summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/source/fy
diff options
context:
space:
mode:
authorChristian Lohmaier <lohmaier+LibreOffice@googlemail.com>2020-04-03 12:23:58 +0200
committerChristian Lohmaier <lohmaier+LibreOffice@googlemail.com>2020-04-03 12:29:21 +0200
commit0a73e51795ef412006c59d3723f265fed445dea1 (patch)
tree23ede73eb8719ea29071175125c515b7674b85c4 /source/fy
parent7b4a46ae144ea71701de6d479c3c6ef74610e52c (diff)
update translations from weblate
and force-fix errors using pocheck Change-Id: I64fe815a46b844bc1c9e53327d7e9367f0f589ec
Diffstat (limited to 'source/fy')
-rw-r--r--source/fy/connectivity/messages.po10
-rw-r--r--source/fy/cui/messages.po62
-rw-r--r--source/fy/extras/source/gallery/share.po18
-rw-r--r--source/fy/instsetoo_native/inc_openoffice/windows/msi_languages.po16
-rw-r--r--source/fy/officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI.po28
-rw-r--r--source/fy/sd/messages.po14
-rw-r--r--source/fy/svx/messages.po1676
-rw-r--r--source/fy/sw/messages.po1768
-rw-r--r--source/fy/vcl/messages.po108
9 files changed, 1996 insertions, 1704 deletions
diff --git a/source/fy/connectivity/messages.po b/source/fy/connectivity/messages.po
index 090d88f05b8..c42eca425d7 100644
--- a/source/fy/connectivity/messages.po
+++ b/source/fy/connectivity/messages.po
@@ -4,16 +4,16 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.libreoffice.org/enter_bug.cgi?product=LibreOffice&bug_status=UNCONFIRMED&component=UI\n"
"POT-Creation-Date: 2020-03-10 13:36+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-06-02 18:54+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-03-21 22:16+0000\n"
"Last-Translator: Berend Ytsma <berendy@gmail.com>\n"
-"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
+"Language-Team: Frisian <https://weblate.documentfoundation.org/projects/libo_ui-master/connectivitymessages/fy/>\n"
"Language: fy\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Accelerator-Marker: ~\n"
-"X-Generator: LibreOffice\n"
+"X-Generator: Weblate 3.10.3\n"
"X-POOTLE-MTIME: 1559501670.000000\n"
#. 9LXDp
@@ -82,7 +82,7 @@ msgstr "De rige '$position$' bepale foar it fernijen fan rigen of ynfoegjen fan
#: connectivity/inc/strings.hrc:37
msgctxt "STR_NO_CONNECTION_GIVEN"
msgid "No connection to the database exists."
-msgstr ""
+msgstr "Der is gjin ferbining mei de gegevensbank."
#. 5BYEX
#: connectivity/inc/strings.hrc:38
diff --git a/source/fy/cui/messages.po b/source/fy/cui/messages.po
index 27690288c9c..c9833fe9d17 100644
--- a/source/fy/cui/messages.po
+++ b/source/fy/cui/messages.po
@@ -3,8 +3,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.libreoffice.org/enter_bug.cgi?product=LibreOffice&bug_status=UNCONFIRMED&component=UI\n"
-"POT-Creation-Date: 2020-03-06 11:45+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2020-03-07 20:29+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-03-31 10:34+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-03-24 09:16+0000\n"
"Last-Translator: Berend Ytsma <berendy@gmail.com>\n"
"Language-Team: Frisian <https://weblate.documentfoundation.org/projects/libo_ui-master/cuimessages/fy/>\n"
"Language: fy\n"
@@ -13,7 +13,7 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Accelerator-Marker: ~\n"
-"X-Generator: Weblate 3.10.3\n"
+"X-Generator: LibreOffice\n"
"X-POOTLE-MTIME: 1563478856.000000\n"
#. GyY9M
@@ -2218,11 +2218,11 @@ msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
msgid "Click a column field (row) PivotTable and press F12 to group data. Choices adapt to content: Date (month, quarter, year), number (classes)"
msgstr "Klik op in kolom fjild (rige) yn in draaitabel en druk op F12 om gegevens te groepearjen. Kar oanpasse oan ynhâld: datum (moanne, kwartaal, jier), tal (klassen)"
-#. 5r66g
+#. FhU4G
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:65
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "You can restarts the slide show after a pause specified at Slide Show ▸ Slide Show Settings ▸ Loop and repeat."
-msgstr "Jo kinne de presintaasje werstarte nei in oantsjutte skoft yn Presintaasje ▸ Presintaasje ynstellingen ▸ Opnij en werhelje nei:"
+msgid "You can restart the slide show after a pause specified at Slide Show ▸ Slide Show Settings ▸ Loop and repeat."
+msgstr ""
#. 5SoBD
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:66
@@ -2675,11 +2675,11 @@ msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
msgid "Choose “Hierarchical View” in the Styles sidebar to see the relation between styles."
msgstr "Selektearje \"hierargysker\" yn de sydbalke stilen om de relaasje tusken stilen te besjen."
-#. CJFeK
+#. FKfZB
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:140
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "You can use styles to make the tables in your document consistent. Choose one from the predefined per Styles (F11) or via Table ▸ AutoFormat."
-msgstr "Jo kinne stilen brûke om jo tabellen yn jo dokumint konsistint te meitsjen. Kies ien fan de foardefinearre stilen (F11) of mei Tabel ▸ AutoYndieling stilen."
+msgid "You can use styles to make the tables in your document consistent. Choose one from the predefined per Styles (F11) or via Table ▸ AutoFormat."
+msgstr ""
#. UuBRE
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:141
@@ -2748,11 +2748,11 @@ msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
msgid "Writer lets you number your footnotes per page, chapter, document: Tools ▸ Footnotes and Endnotes ▸ Footnotes tab ▸ Counting."
msgstr "Mei Writer kinne jo fuotnoaten per side, haadstik of dokumint nûmerje: Ark ▸ Fuot- en einnoaten, Ljepper Fuotnoat ▸ Telling."
-#. xGxZx
+#. gpVRV
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:152
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Your Writer document does not reopen with the text cursor at the same editing position it was when you saved it? Add First or Last name in Check Tools ▸ Options ▸ %PRODUCTNAME ▸ User Data ▸ First/last name."
-msgstr "Jo Writer dokumint is net op 'e nij iepene mei de test rinnerke op itselde plak as it bewarre is? Selektearje Ark ▸ Opsjes ▸ %PRODUCTNAME ▸ Brûkers gegevens ▸Earste/Lêste namme moat ynfolle wurde."
+msgid "Your Writer document does not reopen with the text cursor at the same editing position it was when you saved it? Add First or Last name in Tools ▸ Options ▸ %PRODUCTNAME ▸ User Data ▸ First/last name."
+msgstr ""
#. udDRb
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:153
@@ -3111,11 +3111,11 @@ msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
msgid "Chapter numbering dialog lets you set text to be displayed before the chapter number. For example, type “Chapter ” to display “Chapter 1”"
msgstr "Mei it doaloochskerm Haadstik nûmering kinne jo ynstelle dat de tekst foar it haadstik nûmer komme moat. As foarbyld \"Haadstik\" om \"Haadstik 1\" wer te jaan."
-#. LARaD
+#. z3rPd
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:210
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Transpose a writer table? Copy and paste in Calc, transpose with copy/paste special then copy/paste special ▸ Formatted text in Writer."
-msgstr "In tabel yn Writer transponearje? Kopiearje yn Calc, Transponearje mei Plakke spesjaal ▸ Net opmakke tekst yn Writer."
+msgid "Transpose a Writer table? Copy and paste in Calc, transpose with copy/paste special then copy/paste special ▸ Formatted text in Writer."
+msgstr ""
#. DKBCg
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:211
@@ -3202,37 +3202,37 @@ msgstr "Om in taljochting te kopiearjen sûnder de ynhâld fan de doel sel te fe
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:224
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
msgid "Batch convert your MS Office documents to OpenDocument format by the Document Converter wizard in menu File ▸ Wizards ▸ Document converter."
-msgstr ""
+msgstr "Batch konvertearje jo Ms Office dokuminten nei OpenDocument yndieling mei it omsetprogramma yn menu Triem ▸ Assistinten ▸ Omsetprogramma foar dokuminten"
#. WMueE
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:225
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
msgid "When editing a cell in place, you can right click and Insert fields: Date, Sheet name, Document title, etc."
-msgstr ""
+msgstr "As jo in sel op syn plak bewurkje, kinne jo der op klikke en kieze foar fjilden ynfoegje: Datum, Blêd namme, Dokumint titel, ensfh."
#. qAVmk
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:226
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
msgid "Need to move a Writer table? Table ▸ Select ▸ Table and Insert ▸ Frame ▸ Frame and move where you want."
-msgstr ""
+msgstr "Moatte jo in Writer tabel ferpleatse? Tabel ▸ Selektearje ▸ Tabel en ynfoegje ▸ Ramt ▸ Ramt en ferpleats in wêr't jo wolle."
#. TmaSP
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:227
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
msgid "With Tools ▸ AutoText ▸ AutoText ▸ Import you can select a Word document or a template containing the AutoText entries that you want to import."
-msgstr ""
+msgstr "Mei Ark ▸ AutoTekst ▸ AutoTekst ▸ ymportearje kinne jo in Word dokumint of in sjabloan selektearje mei de AutoTekst ynfier dy't jo ymportearje wolle."
#. kwxqQ
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:228
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
msgid "Do not insert manual breaks to separate two paragraphs. Rather change Indents & Spacing ▸ Spacing ▸ Below paragraph at the style/paragraph properties."
-msgstr ""
+msgstr "Foegje gjin hânmjittige ein yn om twa alinea's fan inoar te skieden. Feroarje ynplak dêrfan Ynspring en ôfstannen ▸ Ofstan ▸ Under alinea, by de eigenskippen fan it styl / de alinea."
#. rxTGc
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:229
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
msgid "Keep the zeros before a number by using the “leading zeroes” cell format option or format the cell as text before entering the number."
-msgstr ""
+msgstr "Hâld de nullen foar in getal troch de opmaak opsje \"Foarrin nullen\" te brûken of troch de sel as tekst te meitsjen foar it ynfieren fan it getal."
#. jkXFE
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:230
@@ -3244,19 +3244,19 @@ msgstr "Wolle jo werom gean nei de standert ynstelling neidat jo in list styl ta
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:231
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
msgid "Delete all of your printing areas in one step: select all sheets, then Format ▸ Print Ranges ▸ Clear."
-msgstr ""
+msgstr "Wiskje al jo print gebieten yn ien kear: selektearje alle blêden, en dan Yndieling ▸ Print berikken ▸ Wiskje."
#. Cqtjg
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:232
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
msgid "Add background images to spreadsheets via Insert ▸ Image or drag a background from the Gallery, then Format ▸ Arrange ▸ To Background."
-msgstr ""
+msgstr "Eftergrûn ôfbyldingen taheakje oan rekkenblêden mei Ynfoegje ▸ Ofbylding of sleep in eftergrûn fanút de galerij en dan Yndieling ▸ Skikke ▸ Nei eftergrûn."
#. khFDu
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:233
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
msgid "Having trouble pasting text from PDF files or webpages into documents? Try to paste as unformatted text (%MOD1+%MOD2+Shift+V)."
-msgstr ""
+msgstr "Ha jo swierrigens mei it plakken fan tekst fan PDF triemmen of websteeën yn dokuminten? Besykje te plakken as platte tekst (%MOD1+%MOD2+shift+V)."
#. BtaBD
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:234
@@ -3275,19 +3275,19 @@ msgstr "De 4de opsjonele parameter fan de funksje FERT.SYKJE fan Calc jout oan o
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:236
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
msgid "Toolbars are contextual—they open depending on the context. If you do not want that, uncheck them from View ▸ Toolbars."
-msgstr ""
+msgstr "Arkbalken binne kontekstueel—se iepenje ôfhinklik fan de ynhâld. As jo dat net wolle, set se út yn Byld ▸ Arkbalken."
#. XzmhB
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:237
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
msgid "Create a master document from the current Writer document? File ▸ Send ▸ Create Master Document (sub-documents are created depending of outline)."
-msgstr ""
+msgstr "In haad dokumint fan it aktive Writer dokumint oanmeitsje? Triem ▸ Stjoere ▸ Haad dokumint oanmeitsje (sub dokuminten wurde makke ôfhinklik fan it oersicht)."
#. cPNVv
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:238
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
msgid "Want to center cells on a printed page in Calc? Format ▸ Page, Page ▸ Layout settings ▸ Table alignment."
-msgstr ""
+msgstr "Wolle jo sellen sintraal rjochtsje op in printe side yn Calc? Yndieling ▸ Side, ljepper Side ▸ yndielingsynstellingen ▸ Tabel rjochtings."
#. dpyeU
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:239
@@ -3300,19 +3300,19 @@ msgstr "Ramten kinne keppele wurde, sadat de tekst fan de iene nei de iene floei
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:240
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
msgid "Create a chart based on a Writer table by clicking in the table and choosing Insert ▸ Chart."
-msgstr ""
+msgstr "Meitsje in diagram op basis fan in Writer tabel troch yn de tabel te klikken en ynfoegje ▸ Diagram te kiezen."
#. j4m6F
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:241
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
msgid "Select options in Tools ▸ Options ▸ %PRODUCTNAME Writer ▸ Formatting Aids ▸ Display to specify which non-printing characters are displayed."
-msgstr ""
+msgstr "Selektearje opsjes yn Ark ▸ Opsjes ▸ %PRODUCTNAME Writer ▸ Opmaak helpmiddels ▸ Opmaak werjaan, om op te jaan hokker net te printsjen tekens werjûn wurde."
#. 9cyVB
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:242
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
msgid "Want to jump to a particular page by its number? Click the left-most statusbar entry or use Edit ▸ Go To Page… or press %MOD1+G."
-msgstr ""
+msgstr "Wolle jo nei in beskied side nûmer springe? Klik op de meast linkse ynfier op de tastânbalke of brûk Bewurkje ▸ Gean nei side... of druk op CTRL+G."
#. ULATG
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:243
@@ -7799,7 +7799,7 @@ msgid "Contents:"
msgstr "Ynhâld:"
#. B2YS6
-#: cui/uiconfig/ui/gallerygeneralpage.ui:142
+#: cui/uiconfig/ui/gallerygeneralpage.ui:149
msgctxt "gallerygeneralpage|image-atkobject"
msgid "Theme Name"
msgstr "Tema namme"
diff --git a/source/fy/extras/source/gallery/share.po b/source/fy/extras/source/gallery/share.po
index d7df00b26c0..8140551f5f4 100644
--- a/source/fy/extras/source/gallery/share.po
+++ b/source/fy/extras/source/gallery/share.po
@@ -3,7 +3,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.libreoffice.org/enter_bug.cgi?product=LibreOffice&bug_status=UNCONFIRMED&component=UI\n"
-"POT-Creation-Date: 2020-03-13 12:05+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-03-31 10:34+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-02-28 20:02+0000\n"
"Last-Translator: Berend Ytsma <berendy@gmail.com>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
@@ -25,23 +25,23 @@ msgctxt ""
msgid "Arrows"
msgstr "Pylken"
-#. kuNKS
+#. byokD
#: gallery_names.ulf
msgctxt ""
"gallery_names.ulf\n"
-"bpmn\n"
+"backgrounds\n"
"LngText.text"
-msgid "BPMN"
-msgstr ""
+msgid "Backgrounds"
+msgstr "Eftergrûnen"
-#. byokD
+#. fVCP9
#: gallery_names.ulf
msgctxt ""
"gallery_names.ulf\n"
-"backgrounds\n"
+"bullets\n"
"LngText.text"
-msgid "Backgrounds"
-msgstr "Eftergrûnen"
+msgid "Bullets"
+msgstr ""
#. TJEqa
#: gallery_names.ulf
diff --git a/source/fy/instsetoo_native/inc_openoffice/windows/msi_languages.po b/source/fy/instsetoo_native/inc_openoffice/windows/msi_languages.po
index 1ee2e90d1fb..80d8f649068 100644
--- a/source/fy/instsetoo_native/inc_openoffice/windows/msi_languages.po
+++ b/source/fy/instsetoo_native/inc_openoffice/windows/msi_languages.po
@@ -3,7 +3,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.libreoffice.org/enter_bug.cgi?product=LibreOffice&bug_status=UNCONFIRMED&component=UI\n"
-"POT-Creation-Date: 2020-01-22 13:00+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-03-31 10:35+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-03-08 23:15+0000\n"
"Last-Translator: Berend Ytsma <berendy@gmail.com>\n"
"Language-Team: Frisian <https://weblate.documentfoundation.org/projects/libo_ui-master/instsetoo_nativeinc_openofficewindowsmsi_languages/fy/>\n"
@@ -13,7 +13,7 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Accelerator-Marker: ~\n"
-"X-Generator: Weblate 3.10.3\n"
+"X-Generator: LibreOffice\n"
"X-POOTLE-MTIME: 1562671564.000000\n"
#. tBfTE
@@ -3112,14 +3112,14 @@ msgctxt ""
msgid "Some files that need to be updated are currently in use."
msgstr "Guon triemmen dy fernijd wurde moatte binne op it stuit yn brûkme."
-#. YzNff
+#. t27nK
#: Control.ulf
msgctxt ""
"Control.ulf\n"
"OOO_CONTROL_323\n"
"LngText.text"
-msgid "The following applications are using files that need to be updated by this setup. You can let Installation Wizard close them and attempt to restart them or reboot the machine later."
-msgstr "It folgjend programma brûkt triemmen dy troch dizze opset fernijd moatte wurde. Jo kinne har troch de ynstallaasje assistint ôf te slute en har besykje op 'e nij te starten of de masine letter te werstarten."
+msgid "The following applications are using files that need to be updated by this setup. You can let Installation Wizard close them and attempt to restart them, or reboot the system later to complete the setup."
+msgstr ""
#. qDAnG
#: Control.ulf
@@ -4606,14 +4606,14 @@ msgctxt ""
msgid "&Close the applications and attempt to restart them."
msgstr "&Slút de programma's ôf en besykje har op 'e nij te starten."
-#. LaY8s
+#. T4DzH
#: RadioBut.ulf
msgctxt ""
"RadioBut.ulf\n"
"OOO_RADIOBUTTON_11\n"
"LngText.text"
-msgid "&Do not close applications. A reboot will be required."
-msgstr "&Slút de programma's net ôf. In werstart is fereaske."
+msgid "&Do not close applications. A reboot will be required to complete the setup."
+msgstr ""
#. 94ZFb
#: UIText.ulf
diff --git a/source/fy/officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI.po b/source/fy/officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI.po
index 9008abb1741..893e8109ad1 100644
--- a/source/fy/officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI.po
+++ b/source/fy/officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI.po
@@ -3,7 +3,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.libreoffice.org/enter_bug.cgi?product=LibreOffice&bug_status=UNCONFIRMED&component=UI\n"
-"POT-Creation-Date: 2020-03-13 12:06+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-03-31 10:35+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-03-07 20:29+0000\n"
"Last-Translator: Berend Ytsma <berendy@gmail.com>\n"
"Language-Team: Frisian <https://weblate.documentfoundation.org/projects/libo_ui-master/officecfgregistrydataorgopenofficeofficeui/fy/>\n"
@@ -25878,15 +25878,15 @@ msgctxt ""
msgid "Insert ~non-breaking space"
msgstr "hurde ~spaasje ynfoegje"
-#. YEkez
+#. KZXXb
#: GenericCommands.xcu
msgctxt ""
"GenericCommands.xcu\n"
"..GenericCommands.UserInterface.Popups..uno:InsertNarrowNobreakSpace\n"
"Label\n"
"value.text"
-msgid "Insert n~arrow no-break space (U+202F)"
-msgstr "S~melle hurde spaasje ynfoegje (U+202F)"
+msgid "Insert N~arrow No-break Space"
+msgstr ""
#. txaEk
#: GenericCommands.xcu
@@ -28198,6 +28198,16 @@ msgctxt ""
msgid "Area"
msgstr "Gebiet"
+#. yFFqK
+#: Sidebar.xcu
+msgctxt ""
+"Sidebar.xcu\n"
+"..Sidebar.Content.PanelList.GlowPropertyPanel\n"
+"Title\n"
+"value.text"
+msgid "Glow"
+msgstr ""
+
#. GBNW2
#: Sidebar.xcu
msgctxt ""
@@ -33418,6 +33428,16 @@ msgctxt ""
msgid "Hide Whitespac~e"
msgstr "Spaasjes ferbergj~e"
+#. XAsfn
+#: WriterCommands.xcu
+msgctxt ""
+"WriterCommands.xcu\n"
+"..WriterCommands.UserInterface.Commands..uno:ShowWhitespace\n"
+"Label\n"
+"value.text"
+msgid "Show Whitespac~e"
+msgstr ""
+
#. RHnwE
#: WriterCommands.xcu
msgctxt ""
diff --git a/source/fy/sd/messages.po b/source/fy/sd/messages.po
index 86f1ecdf301..62369656cd4 100644
--- a/source/fy/sd/messages.po
+++ b/source/fy/sd/messages.po
@@ -3,8 +3,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.libreoffice.org/enter_bug.cgi?product=LibreOffice&bug_status=UNCONFIRMED&component=UI\n"
-"POT-Creation-Date: 2020-03-06 11:46+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2020-03-08 23:16+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-03-31 10:35+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-03-21 22:16+0000\n"
"Last-Translator: Berend Ytsma <berendy@gmail.com>\n"
"Language-Team: Frisian <https://weblate.documentfoundation.org/projects/libo_ui-master/sdmessages/fy/>\n"
"Language: fy\n"
@@ -13,7 +13,7 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Accelerator-Marker: ~\n"
-"X-Generator: Weblate 3.10.3\n"
+"X-Generator: LibreOffice\n"
"X-POOTLE-MTIME: 1562265790.000000\n"
#. WDjkB
@@ -3106,19 +3106,19 @@ msgid "Break"
msgstr "Skoftsje"
#. reFAv
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/breakdialog.ui:54
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/breakdialog.ui:55
msgctxt "breakdialog|label1"
msgid "Processing metafile:"
msgstr "Meta triem ferwurkje:"
#. 4SJMQ
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/breakdialog.ui:66
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/breakdialog.ui:67
msgctxt "breakdialog|label2"
msgid "Broken down metaobjects:"
msgstr "Spjalte meta objekten:"
#. FAC8K
-#: sd/uiconfig/sdraw/ui/breakdialog.ui:78
+#: sd/uiconfig/sdraw/ui/breakdialog.ui:79
msgctxt "breakdialog|label3"
msgid "Inserted drawing objects:"
msgstr "Tekenobjekten ynfoegje:"
@@ -7025,7 +7025,7 @@ msgstr "Objekten altyd ferpleatsber"
#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:291
msgctxt "optimpressgeneralpage|distortcb"
msgid "Do not distort objects in curve"
-msgstr ""
+msgstr "Objekten yn in bôge net ferstoare"
#. TDrpy
#: sd/uiconfig/simpress/ui/optimpressgeneralpage.ui:307
diff --git a/source/fy/svx/messages.po b/source/fy/svx/messages.po
index 5024f07d8db..d26d18a3ebf 100644
--- a/source/fy/svx/messages.po
+++ b/source/fy/svx/messages.po
@@ -3,7 +3,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.libreoffice.org/enter_bug.cgi?product=LibreOffice&bug_status=UNCONFIRMED&component=UI\n"
-"POT-Creation-Date: 2020-03-13 12:06+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-03-31 10:35+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-03-08 23:16+0000\n"
"Last-Translator: Berend Ytsma <berendy@gmail.com>\n"
"Language-Team: Frisian <https://weblate.documentfoundation.org/projects/libo_ui-master/svxmessages/fy/>\n"
@@ -5052,1312 +5052,1366 @@ msgctxt "RID_SVXSTR_BMP78"
msgid "Solid Dotted"
msgstr ""
-#. nrYCk
+#. NA5sT
#: include/svx/strings.hrc:886
msgctxt "RID_SVXSTR_DASH0"
-msgid "Ultrafine Dashed"
-msgstr "Ekstra fine streepkes"
+msgid "Dot"
+msgstr ""
-#. 2eJoE
+#. nCpL4
#: include/svx/strings.hrc:887
msgctxt "RID_SVXSTR_DASH1"
-msgid "Fine Dashed"
-msgstr "Fine streepkes"
+msgid "Long Dot"
+msgstr ""
-#. yYnt4
+#. utrkH
#: include/svx/strings.hrc:888
msgctxt "RID_SVXSTR_DASH2"
-msgid "2 Dots 3 Dashes"
-msgstr "2 puntsjes 3 streepkes"
+msgid "Double Dot"
+msgstr ""
-#. 7BFEV
+#. 2X7pw
#: include/svx/strings.hrc:889
msgctxt "RID_SVXSTR_DASH3"
-msgid "Fine Dotted"
-msgstr "Fyn stippele"
+msgid "Dash"
+msgstr ""
-#. 9pxgZ
+#. A46B5
#: include/svx/strings.hrc:890
msgctxt "RID_SVXSTR_DASH4"
-msgid "Line with Fine Dots"
-msgstr "Line mei fine puntsjes"
+msgid "Long Dash"
+msgstr ""
-#. q7gME
+#. axE2r
#: include/svx/strings.hrc:891
msgctxt "RID_SVXSTR_DASH5"
-msgid "Fine Dashed"
-msgstr "Fine streepkes"
+msgid "Double Dash"
+msgstr ""
-#. kk4YV
+#. beDTh
#: include/svx/strings.hrc:892
msgctxt "RID_SVXSTR_DASH6"
-msgid "3 Dashes 3 Dots"
-msgstr "3 streepkes 3 puntsjes"
+msgid "Long Dash Dot"
+msgstr ""
-#. N3MG5
+#. gVPtU
#: include/svx/strings.hrc:893
msgctxt "RID_SVXSTR_DASH7"
-msgid "Ultrafine Dotted"
-msgstr "Ekstra fine streepkes"
+msgid "Double Dash Dot"
+msgstr ""
-#. GCfG9
+#. UFaLC
#: include/svx/strings.hrc:894
msgctxt "RID_SVXSTR_DASH8"
-msgid "Line Style 9"
-msgstr "Line styl 9"
+msgid "Double Dash Dot Dot"
+msgstr ""
-#. qMFrx
+#. F9cPw
#: include/svx/strings.hrc:895
msgctxt "RID_SVXSTR_DASH9"
-msgid "2 Dots 1 Dash"
-msgstr "2 puntsjes 1 streepke"
+msgid "Ultrafine Dotted"
+msgstr ""
-#. otVsA
+#. s3rBZ
#: include/svx/strings.hrc:896
msgctxt "RID_SVXSTR_DASH10"
-msgid "Dashed"
-msgstr "strepe"
+msgid "Fine Dotted"
+msgstr ""
-#. Cr4DN
+#. w7W8j
#: include/svx/strings.hrc:897
msgctxt "RID_SVXSTR_DASH11"
-msgid "Dashed"
-msgstr "strepe"
+msgid "Ultrafine Dashed"
+msgstr ""
-#. bDeRG
+#. xWgiA
#: include/svx/strings.hrc:898
msgctxt "RID_SVXSTR_DASH12"
+msgid "Fine Dashed"
+msgstr ""
+
+#. u34Ff
+#: include/svx/strings.hrc:899
+msgctxt "RID_SVXSTR_DASH13"
+msgid "Fine Dashed"
+msgstr ""
+
+#. hT4CE
+#: include/svx/strings.hrc:900
+msgctxt "RID_SVXSTR_DASH14"
+msgid "Dashed"
+msgstr ""
+
+#. T7sVF
+#: include/svx/strings.hrc:901
+msgctxt "RID_SVXSTR_DASH15"
+msgid "Line Style 9"
+msgstr ""
+
+#. evPXr
+#: include/svx/strings.hrc:902
+msgctxt "RID_SVXSTR_DASH16"
+msgid "3 Dashes 3 Dots"
+msgstr ""
+
+#. H7iUz
+#: include/svx/strings.hrc:903
+msgctxt "RID_SVXSTR_DASH17"
+msgid "Ultrafine 2 Dots 3 Dashes"
+msgstr ""
+
+#. KpCzr
+#: include/svx/strings.hrc:904
+msgctxt "RID_SVXSTR_DASH18"
+msgid "2 Dots 1 Dash"
+msgstr ""
+
+#. zbWk3
+#: include/svx/strings.hrc:905
+msgctxt "RID_SVXSTR_DASH19"
+msgid "Line with Fine Dots"
+msgstr ""
+
+#. ibALA
+#: include/svx/strings.hrc:906
+msgctxt "RID_SVXSTR_DASH20"
+msgid "Dashed"
+msgstr ""
+
+#. qEZc6
+#: include/svx/strings.hrc:907
+msgctxt "RID_SVXSTR_DASH21"
msgid "Line Style"
-msgstr "Line styl"
+msgstr ""
#. iKAwD
-#: include/svx/strings.hrc:899
+#: include/svx/strings.hrc:908
msgctxt "RID_SVXSTR_IMAP_ALL_FILTER"
msgid "All formats"
msgstr "Alle opmmaken"
#. FVAFZ
-#: include/svx/strings.hrc:900
+#: include/svx/strings.hrc:909
msgctxt "RID_SVXSTR_LEND0"
msgid "Arrow concave"
msgstr "Pylk konkaaf"
#. grGoP
-#: include/svx/strings.hrc:901
+#: include/svx/strings.hrc:910
msgctxt "RID_SVXSTR_LEND1"
msgid "Square 45"
msgstr "Fjouwerkant 45"
#. ZKD3J
-#: include/svx/strings.hrc:902
+#: include/svx/strings.hrc:911
msgctxt "RID_SVXSTR_LEND2"
msgid "Small arrow"
msgstr "Smelle pylk"
#. oKAHL
-#: include/svx/strings.hrc:903
+#: include/svx/strings.hrc:912
msgctxt "RID_SVXSTR_LEND3"
msgid "Dimension lines"
msgstr "Maatline"
#. JKxZ6
-#: include/svx/strings.hrc:904
+#: include/svx/strings.hrc:913
msgctxt "RID_SVXSTR_LEND4"
msgid "Double Arrow"
msgstr "Dûbele pylk"
#. ZDkoo
-#: include/svx/strings.hrc:905
+#: include/svx/strings.hrc:914
msgctxt "RID_SVXSTR_LEND5"
msgid "Rounded short arrow"
msgstr "Ofrûne koarte pylk"
#. SAxkg
-#: include/svx/strings.hrc:906
+#: include/svx/strings.hrc:915
msgctxt "RID_SVXSTR_LEND6"
msgid "Symmetric arrow"
msgstr "Symmetryske pylk"
#. zxuGD
-#: include/svx/strings.hrc:907
+#: include/svx/strings.hrc:916
msgctxt "RID_SVXSTR_LEND7"
msgid "Line arrow"
msgstr "Linepylk"
#. SjdJn
-#: include/svx/strings.hrc:908
+#: include/svx/strings.hrc:917
msgctxt "RID_SVXSTR_LEND8"
msgid "Rounded large arrow"
msgstr "Ofrûne lange pylk"
#. EBEY5
-#: include/svx/strings.hrc:909
+#: include/svx/strings.hrc:918
msgctxt "RID_SVXSTR_LEND9"
msgid "Circle"
msgstr "Sirkel"
#. H9DDA
-#: include/svx/strings.hrc:910
+#: include/svx/strings.hrc:919
msgctxt "RID_SVXSTR_LEND10"
msgid "Square"
msgstr "Fjouwerkant"
#. AWHmD
-#: include/svx/strings.hrc:911
+#: include/svx/strings.hrc:920
msgctxt "RID_SVXSTR_LEND11"
msgid "Arrow"
msgstr "Pylk"
#. oagUz
-#: include/svx/strings.hrc:912
+#: include/svx/strings.hrc:921
msgctxt "RID_SVXSTR_LEND12"
msgid "Short line arrow"
msgstr "Koarte line pylk"
#. VNaKi
-#: include/svx/strings.hrc:913
+#: include/svx/strings.hrc:922
msgctxt "RID_SVXSTR_LEND13"
msgid "Triangle unfilled"
msgstr "Net opfolle trijehoeke"
#. LRmKQ
-#: include/svx/strings.hrc:914
+#: include/svx/strings.hrc:923
msgctxt "RID_SVXSTR_LEND14"
msgid "Diamond unfilled"
msgstr "Net opfolle rút"
#. L2kus
-#: include/svx/strings.hrc:915
+#: include/svx/strings.hrc:924
msgctxt "RID_SVXSTR_LEND15"
msgid "Diamond"
msgstr "Rút"
#. P2Raq
-#: include/svx/strings.hrc:916
+#: include/svx/strings.hrc:925
msgctxt "RID_SVXSTR_LEND16"
msgid "Circle unfilled"
msgstr "Net folle sirkel"
#. FNaHF
-#: include/svx/strings.hrc:917
+#: include/svx/strings.hrc:926
msgctxt "RID_SVXSTR_LEND17"
msgid "Square 45 unfilled"
msgstr "Net folle fjouwerkant 45"
#. ECeBc
-#: include/svx/strings.hrc:918
+#: include/svx/strings.hrc:927
msgctxt "RID_SVXSTR_LEND18"
msgid "Square unfilled"
msgstr "Net folle fjouwerkant"
#. gzYrt
-#: include/svx/strings.hrc:919
+#: include/svx/strings.hrc:928
msgctxt "RID_SVXSTR_LEND19"
msgid "Half circle unfilled"
msgstr "Net opfolle heale sirkel"
#. thwAP
-#: include/svx/strings.hrc:920
+#: include/svx/strings.hrc:929
msgctxt "RID_SVXSTR_LEND20"
msgid "Arrowhead"
msgstr "Pylkpunt"
#. EXsKo
-#: include/svx/strings.hrc:921
+#: include/svx/strings.hrc:930
msgctxt "RID_SVXSTR_TRASNGR0"
msgid "Transparency"
msgstr "Trochsichtich"
#. hGytB
-#: include/svx/strings.hrc:922
+#: include/svx/strings.hrc:931
msgctxt "RID_SVXSTR_COLOR_LIBRE_GREEN_1"
msgid "Green 1 (%PRODUCTNAME Main Color)"
msgstr "Grien 1 (%PRODUCTNAME haadkleur)"
#. Msh88
-#: include/svx/strings.hrc:923
+#: include/svx/strings.hrc:932
msgctxt "RID_SVXSTR_COLOR_LIBRE_GREEN_ACCENT"
msgid "Green Accent"
msgstr "Grien aksint"
#. opj2M
-#: include/svx/strings.hrc:924
+#: include/svx/strings.hrc:933
msgctxt "RID_SVXSTR_COLOR_LIBRE_BLUE_ACCENT"
msgid "Blue Accent"
msgstr "Blau aksint"
#. tC5jE
-#: include/svx/strings.hrc:925
+#: include/svx/strings.hrc:934
msgctxt "RID_SVXSTR_COLOR_LIBRE_ORANGE_ACCENT"
msgid "Orange Accent"
msgstr "Oranje aksint"
#. 3T9pJ
-#: include/svx/strings.hrc:926
+#: include/svx/strings.hrc:935
msgctxt "RID_SVXSTR_COLOR_LIBRE_PURPLE"
msgid "Purple"
msgstr "Pears"
#. N5FWG
-#: include/svx/strings.hrc:927
+#: include/svx/strings.hrc:936
msgctxt "RID_SVXSTR_COLOR_LIBRE_PURPLE_ACCENT"
msgid "Purple Accent"
msgstr "Pears aksint"
#. Nhtbq
-#: include/svx/strings.hrc:928
+#: include/svx/strings.hrc:937
msgctxt "RID_SVXSTR_COLOR_LIBRE_YELLOW_ACCENT"
msgid "Yellow Accent"
msgstr "Giel aksint"
#. AZXYu
#. Tango colors, see: http://tango.freedesktop.org/Tango_Icon_Theme_Guidelines
-#: include/svx/strings.hrc:931
+#: include/svx/strings.hrc:940
msgctxt "RID_SVXSTR_COLOR_TANGO_BUTTER"
msgid "Tango: Butter"
msgstr "Tango: bûter"
#. MEMGs
#. Tango colors, see: http://tango.freedesktop.org/Tango_Icon_Theme_Guidelines
-#: include/svx/strings.hrc:933
+#: include/svx/strings.hrc:942
msgctxt "RID_SVXSTR_COLOR_TANGO_ORANGE"
msgid "Tango: Orange"
msgstr "Tango: oranje"
#. fAhER
#. Tango colors, see: http://tango.freedesktop.org/Tango_Icon_Theme_Guidelines
-#: include/svx/strings.hrc:935
+#: include/svx/strings.hrc:944
msgctxt "RID_SVXSTR_COLOR_TANGO_CHOCOLATE"
msgid "Tango: Chocolate"
msgstr "Tango: sjokolade"
#. D9vsE
#. Tango colors, see: http://tango.freedesktop.org/Tango_Icon_Theme_Guidelines
-#: include/svx/strings.hrc:937
+#: include/svx/strings.hrc:946
msgctxt "RID_SVXSTR_COLOR_TANGO_CHAMELEON"
msgid "Tango: Chameleon"
msgstr "Tango: kameleon"
#. qv332
#. Tango colors, see: http://tango.freedesktop.org/Tango_Icon_Theme_Guidelines
-#: include/svx/strings.hrc:939
+#: include/svx/strings.hrc:948
msgctxt "RID_SVXSTR_COLOR_TANGO_SKY_BLUE"
msgid "Tango: Sky Blue"
msgstr "Tango: himelblau"
#. Nz8GQ
#. Tango colors, see: http://tango.freedesktop.org/Tango_Icon_Theme_Guidelines
-#: include/svx/strings.hrc:941
+#: include/svx/strings.hrc:950
msgctxt "RID_SVXSTR_COLOR_TANGO_PLUM"
msgid "Tango: Plum"
msgstr "Tango: prom"
#. QNExU
#. Tango colors, see: http://tango.freedesktop.org/Tango_Icon_Theme_Guidelines
-#: include/svx/strings.hrc:943
+#: include/svx/strings.hrc:952
msgctxt "RID_SVXSTR_COLOR_TANGO_SCARLET_RED"
msgid "Tango: Scarlet Red"
msgstr "Tango: skarlekken read"
#. xPCFe
#. Tango colors, see: http://tango.freedesktop.org/Tango_Icon_Theme_Guidelines
-#: include/svx/strings.hrc:945
+#: include/svx/strings.hrc:954
msgctxt "RID_SVXSTR_COLOR_TANGO_ALUMINIUM"
msgid "Tango: Aluminium"
msgstr "Tango: aluminium"
#. apBBr
-#: include/svx/strings.hrc:946
+#: include/svx/strings.hrc:955
msgctxt "RID_SVXSTR_GALLERYPROPS_GALTHEME"
msgid "Gallery Theme"
msgstr "Galery tema"
#. Y6FPU
-#: include/svx/strings.hrc:947
+#: include/svx/strings.hrc:956
msgctxt "RID_SVXSTR_GALLERY_PREVIEW"
msgid "Preview"
msgstr "Foarbyld"
#. BseGn
-#: include/svx/strings.hrc:948
+#: include/svx/strings.hrc:957
msgctxt "RID_SVXSTR_SUCCESSRECOV"
msgid "Successfully recovered"
msgstr "Mei sukses wersteld"
#. LfjDh
-#: include/svx/strings.hrc:949
+#: include/svx/strings.hrc:958
msgctxt "RID_SVXSTR_ORIGDOCRECOV"
msgid "Original document recovered"
msgstr "Orizjineel dokumint wersteld"
#. BEAbm
-#: include/svx/strings.hrc:950
+#: include/svx/strings.hrc:959
msgctxt "RID_SVXSTR_RECOVFAILED"
msgid "Recovery failed"
msgstr "Werstellen mislearre"
#. 5ye7z
-#: include/svx/strings.hrc:951
+#: include/svx/strings.hrc:960
msgctxt "RID_SVXSTR_RECOVINPROGR"
msgid "Recovery in progress"
msgstr "Dwaande mei werstellen"
#. tEbUT
-#: include/svx/strings.hrc:952
+#: include/svx/strings.hrc:961
msgctxt "RID_SVXSTR_NOTRECOVYET"
msgid "Not recovered yet"
msgstr "Noch net wersteld"
#. EaAMF
-#: include/svx/strings.hrc:953
+#: include/svx/strings.hrc:962
msgctxt "RID_SVXSTR_RECOVERY_INPROGRESS"
msgid "%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION has begun recovering your documents. Depending on the size of the documents this process can take some time."
msgstr "%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION is úteinsetten mei it werstellen fan jo dokuminten. Ofhinklik fan de grutte fan de dokuminten kin dit proses wat tiid freegje."
#. AicJe
-#: include/svx/strings.hrc:954
+#: include/svx/strings.hrc:963
msgctxt "RID_SVXSTR_RECOVERYONLY_FINISH_DESCR"
msgid "Recovery of your documents was finished. Click 'Finish' to see your documents."
msgstr "Jo dokuminten binne wersteld. Klik op 'Foltôgje' om jo dokumint te besjen."
#. ZbeCG
-#: include/svx/strings.hrc:955
+#: include/svx/strings.hrc:964
msgctxt "RID_SVXSTR_RECOVERYONLY_FINISH"
msgid "~Finish"
msgstr "~Foltôgje"
#. BBeKk
-#: include/svx/strings.hrc:956
+#: include/svx/strings.hrc:965
msgctxt "RID_SVXSTR_WIDTH_LAST_CUSTOM"
msgid "Last Custom Value"
msgstr "Lêst oanmakke wearde"
#. mENBU
-#: include/svx/strings.hrc:957
+#: include/svx/strings.hrc:966
msgctxt "RID_SVXSTR_PT"
msgid "pt"
msgstr "pt"
#. fRyqX
-#: include/svx/strings.hrc:959
+#: include/svx/strings.hrc:968
msgctxt "RID_SVXSTR_EXPORT_GRAPHIC_TITLE"
msgid "Image Export"
msgstr "Ofbylding eksportearje"
#. xXhtG
-#: include/svx/strings.hrc:960
+#: include/svx/strings.hrc:969
msgctxt "RID_SVXSTR_SAVEAS_IMAGE"
msgid "Save as Image"
msgstr "As ôfbylding bewarje"
#. jWKoC
#. Strings for the Draw Dialog --------------------------------------------
-#: include/svx/strings.hrc:963
+#: include/svx/strings.hrc:972
msgctxt "RID_SVX_3D_UNDO_EXCHANGE_PASTE"
msgid "Insert object(s)"
msgstr "Objekt(en) ynfoegje"
#. Heqmn
-#: include/svx/strings.hrc:964
+#: include/svx/strings.hrc:973
msgctxt "RID_SVX_3D_UNDO_ROTATE"
msgid "Rotate 3D object"
msgstr "3D objekt rotearje"
#. AC56T
-#: include/svx/strings.hrc:965
+#: include/svx/strings.hrc:974
msgctxt "RID_SVX_3D_UNDO_EXTRUDE"
msgid "Create extrusion object"
msgstr "Ekstrusy objekt oanmeitsje"
#. 4DonY
-#: include/svx/strings.hrc:966
+#: include/svx/strings.hrc:975
msgctxt "RID_SVX_3D_UNDO_LATHE"
msgid "Create rotation object"
msgstr "Rotaasje objekt oanmeitsje"
#. EL9V9
-#: include/svx/strings.hrc:967
+#: include/svx/strings.hrc:976
msgctxt "RID_SVX_3D_UNDO_BREAK_LATHE"
msgid "Split 3D object"
msgstr "3D objekt spjalte"
#. BBZGA
#. Language-Strings ------------------------------------------------------
-#: include/svx/strings.hrc:970
+#: include/svx/strings.hrc:979
msgctxt "RID_SVXSTR_LANGUAGE_ALL"
msgid "[All]"
msgstr "[Alle]"
#. RZVDm
-#: include/svx/strings.hrc:972
+#: include/svx/strings.hrc:981
msgctxt "RID_SVXSTR_GALLERY_FILTER"
msgid "Graphics filter"
msgstr "Ofbylding filter"
#. YNjeD
-#: include/svx/strings.hrc:973
+#: include/svx/strings.hrc:982
msgctxt "RID_SVXSTR_GALLERY_NEWTHEME"
msgid "New Theme"
msgstr "Nij tema"
#. Dx4Uf
-#: include/svx/strings.hrc:974
+#: include/svx/strings.hrc:983
msgctxt "RID_SVXSTR_GALLERY_TITLE"
msgid "Title"
msgstr "Titel"
#. 5uYha
-#: include/svx/strings.hrc:976
+#: include/svx/strings.hrc:985
msgctxt "RID_GALLERYSTR_THEME_3D"
msgid "3D Effects"
msgstr "3D effekten"
#. 78DGx
-#: include/svx/strings.hrc:977
+#: include/svx/strings.hrc:986
msgctxt "RID_GALLERYSTR_THEME_ANIMATIONS"
msgid "Animations"
msgstr "Animaasje"
#. zGEez
-#: include/svx/strings.hrc:978
+#: include/svx/strings.hrc:987
msgctxt "RID_GALLERYSTR_THEME_BULLETS"
msgid "Bullets"
msgstr "Opsommingstekens"
#. MwX9z
-#: include/svx/strings.hrc:979
+#: include/svx/strings.hrc:988
msgctxt "RID_GALLERYSTR_THEME_OFFICE"
msgid "Office"
msgstr "Kantoar"
#. dAwiC
-#: include/svx/strings.hrc:980
+#: include/svx/strings.hrc:989
msgctxt "RID_GALLERYSTR_THEME_FLAGS"
msgid "Flags"
msgstr "Flaggen"
#. Ccn8V
-#: include/svx/strings.hrc:981
+#: include/svx/strings.hrc:990
msgctxt "RID_GALLERYSTR_THEME_FLOWCHARTS"
msgid "Flow Charts"
msgstr "Stream diagrammen"
#. 6ouMS
-#: include/svx/strings.hrc:982
+#: include/svx/strings.hrc:991
msgctxt "RID_GALLERYSTR_THEME_EMOTICONS"
msgid "Emoticons"
msgstr "Glimkes"
#. 8GPFu
-#: include/svx/strings.hrc:983
+#: include/svx/strings.hrc:992
msgctxt "RID_GALLERYSTR_THEME_PHOTOS"
msgid "Images"
msgstr "Ofbyldingen"
#. sqh2w
-#: include/svx/strings.hrc:984
+#: include/svx/strings.hrc:993
msgctxt "RID_GALLERYSTR_THEME_BACKGROUNDS"
msgid "Backgrounds"
msgstr "Eftergrûnen"
#. B3KuT
-#: include/svx/strings.hrc:985
+#: include/svx/strings.hrc:994
msgctxt "RID_GALLERYSTR_THEME_HOMEPAGE"
msgid "Homepage"
msgstr "Hiemside"
#. WR8JQ
-#: include/svx/strings.hrc:986
+#: include/svx/strings.hrc:995
msgctxt "RID_GALLERYSTR_THEME_INTERACTION"
msgid "Interaction"
msgstr "Wikselwurking"
#. EbEZ6
-#: include/svx/strings.hrc:987
+#: include/svx/strings.hrc:996
msgctxt "RID_GALLERYSTR_THEME_MAPS"
msgid "Maps"
msgstr "Kaarten"
#. GALA8
-#: include/svx/strings.hrc:988
+#: include/svx/strings.hrc:997
msgctxt "RID_GALLERYSTR_THEME_PEOPLE"
msgid "People"
msgstr "Minsken"
#. ZMoiA
-#: include/svx/strings.hrc:989
+#: include/svx/strings.hrc:998
msgctxt "RID_GALLERYSTR_THEME_SURFACES"
msgid "Surfaces"
msgstr "Oerflakten"
#. hNaiH
-#: include/svx/strings.hrc:990
+#: include/svx/strings.hrc:999
msgctxt "RID_GALLERYSTR_THEME_COMPUTERS"
msgid "Computers"
msgstr "Kompjûters"
#. mrvvG
-#: include/svx/strings.hrc:991
+#: include/svx/strings.hrc:1000
msgctxt "RID_GALLERYSTR_THEME_DIAGRAMS"
msgid "Diagrams"
msgstr "Diagrammen"
#. HhrDx
-#: include/svx/strings.hrc:992
+#: include/svx/strings.hrc:1001
msgctxt "RID_GALLERYSTR_THEME_ENVIRONMENT"
msgid "Environment"
msgstr "Omjouwing"
#. 2jVzE
-#: include/svx/strings.hrc:993
+#: include/svx/strings.hrc:1002
msgctxt "RID_GALLERYSTR_THEME_FINANCE"
msgid "Finance"
msgstr "Finânsjes"
#. cmF3B
-#: include/svx/strings.hrc:994
+#: include/svx/strings.hrc:1003
msgctxt "RID_GALLERYSTR_THEME_TRANSPORT"
msgid "Transport"
msgstr "Transport"
#. as3XM
-#: include/svx/strings.hrc:995
+#: include/svx/strings.hrc:1004
msgctxt "RID_GALLERYSTR_THEME_TXTSHAPES"
msgid "Textshapes"
msgstr "Tekstfoarmen"
#. gGyFP
-#: include/svx/strings.hrc:996
+#: include/svx/strings.hrc:1005
msgctxt "RID_GALLERYSTR_THEME_SOUNDS"
msgid "Sounds"
msgstr "Lûden"
#. 5NrPj
-#: include/svx/strings.hrc:997
+#: include/svx/strings.hrc:1006
msgctxt "RID_GALLERYSTR_THEME_SYMBOLS"
msgid "Symbols"
msgstr "Symboalen"
#. AiXUK
-#: include/svx/strings.hrc:998
+#: include/svx/strings.hrc:1007
msgctxt "RID_GALLERYSTR_THEME_MYTHEME"
msgid "My Theme"
msgstr "Myn tema"
#. uRxP4
-#: include/svx/strings.hrc:999
+#: include/svx/strings.hrc:1008
msgctxt "RID_GALLERYSTR_THEME_ARROWS"
msgid "Arrows"
msgstr "Pylken"
#. c3WXh
-#: include/svx/strings.hrc:1000
+#: include/svx/strings.hrc:1009
msgctxt "RID_GALLERYSTR_THEME_BALLOONS"
msgid "Balloons"
msgstr "Tekst ballonnen"
#. pmiE7
-#: include/svx/strings.hrc:1001
+#: include/svx/strings.hrc:1010
msgctxt "RID_GALLERYSTR_THEME_KEYBOARD"
msgid "Keyboard"
msgstr "Toetseboerd"
#. LYdAf
-#: include/svx/strings.hrc:1002
+#: include/svx/strings.hrc:1011
msgctxt "RID_GALLERYSTR_THEME_TIME"
msgid "Time"
msgstr "Tiid"
#. 4UGrY
-#: include/svx/strings.hrc:1003
+#: include/svx/strings.hrc:1012
msgctxt "RID_GALLERYSTR_THEME_PRESENTATION"
msgid "Presentation"
msgstr "Presintaasje"
#. a46Xm
-#: include/svx/strings.hrc:1004
+#: include/svx/strings.hrc:1013
msgctxt "RID_GALLERYSTR_THEME_CALENDAR"
msgid "Calendar"
msgstr "Kalinder"
#. YpuGv
-#: include/svx/strings.hrc:1005
+#: include/svx/strings.hrc:1014
msgctxt "RID_GALLERYSTR_THEME_NAVIGATION"
msgid "Navigation"
msgstr "Navigaasje"
#. gAJH4
-#: include/svx/strings.hrc:1006
+#: include/svx/strings.hrc:1015
msgctxt "RID_GALLERYSTR_THEME_COMMUNICATION"
msgid "Communication"
msgstr "Kommunikaasje"
#. ETEJu
-#: include/svx/strings.hrc:1007
+#: include/svx/strings.hrc:1016
msgctxt "RID_GALLERYSTR_THEME_FINANCES"
msgid "Finances"
msgstr "Finânsjes"
#. rNez6
-#: include/svx/strings.hrc:1008
+#: include/svx/strings.hrc:1017
msgctxt "RID_GALLERYSTR_THEME_COMPUTER"
msgid "Computers"
msgstr "Kompjûters"
#. ioX7y
-#: include/svx/strings.hrc:1009
+#: include/svx/strings.hrc:1018
msgctxt "RID_GALLERYSTR_THEME_CLIMA"
msgid "Climate"
msgstr "Klimaat"
#. MmYFp
-#: include/svx/strings.hrc:1010
+#: include/svx/strings.hrc:1019
msgctxt "RID_GALLERYSTR_THEME_EDUCATION"
msgid "School & University"
msgstr "Skoalle en universiteit"
#. EKFgg
-#: include/svx/strings.hrc:1011
+#: include/svx/strings.hrc:1020
msgctxt "RID_GALLERYSTR_THEME_TROUBLE"
msgid "Problem Solving"
msgstr "Swierrigens oplossing"
#. GgrBp
-#: include/svx/strings.hrc:1012
+#: include/svx/strings.hrc:1021
msgctxt "RID_GALLERYSTR_THEME_SCREENBEANS"
msgid "Screen Beans"
msgstr "Skerm beanen"
#. E6onK
-#: include/svx/strings.hrc:1014
+#: include/svx/strings.hrc:1023
msgctxt "RID_SVXSTR_QRY_PRINT_TITLE"
msgid "Printing selection"
msgstr "Seleksje printsje"
#. HzX9m
-#: include/svx/strings.hrc:1015
+#: include/svx/strings.hrc:1024
msgctxt "RID_SVXSTR_QRY_PRINT_MSG"
msgid "Do you want to print the selection or the entire document?"
msgstr "Wolle jo de seleksje of it hiele dokumint printsje?"
