summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/source/fy
diff options
context:
space:
mode:
authorChristian Lohmaier <lohmaier+LibreOffice@googlemail.com>2020-05-06 19:42:38 +0200
committerChristian Lohmaier <lohmaier+LibreOffice@googlemail.com>2020-05-06 19:52:51 +0200
commit3d85ba95fa37f794cb08d0c4adce45621c1d8a4d (patch)
treeb3aa0d5b918c02d2d095f26ae8e245fe28100827 /source/fy
parent704f999109b58d58954585e970c8896b18803557 (diff)
update translations for 7.0.0 Alpha1HEADmaster
and force-fix errors using pocheck Change-Id: I898b0fed43f54fa952bba2d805d43855ed35a49a
Diffstat (limited to 'source/fy')
-rw-r--r--source/fy/cui/messages.po168
-rw-r--r--source/fy/officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI.po8
-rw-r--r--source/fy/sd/messages.po14
-rw-r--r--source/fy/sfx2/messages.po62
-rw-r--r--source/fy/vcl/messages.po8
5 files changed, 109 insertions, 151 deletions
diff --git a/source/fy/cui/messages.po b/source/fy/cui/messages.po
index 46942ceb8a5..7f036e829f1 100644
--- a/source/fy/cui/messages.po
+++ b/source/fy/cui/messages.po
@@ -3,8 +3,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.libreoffice.org/enter_bug.cgi?product=LibreOffice&bug_status=UNCONFIRMED&component=UI\n"
-"POT-Creation-Date: 2020-04-29 22:16+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2020-03-24 09:16+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-05-05 14:58+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-05-04 14:16+0000\n"
"Last-Translator: Berend Ytsma <berendy@gmail.com>\n"
"Language-Team: Frisian <https://weblate.documentfoundation.org/projects/libo_ui-master/cuimessages/fy/>\n"
"Language: fy\n"
@@ -2010,86 +2010,68 @@ msgctxt "RID_SVXSTR_CANNOTCONVERTURL_ERR"
msgid "The URL <%1> cannot be converted to a filesystem path."
msgstr "It URL-adres <%1> kin net omsetten wurde nei in paad foar in triemsysteem."
-#. jGgwV
-#: cui/inc/strings.hrc:384
-msgctxt "aboutdialog|textbuffer1"
-msgid "%ABOUTBOXPRODUCTVERSION%ABOUTBOXPRODUCTVERSIONSUFFIX"
-msgstr ""
-
#. XtUDA
-#: cui/inc/strings.hrc:385
+#: cui/inc/strings.hrc:384
msgctxt "aboutdialog|copyright"
msgid "Copyright © 2000–2020 LibreOffice contributors."
msgstr "Copyright © 2000–2020 LibreOffice bydragers."
#. GesDU
-#: cui/inc/strings.hrc:386
+#: cui/inc/strings.hrc:385
msgctxt "aboutdialog|link"
msgid "https://www.libreoffice.org/about-us/credits/"
msgstr "https://www.libreoffice.org/about-us/credits/"
-#. B3EYL
-#: cui/inc/strings.hrc:387
-msgctxt "aboutdialog|buildid"
-msgid "$BUILDID"
-msgstr ""
-
#. WCnhx
-#: cui/inc/strings.hrc:388
+#: cui/inc/strings.hrc:386
msgctxt "aboutdialog|vendor"
msgid "This release was supplied by %OOOVENDOR."
msgstr "Dizze útjefte wurde levere troch %OOOVENDOR."
#. Lz9nx
-#: cui/inc/strings.hrc:389
+#: cui/inc/strings.hrc:387
msgctxt "aboutdialog|libreoffice"
msgid "LibreOffice was based on OpenOffice.org."
msgstr "LibreOffice is basearre op OpenOffice.org."
