summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/source/fy
diff options
context:
space:
mode:
authorChristian Lohmaier <lohmaier+LibreOffice@googlemail.com>2019-09-18 12:32:27 +0200
committerChristian Lohmaier <lohmaier+LibreOffice@googlemail.com>2019-10-02 19:59:33 +0200
commit33c313c3d7e963a2b532b700555b814860000eee (patch)
treed730416d5da42ec08a8c654343f997e40b86399d /source/fy
parent60030b8facb580b8721d616e0bcba4d77f33bb39 (diff)
update translations for 6.3.2 rc2
and force-fix errors using pocheck Change-Id: Idc89d7732f84e6b59bfca1494212ac70039b1e3b (cherry picked from commit 95b02f3806280a4a9580d7d9ee49980dcdf153cc)
Diffstat (limited to 'source/fy')
-rw-r--r--source/fy/cui/messages.po62
-rw-r--r--source/fy/officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI.po6
2 files changed, 34 insertions, 34 deletions
diff --git a/source/fy/cui/messages.po b/source/fy/cui/messages.po
index 0e0d5c518ab..73814c906e4 100644
--- a/source/fy/cui/messages.po
+++ b/source/fy/cui/messages.po
@@ -4,7 +4,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.libreoffice.org/enter_bug.cgi?product=LibreOffice&bug_status=UNCONFIRMED&component=UI\n"
"POT-Creation-Date: 2019-08-28 19:38+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-09-02 18:02+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-09-09 18:41+0000\n"
"Last-Translator: Berend Ytsma <berendy@gmail.com>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"Language: fy\n"
@@ -14,7 +14,7 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Accelerator-Marker: ~\n"
"X-Generator: Pootle 2.8\n"
-"X-POOTLE-MTIME: 1567447341.000000\n"
+"X-POOTLE-MTIME: 1568054512.000000\n"
#: cui/inc/numcategories.hrc:17
msgctxt "numberingformatpage|liststore1"
@@ -2443,147 +2443,147 @@ msgstr "As jo tekst oer meardere kolommen ferdiele wolle, selektearje jo de teks
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:169
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
msgid "Uncheck Slide Show > Settings > Presentation always on top if you need another program displays its window to the front of your presentation."
-msgstr ""
+msgstr "Set finkje by Presintaasje > Presintaasje ynstellingen > Presintaasje stees op 'e foargrûn út, as jo in oar programma nedich ha dy't it finster oer jo presintaasje set."
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:170
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
msgid "Select options in Tools > Options > %PRODUCTNAME Writer > Formatting Aids > Display to specify which non-printing characters are displayed."
-msgstr ""
+msgstr "Selektearje opsjes yn Ark > Opsjes > %PRODUCTNAME Writer > Opmaak helpmiddels > Opmaak werjaan, om op te jaan hokker net te printsjen tekens werjûn wurde."
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:171
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
msgid "Want the same layout for the screen display and printing? Check Tools > Options > %PRODUCTNAME Calc > General > Use printer metrics for text formatting."
-msgstr ""
+msgstr "Wolle jo deselde yndieling foar it werjaan op it skerm as it printsjen? Selektearje Ark > Opsjes > %PRODUCTNAME Calc > Algemien > Printer ôfmjittingen foar tekst opmaak brûke."
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:172
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
msgid "Customize your footnotes page with Tools > Footnotes and Endnotes…"
-msgstr ""
+msgstr "Jo Fuotnoaten side oanpasse mei Ark > Fuot- en einnoaten…"
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:173
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
msgid "Want to sum a cell through several sheets? Refer to the range of sheets e.g. =SUM(Sheet1.A1:Sheet3.A1)."
-msgstr ""
+msgstr "Wolle jo fan meardere blêden in sel optelle? Ferwiis nei it berik fan blêden, bgl. =SOM (Blad1.A1:Blad3.A1)."
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:174
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
msgid "You can copy from one sheet to another without the clipboard. Select the area to copy, Ctrl+click the target sheet's tab and use Sheet > Fill Cells > Fill Sheets."
-msgstr ""
+msgstr "Jo kinne fan it iene blêd nei it oare kopiearje sûnder it klamboerd. Selektearje it te kopiearjen gebiet, Ctrl+ klik op de ljepper fan it doelblêd en brûk Blêd > Sellen folje > Blêden."
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:175
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
msgid "Want to insert a value in the same place on several sheets? Select the sheets: hold down Ctrl key and click their tabs before entering."
