ûnderste barriêre"
+msgid "Lower barrier"
+msgstr ""
+#. zmuoi
#: scaddins/inc/pricing.hrc:71
msgctxt "PRICING_FUNCDESC_OptTouch"
msgid "Lower barrier (set to 0 for no lower barrier)"
msgstr "Underste barriêre (set dizze op 0 foar gjin barriêre)"
+#. dCZwY
#: scaddins/inc/pricing.hrc:72
msgctxt "PRICING_FUNCDESC_OptTouch"
-msgid "barrier_up"
-msgstr "_boppenste barriêre"
+msgid "Upper barrier"
+msgstr ""
+#. o525W
#: scaddins/inc/pricing.hrc:73
msgctxt "PRICING_FUNCDESC_OptTouch"
msgid "Upper barrier (set to 0 for no upper barrier)"
msgstr "Boppenste barriêre (set dizze op 0 foar gjint)"
+#. G5wMT
#: scaddins/inc/pricing.hrc:74
msgctxt "PRICING_FUNCDESC_OptTouch"
-msgid "foreign/domestic"
-msgstr "bûtenlânske/binnenlânske"
+msgid "Foreign/Domestic"
+msgstr ""
+#. 7R46A
#: scaddins/inc/pricing.hrc:75
msgctxt "PRICING_FUNCDESC_OptTouch"
msgid "String to define if the option pays one unit of (d)omestic currency (cash or nothing) or (f)oreign currency (asset or nothing)"
msgstr "Tekenrige foar it fêststellen of de opsje ien ienheid fan de (bi)nnenlânske faluta (cash of neat) betellet of (bû)tenlânske faluta (aktyf posten of neat)"
+#. Dpp2g
#: scaddins/inc/pricing.hrc:76
msgctxt "PRICING_FUNCDESC_OptTouch"
-msgid "knock in/out"
-msgstr "knock in/out"
+msgid "Knock-In/Out"
+msgstr ""
+#. A8faz
#: scaddins/inc/pricing.hrc:77
msgctxt "PRICING_FUNCDESC_OptTouch"
msgid "String to define if the option is of type knock-(i)n (touch) or knock-(o)ut (no-touch)"
msgstr "Tekenrige foar it fêststellen of de opsje in type knock-(i)n (touch) of knock-(o)ut (no-touch) is"
+#. UQjCx
#: scaddins/inc/pricing.hrc:78
msgctxt "PRICING_FUNCDESC_OptTouch"
-msgid "barrier_type"
-msgstr "_type barriêre"
+msgid "Barrier type"
+msgstr ""
+#. mAcT6
#: scaddins/inc/pricing.hrc:79
msgctxt "PRICING_FUNCDESC_OptTouch"
msgid "String to define whether the barrier is observed (c)ontinuously or only at the (e)nd/maturity"
msgstr "Tekenrige foar it fêststellen of de barriêre (k)ontinu of allinne oan it (e)in/ferfaldei observearre wurdt"
+#. H3XiF
#: scaddins/inc/pricing.hrc:80
msgctxt "PRICING_FUNCDESC_OptTouch"
-msgid "greek"
-msgstr "gryksk"
+msgid "Greek"
+msgstr ""
+#. EPFrM
#: scaddins/inc/pricing.hrc:81
msgctxt "PRICING_FUNCDESC_OptTouch"
msgid "Optional parameter, if left out then the function simply returns the option price; if set, the function returns price sensitivities (Greeks) to one of the input parameters; possible values are (d)elta, (g)amma, (t)heta, v(e)ga, v(o)lga, v(a)nna, (r)ho, rho(f)"
msgstr "Opsjonele parameter, as weilitten jout de funksje gewoan de opsje priis, as ynsteld, jout de funksje priis gefoelichheden (Grysksk) oan ien fan de ynfier parameters; mooglike wearden binne (d)elta, (g)amma, (t)eta, v(e)ga, v(o)lga, v(a)nna, (r)ho, rho(f)"