#. 3UyC8
-#: include/svx/strings.hrc:1016
+#: include/svx/strings.hrc:1025
msgctxt "RID_SVXSTR_QRY_PRINT_ALL"
msgid "~All"
msgstr "~Alle"
#. UxfS3
-#: include/svx/strings.hrc:1017
+#: include/svx/strings.hrc:1026
msgctxt "RID_SVXSTR_QRY_PRINT_SELECTION"
msgid "~Selection"
msgstr "~Seleksje"
#. KTgDd
-#: include/svx/strings.hrc:1019
+#: include/svx/strings.hrc:1028
msgctxt "RID_SVXSTR_DIRECTION_NW"
msgid "Extrusion North-West"
msgstr "Ekstrusy noardwest"
#. N6KLd
-#: include/svx/strings.hrc:1020
+#: include/svx/strings.hrc:1029
msgctxt "RID_SVXSTR_DIRECTION_N"
msgid "Extrusion North"
msgstr "Ekstusy noard"
#. AB6Vj
-#: include/svx/strings.hrc:1021
+#: include/svx/strings.hrc:1030
msgctxt "RID_SVXSTR_DIRECTION_NE"
msgid "Extrusion North-East"
msgstr "Ekstrusy noardeast"
#. NBBEB
-#: include/svx/strings.hrc:1022
+#: include/svx/strings.hrc:1031
msgctxt "RID_SVXSTR_DIRECTION_W"
msgid "Extrusion West"
msgstr "Ekstusy west"
#. d9n5U
-#: include/svx/strings.hrc:1023
+#: include/svx/strings.hrc:1032
msgctxt "RID_SVXSTR_DIRECTION_NONE"
msgid "Extrusion Backwards"
msgstr "Ekstrusy nei efteren"
#. A2mcf
-#: include/svx/strings.hrc:1024
+#: include/svx/strings.hrc:1033
msgctxt "RID_SVXSTR_DIRECTION_E"
msgid "Extrusion East"
msgstr "Ekstrusy east"
#. onGib
-#: include/svx/strings.hrc:1025
+#: include/svx/strings.hrc:1034
msgctxt "RID_SVXSTR_DIRECTION_SW"
msgid "Extrusion South-West"
msgstr "Ekstrusy súdwest"
#. XLQFD
-#: include/svx/strings.hrc:1026
+#: include/svx/strings.hrc:1035
msgctxt "RID_SVXSTR_DIRECTION_S"
msgid "Extrusion South"
msgstr "Ekstusy sûd"
#. v5wRm
-#: include/svx/strings.hrc:1027
+#: include/svx/strings.hrc:1036
msgctxt "RID_SVXSTR_DIRECTION_SE"
msgid "Extrusion South-East"
msgstr "Ekstrusy súdeast"
#. 4DGjm
-#: include/svx/strings.hrc:1028
+#: include/svx/strings.hrc:1037
msgctxt "RID_SVXSTR_DEPTH_0"
msgid "~0 cm"
msgstr "~0 sm"
#. kRzVE
-#: include/svx/strings.hrc:1029
+#: include/svx/strings.hrc:1038
msgctxt "RID_SVXSTR_DEPTH_1"
msgid "~1 cm"
msgstr "~1 sm"
#. CSmTh
-#: include/svx/strings.hrc:1030
+#: include/svx/strings.hrc:1039
msgctxt "RID_SVXSTR_DEPTH_2"
msgid "~2.5 cm"
msgstr "~2.5 sm"
#. eYrvo
-#: include/svx/strings.hrc:1031
+#: include/svx/strings.hrc:1040
msgctxt "RID_SVXSTR_DEPTH_3"
msgid "~5 cm"
msgstr "~5 sm"
#. G4Ckx
-#: include/svx/strings.hrc:1032
+#: include/svx/strings.hrc:1041
msgctxt "RID_SVXSTR_DEPTH_4"
msgid "10 ~cm"
msgstr "10 ~sm"
#. LGHsL
-#: include/svx/strings.hrc:1033
+#: include/svx/strings.hrc:1042
msgctxt "RID_SVXSTR_DEPTH_0_INCH"
msgid "0 inch"
msgstr "0 tomme"
#. HPevm
-#: include/svx/strings.hrc:1034
+#: include/svx/strings.hrc:1043
msgctxt "RID_SVXSTR_DEPTH_1_INCH"
msgid "0.~5 inch"
msgstr "0.~5 tomme"
#. GvKjC
-#: include/svx/strings.hrc:1035
+#: include/svx/strings.hrc:1044
msgctxt "RID_SVXSTR_DEPTH_2_INCH"
msgid "~1 inch"
msgstr "~1 tomme"
#. gmzHb
-#: include/svx/strings.hrc:1036
+#: include/svx/strings.hrc:1045
msgctxt "RID_SVXSTR_DEPTH_3_INCH"
msgid "~2 inch"
msgstr "~2 tomme"
#. DE5kt
-#: include/svx/strings.hrc:1037
+#: include/svx/strings.hrc:1046
msgctxt "RID_SVXSTR_DEPTH_4_INCH"
msgid "~4 inch"
msgstr "~4 tomme"
#. K5dY9
-#: include/svx/strings.hrc:1039
+#: include/svx/strings.hrc:1048
msgctxt "RID_SVXSTR_NOFILL"
msgid "No Fill"
msgstr "Gjin opfolling"
#. TFBK3
-#: include/svx/strings.hrc:1040
+#: include/svx/strings.hrc:1049
msgctxt "RID_SVXSTR_TRANSPARENT"
msgid "Transparent"
msgstr "Trochsichtich"
#. c7adj
-#: include/svx/strings.hrc:1041
+#: include/svx/strings.hrc:1050
msgctxt "RID_SVXSTR_DEFAULT"
msgid "Default"
msgstr "Standert"
#. djHis
-#: include/svx/strings.hrc:1042
+#: include/svx/strings.hrc:1051
msgctxt "RID_SVXSTR_FRAME"
msgid "Borders"
msgstr "Rânen"
#. PURr6
-#: include/svx/strings.hrc:1043
+#: include/svx/strings.hrc:1052
msgctxt "RID_SVXSTR_FRAME_STYLE"
msgid "Border Style"
msgstr "Rânestyl"
#. 9Ckww
-#: include/svx/strings.hrc:1044
+#: include/svx/strings.hrc:1053
msgctxt "RID_SVXSTR_MORENUMBERING"
msgid "More Numbering..."
msgstr "Mear nûmering..."
#. cDG4s
-#: include/svx/strings.hrc:1045
+#: include/svx/strings.hrc:1054
msgctxt "RID_SVXSTR_MOREBULLETS"
msgid "More Bullets..."
msgstr "Mear opsommingstekens..."
#. uDT6G
-#: include/svx/strings.hrc:1046
+#: include/svx/strings.hrc:1055
msgctxt "RID_SVXSTR_BY_AUTHOR"
msgid "By author"
msgstr "Neffens skriuwer"
#. q2Le9
-#: include/svx/strings.hrc:1047
+#: include/svx/strings.hrc:1056
msgctxt "RID_SVXSTR_PAGES"
msgid "Pages"
msgstr "Siden"
#. jfL9n
-#: include/svx/strings.hrc:1048
+#: include/svx/strings.hrc:1057
msgctxt "RID_SVXSTR_CLEARFORM"
msgid "Clear formatting"
msgstr "Opmaak wiskje"
#. f6nP8
-#: include/svx/strings.hrc:1049
+#: include/svx/strings.hrc:1058
msgctxt "RID_SVXSTR_MORE_STYLES"
msgid "More Styles..."
msgstr "Mear stilen..."
#. DPbrc
-#: include/svx/strings.hrc:1050
+#: include/svx/strings.hrc:1059
msgctxt "RID_SVXSTR_MORE"
msgid "More Options..."
msgstr "Mear opsjes..."
#. D25BE
#. This is duplicated in GenericCommands.xcu in officecfg.
-#: include/svx/strings.hrc:1052
+#: include/svx/strings.hrc:1061
msgctxt "RID_SVXSTR_CHARFONTNAME"
msgid "Font Name"
msgstr "Lettertype"
#. SKCYy
-#: include/svx/strings.hrc:1053
+#: include/svx/strings.hrc:1062
msgctxt "RID_SVXSTR_CHARFONTNAME_NOTAVAILABLE"
msgid "Font Name. The current font is not available and will be substituted."
msgstr "Lettertype namme. It aktuele lettertype is net beskikber en sil ferfongen wurde."
#. CVvXU
-#: include/svx/strings.hrc:1054
+#: include/svx/strings.hrc:1063
msgctxt "RID_SVXSTR_CUSTOM_PAL"
msgid "custom"
msgstr "Oanpast"
#. xqzJj
-#: include/svx/strings.hrc:1055
+#: include/svx/strings.hrc:1064
msgctxt "RID_SVXSTR_DOC_COLORS"
msgid "Document colors"
msgstr "Dokumint kleuren"
#. 6BoWp
-#: include/svx/strings.hrc:1056
+#: include/svx/strings.hrc:1065
msgctxt "RID_SVXSTR_DOC_COLOR_PREFIX"
msgid "Document Color"
msgstr "Dokumint kleur"
#. DJGyY
-#: include/svx/strings.hrc:1058
+#: include/svx/strings.hrc:1067
msgctxt "RID_SVX_EXTRUSION_BAR"
msgid "Extrusion"
msgstr "Ekstrusy"
#. TyWTi
-#: include/svx/strings.hrc:1059
+#: include/svx/strings.hrc:1068
msgctxt "RID_SVXSTR_UNDO_APPLY_EXTRUSION_ON_OFF"
msgid "Apply Extrusion On/Off"
msgstr "Ekstrusy tapasse oan/út"
#. DKFYE
-#: include/svx/strings.hrc:1060
+#: include/svx/strings.hrc:1069
msgctxt "RID_SVXSTR_UNDO_APPLY_EXTRUSION_ROTATE_DOWN"
msgid "Tilt Down"
msgstr "Omleech kantelje"
#. 2Rrxc
-#: include/svx/strings.hrc:1061
+#: include/svx/strings.hrc:1070
msgctxt "RID_SVXSTR_UNDO_APPLY_EXTRUSION_ROTATE_UP"
msgid "Tilt Up"
msgstr "Omheech kantelje"
#. eDpJK
-#: include/svx/strings.hrc:1062
+#: include/svx/strings.hrc:1071
msgctxt "RID_SVXSTR_UNDO_APPLY_EXTRUSION_ROTATE_LEFT"
msgid "Tilt Left"
msgstr "Nei links kantelje"
#. CWDSN
-#: include/svx/strings.hrc:1063
+#: include/svx/strings.hrc:1072
msgctxt "RID_SVXSTR_UNDO_APPLY_EXTRUSION_ROTATE_RIGHT"
msgid "Tilt Right"
msgstr "Nei rjochts kantelje"
#. CxYgt
-#: include/svx/strings.hrc:1064
+#: include/svx/strings.hrc:1073
msgctxt "RID_SVXSTR_UNDO_APPLY_EXTRUSION_DEPTH"
msgid "Change Extrusion Depth"
msgstr "Djipte ekstrusy feroarje"
#. c5JCp
-#: include/svx/strings.hrc:1065
+#: include/svx/strings.hrc:1074
msgctxt "RID_SVXSTR_UNDO_APPLY_EXTRUSION_ORIENTATION"
msgid "Change Orientation"
msgstr "Rjochting feroarje"
#. KDSyh
-#: include/svx/strings.hrc:1066
+#: include/svx/strings.hrc:1075
msgctxt "RID_SVXSTR_UNDO_APPLY_EXTRUSION_PROJECTION"
msgid "Change Projection Type"
msgstr "Projeksje type feroarje"
#. JpzeS
-#: include/svx/strings.hrc:1067
+#: include/svx/strings.hrc:1076
msgctxt "RID_SVXSTR_UNDO_APPLY_EXTRUSION_LIGHTING"
msgid "Change Lighting"
msgstr "Beljochting feroarje"
#. j4AR9
-#: include/svx/strings.hrc:1068
+#: include/svx/strings.hrc:1077
msgctxt "RID_SVXSTR_UNDO_APPLY_EXTRUSION_BRIGHTNESS"
msgid "Change Brightness"
msgstr "Helderheid feroarje"
#. yA2xm
-#: include/svx/strings.hrc:1069
+#: include/svx/strings.hrc:1078
msgctxt "RID_SVXSTR_UNDO_APPLY_EXTRUSION_SURFACE"
msgid "Change Extrusion Surface"
msgstr "Ekstrusy oerflakte feroarje"
#. DFEZP
-#: include/svx/strings.hrc:1070
+#: include/svx/strings.hrc:1079
msgctxt "RID_SVXSTR_UNDO_APPLY_EXTRUSION_COLOR"
msgid "Change Extrusion Color"
msgstr "Ekstrusy kleur feroarje"
#. hXNfG
-#: include/svx/strings.hrc:1072
+#: include/svx/strings.hrc:1081
msgctxt "RID_SVXFLOAT3D_FAVORITE"
msgid "Favorite"
msgstr "Favorite"
#. uPyWe
-#: include/svx/strings.hrc:1073
+#: include/svx/strings.hrc:1082
msgctxt "RID_SVXFLOAT3D_FIX_R"
msgid "R:"
msgstr "R:"
#. UMMJN
-#: include/svx/strings.hrc:1074
+#: include/svx/strings.hrc:1083
msgctxt "RID_SVXFLOAT3D_FIX_G"
msgid "G:"
msgstr "G:"
#. ocdkG
-#: include/svx/strings.hrc:1075
+#: include/svx/strings.hrc:1084
msgctxt "RID_SVXFLOAT3D_FIX_B"
msgid "B:"
msgstr "B:"
#. L962H
-#: include/svx/strings.hrc:1077
+#: include/svx/strings.hrc:1086
msgctxt "RID_SVX_FONTWORK_BAR"
msgid "Fontwork"
msgstr "Fontwork"
#. 7RVov
-#: include/svx/strings.hrc:1078
+#: include/svx/strings.hrc:1087
msgctxt "RID_SVXSTR_UNDO_APPLY_FONTWORK_SHAPE"
msgid "Apply Fontwork Shape"
msgstr "Fontwurk foarm tapasse"
#. h3CLw
-#: include/svx/strings.hrc:1079
+#: include/svx/strings.hrc:1088
msgctxt "RID_SVXSTR_UNDO_APPLY_FONTWORK_SAME_LETTER_HEIGHT"
msgid "Apply Fontwork Same Letter Heights"
msgstr "Fontwork likense letter hichten tapasse"
#. 6h2dG
-#: include/svx/strings.hrc:1080
+#: include/svx/strings.hrc:1089
msgctxt "RID_SVXSTR_UNDO_APPLY_FONTWORK_ALIGNMENT"
msgid "Apply Fontwork Alignment"
msgstr "Fontwork rjochting tapasse"
#. eKHcV
-#: include/svx/strings.hrc:1081
+#: include/svx/strings.hrc:1090
msgctxt "RID_SVXSTR_UNDO_APPLY_FONTWORK_CHARACTER_SPACING"
msgid "Apply Fontwork Character Spacing"
msgstr "Fontwork teken ôfstân tapasse"
#. FkkaD
-#: include/svx/strings.hrc:1083
+#: include/svx/strings.hrc:1092
msgctxt "RID_SVXSTR_A11Y_3D_MATERIAL_COLOR"
msgid "3D material color"
msgstr "3D materiaal kleur"
#. 32NMi
-#: include/svx/strings.hrc:1084
+#: include/svx/strings.hrc:1093
msgctxt "RID_SVXSTR_A11Y_FILLSTYLE_NONE"
msgid "None"
msgstr "Gjint"
#. rKBYw
-#: include/svx/strings.hrc:1085
+#: include/svx/strings.hrc:1094
msgctxt "RID_SVXSTR_A11Y_FILLSTYLE_SOLID"
msgid "Solid"
msgstr "Effen"
#. vKDSy
-#: include/svx/strings.hrc:1086
+#: include/svx/strings.hrc:1095
msgctxt "RID_SVXSTR_A11Y_FILLSTYLE_HATCH"
msgid "With hatching"
msgstr "Mei arsearing"
#. oXmCH
-#: include/svx/strings.hrc:1087
+#: include/svx/strings.hrc:1096
msgctxt "RID_SVXSTR_A11Y_FILLSTYLE_GRADIENT"
msgid "Gradient"
msgstr "Kleurferrin"
#. r94hi
-#: include/svx/strings.hrc:1088
+#: include/svx/strings.hrc:1097
msgctxt "RID_SVXSTR_A11Y_FILLSTYLE_BITMAP"
msgid "Bitmap"
msgstr "Bitmap"
#. oo88Y
-#: include/svx/strings.hrc:1089
+#: include/svx/strings.hrc:1098
msgctxt "RID_SVXSTR_A11Y_WITH"
msgid "with"
msgstr "mei"
#. 4sz83
-#: include/svx/strings.hrc:1090
+#: include/svx/strings.hrc:1099
msgctxt "RID_SVXSTR_A11Y_STYLE"
msgid "Style"
msgstr "Styl"
#. fEHXC
-#: include/svx/strings.hrc:1091
+#: include/svx/strings.hrc:1100
msgctxt "RID_SVXSTR_A11Y_AND"
msgid "and"
msgstr "en"
#. EoET4
#. SvxRectCtl
-#: include/svx/strings.hrc:1093
+#: include/svx/strings.hrc:1102
msgctxt "RID_SVXSTR_RECTCTL_ACC_CORN_NAME"
msgid "Corner control"
msgstr "Hoek bestjoering"
#. CUEEW
-#: include/svx/strings.hrc:1094
+#: include/svx/strings.hrc:1103
msgctxt "RID_SVXSTR_RECTCTL_ACC_CORN_DESCR"
msgid "Selection of a corner point."
msgstr "Seleksje fan in hoekpunt."
#. cQmVp
-#: include/svx/strings.hrc:1095
+#: include/svx/strings.hrc:1104
msgctxt "RID_SVXSTR_RECTCTL_ACC_CHLD_LT"
msgid "Top left"
msgstr "Linksboppe"
#. TtnJn
-#: include/svx/strings.hrc:1096
+#: include/svx/strings.hrc:1105
msgctxt "RID_SVXSTR_RECTCTL_ACC_CHLD_MT"
msgid "Top middle"
msgstr "Boppe midden"
#. UERVC
-#: include/svx/strings.hrc:1097
+#: include/svx/strings.hrc:1106
msgctxt "RID_SVXSTR_RECTCTL_ACC_CHLD_RT"
msgid "Top right"
msgstr "Rjochtsboppe"
#. CznfN
-#: include/svx/strings.hrc:1098
+#: include/svx/strings.hrc:1107
msgctxt "RID_SVXSTR_RECTCTL_ACC_CHLD_LM"
msgid "Left center"
msgstr "Links sintrearre"
#. jvzC7
-#: include/svx/strings.hrc:1099
+#: include/svx/strings.hrc:1108
msgctxt "RID_SVXSTR_RECTCTL_ACC_CHLD_MM"
msgid "Center"
msgstr "Sintrearre"
#. HPtYD
-#: include/svx/strings.hrc:1100
+#: include/svx/strings.hrc:1109
msgctxt "RID_SVXSTR_RECTCTL_ACC_CHLD_RM"
msgid "Right center"
msgstr "Rjochts sintrearre"
#. v4SqB
-#: include/svx/strings.hrc:1101
+#: include/svx/strings.hrc:1110
msgctxt "RID_SVXSTR_RECTCTL_ACC_CHLD_LB"
msgid "Bottom left"
msgstr "Linksûnder"
#. daA8a
-#: include/svx/strings.hrc:1102
+#: include/svx/strings.hrc:1111
msgctxt "RID_SVXSTR_RECTCTL_ACC_CHLD_MB"
msgid "Bottom middle"
msgstr "Under midden"
#. DGWf8
-#: include/svx/strings.hrc:1103
+#: include/svx/strings.hrc:1112
msgctxt "RID_SVXSTR_RECTCTL_ACC_CHLD_RB"
msgid "Bottom right"
msgstr "Rjochtsûnder"
#. AZsBC
#. SvxGraphCtrlAccessibleContext
-#: include/svx/strings.hrc:1105
+#: include/svx/strings.hrc:1114
msgctxt "RID_SVXSTR_GRAPHCTRL_ACC_NAME"
msgid "Contour control"
msgstr "Kontoer bestjoering"
#. aMva8
-#: include/svx/strings.hrc:1106
+#: include/svx/strings.hrc:1115
msgctxt "RID_SVXSTR_GRAPHCTRL_ACC_DESCRIPTION"
msgid "This is where you can edit the contour."
msgstr "Hjir kinne jo in kontoer bewurkje."
#. DXEuF
-#: include/svx/strings.hrc:1107
+#: include/svx/strings.hrc:1116
msgctxt "RID_SVXSTR_CHARACTER_SELECTION"
msgid "Special character selection"
msgstr "Seleksje spesjaal teken"
#. JfRzP
-#: include/svx/strings.hrc:1108
+#: include/svx/strings.hrc:1117
msgctxt "RID_SVXSTR_CHAR_SEL_DESC"
msgid "Select special characters in this area."
msgstr "Selektearje spesjale tekens yn dit gebiet."
#. umWuB
#. The space behind is a must.
-#: include/svx/strings.hrc:1110
+#: include/svx/strings.hrc:1119
msgctxt "RID_SVXSTR_CHARACTER_CODE"
msgid "Character code "
msgstr "Teken koade "
#. HECeC
-#: include/svx/strings.hrc:1112
+#: include/svx/strings.hrc:1121
msgctxt "RID_ERR_FIELDREQUIRED"
msgid "Input required in field '#'. Please enter a value."
msgstr "Fjild '#' moat ynfolle wêze. Folje in wearde yn."
#. w4wm8
-#: include/svx/strings.hrc:1113
+#: include/svx/strings.hrc:1122
msgctxt "RID_STR_FORMS"
msgid "Forms"
msgstr "Formulieren"
#. cz8aS
-#: include/svx/strings.hrc:1114
+#: include/svx/strings.hrc:1123
msgctxt "RID_STR_NO_PROPERTIES"
msgid "No control selected"
msgstr "Gjin bestjoeringselemint selektearre"
#. JG7Es
-#: include/svx/strings.hrc:1115
+#: include/svx/strings.hrc:1124
msgctxt "RID_STR_PROPERTIES_CONTROL"
msgid "Properties: "
msgstr "Eigenskippen: "
#. YQvBF
-#: include/svx/strings.hrc:1116
+#: include/svx/strings.hrc:1125
msgctxt "RID_STR_PROPERTIES_FORM"
msgid "Form Properties"
msgstr "Formulier eigenskippen"
#. qS9Rn
-#: include/svx/strings.hrc:1117
+#: include/svx/strings.hrc:1126
msgctxt "RID_STR_FMEXPLORER"
msgid "Form Navigator"
msgstr "Formulier navigaasje"
#. PzEVD
-#: include/svx/strings.hrc:1118
+#: include/svx/strings.hrc:1127
msgctxt "RID_STR_FORM"
msgid "Form"
msgstr "Formulier"
#. DnoDH
-#: include/svx/strings.hrc:1119
+#: include/svx/strings.hrc:1128
msgctxt "RID_STR_STDFORMNAME"
msgid "Form"
msgstr "Formulier"
#. Ba4Gy
-#: include/svx/strings.hrc:1120
+#: include/svx/strings.hrc:1129
msgctxt "RID_STR_PROPTITLE_HIDDEN"
msgid "Hidden Control"
msgstr "Ferburgen bestjoeringselemint"
#. wtZqP
-#: include/svx/strings.hrc:1121
+#: include/svx/strings.hrc:1130
msgctxt "RID_STR_CONTROL"
msgid "Control"
msgstr "Bestjoeringselemint"
#. HvXRK
-#: include/svx/strings.hrc:1122
+#: include/svx/strings.hrc:1131
msgctxt "RID_STR_REC_TEXT"
msgid "Record"
msgstr "Rekord"
#. HmTfB
-#: include/svx/strings.hrc:1123
+#: include/svx/strings.hrc:1132
msgctxt "RID_STR_REC_FROM_TEXT"
msgid "of"
msgstr "fan"
#. NZ68L
-#: include/svx/strings.hrc:1124
+#: include/svx/strings.hrc:1133
msgctxt "RID_STR_FIELDSELECTION"
msgid "Add field:"
msgstr "Fjild taheakje:"
#. vGXiw
-#: include/svx/strings.hrc:1125
+#: include/svx/strings.hrc:1134
msgctxt "RID_STR_WRITEERROR"
msgid "Error writing data to database"
msgstr "Flater by it bewarjen fan gegevens yn de gegevensbank"
#. zzFRi
-#: include/svx/strings.hrc:1126
+#: include/svx/strings.hrc:1135
msgctxt "RID_STR_SYNTAXERROR"
msgid "Syntax error in query expression"
msgstr "Syntaksisflater yn query ekspresje"
#. fS8JJ
-#: include/svx/strings.hrc:1127
+#: include/svx/strings.hrc:1136
msgctxt "RID_STR_DELETECONFIRM_RECORD"
msgid "You intend to delete 1 record."
msgstr "Jo wolle 1 record wiskje."
#. Qb4Gk
-#: include/svx/strings.hrc:1128
+#: include/svx/strings.hrc:1137
msgctxt "RID_STR_DELETECONFIRM_RECORDS"
msgid "# records will be deleted."
msgstr "# records sille wiske wurde."
#. zSJQe
-#: include/svx/strings.hrc:1129
+#: include/svx/strings.hrc:1138
msgctxt "RID_STR_DELETECONFIRM"
msgid ""
"If you click Yes, you won't be able to undo this operation.\n"
@@ -6367,331 +6421,331 @@ msgstr ""
"Trochgean?"
#. Kb7sF
-#: include/svx/strings.hrc:1130
+#: include/svx/strings.hrc:1139
msgctxt "RID_STR_NAVIGATIONBAR"
msgid "Navigation bar"
msgstr "Navigaasjebalke"
#. pKEQb
-#: include/svx/strings.hrc:1131
+#: include/svx/strings.hrc:1140
msgctxt "RID_STR_COLUMN"
msgid "Col"
msgstr "Kolom"
#. FXRKA
-#: include/svx/strings.hrc:1132
+#: include/svx/strings.hrc:1141
msgctxt "RID_STR_UNDO_PROPERTY"
msgid "Set property '#'"
msgstr "Eigenskip '#' ynstelle"
#. hXjTN
-#: include/svx/strings.hrc:1133
+#: include/svx/strings.hrc:1142
msgctxt "RID_STR_UNDO_CONTAINER_INSERT"
msgid "Insert in container"
msgstr "Ynfoegje yn kontener"
#. BWpyC
-#: include/svx/strings.hrc:1134
+#: include/svx/strings.hrc:1143
msgctxt "RID_STR_UNDO_CONTAINER_REMOVE"
msgid "Delete #"
msgstr "# wiskje"
#. ZeaDk
-#: include/svx/strings.hrc:1135
+#: include/svx/strings.hrc:1144
msgctxt "RID_STR_UNDO_CONTAINER_REMOVE_MULTIPLE"
msgid "Delete # objects"
msgstr "# objekten wiskje"
#. VgGrE
-#: include/svx/strings.hrc:1136
+#: include/svx/strings.hrc:1145
msgctxt "RID_STR_UNDO_CONTAINER_REPLACE"
msgid "Replace a container element"
msgstr "In kontener elemint ferfange"
#. FoXgt
-#: include/svx/strings.hrc:1137
+#: include/svx/strings.hrc:1146
msgctxt "RID_STR_UNDO_MODEL_REPLACE"
msgid "Replace Control"
msgstr "Bestjoeringselemint ferfange"
#. V4iMu
-#: include/svx/strings.hrc:1138
+#: include/svx/strings.hrc:1147
msgctxt "RID_STR_PROPTITLE_PUSHBUTTON"
msgid "Push Button"
msgstr "Knop"
#. TreFC
-#: include/svx/strings.hrc:1139
+#: include/svx/strings.hrc:1148
msgctxt "RID_STR_PROPTITLE_RADIOBUTTON"
msgid "Option Button"
msgstr "Karrûntsje"
#. CBmAL
-#: include/svx/strings.hrc:1140
+#: include/svx/strings.hrc:1149
msgctxt "RID_STR_PROPTITLE_CHECKBOX"
msgid "Check Box"
msgstr "Karfakje"
#. NFysA
-#: include/svx/strings.hrc:1141
+#: include/svx/strings.hrc:1150
msgctxt "RID_STR_PROPTITLE_FIXEDTEXT"
msgid "Label Field"
msgstr "Lebel fjild"
#. E5mMK
-#: include/svx/strings.hrc:1142
+#: include/svx/strings.hrc:1151
msgctxt "RID_STR_PROPTITLE_GROUPBOX"
msgid "Group Box"
msgstr "Groepsfak"
#. ZGDAr
-#: include/svx/strings.hrc:1143
+#: include/svx/strings.hrc:1152
msgctxt "RID_STR_PROPTITLE_EDIT"
msgid "Text Box"
msgstr "Tekstfak"
#. DEn9D
-#: include/svx/strings.hrc:1144
+#: include/svx/strings.hrc:1153
msgctxt "RID_STR_PROPTITLE_FORMATTED"
msgid "Formatted Field"
msgstr "Opmakke fjild"
#. WiNUf
-#: include/svx/strings.hrc:1145
+#: include/svx/strings.hrc:1154
msgctxt "RID_STR_PROPTITLE_LISTBOX"
msgid "List Box"
msgstr "Karlist"
#. xwuJF
-#: include/svx/strings.hrc:1146
+#: include/svx/strings.hrc:1155
msgctxt "RID_STR_PROPTITLE_COMBOBOX"
msgid "Combo Box"
msgstr "Karlist mei ynfierfak"
#. 5474w
-#: include/svx/strings.hrc:1147
+#: include/svx/strings.hrc:1156
msgctxt "RID_STR_PROPTITLE_IMAGEBUTTON"
msgid "Image Button"
msgstr "Ofbylding knop"
#. qT2Ed
-#: include/svx/strings.hrc:1148
+#: include/svx/strings.hrc:1157
msgctxt "RID_STR_PROPTITLE_IMAGECONTROL"
msgid "Image Control"
msgstr "Ofbylding elemint"
#. 6Qvho
-#: include/svx/strings.hrc:1149
+#: include/svx/strings.hrc:1158
msgctxt "RID_STR_PROPTITLE_FILECONTROL"
msgid "File Selection"
msgstr "Triem seleksje"
#. a7gAj
-#: include/svx/strings.hrc:1150
+#: include/svx/strings.hrc:1159
msgctxt "RID_STR_PROPTITLE_DATEFIELD"
msgid "Date Field"
msgstr "Datumfjild"
#. EaBTj
-#: include/svx/strings.hrc:1151
+#: include/svx/strings.hrc:1160
msgctxt "RID_STR_PROPTITLE_TIMEFIELD"
msgid "Time Field"
msgstr "Tiid fjild"
#. DWfsm
-#: include/svx/strings.hrc:1152
+#: include/svx/strings.hrc:1161
msgctxt "RID_STR_PROPTITLE_NUMERICFIELD"
msgid "Numeric Field"
msgstr "Numerykfjild"
#. TYjnr
-#: include/svx/strings.hrc:1153
+#: include/svx/strings.hrc:1162
msgctxt "RID_STR_PROPTITLE_CURRENCYFIELD"
msgid "Currency Field"
msgstr "Falutafjild"
#. B6MEP
-#: include/svx/strings.hrc:1154
+#: include/svx/strings.hrc:1163
msgctxt "RID_STR_PROPTITLE_PATTERNFIELD"
msgid "Pattern Field"
msgstr "Patroanfjild"
#. uEYBR
-#: include/svx/strings.hrc:1155
+#: include/svx/strings.hrc:1164
msgctxt "RID_STR_PROPTITLE_DBGRID"
msgid "Table Control "
msgstr "Tabel objekt "
#. 3SUEn
-#: include/svx/strings.hrc:1156
+#: include/svx/strings.hrc:1165
msgctxt "RID_STR_PROPTITLE_SCROLLBAR"
msgid "Scrollbar"
msgstr "Skowbalke"
#. VtEN6
-#: include/svx/strings.hrc:1157
+#: include/svx/strings.hrc:1166
msgctxt "RID_STR_PROPTITLE_SPINBUTTON"
msgid "Spin Button"
msgstr "Draaiknop"
#. eGgm4
-#: include/svx/strings.hrc:1158
+#: include/svx/strings.hrc:1167
msgctxt "RID_STR_PROPTITLE_NAVBAR"
msgid "Navigation Bar"
msgstr "Navigaasjebalke"
#. yME46
-#: include/svx/strings.hrc:1159
+#: include/svx/strings.hrc:1168
msgctxt "RID_STR_PROPTITLE_MULTISELECT"
msgid "Multiselection"
msgstr "Mearfâldige seleksje"
#. PzA5d
-#: include/svx/strings.hrc:1160
+#: include/svx/strings.hrc:1169
msgctxt "RID_STR_NODATACONTROLS"
msgid "No data-related controls in the current form!"
msgstr "Der binne gjin gegevens ferbûne bestjoeringseleminten yn it aktuele formulier!"
#. ZyBEz
-#: include/svx/strings.hrc:1161
+#: include/svx/strings.hrc:1170
msgctxt "RID_STR_POSTFIX_DATE"
msgid " (Date)"
msgstr " (Datum)"
#. guA5u
-#: include/svx/strings.hrc:1162
+#: include/svx/strings.hrc:1171
msgctxt "RID_STR_POSTFIX_TIME"
msgid " (Time)"
msgstr " (Tiid)"
#. 2wgdY
-#: include/svx/strings.hrc:1163
+#: include/svx/strings.hrc:1172
msgctxt "RID_STR_FILTER_NAVIGATOR"
msgid "Filter navigator"
msgstr "Filter navigaasje"
#. BUYuD
-#: include/svx/strings.hrc:1164
+#: include/svx/strings.hrc:1173
msgctxt "RID_STR_FILTER_FILTER_FOR"
msgid "Filter for"
msgstr "Filter foar"
#. AcTBB
-#: include/svx/strings.hrc:1165
+#: include/svx/strings.hrc:1174
msgctxt "RID_STR_FILTER_FILTER_OR"
msgid "Or"
msgstr "Of"
#. 6RPtu
-#: include/svx/strings.hrc:1166
+#: include/svx/strings.hrc:1175
msgctxt "RID_STR_NOCONTROLS_FOR_EXTERNALDISPLAY"
msgid "Valid bound controls which can be used in the table view do not exist in the current form."
msgstr "Yn it aktuele formulier komme gjin jildige bound bestjoeringseleminten foar dy te brûken binne foar tabel werjefte."
#. iEoGb
-#: include/svx/strings.hrc:1167
+#: include/svx/strings.hrc:1176
msgctxt "RID_STR_AUTOFIELD"
msgid "<AutoField>"
msgstr "<AutoFjild>"
#. Da6gx
-#: include/svx/strings.hrc:1168
+#: include/svx/strings.hrc:1177
msgctxt "RID_STR_SVT_SQL_SYNTAX_ERROR"
msgid "Syntax error in SQL statement"
msgstr "Syntaksis flater yn SQL ynstruksje"
#. ZoEuu
-#: include/svx/strings.hrc:1169
+#: include/svx/strings.hrc:1178
msgctxt "RID_STR_SVT_SQL_SYNTAX_VALUE_NO_LIKE"
msgid "The value #1 cannot be used with LIKE."
msgstr "Wearde #1 kin net mei LIKE brûkt wurde."
#. 75ECE
-#: include/svx/strings.hrc:1170
+#: include/svx/strings.hrc:1179
msgctxt "RID_STR_SVT_SQL_SYNTAX_FIELD_NO_LIKE"
msgid "LIKE cannot be used with this field."
msgstr "LIKE kin net brûkt wurde by dit fjild."
#. tzFv5
-#: include/svx/strings.hrc:1171
+#: include/svx/strings.hrc:1180
msgctxt "RID_STR_SVT_SQL_SYNTAX_ACCESS_DAT_NO_VALID"
msgid "The value entered is not a valid date. Please enter a date in a valid format, for example, MM/DD/YY."
msgstr "De ynfierde wearde is gjin jildige datum. Fier in datum yn mei in jildige notaasje, bygelyks DD-MM-JJ."
#. y6Z26
-#: include/svx/strings.hrc:1172
+#: include/svx/strings.hrc:1181
msgctxt "RID_STR_SVT_SQL_SYNTAX_INT_NO_VALID"
msgid "The field cannot be compared with an integer."
msgstr "It fjild kin net ferlike wurde mei in hiel getal."
#. F8FgA
-#: include/svx/strings.hrc:1173
+#: include/svx/strings.hrc:1182
msgctxt "RID_STR_SVT_SQL_SYNTAX_TABLE"
msgid "The database does not contain a table named \"#\"."
msgstr "De gegevensbank befettet gjin tabel mei de namme \"#\"."
#. EDcU7
-#: include/svx/strings.hrc:1174
+#: include/svx/strings.hrc:1183
msgctxt "RID_STR_SVT_SQL_SYNTAX_TABLE_OR_QUERY"
msgid "The database does contain neither a table nor a query named \"#\"."
msgstr "De gegevensbank befettet gjin tabel, noch in query mei de namme \"#\"."
#. YBFF5
-#: include/svx/strings.hrc:1175
+#: include/svx/strings.hrc:1184
msgctxt "RID_STR_SVT_SQL_SYNTAX_TABLE_EXISTS"
msgid "The database already contains a table or view with name \"#\"."
msgstr "De gegevensbank befettet al in tabel of werjefte mei de namme \"#\"."
#. cECTG
-#: include/svx/strings.hrc:1176
+#: include/svx/strings.hrc:1185
msgctxt "RID_STR_SVT_SQL_SYNTAX_QUERY_EXISTS"
msgid "The database already contains a query with name \"#\"."
msgstr "De gegevensbank befettet al in query mei de namme \"#\"."
#. VkeLY
-#: include/svx/strings.hrc:1177
+#: include/svx/strings.hrc:1186
msgctxt "RID_STR_SVT_SQL_SYNTAX_COLUMN"
msgid "The column \"#1\" is unknown in the table \"#2\"."
msgstr "De kolom \"#1\" is ûnbekend yn tabel \"#2\"."
#. z9bf9
-#: include/svx/strings.hrc:1178
+#: include/svx/strings.hrc:1187
msgctxt "RID_STR_SVT_SQL_SYNTAX_REAL_NO_VALID"
msgid "The field cannot be compared with a floating point number."
msgstr "It fjild kin net ferlike wurde mei in driuwende komma getal."
#. CEg85
-#: include/svx/strings.hrc:1179
+#: include/svx/strings.hrc:1188
msgctxt "RID_STR_SVT_SQL_SYNTAX_CRIT_NO_COMPARE"
msgid "The entered criterion cannot be compared with this field."
msgstr "It ynfierde kritearium kin net ferlike wurde mei dit fjild."
#. ZGAAQ
-#: include/svx/strings.hrc:1180
+#: include/svx/strings.hrc:1189
msgctxt "RID_STR_DATANAVIGATOR"
msgid "Data Navigator"
msgstr "Gegevens navigator"
#. W4uM2
-#: include/svx/strings.hrc:1181
+#: include/svx/strings.hrc:1190
msgctxt "RID_STR_READONLY_VIEW"
msgid " (read-only)"
msgstr " (allinne lêzen)"
#. DgfNh
-#: include/svx/strings.hrc:1182
+#: include/svx/strings.hrc:1191
msgctxt "RID_STR_ALREADYEXISTOVERWRITE"
msgid "The file already exists. Overwrite?"
msgstr "De triem bestiet al. Oerskriuwe?"
#. dSYCi
-#: include/svx/strings.hrc:1183
+#: include/svx/strings.hrc:1192
msgctxt "RID_STR_OBJECT_LABEL"
msgid "#object# label"
msgstr "#object# lebel"
#. JpaM6
-#: include/svx/strings.hrc:1185
+#: include/svx/strings.hrc:1194
msgctxt "RID_STR_QRY_REMOVE_MODEL"
msgid ""
"Deleting the model '$MODELNAME' affects all controls currently bound to this model.\n"
@@ -6701,7 +6755,7 @@ msgstr ""
"Wolle jo dit model wiskje?"
#. y5Dyt
-#: include/svx/strings.hrc:1186
+#: include/svx/strings.hrc:1195
msgctxt "RID_STR_QRY_REMOVE_INSTANCE"
msgid ""
"Deleting the instance '$INSTANCENAME' affects all controls currently bound to this instance.\n"
@@ -6711,7 +6765,7 @@ msgstr ""
"Wolle jo dit eksimplaar wiskje?"
#. VEzGF
-#: include/svx/strings.hrc:1187
+#: include/svx/strings.hrc:1196
msgctxt "RID_STR_QRY_REMOVE_ELEMENT"
msgid ""
"Deleting the element '$ELEMENTNAME' affects all controls currently bound to this element.\n"
@@ -6721,13 +6775,13 @@ msgstr ""
"Wolle jo dit elemint wiskje?"
#. 3hF6H
-#: include/svx/strings.hrc:1188
+#: include/svx/strings.hrc:1197
msgctxt "RID_STR_QRY_REMOVE_ATTRIBUTE"
msgid "Do you really want to delete the attribute '$ATTRIBUTENAME'?"
msgstr "Wolle jo it attribút '$ATTRIBUTENAME' wiskje?"
#. AWEbJ
-#: include/svx/strings.hrc:1189
+#: include/svx/strings.hrc:1198
msgctxt "RID_STR_QRY_REMOVE_SUBMISSION"
msgid ""
"Deleting the submission '$SUBMISSIONNAME' affects all controls currently bound to this submission.\n"
@@ -6739,7 +6793,7 @@ msgstr ""
"Wolle jo de yntsjinning wiskje?"