-msgstr ""
+msgstr "Wolle jo yn meardere blêden op it selde plak in wearde ynfoegje? Selektearje de blêden: hâld Ctrl toets yndrukt en klik op har ljeppers foardat jo se ynfiere."
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:176
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
msgid "Click a column field (row) PivotTable and press F12 to group data. Choices adapt to content: Date (month, quarter, year), number (classes)"
-msgstr ""
+msgstr "Klik op in kolom fjild (rige) yn in draai tabel en druk op F12 om gegevens te groepearjen. In kar oanpasse oan de ynhâld: datum (moanne, fearnsjier, jier), tal (klassen)"
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:177
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
msgid "Want to count words for just one particular paragraph style? Use Edit > Find & Replace > Paragraph Styles, select the style > Find All and read the number from the status bar."
-msgstr ""
+msgstr "Wolle jo wurden telle foar mar ien spesifyk alinea styl? Brûk Bewurkje > Sykje en ferfange > Alinea stilen, selektearje it opmaak styl > Alles sykje en besjoch it tal op de tastânbalke."
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:178
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
msgid "Toolbars are contextual, they open depending on the context. If you do not want that, uncheck them from View > Toolbars."
-msgstr ""
+msgstr "Arkbalken binne kontekstueel, se iepenje ôfhinklik fan de ynhâld. As jo dat net wolle, set se út yn Byld > Arkbalken."
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:179
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
msgid "Insert and number your formulas in one step: type fn then F3. An AutoText is inserted with formula and number aligned in a table."
-msgstr ""
+msgstr "Foegje jo formulen yn en nûmerje se yn ien stap: typ fn en dan F3. In AutoTekst wurd ynfoege mei formule en nûmer rjochte yn in tabel."
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:180
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
msgid "To automatically number your table rows in Writer, select the relevant column, then apply a numbering style from List Styles."
-msgstr ""
+msgstr "As jo automatysk tabel rijen nûmerje wolle, selektearje jo de relevante kolom en passe jo dan in nûmeringen styl ta fan de list stilen."
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:181
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
msgid "Delete in one step all of your printing areas: select all sheets then Format > Print Ranges > Clear."
-msgstr ""
+msgstr "Yn ien stap al jo print berikken wiskje: selektearje alle blêden en kies dan Yndieling > Print berikken > Wiskje."
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:182
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
msgid "%PRODUCTNAME helps you not to enter two or more spaces in Writer. Check Tools > AutoCorrect Options > Options > Ignore double spaces."
-msgstr ""
+msgstr "%PRODUCTNAME helpt jo om net twa of mear spaasjes yn Writer yn te fieren. Selektearje Ark > AutoKorreksje, ljepper Opsjes > Dûbele spaasjes negearje."
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:183
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
msgid "Transpose a writer table? Copy and paste in Calc, transpose with copy/paste special then copy/paste special > Formatted text in Writer."
-msgstr ""
+msgstr "In tabel yn Writer transponearje? Kopiearje yn Calc, Transponearje mei Plakke spesjaal > Net opmakke tekst yn Writer."
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:184
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
msgid "Writer lets you number your footnotes per page, chapter, document: Tools > Footnotes and Endnotes > Footnotes tab > Counting."
-msgstr ""
+msgstr "Mei Writer kinne jo fuotnoaten per side, haadstik of dokumint nûmerje: Ark > Fuot- en einnoaten, Ljepper Fuotnoat > Telling."
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:185
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
msgid "Left-handed? Enable Tools > Options > Language Settings > Languages > Asian and check Tools > Options > %PRODUCTNAME Writer > View > Ruler > Right-aligned, which displays the scrollbar to the left."
-msgstr ""
+msgstr "Linkshandige? Skeakelje Ark > Opsjes > Taal ynstellingen > Talen > Aziatyske yn en finkje Ark > Opsjes > %PRODUCTNAME Writer > Byld > Werjefte > Rjochts rjochte oan,wat de skowbalke links werjout. "
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:186
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
msgid "To display the scrollbar to the left, enable Tools > Options > Language Settings > Languages > Complex text and check Sheet > Right-To-Left."
-msgstr ""
+msgstr "Om de skowbalke links sjen te litten, skeakelje jo Ark > Opsjes > Taal ynstellingen > Talen > Komplekse tekst en set by Blêd > Fan rjochts nei links oan."