+#. sPkFe
#: scaddins/inc/pricing.hrc:86
msgctxt "PRICING_FUNCDESC_OptProbHit"
msgid "Probability that an asset hits a barrier assuming it follows dS/S = mu dt + vol dW"
msgstr "Kâns dat in aktivum in grins berikt, oannommen dat it dS/S = mu dt + vol dW folget"
+#. bN7Mw
#: scaddins/inc/pricing.hrc:87
msgctxt "PRICING_FUNCDESC_OptProbHit"
-msgid "spot"
-msgstr "plak"
+msgid "Spot"
+msgstr ""
+#. hBkLM
#: scaddins/inc/pricing.hrc:88
msgctxt "PRICING_FUNCDESC_OptProbHit"
msgid "Price/value S of the underlying asset"
msgstr "Priis/wearde fan it ûnderlizzende besit"
+#. PapPv
#: scaddins/inc/pricing.hrc:89
msgctxt "PRICING_FUNCDESC_OptProbHit"
-msgid "vol"
-msgstr "fol"
+msgid "Volatility"
+msgstr ""
+#. 74JKC
#: scaddins/inc/pricing.hrc:90
msgctxt "PRICING_FUNCDESC_OptProbHit"
msgid "Annual volatility of the underlying asset"
msgstr "Jierliks folatiliteit fan it ûnderlizzende besit"
+#. 4KFZo
#: scaddins/inc/pricing.hrc:91
msgctxt "PRICING_FUNCDESC_OptProbHit"
-msgid "drift"
-msgstr "ôfdriuwe"
+msgid "Drift"
+msgstr ""
+#. qsmwN
#: scaddins/inc/pricing.hrc:92
msgctxt "PRICING_FUNCDESC_OptProbHit"
msgid "Parameter mu in dS/S = mu dt + vol dW"
msgstr "Parameter my yn dS/S = mu dt + vol dW"
+#. BcKNU
#: scaddins/inc/pricing.hrc:93
msgctxt "PRICING_FUNCDESC_OptProbHit"
-msgid "T"
-msgstr "T"
+msgid "Maturity"
+msgstr ""
+#. uzAtG
#: scaddins/inc/pricing.hrc:94
msgctxt "PRICING_FUNCDESC_OptProbHit"
msgid "Time to maturity"
msgstr "Oerbleaune rintiid"
+#. eSpiB
#: scaddins/inc/pricing.hrc:95
msgctxt "PRICING_FUNCDESC_OptProbHit"
-msgid "barrier_low"
-msgstr "_ûnderste barriêre"
+msgid "Lower barrier"
+msgstr ""
+#. CfPbF
#: scaddins/inc/pricing.hrc:96
msgctxt "PRICING_FUNCDESC_OptProbHit"
msgid "Lower barrier (set to 0 for no lower barrier)"
msgstr "Underste barriêre (set dizze op 0 foar gjin barriêre)"
+#. iDBso
#: scaddins/inc/pricing.hrc:97
msgctxt "PRICING_FUNCDESC_OptProbHit"
-msgid "barrier_up"
-msgstr "_boppenste barriêre"
+msgid "Upper barrier"
+msgstr ""
+#. xLZJL
#: scaddins/inc/pricing.hrc:98
msgctxt "PRICING_FUNCDESC_OptProbHit"
msgid "Upper barrier (set to 0 for no upper barrier)"
msgstr "Boppenste barriêre (set dizze op 0 foar gjint)"
+#. N84Tp
#: scaddins/inc/pricing.hrc:103
msgctxt "PRICING_FUNCDESC_OptProbInMoney"
-msgid "Probability that an asset will at maturity end up between two barrier levels, assuming it follows dS/S = mu dt + vol dW (if the last two optional parameters (strike, put/call) are specified, the probability of S_T in [strike, upper barrier] for a call and S_T in [lower barrier, strike] for a put will be returned)"