#. 9aeNR
-#: cui/inc/strings.hrc:390
+#: cui/inc/strings.hrc:388
msgctxt "aboutdialog|derived"
msgid "%PRODUCTNAME is derived from LibreOffice which was based on OpenOffice.org"
msgstr "%PRODUCTNAME is ôfleit fan LibreOffice hokker basearre is op OpenOffice.org"
-#. eSvoG
-#: cui/inc/strings.hrc:391
-msgctxt "aboutdialog|locale"
-msgid "$LOCALE"
-msgstr ""
-
-#. ixqfF
-#: cui/inc/strings.hrc:392
+#. q5Myk
+#: cui/inc/strings.hrc:389
msgctxt "aboutdialog|uilocale"
-msgid "UI-Language: $LOCALE"
-msgstr "UI taal: $LOCALE"
+msgid "UI: $LOCALE"
+msgstr ""
#. 3vXzF
-#: cui/inc/strings.hrc:394
+#: cui/inc/strings.hrc:391
msgctxt "optpathspage|editpaths"
msgid "Edit Paths: %1"
msgstr "Paden bewurkje: %1"
#. 8ZaCL
-#: cui/inc/strings.hrc:396
+#: cui/inc/strings.hrc:393
msgctxt "RID_SVXSTR_COMMANDLABEL"
msgid "Label"
msgstr "Lebel"
#. GceL6
-#: cui/inc/strings.hrc:397
+#: cui/inc/strings.hrc:394
msgctxt "RID_SVXSTR_COMMANDLABEL"
msgid "Command"
msgstr "Opdracht"
#. dRqYc
-#: cui/inc/strings.hrc:398
+#: cui/inc/strings.hrc:395
msgctxt "RID_SVXSTR_COMMANDLABEL"
msgid "Tooltip"
msgstr "Arktip"
#. ddAuB
-#: cui/inc/strings.hrc:400
+#: cui/inc/strings.hrc:397
msgctxt "RID_SVXSTR_QRCODEDATALONG"
msgid "Text exceeds the maximum bits for Error Correction, Enter shorter text"
msgstr "Tekst is grutter dan de maksimale bits foar flater korreksje, fier in koartere tekst yn"
@@ -2157,11 +2139,11 @@ msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
msgid "Optimize your table layout with Table ▸ Size ▸ Distribute Rows / Columns Evenly."
msgstr "Optimalisearje jo tabel yndieling mei Tabel > Grutte > Rigen / Kolommen lykweardich ferdiele."
-#. yMLJB
+#. prXEA
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:58
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Find all expressions in brackets per Edit ▸ Find & Replace ▸ Find ▸ \\([^)]+\\) (check “Regular expressions”)"
-msgstr "Sykje alle ekspresjes tusken heakjes troch Bewurkje ▸ Sykje en ferfange ▸ \\([^)]+\\) (selektearje “Reguliere ekspresjes”)"
+msgid "Find all expressions in brackets per Edit ▸ Find and Replace ▸ Find ▸ \\([^)]+\\) (check “Regular expressions”)"
+msgstr ""
#. DUvk6
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:59
@@ -2203,7 +2185,7 @@ msgstr "Klik op in kolom fjild (rige) yn in draaitabel en druk op F12 om gegeve
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:65
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
msgid "You can restart the slide show after a pause specified at Slide Show ▸ Slide Show Settings ▸ Loop and repeat."
-msgstr ""
+msgstr "Jo kinne de presintaasje op 'e nei strate nei in oantsjutte skoft yn Presintaasje ▸ Presintaasje ynstellingen ▸ Opnij en werhelje."
#. 5SoBD
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:66
@@ -2389,11 +2371,11 @@ msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
msgid "%PRODUCTNAME has great extensions to increase your productivity—check them out."
msgstr "%PRODUCTNAME hat geweldige tafoegingen om jo produktiviteit te ferheegjen—besjoch harren ris."
-#. 8Bccs
+#. DyoMt
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:96
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Want to count words for just one particular paragraph style? Use Edit ▸ Find & Replace, click Paragraph Styles, select the style in Find, and click Find All. Read the result in the status bar."
-msgstr "Wolle jo wurden telle foar mar ien spesifyk alinea styl? Brûk Bewurkje ▸ Sykje en ferfange ▸ Alinea stilen, selektearje it opmaak styl yn sykje en klik sykje alles. Besjoch it tal op de tastânbalke."
+msgid "Want to count words for just one particular paragraph style? Use Edit ▸ Find and Replace, click Paragraph Styles, select the style in Find, and click Find All. Read the result in the status bar."