#. SGiK5
-#: include/svx/strings.hrc:1190
+#: include/svx/strings.hrc:1199
msgctxt "RID_STR_QRY_REMOVE_BINDING"
msgid ""
"Deleting the binding '$BINDINGNAME' affects all controls currently bound to this binding.\n"
@@ -6751,994 +6805,994 @@ msgstr ""
"Wolle jo de bining wiskje?"
#. 2zzHP
-#: include/svx/strings.hrc:1191
+#: include/svx/strings.hrc:1200
msgctxt "RID_STR_INVALID_XMLNAME"
msgid "The name '%1' is not valid in XML. Please enter a different name."
msgstr "De namme '%1' is net jildich yn XML. Fier in oare namme yn."
#. 4nAtc
-#: include/svx/strings.hrc:1192
+#: include/svx/strings.hrc:1201
msgctxt "RID_STR_INVALID_XMLPREFIX"
msgid "The prefix '%1' is not valid in XML. Please enter a different prefix."
msgstr "It foarheaksel '%1' is net jildich yn XML. Selektearje in oar foarheaksel."
#. qrFQD
-#: include/svx/strings.hrc:1193
+#: include/svx/strings.hrc:1202
msgctxt "RID_STR_DOUBLE_MODELNAME"
msgid "The name '%1' already exists. Please enter a new name."
msgstr "De namme '%1 bestiet al. Fier in oare namme yn."
#. DKkaw
-#: include/svx/strings.hrc:1194
+#: include/svx/strings.hrc:1203
msgctxt "RID_STR_EMPTY_SUBMISSIONNAME"
msgid "The submission must have a name."
msgstr "De yntsjinning moat in namme ha."
#. xcAaD
-#: include/svx/strings.hrc:1195
+#: include/svx/strings.hrc:1204
msgctxt "RID_STR_METHOD_POST"
msgid "Post"
msgstr "Ferstjoere"
#. XGRQA
-#: include/svx/strings.hrc:1196
+#: include/svx/strings.hrc:1205
msgctxt "RID_STR_METHOD_PUT"
msgid "Put"
msgstr "Sette"
#. tkRR3
-#: include/svx/strings.hrc:1197
+#: include/svx/strings.hrc:1206
msgctxt "RID_STR_METHOD_GET"
msgid "Get"
msgstr "Krij"
#. fsyAL
-#: include/svx/strings.hrc:1198
+#: include/svx/strings.hrc:1207
msgctxt "RID_STR_REPLACE_NONE"
msgid "None"
msgstr "Gjint"
#. Bjxmg
-#: include/svx/strings.hrc:1199
+#: include/svx/strings.hrc:1208
msgctxt "RID_STR_REPLACE_INST"
msgid "Instance"
msgstr "Eksimplaar"
#. affmF
-#: include/svx/strings.hrc:1200
+#: include/svx/strings.hrc:1209
msgctxt "RID_STR_REPLACE_DOC"
msgid "Document"
msgstr "Dokumint"
#. gJLHj
-#: include/svx/strings.hrc:1201
+#: include/svx/strings.hrc:1210
msgctxt "RID_STR_DATANAV_SUBM_BIND"
msgid "Binding: "
msgstr "Bining: "
#. AEHco
-#: include/svx/strings.hrc:1202
+#: include/svx/strings.hrc:1211
msgctxt "RID_STR_DATANAV_SUBM_REF"
msgid "Reference: "
msgstr "Ferwizing: "
#. iLaBC
-#: include/svx/strings.hrc:1203
+#: include/svx/strings.hrc:1212
msgctxt "RID_STR_DATANAV_SUBM_ACTION"
msgid "Action: "
msgstr "Aksje: "
#. HBV5Q
-#: include/svx/strings.hrc:1204
+#: include/svx/strings.hrc:1213
msgctxt "RID_STR_DATANAV_SUBM_METHOD"
msgid "Method: "
msgstr "Metoade: "
#. dAN2F
-#: include/svx/strings.hrc:1205
+#: include/svx/strings.hrc:1214
msgctxt "RID_STR_DATANAV_SUBM_REPLACE"
msgid "Replace: "
msgstr "Ferfange: "
#. QMiqA
-#: include/svx/strings.hrc:1206
+#: include/svx/strings.hrc:1215
msgctxt "RID_STR_DATANAV_ADD_ELEMENT"
msgid "Add Element"
msgstr "Elemint taheakje"
#. C9YBB
-#: include/svx/strings.hrc:1207
+#: include/svx/strings.hrc:1216
msgctxt "RID_STR_DATANAV_EDIT_ELEMENT"
msgid "Edit Element"
msgstr "Elemint bewurkje"
#. XAh7B
-#: include/svx/strings.hrc:1208
+#: include/svx/strings.hrc:1217
msgctxt "RID_STR_DATANAV_REMOVE_ELEMENT"
msgid "Delete Element"
msgstr "Elemint wiskje"
#. CLHER
-#: include/svx/strings.hrc:1209
+#: include/svx/strings.hrc:1218
msgctxt "RID_STR_DATANAV_ADD_ATTRIBUTE"
msgid "Add Attribute"
msgstr "Attribút taheakje"
#. 6Ycoo
-#: include/svx/strings.hrc:1210
+#: include/svx/strings.hrc:1219
msgctxt "RID_STR_DATANAV_EDIT_ATTRIBUTE"
msgid "Edit Attribute"
msgstr "Attribút bewurkje"
#. 6dSAd
-#: include/svx/strings.hrc:1211
+#: include/svx/strings.hrc:1220
msgctxt "RID_STR_DATANAV_REMOVE_ATTRIBUTE"
msgid "Delete Attribute"
msgstr "Attribút wiskje"
#. Ljhja
-#: include/svx/strings.hrc:1212
+#: include/svx/strings.hrc:1221
msgctxt "RID_STR_DATANAV_ADD_BINDING"
msgid "Add Binding"
msgstr "Bining taheakje"
#. CHTrw
-#: include/svx/strings.hrc:1213
+#: include/svx/strings.hrc:1222
msgctxt "RID_STR_DATANAV_EDIT_BINDING"
msgid "Edit Binding"
msgstr "Bining bewurkje"
#. yYwEG
-#: include/svx/strings.hrc:1214
+#: include/svx/strings.hrc:1223
msgctxt "RID_STR_DATANAV_REMOVE_BINDING"
msgid "Delete Binding"
msgstr "Bining wiskje"
#. yVch8
-#: include/svx/strings.hrc:1215
+#: include/svx/strings.hrc:1224
msgctxt "RID_STR_DATANAV_ADD_SUBMISSION"
msgid "Add Submission"
msgstr "Yntsjinning taheakje"
#. AX58u
-#: include/svx/strings.hrc:1216
+#: include/svx/strings.hrc:1225
msgctxt "RID_STR_DATANAV_EDIT_SUBMISSION"
msgid "Edit Submission"
msgstr "Yntsjinning bewurkje"
#. DFxmD
-#: include/svx/strings.hrc:1217
+#: include/svx/strings.hrc:1226
msgctxt "RID_STR_DATANAV_REMOVE_SUBMISSION"
msgid "Delete Submission"
msgstr "Yntsjinning wiskje"
#. qvvD7
-#: include/svx/strings.hrc:1218
+#: include/svx/strings.hrc:1227
msgctxt "RID_STR_ELEMENT"
msgid "Element"
msgstr "Elemint"
#. U4Btb
-#: include/svx/strings.hrc:1219
+#: include/svx/strings.hrc:1228
msgctxt "RID_STR_ATTRIBUTE"
msgid "Attribute"
msgstr "Attribút"
#. Prceg
-#: include/svx/strings.hrc:1220
+#: include/svx/strings.hrc:1229
msgctxt "RID_STR_BINDING"
msgid "Binding"
msgstr "Bining"
#. iFARB
-#: include/svx/strings.hrc:1221
+#: include/svx/strings.hrc:1230
msgctxt "RID_STR_BINDING_EXPR"
msgid "Binding expression"
msgstr "Binende ekspresje"
#. BTmNa
-#: include/svx/strings.hrc:1223
+#: include/svx/strings.hrc:1232
msgctxt "RID_SVXSTR_QUERY_EXIT_RECOVERY"
msgid "Are you sure you want to discard the %PRODUCTNAME document recovery data?"
msgstr "Wolle jo it ferheljen fan it %PRODUCTNAME dokumint ôfbrekke?"
#. 5WjQZ
-#: include/svx/strings.hrc:1225
+#: include/svx/strings.hrc:1234
msgctxt "RID_SVXSTR_RULER_TAB_LEFT"
msgid "Left"
msgstr "Links"
#. JC7pc
-#: include/svx/strings.hrc:1226
+#: include/svx/strings.hrc:1235
msgctxt "RID_SVXSTR_RULER_TAB_RIGHT"
msgid "Right"
msgstr "Rjochts"
#. MhfuC
-#: include/svx/strings.hrc:1227
+#: include/svx/strings.hrc:1236
msgctxt "RID_SVXSTR_RULER_TAB_CENTER"
msgid "Center"
msgstr "Sintrearre"
#. kX7GR
-#: include/svx/strings.hrc:1228
+#: include/svx/strings.hrc:1237
msgctxt "RID_SVXSTR_RULER_TAB_DECIMAL"
msgid "Decimal"
msgstr "Desimaal"
#. 7vecp
-#: include/svx/strings.hrc:1230
+#: include/svx/strings.hrc:1239
msgctxt "RID_SVXSTR_INSERT_HELPTEXT"
msgid "Insert mode. Click to change to overwrite mode."
msgstr "Ynfoegjen modus. Klik om nei oerskriuw modus te wikseljen."
#. ZCWNC
-#: include/svx/strings.hrc:1231
+#: include/svx/strings.hrc:1240
msgctxt "RID_SVXSTR_OVERWRITE_HELPTEXT"
msgid "Overwrite mode. Click to change to insert mode."
msgstr "Oerskriuw modus. Klik om nei ynfoegjen modus te wikseljen."
#. 5GD8g
#. To be shown in the status bar when in overwrite mode, please try to make it not longer than the word 'Overwrite'.
-#: include/svx/strings.hrc:1233
+#: include/svx/strings.hrc:1242
msgctxt "RID_SVXSTR_OVERWRITE_TEXT"
msgid "Overwrite"
msgstr "Oerskriuwe"
#. qqCSF
-#: include/svx/strings.hrc:1234
+#: include/svx/strings.hrc:1243
msgctxt "RID_SVXSTR_INSERT_TEXT"
msgid "Insert"
msgstr "Ynfoegje"
#. Dh5A2
-#: include/svx/strings.hrc:1235
+#: include/svx/strings.hrc:1244
msgctxt "RID_SVXSTR_XMLSEC_SIG_OK"
msgid "Digital Signature: The document signature is OK."
msgstr "Digitale ûndertekening: De dokumint ûndertekening is Okee."
#. xZprv
-#: include/svx/strings.hrc:1236
+#: include/svx/strings.hrc:1245
msgctxt "RID_SVXSTR_XMLSEC_SIG_OK_NO_VERIFY"
msgid "Digital Signature: The document signature is OK, but the certificates could not be validated."
msgstr "Digitale ûndertekening: De dokumint ûndertekening is Okee, mar de sertifikaten kinne net ferifiearre wurde."
#. Yydkh
-#: include/svx/strings.hrc:1237
+#: include/svx/strings.hrc:1246
msgctxt "RID_SVXSTR_XMLSEC_SIG_NOT_OK"
msgid "Digital Signature: The document signature does not match the document content. We strongly recommend you not to trust this document."
msgstr "Digitale ûndertekening: De dokumint ûndertekening komt net oerien mei de dokumint ynhâld. Wy riede mei klam oan om dit dokumint net te betrouwen."
#. X7CjP
-#: include/svx/strings.hrc:1238
+#: include/svx/strings.hrc:1247
msgctxt "RID_SVXSTR_XMLSEC_NO_SIG"
msgid "Digital Signature: The document is not signed."
msgstr "Digitale ûndertekening: It dokumint is net ûndertekene."
#. BRmFY
-#: include/svx/strings.hrc:1239
+#: include/svx/strings.hrc:1248
msgctxt "RID_SVXSTR_XMLSEC_SIG_CERT_OK_PARTIAL_SIG"
msgid "Digital Signature: The document signature and the certificate are OK, but not all parts of the document are signed."
msgstr "Digitale ûndertekening: De ûndertekening fan it dokumint en it sertifikaat binne Okee, mar net alle dielen fan it dokumint binne ûndertekene."
#. Swq5S
-#: include/svx/strings.hrc:1240
+#: include/svx/strings.hrc:1249
msgctxt "RID_SVXSTR_DOC_MODIFIED_YES"
msgid "The document has been modified. Click to save the document."
msgstr "It dokumint is feroare. Klik om it dokumint te bewarjen."
#. tRWKa
-#: include/svx/strings.hrc:1241
+#: include/svx/strings.hrc:1250
msgctxt "RID_SVXSTR_DOC_MODIFIED_NO"
msgid "The document has not been modified since the last save."
msgstr "It dokumint is net feroare sûnt it de lêste kear bewarre is."
#. 7C8GH
-#: include/svx/strings.hrc:1242
+#: include/svx/strings.hrc:1251
msgctxt "RID_SVXSTR_DOC_LOAD"
msgid "Loading document..."
msgstr "Dokumint wurdt laden..."
#. YbNsP
-#: include/svx/strings.hrc:1243
+#: include/svx/strings.hrc:1252
msgctxt "RID_SVXSTR_FIT_SLIDE"
msgid "Fit slide to current window."
msgstr "De dia oan it aktuele finster oanpasse."
#. jYTMN
-#: include/svx/strings.hrc:1244
+#: include/svx/strings.hrc:1253
msgctxt "RID_SVXSTR_WARN_MISSING_SMARTART"
msgid "Could not load all SmartArts. Saving in Microsoft Office 2010 or later would avoid this issue."
msgstr "Koe net alle SmartArts lade. Bewarje it yn Microsoft Office 2010 of letter om dizze swierrigens foar te kommen."
#. Bc5Sg
-#: include/svx/strings.hrc:1245
+#: include/svx/strings.hrc:1254
msgctxt "RID_SVXSTR_ZOOMTOOL_HINT"
msgid "Zoom factor. Right-click to change zoom factor or click to open Zoom dialog."
msgstr "Zoom faktor. Klik mei rjochts om it zoom faktor te feroarjen of klik om it Zoom dialoochskerm te iepenjen."
#. HCjAM
-#: include/svx/strings.hrc:1246
+#: include/svx/strings.hrc:1255
msgctxt "RID_SVXSTR_ZOOM_IN"
msgid "Zoom In"
msgstr "Zoom yn"
#. 2YBJE
-#: include/svx/strings.hrc:1247
+#: include/svx/strings.hrc:1256
msgctxt "RID_SVXSTR_ZOOM_OUT"
msgid "Zoom Out"
msgstr "Zoom út"
#. n9EyG
-#: include/svx/strings.hrc:1248
+#: include/svx/strings.hrc:1257
msgctxt "RID_SVXSTR_ZOOM_25"
msgid "25%"
msgstr "25%"
#. vNTaU
-#: include/svx/strings.hrc:1249
+#: include/svx/strings.hrc:1258
msgctxt "RID_SVXSTR_ZOOM_50"
msgid "50%"
msgstr "50%"
#. D6jxs
-#: include/svx/strings.hrc:1250
+#: include/svx/strings.hrc:1259
msgctxt "RID_SVXSTR_ZOOM_75"
msgid "75%"
msgstr "75%"
#. 2Bufm
-#: include/svx/strings.hrc:1251
+#: include/svx/strings.hrc:1260
msgctxt "RID_SVXSTR_ZOOM_100"
msgid "100%"
msgstr "100%"
#. E5Xj8
-#: include/svx/strings.hrc:1252
+#: include/svx/strings.hrc:1261
msgctxt "RID_SVXSTR_ZOOM_150"
msgid "150%"
msgstr "150%"
#. DjBVG
-#: include/svx/strings.hrc:1253
+#: include/svx/strings.hrc:1262
msgctxt "RID_SVXSTR_ZOOM_200"
msgid "200%"
msgstr "200%"
#. 6Axop
-#: include/svx/strings.hrc:1254
+#: include/svx/strings.hrc:1263
msgctxt "RID_SVXSTR_ZOOM_WHOLE_PAGE"
msgid "Entire Page"
msgstr "Hiele side"
#. 2UBAF
-#: include/svx/strings.hrc:1255
+#: include/svx/strings.hrc:1264
msgctxt "RID_SVXSTR_ZOOM_PAGE_WIDTH"
msgid "Page Width"
msgstr "Side breedte"
#. YBg9X
-#: include/svx/strings.hrc:1256
+#: include/svx/strings.hrc:1265
msgctxt "RID_SVXSTR_ZOOM_OPTIMAL_VIEW"
msgid "Optimal View"
msgstr "Optimale werjefte"
#. Wi5Fy
-#: include/svx/strings.hrc:1258
+#: include/svx/strings.hrc:1267
msgctxt "RID_SVXSTR_SEARCH_STYLES"
msgid "Including Styles"
msgstr "Ynklusyf stilen"
#. BJSzf
-#: include/svx/strings.hrc:1259
+#: include/svx/strings.hrc:1268
msgctxt "RID_SVXSTR_WRITER_STYLES"
msgid "Paragraph St~yles"
msgstr "Alinea st~yl"
#. ARuQM
-#: include/svx/strings.hrc:1260
+#: include/svx/strings.hrc:1269
msgctxt "RID_SVXSTR_CALC_STYLES"
msgid "Cell St~yles"
msgstr "Sel st~ilen"
#. 7ChAu
-#: include/svx/strings.hrc:1261
+#: include/svx/strings.hrc:1270
msgctxt "RID_SVXSTR_SEARCH"
msgid "Search for formatting"
msgstr "Sykje nei opmaak"
#. K6Ave
-#: include/svx/strings.hrc:1262
+#: include/svx/strings.hrc:1271
msgctxt "RID_SVXSTR_REPLACE"
msgid "Replace with formatting"
msgstr "Ferfange mei opmaak"
#. USdBy
-#: include/svx/strings.hrc:1263
+#: include/svx/strings.hrc:1272
msgctxt "RID_SVXSTR_SEARCH_END"
msgid "Reached the end of the document"
msgstr "Ein fan it dokumint berikt"
#. CVSwo
-#: include/svx/strings.hrc:1264
+#: include/svx/strings.hrc:1273
msgctxt "RID_SVXSTR_SEARCH_END_WRAPPED"
msgid "Reached the end of the document, continued from the beginning"
msgstr "Ha it ein fan it dokumint berikt, gean fierder fan ôf it begjin"
#. yCJzd
-#: include/svx/strings.hrc:1265
+#: include/svx/strings.hrc:1274
msgctxt "RID_SVXSTR_SEARCH_END_SHEET"
msgid "Reached the end of the sheet"
msgstr "Ein fan it blêd berikt"
#. Diftw
-#: include/svx/strings.hrc:1266
+#: include/svx/strings.hrc:1275
msgctxt "RID_SVXSTR_SEARCH_NOT_FOUND"
msgid "Search key not found"
msgstr "Syk begryp net fûn"
#. xACuY
-#: include/svx/strings.hrc:1267
+#: include/svx/strings.hrc:1276
msgctxt "RID_SVXSTR_SEARCH_NAV_ELEMENT_NOT_FOUND"
msgid "Navigation Element not found"
msgstr "Navigaasje elemint net fûn"
#. CGo5w
-#: include/svx/strings.hrc:1268
+#: include/svx/strings.hrc:1277
msgctxt "RID_SVXSTR_SEARCH_START"
msgid "Reached the beginning of the document"
msgstr "Begjin fan it dokumint berikt"
#. nDCC4
-#: include/svx/strings.hrc:1269
+#: include/svx/strings.hrc:1278
msgctxt "RID_SVXSTR_SEARCH_START_WRAPPED"
msgid "Reached the beginning of the document, continued from the end"
msgstr "Ha it begjin fan it dokumint berikt, gean fierder fan ôf it ein"
#. FNdxE
-#: include/svx/strings.hrc:1270
+#: include/svx/strings.hrc:1279
msgctxt "RID_SVXSTR_SEARCH_REMINDER_START_WRAPPED"
msgid "Reached the first reminder, continued from the last"
msgstr ""
#. hAzCn
-#: include/svx/strings.hrc:1271
+#: include/svx/strings.hrc:1280
msgctxt "RID_SVXSTR_SEARCH_REMINDER_END_WRAPPED"
msgid "Reached the last reminder, continued from the first"
msgstr ""
#. ihDqY
-#: include/svx/strings.hrc:1273
+#: include/svx/strings.hrc:1282
msgctxt "RID_SVXDLG_BMPMASK_STR_PALETTE"
msgid "Color Palette"
msgstr "Kleur palet"
#. sDL47
-#: include/svx/strings.hrc:1274
+#: include/svx/strings.hrc:1283
msgctxt "RID_SVXDLG_BMPMASK_STR_TITLE"
msgid "Color Replacer"
msgstr ""
#. 7FcWA
-#: include/svx/strings.hrc:1276
+#: include/svx/strings.hrc:1285
msgctxt "RID_SVXDLG_FLOAT3D_STR_TITLE"
msgid "3D Effects"
msgstr ""
#. j6dA6
-#: include/svx/strings.hrc:1278
+#: include/svx/strings.hrc:1287
msgctxt "RID_SVXSTR_ERR_OLD_PASSWD"
msgid "Invalid password"
msgstr "Unjildich wachtwurd"
#. JGJ9F
-#: include/svx/strings.hrc:1279
+#: include/svx/strings.hrc:1288
msgctxt "RID_SVXSTR_ERR_REPEAT_PASSWD"
msgid "Passwords do not match"
msgstr "Wachtwurden komme net oerien"
#. VHTRb
-#: include/svx/strings.hrc:1281
+#: include/svx/strings.hrc:1290
msgctxt "RID_SVXSTR_BULLET_DESCRIPTION_0"
msgid "Solid small circular bullets"
msgstr "Effen lytse rûne opsommingstekens"
#. AiNrB
-#: include/svx/strings.hrc:1282
+#: include/svx/strings.hrc:1291
msgctxt "RID_SVXSTR_BULLET_DESCRIPTION_1"
msgid "Solid large circular bullets"
msgstr "Effen grutte rûne opsommingstekens"
#. Vtk8J
-#: include/svx/strings.hrc:1283
+#: include/svx/strings.hrc:1292
msgctxt "RID_SVXSTR_BULLET_DESCRIPTION_2"
msgid "Solid diamond bullets"
msgstr "Effen rútfoarmige opsommingstekens"
#. bQFBw
-#: include/svx/strings.hrc:1284
+#: include/svx/strings.hrc:1293
msgctxt "RID_SVXSTR_BULLET_DESCRIPTION_3"
msgid "Solid large square bullets"
msgstr "Effen grutte fjouwerkante opsommingtekens"
#. 5eJDd
-#: include/svx/strings.hrc:1285
+#: include/svx/strings.hrc:1294
msgctxt "RID_SVXSTR_BULLET_DESCRIPTION_4"
msgid "Right pointing arrow bullets filled out"
msgstr "Utfolle opsommingetkens fan nei rjochts wizende pylken"
#. D8zQC
-#: include/svx/strings.hrc:1286
+#: include/svx/strings.hrc:1295
msgctxt "RID_SVXSTR_BULLET_DESCRIPTION_5"
msgid "Right pointing arrow bullets"
msgstr "Opsommingetkens fan nei rjochts wizende pylken"
#. QCULV
-#: include/svx/strings.hrc:1287
+#: include/svx/strings.hrc:1296
msgctxt "RID_SVXSTR_BULLET_DESCRIPTION_6"
msgid "Cross mark bullets"
msgstr "Krúskes as opsommingstekens"
#. XuXC7
-#: include/svx/strings.hrc:1288
+#: include/svx/strings.hrc:1297
msgctxt "RID_SVXSTR_BULLET_DESCRIPTION_7"
msgid "Check mark bullets"
msgstr "Finkjes as opsommingstekens"
#. cUEoG
-#: include/svx/strings.hrc:1289
+#: include/svx/strings.hrc:1298
msgctxt "RID_SVXSTR_SINGLENUM_DESCRIPTION_0"
msgid "Number 1) 2) 3)"
msgstr "Getal 1) 2) 3)"
#. P2aKH
-#: include/svx/strings.hrc:1290
+#: include/svx/strings.hrc:1299
msgctxt "RID_SVXSTR_SINGLENUM_DESCRIPTION_1"
msgid "Number 1. 2. 3."
msgstr "Getal 1. 2. 3."
#. W7chC
-#: include/svx/strings.hrc:1291
+#: include/svx/strings.hrc:1300
msgctxt "RID_SVXSTR_SINGLENUM_DESCRIPTION_2"
msgid "Number (1) (2) (3)"
msgstr "Getal (1) (2) (3)"
#. k3LBG
-#: include/svx/strings.hrc:1292
+#: include/svx/strings.hrc:1301
msgctxt "RID_SVXSTR_SINGLENUM_DESCRIPTION_3"
msgid "Uppercase Roman number I. II. III."
msgstr "Grutte Romeinske sifers I. II. III."
#. BPgDJ
-#: include/svx/strings.hrc:1293
+#: include/svx/strings.hrc:1302
msgctxt "RID_SVXSTR_SINGLENUM_DESCRIPTION_4"
msgid "Uppercase letter A) B) C)"
msgstr "Haadletters A) B) C)"
#. GooHz
-#: include/svx/strings.hrc:1294
+#: include/svx/strings.hrc:1303
msgctxt "RID_SVXSTR_SINGLENUM_DESCRIPTION_5"
msgid "Lowercase letter a) b) c)"
msgstr "Lytse letter a) b) c)"
#. k6waJ
-#: include/svx/strings.hrc:1295
+#: include/svx/strings.hrc:1304
msgctxt "RID_SVXSTR_SINGLENUM_DESCRIPTION_6"
msgid "Lowercase letter (a) (b) (c)"
msgstr "Lytse letter (a) (b) (c)"
#. ZiWKK
-#: include/svx/strings.hrc:1296
+#: include/svx/strings.hrc:1305
msgctxt "RID_SVXSTR_SINGLENUM_DESCRIPTION_7"
msgid "Lowercase Roman number i. ii. iii."
msgstr "Lytse Romeinske sifers i. ii. iii."
#. oDTBg
-#: include/svx/strings.hrc:1297
+#: include/svx/strings.hrc:1306
msgctxt "RID_SVXSTR_OUTLINENUM_DESCRIPTION_0"
msgid "Numeric, numeric, lowercase letters, solid small circular bullet"
msgstr "Numeryk, numeryk, lytse letters, effen lytse rûne opsommingsteken"
#. m56fN
-#: include/svx/strings.hrc:1298
+#: include/svx/strings.hrc:1307
msgctxt "RID_SVXSTR_OUTLINENUM_DESCRIPTION_1"
msgid "Numeric, lowercase letters, solid small circular bullet"
msgstr "Numeryk, lytse letters, effen lytse rûne opsommingsteken"
#. RyTLW
-#: include/svx/strings.hrc:1299
+#: include/svx/strings.hrc:1308
msgctxt "RID_SVXSTR_OUTLINENUM_DESCRIPTION_2"
msgid "Numeric, lowercase letters, lowercase Roman, uppercase letters, solid small circular bullet"
msgstr "Numeryk, lytse letters, lytse Romeinske sifers, haadletters, effen lytse rûne opsommingsteken"
#. GAfTp
-#: include/svx/strings.hrc:1300
+#: include/svx/strings.hrc:1309
msgctxt "RID_SVXSTR_OUTLINENUM_DESCRIPTION_3"
msgid "Numeric"
msgstr "Numeryk"
#. gjEgN
-#: include/svx/strings.hrc:1301
+#: include/svx/strings.hrc:1310
msgctxt "RID_SVXSTR_OUTLINENUM_DESCRIPTION_4"
msgid "Uppercase Roman, uppercase letters, lowercase Roman, lowercase letters, solid small circular bullet"
msgstr "Grutte Romeinske sifers, haadletters, lytse Romeinske sifers, lytse letters, effen lytse rûne opsommingsteken"
#. DZ2kE
-#: include/svx/strings.hrc:1302
+#: include/svx/strings.hrc:1311
msgctxt "RID_SVXSTR_OUTLINENUM_DESCRIPTION_5"
msgid "Uppercase letters, uppercase Roman, lowercase letters, lowercase Roman, solid small circular bullet"
msgstr "Haadletters, grutte Romeinske sifers, lytse letter, lytse Romeinske sifers, effen lytse rûne opsommingsteken"
#. TV9Mc
-#: include/svx/strings.hrc:1303
+#: include/svx/strings.hrc:1312
msgctxt "RID_SVXSTR_OUTLINENUM_DESCRIPTION_6"
msgid "Numeric with all sublevels"
msgstr "Numeryk mei alle subnivo's"
#. tiXu5
-#: include/svx/strings.hrc:1304
+#: include/svx/strings.hrc:1313
msgctxt "RID_SVXSTR_OUTLINENUM_DESCRIPTION_7"
msgid "Right pointing bullet, right pointing arrow bullet, solid diamond bullet, solid small circular bullet"
msgstr "Rjochtswizende opsommingsteken, rjochtswizende pylkfoarmige opsommingsteken, effen lytse rûne opsommingsteken"
#. nEJiF
-#: include/svx/strings.hrc:1306
+#: include/svx/strings.hrc:1315
msgctxt "RID_SVXSTR_SAFEMODE_ZIP_FAILURE"
msgid "The zip file could not be created."
msgstr "De zip triem koe net lêzen wurde."
#. CC6Sw
-#: include/svx/strings.hrc:1308
+#: include/svx/strings.hrc:1317
msgctxt "RID_SVXSTR_STYLEFAMILY_TABLEDESIGN"
msgid "Table Design Styles"
msgstr "Tabel ûntwerp stilen"
#. c69eB
-#: include/svx/strings.hrc:1310
+#: include/svx/strings.hrc:1319
msgctxt "RID_SVXSTR_NUM_UNDO_ACTIONS"
msgid "Actions to undo: $(ARG1)"
msgstr "Aksjes om ûngedien te meitsjen: $(ARG1)"
#. nsioo
-#: include/svx/strings.hrc:1311
+#: include/svx/strings.hrc:1320
msgctxt "RID_SVXSTR_NUM_UNDO_ACTION"
msgid "Actions to undo: $(ARG1)"
msgstr "Aksjes om ûngedien te meitsjen: $(ARG1)"
#. DzJ9Y
-#: include/svx/strings.hrc:1312
+#: include/svx/strings.hrc:1321
msgctxt "RID_SVXSTR_NUM_REDO_ACTIONS"
msgid "Actions to redo: $(ARG1)"
msgstr "Aksjes om te werstellen: $(ARG1)"
#. HTTW5
-#: include/svx/strings.hrc:1313
+#: include/svx/strings.hrc:1322
msgctxt "RID_SVXSTR_NUM_REDO_ACTION"
msgid "Actions to redo: $(ARG1)"
msgstr "Aksjes om te werstellen: $(ARG1)"
#. H9jn7
-#: include/svx/strings.hrc:1315
+#: include/svx/strings.hrc:1324
msgctxt "RID_SVXSTR_FINDBAR_FIND"
msgid "Find"
msgstr "Sykje"
#. WbEFL
-#: include/svx/strings.hrc:1316
+#: include/svx/strings.hrc:1325
msgctxt "RID_SVXSTR_FINDBAR_MATCHCASE"
msgid "Match Case"
msgstr "Haadletter gefoelich"
#. 59ENV
-#: include/svx/strings.hrc:1317
+#: include/svx/strings.hrc:1326
msgctxt "RID_SVXSTR_FINDBAR_SEARCHFORMATTED"
msgid "Formatted Display"
msgstr "Opmakke skerm"
#. vYw6p
-#: include/svx/strings.hrc:1319
+#: include/svx/strings.hrc:1328
msgctxt "STR_IMAGE_ORIGINAL_SIZE"
msgid "$(WIDTH) x $(HEIGHT) ($(WIDTH_IN_PX) x $(HEIGHT_IN_PX) px)"
msgstr "$(WIDTH) x $(HEIGHT) ($(WIDTH_IN_PX) x $(HEIGHT_IN_PX) px)"
#. JEkzY
-#: include/svx/strings.hrc:1320
+#: include/svx/strings.hrc:1329
msgctxt "STR_IMAGE_VIEW_SIZE"
msgid "$(WIDTH) x $(HEIGHT) at $(DPI) DPI"
msgstr "$(WIDTH) x $(HEIGHT) op $(DPI) DPI"
#. n8VBe
-#: include/svx/strings.hrc:1321
+#: include/svx/strings.hrc:1330
msgctxt "STR_IMAGE_CAPACITY"
msgid "$(CAPACITY) kiB"
msgstr "$(CAPACITY) kiB"
#. 8GqWz
-#: include/svx/strings.hrc:1322
+#: include/svx/strings.hrc:1331
msgctxt "STR_IMAGE_GIF"
msgid "Gif image"
msgstr "Gif ôfbylding"
#. G2q7M
-#: include/svx/strings.hrc:1323
+#: include/svx/strings.hrc:1332
msgctxt "STR_IMAGE_JPEG"
msgid "Jpeg image"
msgstr "Jpeg ôfbylding"
#. oGKBg
-#: include/svx/strings.hrc:1324
+#: include/svx/strings.hrc:1333
msgctxt "STR_IMAGE_PNG"
msgid "PNG image"
msgstr "PNG ôfbylding"
#. Fkrjs
-#: include/svx/strings.hrc:1325
+#: include/svx/strings.hrc:1334
msgctxt "STR_IMAGE_TIFF"
msgid "TIFF image"
msgstr "TIFF ôfbylding"
#. VWyEb
-#: include/svx/strings.hrc:1326
+#: include/svx/strings.hrc:1335
msgctxt "STR_IMAGE_WMF"
msgid "WMF image"
msgstr "WMF ôfbylding"
#. pCpoE
-#: include/svx/strings.hrc:1327
+#: include/svx/strings.hrc:1336
msgctxt "STR_IMAGE_MET"
msgid "MET image"
msgstr "MET ôfbylding"
#. DELaB
-#: include/svx/strings.hrc:1328
+#: include/svx/strings.hrc:1337
msgctxt "STR_IMAGE_PCT"
msgid "PCT image"
msgstr "PCT ôfbylding"
#. 3AZAG
-#: include/svx/strings.hrc:1329
+#: include/svx/strings.hrc:1338
msgctxt "STR_IMAGE_SVG"
msgid "SVG image"
msgstr "SVG ôfbylding"
#. aCEJW
-#: include/svx/strings.hrc:1330
+#: include/svx/strings.hrc:1339
msgctxt "STR_IMAGE_BMP"
msgid "BMP image"
msgstr "BMP ôfbylding"
#. p2L8C
-#: include/svx/strings.hrc:1331
+#: include/svx/strings.hrc:1340
msgctxt "STR_IMAGE_UNKNOWN"
msgid "Unknown"
msgstr "Unbekend"
#. 8LBFX
-#: include/svx/strings.hrc:1333
+#: include/svx/strings.hrc:1342
msgctxt "STR_SWITCH"
msgid "Switch"
msgstr "Wikselje"
#. xLF42
-#: include/svx/strings.hrc:1335
+#: include/svx/strings.hrc:1344
msgctxt "RID_SVXSTR_UNDO_GRAFMODE"
msgid "Image Mode"
msgstr "Ofbylding modus"
#. fw5hA
-#: include/svx/strings.hrc:1336
+#: include/svx/strings.hrc:1345
msgctxt "RID_SVXSTR_UNDO_GRAFRED"
msgid "Red"
msgstr "Read"
#. CiQvY
-#: include/svx/strings.hrc:1337
+#: include/svx/strings.hrc:1346
msgctxt "RID_SVXSTR_UNDO_GRAFGREEN"
msgid "Green"
msgstr "Grien"
#. BhvBe
-#: include/svx/strings.hrc:1338
+#: include/svx/strings.hrc:1347
msgctxt "RID_SVXSTR_UNDO_GRAFBLUE"
msgid "Blue"
msgstr "Blau"
#. HSP36
-#: include/svx/strings.hrc:1339
+#: include/svx/strings.hrc:1348
msgctxt "RID_SVXSTR_UNDO_GRAFLUMINANCE"
msgid "Brightness"
msgstr "Helderheid"
#. w5BYP
-#: include/svx/strings.hrc:1340
+#: include/svx/strings.hrc:1349
msgctxt "RID_SVXSTR_UNDO_GRAFCONTRAST"
msgid "Contrast"
msgstr "Kontrast"
#. EZUjS
-#: include/svx/strings.hrc:1341
+#: include/svx/strings.hrc:1350
msgctxt "RID_SVXSTR_UNDO_GRAFGAMMA"
msgid "Gamma"
msgstr "Gamma"
#. ernMB
-#: include/svx/strings.hrc:1342
+#: include/svx/strings.hrc:1351
msgctxt "RID_SVXSTR_UNDO_GRAFTRANSPARENCY"
msgid "Transparency"
msgstr "Trochsichtich"
#. LdkNB
-#: include/svx/strings.hrc:1343
+#: include/svx/strings.hrc:1352
msgctxt "RID_SVXSTR_GRAFCROP"
msgid "Crop"
msgstr "Bysnije"
#. TJmBu
-#: include/svx/strings.hrc:1345
+#: include/svx/strings.hrc:1354
msgctxt "RID_SVXITEMS_ORI_STANDARD"
msgid "Default orientation"
msgstr "Standert print stân"
#. WQqju
-#: include/svx/strings.hrc:1346
+#: include/svx/strings.hrc:1355
msgctxt "RID_SVXITEMS_ORI_TOPBOTTOM"
msgid "From top to bottom"
msgstr "Fan ôf boppe nei ûnderen"
#. ipfz6
-#: include/svx/strings.hrc:1347
+#: include/svx/strings.hrc:1356
msgctxt "RID_SVXITEMS_ORI_BOTTOMTOP"
msgid "Bottom to Top"
msgstr "Underen nei boppe"
#. MLR44
-#: include/svx/strings.hrc:1348
+#: include/svx/strings.hrc:1357
msgctxt "RID_SVXITEMS_ORI_STACKED"
msgid "Stacked"
msgstr "Steapele"
#. vUDeh
-#: include/svx/strings.hrc:1349
+#: include/svx/strings.hrc:1358
msgctxt "RID_SVXITEMS_MARGIN_LEFT"
msgid "Left margin: "
msgstr "Linker marzje: "
#. EFBbE
-#: include/svx/strings.hrc:1350
+#: include/svx/strings.hrc:1359
msgctxt "RID_SVXITEMS_MARGIN_TOP"
msgid "Top margin: "
msgstr "Boppe marzje: "
#. 7HeyP
-#: include/svx/strings.hrc:1351
+#: include/svx/strings.hrc:1360
msgctxt "RID_SVXITEMS_MARGIN_RIGHT"
msgid "Right margin: "
msgstr "Rjochter marzje: "
#. HCuWQ
-#: include/svx/strings.hrc:1352
+#: include/svx/strings.hrc:1361
msgctxt "RID_SVXITEMS_MARGIN_BOTTOM"
msgid "Bottom margin: "
msgstr "Under marzje: "
#. zD9BB
-#: include/svx/strings.hrc:1353
+#: include/svx/strings.hrc:1362
msgctxt "RID_SVXITEMS_PAGE_COMPLETE"
msgid "Page Description: "
msgstr "Side beskriuwing: "
#. a4eSJ
-#: include/svx/strings.hrc:1354
+#: include/svx/strings.hrc:1363
msgctxt "RID_SVXITEMS_PAGE_NUM_CHR_UPPER"
msgid "Capitals"
msgstr "Haadletters"
#. DuQGP
-#: include/svx/strings.hrc:1355
+#: include/svx/strings.hrc:1364
msgctxt "RID_SVXITEMS_PAGE_NUM_CHR_LOWER"
msgid "Lowercase"
msgstr "Lyste letters"
#. nWQ7R
-#: include/svx/strings.hrc:1356
+#: include/svx/strings.hrc:1365
msgctxt "RID_SVXITEMS_PAGE_NUM_ROM_UPPER"
msgid "Uppercase Roman"
msgstr "Romeinske sifers haadletters"
#. PxkPZ
-#: include/svx/strings.hrc:1357
+#: include/svx/strings.hrc:1366
msgctxt "RID_SVXITEMS_PAGE_NUM_ROM_LOWER"
msgid "Lowercase Roman"
msgstr "Romeinske sifers lytse letters"
#. B7YEa
-#: include/svx/strings.hrc:1358
+#: include/svx/strings.hrc:1367
msgctxt "RID_SVXITEMS_PAGE_NUM_ARABIC"
msgid "Arabic"
msgstr "Arabysk"
#. vPbGB
-#: include/svx/strings.hrc:1359
+#: include/svx/strings.hrc:1368
msgctxt "RID_SVXITEMS_PAGE_NUM_NONE"
msgid "None"
msgstr "Gjint"
#. akGGo
-#: include/svx/strings.hrc:1360
+#: include/svx/strings.hrc:1369
msgctxt "RID_SVXITEMS_PAGE_LAND_TRUE"
msgid "Landscape"
msgstr "Lizzend"
#. bbcaZ
-#: include/svx/strings.hrc:1361
+#: include/svx/strings.hrc:1370
msgctxt "RID_SVXITEMS_PAGE_LAND_FALSE"
msgid "Portrait"
msgstr "Steand"
#. BQtGg
-#: include/svx/strings.hrc:1362
+#: include/svx/strings.hrc:1371
msgctxt "RID_SVXITEMS_PAGE_USAGE_LEFT"
msgid "Left"
msgstr "Links"
#. JWFLj
-#: include/svx/strings.hrc:1363
+#: include/svx/strings.hrc:1372
msgctxt "RID_SVXITEMS_PAGE_USAGE_RIGHT"
msgid "Right"
msgstr "Rjochts"
#. bxvGx
-#: include/svx/strings.hrc:1364
+#: include/svx/strings.hrc:1373
msgctxt "RID_SVXITEMS_PAGE_USAGE_ALL"
msgid "All"
msgstr "Alle"
#. S3nm4
-#: include/svx/strings.hrc:1365
+#: include/svx/strings.hrc:1374
msgctxt "RID_SVXITEMS_PAGE_USAGE_MIRROR"
msgid "Mirrored"
msgstr "Spegele"
#. dcvEJ
-#: include/svx/strings.hrc:1366
+#: include/svx/strings.hrc:1375
msgctxt "RID_SVXITEMS_AUTHOR_COMPLETE"
msgid "Author: "
msgstr "Skriuwer: "
#. 2siC9
-#: include/svx/strings.hrc:1367
+#: include/svx/strings.hrc:1376
msgctxt "RID_SVXITEMS_DATE_COMPLETE"
msgid "Date: "
msgstr "Datum: "
#. pWoLe
-#: include/svx/strings.hrc:1368
+#: include/svx/strings.hrc:1377
msgctxt "RID_SVXITEMS_TEXT_COMPLETE"
msgid "Text: "
msgstr "Tekst: "
#. pAABc
-#: include/svx/strings.hrc:1369
+#: include/svx/strings.hrc:1378
msgctxt "RID_SVXITEMS_BRUSH_CHAR"
msgid "Character background"
msgstr "Teken eftergrûn"
#. Deknh
-#: include/svx/strings.hrc:1371
+#: include/svx/strings.hrc:1380
msgctxt "STR_COLORTABLE"
msgid "Color Palette"
msgstr "Kleur palet"
#. 9XFJS
#. Used in the Slide Setup dialog of Impress
-#: include/svx/strings.hrc:1374
+#: include/svx/strings.hrc:1383
msgctxt "STR_SLIDE_NUMBERS"
msgid "Slide numbers:"
msgstr "Dia nûmers:"
#. qWooV
#. String for saving modified image (instead of original)
-#: include/svx/strings.hrc:1377
+#: include/svx/strings.hrc:1386
msgctxt "RID_SVXSTR_SAVE_MODIFIED_IMAGE"
msgid ""
"The image has been modified. By default the original image will be saved.\n"
@@ -7748,1856 +7802,1856 @@ msgstr ""
"Wolle jo de feroare ferzje bewarje?"