-msgstr "Kâns dat in aktivum eine sil op de ferfaldatum tusken twa grins nivo's, oannommen dat it dS/S = mu dt + vol dW folget (as de lêste twa opsjonele parameters (strike, putt/call) oantsjutte binne, de kâns op S_T yn [strike, boppegrins] foar in call en S_T yn [ûndergrins, strike] foar in put werom helle wurde)"
+msgid "Probability that an asset will at maturity end up between two barrier levels, assuming it follows dS/S = mu dt + vol dW (if the last two optional parameters (Strike, PutCall) are specified, the probability of S_T in [Strike, UpperBarrier] for a Call and S_T in [LowerBarrier, Strike] for a Put will be returned)"
+msgstr ""
+#. jFDzR
#: scaddins/inc/pricing.hrc:104
msgctxt "PRICING_FUNCDESC_OptProbInMoney"
-msgid "spot"
-msgstr "plak"
+msgid "Spot"
+msgstr ""
+#. WsfBx
#: scaddins/inc/pricing.hrc:105
msgctxt "PRICING_FUNCDESC_OptProbInMoney"
msgid "Price/value of the asset"
msgstr "Priis/wearde fan it aktivum"
+#. NpQGJ
#: scaddins/inc/pricing.hrc:106
msgctxt "PRICING_FUNCDESC_OptProbInMoney"
-msgid "vol"
-msgstr "fol"
+msgid "Volatility"
+msgstr ""
+#. LS34G
#: scaddins/inc/pricing.hrc:107
msgctxt "PRICING_FUNCDESC_OptProbInMoney"
msgid "Annual volatility of the asset"
msgstr "Jierliks folatiliteit fan it aktivum"
+#. jXJ2i
#: scaddins/inc/pricing.hrc:108
msgctxt "PRICING_FUNCDESC_OptProbInMoney"
-msgid "drift"
-msgstr "ôfdriuwe"
+msgid "Drift"
+msgstr ""
+#. b9uKH
#: scaddins/inc/pricing.hrc:109
msgctxt "PRICING_FUNCDESC_OptProbInMoney"
msgid "Parameter mu from dS/S = mu dt + vol dW"
msgstr "Parameter mu fan dS/S = mu dt + vol dW"
+#. 5qBRE
#: scaddins/inc/pricing.hrc:110
msgctxt "PRICING_FUNCDESC_OptProbInMoney"
-msgid "T"
-msgstr "T"
+msgid "Maturity"
+msgstr ""
+#. EbYRY
#: scaddins/inc/pricing.hrc:111
msgctxt "PRICING_FUNCDESC_OptProbInMoney"
msgid "Time to maturity in years"
msgstr "Rintiid yn jierren"
+#. EzKxB
#: scaddins/inc/pricing.hrc:112
msgctxt "PRICING_FUNCDESC_OptProbInMoney"
-msgid "barrier_low"
-msgstr "_ûnderste barriêre"
+msgid "Lower barrier"
+msgstr ""
+#. AMhM4
#: scaddins/inc/pricing.hrc:113
msgctxt "PRICING_FUNCDESC_OptProbInMoney"
msgid "Lower barrier (set to 0 for no lower barrier)"
msgstr "Underste barriêre (set dizze op 0 foar gjin barriêre)"
+#. 9eXqo
#: scaddins/inc/pricing.hrc:114
msgctxt "PRICING_FUNCDESC_OptProbInMoney"
-msgid "barrier_up"
-msgstr "_boppenste barriêre"
+msgid "Upper barrier"
+msgstr ""
+#. XeFcH
#: scaddins/inc/pricing.hrc:115
msgctxt "PRICING_FUNCDESC_OptProbInMoney"
msgid "Upper barrier (set to 0 for no upper barrier)"
msgstr "Boppenste barriêre (set dizze op 0 foar gjint)"
+#. yGuzF
#: scaddins/inc/pricing.hrc:116
msgctxt "PRICING_FUNCDESC_OptProbInMoney"
-msgid "put/call"