+msgstr ""
#. VBCF7
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:97
@@ -2475,12 +2457,12 @@ msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
msgid "Change the basic fonts for the predefined template or current document per Tools ▸ Options ▸ %PRODUCTNAME Writer ▸ Basic Fonts."
msgstr "Feroarje de basis lettertypen foar de Foardefiniearre sjabloan of it aktive dokumint fia Ark ▸ Opsjes ▸ %PRODUCTNAME Writer ▸ Basis lettertypen."
-#. fgxU6
+#. 5Anfg
#. https://help.libreoffice.org/%PRODUCTVERSION/%LANGUAGENAME/text/shared/optionen/01040300.html
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:110
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Want to find words containing more than 10 characters? Edit ▸ Find & Replace ▸ Search ▸ [a-z]{10,} ▸ Other Options ▸ check Regular expressions."
-msgstr "Wolle jo wurden sykje dy't mear dan 10 karakters befetsje? Bewurkje ▸ Sykje en ferfange ▸ Sykje ▸ [a-z]{10,} ▸ Oare opsjes ▸ selektearje reguliere ekspresjes."
+msgid "Want to find words containing more than 10 characters? Edit ▸ Find and Replace ▸ Search ▸ [a-z]{10,} ▸ Other Options ▸ check Regular expressions."
+msgstr ""
#. 7dDjc
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:111
@@ -2660,7 +2642,7 @@ msgstr "Selektearje \"hierargysker\" yn de sydbalke stilen om de relaasje tusken
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:140
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
msgid "You can use styles to make the tables in your document consistent. Choose one from the predefined per Styles (F11) or via Table ▸ AutoFormat."
-msgstr ""
+msgstr "Jo kinne stilen brûke om jo tabellen yn jo dokumint konsistint te meitsjen. Kies ien fan de foardefinearre stilen (F11) of mei Tabel ▸ AutoYndieling stilen."
#. UuBRE
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:141
@@ -2733,7 +2715,7 @@ msgstr "Mei Writer kinne jo fuotnoaten per side, haadstik of dokumint nûmerje:
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:152
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
msgid "Your Writer document does not reopen with the text cursor at the same editing position it was when you saved it? Add First or Last name in Tools ▸ Options ▸ %PRODUCTNAME ▸ User Data ▸ First/last name."
-msgstr ""
+msgstr "Jo Writer dokumint is net op 'e nij iepene mei de test rinnerke op itselde plak as it bewarre is? Foarnamme en namme taheakje yn Ark ▸ Opsjes ▸ %PRODUCTNAME ▸ Brûkers gegevens ▸Earste/Lêste namme moat ynfolle wurde."
#. udDRb
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:153
@@ -2803,11 +2785,11 @@ msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
msgid "Get %PRODUCTNAME documentation and free user guide books at:"
msgstr "Krij %PRODUCTNAME dokumintaasje en fergees hantliedingen by:"
-#. MSXPW
+#. T6uNP
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:164
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Want to remove all <> at once and keep the text inside? Edit ▸ Find & Replace: Search = [<>], Replace = blank and check “Regular expressions” under Other options."
-msgstr "Wolle jo alle <> yn ien kear wiskje en alle tekst der binnen hâlde? Bewurkje ▸ Sykje en Ferfange: Sykje = [<>], Ferfang = leech en selektearje \"Algemiene ekspresjes\" by Oare opsjes."
+msgid "Want to remove all <> at once and keep the text inside? Edit ▸ Find and Replace: Search = [<>], Replace = blank and check “Regular expressions” under Other options."
+msgstr ""
#. e3dfT
#. local help missing
@@ -3043,11 +3025,11 @@ msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
msgid "Do not get lost in large documents. Use the Navigator (F5) to find your way through the content."
msgstr "Reitsje net ferdwaald yn grutte dokuminten. Brûk de Navigator (F5) om jo wei nei de ynhâld te finen."
-#. iApEo
+#. naXEz
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:202
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Edit ▸ Find & Replace lets you insert special characters directly: right click in input fields or press Shift+%MOD1+S."
-msgstr "Mei Sykje en ferfange kinne jo spesjale tekens rjochtstreekst ynfoegje: klik mei rjochts yn it sykfjild of druk op Shift+ %MOD1+S."