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:187
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
msgid "Your numbers are displayed as ### in your spreadsheet? The column is too narrow to display all digits."
-msgstr ""
+msgstr "Jo nûmers wurde werjûn as ### yn jo wurkblêd? De kolom is te smel om alle sifers sjen te litten."
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:188
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
msgid "Use Ctrl+Alt+Shift+V to paste the contents of the clipboard as unformatted text."
-msgstr ""
+msgstr "Brûk Ctrl+Alt+Shift+V om de ynhâld fan it klamboerd te plakken as net opmakke tekst."
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:189
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
msgid "When editing a cell in place, you can right click and Insert fields: Date, Sheet name, Document title etc."
-msgstr ""
+msgstr "As jo in sel op syn plak bewurkje, kinne jo der op klikke en kieze foar Ynfoegje > Fjild: Datum, Blêd namme, Dokumint titel."
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:190
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
msgid "You can restarts the slide show after a pause specified at Slide Show > Slide Show Settings > Loop and repeat."
-msgstr ""
+msgstr "Jo kinne de presintaasje op 'e nij úteinsette nei in skoft dy't opjûn is by Presintaasje > Presintaasje ynstellingen > Opnij en werhelje nij."
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:191
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
msgid "You can not see all the text in a cell? Expand the input line in the formula bar and you can scroll."
-msgstr ""
+msgstr "Jo kinne net alle tekst yn in sel sjen? Breid de ynfier rigel yn de formule balke út en jo kinne skowe."
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:192
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
msgid "You often create a document from another? Have you considered using a template?"
-msgstr ""
+msgstr "Meitsje jo faak in dokumint fan in oare? Ha jo oerwage in sjabloan te brûken?"
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:193
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
msgid "New versions do not bring that new features and bug fixes. They also include security patches. Be safe, put yourself updated!"
-msgstr ""
+msgstr "Nije ferzjes bringe net allinne nije funksjes en brek reparaasjes. Se befetsje ek befeiliging reparaasjes. Wês feilich, en hat dy bywurke!"
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:194
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
msgid "Want to duplicate the above line? Press Ctrl + D or use Sheet > Fill Cells > Fill Down."
-msgstr ""
+msgstr "Wolle jo de boppesteande rigel duplisearje? Druk op Ctrl+D of brûk Blêd > Sellen folje > Omleech."
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:195
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
msgid "You can easily optimize your table per Table > Size > Distribute Rows / Columns Evenly."
-msgstr ""
+msgstr "Jo kinne ienfâldich jo tabel optimalisearje mei Tabel > Grutte > Rigen/Kolommen lykweardich ferdiele."
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:196
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
msgid "Best way to fix bad looking MS Word table cells via Table > Size > Optimal Row Height / Column Width."
-msgstr ""
+msgstr "De beste manier om MS Work tabel dy't der net goed útsjocht te reparearjen Tabel > Grutte > Optimale Rige/Kolom breedte."
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:197
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
msgid "Don't get lost in large documents. Use the Navigator (F5) to find your way through the content."
-msgstr ""
+msgstr "Reitsje net ferdwaald yn grutte dokuminten. Brûk de Navigator (F5) om jo wei nei de ynhâld te finen."
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:198
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
diff --git a/source/fy/officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI.po b/source/fy/officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI.po
index e62ab60163c..e6a9ad792f7 100644
--- a/source/fy/officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI.po
+++ b/source/fy/officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI.po
@@ -4,7 +4,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.libreoffice.org/enter_bug.cgi?product=LibreOffice&bug_status=UNCONFIRMED&component=UI\n"
"POT-Creation-Date: 2019-08-28 19:39+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-09-02 17:59+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-09-09 17:36+0000\n"
"Last-Translator: Berend Ytsma <berendy@gmail.com>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"Language: fy\n"
@@ -14,7 +14,7 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Accelerator-Marker: ~\n"
"X-Generator: Pootle 2.8\n"
-"X-POOTLE-MTIME: 1567447196.000000\n"
+"X-POOTLE-MTIME: 1568050601.000000\n"
#: BaseWindowState.xcu
msgctxt ""
@@ -18763,7 +18763,7 @@ msgctxt ""
"Label\n"
"value.text"
msgid "Footnote and Endno~te"
-msgstr "Fuot- en einnot~ysje"
+msgstr "Fuot- en einnoa~t"
#: GenericCommands.xcu
msgctxt ""