-msgstr "put/call"
+msgid "Strike"
+msgstr ""
+#. DyhDw
#: scaddins/inc/pricing.hrc:117
msgctxt "PRICING_FUNCDESC_OptProbInMoney"
-msgid "Optional (p)ut/(c)all indicator"
-msgstr "Opsjonele (p)ut/(c)all-indicator"
+msgid "Optional strike level"
+msgstr "Opsjonele strike nivo"
+#. 8BXDU
#: scaddins/inc/pricing.hrc:118
msgctxt "PRICING_FUNCDESC_OptProbInMoney"
-msgid "strike"
-msgstr "strike"
+msgid "Put/Call"
+msgstr ""
+#. 25asq
#: scaddins/inc/pricing.hrc:119
msgctxt "PRICING_FUNCDESC_OptProbInMoney"
-msgid "Optional strike level"
-msgstr "Opsjonele strike nivo"
+msgid "Optional (p)ut/(c)all indicator"
+msgstr "Opsjonele (p)ut/(c)all-indicator"
+#. 8xTrH
#. function names as accessible from cells
#: scaddins/inc/strings.hrc:26
msgctxt "PRICING_FUNCNAME_OptBarrier"
msgid "OPT_BARRIER"
msgstr "OPT_BARRIER"
+#. 5xNGn
#: scaddins/inc/strings.hrc:27
msgctxt "PRICING_FUNCNAME_OptTouch"
msgid "OPT_TOUCH"
msgstr "OPT_TOUCH"
+#. pnGGe
#: scaddins/inc/strings.hrc:28
msgctxt "PRICING_FUNCNAME_OptProbHit"
msgid "OPT_PROB_HIT"
msgstr "OPT_PROB_HIT"
+#. s75E5
#: scaddins/inc/strings.hrc:29
msgctxt "PRICING_FUNCNAME_OptProbInMoney"
msgid "OPT_PROB_INMONEY"
msgstr "OPT_PROB_INMONEY"
+#. Hb9ck
#: scaddins/inc/strings.hrc:31
msgctxt "DATE_FUNCNAME_DiffWeeks"
msgid "WEEKS"
msgstr "WIKEN"
+#. jCkdR
#: scaddins/inc/strings.hrc:32
msgctxt "DATE_FUNCNAME_DiffMonths"
msgid "MONTHS"
msgstr "MOANNEN"
+#. rqGRw
#: scaddins/inc/strings.hrc:33
msgctxt "DATE_FUNCNAME_DiffYears"
msgid "YEARS"
msgstr "JIERREN"
+#. rUFQG
#: scaddins/inc/strings.hrc:34
msgctxt "DATE_FUNCNAME_IsLeapYear"
msgid "ISLEAPYEAR"
msgstr "ISSKRIKKELJIER"
+#. GFwc8
#: scaddins/inc/strings.hrc:35
msgctxt "DATE_FUNCNAME_DaysInMonth"
msgid "DAYSINMONTH"
msgstr "DAGENYNMOANNE"
+#. JAngX
#: scaddins/inc/strings.hrc:36
msgctxt "DATE_FUNCNAME_DaysInYear"
msgid "DAYSINYEAR"
msgstr "DAGENYNJIER"
+#. t2xw6
#: scaddins/inc/strings.hrc:37
msgctxt "DATE_FUNCNAME_WeeksInYear"
msgid "WEEKSINYEAR"
msgstr "WIKENYNJIER"
+#. 38V94
#: scaddins/inc/strings.hrc:38
msgctxt "DATE_FUNCNAME_Rot13"
msgid "ROT13"
msgstr "ROT13"
+#. 6ijkz
#: scaddins/inc/strings.hrc:40
msgctxt "ANALYSIS_FUNCNAME_Workday"
msgid "WORKDAY"
msgstr "WURKDEI"
+#. AfWsA
#: scaddins/inc/strings.hrc:41
msgctxt "ANALYSIS_FUNCNAME_Yearfrac"
msgid "YEARFRAC"
msgstr "JIER:DIEL"
+#. RVnvf
#: scaddins/inc/strings.hrc:42
msgctxt "ANALYSIS_FUNCNAME_Edate"
msgid "EDATE"
msgstr "SELDE.DEI"
+#. PbFwe
#: scaddins/inc/strings.hrc:43
msgctxt "ANALYSIS_FUNCNAME_Weeknum"
msgid "WEEKNUM"
msgstr "WIKENUMMER"
+#. 3QYmb
#: scaddins/inc/strings.hrc:44
msgctxt "ANALYSIS_FUNCNAME_Eomonth"
msgid "EOMONTH"
msgstr "LESTE.DEI"
+#. 6Gdze
#: scaddins/inc/strings.hrc:45