+msgid "Edit ▸ Find and Replace lets you insert special characters directly: right click in input fields or press Shift+%MOD1+S."
+msgstr ""
#. vNBR3
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:203
@@ -3096,7 +3078,7 @@ msgstr "Mei it doaloochskerm Haadstik nûmering kinne jo ynstelle dat de tekst f
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:210
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
msgid "Transpose a Writer table? Copy and paste in Calc, transpose with copy/paste special then copy/paste special ▸ Formatted text in Writer."
-msgstr ""
+msgstr "In tabel yn Writer transponearje? Kopiearje yn Calc, Transponearje mei kopiearje/plakke spesjaal dan kopiearje/plakke spesjaal ▸ Net opmakke tekst yn Writer."
#. DKBCg
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:211
@@ -3305,12 +3287,12 @@ msgstr "%PRODUCTNAME stipet mear as 150 talen."
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:244
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
msgid "Uncheck Slide Show ▸ Settings ▸ Presentation always on top if you need another program displays its window to the front of your presentation."
-msgstr ""
+msgstr "Set finkje by Presintaasje ▸ Presintaasje ynstellingen ▸ Presintaasje stees op 'e foargrûn út, as jo in oar programma nedich ha dy't it finster oer jo presintaasje set."
-#. 2mLjT
+#. sogyj
#: cui/inc/tipoftheday.hrc:245
msgctxt "RID_CUI_TIPOFTHEDAY"
-msgid "Want to find the words in bold in a Writer document? Edit ▸ Find & Replace ▸ Other options ▸ Attributes ▸ Font weight."
+msgid "Want to find the words in bold in a Writer document? Edit ▸ Find and Replace ▸ Other options ▸ Attributes ▸ Font weight."
msgstr ""
#. ppAeT
@@ -4132,55 +4114,55 @@ msgid "Version:"
msgstr ""
#. W6gkc
-#: cui/uiconfig/ui/aboutdialog.ui:132
+#: cui/uiconfig/ui/aboutdialog.ui:131
msgctxt "aboutdialog|lbBuild"
msgid "Build:"
msgstr ""
#. J78bj
-#: cui/uiconfig/ui/aboutdialog.ui:145
+#: cui/uiconfig/ui/aboutdialog.ui:144
msgctxt "aboutdialog|lbEnvironment"
msgid "Environment:"
msgstr ""
#. c2sEB
-#: cui/uiconfig/ui/aboutdialog.ui:198
+#: cui/uiconfig/ui/aboutdialog.ui:197
msgctxt "aboutdialog|lbExtra"
msgid "Misc:"
msgstr ""
#. FwVyQ
-#: cui/uiconfig/ui/aboutdialog.ui:224
+#: cui/uiconfig/ui/aboutdialog.ui:226
msgctxt "aboutdialog|lbLocale"
msgid "Locale:"
msgstr ""
#. SFbP2
-#: cui/uiconfig/ui/aboutdialog.ui:249
+#: cui/uiconfig/ui/aboutdialog.ui:251
msgctxt "aboutdialog|lbUI"
msgid "User Interface:"
msgstr ""
#. KFo3i
-#: cui/uiconfig/ui/aboutdialog.ui:285
+#: cui/uiconfig/ui/aboutdialog.ui:287
msgctxt "aboutdialog|description"
msgid "%PRODUCTNAME is a modern, easy-to-use, open source productivity suite for word processing, spreadsheets, presentations and more."
msgstr "%PRODUCTNAME is in moderne, maklik te brûken, iepen boarne produktiviteitssuite foar tekstferwurking, rekkenblêden, presintaasjes en mear."