#. KycVH
-#: include/svx/strings.hrc:1379
+#: include/svx/strings.hrc:1388
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Basic Latin"
msgstr "Latynsk - basis"
#. bcjRA
-#: include/svx/strings.hrc:1380
+#: include/svx/strings.hrc:1389
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Latin-1"
msgstr "Latynsk-1"
#. h6THj
-#: include/svx/strings.hrc:1381
+#: include/svx/strings.hrc:1390
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Latin Extended-A"
msgstr "Latynsk útwreide-A"
#. o4EF9
-#: include/svx/strings.hrc:1382
+#: include/svx/strings.hrc:1391
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Latin Extended-B"
msgstr "Latynsk útwreide-B"
#. W3CGs
-#: include/svx/strings.hrc:1383
+#: include/svx/strings.hrc:1392
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "IPA Extensions"
msgstr "IPA tafoegingen"
#. yZjF6
-#: include/svx/strings.hrc:1384
+#: include/svx/strings.hrc:1393
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Spacing Modifier Letters"
msgstr "Feroarjende letters"
#. EASZR
-#: include/svx/strings.hrc:1385
+#: include/svx/strings.hrc:1394
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Combining Diacritical Marks"
msgstr "Kombinearjende diakrityske tekens"
#. wBjC4
-#: include/svx/strings.hrc:1386
+#: include/svx/strings.hrc:1395
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Basic Greek"
msgstr "Gryksk - basis"
#. Dh8Es
-#: include/svx/strings.hrc:1387
+#: include/svx/strings.hrc:1396
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Greek Symbols And Coptic"
msgstr "Grykske symboalen en koptysk"
#. jGT5E
-#: include/svx/strings.hrc:1388
+#: include/svx/strings.hrc:1397
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Cyrillic"
msgstr "Syrillysk"
#. DQgLS
-#: include/svx/strings.hrc:1389
+#: include/svx/strings.hrc:1398
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Armenian"
msgstr "Armeensk"
#. kXEQY
-#: include/svx/strings.hrc:1390
+#: include/svx/strings.hrc:1399
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Basic Hebrew"
msgstr "Hebriuwsk - basis"
#. Cb8g4
-#: include/svx/strings.hrc:1391
+#: include/svx/strings.hrc:1400
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Hebrew Extended"
msgstr "Hebriuwsk - útwreide"
#. ZmDCd
-#: include/svx/strings.hrc:1392
+#: include/svx/strings.hrc:1401
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Basic Arabic"
msgstr "Arabysk - basis"
#. hZDFV
-#: include/svx/strings.hrc:1393
+#: include/svx/strings.hrc:1402
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Arabic Extended"
msgstr "Arabysk - útwreide"
#. c3CqD
-#: include/svx/strings.hrc:1394
+#: include/svx/strings.hrc:1403
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Devanagari"
msgstr "Devanagari"
#. EfVnG
-#: include/svx/strings.hrc:1395
+#: include/svx/strings.hrc:1404
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Bengali"
msgstr "Bengaalsk"
#. iWzLc
-#: include/svx/strings.hrc:1396
+#: include/svx/strings.hrc:1405
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Gurmukhi"
msgstr "Gurmukhi"
#. omacG
-#: include/svx/strings.hrc:1397
+#: include/svx/strings.hrc:1406
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Gujarati"
msgstr "Gujarati"
#. Cdwzw
-#: include/svx/strings.hrc:1398
+#: include/svx/strings.hrc:1407
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Odia"
msgstr "Odia"
#. BhEGN
-#: include/svx/strings.hrc:1399
+#: include/svx/strings.hrc:1408
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Tamil"
msgstr "Tamyl"
#. 6YkEo
-#: include/svx/strings.hrc:1400
+#: include/svx/strings.hrc:1409
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Telugu"
msgstr "Telugu"
#. J5qn4
-#: include/svx/strings.hrc:1401
+#: include/svx/strings.hrc:1410
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Kannada"
msgstr "Kannada"
#. 4UEFU
-#: include/svx/strings.hrc:1402
+#: include/svx/strings.hrc:1411
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Malayalam"
msgstr "Malayalam"
#. C5yzo
-#: include/svx/strings.hrc:1403
+#: include/svx/strings.hrc:1412
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Thai"
msgstr "Taisk"
#. EvjbD
-#: include/svx/strings.hrc:1404
+#: include/svx/strings.hrc:1413
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Lao"
msgstr "Laosyaansk"
#. HqFTh
-#: include/svx/strings.hrc:1405
+#: include/svx/strings.hrc:1414
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Basic Georgian"
msgstr "Geörgysk - basis"
#. npAc8
-#: include/svx/strings.hrc:1406
+#: include/svx/strings.hrc:1415
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Georgian Extended"
msgstr "Geörgysk - útwreide"
#. AHAB4
-#: include/svx/strings.hrc:1407
+#: include/svx/strings.hrc:1416
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Hangul Jamo"
msgstr "Hangul Jamo"
#. gMEFL
-#: include/svx/strings.hrc:1408
+#: include/svx/strings.hrc:1417
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Latin Extended Additionals"
msgstr "Latynsk útwreide ektra"
#. uVYXp
-#: include/svx/strings.hrc:1409
+#: include/svx/strings.hrc:1418
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Greek Extended"
msgstr "Gryksk - útwreide"
#. LEQg6
-#: include/svx/strings.hrc:1410
+#: include/svx/strings.hrc:1419
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "General punctuation"
msgstr "Algemiene ynterpunksje"
#. D9KFj
-#: include/svx/strings.hrc:1411
+#: include/svx/strings.hrc:1420
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Superscripts and Subscripts"
msgstr "Boppeskreaun en ûnderskreaun"
#. yaxYV
-#: include/svx/strings.hrc:1412
+#: include/svx/strings.hrc:1421
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Currency Symbols"
msgstr "Faluta symboalen"
#. jzA5i
-#: include/svx/strings.hrc:1413
+#: include/svx/strings.hrc:1422
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Combining Diacritical Symbols"
msgstr "Kombinearjende diakrityske symboalen"
#. CHNBZ
-#: include/svx/strings.hrc:1414
+#: include/svx/strings.hrc:1423
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Letterlike Symbols"
msgstr "Letter syboalen"
#. cDkEd
-#: include/svx/strings.hrc:1415
+#: include/svx/strings.hrc:1424
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Number Forms"
msgstr "Getal foarmen"
#. j25Fp
-#: include/svx/strings.hrc:1416
+#: include/svx/strings.hrc:1425
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Arrows"
msgstr "Pylken"
#. p5Tbx
-#: include/svx/strings.hrc:1417
+#: include/svx/strings.hrc:1426
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Mathematical Operators"
msgstr "Wiskundige operatoaren"
#. ckgof
-#: include/svx/strings.hrc:1418
+#: include/svx/strings.hrc:1427
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Miscellaneous Technical"
msgstr "Ferskate technyske tekens"
#. 8rXdw
-#: include/svx/strings.hrc:1419
+#: include/svx/strings.hrc:1428
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Control Pictures"
msgstr "Tekens op toetseboerd"
#. D4J8A
-#: include/svx/strings.hrc:1420
+#: include/svx/strings.hrc:1429
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Optical Character Recognition"
msgstr "Optyske teken werkenning"
#. hXwgf
-#: include/svx/strings.hrc:1421
+#: include/svx/strings.hrc:1430
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Enclosed Alphanumerics"
msgstr "Ynsletten alfanumerike tekens"
#. AD9HJ
-#: include/svx/strings.hrc:1422
+#: include/svx/strings.hrc:1431
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Box Drawing"
msgstr "Kader tekening"
#. vViaR
-#: include/svx/strings.hrc:1423
+#: include/svx/strings.hrc:1432
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Block Elements"
msgstr "Blok eleminten"
#. ok7ks
-#: include/svx/strings.hrc:1424
+#: include/svx/strings.hrc:1433
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Geometric Shapes"
msgstr "Geometryske foarmen"
#. sKty5
-#: include/svx/strings.hrc:1425
+#: include/svx/strings.hrc:1434
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Miscellaneous Symbols"
msgstr "Ferskate symboalen"
#. yDpNT
-#: include/svx/strings.hrc:1426
+#: include/svx/strings.hrc:1435
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Dingbats"
msgstr "Dingbats"
#. Cth4P
-#: include/svx/strings.hrc:1427
+#: include/svx/strings.hrc:1436
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "CJK Symbols And Punctuation"
msgstr "CJK tekens en ynterpunksje"
#. Bo4iK
-#: include/svx/strings.hrc:1428
+#: include/svx/strings.hrc:1437
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Hiragana"
msgstr "Hiragana"
#. i2Cdr
-#: include/svx/strings.hrc:1429
+#: include/svx/strings.hrc:1438
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Katakana"
msgstr "Katakana"
#. 9YYLD
-#: include/svx/strings.hrc:1430
+#: include/svx/strings.hrc:1439
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Bopomofo"
msgstr "Bopomofo"
#. F9UFG
-#: include/svx/strings.hrc:1431
+#: include/svx/strings.hrc:1440
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Hangul Compatibility Jamo"
msgstr "Hangul - kompatibele Jamo"
#. yeRDE
-#: include/svx/strings.hrc:1432
+#: include/svx/strings.hrc:1441
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "CJK Miscellaneous"
msgstr "CJK ferskate"
#. kPFs9
-#: include/svx/strings.hrc:1433
+#: include/svx/strings.hrc:1442
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Enclosed CJK Letters And Months"
msgstr "Ynsletten CJK tekens en moannen"
#. 6tAx6
-#: include/svx/strings.hrc:1434
+#: include/svx/strings.hrc:1443
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "CJK Compatibility"
msgstr "CJK kompatibiliteit"
#. VakXP
-#: include/svx/strings.hrc:1435
+#: include/svx/strings.hrc:1444
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Hangul"
msgstr "Hangul"
#. XzS6D
-#: include/svx/strings.hrc:1436
+#: include/svx/strings.hrc:1445
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "CJK Unified Ideographs"
msgstr "CJK ferienige ideogram"
#. JVCP5
-#: include/svx/strings.hrc:1437
+#: include/svx/strings.hrc:1446
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "CJK Unified Ideographs Extension A"
msgstr "CJK ferienige Ideogram tafoeging A"
#. Y33VK
-#: include/svx/strings.hrc:1438
+#: include/svx/strings.hrc:1447
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Private Use Area"
msgstr "Privee brûkme"
#. 8yYiM
-#: include/svx/strings.hrc:1439
+#: include/svx/strings.hrc:1448
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "CJK Compatibility Ideographs"
msgstr "CJK kompatibele Ideogram"
#. BEfFQ
-#: include/svx/strings.hrc:1440
+#: include/svx/strings.hrc:1449
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Alphabetic Presentation Forms"
msgstr "Alfabetyske presintaasje foarmen"
#. NCsAG
-#: include/svx/strings.hrc:1441
+#: include/svx/strings.hrc:1450
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Arabic Presentation Forms-A"
msgstr "Arabyske presintaasje foarmen-A"
#. adi8G
-#: include/svx/strings.hrc:1442
+#: include/svx/strings.hrc:1451
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Combining Half Marks"
msgstr "Kombinaasje heale tekens"
#. vLBhn
-#: include/svx/strings.hrc:1443
+#: include/svx/strings.hrc:1452
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "CJK Compatibility Forms"
msgstr "CJK kompatibele foarmen"
#. i6R3B
-#: include/svx/strings.hrc:1444
+#: include/svx/strings.hrc:1453
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Small Form Variants"
msgstr "Lyts foarm farianten"
#. 7EDCh
-#: include/svx/strings.hrc:1445
+#: include/svx/strings.hrc:1454
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Arabic Presentation Forms-B"
msgstr "Arabyske presintaasje foarmen-B"
#. WWoWx
-#: include/svx/strings.hrc:1446
+#: include/svx/strings.hrc:1455
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Half-width and Full-width Forms"
msgstr "Heale en folsleine breedte foarmen"
#. dkDXh
-#: include/svx/strings.hrc:1447
+#: include/svx/strings.hrc:1456
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Specials"
msgstr "Spesjaal"
#. GQSEx
-#: include/svx/strings.hrc:1448
+#: include/svx/strings.hrc:1457
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Yi Syllables"
msgstr "Yi lettergrepen"
#. BL66x
-#: include/svx/strings.hrc:1449
+#: include/svx/strings.hrc:1458
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Yi Radicals"
msgstr "Yi-radikalen"
#. cuQ2k
-#: include/svx/strings.hrc:1450
+#: include/svx/strings.hrc:1459
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Old Italic"
msgstr "Ald skeanprinte"
#. wtKAB
-#: include/svx/strings.hrc:1451
+#: include/svx/strings.hrc:1460
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Gothic"
msgstr "Gotysk"
#. GPFqC
-#: include/svx/strings.hrc:1452
+#: include/svx/strings.hrc:1461
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Deseret"
msgstr "Deseret"
#. 7AovD
-#: include/svx/strings.hrc:1453
+#: include/svx/strings.hrc:1462
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Byzantine Musical Symbols"
msgstr "Byzantynske muzyk symboalen"
#. G3GQF
-#: include/svx/strings.hrc:1454
+#: include/svx/strings.hrc:1463
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Musical Symbols"
msgstr "Muzyk symboalen"
#. YzBDD
-#: include/svx/strings.hrc:1455
+#: include/svx/strings.hrc:1464
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Mathematical Alphanumeric Symbols"
msgstr "Wiskundige alfanumerike symboalen"
#. 3XZRw
-#: include/svx/strings.hrc:1456
+#: include/svx/strings.hrc:1465
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "CJK Unified Ideographs Extension B"
msgstr "Ferienige CJK ideogrammen útwreiding B"
#. nZnQc
-#: include/svx/strings.hrc:1457
+#: include/svx/strings.hrc:1466
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "CJK Unified Ideographs Extension C"
msgstr "Ferienige CJK ideogrammen útwreiding C"
#. HBwZE
-#: include/svx/strings.hrc:1458
+#: include/svx/strings.hrc:1467
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "CJK Unified Ideographs Extension D"
msgstr "Ferienige CJK ideogrammen útwreiding D"
#. TTFkh
-#: include/svx/strings.hrc:1459
+#: include/svx/strings.hrc:1468
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "CJK Compatibility Ideographs Supplement"
msgstr "CJK kompatibele Ideogrammen oanfolling"
#. 2jALB
-#: include/svx/strings.hrc:1460
+#: include/svx/strings.hrc:1469
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Tags"
msgstr "Lebels"
#. 2iHJN
-#: include/svx/strings.hrc:1461
+#: include/svx/strings.hrc:1470
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Cyrillic Supplement"
msgstr "Syrillysk oanfolling"
#. ABgr9
-#: include/svx/strings.hrc:1462
+#: include/svx/strings.hrc:1471
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Variation Selectors"
msgstr "Fariaasje selektors"
#. a4q6S
-#: include/svx/strings.hrc:1463
+#: include/svx/strings.hrc:1472
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Supplementary Private Use Area-A"
msgstr "Oanfoljend gebiet foar privee brûkme-A"
#. k638K
-#: include/svx/strings.hrc:1464
+#: include/svx/strings.hrc:1473
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Supplementary Private Use Area-B"
msgstr "Oanfoljend gebiet foar privee brûkme-B"
#. pKFTg
-#: include/svx/strings.hrc:1465
+#: include/svx/strings.hrc:1474
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Limbu"
msgstr "Limbu"
#. TJHGp
-#: include/svx/strings.hrc:1466
+#: include/svx/strings.hrc:1475
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Tai Le"
msgstr "Tai Le"
#. nujxa
-#: include/svx/strings.hrc:1467
+#: include/svx/strings.hrc:1476
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Khmer Symbols"
msgstr "Khmer symboalen"
#. neD93
-#: include/svx/strings.hrc:1468
+#: include/svx/strings.hrc:1477
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Phonetic Extensions"
msgstr "Fonetyske tafoegingen"
#. C6LwC
-#: include/svx/strings.hrc:1469
+#: include/svx/strings.hrc:1478
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Miscellaneous Symbols And Arrows"
msgstr "Ferskate symboalen en pylken"
#. giR4r
-#: include/svx/strings.hrc:1470
+#: include/svx/strings.hrc:1479
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Yijing Hexagram Symbols"
msgstr "Yijing heksagram symboalen"
#. EqFxm
-#: include/svx/strings.hrc:1471
+#: include/svx/strings.hrc:1480
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Linear B Syllabary"
msgstr "Lineêr B lettergrepen"
#. VeZNe
-#: include/svx/strings.hrc:1472
+#: include/svx/strings.hrc:1481
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Linear B Ideograms"
msgstr "Lineêr B begryp tekens"
#. Tvkgh
-#: include/svx/strings.hrc:1473
+#: include/svx/strings.hrc:1482
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Aegean Numbers"
msgstr "Egeïske getallen"
#. CuThH
-#: include/svx/strings.hrc:1474
+#: include/svx/strings.hrc:1483
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Ugaritic"
msgstr "Ugaritysk"
#. nBtk5
-#: include/svx/strings.hrc:1475
+#: include/svx/strings.hrc:1484
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Shavian"
msgstr "Shavian"
#. vvMNk
-#: include/svx/strings.hrc:1476
+#: include/svx/strings.hrc:1485
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Osmanya"
msgstr "Osmaansk"
#. aiySp
-#: include/svx/strings.hrc:1477
+#: include/svx/strings.hrc:1486
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Sinhala"
msgstr "Sinhala"
#. PEGiu
-#: include/svx/strings.hrc:1478
+#: include/svx/strings.hrc:1487
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Tibetan"
msgstr "Tibetaansk"
#. tRBTP
-#: include/svx/strings.hrc:1479
+#: include/svx/strings.hrc:1488
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Myanmar"
msgstr "Myanmar"
#. 8sgGF
-#: include/svx/strings.hrc:1480
+#: include/svx/strings.hrc:1489
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Khmer"
msgstr "Kmer"
#. CdXvH
-#: include/svx/strings.hrc:1481
+#: include/svx/strings.hrc:1490
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Ogham"
msgstr "Ogham"
#. jFWRQ
-#: include/svx/strings.hrc:1482
+#: include/svx/strings.hrc:1491
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Runic"
msgstr "Runen"
#. jhzoc
-#: include/svx/strings.hrc:1483
+#: include/svx/strings.hrc:1492
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Syriac"
msgstr "Syrysk"
#. B66QG
-#: include/svx/strings.hrc:1484
+#: include/svx/strings.hrc:1493
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Thaana"
msgstr "Thaana"
#. j8cuG
-#: include/svx/strings.hrc:1485
+#: include/svx/strings.hrc:1494
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Ethiopic"
msgstr "Etiopysk"
#. AE5wq
-#: include/svx/strings.hrc:1486
+#: include/svx/strings.hrc:1495
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Cherokee"
msgstr "Cherokee"
#. 9mgNF
-#: include/svx/strings.hrc:1487
+#: include/svx/strings.hrc:1496
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Canadian Aboriginal Syllables"
msgstr "Kanadeeske Aboriginal lettergrepen"
#. d5JWE
-#: include/svx/strings.hrc:1488
+#: include/svx/strings.hrc:1497
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Mongolian"
msgstr "Mongoalsk"
#. XnzyB
-#: include/svx/strings.hrc:1489
+#: include/svx/strings.hrc:1498
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Miscellaneous Mathematical Symbols-A"
msgstr "Ferskate wiskundige symboalen-A"
#. R5W9H
-#: include/svx/strings.hrc:1490
+#: include/svx/strings.hrc:1499
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Supplemental Arrows-A"
msgstr "Ekstra pylken-A"
#. QYf7A
-#: include/svx/strings.hrc:1491
+#: include/svx/strings.hrc:1500
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Braille Patterns"
msgstr "Braille patroanen"
#. 63BBg
-#: include/svx/strings.hrc:1492
+#: include/svx/strings.hrc:1501
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Supplemental Arrows-B"
msgstr "Ekstra pylken-B"
#. ykowm
-#: include/svx/strings.hrc:1493
+#: include/svx/strings.hrc:1502
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Miscellaneous Mathematical Symbols-B"
msgstr "Ferskate wiskundige symboalen-B"
#. GGdze
-#: include/svx/strings.hrc:1494
+#: include/svx/strings.hrc:1503
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "CJK Radical Supplement"
msgstr "Oanfoljende CJK stamfoarmen"
#. WLLAP
-#: include/svx/strings.hrc:1495
+#: include/svx/strings.hrc:1504
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Kangxi Radicals"
msgstr "Kangxi stamfoarmen"
#. EyZR2
-#: include/svx/strings.hrc:1496
+#: include/svx/strings.hrc:1505
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Ideographic Description Characters"
msgstr "Ideografyske beskriuwing tekens"
#. o3AQ6
-#: include/svx/strings.hrc:1497
+#: include/svx/strings.hrc:1506
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Tagalog"
msgstr "Tagalog"
#. BVieL
-#: include/svx/strings.hrc:1498
+#: include/svx/strings.hrc:1507
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Hanunoo"
msgstr "Hanunoo"
#. DwAEz
-#: include/svx/strings.hrc:1499
+#: include/svx/strings.hrc:1508
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Tagbanwa"
msgstr "Tagbanwa"
#. 3GDP5
-#: include/svx/strings.hrc:1500
+#: include/svx/strings.hrc:1509
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Buhid"
msgstr "Buhid"
#. BfGBm
-#: include/svx/strings.hrc:1501
+#: include/svx/strings.hrc:1510
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Kanbun"
msgstr "Kanbun"
#. cL7Vo
-#: include/svx/strings.hrc:1502
+#: include/svx/strings.hrc:1511
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Bopomofo Extended"
msgstr "Bopomofo útwreide"
#. MQoBs
-#: include/svx/strings.hrc:1503
+#: include/svx/strings.hrc:1512
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Katakana Phonetics"
msgstr "Katakana fonetysk"
#. fCpRM
-#: include/svx/strings.hrc:1504
+#: include/svx/strings.hrc:1513
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "CJK Strokes"
msgstr "CJK strepen"
#. zyW2q
-#: include/svx/strings.hrc:1505
+#: include/svx/strings.hrc:1514
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Cypriot Syllabary"
msgstr "Cypriotyske lettergrepen"
#. GWxb8
-#: include/svx/strings.hrc:1506
+#: include/svx/strings.hrc:1515
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Tai Xuan Jing Symbols"
msgstr "Tai Xuan Jing symboalen"
#. 8ZJmr
-#: include/svx/strings.hrc:1507
+#: include/svx/strings.hrc:1516
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Variation Selectors Supplement"
msgstr "Oanfolling fan de fariaasje selektoren"
#. RR6Er
-#: include/svx/strings.hrc:1508
+#: include/svx/strings.hrc:1517
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Ancient Greek Musical Notation"
msgstr "Ald Grykske muzikale notaasje"
#. K3GsF
-#: include/svx/strings.hrc:1509
+#: include/svx/strings.hrc:1518
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Ancient Greek Numbers"
msgstr "Ald Grykske getallen"
#. y4HCg
-#: include/svx/strings.hrc:1510
+#: include/svx/strings.hrc:1519
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Arabic Supplement"
msgstr "Arabyske oanfolling"
#. KUnXb
-#: include/svx/strings.hrc:1511
+#: include/svx/strings.hrc:1520
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Buginese"
msgstr "Bugineesk"
#. zDaXa
-#: include/svx/strings.hrc:1512
+#: include/svx/strings.hrc:1521
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Combining Diacritical Marks Supplement"
msgstr "Kombinearjende diakrityske tekens oanfolling"
#. 9Z24A
-#: include/svx/strings.hrc:1513
+#: include/svx/strings.hrc:1522
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Coptic"
msgstr "Koptysk"
#. CANHf
-#: include/svx/strings.hrc:1514
+#: include/svx/strings.hrc:1523
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Ethiopic Extended"
msgstr "Etiopyske útwreide"
#. X8DEc
-#: include/svx/strings.hrc:1515
+#: include/svx/strings.hrc:1524
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Ethiopic Supplement"
msgstr "Etiopyske oanfolling"
#. fYpFz
-#: include/svx/strings.hrc:1516
+#: include/svx/strings.hrc:1525
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Georgian Supplement"
msgstr "Geörgyske oanfolling"
#. 3Gzxx
-#: include/svx/strings.hrc:1517
+#: include/svx/strings.hrc:1526
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Glagolitic"
msgstr "Glagolitysk"
#. zKCVG
-#: include/svx/strings.hrc:1518
+#: include/svx/strings.hrc:1527
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Kharoshthi"
msgstr "Kharoshthi"
#. U8zrU
-#: include/svx/strings.hrc:1519
+#: include/svx/strings.hrc:1528
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Modifier Tone Letters"
msgstr "Modifikaasje Tone letters"
#. B2yF8
-#: include/svx/strings.hrc:1520
+#: include/svx/strings.hrc:1529
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "New Tai Lue"
msgstr "Nij Tai Lue"
#. J4KdA
-#: include/svx/strings.hrc:1521
+#: include/svx/strings.hrc:1530
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Old Persian"
msgstr "Ald Perzysk"
#. eGPjC
-#: include/svx/strings.hrc:1522
+#: include/svx/strings.hrc:1531
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Phonetic Extensions Supplement"
msgstr "Fonetyske tafoegingen oanfolling"
#. XboFE
-#: include/svx/strings.hrc:1523
+#: include/svx/strings.hrc:1532
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Supplemental Punctuation"
msgstr "Oanfoljende lêstekens"
#. tBJi3
-#: include/svx/strings.hrc:1524
+#: include/svx/strings.hrc:1533
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Syloti Nagri"
msgstr "Syloti Nagri"
#. Qrowh
-#: include/svx/strings.hrc:1525
+#: include/svx/strings.hrc:1534
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Tifinagh"
msgstr "Tifinagh"
#. aZKS5
-#: include/svx/strings.hrc:1526
+#: include/svx/strings.hrc:1535
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Vertical Forms"
msgstr "Fertikale foarmen"
#. ihUDF
-#: include/svx/strings.hrc:1527
+#: include/svx/strings.hrc:1536
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Nko"
msgstr "Nko"
#. Z3AAi
-#: include/svx/strings.hrc:1528
+#: include/svx/strings.hrc:1537
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Balinese"
msgstr "Balineesk"
#. 428ER
-#: include/svx/strings.hrc:1529
+#: include/svx/strings.hrc:1538
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Latin Extended-C"
msgstr "Latynsk útwreide-C"
#. SqFfT
-#: include/svx/strings.hrc:1530
+#: include/svx/strings.hrc:1539
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Latin Extended-D"
msgstr "Latynsk útwreide-D"
#. yMmow
-#: include/svx/strings.hrc:1531
+#: include/svx/strings.hrc:1540
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Phags-Pa"
msgstr "Phags-Pa"
#. V6CsB
-#: include/svx/strings.hrc:1532
+#: include/svx/strings.hrc:1541
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Phoenician"
msgstr "Fenisysk"
#. GNBwz
-#: include/svx/strings.hrc:1533
+#: include/svx/strings.hrc:1542
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Cuneiform"
msgstr "Spikerskrift"
#. VBPZE
-#: include/svx/strings.hrc:1534
+#: include/svx/strings.hrc:1543
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Cuneiform Numbers And Punctuation"
msgstr "Spikerskrift getallen en lêstekens"
#. 9msGJ
-#: include/svx/strings.hrc:1535
+#: include/svx/strings.hrc:1544
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Counting Rod Numerals"
msgstr "Telramt getallen"
#. i6Gx9
-#: include/svx/strings.hrc:1536
+#: include/svx/strings.hrc:1545
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Sundanese"
msgstr "Sûdaneesk"
#. WrXXX
-#: include/svx/strings.hrc:1537
+#: include/svx/strings.hrc:1546
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Lepcha"
msgstr "Lepcha"
#. FhhAQ
-#: include/svx/strings.hrc:1538
+#: include/svx/strings.hrc:1547
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Ol Chiki"
msgstr "Ol Chiki"
#. eHvUh
-#: include/svx/strings.hrc:1539
+#: include/svx/strings.hrc:1548
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Cyrillic Extended-A"
msgstr "Syrillysk útwreide-A"
#. ZkKwE
-#: include/svx/strings.hrc:1540
+#: include/svx/strings.hrc:1549
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Vai"
msgstr "Vai"
#. pBASG
-#: include/svx/strings.hrc:1541
+#: include/svx/strings.hrc:1550
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Cyrillic Extended-B"
msgstr "Syrillysk útwreide-B"
#. GoQpd
-#: include/svx/strings.hrc:1542
+#: include/svx/strings.hrc:1551
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Saurashtra"
msgstr "Saurashtra"
#. 6pufg
-#: include/svx/strings.hrc:1543
+#: include/svx/strings.hrc:1552
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Kayah Li"
msgstr "Kayah Li"
#. bmFny
-#: include/svx/strings.hrc:1544
+#: include/svx/strings.hrc:1553
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Rejang"
msgstr "Rejang"
#. EaXay
-#: include/svx/strings.hrc:1545
+#: include/svx/strings.hrc:1554
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Cham"
msgstr "Cham"
#. qYaAV
-#: include/svx/strings.hrc:1546
+#: include/svx/strings.hrc:1555
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Ancient Symbols"
msgstr "Alde symboalen"
#. At8Tk
-#: include/svx/strings.hrc:1547
+#: include/svx/strings.hrc:1556
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Phaistos Disc"
msgstr "Skiif fan Phaistos"
#. ryGAF
-#: include/svx/strings.hrc:1548
+#: include/svx/strings.hrc:1557
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Lycian"
msgstr "Lysysk"
#. EYLa8
-#: include/svx/strings.hrc:1549
+#: include/svx/strings.hrc:1558
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Carian"
msgstr "Karysk"
#. TPN6m
-#: include/svx/strings.hrc:1550
+#: include/svx/strings.hrc:1559
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Lydian"
msgstr "Lydysk"
#. G5GLd
-#: include/svx/strings.hrc:1551
+#: include/svx/strings.hrc:1560
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Mahjong Tiles"
msgstr "Mahjong stiennen"
#. EyMaF
-#: include/svx/strings.hrc:1552
+#: include/svx/strings.hrc:1561
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Domino Tiles"
msgstr "Domino stiennen"
#. r2YQs
-#: include/svx/strings.hrc:1553
+#: include/svx/strings.hrc:1562
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Samaritan"
msgstr "Samaritaansk"
#. feZ2Q
-#: include/svx/strings.hrc:1554
+#: include/svx/strings.hrc:1563
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Canadian Aboriginal Syllabics Extended"
msgstr "Kanadeeske Aboriginal lettergrepen útwreide"
#. H4FpF
-#: include/svx/strings.hrc:1555
+#: include/svx/strings.hrc:1564
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Tai Tham"
msgstr "Tai Tham"
#. BgKLG
-#: include/svx/strings.hrc:1556
+#: include/svx/strings.hrc:1565
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Vedic Extensions"
msgstr "Fedyske útwreiding"
#. bVNYf
-#: include/svx/strings.hrc:1557
+#: include/svx/strings.hrc:1566
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Lisu"
msgstr "Lisu"
#. riEM3
-#: include/svx/strings.hrc:1558
+#: include/svx/strings.hrc:1567
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Bamum"
msgstr "Bamum"
#. CQMqK
-#: include/svx/strings.hrc:1559
+#: include/svx/strings.hrc:1568
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Common Indic Number Forms"
msgstr "Algemiene Yndyske getal foarmen"
#. gDEUp
-#: include/svx/strings.hrc:1560
+#: include/svx/strings.hrc:1569
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Devanagari Extended"
msgstr "Devanagarysk útwreide"
#. UsAq2
-#: include/svx/strings.hrc:1561
+#: include/svx/strings.hrc:1570
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Hangul Jamo Extended-A"
msgstr "Hangul Jamo útwreide-A"
#. g5H7j
-#: include/svx/strings.hrc:1562
+#: include/svx/strings.hrc:1571
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Javanese"
msgstr "Javaneesk"
#. upBjC
-#: include/svx/strings.hrc:1563
+#: include/svx/strings.hrc:1572
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Myanmar Extended-A"
msgstr "Birmaansk útwreide-A"
#. GQ3XX
-#: include/svx/strings.hrc:1564
+#: include/svx/strings.hrc:1573
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Tai Viet"
msgstr "Tai Viet"
#. HGVSu
-#: include/svx/strings.hrc:1565
+#: include/svx/strings.hrc:1574
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Meetei Mayek"
msgstr "Meetei Mayek"
#. ryvor
-#: include/svx/strings.hrc:1566
+#: include/svx/strings.hrc:1575
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Hangul Jamo Extended-B"
msgstr "Hangul Jamo útwreide-B"
#. RTxUc
-#: include/svx/strings.hrc:1567
+#: include/svx/strings.hrc:1576
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Imperial Aramaic"
msgstr "Offisjeel Arameesk"
#. 7E6G8
-#: include/svx/strings.hrc:1568
+#: include/svx/strings.hrc:1577
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Old South Arabian"
msgstr "Ald Súd Arabysk"
#. Ab3wu
-#: include/svx/strings.hrc:1569
+#: include/svx/strings.hrc:1578
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Avestan"
msgstr "Avestanysk"
#. 5gN8e
-#: include/svx/strings.hrc:1570
+#: include/svx/strings.hrc:1579
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Inscriptional Parthian"
msgstr "Ynskripsje Parthian"
#. D7rcV
-#: include/svx/strings.hrc:1571
+#: include/svx/strings.hrc:1580
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Inscriptional Pahlavi"
msgstr "Ynskripsje Pahlavi"
#. d44Dq
-#: include/svx/strings.hrc:1572
+#: include/svx/strings.hrc:1581
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Old Turkic"
msgstr "Ald Turksk"
#. CLuJC
-#: include/svx/strings.hrc:1573
+#: include/svx/strings.hrc:1582
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Rumi Numeral Symbols"
msgstr "Rumi getal symboalen"
#. FpFeH
-#: include/svx/strings.hrc:1574
+#: include/svx/strings.hrc:1583
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Kaithi"
msgstr "Kaithi"
#. Swfzy
-#: include/svx/strings.hrc:1575
+#: include/svx/strings.hrc:1584
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Egyptian Hieroglyphs"
msgstr "Egyptyske hieroglifen"
#. bMYVC
-#: include/svx/strings.hrc:1576
+#: include/svx/strings.hrc:1585
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Enclosed Alphanumeric Supplement"
msgstr "Ynsletten alfanumerike oanfolling"
#. Dqcpa
-#: include/svx/strings.hrc:1577
+#: include/svx/strings.hrc:1586
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Enclosed Ideographic Supplement"
msgstr "Ynsletten Ideografyske oanfolling"
#. 8eCZn
-#: include/svx/strings.hrc:1578
+#: include/svx/strings.hrc:1587
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Mandaic"
msgstr "Mandaisk"
#. 8LVFp
-#: include/svx/strings.hrc:1579
+#: include/svx/strings.hrc:1588
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Batak"
msgstr "Batak"
#. 9SrgK
-#: include/svx/strings.hrc:1580
+#: include/svx/strings.hrc:1589
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Ethiopic Extended-A"
msgstr "Etiopyske útwreide-A"
#. cQEzt
-#: include/svx/strings.hrc:1581
+#: include/svx/strings.hrc:1590
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Brahmi"
msgstr "Brahmi"
#. n4oND
-#: include/svx/strings.hrc:1582
+#: include/svx/strings.hrc:1591
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Bamum Supplement"
msgstr "Bamum oanfolling"
#. xibkG
-#: include/svx/strings.hrc:1583
+#: include/svx/strings.hrc:1592
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Kana Supplement"
msgstr "Kana oanfolling"
#. xyswt
-#: include/svx/strings.hrc:1584
+#: include/svx/strings.hrc:1593
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Playing Cards"
msgstr "Spylkaarten"
#. TqExt
-#: include/svx/strings.hrc:1585
+#: include/svx/strings.hrc:1594
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Miscellaneous Symbols And Pictographs"
msgstr "Ferskate symboalen en piktogrammen"
#. wtMts
-#: include/svx/strings.hrc:1586
+#: include/svx/strings.hrc:1595
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Emoticons"
msgstr "Glimkes"
#. WgGuX
-#: include/svx/strings.hrc:1587
+#: include/svx/strings.hrc:1596
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Transport And Map Symbols"
msgstr "Transport- en kaartsymboalen"
#. fBitP
-#: include/svx/strings.hrc:1588
+#: include/svx/strings.hrc:1597
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Alchemical Symbols"
msgstr "Algemistyske symboalen"
#. CWvjP
-#: include/svx/strings.hrc:1589
+#: include/svx/strings.hrc:1598
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Arabic Extended-A"
msgstr "Arabysk útwreide-A"
#. D7mEf
-#: include/svx/strings.hrc:1590
+#: include/svx/strings.hrc:1599
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Arabic Mathematical Alphabetic Symbols"
msgstr "Arabyske wiskundige alfabetyske symboalen"
#. 8ouWH
-#: include/svx/strings.hrc:1591
+#: include/svx/strings.hrc:1600
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Chakma"
msgstr "Chakma"
#. z3gG4
-#: include/svx/strings.hrc:1592
+#: include/svx/strings.hrc:1601
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Meetei Mayek Extensions"
msgstr "Meetei Mayek tafoegingen"
#. mFAeA
-#: include/svx/strings.hrc:1593
+#: include/svx/strings.hrc:1602
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Meroitic Cursive"
msgstr "Meroïtysk skeanprinte"
#. b5m8K
-#: include/svx/strings.hrc:1594
+#: include/svx/strings.hrc:1603
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Meroitic Hieroglyphs"
msgstr "Meroïtysk hieroglifen"
#. Xrkei
-#: include/svx/strings.hrc:1595
+#: include/svx/strings.hrc:1604
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Miao"
msgstr "Miao"
#. hG9Na
-#: include/svx/strings.hrc:1596
+#: include/svx/strings.hrc:1605
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Sharada"
msgstr "Sharada"
#. rTKpL
-#: include/svx/strings.hrc:1597
+#: include/svx/strings.hrc:1606
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Sora Sompeng"
msgstr "Sora Sompeng"
#. CAKEC
-#: include/svx/strings.hrc:1598
+#: include/svx/strings.hrc:1607
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Sundanese Supplement"
msgstr "Sûdaneeske oanfolling"
#. pTsMT
-#: include/svx/strings.hrc:1599
+#: include/svx/strings.hrc:1608
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Takri"
msgstr "Takri"
#. HNCk9
-#: include/svx/strings.hrc:1600
+#: include/svx/strings.hrc:1609
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Bassa Vah"
msgstr "Bassa Vah"
#. GWufB
-#: include/svx/strings.hrc:1601
+#: include/svx/strings.hrc:1610
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Caucasian Albanian"
msgstr "Kaukasysk Albaneesk"
#. t8Bfn
-#: include/svx/strings.hrc:1602
+#: include/svx/strings.hrc:1611
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Coptic Epact Numbers"
msgstr "Koptsyske Epact getallen"
#. kAeYs
-#: include/svx/strings.hrc:1603
+#: include/svx/strings.hrc:1612
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Combining Diacritical Marks Extended"
msgstr "Kombinearjende diakrityske tekens útwreide"
#. 8TGuM
-#: include/svx/strings.hrc:1604
+#: include/svx/strings.hrc:1613
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Duployan"
msgstr "Duployan"
#. Yaq3z
-#: include/svx/strings.hrc:1605
+#: include/svx/strings.hrc:1614
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Elbasan"
msgstr "Elbasan"
#. QmkME
-#: include/svx/strings.hrc:1606
+#: include/svx/strings.hrc:1615
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Geometric Shapes Extended"
msgstr "Geometryske foarmen útwreide"
#. R9PgF
-#: include/svx/strings.hrc:1607
+#: include/svx/strings.hrc:1616
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Grantha"
msgstr "Grantha"
#. tpSqU
-#: include/svx/strings.hrc:1608
+#: include/svx/strings.hrc:1617
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Khojki"
msgstr "Khojki"
#. 4pjBM
-#: include/svx/strings.hrc:1609
+#: include/svx/strings.hrc:1618
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Khudawadi"
msgstr "Khudawadi"
#. GoPep
-#: include/svx/strings.hrc:1610
+#: include/svx/strings.hrc:1619
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Latin Extended-E"
msgstr "Latynsk útwreide-E"
#. wNozk
-#: include/svx/strings.hrc:1611
+#: include/svx/strings.hrc:1620
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Linear A"
msgstr "Lineêr A"
#. SjAev
-#: include/svx/strings.hrc:1612
+#: include/svx/strings.hrc:1621
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Mahajani"
msgstr "Mahajani"
#. CA7vw
-#: include/svx/strings.hrc:1613
+#: include/svx/strings.hrc:1622
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Manichaean"
msgstr "Manichees"
#. UUKC4
-#: include/svx/strings.hrc:1614
+#: include/svx/strings.hrc:1623
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Mende Kikakui"
msgstr "Mende Kikakui"
#. ZhzBz
-#: include/svx/strings.hrc:1615
+#: include/svx/strings.hrc:1624
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Modi"
msgstr "Modi"
#. jC4Ue
-#: include/svx/strings.hrc:1616
+#: include/svx/strings.hrc:1625
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Mro"
msgstr "Mro"
#. TiWmd
-#: include/svx/strings.hrc:1617
+#: include/svx/strings.hrc:1626
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Myanmar Extended-B"
msgstr "Birmaansk útwreide-B"
#. y7tCX
-#: include/svx/strings.hrc:1618
+#: include/svx/strings.hrc:1627
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Nabataean"
msgstr "Nabateesk"
#. T29Cw
-#: include/svx/strings.hrc:1619
+#: include/svx/strings.hrc:1628
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Old North Arabian"
msgstr "Ald Noard Arabysk"
#. EZADa
-#: include/svx/strings.hrc:1620
+#: include/svx/strings.hrc:1629
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Old Permic"
msgstr "Ald permysk"
#. 9oFL2
-#: include/svx/strings.hrc:1621
+#: include/svx/strings.hrc:1630
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Ornamental Dingbats"
msgstr "Ornamentaalsk Dingbats"
#. TYGv3
-#: include/svx/strings.hrc:1622
+#: include/svx/strings.hrc:1631
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Pahawh Hmong"
msgstr "Pahawh Hmong"
#. wd8bD
-#: include/svx/strings.hrc:1623
+#: include/svx/strings.hrc:1632
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Palmyrene"
msgstr "Palmyreensk"
#. dkSnn
-#: include/svx/strings.hrc:1624
+#: include/svx/strings.hrc:1633
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Pau Cin Hau"
msgstr "Pau Cin Hau"
#. bts3U
-#: include/svx/strings.hrc:1625
+#: include/svx/strings.hrc:1634
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Psalter Pahlavi"
msgstr "Psalmen Pahlavi"
#. XSwsB
-#: include/svx/strings.hrc:1626
+#: include/svx/strings.hrc:1635
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Shorthand Format Controls"
msgstr "Steno opmaak stjoering"
#. rdXCX
-#: include/svx/strings.hrc:1627
+#: include/svx/strings.hrc:1636
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Siddham"
msgstr "Siddham"
#. GwT8c
-#: include/svx/strings.hrc:1628
+#: include/svx/strings.hrc:1637
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Sinhala Archaic Numbers"
msgstr "Singaleesk Argayske getallen"
#. mz3Cs
-#: include/svx/strings.hrc:1629
+#: include/svx/strings.hrc:1638
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Supplemental Arrows-C"
msgstr "Ekstra pylken-C"
#. iGUzh
-#: include/svx/strings.hrc:1630
+#: include/svx/strings.hrc:1639
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Tirhuta"
msgstr "Tirhuta"
#. HRBEN
-#: include/svx/strings.hrc:1631
+#: include/svx/strings.hrc:1640
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Warang Citi"
msgstr "Warang Citi"
#. 9NCBd
-#: include/svx/strings.hrc:1632
+#: include/svx/strings.hrc:1641
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Ahom"
msgstr "Ahom"
#. cPJhp
-#: include/svx/strings.hrc:1633
+#: include/svx/strings.hrc:1642
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Anatolian Hieroglyphs"
msgstr "Anatoliaanske hieroglifen"
#. GAd7H
-#: include/svx/strings.hrc:1634
+#: include/svx/strings.hrc:1643
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Cherokee Supplement"
msgstr "Cherokee oanfolling"
#. TDgY4
-#: include/svx/strings.hrc:1635
+#: include/svx/strings.hrc:1644
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "CJK Unified Ideographs Extension E"
msgstr "CJK ferienige Ideogrammen tafoeging E"
#. ho93C
-#: include/svx/strings.hrc:1636
+#: include/svx/strings.hrc:1645
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Early Dynastic Cuneiform"
msgstr "Betiid dynastyen spikerskrift"
#. La5yr
-#: include/svx/strings.hrc:1637
+#: include/svx/strings.hrc:1646
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Hatran"
msgstr "Hatraansk"
#. e3aXA
-#: include/svx/strings.hrc:1638
+#: include/svx/strings.hrc:1647
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Multani"
msgstr "Multaneesk"
#. D6qsK
-#: include/svx/strings.hrc:1639
+#: include/svx/strings.hrc:1648
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Old Hungarian"
msgstr "Ald Hongaarsk"
#. aVhdm
-#: include/svx/strings.hrc:1640
+#: include/svx/strings.hrc:1649
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Supplemental Symbols And Pictographs"
msgstr "Oanfoljende symboalen en piktogrammen"
#. B6UHz
-#: include/svx/strings.hrc:1641
+#: include/svx/strings.hrc:1650
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Sutton Signwriting"
msgstr "Sutton tekenskrift"
#. rFgRw
-#: include/svx/strings.hrc:1642
+#: include/svx/strings.hrc:1651
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Adlam"
msgstr "Adlam"
#. F2AJT
-#: include/svx/strings.hrc:1643
+#: include/svx/strings.hrc:1652
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Bhaiksuki"
msgstr "Bhaiksuki"
#. zDLT2
-#: include/svx/strings.hrc:1644
+#: include/svx/strings.hrc:1653
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Cyrillic Extended-C"
msgstr "Syrillysk útwreide-C"
#. S69GG
-#: include/svx/strings.hrc:1645
+#: include/svx/strings.hrc:1654
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Glagolitic Supplement"
msgstr "Glagolitysk oanfolling"
#. QeCxG
-#: include/svx/strings.hrc:1646
+#: include/svx/strings.hrc:1655
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Ideographic Symbols and Punctuation"
msgstr "Ideografyske symboalen en lêstekens"
#. 45hVB
-#: include/svx/strings.hrc:1647
+#: include/svx/strings.hrc:1656
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Marchen"
msgstr "Marchen"
#. Mr7RB
-#: include/svx/strings.hrc:1648
+#: include/svx/strings.hrc:1657
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Mongolian Supplement"
msgstr "Mongoalsk oanfolling"
#. RTgGA
-#: include/svx/strings.hrc:1649
+#: include/svx/strings.hrc:1658
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Newa"
msgstr "Newaansk"
#. JJrpR
-#: include/svx/strings.hrc:1650
+#: include/svx/strings.hrc:1659
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Osage"
msgstr "Osage"
#. o3qMt
-#: include/svx/strings.hrc:1651
+#: include/svx/strings.hrc:1660
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Tangut"
msgstr "Tangutysk"
#. nRMFd
-#: include/svx/strings.hrc:1652
+#: include/svx/strings.hrc:1661
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Tangut Components"
msgstr "Tangutysk komponinten"
#. uFMWt
-#: include/svx/strings.hrc:1653
+#: include/svx/strings.hrc:1662
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "CJK Unified Ideographs Extension F"
msgstr "CJK ferienige Ideogrammen tafoeging F"
#. DH39v
-#: include/svx/strings.hrc:1654
+#: include/svx/strings.hrc:1663
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Kana Extended-A"
msgstr "Kana útwreide-A"
#. jPSFu
-#: include/svx/strings.hrc:1655
+#: include/svx/strings.hrc:1664
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Masaram Gondi"
msgstr "Masaram Gondi"
#. TGJHU
-#: include/svx/strings.hrc:1656
+#: include/svx/strings.hrc:1665
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Nushu"
msgstr "Nushu"
#. DHbMR
-#: include/svx/strings.hrc:1657
+#: include/svx/strings.hrc:1666
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Soyombo"
msgstr "Soyombo"
#. gPnhH
-#: include/svx/strings.hrc:1658
+#: include/svx/strings.hrc:1667
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Syriac Supplement"
msgstr "Syryske oanfolling"
#. rbMNp
-#: include/svx/strings.hrc:1659
+#: include/svx/strings.hrc:1668
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Zanabazar Square"
msgstr "Zanabazar Square"
#. i5evF
-#: include/svx/strings.hrc:1660
+#: include/svx/strings.hrc:1669
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Chess Symbols"
msgstr "Skaak symboalen"
#. BYA5Y
-#: include/svx/strings.hrc:1661
+#: include/svx/strings.hrc:1670
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Dogra"
msgstr "Dogra"
#. xDvRL
-#: include/svx/strings.hrc:1662
+#: include/svx/strings.hrc:1671
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Gunjala Gondi"
msgstr "Gunjala Gondi"
#. uzq7e
-#: include/svx/strings.hrc:1663
+#: include/svx/strings.hrc:1672
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Hanifi Rohingya"
msgstr "Hanifi Rohingya"
#. FAwvP
-#: include/svx/strings.hrc:1664
+#: include/svx/strings.hrc:1673
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Indic Siyaq Numbers"
msgstr "Yndyske Siyaq getallen"
#. TYjtp
-#: include/svx/strings.hrc:1665
+#: include/svx/strings.hrc:1674
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Makasar"
msgstr "Makasar"
#. abFR5
-#: include/svx/strings.hrc:1666
+#: include/svx/strings.hrc:1675
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Mayan Numerals"
msgstr "Maya getallen"
#. aDjHx
-#: include/svx/strings.hrc:1667
+#: include/svx/strings.hrc:1676
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Medefaidrin"
msgstr "Medefaidrin"
#. qMf5N
-#: include/svx/strings.hrc:1668
+#: include/svx/strings.hrc:1677
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Old Sogdian"
msgstr "Ald Sogdiaansk"
#. rUG8e
-#: include/svx/strings.hrc:1669
+#: include/svx/strings.hrc:1678
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Sogdian"
msgstr "Sogdiaansk"
#. B6UKP
-#: include/svx/strings.hrc:1670
+#: include/svx/strings.hrc:1679
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Egyptian Hieroglyph Format Controls"
msgstr "Egyptyske Hieroglyf bestjoering eleminten"
#. YBxAE
-#: include/svx/strings.hrc:1671
+#: include/svx/strings.hrc:1680
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Elymaic"
msgstr "Elymaisk"
#. ibmgu
-#: include/svx/strings.hrc:1672
+#: include/svx/strings.hrc:1681
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Nandinagari"
msgstr "Nandinagarysk"
#. 8A7FD
-#: include/svx/strings.hrc:1673
+#: include/svx/strings.hrc:1682
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Nyiakeng Puachue Hmong"
msgstr "Nyiakeng Puachue Hmong"
#. DajDi
-#: include/svx/strings.hrc:1674
+#: include/svx/strings.hrc:1683
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Ottoman Siyaq Numbers"
msgstr "Ottoman Siyaq nûmers"
#. FAb6M
-#: include/svx/strings.hrc:1675
+#: include/svx/strings.hrc:1684
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Small Kana Extension"
msgstr "Small Kana tafoeging"
#. bmviu
-#: include/svx/strings.hrc:1676
+#: include/svx/strings.hrc:1685
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Symbols and Pictographs Extended-A"
msgstr "Symboalen en ikoanen útwreide-A"
#. SmFqD
-#: include/svx/strings.hrc:1677
+#: include/svx/strings.hrc:1686
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Tamil Supplement"
msgstr "Tamil oanfolling"
#. qNixg
-#: include/svx/strings.hrc:1678
+#: include/svx/strings.hrc:1687
msgctxt "RID_SUBSETMAP"
msgid "Wancho"
msgstr "Wancho"
#. BGGvD
-#: include/svx/strings.hrc:1680
+#: include/svx/strings.hrc:1689
msgctxt "RID_SVXSTR_FRAMEDIR_LTR"
msgid "Left-to-right (LTR)"
msgstr "Links-nei-rjochts (LTR)"
#. Ct9UG
-#: include/svx/strings.hrc:1681
+#: include/svx/strings.hrc:1690
msgctxt "RID_SVXSTR_FRAMEDIR_RTL"
msgid "Right-to-left (RTL)"
msgstr "Rjochts-nei-links(RTL)"
#. XFhAz
-#: include/svx/strings.hrc:1682
+#: include/svx/strings.hrc:1691
msgctxt "RID_SVXSTR_FRAMEDIR_SUPER"
msgid "Use superordinate object settings"
msgstr "De ynstellingen fan it hegere objekt brûke"
#. G2Jyh
#. page direction
-#: include/svx/strings.hrc:1684
+#: include/svx/strings.hrc:1693
msgctxt "RID_SVXSTR_PAGEDIR_LTR_HORI"
msgid "Left-to-right (horizontal)"
msgstr "Lofts nei rjochts (horizontaal)"
#. b6Guf
-#: include/svx/strings.hrc:1685
+#: include/svx/strings.hrc:1694
msgctxt "RID_SVXSTR_PAGEDIR_RTL_HORI"
msgid "Right-to-left (horizontal)"
msgstr "Rjochts nei links (horizontaal)"
#. yQGoC
-#: include/svx/strings.hrc:1686
+#: include/svx/strings.hrc:1695
msgctxt "RID_SVXSTR_PAGEDIR_RTL_VERT"
msgid "Right-to-left (vertical)"
msgstr "Rjochts nei links (fertikaal)"
#. k7B2r
-#: include/svx/strings.hrc:1687
+#: include/svx/strings.hrc:1696
msgctxt "RID_SVXSTR_PAGEDIR_LTR_VERT"
msgid "Left-to-right (vertical)"
msgstr "Links nei rjochts (fertikaal)"
#. DF4B8
-#: include/svx/strings.hrc:1688
+#: include/svx/strings.hrc:1697
msgctxt "RID_SVXSTR_PAGEDIR_LTR_BTT_VERT"
msgid "Bottom-to-top, left-to-right (vertical)"
msgstr "Under-nei-boppe, links-nei-rjochts (fertikaal)"
#. siSmL
-#: include/svx/strings.hrc:1690
+#: include/svx/strings.hrc:1699
msgctxt "RID_SVXSTR_FONTWORK"
msgid "Fontwork"
msgstr ""
@@ -16806,6 +16860,24 @@ msgctxt "sidebargallery|RID_SVXSTR_GALLERY_LISTVIEW"
msgid "Detailed View"
msgstr ""
+#. oWCjG
+#: svx/uiconfig/ui/sidebarglow.ui:37
+msgctxt "sidebarglow|radius"
+msgid "Radius:"
+msgstr ""
+
+#. bEFFC
+#: svx/uiconfig/ui/sidebarglow.ui:63
+msgctxt "sidebarglow|color"
+msgid "Color:"
+msgstr ""
+
+#. aBoKb
+#: svx/uiconfig/ui/sidebarglow.ui:108
+msgctxt "sidebarglow|SHOW_GLOW"
+msgid "Enable"
+msgstr ""
+
#. BdPh5
#: svx/uiconfig/ui/sidebargraphic.ui:71
msgctxt "sidebargraphic|brightnesslabel"
@@ -16920,72 +16992,72 @@ msgctxt "sidebargraphic|setgamma-atkobject"
msgid "Gamma value"
msgstr "Gamma wearde"
+#. rBdfj
+#: svx/uiconfig/ui/sidebarline.ui:36
+msgctxt "sidebarline|widthlabel"
+msgid "_Line:"
+msgstr ""
+
+#. 5yM6T
+#: svx/uiconfig/ui/sidebarline.ui:59
+msgctxt "sidebarline|linestyle|tooltip_text"
+msgid "Select the style of the arrowheads."