msgctxt "ANALYSIS_FUNCNAME_Networkdays"
msgid "NETWORKDAYS"
msgstr "NETTO.WURKDAGEN"
+#. DBAVH
#: scaddins/inc/strings.hrc:46
msgctxt "ANALYSIS_FUNCNAME_Amordegrc"
msgid "AMORDEGRC"
msgstr "AMORDEGRC"
+#. BiHTo
#: scaddins/inc/strings.hrc:47
msgctxt "ANALYSIS_FUNCNAME_Amorlinc"
msgid "AMORLINC"
msgstr "AMORLINC"
+#. DhBxE
#: scaddins/inc/strings.hrc:48
msgctxt "ANALYSIS_FUNCNAME_Accrint"
msgid "ACCRINT"
msgstr "GEARF.RINTE"
+#. mwXCA
#: scaddins/inc/strings.hrc:49
msgctxt "ANALYSIS_FUNCNAME_Accrintm"
msgid "ACCRINTM"
msgstr "GEARF.RINTE.V"
+#. PzgsR
#: scaddins/inc/strings.hrc:50
msgctxt "ANALYSIS_FUNCNAME_Received"
msgid "RECEIVED"
msgstr "OPBRINGST"
+#. EnPnX
#: scaddins/inc/strings.hrc:51
msgctxt "ANALYSIS_FUNCNAME_Disc"
msgid "DISC"
msgstr "DISC"
+#. AJG3L
#: scaddins/inc/strings.hrc:52
msgctxt "ANALYSIS_FUNCNAME_Duration"
msgid "DURATION"
msgstr "DOER"
+#. CxHZa
#: scaddins/inc/strings.hrc:53
msgctxt "ANALYSIS_FUNCNAME_Effect"
msgid "EFFECT"
msgstr "EFFEKT.RINTE"
+#. UFAq3
#: scaddins/inc/strings.hrc:54
msgctxt "ANALYSIS_FUNCNAME_Cumprinc"
msgid "CUMPRINC"
msgstr "CUM.HAADSOM"
+#. uD4Vz
#: scaddins/inc/strings.hrc:55
msgctxt "ANALYSIS_FUNCNAME_Cumipmt"
msgid "CUMIPMT"
msgstr "CUM.RINTE"
+#. eK9A4
#: scaddins/inc/strings.hrc:56
msgctxt "ANALYSIS_FUNCNAME_Price"
msgid "PRICE"
msgstr "PRIIS.NOM"
+#. 84H8U
#: scaddins/inc/strings.hrc:57
msgctxt "ANALYSIS_FUNCNAME_Pricedisc"
msgid "PRICEDISC"
msgstr "PRIIS.DISC"
+#. SwPPC
#: scaddins/inc/strings.hrc:58
msgctxt "ANALYSIS_FUNCNAME_Pricemat"
msgid "PRICEMAT"
msgstr "PRIIS.FERFALDEI"
+#. 9gM6A
#: scaddins/inc/strings.hrc:59
msgctxt "ANALYSIS_FUNCNAME_Mduration"
msgid "MDURATION"
msgstr "MDOER"
+#. qJ6pm
#: scaddins/inc/strings.hrc:60
msgctxt "ANALYSIS_FUNCNAME_Nominal"
msgid "NOMINAL"
msgstr "NOMINAME.RINTE"
+#. UuQZn
#: scaddins/inc/strings.hrc:61
msgctxt "ANALYSIS_FUNCNAME_Dollarfr"
msgid "DOLLARFR"
msgstr "BEDRAG.BR"
+#. HC3sJ
#: scaddins/inc/strings.hrc:62
msgctxt "ANALYSIS_FUNCNAME_Dollarde"
msgid "DOLLARDE"
msgstr "BEDRAG.BE"
+#. avnCE
#: scaddins/inc/strings.hrc:63
msgctxt "ANALYSIS_FUNCNAME_Yield"
msgid "YIELD"
msgstr "RENDEMINT"
+#. rDqBC
#: scaddins/inc/strings.hrc:64
msgctxt "ANALYSIS_FUNCNAME_Yielddisc"
msgid "YIELDDISC"
msgstr "REND.DISC"
+#. s8YNp
#: scaddins/inc/strings.hrc:65
msgctxt "ANALYSIS_FUNCNAME_Yieldmat"
msgid "YIELDMAT"
msgstr "REND.FERF"
+#. jrsqc
#: scaddins/inc/strings.hrc:66
msgctxt "ANALYSIS_FUNCNAME_Tbilleq"
msgid "TBILLEQ"
msgstr "SKATKIST.OBL"
+#. 3nkLF
#: scaddins/inc/strings.hrc:67
msgctxt "ANALYSIS_FUNCNAME_Tbillprice"
msgid "TBILLPRICE"
msgstr "SKATK.KOERS"
+#. 9Hqcq
#: scaddins/inc/strings.hrc:68
msgctxt "ANALYSIS_FUNCNAME_Tbillyield"
msgid "TBILLYIELD"