#. cFC6E
-#: cui/uiconfig/ui/aboutdialog.ui:325
+#: cui/uiconfig/ui/aboutdialog.ui:326
msgctxt "aboutdialog|credits"
msgid "Credits"
msgstr ""
#. VkRAv
-#: cui/uiconfig/ui/aboutdialog.ui:340
+#: cui/uiconfig/ui/aboutdialog.ui:342
msgctxt "aboutdialog|website"
msgid "Website"
msgstr ""
#. zSmJb
-#: cui/uiconfig/ui/aboutdialog.ui:356
+#: cui/uiconfig/ui/aboutdialog.ui:358
msgctxt "aboutdialog|description"
msgid "Release Notes"
msgstr ""
@@ -7087,7 +7069,7 @@ msgstr "Foarbyld"
#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:78
msgctxt "effectspage|effectsft"
msgid "Case:"
-msgstr "Saak:"
+msgstr "Haadletter/lytse letter"
#. ce9M4
#: cui/uiconfig/ui/effectspage.ui:92
@@ -12631,104 +12613,74 @@ msgctxt "optviewpage|useaa"
msgid "Use anti-a_liasing"
msgstr "Anti-a_liasing brûke"
-#. XDTwA
-#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:514
-msgctxt "optviewpage|useopengl"
-msgid "Use OpenGL for all rendering"
-msgstr "OpenGL foar alle rendearring brûke"
-
-#. u3QCS
-#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:529
-msgctxt "optviewpage|forceopengl"
-msgid "Ignore OpenGL blacklist"
-msgstr "Swartelist OpenGL negearje"
-
-#. 5ty3F
-#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:533
-msgctxt "optviewpage|forceopengl|tooltip_text"
-msgid "Requires restart. Enabling this may expose driver bugs"
-msgstr "Op 'e nij úteinsetten is fereaske. It ynskeakeljen kin stjoerprogramma flaters feroarsaakje"
-
-#. tP52B
-#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:549
-msgctxt "optviewpage|openglenabled"
-msgid "GL is currently enabled."
-msgstr "GL is op it stuit ynskeakele."
-
-#. zyf37
-#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:561
-msgctxt "optviewpage|opengldisabled"
-msgid "GL is currently disabled."
-msgstr "GL is op it stuit útskeakele."
-
#. ppJKg
-#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:570
+#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:514
msgctxt "optviewpage|useskia"
msgid "Use Skia for all rendering"
msgstr ""
#. NaqGG
-#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:585
+#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:529
msgctxt "optviewpage|forceskia"
msgid "Ignore Skia blacklist"
msgstr ""
#. v9eeZ
-#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:589
+#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:533
msgctxt "optviewpage|forceskia|tooltip_text"
msgid "Requires restart. Enabling this may expose driver bugs"
msgstr ""
#. RFqrA
-#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:602
+#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:546
msgctxt "optviewpage|forceskiaraster"
msgid "Force Skia software rendering"
msgstr ""
#. DTMxy
-#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:606
+#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:550
msgctxt "optviewpage|forceskia|tooltip_text"
msgid "Requires restart. Enabling this will prevent the use of graphics drivers."
msgstr ""
#. 5pA7K
-#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:621
+#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:565
msgctxt "optviewpage|skiaenabled"
msgid "Skia is currently enabled."
msgstr ""
#. yDGEV
-#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:633
+#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:577
msgctxt "optviewpage|skiadisabled"
msgid "Skia is currently disabled."
msgstr ""
#. sy9iz
-#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:649
+#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:593
msgctxt "optviewpage|label2"
msgid "Graphics Output"
msgstr "Werjefte fan ôfbyldingen"
#. B6DLD
-#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:680
+#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:624
msgctxt "optviewpage|showfontpreview"
msgid "Show p_review of fonts"
msgstr "Foa_rbyld fan lettertypen sjen litte"
#. 2FKuk
-#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:695
+#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:639
msgctxt "optviewpage|aafont"
msgid "Screen font antialiasin_g"
msgstr "Antyaliasin_g lettertype foar skerm"
#. 7dYGb
-#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:719
+#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:663
msgctxt "optviewpage|aafrom"
msgid "fro_m:"
msgstr "fa_n:"
#. uZALs
-#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:754
+#: cui/uiconfig/ui/optviewpage.ui:698
msgctxt "optviewpage|label5"
msgid "Font Lists"
msgstr "Lettertype list"
diff --git a/source/fy/officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI.po b/source/fy/officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI.po
index 893e8109ad1..8926190684e 100644
--- a/source/fy/officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI.po
+++ b/source/fy/officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI.po
@@ -3,7 +3,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.libreoffice.org/enter_bug.cgi?product=LibreOffice&bug_status=UNCONFIRMED&component=UI\n"
-"POT-Creation-Date: 2020-03-31 10:35+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-05-05 14:59+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-03-07 20:29+0000\n"
"Last-Translator: Berend Ytsma <berendy@gmail.com>\n"
"Language-Team: Frisian <https://weblate.documentfoundation.org/projects/libo_ui-master/officecfgregistrydataorgopenofficeofficeui/fy/>\n"
@@ -23818,15 +23818,15 @@ msgctxt ""
msgid "Open Clip Art and Media Gallery"
msgstr "Yllustraasjes en media galery iepenje"
-#. 4Y46B
+#. HAbt5
#: GenericCommands.xcu
msgctxt ""
"GenericCommands.xcu\n"
"..GenericCommands.UserInterface.Commands..uno:SearchDialog\n"
"Label\n"
"value.text"
-msgid "Find & Rep~lace..."