+msgstr ""
+
+#. R56Ey
+#: svx/uiconfig/ui/sidebarline.ui:71
+msgctxt "sidebarline|linestyle|tooltip_text"
+msgid "Select the style of the line."
+msgstr "Selektearje de styl fan de line."
+
#. JA5zE
-#: svx/uiconfig/ui/sidebarline.ui:38
+#: svx/uiconfig/ui/sidebarline.ui:104
msgctxt "sidebarline|widthlabel"
msgid "_Width:"
msgstr "_Breedte:"
#. HokBv
-#: svx/uiconfig/ui/sidebarline.ui:52
+#: svx/uiconfig/ui/sidebarline.ui:118
msgctxt "sidebarline|width|tooltip_text"
msgid "Select the width of the line."
msgstr "Selektearje de breedte fan de line."
#. hqTEs
-#: svx/uiconfig/ui/sidebarline.ui:80
+#: svx/uiconfig/ui/sidebarline.ui:146
msgctxt "sidebarline|colorlabel"
msgid "_Color:"
msgstr "_Kleur:"
#. oEqwH
-#: svx/uiconfig/ui/sidebarline.ui:94
+#: svx/uiconfig/ui/sidebarline.ui:160
msgctxt "sidebarline|color|tooltip_text"
msgid "Select the color of the line."
msgstr "Selektearje de kleur fan de line."
#. JbEBs
-#: svx/uiconfig/ui/sidebarline.ui:102
+#: svx/uiconfig/ui/sidebarline.ui:168
msgctxt "sidebarline|setcolor|tooltip_text"
msgid "Select the color of the line."
msgstr "Selektearje de kleur fan de line."
#. XiUKD
-#: svx/uiconfig/ui/sidebarline.ui:122
+#: svx/uiconfig/ui/sidebarline.ui:188
msgctxt "sidebarline|translabel"
msgid "_Transparency:"
msgstr "_Trochsichtich:"
#. t32c8
-#: svx/uiconfig/ui/sidebarline.ui:136
+#: svx/uiconfig/ui/sidebarline.ui:202
msgctxt "sidebarline|linetransparency|tooltip_text"
msgid "Specify the transparency of the line."
msgstr "Kies de trochsichtigens fan de line."
#. kDWvG
-#: svx/uiconfig/ui/sidebarline.ui:140
+#: svx/uiconfig/ui/sidebarline.ui:206
msgctxt "sidebarline|linetransparency-atkobject"
msgid "Transparency"
msgstr "Trochsichtich"
-#. rBdfj
-#: svx/uiconfig/ui/sidebarline.ui:158
-msgctxt "sidebarline|widthlabel"
-msgid "_Line:"
-msgstr ""
-
-#. 5yM6T
-#: svx/uiconfig/ui/sidebarline.ui:181
-msgctxt "sidebarline|linestyle|tooltip_text"
-msgid "Select the style of the arrowheads."
-msgstr ""
-
-#. R56Ey
-#: svx/uiconfig/ui/sidebarline.ui:193
-msgctxt "sidebarline|linestyle|tooltip_text"
-msgid "Select the style of the line."
-msgstr "Selektearje de styl fan de line."
-
#. AZukk
#: svx/uiconfig/ui/sidebarline.ui:249
msgctxt "sidebarline|cornerlabel"
diff --git a/source/fy/sw/messages.po b/source/fy/sw/messages.po
index 4e6a8fc5c82..37629261503 100644
--- a/source/fy/sw/messages.po
+++ b/source/fy/sw/messages.po
@@ -3,8 +3,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.libreoffice.org/enter_bug.cgi?product=LibreOffice&bug_status=UNCONFIRMED&component=UI\n"
-"POT-Creation-Date: 2020-03-06 11:46+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2020-03-16 12:55+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-03-31 10:35+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-04-03 12:14+0200\n"
"Last-Translator: Berend Ytsma <berendy@gmail.com>\n"
"Language-Team: Frisian <https://weblate.documentfoundation.org/projects/libo_ui-master/swmessages/fy/>\n"
"Language: fy\n"
@@ -4373,1174 +4373,1096 @@ msgctxt "STR_OUTLINE_TRACKING_OFF"
msgid "Off"
msgstr "Ut"
-#. bh39E
-#: sw/inc/strings.hrc:650
-msgctxt "STR_GOTO"
-msgid "Go to"
-msgstr "Gean nei"
-
-#. DMBCD
-#: sw/inc/strings.hrc:651
-msgctxt "STR_SELECT"
-msgid "Select"
-msgstr "Selektearje"
-
-#. LXGe4
-#: sw/inc/strings.hrc:652
-msgctxt "STR_DEMOTE_CHAPTER"
-msgid "Demote Chapter"
-msgstr "Haadstik nivo ferleegje"
-
-#. JXiwa
-#: sw/inc/strings.hrc:653
-msgctxt "STR_PROMOTE_CHAPTER"
-msgid "Promote Chapter"
-msgstr "Haadstik nivo ferheechje"
-
-#. 7BYGD
-#: sw/inc/strings.hrc:654
-msgctxt "STR_DEMOTE_LEVEL"
-msgid "Demote Level"
-msgstr "Nivo ferleegje"
-
-#. DdvQg
-#: sw/inc/strings.hrc:655
-msgctxt "STR_PROMOTE_LEVEL"
-msgid "Promote Level"
-msgstr "Nivo ferheegje"
-
#. 9Fipd
-#: sw/inc/strings.hrc:656
+#: sw/inc/strings.hrc:651
msgctxt "STR_EXPANDALL"
msgid "Expand All"
msgstr "Alles útfâldzje"
#. FxGVt
-#: sw/inc/strings.hrc:657
+#: sw/inc/strings.hrc:652
msgctxt "STR_COLLAPSEALL"
msgid "Collapse All"
msgstr "Alles ynfâldzje"
#. xvSRm
-#: sw/inc/strings.hrc:658
+#: sw/inc/strings.hrc:653
msgctxt "STR_HYPERLINK"
msgid "Insert as Hyperlink"
msgstr "As ferwizing ynfoegje"
#. sdfGe
-#: sw/inc/strings.hrc:659
+#: sw/inc/strings.hrc:654
msgctxt "STR_LINK_REGION"
msgid "Insert as Link"
msgstr "As keppeling ynfoegje"
#. Suaiz
-#: sw/inc/strings.hrc:660
+#: sw/inc/strings.hrc:655
msgctxt "STR_COPY_REGION"
msgid "Insert as Copy"
msgstr "As kopy ynfoegje"
#. VgdhT
-#: sw/inc/strings.hrc:661
+#: sw/inc/strings.hrc:656
msgctxt "STR_DISPLAY"
msgid "Display"
msgstr "Werjefte"
#. 3VXp5
-#: sw/inc/strings.hrc:662
+#: sw/inc/strings.hrc:657
msgctxt "STR_ACTIVE_VIEW"
msgid "Active Window"
msgstr "Aktyf finster"
#. fAAUc
-#: sw/inc/strings.hrc:663
+#: sw/inc/strings.hrc:658
msgctxt "STR_HIDDEN"
msgid "hidden"
msgstr "ferburgen"
#. 3VWjq
-#: sw/inc/strings.hrc:664
+#: sw/inc/strings.hrc:659
msgctxt "STR_ACTIVE"
msgid "active"
msgstr "aktyf"
#. YjPvg
-#: sw/inc/strings.hrc:665
+#: sw/inc/strings.hrc:660
msgctxt "STR_INACTIVE"
msgid "inactive"
msgstr "ynaktyf"
#. tBPKU
-#: sw/inc/strings.hrc:666
+#: sw/inc/strings.hrc:661
msgctxt "STR_EDIT_ENTRY"
msgid "Edit..."
msgstr "Bewurkje..."
#. ppC87
-#: sw/inc/strings.hrc:667
+#: sw/inc/strings.hrc:662
msgctxt "STR_UPDATE"
msgid "~Update"
msgstr "~Fernije"
#. 44Esc
-#: sw/inc/strings.hrc:668
+#: sw/inc/strings.hrc:663
msgctxt "STR_EDIT_CONTENT"
msgid "Edit"
msgstr "Bewurkje"
#. w3ZrD
-#: sw/inc/strings.hrc:669
+#: sw/inc/strings.hrc:664
msgctxt "STR_EDIT_LINK"
msgid "Edit link"
msgstr "Keppeling bewurkje"
#. xyPWE
-#: sw/inc/strings.hrc:670
+#: sw/inc/strings.hrc:665
msgctxt "STR_EDIT_INSERT"
msgid "Insert"
msgstr "Ynfoegje"
#. AT9SS
-#: sw/inc/strings.hrc:671
+#: sw/inc/strings.hrc:666
msgctxt "STR_INDEX"
msgid "~Index"
msgstr "~Yndeks"
#. MnBLc
-#: sw/inc/strings.hrc:672
+#: sw/inc/strings.hrc:667
msgctxt "STR_FILE"
msgid "File"
msgstr "Triem"
#. DdBgh
-#: sw/inc/strings.hrc:673
+#: sw/inc/strings.hrc:668
msgctxt "STR_NEW_FILE"
msgid "New Document"
msgstr "Nij dokumint"
#. aV9Uy
-#: sw/inc/strings.hrc:674
+#: sw/inc/strings.hrc:669
msgctxt "STR_INSERT_TEXT"
msgid "Text"
msgstr "Tekst"
#. 5rD3D
-#: sw/inc/strings.hrc:675
+#: sw/inc/strings.hrc:670
msgctxt "STR_DELETE"
msgid "Delete"
msgstr "Wiskje"
#. 9MrsU
-#: sw/inc/strings.hrc:676
+#: sw/inc/strings.hrc:671
msgctxt "STR_DELETE_ENTRY"
msgid "~Delete"
msgstr "~Wiskje"
#. A28Rb
-#: sw/inc/strings.hrc:677
+#: sw/inc/strings.hrc:672
msgctxt "STR_UPDATE_SEL"
msgid "Selection"
msgstr "Seleksje"
#. gRBxA
-#: sw/inc/strings.hrc:678
+#: sw/inc/strings.hrc:673
msgctxt "STR_UPDATE_INDEX"
msgid "Indexes"
msgstr "Yndeksen"
#. WKwLS
-#: sw/inc/strings.hrc:679
+#: sw/inc/strings.hrc:674
msgctxt "STR_UPDATE_LINK"
msgid "Links"
msgstr "Keppelingen"
#. TaaJK
-#: sw/inc/strings.hrc:680
+#: sw/inc/strings.hrc:675
msgctxt "STR_UPDATE_ALL"
msgid "All"
msgstr "Alle"
-#. 6neCN
-#: sw/inc/strings.hrc:681
-msgctxt "STR_REMOVE_INDEX"
-msgid "~Remove Index"
-msgstr "Yndeks ~wiskje"
-
-#. RH2h9
-#: sw/inc/strings.hrc:682
-msgctxt "STR_REMOVE_TBL_PROTECTION"
-msgid "~Unprotect"
-msgstr "Befeiliging ~opheffe"
-
#. HpMeb
-#: sw/inc/strings.hrc:683
+#: sw/inc/strings.hrc:677
msgctxt "STR_INVISIBLE"
msgid "hidden"
msgstr "ferburgen"
#. XcCnB
-#: sw/inc/strings.hrc:684
+#: sw/inc/strings.hrc:678
msgctxt "STR_BROKEN_LINK"
msgid "File not found: "
msgstr "Triem net fûn: "
-#. 8BkZE
-#: sw/inc/strings.hrc:685
-msgctxt "STR_RENAME"
-msgid "~Rename..."
-msgstr "~Omneame,,,"
-
-#. FnvNk
-#: sw/inc/strings.hrc:686
-msgctxt "STR_READONLY_IDX"
-msgid "Read-~only"
-msgstr "Allinne-~lêzen"
-
-#. DojWF
-#: sw/inc/strings.hrc:687
-msgctxt "STR_POSTIT_SHOW"
-msgid "Show All"
-msgstr "Alles sjen litte"
-
-#. virAB
-#: sw/inc/strings.hrc:688
-msgctxt "STR_POSTIT_HIDE"
-msgid "Hide All"
-msgstr "Alles ferbergje"
-
-#. aJwW2
-#: sw/inc/strings.hrc:689
-msgctxt "STR_POSTIT_DELETE"
-msgid "Delete All"
-msgstr "Alles wiskje"
-
#. UC53U
-#: sw/inc/strings.hrc:690
+#: sw/inc/strings.hrc:680
msgctxt "STR_RESOLVED"
msgid "RESOLVED"
msgstr "OPLOST"
#. 6VGuk
-#: sw/inc/strings.hrc:691
+#: sw/inc/strings.hrc:681
msgctxt "STR_PROTECTED"
msgid "Protected"
msgstr "Beskerme"
#. 3ceMF
-#: sw/inc/strings.hrc:693
+#: sw/inc/strings.hrc:683
msgctxt "STR_MARGIN_TOOLTIP_LEFT"
msgid "Left: "
msgstr "Links: "
#. EiXF2
-#: sw/inc/strings.hrc:694
+#: sw/inc/strings.hrc:684
msgctxt "STR_MARGIN_TOOLTIP_RIGHT"
msgid ". Right: "
msgstr ". Rjochts: "
#. UFpVa
-#: sw/inc/strings.hrc:695
+#: sw/inc/strings.hrc:685
msgctxt "STR_MARGIN_TOOLTIP_INNER"
msgid "Inner: "
msgstr "Binnenkant: "
#. XE7Wb
-#: sw/inc/strings.hrc:696
+#: sw/inc/strings.hrc:686
msgctxt "STR_MARGIN_TOOLTIP_OUTER"
msgid ". Outer: "
msgstr ". Bûtenkant: "
#. 3A8Vg
-#: sw/inc/strings.hrc:697
+#: sw/inc/strings.hrc:687
msgctxt "STR_MARGIN_TOOLTIP_TOP"
msgid ". Top: "
msgstr ". Boppekant: "
#. dRhyZ
-#: sw/inc/strings.hrc:698
+#: sw/inc/strings.hrc:688
msgctxt "STR_MARGIN_TOOLTIP_BOT"
msgid ". Bottom: "
msgstr ". Underkant: "
#. XuC4Y
#. Error calculator
-#: sw/inc/strings.hrc:701
+#: sw/inc/strings.hrc:691
msgctxt "STR_POSTIT_PAGE"
msgid "Page"
msgstr "Side"
#. AeDYh
-#: sw/inc/strings.hrc:702
+#: sw/inc/strings.hrc:692
msgctxt "STR_POSTIT_LINE"
msgid "Line"
msgstr "Line"
#. kfJG6
-#: sw/inc/strings.hrc:703
+#: sw/inc/strings.hrc:693
msgctxt "STR_POSTIT_AUTHOR"
msgid "Author"
msgstr "Skriuwer"
#. gejqG
-#: sw/inc/strings.hrc:704
+#: sw/inc/strings.hrc:694
msgctxt "STR_CALC_SYNTAX"
msgid "** Syntax Error **"
msgstr "** Syntaksis flater **"
#. q6dUT
-#: sw/inc/strings.hrc:705
+#: sw/inc/strings.hrc:695
msgctxt "STR_CALC_ZERODIV"
msgid "** Division by zero **"
msgstr "** Dieling troch nul **"
#. HSo6d
-#: sw/inc/strings.hrc:706
+#: sw/inc/strings.hrc:696
msgctxt "STR_CALC_BRACK"
msgid "** Wrong use of brackets **"
msgstr "** Fout brûkme fan heakjes **"
#. jcNfg
-#: sw/inc/strings.hrc:707
+#: sw/inc/strings.hrc:697
msgctxt "STR_CALC_POW"
msgid "** Square function overflow **"
msgstr "** Oerfloeie yn kwadraat funksje **"
#. C453V
-#: sw/inc/strings.hrc:708
+#: sw/inc/strings.hrc:698
msgctxt "STR_CALC_OVERFLOW"
msgid "** Overflow **"
msgstr "** Oerfloeie **"
#. KEQfz
-#: sw/inc/strings.hrc:709
+#: sw/inc/strings.hrc:699
msgctxt "STR_CALC_DEFAULT"
msgid "** Error **"
msgstr "** Flater **"
#. hxrg9
-#: sw/inc/strings.hrc:710
+#: sw/inc/strings.hrc:700
msgctxt "STR_CALC_ERROR"
msgid "** Expression is faulty **"
msgstr "** Foute ekspresje **"
#. 2yBhF
-#: sw/inc/strings.hrc:711
+#: sw/inc/strings.hrc:701
msgctxt "STR_GETREFFLD_REFITEMNOTFOUND"
msgid "Error: Reference source not found"
msgstr "Flater: Boarne fan ferwizing net fûn"
#. jgRW7
-#: sw/inc/strings.hrc:712
+#: sw/inc/strings.hrc:702
msgctxt "STR_TEMPLATE_NONE"
msgid "None"
msgstr "Gjint"
#. KRD6s
-#: sw/inc/strings.hrc:713
+#: sw/inc/strings.hrc:703
msgctxt "STR_FIELD_FIXED"
msgid "(fixed)"
msgstr "(fêst)"
#. FCRUB
-#: sw/inc/strings.hrc:714
+#: sw/inc/strings.hrc:704
msgctxt "STR_DURATION_FORMAT"
msgid " Y: %1 M: %2 D: %3 H: %4 M: %5 S: %6"
msgstr " J: %1 M: %2 D: %3 O: %4 M: %5 S: %6"
#. ocA84
-#: sw/inc/strings.hrc:715
+#: sw/inc/strings.hrc:705
msgctxt "STR_TOI"
msgid "Alphabetical Index"
msgstr "Alfabetyske yndeks"
#. GDCRF
-#: sw/inc/strings.hrc:716
+#: sw/inc/strings.hrc:706
msgctxt "STR_TOU"
msgid "User-Defined"
msgstr "Brûker fêststeld"
#. vnaNc
-#: sw/inc/strings.hrc:717
+#: sw/inc/strings.hrc:707
msgctxt "STR_TOC"
msgid "Table of Contents"
msgstr "Ynhâldsopjefte"
#. BESjb
-#: sw/inc/strings.hrc:718
+#: sw/inc/strings.hrc:708
msgctxt "STR_TOX_AUTH"
msgid "Bibliography"
msgstr "Literatuerlist"
#. ZFBUD
-#: sw/inc/strings.hrc:719
+#: sw/inc/strings.hrc:709
msgctxt "STR_TOX_CITATION"
msgid "Citation"
msgstr "Sitaat"
#. WAs8q
-#: sw/inc/strings.hrc:720
+#: sw/inc/strings.hrc:710
msgctxt "STR_TOX_TBL"
msgid "Index of Tables"
msgstr "Tabellen register"
#. NFzTx
-#: sw/inc/strings.hrc:721
+#: sw/inc/strings.hrc:711
msgctxt "STR_TOX_OBJ"
msgid "Table of Objects"
msgstr "Objekten register"
#. mSyms
-#: sw/inc/strings.hrc:722
+#: sw/inc/strings.hrc:712
msgctxt "STR_TOX_ILL"
msgid "Table of Figures"
msgstr "Tabel fan figueren"
#. TspkU
#. SubType DocInfo
-#: sw/inc/strings.hrc:724
+#: sw/inc/strings.hrc:714
msgctxt "FLD_DOCINFO_TITEL"
msgid "Title"
msgstr "Titel"
#. ziEpC
-#: sw/inc/strings.hrc:725
+#: sw/inc/strings.hrc:715
msgctxt "FLD_DOCINFO_THEMA"
msgid "Subject"
msgstr "Underwerp"
#. FCVZS
-#: sw/inc/strings.hrc:726
+#: sw/inc/strings.hrc:716
msgctxt "FLD_DOCINFO_KEYS"
msgid "Keywords"
msgstr "Kaaiwurden"
#. kHC7q
-#: sw/inc/strings.hrc:727
+#: sw/inc/strings.hrc:717
msgctxt "FLD_DOCINFO_COMMENT"
msgid "Comments"
msgstr "Taljochtingen"
#. i6psX
-#: sw/inc/strings.hrc:728
+#: sw/inc/strings.hrc:718
msgctxt "FLD_DOCINFO_CREATE"
msgid "Created"
msgstr "Oanmakke"
#. L2Bxp
-#: sw/inc/strings.hrc:729
+#: sw/inc/strings.hrc:719
msgctxt "FLD_DOCINFO_CHANGE"
msgid "Modified"
msgstr "Feroare"
#. D2YKS
-#: sw/inc/strings.hrc:730
+#: sw/inc/strings.hrc:720
msgctxt "FLD_DOCINFO_PRINT"
msgid "Last printed"
msgstr "Lêst printe"
#. QtuZM
-#: sw/inc/strings.hrc:731
+#: sw/inc/strings.hrc:721
msgctxt "FLD_DOCINFO_DOCNO"
msgid "Revision number"
msgstr "Refyzje nûmer"
#. YDFbi
-#: sw/inc/strings.hrc:732
+#: sw/inc/strings.hrc:722
msgctxt "FLD_DOCINFO_EDIT"
msgid "Total editing time"
msgstr "Totale bewurkingstiid"
#. EpZ9C
-#: sw/inc/strings.hrc:733
+#: sw/inc/strings.hrc:723
msgctxt "STR_PAGEDESC_NAME"
msgid "Convert $(ARG1)"
msgstr "$(ARG1) omsette"
#. nY3NU
-#: sw/inc/strings.hrc:734
+#: sw/inc/strings.hrc:724
msgctxt "STR_PAGEDESC_FIRSTNAME"
msgid "First convert $(ARG1)"
msgstr "Earst $(ARG1) omsette"
#. eQtGV
-#: sw/inc/strings.hrc:735
+#: sw/inc/strings.hrc:725
msgctxt "STR_PAGEDESC_FOLLOWNAME"
msgid "Next convert $(ARG1)"
msgstr "Dan $(ARG1) omsette"
#. aBwxC
-#: sw/inc/strings.hrc:736
+#: sw/inc/strings.hrc:726
msgctxt "STR_AUTH_TYPE_ARTICLE"
msgid "Article"
msgstr "Artikel"
#. di8ud
-#: sw/inc/strings.hrc:737
+#: sw/inc/strings.hrc:727
msgctxt "STR_AUTH_TYPE_BOOK"
msgid "Book"
msgstr "Boek"
#. GD5KJ
-#: sw/inc/strings.hrc:738
+#: sw/inc/strings.hrc:728
msgctxt "STR_AUTH_TYPE_BOOKLET"
msgid "Brochures"
msgstr "Brosjueres"
#. mfFSf
-#: sw/inc/strings.hrc:739
+#: sw/inc/strings.hrc:729
msgctxt "STR_AUTH_TYPE_CONFERENCE"
msgid "Conference proceedings"
msgstr "Konferinsje fuortgong"
#. Et2Px
-#: sw/inc/strings.hrc:740
+#: sw/inc/strings.hrc:730
msgctxt "STR_AUTH_TYPE_INBOOK"
msgid "Book excerpt"
msgstr "Uttreksel"
#. ys2B8
-#: sw/inc/strings.hrc:741
+#: sw/inc/strings.hrc:731
msgctxt "STR_AUTH_TYPE_INCOLLECTION"
msgid "Book excerpt with title"
msgstr "Uttreksel mei titel"
#. mdEqj
-#: sw/inc/strings.hrc:742
+#: sw/inc/strings.hrc:732
msgctxt "STR_AUTH_TYPE_INPROCEEDINGS"
msgid "Conference proceedings"
msgstr "Konferinsje fuortgong"
#. jNmVD
-#: sw/inc/strings.hrc:743
+#: sw/inc/strings.hrc:733
msgctxt "STR_AUTH_TYPE_JOURNAL"
msgid "Journal"
msgstr "Tiidskrift"
#. M3xkM
-#: sw/inc/strings.hrc:744
+#: sw/inc/strings.hrc:734
msgctxt "STR_AUTH_TYPE_MANUAL"
msgid "Techn. documentation"
msgstr "Tegn. dokumintaasje"
#. EJAj4
-#: sw/inc/strings.hrc:745
+#: sw/inc/strings.hrc:735
msgctxt "STR_AUTH_TYPE_MASTERSTHESIS"
msgid "Thesis"
msgstr "Skripsje"
#. NoUCv
-#: sw/inc/strings.hrc:746
+#: sw/inc/strings.hrc:736
msgctxt "STR_AUTH_TYPE_MISC"
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Ferskate"
#. qNGGE
-#: sw/inc/strings.hrc:747
+#: sw/inc/strings.hrc:737
msgctxt "STR_AUTH_TYPE_PHDTHESIS"
msgid "Dissertation"
msgstr "Dissertaasje"
#. L7W7R
-#: sw/inc/strings.hrc:748
+#: sw/inc/strings.hrc:738
msgctxt "STR_AUTH_TYPE_PROCEEDINGS"
msgid "Conference proceedings"
msgstr "Konferinsje fuortgong"
#. X8bGG
-#: sw/inc/strings.hrc:749
+#: sw/inc/strings.hrc:739
msgctxt "STR_AUTH_TYPE_TECHREPORT"
msgid "Research report"
msgstr "Undersyksrapport"
#. 4dDC9
-#: sw/inc/strings.hrc:750
+#: sw/inc/strings.hrc:740
msgctxt "STR_AUTH_TYPE_UNPUBLISHED"
msgid "Unpublished"
msgstr "Net publisearre"
#. Gb38d
-#: sw/inc/strings.hrc:751
+#: sw/inc/strings.hrc:741
msgctxt "STR_AUTH_TYPE_EMAIL"
msgid "Email"
msgstr "E-post"
#. 9HKD6
-#: sw/inc/strings.hrc:752
+#: sw/inc/strings.hrc:742
msgctxt "STR_AUTH_TYPE_WWW"
msgid "WWW document"
msgstr "WWW dokumint"
#. qA449
-#: sw/inc/strings.hrc:753
+#: sw/inc/strings.hrc:743
msgctxt "STR_AUTH_TYPE_CUSTOM1"
msgid "User-defined1"
msgstr "Brûkerstype1"
#. nyzxz
-#: sw/inc/strings.hrc:754
+#: sw/inc/strings.hrc:744
msgctxt "STR_AUTH_TYPE_CUSTOM2"
msgid "User-defined2"
msgstr "Brûkerstype2"
#. cCFTF
-#: sw/inc/strings.hrc:755
+#: sw/inc/strings.hrc:745
msgctxt "STR_AUTH_TYPE_CUSTOM3"
msgid "User-defined3"
msgstr "Brûkerstype3"
#. mrqJC
-#: sw/inc/strings.hrc:756
+#: sw/inc/strings.hrc:746
msgctxt "STR_AUTH_TYPE_CUSTOM4"
msgid "User-defined4"
msgstr "Brûkerstype4"
#. fFs86
-#: sw/inc/strings.hrc:757
+#: sw/inc/strings.hrc:747
msgctxt "STR_AUTH_TYPE_CUSTOM5"
msgid "User-defined5"
msgstr "Brûkerstype5"
#. nsCwi
-#: sw/inc/strings.hrc:758
+#: sw/inc/strings.hrc:748
msgctxt "STR_AUTH_FIELD_IDENTIFIER"
msgid "Short name"
msgstr "Koarte namme"
#. CpKgc
-#: sw/inc/strings.hrc:759
+#: sw/inc/strings.hrc:749
msgctxt "STR_AUTH_FIELD_AUTHORITY_TYPE"
msgid "Type"
msgstr "Type"
#. kUGDr
-#: sw/inc/strings.hrc:760
+#: sw/inc/strings.hrc:750
msgctxt "STR_AUTH_FIELD_ADDRESS"
msgid "Address"
msgstr "Adres"
#. DquVQ
-#: sw/inc/strings.hrc:761
+#: sw/inc/strings.hrc:751
msgctxt "STR_AUTH_FIELD_ANNOTE"
msgid "Annotation"
msgstr "Oantekening"
#. sduuV
-#: sw/inc/strings.hrc:762
+#: sw/inc/strings.hrc:752
msgctxt "STR_AUTH_FIELD_AUTHOR"
msgid "Author(s)"
msgstr "Skriuwer(s)"
#. fXvz6
-#: sw/inc/strings.hrc:763
+#: sw/inc/strings.hrc:753
msgctxt "STR_AUTH_FIELD_BOOKTITLE"
msgid "Book title"
msgstr "Boektitel"
#. c8PFE
-#: sw/inc/strings.hrc:764
+#: sw/inc/strings.hrc:754
msgctxt "STR_AUTH_FIELD_CHAPTER"
msgid "Chapter"
msgstr "Haadstik"
#. GXqxF
-#: sw/inc/strings.hrc:765
+#: sw/inc/strings.hrc:755
msgctxt "STR_AUTH_FIELD_EDITION"
msgid "Edition"
msgstr "Edysje"
#. p7A3p
-#: sw/inc/strings.hrc:766
+#: sw/inc/strings.hrc:756
msgctxt "STR_AUTH_FIELD_EDITOR"
msgid "Editor"
msgstr "Bewurker"
#. aAFEz
-#: sw/inc/strings.hrc:767
+#: sw/inc/strings.hrc:757
msgctxt "STR_AUTH_FIELD_HOWPUBLISHED"
msgid "Publication type"
msgstr "Publikaasje type"
#. 8DwdJ
-#: sw/inc/strings.hrc:768
+#: sw/inc/strings.hrc:758
msgctxt "STR_AUTH_FIELD_INSTITUTION"
msgid "Institution"
msgstr "Ynstitút"
#. VWNxy
-#: sw/inc/strings.hrc:769
+#: sw/inc/strings.hrc:759
msgctxt "STR_AUTH_FIELD_JOURNAL"
msgid "Journal"
msgstr "Tiidskrift"
#. Da4fW
-#: sw/inc/strings.hrc:770
+#: sw/inc/strings.hrc:760
msgctxt "STR_AUTH_FIELD_MONTH"
msgid "Month"
msgstr "Moanne"
#. SdSBt
-#: sw/inc/strings.hrc:771
+#: sw/inc/strings.hrc:761
msgctxt "STR_AUTH_FIELD_NOTE"
msgid "Note"
msgstr "Notysje"
#. MZYpD
-#: sw/inc/strings.hrc:772
+#: sw/inc/strings.hrc:762
msgctxt "STR_AUTH_FIELD_NUMBER"
msgid "Number"
msgstr "Getal"
#. ZB7Go
-#: sw/inc/strings.hrc:773
+#: sw/inc/strings.hrc:763
msgctxt "STR_AUTH_FIELD_ORGANIZATIONS"
msgid "Organization"
msgstr "Organisaasje"
#. C4CdP
-#: sw/inc/strings.hrc:774
+#: sw/inc/strings.hrc:764
msgctxt "STR_AUTH_FIELD_PAGES"
msgid "Page(s)"
msgstr "Side(n)"
#. yFPFa
-#: sw/inc/strings.hrc:775
+#: sw/inc/strings.hrc:765
msgctxt "STR_AUTH_FIELD_PUBLISHER"
msgid "Publisher"
msgstr "Utjouwer"
#. d9u3p
-#: sw/inc/strings.hrc:776
+#: sw/inc/strings.hrc:766
msgctxt "STR_AUTH_FIELD_SCHOOL"
msgid "University"
msgstr "Universiteit"
#. Qxsdb
-#: sw/inc/strings.hrc:777
+#: sw/inc/strings.hrc:767
msgctxt "STR_AUTH_FIELD_SERIES"
msgid "Series"
msgstr "Series"
#. YhXPg
-#: sw/inc/strings.hrc:778
+#: sw/inc/strings.hrc:768
msgctxt "STR_AUTH_FIELD_TITLE"
msgid "Title"
msgstr "Titel"
#. qEBhL
-#: sw/inc/strings.hrc:779
+#: sw/inc/strings.hrc:769
msgctxt "STR_AUTH_FIELD_TYPE"
msgid "Type of report"
msgstr "Rapport type"
#. Sij9w
-#: sw/inc/strings.hrc:780
+#: sw/inc/strings.hrc:770
msgctxt "STR_AUTH_FIELD_VOLUME"
msgid "Volume"
msgstr "Folume"
#. K8miv
-#: sw/inc/strings.hrc:781
+#: sw/inc/strings.hrc:771
msgctxt "STR_AUTH_FIELD_YEAR"
msgid "Year"
msgstr "Jier"
#. pFMSV
-#: sw/inc/strings.hrc:782
+#: sw/inc/strings.hrc:772
msgctxt "STR_AUTH_FIELD_URL"
msgid "URL"
msgstr "URL-adres"
#. xFG3c
-#: sw/inc/strings.hrc:783
+#: sw/inc/strings.hrc:773
msgctxt "STR_AUTH_FIELD_CUSTOM1"
msgid "User-defined1"
msgstr "Brûkerstype1"
#. wtDyU
-#: sw/inc/strings.hrc:784
+#: sw/inc/strings.hrc:774
msgctxt "STR_AUTH_FIELD_CUSTOM2"
msgid "User-defined2"
msgstr "Brûkerstype2"
#. VH3Se
-#: sw/inc/strings.hrc:785
+#: sw/inc/strings.hrc:775
msgctxt "STR_AUTH_FIELD_CUSTOM3"
msgid "User-defined3"
msgstr "Brûkerstype3"
#. twuKb
-#: sw/inc/strings.hrc:786
+#: sw/inc/strings.hrc:776
msgctxt "STR_AUTH_FIELD_CUSTOM4"
msgid "User-defined4"
msgstr "Brûkerstype4"
#. WAo7Z
-#: sw/inc/strings.hrc:787
+#: sw/inc/strings.hrc:777
msgctxt "STR_AUTH_FIELD_CUSTOM5"
msgid "User-defined5"
msgstr "Brûkerstype5"
#. 3r6Wg
-#: sw/inc/strings.hrc:788
+#: sw/inc/strings.hrc:778
msgctxt "STR_AUTH_FIELD_ISBN"
msgid "ISBN"
msgstr "ISBN"
#. eFnnx
-#: sw/inc/strings.hrc:790
+#: sw/inc/strings.hrc:780
msgctxt "STR_IDXMRK_EDIT"
msgid "Edit Index Entry"
msgstr "Yndeks ynfier bewurkje"
#. EHTHH
-#: sw/inc/strings.hrc:791
+#: sw/inc/strings.hrc:781
msgctxt "STR_IDXMRK_INSERT"
msgid "Insert Index Entry"
msgstr "Yndeks ynfier ynfoegje"
#. D2gkA
-#: sw/inc/strings.hrc:792
+#: sw/inc/strings.hrc:782
msgctxt "STR_QUERY_CHANGE_AUTH_ENTRY"
msgid "The document already contains the bibliography entry but with different data. Do you want to adjust the existing entries?"
msgstr "It dokumint befettet al de literatuerlist ynfier mar dan mei oare gegevens. Wolle jo de besteande items oanpasse?"
#. mK84T
-#: sw/inc/strings.hrc:794
+#: sw/inc/strings.hrc:784
msgctxt "STR_COMMENTS_LABEL"
msgid "Comments"
msgstr "Taljochtingen"
#. fwecS
-#: sw/inc/strings.hrc:795
+#: sw/inc/strings.hrc:785
msgctxt "STR_SHOW_COMMENTS"
msgid "Show comments"
msgstr "Taljochtingen sjen litte"
#. HkUvy
-#: sw/inc/strings.hrc:796
+#: sw/inc/strings.hrc:786
msgctxt "STR_HIDE_COMMENTS"
msgid "Hide comments"
msgstr "Taljochtingen ferbergje"
#. FcmEy
-#: sw/inc/strings.hrc:798
+#: sw/inc/strings.hrc:788
msgctxt "STR_DOUBLE_SHORTNAME"
msgid "Shortcut name already exists. Please choose another name."
msgstr "Dizze ôfkoarting bestiet al. Besykje in oare namme."
#. VhMST
-#: sw/inc/strings.hrc:799
+#: sw/inc/strings.hrc:789
msgctxt "STR_QUERY_DELETE"
msgid "Delete AutoText?"
msgstr "AutoTekst wiskje?"
#. E5MLr
-#: sw/inc/strings.hrc:800
+#: sw/inc/strings.hrc:790
msgctxt "STR_QUERY_DELETE_GROUP1"
msgid "Delete the category "
msgstr "Wiskje de kategory "
#. qndNh
-#: sw/inc/strings.hrc:801
+#: sw/inc/strings.hrc:791
msgctxt "STR_QUERY_DELETE_GROUP2"
msgid "?"
msgstr "?"
#. B6xah
-#: sw/inc/strings.hrc:802
+#: sw/inc/strings.hrc:792
msgctxt "STR_GLOSSARY"
msgid "AutoText :"
msgstr "Autotekst :"
#. ChetY
-#: sw/inc/strings.hrc:803
+#: sw/inc/strings.hrc:793
msgctxt "STR_SAVE_GLOSSARY"
msgid "Save AutoText"
msgstr "AutoTekst bewarje"
#. QxAiF
-#: sw/inc/strings.hrc:804
+#: sw/inc/strings.hrc:794
msgctxt "STR_NO_GLOSSARIES"
msgid "There is no AutoText in this file."
msgstr "Der is gjin AutoTekst yn dizze triem."
#. sG8Xt
-#: sw/inc/strings.hrc:805
+#: sw/inc/strings.hrc:795
msgctxt "STR_MY_AUTOTEXT"
msgid "My AutoText"
msgstr "Myn AutoTekst"
#. GaoqR
-#: sw/inc/strings.hrc:807
+#: sw/inc/strings.hrc:797
msgctxt "STR_NOGLOS"
msgid "AutoText for Shortcut '%1' not found."
msgstr "AutoTekst foar fluchtoets '%1' net fûn."
#. MwUEP
-#: sw/inc/strings.hrc:808
+#: sw/inc/strings.hrc:798
msgctxt "STR_NO_TABLE"
msgid "A table with no rows or no cells cannot be inserted"
msgstr "In tabel sûnder rigen of kolommen kin net ynfierd wurde"
#. AawM4
-#: sw/inc/strings.hrc:809
+#: sw/inc/strings.hrc:799
msgctxt "STR_TABLE_TOO_LARGE"
msgid "The table cannot be inserted because it is too large"
msgstr "De tabel kin net ynfoege wurde omdat it te grut is"
#. GGo8i
-#: sw/inc/strings.hrc:810
+#: sw/inc/strings.hrc:800
msgctxt "STR_ERR_INSERT_GLOS"
msgid "AutoText could not be created."
msgstr "AutoTekst koe net oanmakke wurde."
#. DCPSB
-#: sw/inc/strings.hrc:811
+#: sw/inc/strings.hrc:801
msgctxt "STR_CLPBRD_FORMAT_ERROR"
msgid "Requested clipboard format is not available."
msgstr "Fersochte klamboerd opmaak is net beskikber."
#. YxCCF
-#: sw/inc/strings.hrc:812
+#: sw/inc/strings.hrc:802
msgctxt "STR_PRIVATETEXT"
msgid "%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION Text Document"
msgstr "%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION Tekst dokumint"
#. 8ygN3
-#: sw/inc/strings.hrc:813
+#: sw/inc/strings.hrc:803
msgctxt "STR_PRIVATEGRAPHIC"
msgid "Image (%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION Text Document)"
msgstr "Ofbylding (%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION tekst dokumint)"
#. ewPPB
-#: sw/inc/strings.hrc:814
+#: sw/inc/strings.hrc:804
msgctxt "STR_PRIVATEOLE"
msgid "Object (%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION Text Document)"
msgstr "Objekt (%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION tekst dokumint)"
#. 9VEc3
-#: sw/inc/strings.hrc:815
+#: sw/inc/strings.hrc:805
msgctxt "STR_DDEFORMAT"
msgid "Dynamic Data Exchange (DDE link)"
msgstr "Dynamic Data Exchange (DDE keppeling)"
#. svrE7
-#: sw/inc/strings.hrc:817
+#: sw/inc/strings.hrc:807
msgctxt "STR_DELETE_ALL_NOTES"
msgid "All Comments"
msgstr "Alle taljochtingen"
#. YGNN4
-#: sw/inc/strings.hrc:818
+#: sw/inc/strings.hrc:808
msgctxt "STR_FORMAT_ALL_NOTES"
msgid "All Comments"
msgstr "Alle taljochtingen"
#. GDH49
-#: sw/inc/strings.hrc:819
+#: sw/inc/strings.hrc:809
msgctxt "STR_DELETE_AUTHOR_NOTES"
msgid "Comments by "
msgstr "Taljochtingen fan "
#. RwAcm
-#: sw/inc/strings.hrc:820
+#: sw/inc/strings.hrc:810
msgctxt "STR_NODATE"
msgid "(no date)"
msgstr "(gjin datum)"
#. ytxKG
-#: sw/inc/strings.hrc:821
+#: sw/inc/strings.hrc:811
msgctxt "STR_NOAUTHOR"
msgid "(no author)"
msgstr "(gjin skriuwer)"
#. nAwMG
-#: sw/inc/strings.hrc:822
+#: sw/inc/strings.hrc:812
msgctxt "STR_REPLY"
msgid "Reply to $1"
msgstr "$1 beäntwurdzje"
#. CVVa6
-#: sw/inc/strings.hrc:824
+#: sw/inc/strings.hrc:814
msgctxt "ST_TITLE_EDIT"
msgid "Edit Address Block"
msgstr "Adres blok bewurkje"
#. njGGA
-#: sw/inc/strings.hrc:825
+#: sw/inc/strings.hrc:815
msgctxt "ST_TITLE_MALE"
msgid "Custom Salutation (Male Recipients)"
msgstr "Oanpaste oanhef (ûntfanger man)"
#. ZVuKY
-#: sw/inc/strings.hrc:826
+#: sw/inc/strings.hrc:816
msgctxt "ST_TITLE_FEMALE"
msgid "Custom Salutation (Female Recipients)"
msgstr "Oanpaster oanhef (ûntfanger frou)"
#. h4yuq
-#: sw/inc/strings.hrc:827
+#: sw/inc/strings.hrc:817
msgctxt "ST_SALUTATIONELEMENTS"
msgid "Salutation e~lements"
msgstr "Oanhef e~leminten"
#. kWhqT
-#: sw/inc/strings.hrc:828
+#: sw/inc/strings.hrc:818
msgctxt "ST_INSERTSALUTATIONFIELD"
msgid "Add to salutation"
msgstr "Oan oanhef taheakje"
#. hvF3V
-#: sw/inc/strings.hrc:829
+#: sw/inc/strings.hrc:819
msgctxt "ST_REMOVESALUTATIONFIELD"
msgid "Remove from salutation"
msgstr "Ut oanhef wiskje"
#. A6XaR
-#: sw/inc/strings.hrc:830
+#: sw/inc/strings.hrc:820
msgctxt "ST_DRAGSALUTATION"
msgid "1. ~Drag salutation elements into the box below"
msgstr "1. ~Oanhef eleminten nei ûndersteande fak slepe"
#. 4VJWL
-#: sw/inc/strings.hrc:831
+#: sw/inc/strings.hrc:821
msgctxt "ST_SALUTATION"
msgid "Salutation"
msgstr "Oanhef"
#. Vj6XT
-#: sw/inc/strings.hrc:832
+#: sw/inc/strings.hrc:822
msgctxt "ST_PUNCTUATION"
msgid "Punctuation Mark"
msgstr "Lêsteken"
#. bafeG
-#: sw/inc/strings.hrc:833
+#: sw/inc/strings.hrc:823
msgctxt "ST_TEXT"
msgid "Text"
msgstr "Tekst"
#. tt6sA
-#: sw/inc/strings.hrc:834
+#: sw/inc/strings.hrc:824
msgctxt "ST_SALUTATIONMATCHING"
msgid "Assign the fields from your data source to match the salutation elements."
msgstr "De fjilden fan jo gegevensboarne oanwize, sadat se mei de oanhef oerienkomme."