msgstr "SKATKIST.REND"
+#. j3fbB
#: scaddins/inc/strings.hrc:69
msgctxt "ANALYSIS_FUNCNAME_Oddfprice"
msgid "ODDFPRICE"
msgstr "UNR.ET.PRIIS"
+#. ZMFvE
#: scaddins/inc/strings.hrc:70
msgctxt "ANALYSIS_FUNCNAME_Oddfyield"
msgid "ODDFYIELD"
msgstr "UNR.ET.REND"
+#. uZWVW
#: scaddins/inc/strings.hrc:71
msgctxt "ANALYSIS_FUNCNAME_Oddlprice"
msgid "ODDLPRICE"
msgstr "UNR.LT.PRIIS"
+#. fxNpT
#: scaddins/inc/strings.hrc:72
msgctxt "ANALYSIS_FUNCNAME_Oddlyield"
msgid "ODDLYIELD"
msgstr "UNR.LT.REND"
+#. GwWGa
#: scaddins/inc/strings.hrc:73
msgctxt "ANALYSIS_FUNCNAME_Xirr"
msgid "XIRR"
msgstr "IR.SKEMA"
+#. FFtJx
#: scaddins/inc/strings.hrc:74
msgctxt "ANALYSIS_FUNCNAME_Xnpv"
msgid "XNPV"
msgstr "NHW"
+#. 2B9f5
#: scaddins/inc/strings.hrc:75
msgctxt "ANALYSIS_FUNCNAME_Intrate"
msgid "INTRATE"
msgstr "RINTEPERSINTAAZJE"
+#. 3GuwG
#: scaddins/inc/strings.hrc:76
msgctxt "ANALYSIS_FUNCNAME_Coupncd"
msgid "COUPNCD"
msgstr "COUP.DATUM.NB"
+#. QeAEY
#: scaddins/inc/strings.hrc:77
msgctxt "ANALYSIS_FUNCNAME_Coupdays"
msgid "COUPDAYS"
msgstr "COUP.DAGEN"
+#. Lq4dr
#: scaddins/inc/strings.hrc:78
msgctxt "ANALYSIS_FUNCNAME_Coupdaysnc"
msgid "COUPDAYSNC"
msgstr "COUP.DAGEN.VV"
+#. qtDUP
#: scaddins/inc/strings.hrc:79
msgctxt "ANALYSIS_FUNCNAME_Coupdaybs"
msgid "COUPDAYBS"
msgstr "COUP.DAGEN.BB"
+#. FAwmX
#: scaddins/inc/strings.hrc:80
msgctxt "ANALYSIS_FUNCNAME_Couppcd"
msgid "COUPPCD"
msgstr "COUP.DATUM.VB"
+#. 6Xh9e
#: scaddins/inc/strings.hrc:81
msgctxt "ANALYSIS_FUNCNAME_Coupnum"
msgid "COUPNUM"
msgstr "COUP.TAL"
+#. bLz5m
#: scaddins/inc/strings.hrc:82
msgctxt "ANALYSIS_FUNCNAME_Fvschedule"
msgid "FVSCHEDULE"
msgstr "TAK.WEARDE2"
+#. fUGco
#: scaddins/inc/strings.hrc:83
msgctxt "ANALYSIS_FUNCNAME_Iseven"
msgid "ISEVEN"
msgstr "IS.EVEN"
+#. FBUvG
#: scaddins/inc/strings.hrc:84
msgctxt "ANALYSIS_FUNCNAME_Isodd"
msgid "ISODD"
msgstr "IS.UNEVEN"
+#. hFNy7
#: scaddins/inc/strings.hrc:85
msgctxt "ANALYSIS_FUNCNAME_Gcd"
msgid "GCD"
msgstr "GGD"
+#. TCtJN
#: scaddins/inc/strings.hrc:86
msgctxt "ANALYSIS_FUNCNAME_Lcm"
msgid "LCM"
msgstr "KGV"
+#. erEG4
#: scaddins/inc/strings.hrc:87
msgctxt "ANALYSIS_FUNCNAME_Multinomial"
msgid "MULTINOMIAL"
msgstr "MULTYNOMIAAL"
+#. CE7MF
#: scaddins/inc/strings.hrc:88
msgctxt "ANALYSIS_FUNCNAME_Seriessum"
msgid "SERIESSUM"
msgstr "SOM.MACHTRIGE"
+#. uYhca
#: scaddins/inc/strings.hrc:89
msgctxt "ANALYSIS_FUNCNAME_Quotient"
msgid "QUOTIENT"
msgstr "QUOTIENT"
+#. 9ckWv
#: scaddins/inc/strings.hrc:90
msgctxt "ANALYSIS_FUNCNAME_Mround"
msgid "MROUND"
msgstr "OFRUNJE.N.SUOD"
+#. QG9wZ
#: scaddins/inc/strings.hrc:91
msgctxt "ANALYSIS_FUNCNAME_Sqrtpi"
msgid "SQRTPI"
msgstr "WOARTEL.PI"
+#. PdYhv
#: scaddins/inc/strings.hrc:92