-msgstr "Sykje en fe~rfange..."
+msgid "Find and Rep~lace..."
+msgstr ""
#. B4Dm5
#: GenericCommands.xcu
diff --git a/source/fy/sd/messages.po b/source/fy/sd/messages.po
index 06b143c2791..42d2f7d9661 100644
--- a/source/fy/sd/messages.po
+++ b/source/fy/sd/messages.po
@@ -3,7 +3,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.libreoffice.org/enter_bug.cgi?product=LibreOffice&bug_status=UNCONFIRMED&component=UI\n"
-"POT-Creation-Date: 2020-04-08 14:23+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-05-05 14:59+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-03-21 22:16+0000\n"
"Last-Translator: Berend Ytsma <berendy@gmail.com>\n"
"Language-Team: Frisian <https://weblate.documentfoundation.org/projects/libo_ui-master/sdmessages/fy/>\n"
@@ -7976,37 +7976,37 @@ msgid "Insert Image..."
msgstr "Ofbylding ynfoegje..."
#. NH6zN
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/sidebarslidebackground.ui:203
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/sidebarslidebackground.ui:222
msgctxt "sidebarslidebackground|displaymasterbackground"
msgid "Master Background"
msgstr "Eftergrûn model"
#. jeCZN
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/sidebarslidebackground.ui:233
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/sidebarslidebackground.ui:252
msgctxt "sidebarslidebackground|label4"
msgid "Orientation:"
msgstr "Oriïntaasje:"
#. Kx5yk
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/sidebarslidebackground.ui:250
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/sidebarslidebackground.ui:269
msgctxt "sidebarslidebackground|masterslidebutton"
msgid "Master View"
msgstr "Model werjefte"
#. EVfaj
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/sidebarslidebackground.ui:263
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/sidebarslidebackground.ui:282
msgctxt "sidebarslidebackground|closemasterslide"
msgid "Close Master View"
msgstr "Model werjefte slute"
#. SzLMK
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/sidebarslidebackground.ui:294
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/sidebarslidebackground.ui:313
msgctxt "sidebarslidebackground|labelmargin"
msgid "Margin:"
msgstr "Marzje:"
#. anufD
-#: sd/uiconfig/simpress/ui/sidebarslidebackground.ui:307
+#: sd/uiconfig/simpress/ui/sidebarslidebackground.ui:326
msgctxt "sidebarslidebackground|customlabel"
msgid "Custom"
msgstr "Oanpast"
diff --git a/source/fy/sfx2/messages.po b/source/fy/sfx2/messages.po
index af025549ca6..1022cf9c7d9 100644
--- a/source/fy/sfx2/messages.po
+++ b/source/fy/sfx2/messages.po
@@ -3,7 +3,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.libreoffice.org/enter_bug.cgi?product=LibreOffice&bug_status=UNCONFIRMED&component=UI\n"
-"POT-Creation-Date: 2020-04-29 22:17+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-05-05 14:59+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-03-07 20:29+0000\n"
"Last-Translator: Berend Ytsma <berendy@gmail.com>\n"
"Language-Team: Frisian <https://weblate.documentfoundation.org/projects/libo_ui-master/sfx2messages/fy/>\n"
@@ -1873,44 +1873,50 @@ msgctxt "STR_TEMPLATE_NAME30"
msgid "Businesscard with logo"
msgstr "Nammekaartsje mei logo"
+#. UAmSj
+#: include/sfx2/strings.hrc:338
+msgctxt "STR_TEMPLATE_NAME31"
+msgid "Simple"
+msgstr ""
+
#. ZaGGB
-#: include/sfx2/strings.hrc:339
+#: include/sfx2/strings.hrc:340
msgctxt "STR_CLEAR_CHAR"
msgid "Remove"
msgstr "Wiskje"
#. JReRY
-#: include/sfx2/strings.hrc:340
+#: include/sfx2/strings.hrc:341
msgctxt "STR_CLEAR_ALL_CHAR"
msgid "Clear All"
msgstr "Alles wiskje"
#. yC8Gs
-#: include/sfx2/strings.hrc:342
+#: include/sfx2/strings.hrc:343
msgctxt "STR_PASSWORD_LEN"
msgid "Password length"
msgstr "Wachtwurd lingte"
#. FKFmJ
-#: include/sfx2/strings.hrc:343
+#: include/sfx2/strings.hrc:344
msgctxt "STR_PASSWORD_WARNING"
msgid "The password you have entered causes interoperability issues. Please enter a password that is shorter than 52 bytes, or longer than 55 bytes."