#. zrUsN
-#: sw/inc/strings.hrc:835
+#: sw/inc/strings.hrc:825
msgctxt "ST_SALUTATIONPREVIEW"
msgid "Salutation preview"
msgstr "Oanhef foarbyld"
#. 2UVE6
-#: sw/inc/strings.hrc:836
+#: sw/inc/strings.hrc:826
msgctxt "ST_ADDRESSELEMENT"
msgid "Address elements"
msgstr "Adres eleminten"
#. Bd6pd
-#: sw/inc/strings.hrc:837
+#: sw/inc/strings.hrc:827
msgctxt "ST_SALUTATIONELEMENT"
msgid "Salutation elements"
msgstr "Oanhef eleminten"
#. 9krzf
-#: sw/inc/strings.hrc:838
+#: sw/inc/strings.hrc:828
msgctxt "ST_MATCHESTO"
msgid "Matches to field:"
msgstr "Oerienkommend mei fjild:"
#. oahCQ
-#: sw/inc/strings.hrc:839
+#: sw/inc/strings.hrc:829
msgctxt "ST_PREVIEW"
msgid "Preview"
msgstr "Foarbyld"
#. ijdxe
-#: sw/inc/strings.hrc:840
+#: sw/inc/strings.hrc:830
msgctxt "ST_DELETE_CONFIRM"
msgid "Do you want to delete this registered data source?"
msgstr "Wolle jo dizze registrearre gegevensboarne wiskje?"
#. kE5C3
-#: sw/inc/strings.hrc:842
+#: sw/inc/strings.hrc:832
msgctxt "STR_NOTASSIGNED"
msgid " not yet matched "
msgstr " noch gjin oerienkomst fûn "
#. Y6FhG
-#: sw/inc/strings.hrc:843
+#: sw/inc/strings.hrc:833
msgctxt "STR_FILTER_ALL"
msgid "All files"
msgstr "Alle triemmen"
#. 7cNjh
-#: sw/inc/strings.hrc:844
+#: sw/inc/strings.hrc:834
msgctxt "STR_FILTER_ALL_DATA"
msgid "Address lists(*.*)"
msgstr "Adreslisten(*.*)"
#. Ef8TY
-#: sw/inc/strings.hrc:845
+#: sw/inc/strings.hrc:835
msgctxt "STR_FILTER_SXB"
msgid "%PRODUCTNAME Base (*.odb)"
msgstr "%PRODUCTNAME Base (*.odb)"
#. 24opW
-#: sw/inc/strings.hrc:846
+#: sw/inc/strings.hrc:836
msgctxt "STR_FILTER_SXC"
msgid "%PRODUCTNAME Calc (*.ods;*.sxc)"
msgstr "%PRODUCTNAME Calc(*.ods;*.sxc)"
#. sq73T
-#: sw/inc/strings.hrc:847
+#: sw/inc/strings.hrc:837
msgctxt "STR_FILTER_SXW"
msgid "%PRODUCTNAME Writer (*.odt;*.sxw)"
msgstr "%PRODUCTNAME Writer (*.odt;*.sxw)"
#. QupGC
-#: sw/inc/strings.hrc:848
+#: sw/inc/strings.hrc:838
msgctxt "STR_FILTER_DBF"
msgid "dBase (*.dbf)"
msgstr "dBase (*.dbf)"
#. SzqRv
-#: sw/inc/strings.hrc:849
+#: sw/inc/strings.hrc:839
msgctxt "STR_FILTER_XLS"
msgid "Microsoft Excel (*.xls;*.xlsx)"
msgstr "Microsoft Excel (*.xls;*.xlsx)"
#. zAUu8
-#: sw/inc/strings.hrc:850
+#: sw/inc/strings.hrc:840
msgctxt "STR_FILTER_DOC"
msgid "Microsoft Word (*.doc;*.docx)"
msgstr "Microsoft Word (*.doc;*.docx)"
#. JBZFc
-#: sw/inc/strings.hrc:851
+#: sw/inc/strings.hrc:841
msgctxt "STR_FILTER_TXT"
msgid "Plain text (*.txt)"
msgstr "Ienfâldige teksttriemmen (*.txt)"
#. CRJb6
-#: sw/inc/strings.hrc:852
+#: sw/inc/strings.hrc:842
msgctxt "STR_FILTER_CSV"
msgid "Text Comma Separated (*.csv)"
msgstr "Tekst troch komma's skieden (*.csv)"
#. U4H2j
-#: sw/inc/strings.hrc:853
+#: sw/inc/strings.hrc:843
msgctxt "STR_FILTER_MDB"
msgid "Microsoft Access (*.mdb;*.mde)"
msgstr "Microsoft Access (*.mdb;*.mde)"
#. DwxF8
-#: sw/inc/strings.hrc:854
+#: sw/inc/strings.hrc:844
msgctxt "STR_FILTER_ACCDB"
msgid "Microsoft Access 2007 (*.accdb,*.accde)"
msgstr "Microsoft Access 2007 (*.accdb,*.accde)"
#. uDNRt
-#: sw/inc/strings.hrc:855
+#: sw/inc/strings.hrc:845
msgctxt "ST_CONFIGUREMAIL"
msgid ""
"In order to be able to send mail merge documents by email, %PRODUCTNAME requires information about the email account to be used.\n"
@@ -5552,91 +5474,91 @@ msgstr ""
"Wolle jo de e-post akkount ynformaasje no ynfiere?"
#. r9BVg
-#: sw/inc/strings.hrc:856
+#: sw/inc/strings.hrc:846
msgctxt "ST_FILTERNAME"
msgid "%PRODUCTNAME Address List (.csv)"
msgstr "%PRODUCTNAME adreslist (.csv)"
#. jiJuZ
-#: sw/inc/strings.hrc:858
+#: sw/inc/strings.hrc:848
msgctxt "ST_STARTING"
msgid "Select Starting Document"
msgstr "Begjin dokumint selektearje"
#. FiUyK
-#: sw/inc/strings.hrc:859
+#: sw/inc/strings.hrc:849
msgctxt "ST_DOCUMENTTYPE"
msgid "Select Document Type"
msgstr "Dokumint type selektearje"
#. QwrpS
-#: sw/inc/strings.hrc:860
+#: sw/inc/strings.hrc:850
msgctxt "ST_ADDRESSBLOCK"
msgid "Insert Address Block"
msgstr "Adres blok ynfoegje"
#. omRZF
-#: sw/inc/strings.hrc:861
+#: sw/inc/strings.hrc:851
msgctxt "ST_ADDRESSLIST"
msgid "Select Address List"
msgstr "Adreslist selektearje"
#. YrDuD
-#: sw/inc/strings.hrc:862
+#: sw/inc/strings.hrc:852
msgctxt "ST_GREETINGSLINE"
msgid "Create Salutation"
msgstr "Oanhef oanmeitsje"
#. tTr4B
-#: sw/inc/strings.hrc:863
+#: sw/inc/strings.hrc:853
msgctxt "ST_LAYOUT"
msgid "Adjust Layout"
msgstr "Untwerp oanpasse"
#. S4p5M
-#: sw/inc/strings.hrc:864
+#: sw/inc/strings.hrc:854
msgctxt "ST_EXCLUDE"
msgid "Exclude recipient"
msgstr "Untfanger útslute"
#. N5YUH
-#: sw/inc/strings.hrc:865
+#: sw/inc/strings.hrc:855
msgctxt "ST_FINISH"
msgid "~Finish"
msgstr "~Foltôgje"
#. L5FEG
-#: sw/inc/strings.hrc:866
+#: sw/inc/strings.hrc:856
msgctxt "ST_MMWTITLE"
msgid "Mail Merge Wizard"
msgstr "Assistint standertbrief"
#. CEhZj
-#: sw/inc/strings.hrc:868
+#: sw/inc/strings.hrc:858
msgctxt "ST_TABLE"
msgid "Table"
msgstr "Tabel"
#. v9hEB
-#: sw/inc/strings.hrc:869
+#: sw/inc/strings.hrc:859
msgctxt "ST_QUERY"
msgid "Query"
msgstr "Fersyk"
#. HxGAu
-#: sw/inc/strings.hrc:871
+#: sw/inc/strings.hrc:861
msgctxt "STR_QUERY_SPELL_CONTINUE"
msgid "Continue checking at beginning of document?"
msgstr "It hifkjen trochsette oan it begjin fan it dokumint?"
#. gE7CA
-#: sw/inc/strings.hrc:872
+#: sw/inc/strings.hrc:862
msgctxt "STR_SPELLING_COMPLETED"
msgid "The spellcheck is complete."
msgstr "De staveringshifker is ree."
#. 2SuqF
-#: sw/inc/strings.hrc:873
+#: sw/inc/strings.hrc:863
msgctxt "STR_DICTIONARY_UNAVAILABLE"
msgid "No dictionary available"
msgstr "Gjin wurdboek beskikber"
@@ -5646,252 +5568,252 @@ msgstr "Gjin wurdboek beskikber"
#. Description: strings for the types
#. --------------------------------------------------------------------
#. range document
-#: sw/inc/strings.hrc:879
+#: sw/inc/strings.hrc:869
msgctxt "STR_DATEFLD"
msgid "Date"
msgstr "Datum"
#. V9cQp
-#: sw/inc/strings.hrc:880
+#: sw/inc/strings.hrc:870
msgctxt "STR_TIMEFLD"
msgid "Time"
msgstr "Tiid"
#. 2zgWi
-#: sw/inc/strings.hrc:881
+#: sw/inc/strings.hrc:871
msgctxt "STR_FILENAMEFLD"
msgid "File name"
msgstr "Triemnamme"
#. FdSaU
-#: sw/inc/strings.hrc:882
+#: sw/inc/strings.hrc:872
msgctxt "STR_DBNAMEFLD"
msgid "Database Name"
msgstr "Gegevensbanknamme"
#. XZADh
-#: sw/inc/strings.hrc:883
+#: sw/inc/strings.hrc:873
msgctxt "STR_CHAPTERFLD"
msgid "Chapter"
msgstr "Haadstik"
#. wYWy2
-#: sw/inc/strings.hrc:884
+#: sw/inc/strings.hrc:874
msgctxt "STR_PAGENUMBERFLD"
msgid "Page number"
msgstr "Side nûmer"
#. EXC6N
-#: sw/inc/strings.hrc:885
+#: sw/inc/strings.hrc:875
msgctxt "STR_DOCSTATFLD"
msgid "Statistics"
msgstr "Statistiken"
#. EW86G
-#: sw/inc/strings.hrc:886
+#: sw/inc/strings.hrc:876
msgctxt "STR_AUTHORFLD"
msgid "Author"
msgstr "Skriuwer"
#. 5aFak
-#: sw/inc/strings.hrc:887
+#: sw/inc/strings.hrc:877
msgctxt "STR_TEMPLNAMEFLD"
msgid "Templates"
msgstr "Sjabloanen"
#. 3wdud
-#: sw/inc/strings.hrc:888
+#: sw/inc/strings.hrc:878
msgctxt "STR_EXTUSERFLD"
msgid "Sender"
msgstr "Stjoerder"
#. LxZEm
#. range functions
-#: sw/inc/strings.hrc:890
+#: sw/inc/strings.hrc:880
msgctxt "STR_SETFLD"
msgid "Set variable"
msgstr "Fariabele ynstelle"
#. ckA26
-#: sw/inc/strings.hrc:891
+#: sw/inc/strings.hrc:881
msgctxt "STR_GETFLD"
msgid "Show variable"
msgstr "Fariabele sjen litte"
#. Fjzgu
-#: sw/inc/strings.hrc:892
+#: sw/inc/strings.hrc:882
msgctxt "STR_FORMELFLD"
msgid "Insert Formula"
msgstr "Formule ynfoegje"
#. AXoAT
-#: sw/inc/strings.hrc:893
+#: sw/inc/strings.hrc:883
msgctxt "STR_INPUTFLD"
msgid "Input field"
msgstr "Ynfier fjild"
#. VfqNE
-#: sw/inc/strings.hrc:894
+#: sw/inc/strings.hrc:884
msgctxt "STR_SETINPUTFLD"
msgid "Input field (variable)"
msgstr "Ynfier fjild (fariabele)"
#. E8JAd
-#: sw/inc/strings.hrc:895
+#: sw/inc/strings.hrc:885
msgctxt "STR_USRINPUTFLD"
msgid "Input field (user)"
msgstr "Ynfier fjild (brûker)"
#. 8LGEQ
-#: sw/inc/strings.hrc:896
+#: sw/inc/strings.hrc:886
msgctxt "STR_CONDTXTFLD"
msgid "Conditional text"
msgstr "Tekst mei betingsten"
#. jrZ7i
-#: sw/inc/strings.hrc:897
+#: sw/inc/strings.hrc:887
msgctxt "STR_DDEFLD"
msgid "DDE field"
msgstr "DDE keppeling"
#. 9WAT9
-#: sw/inc/strings.hrc:898
+#: sw/inc/strings.hrc:888
msgctxt "STR_MACROFLD"
msgid "Execute macro"
msgstr "Makro útfiere"
#. qEBxa
-#: sw/inc/strings.hrc:899
+#: sw/inc/strings.hrc:889
msgctxt "STR_SEQFLD"
msgid "Number range"
msgstr "Nûmer berik"
#. ACE5s
-#: sw/inc/strings.hrc:900
+#: sw/inc/strings.hrc:890
msgctxt "STR_SETREFPAGEFLD"
msgid "Set page variable"
msgstr "Side fariabele ynstelle"
#. ayB3N
-#: sw/inc/strings.hrc:901
+#: sw/inc/strings.hrc:891
msgctxt "STR_GETREFPAGEFLD"
msgid "Show page variable"
msgstr "Side fariabele sjen litte"
#. DBM4P
-#: sw/inc/strings.hrc:902
+#: sw/inc/strings.hrc:892
msgctxt "STR_INTERNETFLD"
msgid "Load URL"
msgstr "URL-adres lade"
#. LJFF5
-#: sw/inc/strings.hrc:903
+#: sw/inc/strings.hrc:893
msgctxt "STR_JUMPEDITFLD"
msgid "Placeholder"
msgstr "Tydlike oantsjuttingen"
#. zZCg6
-#: sw/inc/strings.hrc:904
+#: sw/inc/strings.hrc:894
msgctxt "STR_COMBINED_CHARS"
msgid "Combine characters"
msgstr "Tekens kombinearje"
#. 9MGU6
-#: sw/inc/strings.hrc:905
+#: sw/inc/strings.hrc:895
msgctxt "STR_DROPDOWN"
msgid "Input list"
msgstr "Ynfier list"
#. 7BWSk
#. range references
-#: sw/inc/strings.hrc:907
+#: sw/inc/strings.hrc:897
msgctxt "STR_SETREFFLD"
msgid "Set Reference"
msgstr "Ferwizing ynstelle"
#. FJ2X8
-#: sw/inc/strings.hrc:908
+#: sw/inc/strings.hrc:898
msgctxt "STR_GETREFFLD"
msgid "Insert Reference"
msgstr "Referinsje ynfoegje"
#. sztLS
#. range database
-#: sw/inc/strings.hrc:910
+#: sw/inc/strings.hrc:900
msgctxt "STR_DBFLD"
msgid "Mail merge fields"
msgstr "Standert brief fjild"
#. JP2DU
-#: sw/inc/strings.hrc:911
+#: sw/inc/strings.hrc:901
msgctxt "STR_DBNEXTSETFLD"
msgid "Next record"
msgstr "Folgjend record"
#. GizhA
-#: sw/inc/strings.hrc:912
+#: sw/inc/strings.hrc:902
msgctxt "STR_DBNUMSETFLD"
msgid "Any record"
msgstr "Elk record"
#. aMGxm
-#: sw/inc/strings.hrc:913
+#: sw/inc/strings.hrc:903
msgctxt "STR_DBSETNUMBERFLD"
msgid "Record number"
msgstr "Record nûmer"
#. DtYzi
-#: sw/inc/strings.hrc:914
+#: sw/inc/strings.hrc:904
msgctxt "STR_PREVPAGEFLD"
msgid "Previous page"
msgstr "Foarige side"
#. UCSej
-#: sw/inc/strings.hrc:915
+#: sw/inc/strings.hrc:905
msgctxt "STR_NEXTPAGEFLD"
msgid "Next page"
msgstr "Folgjende side"
#. M8Fac
-#: sw/inc/strings.hrc:916
+#: sw/inc/strings.hrc:906
msgctxt "STR_HIDDENTXTFLD"
msgid "Hidden text"
msgstr "Ferburgen skript"
#. WvBF2
#. range user fields
-#: sw/inc/strings.hrc:918
+#: sw/inc/strings.hrc:908
msgctxt "STR_USERFLD"
msgid "User Field"
msgstr "Brûkers fjild"
#. XELYN
-#: sw/inc/strings.hrc:919
+#: sw/inc/strings.hrc:909
msgctxt "STR_POSTITFLD"
msgid "Note"
msgstr "Notysje"
#. MB6kt
-#: sw/inc/strings.hrc:920
+#: sw/inc/strings.hrc:910
msgctxt "STR_SCRIPTFLD"
msgid "Script"
msgstr "Skript"
#. BWU6A
-#: sw/inc/strings.hrc:921
+#: sw/inc/strings.hrc:911
msgctxt "STR_AUTHORITY"
msgid "Bibliography entry"
msgstr "Literatuerlist ynfier"
#. 7EGCR
-#: sw/inc/strings.hrc:922
+#: sw/inc/strings.hrc:912
msgctxt "STR_HIDDENPARAFLD"
msgid "Hidden Paragraph"
msgstr "Ferburgen alinea"
#. dRBRK
#. range DocumentInfo
-#: sw/inc/strings.hrc:924
+#: sw/inc/strings.hrc:914
msgctxt "STR_DOCINFOFLD"
msgid "DocInformation"
msgstr "Dokumintynfo"
@@ -5900,87 +5822,87 @@ msgstr "Dokumintynfo"
#. --------------------------------------------------------------------
#. Description: SubCmd-Strings
#. --------------------------------------------------------------------
-#: sw/inc/strings.hrc:928
+#: sw/inc/strings.hrc:918
msgctxt "FLD_DATE_STD"
msgid "Date"
msgstr "Datum"
#. qMCEh
-#: sw/inc/strings.hrc:929
+#: sw/inc/strings.hrc:919
msgctxt "FLD_DATE_FIX"
msgid "Date (fixed)"
msgstr "Datum (fêst)"
#. AXmyw
-#: sw/inc/strings.hrc:930
+#: sw/inc/strings.hrc:920
msgctxt "FLD_TIME_STD"
msgid "Time"
msgstr "Tiid"
#. 6dxVs
-#: sw/inc/strings.hrc:931
+#: sw/inc/strings.hrc:921
msgctxt "FLD_TIME_FIX"
msgid "Time (fixed)"
msgstr "Tiid (fêst)"
#. U3SW8
#. SubCmd Statistic
-#: sw/inc/strings.hrc:933
+#: sw/inc/strings.hrc:923
msgctxt "FLD_STAT_TABLE"
msgid "Tables"
msgstr "Tabellen"
#. 7qW4K
-#: sw/inc/strings.hrc:934
+#: sw/inc/strings.hrc:924
msgctxt "FLD_STAT_CHAR"
msgid "Characters"
msgstr "Tekens"
#. zDRCp
-#: sw/inc/strings.hrc:935
+#: sw/inc/strings.hrc:925
msgctxt "FLD_STAT_WORD"
msgid "Words"
msgstr "Wurden"
#. 2wgLC
-#: sw/inc/strings.hrc:936
+#: sw/inc/strings.hrc:926
msgctxt "FLD_STAT_PARA"
msgid "Paragraphs"
msgstr "Alinea's"
#. JPGG7
-#: sw/inc/strings.hrc:937
+#: sw/inc/strings.hrc:927
msgctxt "FLD_STAT_GRF"
msgid "Image"
msgstr "Ofbylding"
#. CzoFh
-#: sw/inc/strings.hrc:938
+#: sw/inc/strings.hrc:928
msgctxt "FLD_STAT_OBJ"
msgid "Objects"
msgstr "Objekten"
#. bDG6R
-#: sw/inc/strings.hrc:939
+#: sw/inc/strings.hrc:929
msgctxt "FLD_STAT_PAGE"
msgid "Pages"
msgstr "Siden"
#. yqhF5
#. SubCmd DDETypes
-#: sw/inc/strings.hrc:941
+#: sw/inc/strings.hrc:931
msgctxt "FMT_DDE_HOT"
msgid "DDE automatic"
msgstr "DDE automatysk"
#. xPP2E
-#: sw/inc/strings.hrc:942
+#: sw/inc/strings.hrc:932
msgctxt "FMT_DDE_NORMAL"
msgid "DDE manual"
msgstr "DDE selsbehear"
#. spdXd
-#: sw/inc/strings.hrc:943
+#: sw/inc/strings.hrc:933
msgctxt "FLD_INPUT_TEXT"
msgid "[Text]"
msgstr "[Text]"
@@ -5989,103 +5911,103 @@ msgstr "[Text]"
#. --------------------------------------------------------------------
#. Description: SubType Extuser
#. --------------------------------------------------------------------
-#: sw/inc/strings.hrc:948
+#: sw/inc/strings.hrc:938
msgctxt "FLD_EU_FIRMA"
msgid "Company"
msgstr "Bedriuw"
#. WWxTK
-#: sw/inc/strings.hrc:949
+#: sw/inc/strings.hrc:939
msgctxt "FLD_EU_VORNAME"
msgid "First Name"
msgstr "Foarnamme"
#. 4tdAc
-#: sw/inc/strings.hrc:950
+#: sw/inc/strings.hrc:940
msgctxt "FLD_EU_NAME"
msgid "Last Name"
msgstr "Efternamme"
#. xTV7n
-#: sw/inc/strings.hrc:951
+#: sw/inc/strings.hrc:941
msgctxt "FLD_EU_ABK"
msgid "Initials"
msgstr "Inisjalen"
#. AKD3k
-#: sw/inc/strings.hrc:952
+#: sw/inc/strings.hrc:942
msgctxt "FLD_EU_STRASSE"
msgid "Street"
msgstr "Strjitte"
#. ErMju
-#: sw/inc/strings.hrc:953
+#: sw/inc/strings.hrc:943
msgctxt "FLD_EU_LAND"
msgid "Country"
msgstr "Lân"
#. ESbkx
-#: sw/inc/strings.hrc:954
+#: sw/inc/strings.hrc:944
msgctxt "FLD_EU_PLZ"
msgid "Zip code"
msgstr "Postkoade"
#. WDAc2
-#: sw/inc/strings.hrc:955
+#: sw/inc/strings.hrc:945
msgctxt "FLD_EU_ORT"
msgid "City"
msgstr "Wenplak"
#. pg7MV
-#: sw/inc/strings.hrc:956
+#: sw/inc/strings.hrc:946
msgctxt "FLD_EU_TITEL"
msgid "Title"
msgstr "Titel"
#. DwLhZ
-#: sw/inc/strings.hrc:957
+#: sw/inc/strings.hrc:947
msgctxt "FLD_EU_POS"
msgid "Position"
msgstr "Posysje"
#. LDTdu
-#: sw/inc/strings.hrc:958
+#: sw/inc/strings.hrc:948
msgctxt "FLD_EU_TELPRIV"
msgid "Tel. (Home)"
msgstr "Tel. (thús)"
#. JBZyj
-#: sw/inc/strings.hrc:959
+#: sw/inc/strings.hrc:949
msgctxt "FLD_EU_TELFIRMA"
msgid "Tel. (Work)"
msgstr "Tel. (wurk)"
#. 5EmGH
-#: sw/inc/strings.hrc:960
+#: sw/inc/strings.hrc:950
msgctxt "FLD_EU_FAX"
msgid "Fax"
msgstr "Faks"
#. AtN9J
-#: sw/inc/strings.hrc:961
+#: sw/inc/strings.hrc:951
msgctxt "FLD_EU_EMAIL"
msgid "Email"
msgstr "E-post"
#. 6GBRm
-#: sw/inc/strings.hrc:962
+#: sw/inc/strings.hrc:952
msgctxt "FLD_EU_STATE"
msgid "State"
msgstr "Provinsje"
#. pbrdQ
-#: sw/inc/strings.hrc:963
+#: sw/inc/strings.hrc:953
msgctxt "FLD_PAGEREF_OFF"
msgid "off"
msgstr "Ut"
#. wC8SE
-#: sw/inc/strings.hrc:964
+#: sw/inc/strings.hrc:954
msgctxt "FLD_PAGEREF_ON"
msgid "on"
msgstr "oan"
@@ -6095,37 +6017,37 @@ msgstr "oan"
#. Description: path name
#. --------------------------------------------------------------------
#. Format FileName
-#: sw/inc/strings.hrc:969
+#: sw/inc/strings.hrc:959
msgctxt "FMT_FF_NAME"
msgid "File name"
msgstr "Triemnamme"
#. RBpz3
-#: sw/inc/strings.hrc:970
+#: sw/inc/strings.hrc:960
msgctxt "FMT_FF_NAME_NOEXT"
msgid "File name without extension"
msgstr "Triemnamme sûnder taheaksels"
#. BCzy8
-#: sw/inc/strings.hrc:971
+#: sw/inc/strings.hrc:961
msgctxt "FMT_FF_PATHNAME"
msgid "Path/File name"
msgstr "Paad/triemnamme"
#. ChFwM
-#: sw/inc/strings.hrc:972
+#: sw/inc/strings.hrc:962
msgctxt "FMT_FF_PATH"
msgid "Path"
msgstr "Paad"
#. eEaBE
-#: sw/inc/strings.hrc:973
+#: sw/inc/strings.hrc:963
msgctxt "FMT_FF_UI_NAME"
msgid "Style"
msgstr "Styl"
#. ANM2H
-#: sw/inc/strings.hrc:974
+#: sw/inc/strings.hrc:964
msgctxt "FMT_FF_UI_RANGE"
msgid "Category"
msgstr "Kategory"
@@ -6134,25 +6056,25 @@ msgstr "Kategory"
#. --------------------------------------------------------------------
#. Description: format chapter
#. --------------------------------------------------------------------
-#: sw/inc/strings.hrc:978
+#: sw/inc/strings.hrc:968
msgctxt "FMT_CHAPTER_NAME"
msgid "Chapter name"
msgstr "Haadstik namme"
#. tnLqE
-#: sw/inc/strings.hrc:979
+#: sw/inc/strings.hrc:969
msgctxt "FMT_CHAPTER_NO"
msgid "Chapter number"
msgstr "Haadstik nûmer"
#. qGEAs
-#: sw/inc/strings.hrc:980
+#: sw/inc/strings.hrc:970
msgctxt "FMT_CHAPTER_NO_NOSEPARATOR"
msgid "Chapter number without separator"
msgstr "Haadstik nûmer sûnder skiedingsteken"
#. WFA5R
-#: sw/inc/strings.hrc:981
+#: sw/inc/strings.hrc:971
msgctxt "FMT_CHAPTER_NAMENO"
msgid "Chapter number and name"
msgstr "Haadstik nûmer en namme"
@@ -6161,55 +6083,55 @@ msgstr "Haadstik nûmer en namme"
#. --------------------------------------------------------------------
#. Description: formats
#. --------------------------------------------------------------------
-#: sw/inc/strings.hrc:985
+#: sw/inc/strings.hrc:975
msgctxt "FMT_NUM_ABC"
msgid "A B C"
msgstr "A B C"
#. jm7G7
-#: sw/inc/strings.hrc:986
+#: sw/inc/strings.hrc:976
msgctxt "FMT_NUM_SABC"
msgid "a b c"
msgstr "a b c"
#. ETgy7
-#: sw/inc/strings.hrc:987
+#: sw/inc/strings.hrc:977
msgctxt "FMT_NUM_ABC_N"
msgid "A .. AA .. AAA"
msgstr "A .. AA .. AAA"
#. m84Fb
-#: sw/inc/strings.hrc:988
+#: sw/inc/strings.hrc:978
msgctxt "FMT_NUM_SABC_N"
msgid "a .. aa .. aaa"
msgstr "a .. aa .. aaa"
#. d9YtB
-#: sw/inc/strings.hrc:989
+#: sw/inc/strings.hrc:979
msgctxt "FMT_NUM_ROMAN"
msgid "Roman (I II III)"
msgstr "Romeinsk (I II III)"
#. vA5RT
-#: sw/inc/strings.hrc:990
+#: sw/inc/strings.hrc:980
msgctxt "FMT_NUM_SROMAN"
msgid "Roman (i ii iii)"
msgstr "Romeinsk (i ii iii)"
#. 3ZDgc
-#: sw/inc/strings.hrc:991
+#: sw/inc/strings.hrc:981
msgctxt "FMT_NUM_ARABIC"
msgid "Arabic (1 2 3)"
msgstr "Arabysk (1 2 3)"
#. CHmdp
-#: sw/inc/strings.hrc:992
+#: sw/inc/strings.hrc:982
msgctxt "FMT_NUM_PAGEDESC"
msgid "As Page Style"
msgstr "As side styl"
#. xBKwZ
-#: sw/inc/strings.hrc:993
+#: sw/inc/strings.hrc:983
msgctxt "FMT_NUM_PAGESPECIAL"
msgid "Text"
msgstr "Tekst"
@@ -6218,13 +6140,13 @@ msgstr "Tekst"
#. --------------------------------------------------------------------
#. Description: Author
#. --------------------------------------------------------------------
-#: sw/inc/strings.hrc:997
+#: sw/inc/strings.hrc:987
msgctxt "FMT_AUTHOR_NAME"
msgid "Name"
msgstr "Namme"
#. RCnZb
-#: sw/inc/strings.hrc:998
+#: sw/inc/strings.hrc:988
msgctxt "FMT_AUTHOR_SCUT"
msgid "Initials"
msgstr "Inisjalen"
@@ -6233,49 +6155,49 @@ msgstr "Inisjalen"
#. --------------------------------------------------------------------
#. Description: set variable
#. --------------------------------------------------------------------
-#: sw/inc/strings.hrc:1002
+#: sw/inc/strings.hrc:992
msgctxt "FMT_SETVAR_SYS"
msgid "System"
msgstr "Systeem"
#. qKXLW
-#: sw/inc/strings.hrc:1003
+#: sw/inc/strings.hrc:993
msgctxt "FMT_SETVAR_TEXT"
msgid "Text"
msgstr "Tekst"
#. E86ZD
-#: sw/inc/strings.hrc:1004
+#: sw/inc/strings.hrc:994
msgctxt "FMT_GETVAR_NAME"
msgid "Name"
msgstr "Namme"
#. FB3Rp
-#: sw/inc/strings.hrc:1005
+#: sw/inc/strings.hrc:995
msgctxt "FMT_GETVAR_TEXT"
msgid "Text"
msgstr "Tekst"
#. KiBai
-#: sw/inc/strings.hrc:1006
+#: sw/inc/strings.hrc:996
msgctxt "FMT_USERVAR_CMD"
msgid "Formula"
msgstr "Formule"
#. 9AsdS
-#: sw/inc/strings.hrc:1007
+#: sw/inc/strings.hrc:997
msgctxt "FMT_USERVAR_TEXT"
msgid "Text"
msgstr "Tekst"
#. GokUf
-#: sw/inc/strings.hrc:1008
+#: sw/inc/strings.hrc:998
msgctxt "FMT_DBFLD_DB"
msgid "Database"
msgstr "Gegevensbank"
#. UBADL
-#: sw/inc/strings.hrc:1009
+#: sw/inc/strings.hrc:999
msgctxt "FMT_DBFLD_SYS"
msgid "System"
msgstr "Systeem"
@@ -6284,19 +6206,19 @@ msgstr "Systeem"
#. --------------------------------------------------------------------
#. Description: storage fields
#. --------------------------------------------------------------------
-#: sw/inc/strings.hrc:1013
+#: sw/inc/strings.hrc:1003
msgctxt "FMT_REG_AUTHOR"
msgid "Author"
msgstr "Skriuwer"
#. aqFVp
-#: sw/inc/strings.hrc:1014
+#: sw/inc/strings.hrc:1004
msgctxt "FMT_REG_TIME"
msgid "Time"
msgstr "Tiid"
#. FaZKx
-#: sw/inc/strings.hrc:1015
+#: sw/inc/strings.hrc:1005
msgctxt "FMT_REG_DATE"
msgid "Date"
msgstr "Datum"
@@ -6305,79 +6227,79 @@ msgstr "Datum"
#. --------------------------------------------------------------------
#. Description: formats references
#. --------------------------------------------------------------------
-#: sw/inc/strings.hrc:1019
+#: sw/inc/strings.hrc:1009
msgctxt "FMT_REF_TEXT"
msgid "Reference"
msgstr "Ferwizing"
#. L7dK7
-#: sw/inc/strings.hrc:1020
+#: sw/inc/strings.hrc:1010
msgctxt "FMT_REF_PAGE"
msgid "Page"
msgstr "Side"
#. MaB3q
-#: sw/inc/strings.hrc:1021
+#: sw/inc/strings.hrc:1011
msgctxt "FMT_REF_CHAPTER"
msgid "Chapter"
msgstr "Haadstik"
#. 8FciB
-#: sw/inc/strings.hrc:1022
+#: sw/inc/strings.hrc:1012
msgctxt "FMT_REF_UPDOWN"
msgid "Above/Below"
msgstr "Boppe/ûnder"
#. Vq8mj
-#: sw/inc/strings.hrc:1023
+#: sw/inc/strings.hrc:1013
msgctxt "FMT_REF_PAGE_PGDSC"
msgid "As Page Style"
msgstr "As side styl"
#. CQitd
-#: sw/inc/strings.hrc:1024
+#: sw/inc/strings.hrc:1014
msgctxt "FMT_REF_ONLYNUMBER"
msgid "Category and Number"
msgstr "Kategory en nûmer"
#. BsvCn
-#: sw/inc/strings.hrc:1025
+#: sw/inc/strings.hrc:1015
msgctxt "FMT_REF_ONLYCAPTION"
msgid "Caption Text"
msgstr "Byskrift tekst"
#. P7wiX
-#: sw/inc/strings.hrc:1026
+#: sw/inc/strings.hrc:1016
msgctxt "FMT_REF_ONLYSEQNO"
msgid "Numbering"
msgstr "Nûmering"
#. QBGit
-#: sw/inc/strings.hrc:1027
+#: sw/inc/strings.hrc:1017
msgctxt "FMT_REF_NUMBER"
msgid "Number"
msgstr "Getal"
#. CGkV7
-#: sw/inc/strings.hrc:1028
+#: sw/inc/strings.hrc:1018
msgctxt "FMT_REF_NUMBER_NO_CONTEXT"
msgid "Number (no context)"
msgstr "Nûmer (gjin kontekst)"
#. XgSb3
-#: sw/inc/strings.hrc:1029
+#: sw/inc/strings.hrc:1019
msgctxt "FMT_REF_NUMBER_FULL_CONTEXT"
msgid "Number (full context)"
msgstr "Nûmer (folslein kontekst)"
#. zQTNF
-#: sw/inc/strings.hrc:1031
+#: sw/inc/strings.hrc:1021
msgctxt "FMT_REF_WITH_LOWERCASE_HU_ARTICLE"
msgid "Article a/az + "
msgstr "Artikel a/az + "
#. 97Vs7
-#: sw/inc/strings.hrc:1032
+#: sw/inc/strings.hrc:1022
msgctxt "FMT_REF_WITH_UPPERCASE_HU_ARTICLE"
msgid "Article A/Az + "
msgstr "Artikel A/AZ + "
@@ -6386,31 +6308,31 @@ msgstr "Artikel A/AZ + "
#. --------------------------------------------------------------------
#. Description: placeholder
#. --------------------------------------------------------------------
-#: sw/inc/strings.hrc:1036
+#: sw/inc/strings.hrc:1026
msgctxt "FMT_MARK_TEXT"
msgid "Text"
msgstr "Tekst"
#. rAQoE
-#: sw/inc/strings.hrc:1037
+#: sw/inc/strings.hrc:1027
msgctxt "FMT_MARK_TABLE"
msgid "Table"
msgstr "Tabel"
#. biUa2
-#: sw/inc/strings.hrc:1038
+#: sw/inc/strings.hrc:1028
msgctxt "FMT_MARK_FRAME"
msgid "Frame"
msgstr "Ramt"
#. 7mkZb
-#: sw/inc/strings.hrc:1039
+#: sw/inc/strings.hrc:1029
msgctxt "FMT_MARK_GRAFIC"
msgid "Image"
msgstr "Ofbylding"
#. GgbFY
-#: sw/inc/strings.hrc:1040
+#: sw/inc/strings.hrc:1030
msgctxt "FMT_MARK_OLE"
msgid "Object"
msgstr "Objekt"
@@ -6419,1482 +6341,1482 @@ msgstr "Objekt"
#. --------------------------------------------------------------------
#. Description: ExchangeStrings for Edit/NameFT
#. --------------------------------------------------------------------
-#: sw/inc/strings.hrc:1044
+#: sw/inc/strings.hrc:1034
msgctxt "STR_COND"
msgid "~Condition"
msgstr "~Betingst"
#. X9cqJ
-#: sw/inc/strings.hrc:1045
+#: sw/inc/strings.hrc:1035
msgctxt "STR_TEXT"
msgid "Then, Else"
msgstr "Dan, Oars"
#. bo8yF
-#: sw/inc/strings.hrc:1046
+#: sw/inc/strings.hrc:1036
msgctxt "STR_DDE_CMD"
msgid "DDE Statement"
msgstr "DDE ynstruksje"
#. LixXA
-#: sw/inc/strings.hrc:1047
+#: sw/inc/strings.hrc:1037
msgctxt "STR_INSTEXT"
msgid "Hidden t~ext"
msgstr "Ferburgen t~ekst"
#. EX3bJ
-#: sw/inc/strings.hrc:1048
+#: sw/inc/strings.hrc:1038
msgctxt "STR_MACNAME"
msgid "~Macro name"
msgstr "~Makro namme"
#. dNZtd
-#: sw/inc/strings.hrc:1049
+#: sw/inc/strings.hrc:1039
msgctxt "STR_PROMPT"
msgid "~Reference"
msgstr "~Ferwizing"
#. bfRPa
-#: sw/inc/strings.hrc:1050
+#: sw/inc/strings.hrc:1040
msgctxt "STR_COMBCHRS_FT"
msgid "Ch~aracters"
msgstr "Te~kens"
#. j2G5G
-#: sw/inc/strings.hrc:1051
+#: sw/inc/strings.hrc:1041
msgctxt "STR_OFFSET"
msgid "O~ffset"
msgstr "~Ferskowing"
#. vEgGo
-#: sw/inc/strings.hrc:1052
+#: sw/inc/strings.hrc:1042
msgctxt "STR_VALUE"
msgid "Value"
msgstr "Wearde"
#. YQesU
-#: sw/inc/strings.hrc:1053
+#: sw/inc/strings.hrc:1043
msgctxt "STR_FORMULA"
msgid "Formula"
msgstr "Formule"
#. Eq5xq
-#: sw/inc/strings.hrc:1054
+#: sw/inc/strings.hrc:1044
msgctxt "STR_CUSTOM_FIELD"
msgid "Custom"
msgstr "Oanpast"
#. 32NzA
-#: sw/inc/strings.hrc:1056
+#: sw/inc/strings.hrc:1046
msgctxt "STR_CUSTOM_LABEL"
msgid "[User]"
msgstr "[User]"
#. dYQTU
-#: sw/inc/strings.hrc:1058
+#: sw/inc/strings.hrc:1048
msgctxt "STR_HDIST"
msgid "H. Pitch"
msgstr "H. ôfstân"
#. xELZY
-#: sw/inc/strings.hrc:1059
+#: sw/inc/strings.hrc:1049
msgctxt "STR_VDIST"
msgid "V. Pitch"
msgstr "F. ôfstân"
#. F9Ldz
-#: sw/inc/strings.hrc:1060
+#: sw/inc/strings.hrc:1050
msgctxt "STR_WIDTH"
msgid "Width"
msgstr "Breedte"
#. rdxcb
-#: sw/inc/strings.hrc:1061
+#: sw/inc/strings.hrc:1051
msgctxt "STR_HEIGHT"
msgid "Height"
msgstr "Hichte"
#. DQm2h
-#: sw/inc/strings.hrc:1062
+#: sw/inc/strings.hrc:1052
msgctxt "STR_LEFT"
msgid "Left margin"
msgstr "Linker marzje"
#. imDMU
-#: sw/inc/strings.hrc:1063
+#: sw/inc/strings.hrc:1053
msgctxt "STR_UPPER"
msgid "Top margin"
msgstr "Boppe marzje"
#. ayQss
-#: sw/inc/strings.hrc:1064
+#: sw/inc/strings.hrc:1054
msgctxt "STR_COLS"
msgid "Columns"
msgstr "Kolommen"
#. 3moLd
-#: sw/inc/strings.hrc:1065
+#: sw/inc/strings.hrc:1055
msgctxt "STR_ROWS"
msgid "Rows"
msgstr "Rigen"
#. QtVXg
-#: sw/inc/strings.hrc:1067
+#: sw/inc/strings.hrc:1057
msgctxt "STR_SERVICE_UNAVAILABLE"
msgid "The following service is not available: "
msgstr "De folgjende tsjinst is net beskikber: "
#. XWMSH
-#: sw/inc/strings.hrc:1069
+#: sw/inc/strings.hrc:1059
msgctxt "STR_WORDCOUNT_HINT"
msgid "Word and character count. Click to open Word Count dialog."
msgstr "Tal wurden en tekens. Klik om it dialoochskerm Wurden tellen te iepenjen."
#. nxGNq
-#: sw/inc/strings.hrc:1070
+#: sw/inc/strings.hrc:1060
msgctxt "STR_VIEWLAYOUT_ONE"
msgid "Single-page view"
msgstr "Inkele side werjefte"
#. 57ju6
-#: sw/inc/strings.hrc:1071
+#: sw/inc/strings.hrc:1061
msgctxt "STR_VIEWLAYOUT_MULTI"
msgid "Multiple-page view"
msgstr "Meardere siden werjefte"
#. tbig8
-#: sw/inc/strings.hrc:1072
+#: sw/inc/strings.hrc:1062
msgctxt "STR_VIEWLAYOUT_BOOK"
msgid "Book view"
msgstr "Boek werjefte"
#. xBHUG
-#: sw/inc/strings.hrc:1073
+#: sw/inc/strings.hrc:1063
msgctxt "STR_BOOKCTRL_HINT"
msgid "Page number in document. Click to open Go to Page dialog or right-click for bookmark list."
msgstr "Side nûmer yn it dokumint. Klik om it dialoochskerm 'Gean nei side' te iepenjen of klik mei rjochts foar in list fan blêdwizers."
#. XaF3v
-#: sw/inc/strings.hrc:1074
+#: sw/inc/strings.hrc:1064
msgctxt "STR_BOOKCTRL_HINT_EXTENDED"
msgid "Page number in document (Page number on printed document). Click to open Go to Page dialog."
msgstr "Side nûmer yn dokumint (Side nûmer op printe dokumint). Klik om it dialoochskerm 'Gean nei side' te iepenjen."
#. EWtd2
-#: sw/inc/strings.hrc:1075
+#: sw/inc/strings.hrc:1065
msgctxt "STR_TMPLCTRL_HINT"
msgid "Page Style. Right-click to change style or click to open Style dialog."
msgstr "Side styl. Klim mei rjochts om de styl te feroarjen of klik om it Styl dialoochskerm te iepenjen."
#. jQAym
#. Strings for textual attributes.