msgctxt "ANALYSIS_FUNCNAME_Randbetween"
msgid "RANDBETWEEN"
msgstr "ASELEKTTUSKEN"
+#. EWZAR
#: scaddins/inc/strings.hrc:93
msgctxt "ANALYSIS_FUNCNAME_Besseli"
msgid "BESSELI"
msgstr "BESSEL.I"
+#. CjTjy
#: scaddins/inc/strings.hrc:94
msgctxt "ANALYSIS_FUNCNAME_Besselj"
msgid "BESSELJ"
msgstr "BESSEL.J"
+#. Z3VFR
#: scaddins/inc/strings.hrc:95
msgctxt "ANALYSIS_FUNCNAME_Besselk"
msgid "BESSELK"
msgstr "BESSEL.K"
+#. rekfF
#: scaddins/inc/strings.hrc:96
msgctxt "ANALYSIS_FUNCNAME_Bessely"
msgid "BESSELY"
msgstr "BESSEL.Y"
+#. pNT4R
#: scaddins/inc/strings.hrc:97
msgctxt "ANALYSIS_FUNCNAME_Bin2Dec"
msgid "BIN2DEC"
msgstr "BIN.N.DEC"
+#. F8YRr
#: scaddins/inc/strings.hrc:98
msgctxt "ANALYSIS_FUNCNAME_Bin2Hex"
msgid "BIN2HEX"
msgstr "BIN.N.HEKS"
+#. Eazmz
#: scaddins/inc/strings.hrc:99
msgctxt "ANALYSIS_FUNCNAME_Bin2Oct"
msgid "BIN2OCT"
msgstr "BIN.N.OCT"
+#. tu3oD
#: scaddins/inc/strings.hrc:100
msgctxt "ANALYSIS_FUNCNAME_Delta"
msgid "DELTA"
msgstr "DELTA"
+#. xZ9JA
#: scaddins/inc/strings.hrc:101
msgctxt "ANALYSIS_FUNCNAME_Dec2Bin"
msgid "DEC2BIN"
msgstr "DEC.N.BIN"
+#. WpHqM
#: scaddins/inc/strings.hrc:102
msgctxt "ANALYSIS_FUNCNAME_Dec2Hex"
msgid "DEC2HEX"
msgstr "DEC.N.HEKS"
+#. vKjMV
#: scaddins/inc/strings.hrc:103
msgctxt "ANALYSIS_FUNCNAME_Dec2Oct"
msgid "DEC2OCT"
msgstr "DEC.N.OCT"
+#. BTvQw
#: scaddins/inc/strings.hrc:104
msgctxt "ANALYSIS_FUNCNAME_Erf"
msgid "ERF"
msgstr "FLATERFUNKSJE"
+#. LBssK
#: scaddins/inc/strings.hrc:105
msgctxt "ANALYSIS_FUNCNAME_Erfc"
msgid "ERFC"
msgstr "FLATER.KOMPLEMINT"
+#. BF4hQ
#: scaddins/inc/strings.hrc:106
msgctxt "ANALYSIS_FUNCNAME_Gestep"
msgid "GESTEP"
msgstr "GRUTER.DAN"
+#. WpRkG
#: scaddins/inc/strings.hrc:107
msgctxt "ANALYSIS_FUNCNAME_Hex2Bin"
msgid "HEX2BIN"
msgstr "HEKS.N.BIN"
+#. Pv82t
#: scaddins/inc/strings.hrc:108
msgctxt "ANALYSIS_FUNCNAME_Hex2Dec"
msgid "HEX2DEC"
msgstr "HEKS.N.DEC"
+#. Y9YjX
#: scaddins/inc/strings.hrc:109
msgctxt "ANALYSIS_FUNCNAME_Hex2Oct"
msgid "HEX2OCT"
msgstr "HEKS.N.OCT"
+#. ZBD5F
#: scaddins/inc/strings.hrc:110
msgctxt "ANALYSIS_FUNCNAME_Imabs"
msgid "IMABS"
msgstr "C.ABS"
+#. BAByk
#: scaddins/inc/strings.hrc:111
msgctxt "ANALYSIS_FUNCNAME_Imaginary"
msgid "IMAGINARY"
msgstr "C.IM.DIEL"
+#. 2uNWF
#: scaddins/inc/strings.hrc:112
msgctxt "ANALYSIS_FUNCNAME_Impower"
msgid "IMPOWER"
msgstr "C.MACHT"
+#. rYyTW
#: scaddins/inc/strings.hrc:113
msgctxt "ANALYSIS_FUNCNAME_Imargument"
msgid "IMARGUMENT"
msgstr "C.ARGUMINT"
+#. mqoCG
#: scaddins/inc/strings.hrc:114
msgctxt "ANALYSIS_FUNCNAME_Imcos"
msgid "IMCOS"
msgstr "C.COS"
+#. Gg6SX
#: scaddins/inc/strings.hrc:115
msgctxt "ANALYSIS_FUNCNAME_Imdiv"
msgid "IMDIV"
msgstr "C.QUOTIENT"
+#. awcit
#: scaddins/inc/strings.hrc:116