msgstr "It wachtwurd dat jo ynfierd ha, feroarsaket ynteroperabiliteit swierrigens. Fier in wachtwurd yn dat koarter is dan 52 bytes of langer dan 55 bytes."
#. jBQFN
-#: include/sfx2/strings.hrc:345
+#: include/sfx2/strings.hrc:346
msgctxt "STR_CTRLCLICKHYPERLINK"
msgid "%{key}-click to open hyperlink: %{link}"
msgstr "%{key}-klik om ferwizing te iepenjen: %{link}"
#. jC3AK
-#: include/sfx2/strings.hrc:346
+#: include/sfx2/strings.hrc:347
msgctxt "STR_CLICKHYPERLINK"
msgid "Click to open hyperlink: %{link}"
msgstr "Klik om de ferwizing te iepenjen: %{link}"
#. eFJMp
-#: include/sfx2/strings.hrc:348
+#: include/sfx2/strings.hrc:349
msgctxt "STR_STYLEUSEDBY"
msgid "(used by: %STYLELIST)"
msgstr "(brûkt troch: %STYLELIST)"
@@ -2137,72 +2143,72 @@ msgctxt "TEMPLATE_LONG_NAMES_ARY"
msgid "My Templates"
msgstr "Myn sjabloanen"
-#. t5QK9
+#. 5aNp8
#: sfx2/inc/doctempl.hrc:28
msgctxt "TEMPLATE_LONG_NAMES_ARY"
+msgid "Styles"
+msgstr "Stilen"
+
+#. t5QK9
+#: sfx2/inc/doctempl.hrc:29
+msgctxt "TEMPLATE_LONG_NAMES_ARY"
msgid "Business Correspondence"
msgstr "Saaklike korrespondinsje"
#. Y79e8
-#: sfx2/inc/doctempl.hrc:29
+#: sfx2/inc/doctempl.hrc:30
msgctxt "TEMPLATE_LONG_NAMES_ARY"
msgid "Other Business Documents"
msgstr "Oare saaklike dokuminten"
#. 2RCC9
-#: sfx2/inc/doctempl.hrc:30
+#: sfx2/inc/doctempl.hrc:31
msgctxt "TEMPLATE_LONG_NAMES_ARY"
msgid "Personal Correspondence and Documents"
msgstr "Privee korrespondinsje en dokuminten"
#. 6Dgiz
-#: sfx2/inc/doctempl.hrc:31
+#: sfx2/inc/doctempl.hrc:32
msgctxt "TEMPLATE_LONG_NAMES_ARY"
msgid "Forms and Contracts"
msgstr "Formulieren en kontakten"
#. VCKTG
-#: sfx2/inc/doctempl.hrc:32
+#: sfx2/inc/doctempl.hrc:33
msgctxt "TEMPLATE_LONG_NAMES_ARY"
msgid "Finances"
msgstr "Finânsjes"
#. HmqGP
-#: sfx2/inc/doctempl.hrc:33
+#: sfx2/inc/doctempl.hrc:34
msgctxt "TEMPLATE_LONG_NAMES_ARY"
msgid "Education"
msgstr "Oplieding"
#. xopM8
-#: sfx2/inc/doctempl.hrc:34
+#: sfx2/inc/doctempl.hrc:35
msgctxt "TEMPLATE_LONG_NAMES_ARY"
msgid "Presentation Backgrounds"
msgstr "Presintaasje eftergrûnen"
#. tSQLA
-#: sfx2/inc/doctempl.hrc:35
+#: sfx2/inc/doctempl.hrc:36
msgctxt "TEMPLATE_LONG_NAMES_ARY"
msgid "Presentations"
msgstr "Presintaasjes"
#. KuNzz
-#: sfx2/inc/doctempl.hrc:36
+#: sfx2/inc/doctempl.hrc:37
msgctxt "TEMPLATE_LONG_NAMES_ARY"
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Ferskate"
#. SC4E5