-#: sw/inc/strings.hrc:1078
+#: sw/inc/strings.hrc:1068
msgctxt "STR_DROP_OVER"
msgid "Drop Caps over"
msgstr "Inisjalen oer"
#. PLAVt
-#: sw/inc/strings.hrc:1079
+#: sw/inc/strings.hrc:1069
msgctxt "STR_DROP_LINES"
msgid "rows"
msgstr "rigen"
#. sg6Za
-#: sw/inc/strings.hrc:1080
+#: sw/inc/strings.hrc:1070
msgctxt "STR_NO_DROP_LINES"
msgid "No Drop Caps"
msgstr "Gjin inisjalen"
#. gueRC
-#: sw/inc/strings.hrc:1081
+#: sw/inc/strings.hrc:1071
msgctxt "STR_NO_PAGEDESC"
msgid "No page break"
msgstr "Gjin side ein"
#. G3CQN
-#: sw/inc/strings.hrc:1082
+#: sw/inc/strings.hrc:1072
msgctxt "STR_NO_MIRROR"
msgid "Don't mirror"
msgstr "Net spegelje"
#. MVEk8
-#: sw/inc/strings.hrc:1083
+#: sw/inc/strings.hrc:1073
msgctxt "STR_VERT_MIRROR"
msgid "Flip vertically"
msgstr "Fertikaal spegelje"
#. Dns6t
-#: sw/inc/strings.hrc:1084
+#: sw/inc/strings.hrc:1074
msgctxt "STR_HORI_MIRROR"
msgid "Flip horizontal"
msgstr "Horizontaal spegelje"
#. ZUKCy
-#: sw/inc/strings.hrc:1085
+#: sw/inc/strings.hrc:1075
msgctxt "STR_BOTH_MIRROR"
msgid "Horizontal and Vertical Flip"
msgstr "Horizontaal en fertikaal spegelje"
#. LoQic
-#: sw/inc/strings.hrc:1086
+#: sw/inc/strings.hrc:1076
msgctxt "STR_MIRROR_TOGGLE"
msgid "+ mirror horizontal on even pages"
msgstr "+ op even siden horizontaal spegelje"
#. kbnTf
-#: sw/inc/strings.hrc:1087
+#: sw/inc/strings.hrc:1077
msgctxt "STR_CHARFMT"
msgid "Character Style"
msgstr "Tekenstyl"
#. D99ZJ
-#: sw/inc/strings.hrc:1088
+#: sw/inc/strings.hrc:1078
msgctxt "STR_NO_CHARFMT"
msgid "No Character Style"
msgstr "Gjin teken styl"
#. fzG3P
-#: sw/inc/strings.hrc:1089
+#: sw/inc/strings.hrc:1079
msgctxt "STR_FOOTER"
msgid "Footer"
msgstr "Fuottekst"
#. 9RCsQ
-#: sw/inc/strings.hrc:1090
+#: sw/inc/strings.hrc:1080
msgctxt "STR_NO_FOOTER"
msgid "No footer"
msgstr "Gjin fuottekst"
#. zFTin
-#: sw/inc/strings.hrc:1091
+#: sw/inc/strings.hrc:1081
msgctxt "STR_HEADER"
msgid "Header"
msgstr "Koptekst"
#. PcYEB
-#: sw/inc/strings.hrc:1092
+#: sw/inc/strings.hrc:1082
msgctxt "STR_NO_HEADER"
msgid "No header"
msgstr "Gjin koptekst"
#. Zm8cr
-#: sw/inc/strings.hrc:1093
+#: sw/inc/strings.hrc:1083
msgctxt "STR_SURROUND_IDEAL"
msgid "Optimal wrap"
msgstr "Ideale omrin"
#. whxC3
-#: sw/inc/strings.hrc:1094
+#: sw/inc/strings.hrc:1084
msgctxt "STR_SURROUND_NONE"
msgid "No wrap"
msgstr "Gjin omrin"
#. 4tA4q
-#: sw/inc/strings.hrc:1095
+#: sw/inc/strings.hrc:1085
msgctxt "STR_SURROUND_THROUGH"
msgid "Through"
msgstr "Troch"
#. gS6sZ
-#: sw/inc/strings.hrc:1096
+#: sw/inc/strings.hrc:1086
msgctxt "STR_SURROUND_PARALLEL"
msgid "Parallel wrap"
msgstr "Parallelle omrin"
#. tmVqi
-#: sw/inc/strings.hrc:1097
+#: sw/inc/strings.hrc:1087
msgctxt "STR_SURROUND_LEFT"
msgid "Left wrap"
msgstr "Linker omrin"
#. 3tBBF
-#: sw/inc/strings.hrc:1098
+#: sw/inc/strings.hrc:1088
msgctxt "STR_SURROUND_RIGHT"
msgid "Right wrap"
msgstr "Rjochter omrin"
#. SrG3D
-#: sw/inc/strings.hrc:1099
+#: sw/inc/strings.hrc:1089
msgctxt "STR_SURROUND_ANCHORONLY"
msgid "(Anchor only)"
msgstr "(Allinne anker)"
#. 9Ywzb
-#: sw/inc/strings.hrc:1100
+#: sw/inc/strings.hrc:1090
msgctxt "STR_FRM_WIDTH"
msgid "Width:"
msgstr "Breedte:"
#. 2GYT7
-#: sw/inc/strings.hrc:1101
+#: sw/inc/strings.hrc:1091
msgctxt "STR_FRM_FIXEDHEIGHT"
msgid "Fixed height:"
msgstr "Fêste hichte:"
#. QrFMi
-#: sw/inc/strings.hrc:1102
+#: sw/inc/strings.hrc:1092
msgctxt "STR_FRM_MINHEIGHT"
msgid "Min. height:"
msgstr "Min. hichte:"
#. kLiYd
-#: sw/inc/strings.hrc:1103
+#: sw/inc/strings.hrc:1093
msgctxt "STR_FLY_AT_PARA"
msgid "to paragraph"
msgstr "oan alinea"
#. bEavs
-#: sw/inc/strings.hrc:1104
+#: sw/inc/strings.hrc:1094
msgctxt "STR_FLY_AS_CHAR"
msgid "to character"
msgstr "oan teken"
#. hDUSa
-#: sw/inc/strings.hrc:1105
+#: sw/inc/strings.hrc:1095
msgctxt "STR_FLY_AT_PAGE"
msgid "to page"
msgstr "oan side"
#. JMHRz
-#: sw/inc/strings.hrc:1106
+#: sw/inc/strings.hrc:1096
msgctxt "STR_POS_X"
msgid "X Coordinate:"
msgstr "X koördinaat:"
#. oCZWW
-#: sw/inc/strings.hrc:1107
+#: sw/inc/strings.hrc:1097
msgctxt "STR_POS_Y"
msgid "Y Coordinate:"
msgstr "Y koördinaat:"
#. YNKE6
-#: sw/inc/strings.hrc:1108
+#: sw/inc/strings.hrc:1098
msgctxt "STR_VERT_TOP"
msgid "at top"
msgstr "boppeoan"
#. GPTAu
-#: sw/inc/strings.hrc:1109
+#: sw/inc/strings.hrc:1099
msgctxt "STR_VERT_CENTER"
msgid "Centered vertically"
msgstr "Fertikaal sintrearje"
#. fcpTS
-#: sw/inc/strings.hrc:1110
+#: sw/inc/strings.hrc:1100
msgctxt "STR_VERT_BOTTOM"
msgid "at bottom"
msgstr "ûnderkant"
#. 37hos
-#: sw/inc/strings.hrc:1111
+#: sw/inc/strings.hrc:1101
msgctxt "STR_LINE_TOP"
msgid "Top of line"
msgstr "Boppekant rigel"
#. MU7hC
-#: sw/inc/strings.hrc:1112
+#: sw/inc/strings.hrc:1102
msgctxt "STR_LINE_CENTER"
msgid "Line centered"
msgstr "Line sintrearre"
#. ZvEq7
-#: sw/inc/strings.hrc:1113
+#: sw/inc/strings.hrc:1103
msgctxt "STR_LINE_BOTTOM"
msgid "Bottom of line"
msgstr "Underkant fan rigel"
#. X9utp
-#: sw/inc/strings.hrc:1114
+#: sw/inc/strings.hrc:1104
msgctxt "STR_REGISTER_ON"
msgid "Register-true"
msgstr "Yn register"
#. YDuHJ
-#: sw/inc/strings.hrc:1115
+#: sw/inc/strings.hrc:1105
msgctxt "STR_REGISTER_OFF"
msgid "Not register-true"
msgstr "Net yn register"
#. 4RL9X
-#: sw/inc/strings.hrc:1116
+#: sw/inc/strings.hrc:1106
msgctxt "STR_HORI_RIGHT"
msgid "at the right"
msgstr "rjochts"
#. wzGK7
-#: sw/inc/strings.hrc:1117
+#: sw/inc/strings.hrc:1107
msgctxt "STR_HORI_CENTER"
msgid "Centered horizontally"
msgstr "Horizontaal sintrearje"
#. ngRmB
-#: sw/inc/strings.hrc:1118
+#: sw/inc/strings.hrc:1108
msgctxt "STR_HORI_LEFT"
msgid "at the left"
msgstr "links"
#. JyHkM
-#: sw/inc/strings.hrc:1119
+#: sw/inc/strings.hrc:1109
msgctxt "STR_HORI_INSIDE"
msgid "inside"
msgstr "binnen"
#. iXSZZ
-#: sw/inc/strings.hrc:1120
+#: sw/inc/strings.hrc:1110
msgctxt "STR_HORI_OUTSIDE"
msgid "outside"
msgstr "bûten"
#. kDY9Z
-#: sw/inc/strings.hrc:1121
+#: sw/inc/strings.hrc:1111
msgctxt "STR_HORI_FULL"
msgid "Full width"
msgstr "Folsleine breedte"
#. Hvn8D
-#: sw/inc/strings.hrc:1122
+#: sw/inc/strings.hrc:1112
msgctxt "STR_COLUMNS"
msgid "Columns"
msgstr "Kolommen"
#. 6j6TA
-#: sw/inc/strings.hrc:1123
+#: sw/inc/strings.hrc:1113
msgctxt "STR_LINE_WIDTH"
msgid "Separator Width:"
msgstr "Skiedingsline breedte:"
#. dvdDt
-#: sw/inc/strings.hrc:1124
+#: sw/inc/strings.hrc:1114
msgctxt "STR_MAX_FTN_HEIGHT"
msgid "Max. footnote area:"
msgstr "Maks. fuotnoat gebiet:"
#. BWqF3
-#: sw/inc/strings.hrc:1125
+#: sw/inc/strings.hrc:1115
msgctxt "STR_EDIT_IN_READONLY"
msgid "Editable in read-only document"
msgstr "Te bewurkjen yn allinne lêzen dokumint"
#. SCL5F
-#: sw/inc/strings.hrc:1126
+#: sw/inc/strings.hrc:1116
msgctxt "STR_LAYOUT_SPLIT"
msgid "Split"
msgstr "Spjalte"
#. AETHf
-#: sw/inc/strings.hrc:1127
+#: sw/inc/strings.hrc:1117
msgctxt "STR_NUMRULE_ON"
msgid "Numbering"
msgstr "Nûmering"
#. 7HmsY
-#: sw/inc/strings.hrc:1128
+#: sw/inc/strings.hrc:1118
msgctxt "STR_NUMRULE_OFF"
msgid "no numbering"
msgstr "gjin nûmering"
#. QDaFk
-#: sw/inc/strings.hrc:1129
+#: sw/inc/strings.hrc:1119
msgctxt "STR_CONNECT1"
msgid "linked to "
msgstr "Keppele mei "
#. rWmT8
-#: sw/inc/strings.hrc:1130
+#: sw/inc/strings.hrc:1120
msgctxt "STR_CONNECT2"
msgid "and "
msgstr "en "
#. H2Kwq
-#: sw/inc/strings.hrc:1131
+#: sw/inc/strings.hrc:1121
msgctxt "STR_LINECOUNT"
msgid "Count lines"
msgstr "Rigels telle"
#. yjSiJ
-#: sw/inc/strings.hrc:1132
+#: sw/inc/strings.hrc:1122
msgctxt "STR_DONTLINECOUNT"
msgid "don't count lines"
msgstr "rigels net telle"
#. HE4BV
-#: sw/inc/strings.hrc:1133
+#: sw/inc/strings.hrc:1123
msgctxt "STR_LINCOUNT_START"
msgid "restart line count with: "
msgstr "tellen regels op 'e nij begjinne by: "
#. 7Q8qC
-#: sw/inc/strings.hrc:1134
+#: sw/inc/strings.hrc:1124
msgctxt "STR_LUMINANCE"
msgid "Brightness: "
msgstr "Helderheid: "
#. sNxPE
-#: sw/inc/strings.hrc:1135
+#: sw/inc/strings.hrc:1125
msgctxt "STR_CHANNELR"
msgid "Red: "
msgstr "Read: "
#. u73NC
-#: sw/inc/strings.hrc:1136
+#: sw/inc/strings.hrc:1126
msgctxt "STR_CHANNELG"
msgid "Green: "
msgstr "Grien: "
#. qQsPp
-#: sw/inc/strings.hrc:1137
+#: sw/inc/strings.hrc:1127
msgctxt "STR_CHANNELB"
msgid "Blue: "
msgstr "Blau: "
#. BS4nZ
-#: sw/inc/strings.hrc:1138
+#: sw/inc/strings.hrc:1128
msgctxt "STR_CONTRAST"
msgid "Contrast: "
msgstr "Kontrast: "
#. avJBK
-#: sw/inc/strings.hrc:1139
+#: sw/inc/strings.hrc:1129
msgctxt "STR_GAMMA"
msgid "Gamma: "
msgstr "Gamma: "
#. HQCJZ
-#: sw/inc/strings.hrc:1140
+#: sw/inc/strings.hrc:1130
msgctxt "STR_TRANSPARENCY"
msgid "Transparency: "
msgstr "Trochsichtich: "
#. 5jDK3
-#: sw/inc/strings.hrc:1141
+#: sw/inc/strings.hrc:1131
msgctxt "STR_INVERT"
msgid "Invert"
msgstr "Omkeare"
#. DVSAx
-#: sw/inc/strings.hrc:1142
+#: sw/inc/strings.hrc:1132
msgctxt "STR_INVERT_NOT"
msgid "do not invert"
msgstr "net omkeare"
#. Z7tXB
-#: sw/inc/strings.hrc:1143
+#: sw/inc/strings.hrc:1133
msgctxt "STR_DRAWMODE"
msgid "Graphics mode: "
msgstr "Grafyske modus: "
#. RXuUF
-#: sw/inc/strings.hrc:1144
+#: sw/inc/strings.hrc:1134
msgctxt "STR_DRAWMODE_STD"
msgid "Standard"
msgstr "Standert"
#. kbALJ
-#: sw/inc/strings.hrc:1145
+#: sw/inc/strings.hrc:1135
msgctxt "STR_DRAWMODE_GREY"
msgid "Grayscales"
msgstr "Griiswearden"
#. eSHEj
-#: sw/inc/strings.hrc:1146
+#: sw/inc/strings.hrc:1136
msgctxt "STR_DRAWMODE_BLACKWHITE"
msgid "Black & White"
msgstr "Swart & wyt"
#. tABTr
-#: sw/inc/strings.hrc:1147
+#: sw/inc/strings.hrc:1137
msgctxt "STR_DRAWMODE_WATERMARK"
msgid "Watermark"
msgstr "Wettermerk"
#. 8SwC3
-#: sw/inc/strings.hrc:1148
+#: sw/inc/strings.hrc:1138
msgctxt "STR_ROTATION"
msgid "Rotation"
msgstr "Rotaasje"
#. hWEeF
-#: sw/inc/strings.hrc:1149
+#: sw/inc/strings.hrc:1139
msgctxt "STR_GRID_NONE"
msgid "No grid"
msgstr "Gjin roaster"
#. HEuEv
-#: sw/inc/strings.hrc:1150
+#: sw/inc/strings.hrc:1140
msgctxt "STR_GRID_LINES_ONLY"
msgid "Grid (lines only)"
msgstr "Roaster (allinne linen)"
#. VFgMq
-#: sw/inc/strings.hrc:1151
+#: sw/inc/strings.hrc:1141
msgctxt "STR_GRID_LINES_CHARS"
msgid "Grid (lines and characters)"
msgstr "Roaster (linen en tekens)"
#. VRJrB
-#: sw/inc/strings.hrc:1152
+#: sw/inc/strings.hrc:1142
msgctxt "STR_FOLLOW_TEXT_FLOW"
msgid "Follow text flow"
msgstr "Folgje de tekst ferrin"
#. Sb3Je
-#: sw/inc/strings.hrc:1153
+#: sw/inc/strings.hrc:1143
msgctxt "STR_DONT_FOLLOW_TEXT_FLOW"
msgid "Do not follow text flow"
msgstr "Tekst ferrin net folgje"
#. yXFKP
-#: sw/inc/strings.hrc:1154
+#: sw/inc/strings.hrc:1144
msgctxt "STR_CONNECT_BORDER_ON"
msgid "Merge borders"
msgstr "Rânen gearfoegje"
#. vwHbS
-#: sw/inc/strings.hrc:1155
+#: sw/inc/strings.hrc:1145
msgctxt "STR_CONNECT_BORDER_OFF"
msgid "Do not merge borders"
msgstr "Rânen net gearfoegje"
#. 3874B
-#: sw/inc/strings.hrc:1157
+#: sw/inc/strings.hrc:1147
msgctxt "ST_TBL"
msgid "Table"
msgstr "Tabel"
#. PCNdr
-#: sw/inc/strings.hrc:1158
+#: sw/inc/strings.hrc:1148
msgctxt "ST_FRM"
msgid "Text Frame"
msgstr "Tekst ramt"
#. Fsnm6
-#: sw/inc/strings.hrc:1159
+#: sw/inc/strings.hrc:1149
msgctxt "ST_PGE"
msgid "Page"
msgstr "Side"
#. pKFCz
-#: sw/inc/strings.hrc:1160
+#: sw/inc/strings.hrc:1150
msgctxt "ST_DRW"
msgid "Drawing"
msgstr "Tekening"
#. amiSY
-#: sw/inc/strings.hrc:1161
+#: sw/inc/strings.hrc:1151
msgctxt "ST_CTRL"
msgid "Control"
msgstr "Betsjinning"
#. GEw9u
-#: sw/inc/strings.hrc:1162
+#: sw/inc/strings.hrc:1152
msgctxt "ST_REG"
msgid "Section"
msgstr "Seksje"
#. bEiyL
-#: sw/inc/strings.hrc:1163
+#: sw/inc/strings.hrc:1153
msgctxt "ST_BKM"
msgid "Bookmark"
msgstr "Blêdwizer"
#. 6gXCo
-#: sw/inc/strings.hrc:1164
+#: sw/inc/strings.hrc:1154
msgctxt "ST_GRF"
msgid "Graphics"
msgstr "Ofbyldingen"
#. d5eSc
-#: sw/inc/strings.hrc:1165
+#: sw/inc/strings.hrc:1155
msgctxt "ST_OLE"
msgid "OLE object"
msgstr "OLE objekt"
#. h5QQ8
-#: sw/inc/strings.hrc:1166
+#: sw/inc/strings.hrc:1156
msgctxt "ST_OUTL"
msgid "Headings"
msgstr "Kopteksten"
#. Cbktp
-#: sw/inc/strings.hrc:1167
+#: sw/inc/strings.hrc:1157
msgctxt "ST_SEL"
msgid "Selection"
msgstr "Seleksje"
#. nquvS
-#: sw/inc/strings.hrc:1168
+#: sw/inc/strings.hrc:1158
msgctxt "ST_FTN"
msgid "Footnote"
msgstr "Fuotnoat"
#. GpAUo
-#: sw/inc/strings.hrc:1169
+#: sw/inc/strings.hrc:1159
msgctxt "ST_MARK"
msgid "Reminder"
msgstr "Omtinken"
#. nDFKa
-#: sw/inc/strings.hrc:1170
+#: sw/inc/strings.hrc:1160
msgctxt "ST_POSTIT"
msgid "Comment"
msgstr "Taljochting"
#. qpbDE
-#: sw/inc/strings.hrc:1171
+#: sw/inc/strings.hrc:1161
msgctxt "ST_SRCH_REP"
msgid "Repeat search"
msgstr "Sykjen werhelje"
#. ipxfH
-#: sw/inc/strings.hrc:1172
+#: sw/inc/strings.hrc:1162
msgctxt "ST_INDEX_ENTRY"
msgid "Index entry"
msgstr "Yndeks item"
#. sfmff
-#: sw/inc/strings.hrc:1173
+#: sw/inc/strings.hrc:1163
msgctxt "ST_TABLE_FORMULA"
msgid "Table formula"
msgstr "Tabel formule"
#. DtkuT
-#: sw/inc/strings.hrc:1174
+#: sw/inc/strings.hrc:1164
msgctxt "ST_TABLE_FORMULA_ERROR"
msgid "Wrong table formula"
msgstr "Ferkearde tabel formule"
#. ECFxw
#. Strings for the quickhelp of the View-PgUp/Down-Buttons
-#: sw/inc/strings.hrc:1176
+#: sw/inc/strings.hrc:1166
msgctxt "STR_IMGBTN_TBL_DOWN"
msgid "Next table"
msgstr "Folgjend tabel"
#. vPiab
-#: sw/inc/strings.hrc:1177
+#: sw/inc/strings.hrc:1167
msgctxt "STR_IMGBTN_FRM_DOWN"
msgid "Next text frame"
msgstr "Folgjend tekstramt"
#. M4BCA
-#: sw/inc/strings.hrc:1178
+#: sw/inc/strings.hrc:1168
msgctxt "STR_IMGBTN_PGE_DOWN"
msgid "Next page"
msgstr "Folgjende side"
#. UWeq4
-#: sw/inc/strings.hrc:1179
+#: sw/inc/strings.hrc:1169
msgctxt "STR_IMGBTN_DRW_DOWN"
msgid "Next drawing"
msgstr "Folgjend tekenonbjekt"
#. ZVCrD
-#: sw/inc/strings.hrc:1180
+#: sw/inc/strings.hrc:1170
msgctxt "STR_IMGBTN_CTRL_DOWN"
msgid "Next control"
msgstr "Folgjend bestjoeringselemint"
#. NGAqr
-#: sw/inc/strings.hrc:1181
+#: sw/inc/strings.hrc:1171
msgctxt "STR_IMGBTN_REG_DOWN"
msgid "Next section"
msgstr "Folgjende seksje"
#. Mwcvm
-#: sw/inc/strings.hrc:1182
+#: sw/inc/strings.hrc:1172
msgctxt "STR_IMGBTN_BKM_DOWN"
msgid "Next bookmark"
msgstr "Folgjende blêdwizer"
#. xbxDs
-#: sw/inc/strings.hrc:1183
+#: sw/inc/strings.hrc:1173
msgctxt "STR_IMGBTN_GRF_DOWN"
msgid "Next graphic"
msgstr "Folgjende ôfbylding"
#. 4ovAF
-#: sw/inc/strings.hrc:1184
+#: sw/inc/strings.hrc:1174
msgctxt "STR_IMGBTN_OLE_DOWN"
msgid "Next OLE object"
msgstr "Folgjende OLE objekt"
#. YzK6w
-#: sw/inc/strings.hrc:1185
+#: sw/inc/strings.hrc:1175
msgctxt "STR_IMGBTN_OUTL_DOWN"
msgid "Next heading"
msgstr "Folgjende koptekst"
#. skdRc
-#: sw/inc/strings.hrc:1186
+#: sw/inc/strings.hrc:1176
msgctxt "STR_IMGBTN_SEL_DOWN"
msgid "Next selection"
msgstr "Folgjende seleksje"
#. RBFga
-#: sw/inc/strings.hrc:1187
+#: sw/inc/strings.hrc:1177
msgctxt "STR_IMGBTN_FTN_DOWN"
msgid "Next footnote"
msgstr "Folgjende fuotnoat"
#. GNLrx
-#: sw/inc/strings.hrc:1188
+#: sw/inc/strings.hrc:1178
msgctxt "STR_IMGBTN_MARK_DOWN"
msgid "Next Reminder"
msgstr "Folgjende werinnering"
#. mFCfp
-#: sw/inc/strings.hrc:1189
+#: sw/inc/strings.hrc:1179
msgctxt "STR_IMGBTN_POSTIT_DOWN"
msgid "Next Comment"
msgstr "Folgjende taljochting"
#. gbnwp
-#: sw/inc/strings.hrc:1190
+#: sw/inc/strings.hrc:1180
msgctxt "STR_IMGBTN_SRCH_REP_DOWN"
msgid "Continue search forward"
msgstr "Foarút fierder sykje"
#. TXYkA
-#: sw/inc/strings.hrc:1191
+#: sw/inc/strings.hrc:1181
msgctxt "STR_IMGBTN_INDEX_ENTRY_DOWN"
msgid "Next index entry"
msgstr "Folgjend yndeks ynfier"
#. EyvbV
-#: sw/inc/strings.hrc:1192
+#: sw/inc/strings.hrc:1182
msgctxt "STR_IMGBTN_TBL_UP"
msgid "Previous table"
msgstr "Foarich tabel"
#. ygrTh
-#: sw/inc/strings.hrc:1193
+#: sw/inc/strings.hrc:1183
msgctxt "STR_IMGBTN_FRM_UP"
msgid "Previous text frame"
msgstr "Foarich tekst ramt"
#. eQPFD
-#: sw/inc/strings.hrc:1194
+#: sw/inc/strings.hrc:1184
msgctxt "STR_IMGBTN_PGE_UP"
msgid "Previous page"
msgstr "Foarige side"
#. p5jbU
-#: sw/inc/strings.hrc:1195
+#: sw/inc/strings.hrc:1185
msgctxt "STR_IMGBTN_DRW_UP"
msgid "Previous drawing"
msgstr "Foarige tekening"
#. 2WMmZ
-#: sw/inc/strings.hrc:1196
+#: sw/inc/strings.hrc:1186
msgctxt "STR_IMGBTN_CTRL_UP"
msgid "Previous control"
msgstr "Foarige bestjoeringselemint"
#. 6uGDP
-#: sw/inc/strings.hrc:1197
+#: sw/inc/strings.hrc:1187
msgctxt "STR_IMGBTN_REG_UP"
msgid "Previous section"
msgstr "Foarige seksje"
#. YYCtk
-#: sw/inc/strings.hrc:1198
+#: sw/inc/strings.hrc:1188
msgctxt "STR_IMGBTN_BKM_UP"
msgid "Previous bookmark"
msgstr "Foarige blêdwizer"
#. nFLdX
-#: sw/inc/strings.hrc:1199
+#: sw/inc/strings.hrc:1189
msgctxt "STR_IMGBTN_GRF_UP"
msgid "Previous graphic"
msgstr "Foarige ôfbylding"
#. VuxvB
-#: sw/inc/strings.hrc:1200
+#: sw/inc/strings.hrc:1190
msgctxt "STR_IMGBTN_OLE_UP"
msgid "Previous OLE object"
msgstr "Foarige OLE objekt"
#. QSuct
-#: sw/inc/strings.hrc:1201
+#: sw/inc/strings.hrc:1191
msgctxt "STR_IMGBTN_OUTL_UP"
msgid "Previous heading"
msgstr "Foarige koptekst"
#. CzLBr
-#: sw/inc/strings.hrc:1202
+#: sw/inc/strings.hrc:1192
msgctxt "STR_IMGBTN_SEL_UP"
msgid "Previous selection"
msgstr "Foarige seleksje"
#. B7PoL
-#: sw/inc/strings.hrc:1203
+#: sw/inc/strings.hrc:1193
msgctxt "STR_IMGBTN_FTN_UP"
msgid "Previous footnote"
msgstr "Foarige fuotnoat"
#. AgtLD
-#: sw/inc/strings.hrc:1204
+#: sw/inc/strings.hrc:1194
msgctxt "STR_IMGBTN_MARK_UP"
msgid "Previous Reminder"
msgstr "Foarige omtinker"
#. GJQ6F
-#: sw/inc/strings.hrc:1205
+#: sw/inc/strings.hrc:1195
msgctxt "STR_IMGBTN_POSTIT_UP"
msgid "Previous Comment"
msgstr "Foarige taljochting"
#. GWnfD
-#: sw/inc/strings.hrc:1206
+#: sw/inc/strings.hrc:1196
msgctxt "STR_IMGBTN_SRCH_REP_UP"
msgid "Continue search backwards"
msgstr "Efterút fierder sykje"
#. uDtcG
-#: sw/inc/strings.hrc:1207
+#: sw/inc/strings.hrc:1197
msgctxt "STR_IMGBTN_INDEX_ENTRY_UP"
msgid "Previous index entry"
msgstr "Foarich yndeks ynfier"
#. VR6DX
-#: sw/inc/strings.hrc:1208
+#: sw/inc/strings.hrc:1198
msgctxt "STR_IMGBTN_TBLFML_UP"
msgid "Previous table formula"
msgstr "Foarich tabel formule"
#. GqESF
-#: sw/inc/strings.hrc:1209
+#: sw/inc/strings.hrc:1199
msgctxt "STR_IMGBTN_TBLFML_DOWN"
msgid "Next table formula"
msgstr "Folgjend tabel formule"
#. gBgxo
-#: sw/inc/strings.hrc:1210
+#: sw/inc/strings.hrc:1200
msgctxt "STR_IMGBTN_TBLFML_ERR_UP"
msgid "Previous faulty table formula"
msgstr "Foarige defekte tabel formule"
#. UAon9
-#: sw/inc/strings.hrc:1211
+#: sw/inc/strings.hrc:1201
msgctxt "STR_IMGBTN_TBLFML_ERR_DOWN"
msgid "Next faulty table formula"
msgstr "Folgjende defekte tabel formule"
#. hSYa3
-#: sw/inc/strings.hrc:1213
+#: sw/inc/strings.hrc:1203
msgctxt "STR_REDLINE_INSERT"
msgid "Inserted"
msgstr "Ynfoege"
#. LnFkq
-#: sw/inc/strings.hrc:1214
+#: sw/inc/strings.hrc:1204
msgctxt "STR_REDLINE_DELETE"
msgid "Deleted"
msgstr "Wiske"
#. cTNEn
-#: sw/inc/strings.hrc:1215
+#: sw/inc/strings.hrc:1205
msgctxt "STR_REDLINE_FORMAT"
msgid "Formatted"
msgstr "Opmakke"
#. YWr7C
-#: sw/inc/strings.hrc:1216
+#: sw/inc/strings.hrc:1206
msgctxt "STR_REDLINE_TABLE"
msgid "Table changed"
msgstr "Tabel feroare"
#. 6xVDN
-#: sw/inc/strings.hrc:1217
+#: sw/inc/strings.hrc:1207
msgctxt "STR_REDLINE_FMTCOLL"
msgid "Applied Paragraph Styles"
msgstr "Brûkte alinea stilen"
#. 32AND
-#: sw/inc/strings.hrc:1218
+#: sw/inc/strings.hrc:1208
msgctxt "STR_REDLINE_PARAGRAPH_FORMAT"
msgid "Paragraph formatting changed"
msgstr "Alinea opmaak feroare"
#. wLDkj
-#: sw/inc/strings.hrc:1219
+#: sw/inc/strings.hrc:1209
msgctxt "STR_REDLINE_TABLE_ROW_INSERT"
msgid "Row Inserted"
msgstr "Rige ynfoege"
#. Eb5Gb
-#: sw/inc/strings.hrc:1220
+#: sw/inc/strings.hrc:1210
msgctxt "STR_REDLINE_TABLE_ROW_DELETE"
msgid "Row Deleted"
msgstr "Rige wiske"
#. i5ZJt
-#: sw/inc/strings.hrc:1221
+#: sw/inc/strings.hrc:1211
msgctxt "STR_REDLINE_TABLE_CELL_INSERT"
msgid "Cell Inserted"
msgstr "Sel ynfoege"
#. 4gE3z
-#: sw/inc/strings.hrc:1222
+#: sw/inc/strings.hrc:1212
msgctxt "STR_REDLINE_TABLE_CELL_DELETE"
msgid "Cell Deleted"
msgstr "Sel wiske"
#. DRCyp
-#: sw/inc/strings.hrc:1223
+#: sw/inc/strings.hrc:1213
msgctxt "STR_ENDNOTE"
msgid "Endnote: "
msgstr "Einnoat: "
#. qpW2q
-#: sw/inc/strings.hrc:1224
+#: sw/inc/strings.hrc:1214
msgctxt "STR_FTNNOTE"
msgid "Footnote: "
msgstr "Fuotnoat: "
#. 3RFUd
-#: sw/inc/strings.hrc:1225
+#: sw/inc/strings.hrc:1215
#, c-format
msgctxt "STR_SMARTTAG_CLICK"
msgid "%s-click to open Smart Tag menu"
msgstr "%s klik om it menu aksje lebels te iepenjen"
#. QCD36
-#: sw/inc/strings.hrc:1226
+#: sw/inc/strings.hrc:1216
msgctxt "STR_HEADER_TITLE"
msgid "Header (%1)"
msgstr "Koptekst (%1)"
#. AYjgB
-#: sw/inc/strings.hrc:1227
+#: sw/inc/strings.hrc:1217
msgctxt "STR_FIRST_HEADER_TITLE"
msgid "First Page Header (%1)"
msgstr "Koptekst foar earste side (%1)"
#. qVX2k
-#: sw/inc/strings.hrc:1228
+#: sw/inc/strings.hrc:1218
msgctxt "STR_LEFT_HEADER_TITLE"
msgid "Left Page Header (%1)"
msgstr "Koptekst foar linkser side (%1)"
#. DSg3b
-#: sw/inc/strings.hrc:1229
+#: sw/inc/strings.hrc:1219
msgctxt "STR_RIGHT_HEADER_TITLE"
msgid "Right Page Header (%1)"
msgstr "Koptekst foar rjochter side (%1)"
#. 6GzuM
-#: sw/inc/strings.hrc:1230
+#: sw/inc/strings.hrc:1220
msgctxt "STR_FOOTER_TITLE"
msgid "Footer (%1)"
msgstr "Fuottekst (%1)"
#. FDVNH
-#: sw/inc/strings.hrc:1231
+#: sw/inc/strings.hrc:1221
msgctxt "STR_FIRST_FOOTER_TITLE"
msgid "First Page Footer (%1)"
msgstr "Fuottekst earste side (%1)"
#. SL7r3
-#: sw/inc/strings.hrc:1232
+#: sw/inc/strings.hrc:1222
msgctxt "STR_LEFT_FOOTER_TITLE"
msgid "Left Page Footer (%1)"
msgstr "Fuottekst linker side (%1)"
#. CBvih
-#: sw/inc/strings.hrc:1233
+#: sw/inc/strings.hrc:1223
msgctxt "STR_RIGHT_FOOTER_TITLE"
msgid "Right Page Footer (%1)"
msgstr "Fuottekst rjochter side (%1)"
#. s8v3h
-#: sw/inc/strings.hrc:1234
+#: sw/inc/strings.hrc:1224
msgctxt "STR_DELETE_HEADER"
msgid "Delete Header..."
msgstr "Koptekst wiskje..."
#. wL3Fr
-#: sw/inc/strings.hrc:1235
+#: sw/inc/strings.hrc:1225
msgctxt "STR_FORMAT_HEADER"
msgid "Format Header..."
msgstr "Koptekst opmeitsje..."
#. DrAUe
-#: sw/inc/strings.hrc:1236
+#: sw/inc/strings.hrc:1226
msgctxt "STR_DELETE_FOOTER"
msgid "Delete Footer..."
msgstr "Fuottekst wiskje..."
#. 9Xgou
-#: sw/inc/strings.hrc:1237
+#: sw/inc/strings.hrc:1227
msgctxt "STR_FORMAT_FOOTER"
msgid "Format Footer..."
msgstr "Fuottekst opmeitsje..."
#. ApT5B
-#: sw/inc/strings.hrc:1239
+#: sw/inc/strings.hrc:1229
msgctxt "STR_UNFLOAT_TABLE"
msgid "Un-float Table"
msgstr "Tabel fêstsette"
#. uvDKE
-#: sw/inc/strings.hrc:1241
+#: sw/inc/strings.hrc:1231
msgctxt "STR_GRFILTER_OPENERROR"
msgid "Image file cannot be opened"
msgstr "Ofbylding triem kin net iepene wurde"
#. iJuAv
-#: sw/inc/strings.hrc:1242
+#: sw/inc/strings.hrc:1232
msgctxt "STR_GRFILTER_IOERROR"
msgid "Image file cannot be read"
msgstr "Ofbylding triem kin net lêzen wurde"
#. Bwwho
-#: sw/inc/strings.hrc:1243
+#: sw/inc/strings.hrc:1233
msgctxt "STR_GRFILTER_FORMATERROR"
msgid "Unknown image format"
msgstr "Unbekend ôfbyldings formaat"
#. bfog5
-#: sw/inc/strings.hrc:1244
+#: sw/inc/strings.hrc:1234
msgctxt "STR_GRFILTER_VERSIONERROR"
msgid "This image file version is not supported"
msgstr "De ferzje fan it ôfbylding triem wurdt net stipe"
#. xy4Vm
-#: sw/inc/strings.hrc:1245
+#: sw/inc/strings.hrc:1235
msgctxt "STR_GRFILTER_FILTERERROR"
msgid "Image filter not found"
msgstr "Ofbylding filter net fûn"
#. tEqyq
-#: sw/inc/strings.hrc:1246
+#: sw/inc/strings.hrc:1236
msgctxt "STR_GRFILTER_TOOBIG"
msgid "Not enough memory to insert the image."
msgstr "Net genôch ûnthâld om de ôfbyldingen te ymportearjen."
#. 5ihue
-#: sw/inc/strings.hrc:1247
+#: sw/inc/strings.hrc:1237
msgctxt "STR_INSERT_GRAPHIC"
msgid "Insert Image"
msgstr "Ofbylding ynfoegje"
#. GWzLN
-#: sw/inc/strings.hrc:1248
+#: sw/inc/strings.hrc:1238
msgctxt "STR_REDLINE_COMMENT"
msgid "Comment: "
msgstr "Taljochting: "
#. CoJc8
-#: sw/inc/strings.hrc:1249
+#: sw/inc/strings.hrc:1239
msgctxt "STR_REDLINE_INSERTED"
msgid "Insertion"
msgstr "Ynfoeging"
#. dfMEF
-#: sw/inc/strings.hrc:1250
+#: sw/inc/strings.hrc:1240
msgctxt "STR_REDLINE_DELETED"
msgid "Deletion"
msgstr "Wiskjen"
#. NytQQ
-#: sw/inc/strings.hrc:1251
+#: sw/inc/strings.hrc:1241
msgctxt "STR_REDLINE_AUTOFMT"
msgid "AutoCorrect"
msgstr "AutoKorreksje"
#. YRAQL
-#: sw/inc/strings.hrc:1252
+#: sw/inc/strings.hrc:1242
msgctxt "STR_REDLINE_FORMATTED"
msgid "Formats"
msgstr "Yndielingen"
#. ELCVU
-#: sw/inc/strings.hrc:1253
+#: sw/inc/strings.hrc:1243
msgctxt "STR_REDLINE_TABLECHG"
msgid "Table Changes"
msgstr "Tabel feroaringen"
#. PzfQF
-#: sw/inc/strings.hrc:1254
+#: sw/inc/strings.hrc:1244
msgctxt "STR_REDLINE_FMTCOLLSET"
msgid "Applied Paragraph Styles"
msgstr "Brûkte alinea stilen"
#. sgEbW
-#: sw/inc/strings.hrc:1255
+#: sw/inc/strings.hrc:1245
msgctxt "STR_PAGE"
msgid "Page "
msgstr "Side "
#. 3DpEx
-#: sw/inc/strings.hrc:1256
+#: sw/inc/strings.hrc:1246
msgctxt "STR_PAGE_COUNT"
msgid "Page %1 of %2"
msgstr "Side %1 fan'e %2"
#. HSbzS
-#: sw/inc/strings.hrc:1257
+#: sw/inc/strings.hrc:1247
msgctxt "STR_PAGE_COUNT_CUSTOM"
msgid "Page %1 of %2 (Page %3)"
msgstr "Side %1 fan'e %2 (Side %3)"
#. a7tDc
-#: sw/inc/strings.hrc:1258
+#: sw/inc/strings.hrc:1248
msgctxt "STR_PAGE_COUNT_PRINTED"
msgid "Page %1 of %2 (Page %3 of %4 to print)"
msgstr "Side %1 fan 'e %2 (Side %3 fan 'e %4 om te printsjen)"
#. KjML8
#. Strings for gallery/background
-#: sw/inc/strings.hrc:1260
+#: sw/inc/strings.hrc:1250
msgctxt "STR_SWBG_PARAGRAPH"
msgid "Paragraph"
msgstr "Alinea"
#. aAtmp
-#: sw/inc/strings.hrc:1261
+#: sw/inc/strings.hrc:1251
msgctxt "STR_SWBG_GRAPHIC"
msgid "Image"
msgstr "Ofbylding"
#. UBDMK
-#: sw/inc/strings.hrc:1262
+#: sw/inc/strings.hrc:1252
msgctxt "STR_SWBG_OLE"
msgid "OLE object"
msgstr "OLE objekt"
#. xEWbo
-#: sw/inc/strings.hrc:1263
+#: sw/inc/strings.hrc:1253
msgctxt "STR_SWBG_FRAME"
msgid "Frame"
msgstr "Ramt"
#. hfJns
-#: sw/inc/strings.hrc:1264
+#: sw/inc/strings.hrc:1254
msgctxt "STR_SWBG_TABLE"
msgid "Table"
msgstr "Tabel"
#. GRqNY
-#: sw/inc/strings.hrc:1265
+#: sw/inc/strings.hrc:1255
msgctxt "STR_SWBG_TABLE_ROW"
msgid "Table row"
msgstr "Tabel rige"
#. CDQY4
-#: sw/inc/strings.hrc:1266
+#: sw/inc/strings.hrc:1256
msgctxt "STR_SWBG_TABLE_CELL"
msgid "Table cell"
msgstr "Tabel sel"
#. 2Db9T
-#: sw/inc/strings.hrc:1267
+#: sw/inc/strings.hrc:1257
msgctxt "STR_SWBG_PAGE"
msgid "Page"
msgstr "Side"
#. 63FuG
-#: sw/inc/strings.hrc:1268
+#: sw/inc/strings.hrc:1258
msgctxt "STR_SWBG_HEADER"
msgid "Header"
msgstr "Koptekst"
#. aDuAY
-#: sw/inc/strings.hrc:1269
+#: sw/inc/strings.hrc:1259
msgctxt "STR_SWBG_FOOTER"
msgid "Footer"
msgstr "Fuottekst"
#. uAp9i
#. End: strings for gallery/background
-#: sw/inc/strings.hrc:1272
+#: sw/inc/strings.hrc:1262
msgctxt "STR_WRITER_WEBDOC_FULLTYPE"
msgid "%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION HTML Document"
msgstr "%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION HTML dokumint"
#. y2GBv
-#: sw/inc/strings.hrc:1274
+#: sw/inc/strings.hrc:1264
msgctxt "STR_TITLE"
msgid "Title"
msgstr "Titel"
#. AipGR
-#: sw/inc/strings.hrc:1275
+#: sw/inc/strings.hrc:1265
msgctxt "STR_ALPHA"
msgid "Separator"
msgstr "Skiedingsteken"
#. CoSEf
-#: sw/inc/strings.hrc:1276
+#: sw/inc/strings.hrc:1266
msgctxt "STR_LEVEL"
msgid "Level "
msgstr "Nivo "
#. JdTF4
-#: sw/inc/strings.hrc:1277
+#: sw/inc/strings.hrc:1267
msgctxt "STR_FILE_NOT_FOUND"
msgid "The file, \"%1\" in the \"%2\" path could not be found."
msgstr "De triem \"%1\" is net fûn yn paad \"%2\"."
#. zRWDZ
-#: sw/inc/strings.hrc:1278
+#: sw/inc/strings.hrc:1268
msgctxt "STR_USER_DEFINED_INDEX"
msgid "User-Defined Index"
msgstr "Brûkers definiearre yndeks"
#. t5uWs
-#: sw/inc/strings.hrc:1279
+#: sw/inc/strings.hrc:1269
msgctxt "STR_NOSORTKEY"
msgid "<None>"
msgstr "<Gjint>"
#. vSSnJ
-#: sw/inc/strings.hrc:1280
+#: sw/inc/strings.hrc:1270
msgctxt "STR_NO_CHAR_STYLE"
msgid "<None>"
msgstr "<Gjint>"
#. NSx98
-#: sw/inc/strings.hrc:1281
+#: sw/inc/strings.hrc:1271
msgctxt "STR_DELIM"
msgid "S"
msgstr "S"
#. hK8CX
-#: sw/inc/strings.hrc:1282
+#: sw/inc/strings.hrc:1272
msgctxt "STR_TOKEN_ENTRY_NO"
msgid "E#"
msgstr "E#"
#. 8EgTx
-#: sw/inc/strings.hrc:1283
+#: sw/inc/strings.hrc:1273
msgctxt "STR_TOKEN_ENTRY"
msgid "E"
msgstr "E"
#. gxt8B
-#: sw/inc/strings.hrc:1284
+#: sw/inc/strings.hrc:1274
msgctxt "STR_TOKEN_TAB_STOP"
msgid "T"
msgstr "T"
#. pGAb4
-#: sw/inc/strings.hrc:1285
+#: sw/inc/strings.hrc:1275
msgctxt "STR_TOKEN_PAGE_NUMS"
msgid "#"
msgstr "#"
#. teDm3
-#: sw/inc/strings.hrc:1286
+#: sw/inc/strings.hrc:1276
msgctxt "STR_TOKEN_CHAPTER_INFO"
msgid "CI"
msgstr "HI"
#. XWaFn
-#: sw/inc/strings.hrc:1287
+#: sw/inc/strings.hrc:1277
msgctxt "STR_TOKEN_LINK_START"
msgid "LS"
msgstr "LS"
#. xp6D6
-#: sw/inc/strings.hrc:1288
+#: sw/inc/strings.hrc:1278
msgctxt "STR_TOKEN_LINK_END"
msgid "LE"
msgstr "LE"
#. AogDK
-#: sw/inc/strings.hrc:1289
+#: sw/inc/strings.hrc:1279
msgctxt "STR_TOKEN_AUTHORITY"
msgid "A"
msgstr "A"
#. 5A4jw
-#: sw/inc/strings.hrc:1290
+#: sw/inc/strings.hrc:1280
msgctxt "STR_TOKEN_HELP_ENTRY_NO"
msgid "Chapter number"
msgstr "Haadstik nûmer"
#. FH365
-#: sw/inc/strings.hrc:1291
+#: sw/inc/strings.hrc:1281
msgctxt "STR_TOKEN_HELP_ENTRY"
msgid "Entry"
msgstr "Ynfier"
#. xZjtZ
-#: sw/inc/strings.hrc:1292
+#: sw/inc/strings.hrc:1282
msgctxt "STR_TOKEN_HELP_TAB_STOP"
msgid "Tab stop"
msgstr "Tab stop"
#. aXW8y
-#: sw/inc/strings.hrc:1293
+#: sw/inc/strings.hrc:1283
msgctxt "STR_TOKEN_HELP_TEXT"
msgid "Text"
msgstr "Tekst"
#. MCUd2
-#: sw/inc/strings.hrc:1294
+#: sw/inc/strings.hrc:1284
msgctxt "STR_TOKEN_HELP_PAGE_NUMS"
msgid "Page number"
msgstr "Sidenûmer"
#. pXqw3
-#: sw/inc/strings.hrc:1295
+#: sw/inc/strings.hrc:1285
msgctxt "STR_TOKEN_HELP_CHAPTER_INFO"
msgid "Chapter info"
msgstr "Haadstik ynfo"
#. DRBSD
-#: sw/inc/strings.hrc:1296
+#: sw/inc/strings.hrc:1286
msgctxt "STR_TOKEN_HELP_LINK_START"
msgid "Hyperlink start"
msgstr "Ferwizing begjinne"
#. Ytn5g
-#: sw/inc/strings.hrc:1297
+#: sw/inc/strings.hrc:1287
msgctxt "STR_TOKEN_HELP_LINK_END"
msgid "Hyperlink end"
msgstr "Ferwizing ein"
#. hRo3J
-#: sw/inc/strings.hrc:1298
+#: sw/inc/strings.hrc:1288
msgctxt "STR_TOKEN_HELP_AUTHORITY"
msgid "Bibliography entry: "
msgstr "Literatuerlist ynfier: "
#. ZKG5v
-#: sw/inc/strings.hrc:1299
+#: sw/inc/strings.hrc:1289
msgctxt "STR_CHARSTYLE"
msgid "Character Style: "
msgstr "Tekenstyl: "
#. d9BES
-#: sw/inc/strings.hrc:1300
+#: sw/inc/strings.hrc:1290
msgctxt "STR_STRUCTURE"
msgid "Structure text"
msgstr "Tekst struktuer"
#. kwoGP
-#: sw/inc/strings.hrc:1301
+#: sw/inc/strings.hrc:1291
msgctxt "STR_ADDITIONAL_ACCNAME_STRING1"
msgid "Press Ctrl+Alt+A to move focus for more operations"
msgstr "Druk Ctrl+Alt+A om de fokus foar mear operaasje te ferpleatsen"
#. Avm9y
-#: sw/inc/strings.hrc:1302
+#: sw/inc/strings.hrc:1292
msgctxt "STR_ADDITIONAL_ACCNAME_STRING2"
msgid "Press left or right arrow to choose the structure controls"
msgstr "Druk op de linker of rjochter pylk toets om de strukturele eleminten te selektearjen"
#. 59eRi
-#: sw/inc/strings.hrc:1303
+#: sw/inc/strings.hrc:1293
msgctxt "STR_ADDITIONAL_ACCNAME_STRING3"
msgid "Press Ctrl+Alt+B to move focus back to the current structure control"
msgstr "Druk op Ctrl+Alt+B om de fokus werom te ferpleatsen nei it aktuele struktuer elemint"
#. 8AagG
-#: sw/inc/strings.hrc:1304
+#: sw/inc/strings.hrc:1294
msgctxt "STR_AUTOMARK_TYPE"
msgid "Selection file for the alphabetical index (*.sdi)"
msgstr "Triem mei markearringen foar alfabetyske yndeks (*.sdi)"
@@ -7903,277 +7825,277 @@ msgstr "Triem mei markearringen foar alfabetyske yndeks (*.sdi)"
#. -----------------------------------------------------------------------
#. Description: character alignment for frmsh.cxx - context menu
#. -----------------------------------------------------------------------
-#: sw/inc/strings.hrc:1309
+#: sw/inc/strings.hrc:1299
msgctxt "STR_FRMUI_TOP_BASE"
msgid "Base line at ~top"
msgstr "Basis line ~boppe"
#. 5GiEA
-#: sw/inc/strings.hrc:1310
+#: sw/inc/strings.hrc:1300
msgctxt "STR_FRMUI_BOTTOM_BASE"
msgid "~Base line at bottom"
msgstr "~Basis line ûnder"
#. sdyVF
-#: sw/inc/strings.hrc:1311
+#: sw/inc/strings.hrc:1301
msgctxt "STR_FRMUI_CENTER_BASE"
msgid "Base line ~centered"
msgstr "Basis line ~sintrearre"
#. NAXyZ
-#: sw/inc/strings.hrc:1312
+#: sw/inc/strings.hrc:1302
msgctxt "STR_FRMUI_OLE_INSERT"
msgid "Insert object"
msgstr "Objekt ynfoegje"
#. 5C6Rc
-#: sw/inc/strings.hrc:1313
+#: sw/inc/strings.hrc:1303
msgctxt "STR_FRMUI_OLE_EDIT"
msgid "Edit object"
msgstr "Objekt bewurkje"
#. 3QFYB
-#: sw/inc/strings.hrc:1314
+#: sw/inc/strings.hrc:1304
msgctxt "STR_FRMUI_COLL_HEADER"
msgid " (Template: "
msgstr " (Sjabloan: "
#. oUhnK
-#: sw/inc/strings.hrc:1315
+#: sw/inc/strings.hrc:1305
msgctxt "STR_FRMUI_BORDER"
msgid "Borders"
msgstr "Rânen"
#. T2SH2
-#: sw/inc/strings.hrc:1316
+#: sw/inc/strings.hrc:1306
msgctxt "STR_FRMUI_PATTERN"
msgid "Background"
msgstr "Eftergrûn"
#. K6Yvs
-#: sw/inc/strings.hrc:1318
+#: sw/inc/strings.hrc:1308
msgctxt "STR_TEXTCOLL_HEADER"
msgid "(Paragraph Style: "
msgstr "(Alinea styl: "
#. Fsanh
-#: sw/inc/strings.hrc:1319
+#: sw/inc/strings.hrc:1309
msgctxt "STR_ILLEGAL_PAGENUM"
msgid "Page numbers cannot be applied to the current page. Even numbers can be used on left pages, odd numbers on right pages."
msgstr "Side nûmers kinne net tapast wurde op de aktuele side. Even side nûmers kinne op linkersiden brûkt wurde, ûneven side nûmers op rjochtersiden."