msgctxt "ANALYSIS_FUNCNAME_Imexp"
msgid "IMEXP"
msgstr "C.EKSP"
+#. 4Bwdp
#: scaddins/inc/strings.hrc:117
msgctxt "ANALYSIS_FUNCNAME_Imconjugate"
msgid "IMCONJUGATE"
msgstr "C.TAFOEGE"
+#. M6eFM
#: scaddins/inc/strings.hrc:118
msgctxt "ANALYSIS_FUNCNAME_Imln"
msgid "IMLN"
msgstr "C.LN"
+#. fqZYW
#: scaddins/inc/strings.hrc:119
msgctxt "ANALYSIS_FUNCNAME_Imlog10"
msgid "IMLOG10"
msgstr "C.LOG10"
+#. WHtaY
#: scaddins/inc/strings.hrc:120
msgctxt "ANALYSIS_FUNCNAME_Imlog2"
msgid "IMLOG2"
msgstr "C.LOG2"
+#. TVDb3
#: scaddins/inc/strings.hrc:121
msgctxt "ANALYSIS_FUNCNAME_Improduct"
msgid "IMPRODUCT"
msgstr "C.PRODUKT"
+#. sjBzU
#: scaddins/inc/strings.hrc:122
msgctxt "ANALYSIS_FUNCNAME_Imreal"
msgid "IMREAL"
msgstr "C.REEL.DIEL"
+#. 5er6D
#: scaddins/inc/strings.hrc:123
msgctxt "ANALYSIS_FUNCNAME_Imsin"
msgid "IMSIN"
msgstr "C.SIN"
+#. UjErA
#: scaddins/inc/strings.hrc:124
msgctxt "ANALYSIS_FUNCNAME_Imsub"
msgid "IMSUB"
msgstr "C.FERSKIL"
+#. tWMXp
#: scaddins/inc/strings.hrc:125
msgctxt "ANALYSIS_FUNCNAME_Imsum"
msgid "IMSUM"
msgstr "C.SOM"
+#. eeACY
#: scaddins/inc/strings.hrc:126
msgctxt "ANALYSIS_FUNCNAME_Imsqrt"
msgid "IMSQRT"
msgstr "C.WOARTEL"
+#. F8G2A
#: scaddins/inc/strings.hrc:127
msgctxt "ANALYSIS_FUNCNAME_Imtan"
msgid "IMTAN"
msgstr "IMTAN"
+#. LAvtq
#: scaddins/inc/strings.hrc:128
msgctxt "ANALYSIS_FUNCNAME_Imsec"
msgid "IMSEC"
msgstr "IMSEC"
+#. z2LA2
#: scaddins/inc/strings.hrc:129
msgctxt "ANALYSIS_FUNCNAME_Imcsc"
msgid "IMCSC"
msgstr "IMCOSEC"
+#. QMh3f
#: scaddins/inc/strings.hrc:130
msgctxt "ANALYSIS_FUNCNAME_Imcot"
msgid "IMCOT"
msgstr "IMCOT"
+#. dDt5m
#: scaddins/inc/strings.hrc:131
msgctxt "ANALYSIS_FUNCNAME_Imsinh"
msgid "IMSINH"
msgstr "IMSINH"
+#. AbhV7
#: scaddins/inc/strings.hrc:132
msgctxt "ANALYSIS_FUNCNAME_Imcosh"
msgid "IMCOSH"
msgstr "IMCOSH"
+#. uAUF5
#: scaddins/inc/strings.hrc:133
msgctxt "ANALYSIS_FUNCNAME_Imsech"
msgid "IMSECH"
msgstr "IMSECH"
+#. U5b99
#: scaddins/inc/strings.hrc:134
msgctxt "ANALYSIS_FUNCNAME_Imcsch"
msgid "IMCSCH"
msgstr "IMCOSECHYP"
+#. CF5gh
#: scaddins/inc/strings.hrc:135
msgctxt "ANALYSIS_FUNCNAME_Complex"
msgid "COMPLEX"
msgstr "KOMPLEKS"
+#. TT4GS
#: scaddins/inc/strings.hrc:136
msgctxt "ANALYSIS_FUNCNAME_Oct2Bin"
msgid "OCT2BIN"
msgstr "OCT.N.BIN"
+#. JdMvF
#: scaddins/inc/strings.hrc:137
msgctxt "ANALYSIS_FUNCNAME_Oct2Dec"
msgid "OCT2DEC"
msgstr "OCT.N.DEC"
+#. uiNSk
#: scaddins/inc/strings.hrc:138
msgctxt "ANALYSIS_FUNCNAME_Oct2Hex"
msgid "OCT2HEX"
msgstr "OCT.N.HEKS"
+#. UoAt5
#: scaddins/inc/strings.hrc:139
msgctxt "ANALYSIS_FUNCNAME_Convert"
msgid "CONVERT"
msgstr "OMSETTE"
+#. sNrDC
#: scaddins/inc/strings.hrc:140
msgctxt "ANALYSIS_FUNCNAME_Factdouble"
msgid "FACTDOUBLE"