-#: sfx2/inc/doctempl.hrc:37
+#: sfx2/inc/doctempl.hrc:38
msgctxt "TEMPLATE_LONG_NAMES_ARY"
msgid "Labels"
msgstr "Lebels"
-#. 5aNp8
-#: sfx2/inc/doctempl.hrc:38
-msgctxt "TEMPLATE_LONG_NAMES_ARY"
-msgid "Styles"
-msgstr "Stilen"
-
#. AxfFu
#: sfx2/uiconfig/ui/addtargetdialog.ui:8
msgctxt "addtargetdialog|AddTargetDialog"
@@ -2510,25 +2516,25 @@ msgid "No"
msgstr "Nee"
#. w2G7M
-#: sfx2/uiconfig/ui/custominfopage.ui:12
+#: sfx2/uiconfig/ui/custominfopage.ui:14
msgctxt "custominfopage|add"
msgid "Add _Property"
msgstr "Ei_genskip taheakje"
#. aB3bA
-#: sfx2/uiconfig/ui/custominfopage.ui:34
+#: sfx2/uiconfig/ui/custominfopage.ui:36
msgctxt "custominfopage|name"
msgid "Name"
msgstr "Namme"
#. Ja2JC
-#: sfx2/uiconfig/ui/custominfopage.ui:47
+#: sfx2/uiconfig/ui/custominfopage.ui:49
msgctxt "custominfopage|type"
msgid "Type"
msgstr "Type"
#. WxjS6
-#: sfx2/uiconfig/ui/custominfopage.ui:60
+#: sfx2/uiconfig/ui/custominfopage.ui:62
msgctxt "custominfopage|value"
msgid "Value"
msgstr "Wearde"
diff --git a/source/fy/vcl/messages.po b/source/fy/vcl/messages.po
index ab4816b7f3a..5088ce4e12d 100644
--- a/source/fy/vcl/messages.po
+++ b/source/fy/vcl/messages.po
@@ -4,7 +4,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.libreoffice.org/enter_bug.cgi?product=LibreOffice&bug_status=UNCONFIRMED&component=UI\n"
"POT-Creation-Date: 2020-04-27 15:55+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2020-01-07 12:07+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-05-04 14:16+0000\n"
"Last-Translator: Berend Ytsma <berendy@gmail.com>\n"
"Language-Team: Frisian <https://weblate.documentfoundation.org/projects/libo_ui-master/vclmessages/fy/>\n"
"Language: fy\n"
@@ -13,7 +13,7 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Accelerator-Marker: ~\n"
-"X-Generator: LibreOffice\n"
+"X-Generator: Weblate 3.10.3\n"
"X-POOTLE-MTIME: 1562265300.000000\n"
#. k5jTM
@@ -2138,7 +2138,7 @@ msgstr "_Steapelje"
#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:775
msgctxt "printdialog|rangeexpander"
msgid "_more"
-msgstr ""
+msgstr "_mear"
#. ehfCG
#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:793
@@ -2276,7 +2276,7 @@ msgstr "Sortearring foarbyld"
#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:1205
msgctxt "printdialog|layoutexpander"
msgid "m_ore"
-msgstr ""
+msgstr "m_ear"
#. rCBA5
#: vcl/uiconfig/ui/printdialog.ui:1223