#. VZnJf
-#: sw/inc/strings.hrc:1321
+#: sw/inc/strings.hrc:1311
msgctxt "STR_WRITER_GLOBALDOC_FULLTYPE"
msgid "%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION Master Document"
msgstr "%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION Haaddokumint"
#. kWe9j
-#: sw/inc/strings.hrc:1323
+#: sw/inc/strings.hrc:1313
msgctxt "STR_QUERY_CONNECT"
msgid "A file connection will delete the contents of the current section. Connect anyway?"
msgstr "In triem ferbining sil de ynhâld fan de aktuele seleksje wiskje. Dochs ferbine?"
#. dLuAF
-#: sw/inc/strings.hrc:1324
+#: sw/inc/strings.hrc:1314
msgctxt "STR_WRONG_PASSWORD"
msgid "The password entered is invalid."
msgstr "It ynfierde wachtwurd is ûnjildich."
#. oUR7Y
-#: sw/inc/strings.hrc:1325
+#: sw/inc/strings.hrc:1315
msgctxt "STR_WRONG_PASSWD_REPEAT"
msgid "The password has not been set."
msgstr "Der is gjin wachtwurd ynsteld."
#. GBVqD
-#: sw/inc/strings.hrc:1327
+#: sw/inc/strings.hrc:1317
msgctxt "STR_HYP_OK"
msgid "Hyphenation completed"
msgstr "It ferdielen yn lettergrepen is foltôge"
#. rZBXF
-#: sw/inc/strings.hrc:1328
+#: sw/inc/strings.hrc:1318
msgctxt "STR_LANGSTATUS_NONE"
msgid "None (Do not check spelling)"
msgstr "Gjint (gjin stavering hifkje)"
#. Z8EjG
-#: sw/inc/strings.hrc:1329
+#: sw/inc/strings.hrc:1319
msgctxt "STR_RESET_TO_DEFAULT_LANGUAGE"
msgid "Reset to Default Language"
msgstr "Werstelle nei standert taal"
#. YEXdS
-#: sw/inc/strings.hrc:1330
+#: sw/inc/strings.hrc:1320
msgctxt "STR_LANGSTATUS_MORE"
msgid "More..."
msgstr "Mear..."
#. QecQ3
-#: sw/inc/strings.hrc:1331
+#: sw/inc/strings.hrc:1321
msgctxt "STR_IGNORE_SELECTION"
msgid "~Ignore"
msgstr "~Negearje"
#. aaiBM
-#: sw/inc/strings.hrc:1332
+#: sw/inc/strings.hrc:1322
msgctxt "STR_EXPLANATION_LINK"
msgid "Explanations..."
msgstr "Utlis..."
#. kSDGu
-#: sw/inc/strings.hrc:1334
+#: sw/inc/strings.hrc:1324
msgctxt "STR_QUERY_SPECIAL_FORCED"
msgid "Check special regions is deactivated. Check anyway?"
msgstr "De funksje spesjale berikken hifkje is útskeakele. Kontrôle dochs útfiere?"
#. KiAdJ
-#: sw/inc/strings.hrc:1335
+#: sw/inc/strings.hrc:1325
msgctxt "STR_NO_MERGE_ENTRY"
msgid "Could not merge documents."
msgstr "Koe dokumint net gearfoegje."
#. FqsCt
-#: sw/inc/strings.hrc:1336
+#: sw/inc/strings.hrc:1326
msgctxt "STR_NO_BASE_FOR_MERGE"
msgid "%PRODUCTNAME Base component is absent, and it is required to use Mail Merge."
msgstr "%PRODUCTNAME Base is net oanwêzich en is fereaske om standert brieven te brûken."
#. wcuf4
-#: sw/inc/strings.hrc:1337
+#: sw/inc/strings.hrc:1327
msgctxt "STR_ERR_SRCSTREAM"
msgid "The source cannot be loaded."
msgstr "De boarne kin net laden wurde."
#. K9qMS
-#: sw/inc/strings.hrc:1338
+#: sw/inc/strings.hrc:1328
msgctxt "STR_ERR_NO_FAX"
msgid "No fax printer has been set under Tools/Options/%1/Print."
msgstr "Der is gjin faks printer ynsteld ûnder: Ark/Opsjes/%1/Printsje."
#. XWQ8w
-#: sw/inc/strings.hrc:1339
+#: sw/inc/strings.hrc:1329
msgctxt "STR_WEBOPTIONS"
msgid "HTML document"
msgstr "HTML dokumint"
#. qVZBx
-#: sw/inc/strings.hrc:1340
+#: sw/inc/strings.hrc:1330
msgctxt "STR_TEXTOPTIONS"
msgid "Text document"
msgstr "Tekst dokumint"
#. qmmPU
-#: sw/inc/strings.hrc:1341
+#: sw/inc/strings.hrc:1331
msgctxt "STR_SCAN_NOSOURCE"
msgid "Source not specified."
msgstr "Boarne net oantsjutte."
#. 2LgDJ
-#: sw/inc/strings.hrc:1342
+#: sw/inc/strings.hrc:1332
msgctxt "STR_NUM_LEVEL"
msgid "Level "
msgstr "Nivo "
#. AcAD8
-#: sw/inc/strings.hrc:1343
+#: sw/inc/strings.hrc:1333
msgctxt "STR_NUM_OUTLINE"
msgid "Outline "
msgstr "Omtrek "
#. DE9FZ
-#: sw/inc/strings.hrc:1344
+#: sw/inc/strings.hrc:1334
msgctxt "STR_EDIT_FOOTNOTE"
msgid "Edit Footnote/Endnote"
msgstr "Fuotnoat/einnoat bewurkje"
#. EzBCZ
-#: sw/inc/strings.hrc:1345
+#: sw/inc/strings.hrc:1335
msgctxt "STR_NB_REPLACED"
msgid "Search key replaced XX times."
msgstr "Sykbegryp XX kear ferfongen."
#. fgywB
-#: sw/inc/strings.hrc:1346
+#: sw/inc/strings.hrc:1336
msgctxt "STR_SRCVIEW_ROW"
msgid "Row "
msgstr "Rige "
#. GUc4a
-#: sw/inc/strings.hrc:1347
+#: sw/inc/strings.hrc:1337
msgctxt "STR_SRCVIEW_COL"
msgid "Column "
msgstr "Kolom "
#. yMyuo
-#: sw/inc/strings.hrc:1348
+#: sw/inc/strings.hrc:1338
msgctxt "STR_SAVEAS_SRC"
msgid "~Export source..."
msgstr "~Boarne eksportearje..."
#. ywFCb
-#: sw/inc/strings.hrc:1349
+#: sw/inc/strings.hrc:1339
msgctxt "STR_SAVEACOPY_SRC"
msgid "~Export copy of source..."
msgstr "~Kopy fan de boarne eksportearje..."
#. BT3M3
-#: sw/inc/strings.hrc:1351
+#: sw/inc/strings.hrc:1341
msgctxt "ST_CONTINUE"
msgid "~Continue"
msgstr "~Trochgean"
#. ZR9aw
-#: sw/inc/strings.hrc:1352
+#: sw/inc/strings.hrc:1342
msgctxt "ST_SENDINGTO"
msgid "Sending to: %1"
msgstr "Ferstjoere nei: %1"
#. YCNYb
-#: sw/inc/strings.hrc:1353
+#: sw/inc/strings.hrc:1343
msgctxt "ST_COMPLETED"
msgid "Successfully sent"
msgstr "Mei sukses ferstjoerd"
#. fmHmE
-#: sw/inc/strings.hrc:1354
+#: sw/inc/strings.hrc:1344
msgctxt "ST_FAILED"
msgid "Sending failed"
msgstr "Ferstjoeren mislearre"
#. yAAPM
-#: sw/inc/strings.hrc:1356
+#: sw/inc/strings.hrc:1346
msgctxt "STR_SENDER_TOKENS"
msgid "COMPANY;CR;FIRSTNAME; ;LASTNAME;CR;ADDRESS;CR;CITY; ;STATEPROV; ;POSTALCODE;CR;COUNTRY;CR;"
msgstr "COMPANY;CR;FIRSTNAME; ;LASTNAME;CR;ADDRESS;CR;CITY; ;STATEPROV; ;POSTALCODE;CR;COUNTRY;CR;"
#. mWrXk
-#: sw/inc/strings.hrc:1358
+#: sw/inc/strings.hrc:1348
msgctxt "STR_TBL_FORMULA"
msgid "Text formula"
msgstr "Tekst formule"
#. y63Nw
-#: sw/inc/strings.hrc:1360
+#: sw/inc/strings.hrc:1350
msgctxt "STR_MENU_ZOOM"
msgid "~Zoom"
msgstr "~Zoom"
#. YzA5m
-#: sw/inc/strings.hrc:1361
+#: sw/inc/strings.hrc:1351
msgctxt "STR_MENU_UP"
msgid "~Upwards"
msgstr "~Omheech"
#. M9SMe
-#: sw/inc/strings.hrc:1362
+#: sw/inc/strings.hrc:1352
msgctxt "STR_MENU_DOWN"
msgid "Do~wnwards"
msgstr "Ne~i ûnderen"
#. RmBFW
-#: sw/inc/strings.hrc:1365
+#: sw/inc/strings.hrc:1355
msgctxt "STR_DROP_DOWN_EMPTY_LIST"
msgid "No Item specified"
msgstr "Gjin item oantsjutte"
@@ -8182,7 +8104,7 @@ msgstr "Gjin item oantsjutte"
#. --------------------------------------------------------------------
#. Description: Classification strings
#. --------------------------------------------------------------------
-#: sw/inc/strings.hrc:1371
+#: sw/inc/strings.hrc:1361
msgctxt "STR_CLASSIFICATION_LEVEL_CHANGED"
msgid "Document classification has changed because a paragraph classification level is higher"
msgstr "Dokumint klassifikaasje is feroare omdat in alinea klassifikaasje heger is"
@@ -8191,121 +8113,121 @@ msgstr "Dokumint klassifikaasje is feroare omdat in alinea klassifikaasje heger
#. --------------------------------------------------------------------
#. Description: Paragraph Signature
#. --------------------------------------------------------------------
-#: sw/inc/strings.hrc:1376
+#: sw/inc/strings.hrc:1366
msgctxt "STR_VALID"
msgid " Valid "
msgstr " Jildich "
#. xAKRC
-#: sw/inc/strings.hrc:1377
+#: sw/inc/strings.hrc:1367
msgctxt "STR_INVALID"
msgid "Invalid"
msgstr "Unjildich"
#. pDAHz
-#: sw/inc/strings.hrc:1378
+#: sw/inc/strings.hrc:1368
msgctxt "STR_INVALID_SIGNATURE"
msgid "Invalid Signature"
msgstr "Unjildige ûndertekening"
#. etEEx
-#: sw/inc/strings.hrc:1379
+#: sw/inc/strings.hrc:1369
msgctxt "STR_SIGNED_BY"
msgid "Signed-by"
msgstr "Undertekene troch"
#. BK7ub
-#: sw/inc/strings.hrc:1380
+#: sw/inc/strings.hrc:1370
msgctxt "STR_PARAGRAPH_SIGNATURE"
msgid "Paragraph Signature"
msgstr "Alinea ûndertekening"
#. kZKCf
-#: sw/inc/strings.hrc:1382
+#: sw/inc/strings.hrc:1372
msgctxt "labeldialog|cards"
msgid "Business Cards"
msgstr "Besitekaartsje"
#. ECFij
-#: sw/inc/strings.hrc:1384
+#: sw/inc/strings.hrc:1374
msgctxt "STR_MAILCONFIG_DLG_TITLE"
msgid "Email settings"
msgstr "E-post ynstellingen"
#. PwrB9
-#: sw/inc/strings.hrc:1386
+#: sw/inc/strings.hrc:1376
msgctxt "optredlinepage|insertedpreview"
msgid "Insert"
msgstr "Ynfoegje"
#. NL48o
-#: sw/inc/strings.hrc:1387
+#: sw/inc/strings.hrc:1377
msgctxt "optredlinepage|deletedpreview"
msgid "Delete"
msgstr "Wiskje"
#. PW4Bz
-#: sw/inc/strings.hrc:1388
+#: sw/inc/strings.hrc:1378
msgctxt "optredlinepage|changedpreview"
msgid "Attributes"
msgstr "Attributen"
#. yfgiq
-#: sw/inc/strings.hrc:1390
+#: sw/inc/strings.hrc:1380
msgctxt "createautomarkdialog|searchterm"
msgid "Search term"
msgstr "Sykterm"
#. fhLzk
-#: sw/inc/strings.hrc:1391
+#: sw/inc/strings.hrc:1381
msgctxt "createautomarkdialog|alternative"
msgid "Alternative entry"
msgstr "Alternative ynfier"
#. gD4D3
-#: sw/inc/strings.hrc:1392
+#: sw/inc/strings.hrc:1382
msgctxt "createautomarkdialog|key1"
msgid "1st key"
msgstr "1ste kaai"
#. BFszo
-#: sw/inc/strings.hrc:1393
+#: sw/inc/strings.hrc:1383
msgctxt "createautomarkdialog|key2"
msgid "2nd key"
msgstr "2de kaai"
#. EoAB8
-#: sw/inc/strings.hrc:1394
+#: sw/inc/strings.hrc:1384
msgctxt "createautomarkdialog|comment"
msgid "Comment"
msgstr "Taljochting"
#. Shstx
-#: sw/inc/strings.hrc:1395
+#: sw/inc/strings.hrc:1385
msgctxt "createautomarkdialog|casesensitive"
msgid "Match case"
msgstr "Haadletter gefoelich"
#. 8Cjvb
-#: sw/inc/strings.hrc:1396
+#: sw/inc/strings.hrc:1386
msgctxt "createautomarkdialog|wordonly"
msgid "Word only"
msgstr "Allinne wurden"
#. zD8rb
-#: sw/inc/strings.hrc:1397
+#: sw/inc/strings.hrc:1387
msgctxt "createautomarkdialog|yes"
msgid "Yes"
msgstr "Ja"
#. 4tTop
-#: sw/inc/strings.hrc:1398
+#: sw/inc/strings.hrc:1388
msgctxt "createautomarkdialog|no"
msgid "No"
msgstr "Nee"
#. KhKwa
-#: sw/inc/strings.hrc:1400
+#: sw/inc/strings.hrc:1390
msgctxt "sidebarwrap|customlabel"
msgid "Custom"
msgstr "Oanpast"
@@ -11342,97 +11264,97 @@ msgstr "OLE objekt"
#: sw/uiconfig/swriter/ui/floatingnavigation.ui:91
msgctxt "floatingnavigation|ST_PGE"
msgid "Page"
-msgstr ""
+msgstr "Side"
#. UDWkR
#: sw/uiconfig/swriter/ui/floatingnavigation.ui:105
msgctxt "floatingnavigation|ST_OUTL"
msgid "Headings"
-msgstr ""
+msgstr "Kopteksten"
#. 3xmFf
#: sw/uiconfig/swriter/ui/floatingnavigation.ui:119
msgctxt "floatingnavigation|ST_MARK"
msgid "Reminder"
-msgstr ""
+msgstr "Werrinnering"
#. bfbkE
#: sw/uiconfig/swriter/ui/floatingnavigation.ui:133
msgctxt "floatingnavigation|ST_DRW"
msgid "Drawing"
-msgstr ""
+msgstr "Tekening"
#. SgcLi
#: sw/uiconfig/swriter/ui/floatingnavigation.ui:147
msgctxt "floatingnavigation|ST_CTRL"
msgid "Control"
-msgstr ""
+msgstr "Betsjinning"
#. zUBV8
#: sw/uiconfig/swriter/ui/floatingnavigation.ui:161
msgctxt "floatingnavigation|STR_IMGBTN_PGE_UP"
msgid "Previous page"
-msgstr ""
+msgstr "Foarige side"
#. ASLap
#: sw/uiconfig/swriter/ui/floatingnavigation.ui:188
msgctxt "floatingnavigation|ST_REG"
msgid "Section"
-msgstr ""
+msgstr "Seksje"
#. TAc6D
#: sw/uiconfig/swriter/ui/floatingnavigation.ui:202
msgctxt "floatingnavigation|ST_BKM"
msgid "Bookmark"
-msgstr ""
+msgstr "Blêdwizer"
#. RT9Gg
#: sw/uiconfig/swriter/ui/floatingnavigation.ui:216
msgctxt "floatingnavigation|ST_SEL"
msgid "Selection"
-msgstr ""
+msgstr "Seleksje"
#. vcT7p
#: sw/uiconfig/swriter/ui/floatingnavigation.ui:230
msgctxt "floatingnavigation|ST_FTN"
msgid "Footnote"
-msgstr ""
+msgstr "Fuotnoat"
#. C8bCp
#: sw/uiconfig/swriter/ui/floatingnavigation.ui:244
msgctxt "floatingnavigation|ST_POSTIT"
msgid "Comment"
-msgstr ""
+msgstr "Taljochting"
#. AYXsF
#: sw/uiconfig/swriter/ui/floatingnavigation.ui:258
msgctxt "floatingnavigation|ST_SRCH_REP"
msgid "Repeat search"
-msgstr ""
+msgstr "Sykjen werhelje"
#. RAaAE
#: sw/uiconfig/swriter/ui/floatingnavigation.ui:272
msgctxt "floatingnavigation|ST_INDEX_ENTRY"
msgid "Index entry"
-msgstr ""
+msgstr "Yndeks item"
#. ptmd3
#: sw/uiconfig/swriter/ui/floatingnavigation.ui:286
msgctxt "floatingnavigation|ST_TABLE_FORMULA"
msgid "Table formula"
-msgstr ""
+msgstr "Tabel formule"
#. 4FctR
#: sw/uiconfig/swriter/ui/floatingnavigation.ui:300
msgctxt "floatingnavigation|ST_TABLE_FORMULA_ERROR"
msgid "Wrong table formula"
-msgstr ""
+msgstr "Ferkearde tabel formule"
#. fJmeT
#: sw/uiconfig/swriter/ui/floatingnavigation.ui:314
msgctxt "floatingnavigation|STR_IMGBTN_PGE_DOWN"
msgid "Next page"
-msgstr ""
+msgstr "Folgjende side"
#. b5iXT
#: sw/uiconfig/swriter/ui/floatingsync.ui:7
@@ -12794,7 +12716,7 @@ msgstr "Foeget in side ein yn selsbehear yn en ferpleatst de tekst rjochts fan i
#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertbreak.ui:171
msgctxt "insertbreak|styleft"
msgid "Page Style:"
-msgstr ""
+msgstr "Side styl:"
#. BWnND
#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertbreak.ui:188
@@ -13022,13 +12944,13 @@ msgstr "Fuotnoat/einnoat ynfoegje"
#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertfootnote.ui:44
msgctxt "insertfootnote|prev"
msgid "Previous footnote/endnote"
-msgstr ""
+msgstr "Foarige fuotnoat/einnoat"
#. LhiEr
#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertfootnote.ui:56
msgctxt "insertfootnote|next"
msgid "Next footnote/endnote"
-msgstr ""
+msgstr "Folgjende fuotnoat/einnoat"
#. HjJZd
#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertfootnote.ui:150
@@ -13040,7 +12962,7 @@ msgstr "Automatysk"
#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertfootnote.ui:168
msgctxt "insertfootnote|character"
msgid "Character:"
-msgstr ""
+msgstr "Teken:"
#. BrqCB
#: sw/uiconfig/swriter/ui/insertfootnote.ui:200
@@ -13828,6 +13750,84 @@ msgctxt "managechangessidebar|writerposition"
msgid "Document Position"
msgstr "Dokumint posysje"
+#. qy73g
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mastercontextmenu.ui:12
+msgctxt "readonlymenu|STR_UPDATE"
+msgid "_Update"
+msgstr ""
+
+#. MUFyx
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mastercontextmenu.ui:22
+msgctxt "mastercontextmenu|STR_UPDATE_SEL"
+msgid "Selection"
+msgstr ""
+
+#. Xv4Q8
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mastercontextmenu.ui:30
+msgctxt "mastercontextmenu|STR_UPDATE_INDEX"
+msgid "Indexes"
+msgstr ""
+
+#. NekK7
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mastercontextmenu.ui:38
+msgctxt "mastercontextmenu|STR_UPDATE_SEL"
+msgid "Links"
+msgstr ""
+
+#. RiguA
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mastercontextmenu.ui:46
+msgctxt "mastercontextmenu|STR_UPDATE_ALL"
+msgid "All"
+msgstr ""
+
+#. kxEdV
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mastercontextmenu.ui:58
+msgctxt "mastercontextmenu|STR_EDIT_CONTENT"
+msgid "Edit"
+msgstr ""
+
+#. V4abB
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mastercontextmenu.ui:66
+msgctxt "mastercontextmenu|STR_EDIT_LINK"
+msgid "Edit link"
+msgstr ""
+
+#. 4DrHX
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mastercontextmenu.ui:74
+msgctxt "readonlymenu|STR_EDIT_INSERT"
+msgid "Insert"
+msgstr ""
+
+#. MCA6M
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mastercontextmenu.ui:84
+msgctxt "mastercontextmenu|STR_INDEX"
+msgid "_Index"
+msgstr ""
+
+#. Eg3ib
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mastercontextmenu.ui:92
+msgctxt "mastercontextmenu|STR_FILE"
+msgid "File"
+msgstr ""
+
+#. m6agV
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mastercontextmenu.ui:100
+msgctxt "mastercontextmenu|STR_NEW_FILE"
+msgid "New Document"
+msgstr ""
+
+#. WCRAT
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mastercontextmenu.ui:108
+msgctxt "mastercontextmenu|STR_INSERT_TEXT"
+msgid "Text"
+msgstr ""
+
+#. diCCN
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/mastercontextmenu.ui:126
+msgctxt "mastercontextmenu|STR_DELETE_ENTRY"
+msgid "_Delete"
+msgstr ""
+
#. Gnk7X
#: sw/uiconfig/swriter/ui/mergeconnectdialog.ui:8
msgctxt "mergeconnectdialog|MergeConnectDialog"
@@ -14620,138 +14620,336 @@ msgctxt "mmsendmails|label2"
msgid "Transfer status"
msgstr "Oerdracht tastân"
+#. c2i5B
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorcontextmenu.ui:26
+msgctxt "navigatorcontextmenu|STR_SEND_OUTLINE_TO_CLIPBOARD_ENTRY"
+msgid "Send Outline to Clipboard"
+msgstr ""
+
+#. 7HC9V
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorcontextmenu.ui:34
+msgctxt "navigatorcontextmenu|STR_GOTO"
+msgid "Go to"
+msgstr ""
+
+#. VCmAZ
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorcontextmenu.ui:49
+msgctxt "navigatorcontextmenu|STR_SELECT"
+msgid "Select"
+msgstr ""
+
+#. dajzZ
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorcontextmenu.ui:57
+msgctxt "navigatorcontextmenu|STR_DELETE"
+msgid "Delete"
+msgstr ""
+
+#. CQSp3
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorcontextmenu.ui:66
+msgctxt "navigatorcontextmenu|STR_PROMOTE_CHAPTER"
+msgid "Promote Chapter"
+msgstr ""
+
+#. ikRHB
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorcontextmenu.ui:75
+msgctxt "navigatorcontextmenu|STR_DEMOTE_CHAPTER"
+msgid "Demote Chapter"
+msgstr ""
+
+#. MhtFa
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorcontextmenu.ui:84
+msgctxt "navigatorcontextmenu|STR_PROMOTE_LEVEL"
+msgid "Promote Level"
+msgstr ""
+
+#. dUM5D
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorcontextmenu.ui:93
+msgctxt "navigatorcontextmenu|STR_DEMOTE_LEVEL"
+msgid "Demote Level"
+msgstr ""
+
+#. tukRq
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorcontextmenu.ui:102
+msgctxt "navigatorcontextmenu|STR_REMOVE_INDEX"
+msgid "_Remove Index"
+msgstr ""
+
+#. C4355
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorcontextmenu.ui:110
+msgctxt "navigatorcontextmenu|STR_UPDATE"
+msgid "_Update"
+msgstr ""
+
+#. BtCca
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorcontextmenu.ui:118
+msgctxt "navigatorcontextmenu|STR_EDIT_ENTRY"
+msgid "Edit..."
+msgstr ""
+
+#. BYyhD
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorcontextmenu.ui:126
+msgctxt "navigatorcontextmenu|STR_REMOVE_TBL_PROTECTION"
+msgid "_Unprotect"
+msgstr ""
+
+#. 6KWWG
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorcontextmenu.ui:134
+msgctxt "navigatorcontextmenu|STR_READONLY_IDX"
+msgid "Read-_only"
+msgstr ""
+
+#. BUQRq
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorcontextmenu.ui:142
+msgctxt "navigatorcontextmenu|STR_DELETE_ENTRY"
+msgid "_Delete"
+msgstr ""
+
+#. CUqD5
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorcontextmenu.ui:151
+msgctxt "navigatorcontextmenu|STR_RENAME"
+msgid "_Rename..."
+msgstr ""
+
+#. U5nAb
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorcontextmenu.ui:159
+msgctxt "navigatorcontextmenu|STR_POSTIT_SHOW"
+msgid "Show All"
+msgstr ""
+
+#. E2wWp
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorcontextmenu.ui:167
+msgctxt "navigatorcontextmenu|STR_POSTIT_HIDE"
+msgid "Hide All"
+msgstr ""
+
+#. aDRke
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorcontextmenu.ui:175
+msgctxt "navigatorcontextmenu|STR_POSTIT_DELETE"
+msgid "Delete All"
+msgstr ""
+
+#. EBK2E
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorcontextmenu.ui:189
+msgctxt "navigatorcontextmenu|STR_OUTLINE_TRACKING"
+msgid "Outline Tracking"
+msgstr ""
+
+#. cECoG
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorcontextmenu.ui:203
+msgctxt "navigatorcontextmenu|STR_OUTLINE_LEVEL"
+msgid "Outline Level"
+msgstr ""
+
+#. GyAcG
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorcontextmenu.ui:217
+msgctxt "navigatorcontextmenu|STR_DRAGMODE"
+msgid "Drag Mode"
+msgstr ""
+
+#. Zehx2
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorcontextmenu.ui:231
+msgctxt "navigatorcontextmenu|STR_DISPLAY"
+msgid "Display"
+msgstr ""
+
+#. ba8wC
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:18
+msgctxt "navigatorpanel|hyperlink"
+msgid "Insert as Hyperlink"
+msgstr ""
+
+#. YFPAS
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:28
+msgctxt "navigatorpanel|link"
+msgid "Insert as Link"
+msgstr ""
+
+#. 97BBT
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:38
+msgctxt "navigatorpanel|copy"
+msgid "Insert as Copy"
+msgstr ""
+
+#. mBP9D
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:155
+msgctxt "navigatorpanel|STR_INDEX"
+msgid "_Index"
+msgstr ""
+
+#. NyHHE
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:163
+msgctxt "navigatorpanel|STR_FILE"
+msgid "File"
+msgstr ""
+
+#. NZZqB
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:171
+msgctxt "navigatorpanel|STR_NEW_FILE"
+msgid "New Document"
+msgstr ""
+
+#. FMVmv
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:179
+msgctxt "navigatorpanel|STR_INSERT_TEXT"
+msgid "Text"
+msgstr ""
+
#. xuEPo
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:34
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:261
msgctxt "navigatorpanel|contenttoggle|tooltip_text"
msgid "Toggle Master View"
msgstr "Model werjefte wikselje"
-#. sxyvw
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:80
-msgctxt "navigatorpanel|listbox|tooltip_text"
-msgid "List Box On/Off"
-msgstr "Karfakje oan/út"
-
#. DgvFE
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:93
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:357
msgctxt "navigatorpanel|root|tooltip_text"
msgid "Content Navigation View"
msgstr "Ynhâld navigaasje werjefte"
-#. GbEFs
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:116
-msgctxt "navigatorpanel|reminder|tooltip_text"
-msgid "Set Reminder"
-msgstr "Werrinnering ynstelle"
-
#. Ngjxu
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:139
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:379
msgctxt "navigatorpanel|header|tooltip_text"
msgid "Header"
msgstr "Koptekst"
#. dfTJU
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:152
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:391
msgctxt "navigatorpanel|footer|tooltip_text"
msgid "Footer"
msgstr "Fuottekst"
#. EefnL
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:165
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:403
msgctxt "navigatorpanel|anchor|tooltip_text"
msgid "Anchor<->Text"
msgstr "Anker<->Tekst"
+#. GbEFs
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:415
+msgctxt "navigatorpanel|reminder|tooltip_text"
+msgid "Set Reminder"
+msgstr "Werrinnering ynstelle"
+
#. PjUEP
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:188
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:437
msgctxt "navigatorpanel|headings|tooltip_text"
msgid "Heading Levels Shown"
msgstr "Koprigel nivo's werjûn"
-#. mHVom
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:211
-msgctxt "navigatorpanel|dragmode|tooltip_text"
-msgid "Drag Mode"
-msgstr "Sleep modus"
+#. sxyvw
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:461
+msgctxt "navigatorpanel|listbox|tooltip_text"
+msgid "List Box On/Off"
+msgstr "Karfakje oan/út"
#. ijAjg
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:234
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:483
msgctxt "navigatorpanel|promote|tooltip_text"
msgid "Promote Level"
msgstr "Heger nivo"
#. A7vWQ
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:247
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:495
msgctxt "navigatorpanel|demote|tooltip_text"
msgid "Demote Level"
msgstr "Leger nivo"
#. SndsZ
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:260
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:507
msgctxt "navigatorpanel|chapterup|tooltip_text"
msgid "Promote Chapter"
msgstr "Haadstik heger"
#. MRuAa
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:273
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:519
msgctxt "navigatorpanel|chapterdown|tooltip_text"
msgid "Demote Chapter"
msgstr "Haadstik leger"
+#. mHVom
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:541
+msgctxt "navigatorpanel|dragmode|tooltip_text"
+msgid "Drag Mode"
+msgstr "Sleep modus"
+
#. 3rY8r
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:298
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:572
msgctxt "navigatorpanel|documents|tooltip_text"
msgid "Document"
msgstr "Dokumint"
#. wavgT
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:301
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:575
msgctxt "navigatorpanel|documents-atkobject"
msgid "Active Window"
msgstr "Aktyf finster"
#. 3yk2y
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:335
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:660
msgctxt "navigatorpanel|globaltoggle|tooltip_text"
msgid "Toggle Master View"
msgstr "Model werjefte wikselje"
#. HS3W2
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:358
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:682
msgctxt "navigatorpanel|edit|tooltip_text"
msgid "Edit"
msgstr "Bewurkje"
#. svmCG
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:371
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:694
msgctxt "navigatorpanel|update|tooltip_text"
msgid "Update"
msgstr "Fernije"
#. tu94A
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:384
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:706
msgctxt "navigatorpanel|insert|tooltip_text"
msgid "Insert"
msgstr "Ynfoegje"
#. MvgHM
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:407
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:728
msgctxt "navigatorpanel|save|tooltip_text"
msgid "Save Contents as well"
msgstr "Ynhâld ek bewarje"
#. yEETn
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:430
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:750
msgctxt "navigatorpanel|moveup|tooltip_text"
msgid "Move Up"
msgstr "Omheech ferpleatse"
#. KN3mN
-#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:443
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:762
msgctxt "navigatorpanel|movedown|tooltip_text"
msgid "Move Down"
msgstr "Omleech ferpleatse"
+#. 3RwmV
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:860
+msgctxt "navigatorpanel|STR_UPDATE_SEL"
+msgid "Selection"
+msgstr ""
+
+#. v2iCL
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:868
+msgctxt "navigatorpanel|STR_UPDATE_INDEX"
+msgid "Indexes"
+msgstr ""
+
+#. fvFtM
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:876
+msgctxt "navigatorpanel|STR_UPDATE_SEL"
+msgid "Links"
+msgstr ""
+
+#. Njw6i
+#: sw/uiconfig/swriter/ui/navigatorpanel.ui:884
+msgctxt "navigatorpanel|STR_UPDATE_ALL"
+msgid "All"
+msgstr ""
+
#. mYVYE
#: sw/uiconfig/swriter/ui/newuserindexdialog.ui:8
msgctxt "newuserindexdialog|NewUserIndexDialog"
@@ -16579,7 +16777,7 @@ msgstr "Hurde spaasje"
#: sw/uiconfig/swriter/ui/optformataidspage.ui:96
msgctxt "optformataidspage|tabs"
msgid "Tabs"
-msgstr ""
+msgstr "Tab stopplak"
#. rBxLK
#: sw/uiconfig/swriter/ui/optformataidspage.ui:111
@@ -16597,7 +16795,7 @@ msgstr "Ferburgen tekens"
#: sw/uiconfig/swriter/ui/optformataidspage.ui:141
msgctxt "optformataidspage|bookmarks"
msgid "Bookmarks"
-msgstr ""
+msgstr "Blêdwizers"
#. 3RWMe
#: sw/uiconfig/swriter/ui/optformataidspage.ui:214
@@ -16606,6 +16804,8 @@ msgid ""
"| indicates a point bookmark\n"
"[ ] indicate the start and end of a bookmark on a text range"
msgstr ""
+"| jout n punt blêdwizer oan\n"
+"[] jout it begjin en ein fan in blêdwizer yn in tekst berik oan"
#. XzAvH
#: sw/uiconfig/swriter/ui/optformataidspage.ui:236
@@ -16635,37 +16835,37 @@ msgstr "_Rjochtstreeks rinnerke"
#: sw/uiconfig/swriter/ui/optformataidspage.ui:342
msgctxt "optformataidspage|fillmode"
msgid "Insert:"
-msgstr ""
+msgstr "Ynfoegje:"
#. ACvNA
#: sw/uiconfig/swriter/ui/optformataidspage.ui:359
msgctxt "optformataidspage|filltab"
msgid "Tabs"
-msgstr ""
+msgstr "Tabs"
#. CgFKr
#: sw/uiconfig/swriter/ui/optformataidspage.ui:360
msgctxt "optformataidspage|filltabandspace"
msgid "Tabs and spaces"
-msgstr ""
+msgstr "Tabs en spaasjes"
#. 5FinN
#: sw/uiconfig/swriter/ui/optformataidspage.ui:361
msgctxt "optformataidspage|fillspace"
msgid "Spaces"
-msgstr ""
+msgstr "Spaasjes"
#. mSGUr
#: sw/uiconfig/swriter/ui/optformataidspage.ui:362
msgctxt "optformataidspage|fillindent"
msgid "Left paragraph margin"
-msgstr ""
+msgstr "Marzje linker side"
#. 7REyM
#: sw/uiconfig/swriter/ui/optformataidspage.ui:363
msgctxt "optformataidspage|fillmargin"
msgid "Paragraph alignment"
-msgstr ""
+msgstr "Alinea rjochting"
#. zGjgi
#: sw/uiconfig/swriter/ui/optformataidspage.ui:386
@@ -18695,7 +18895,7 @@ msgstr "Objekt omneame: "
#: sw/uiconfig/swriter/ui/renameobjectdialog.ui:106
msgctxt "renameobjectdialog|label2"
msgid "New name:"
-msgstr ""
+msgstr "Nije namme:"
#. Yffi5
#: sw/uiconfig/swriter/ui/renameobjectdialog.ui:136
@@ -19139,43 +19339,43 @@ msgstr "Set it tal fan romte tusken de ôfbylding en de omrinnende tekst"
#: sw/uiconfig/swriter/ui/sidebarwrap.ui:47
msgctxt "sidebarwrap|label2"
msgid "Wrap:"
-msgstr ""
+msgstr "Omslach:"
#. KrFLE
#: sw/uiconfig/swriter/ui/sidebarwrap.ui:73
msgctxt "sidebarwrap|wrapoff|tooltip_text"
msgid "Wrap Off"
-msgstr ""
+msgstr "Omslach út"
#. bCeup
#: sw/uiconfig/swriter/ui/sidebarwrap.ui:86
msgctxt "sidebarwrap|wrapon|tooltip_text"
msgid "Wrap On"
-msgstr ""
+msgstr "Omslach oan"
#. wGP6B
#: sw/uiconfig/swriter/ui/sidebarwrap.ui:99
msgctxt "sidebarwrap|wrapideal|tooltip_text"
msgid "Wrap Ideal"
-msgstr ""
+msgstr "Omslach ideaal"
#. JtHu6
#: sw/uiconfig/swriter/ui/sidebarwrap.ui:112
msgctxt "sidebarwrap|wrapleft|tooltip_text"
msgid "Wrap Left"
-msgstr ""
+msgstr "Omslach links"
#. rQbTA
#: sw/uiconfig/swriter/ui/sidebarwrap.ui:125
msgctxt "sidebarwrap|wrapright|tooltip_text"
msgid "Wrap Right"
-msgstr ""
+msgstr "Omslach rjochts"
#. G23BK
#: sw/uiconfig/swriter/ui/sidebarwrap.ui:138
msgctxt "sidebarwrap|wrapthrough|tooltip_text"
msgid "Wrap Through"
-msgstr ""
+msgstr "Omslach trochrinnend"
#. PqGRt
#: sw/uiconfig/swriter/ui/sortdialog.ui:29
diff --git a/source/fy/vcl/messages.po b/source/fy/vcl/messages.po
index 0078baf73f1..7879a4ca7db 100644
--- a/source/fy/vcl/messages.po
+++ b/source/fy/vcl/messages.po
@@ -3,7 +3,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.libreoffice.org/enter_bug.cgi?product=LibreOffice&bug_status=UNCONFIRMED&component=UI\n"
-"POT-Creation-Date: 2020-02-27 14:32+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-03-31 10:35+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-01-07 12:07+0000\n"
"Last-Translator: Berend Ytsma <berendy@gmail.com>\n"
"Language-Team: Frisian <https://weblate.documentfoundation.org/projects/libo_ui-master/vclmessages/fy/>\n"
@@ -1967,319 +1967,319 @@ msgid "More Options..."
msgstr "Mear opsjes..."
#. JFBoP
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:112
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:113
msgctxt "printdialog|print"
msgid "_Print"
msgstr ""
#. M3L4L
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:171
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:173
msgctxt "printdialog|printpreview"
msgid "Print preview"
msgstr "Printalyk"
#. Aq6Gv
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:201
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:203
msgctxt "printdialog|lastpage"
msgid "Last page"
msgstr "Lêste side"
#. CZQLF
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:216
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:218
msgctxt "printdialog|forward"
msgid "Next page"
msgstr "Folgjende side"
#. yyFVV
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:230
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:232
msgctxt "printdialog|totalnumpages"
msgid "/ %n"
msgstr "/ %n"
#. ebceU
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:258
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:260
msgctxt "printdialog|backward"
msgid "Previous page"
msgstr "Foarige side"
#. SbgFv
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:273
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:275
msgctxt "printdialog|firstpage"
msgid "First page"
msgstr "Earste side"
#. dQEY8
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:299
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:301
msgctxt "printdialog|previewbox"
msgid "Pre_view"
msgstr ""
#. qgQDX
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:400
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:402
msgctxt "printdialog|labelstatus"
msgid "Status:"
msgstr "Tastân:"
#. dyo2j
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:415
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:417
msgctxt "printdialog|status"
msgid "Default Printer"
msgstr "Standert printer"
#. oBACQ
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:428
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:430
msgctxt "printdialog|setup"
msgid "Properties..."
msgstr "Eigenskippen..."
#. AJGau
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:456
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:458
msgctxt "printdialog|labelprinter"
msgid "Printer"
msgstr "Printer"
#. AyxGJ
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:496
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:498
msgctxt "printdialog|rbAllPages"
msgid "_All pages"
msgstr "_Alle siden"
#. pYtbq
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:514
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:516
msgctxt "printdialog|rbPageRange"
msgid "_Pages:"
msgstr "_Siden:"
#. 786QC
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:536
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:538
msgctxt "printdialog|pagerange"
msgid "e.g.: 1, 3-5, 7, 9"
msgstr "bgl.: 1, 3-5, 7, 9"
#. V3apS
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:545
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:547
msgctxt "printdialog|rmEvenPages"
msgid "_Even pages"
msgstr "_Even siden"
#. ELsCF
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:564
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:566
msgctxt "printdialog|rbOddPages"
msgid "_Odd pages"
msgstr "_Uneven siden"
#. Z5kiB
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:583
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:585
msgctxt "printdialog|rbRangeSelection"
msgid "_Selection"
msgstr "_Seleksje"
#. wn2kB
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:619
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:621
msgctxt "printdialog|fromwhich"
msgid "_From which print:"
msgstr "P_rint berik:"
#. Cuc2u
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:644
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:646
msgctxt "printdialog|labelpapersides"
msgid "Paper _sides:"
msgstr "Papier _siden:"
#. SYxRJ
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:659
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:661
msgctxt "printdialog|liststore4"
msgid "Print on one side (simplex)"
msgstr "Op ien side printsje (simpleks)"
#. hCZPg
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:660
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:662
msgctxt "printdialog|liststore4"
msgid "Print on both sides (duplex long edge)"
msgstr "Op beiden siden printsje (dupleks lange kant)"
#. iqr9C
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:661
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:663
msgctxt "printdialog|liststore4"
msgid "Print on both sides (duplex short edge)"
msgstr "Op beide siden printsje (dupleks koarte kant)"
#. AVv6D
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:675
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:677
msgctxt "printdialog|labelcopies"
msgid "_Number of copies:"
msgstr "_Tal kopyen:"
#. G6QEr
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:708
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:710
msgctxt "printdialog|collate"
msgid "_Collate"
msgstr "_Steapelje"
#. BT4nY
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:744
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:746
msgctxt "printdialog|cbPrintOrder"
msgid "Order:"
msgstr ""
#. vwjVt
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:755
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:757
msgctxt "printdialog|reverseorder"
msgid "Print in _reverse order"
msgstr "Printsje yn _omkearde oarder"
#. R82MM
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:775
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:777
msgctxt "printdialog|rangeexpander"
msgid "_more"
msgstr ""
#. ehfCG
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:793
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:795
msgctxt "printdialog|label2"
msgid "Range and Copies"
msgstr "Berik en kopyen"
#. CBLet
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:834
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:836
msgctxt "printdialog|labelorientation"
msgid "Orientation:"
msgstr "Oriïntaasje:"
#. U4byk
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:848
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:850
msgctxt "printdialog|labelsize"
msgid "Paper size:"
msgstr "Papier grutte:"
#. X9iBj
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:864
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:866
msgctxt "printdialog|liststore3"
msgid "Automatic"
msgstr "Automatysk"
#. vaWZE
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:865
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:867
msgctxt "printdialog|liststore3"
msgid "Portrait"
msgstr "Steand"
#. Qnpje
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:866
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:868
msgctxt "printdialog|liststore3"
msgid "Landscape"
msgstr "Lizzend"
#. EZdsx
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:909
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:911
msgctxt "printdialog|pagespersheetbtn"
msgid "Pages per sheet:"
msgstr "Siden it blêd:"
#. DKP5g
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:957
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:959
msgctxt "printdialog|liststore1"
msgid "Custom"
msgstr "Oanpast"
#. 65WWt
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:973
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:975
msgctxt "printdialog|pagespersheettxt"
msgid "Pages:"
msgstr "Siden:"
#. DM5aX
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:998
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:1000
msgctxt "printdialog|by"
msgid "by"
msgstr "troch"
#. szcD7
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:1024
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:1026
msgctxt "printdialog|pagemargintxt1"
msgid "Margin:"
msgstr "Marzje:"
#. iGg2m
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:1049
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:1051
msgctxt "printdialog|pagemargintxt2"
msgid "between pages"
msgstr "tusken siden"
#. oryuw
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:1061
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:1063
msgctxt "printdialog|sheetmargintxt1"
msgid "Distance:"
msgstr "Ofstân:"
#. XhfvB
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:1086
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:1088
msgctxt "printdialog|sheetmargintxt2"
msgid "to sheet border"
msgstr "nei blêd râne"
#. AGWe3
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:1099
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:1101
msgctxt "printdialog|labelorder"
msgid "Order:"
msgstr "Folchoarder:"
#. psAku
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:1114
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:1116
msgctxt "printdialog|liststore2"
msgid "Left to right, then down"
msgstr "Fan links nei rjochts, dan nei ûnderen"
#. fnfLt
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:1115
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:1117
msgctxt "printdialog|liststore2"
msgid "Top to bottom, then right"
msgstr "Fan boppe nei ûnderen, dan nei rjochts"
#. y6nZE
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:1116
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:1118
msgctxt "printdialog|liststore2"
msgid "Top to bottom, then left"
msgstr "Fan boppe nei ûnderen, dan nei links"
#. PteTg
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:1117
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:1119
msgctxt "printdialog|liststore2"
msgid "Right to left, then down"
msgstr "Fan rjochts nei links, dan nei ûnderen"
#. QG59F
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:1128
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:1130
msgctxt "printdialog|bordercb"
msgid "Draw a border around each page"
msgstr "Teken in râne om elke side"
#. Yo4xV
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:1144
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:1146
msgctxt "printdialog|brochure"
msgid "Brochure"
msgstr "Brosjuere"
#. JMA7A
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:1172
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:1174
msgctxt "printdialog|collationpreview"
msgid "Collation preview"
msgstr "Sortearring foarbyld"
#. bF4up
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:1205
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:1207
msgctxt "printdialog|layoutexpander"
msgid "m_ore"
msgstr ""
#. rCBA5
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:1223
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:1225
msgctxt "printdialog|label3"
msgid "Page Layout"
msgstr "Side opmaak"
#. A2iC5
-#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:1242
+#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:1244
msgctxt "printdialog|generallabel"
msgid "General"
msgstr "Algemien"