summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/et_EE
diff options
context:
space:
mode:
authorNorbert Thiebaud <nthiebaud@gmail.com>2012-09-01 09:50:26 -0500
committerNorbert Thiebaud <nthiebaud@gmail.com>2012-10-16 11:09:27 -0500
commita4473e06b56bfe35187e302754f6baaa8d75e54f (patch)
treefd17c2dc5dbf56469de2eaa851eda4087f385313 /et_EE
parent0493c1b142b0c498931e8ff5d6460ef852026d20 (diff)
move dictionaries structure one directory up
Change-Id: I70388bf6b95d8692cc6f25fc5a9c7baf3a675710
Diffstat (limited to 'et_EE')
-rw-r--r--et_EE/README_et_EE.txt468
-rw-r--r--et_EE/README_hyph_et_EE.txt408
-rw-r--r--et_EE/delzip0
-rw-r--r--et_EE/description.xml13
-rw-r--r--et_EE/dictionaries.xcu31
-rw-r--r--et_EE/eehyph.tex3714
-rw-r--r--et_EE/et_EE.aff9330
-rw-r--r--et_EE/et_EE.dic282174
-rw-r--r--et_EE/hyph_et_EE.dic3692
-rw-r--r--et_EE/manifest.xml6
10 files changed, 299836 insertions, 0 deletions
diff --git a/et_EE/README_et_EE.txt b/et_EE/README_et_EE.txt
new file mode 100644
index 0000000..8378dca
--- /dev/null
+++ b/et_EE/README_et_EE.txt
@@ -0,0 +1,468 @@
+Eesti sõnastik OpenOffice.org õigekirjakontrollile
+Estonian dictionary for OpenOffice.org spellchecker
+==================================================
+versioon 1.0 /version 1.0
+juuni 2004 / June 2004
+
+1. Üldist / General
+-------------------
+
+Käesolev sõnastik on mõeldud OpenOffice.org myspell-il baseeruva õigekirjakontrollija
+tarbeks. Sõnastik sisaldab umbes 15 miljonit sõna.
+Sõnastik sisaldab kahte faili:
+et_EE.dic (sõnastik)
+et_EE.aff (afiksid)
+Sõnastiku paigaldamiseks võib kasutada OpenOffice.org koosseisu kuuluvat abiprogrammi
+DictOOO, samuti võib ka tegutseda vastavalt OpenOffice.org käsiraamatus toodud
+juhistele.
+README käesoleva versiooni on koostanud ja sõnastikud pakendanud Ain Vagula
+(vagula@openoffice.org)
+
+This dictionary is created for myspell-based OpenOffice.org spellchecker. Dictionary
+contains about 15 million words.
+Dictionary contais two files:
+et_EE.dic (dictionary)
+et_EE.aff (affixes)
+To install the dicionary use the OpenOffice.org tool DictOOO or refer to the OpenOffice.org
+Online Help.
+Current version of README is written and packages are made by Ain Vagula
+(vagula@openoffice.org)
+
+2. Autorid ja litsentsid / Authors and licenses
+-----------------------------------------------
+
+Sõnastiku on myspelli jaoks kohandanud Jaak Pruulmann (jjpp@meso.ee,
+http://www.meso.ee/~jjpp/speller/ ), kes on oma töö pannud GNU LGPL-i (GNU Vähem Üldine
+Avalik Litsents) alla.
+Kasutatud on EKI (Eesti Keele Instituut, tarkvara@eki.ee) poolt välja töötatud eesti keele
+sõnade loendit.
+EKI tarkvara litsentsi originaal asub aadressil http://www.eki.ee/eki/litsents.html
+Litsentside koopiad on lisatud käesolevale failile. Sõnade loendi kasutamisest on EKI-t teavitatud.
+
+Dictionary is adapted to myspell by Jaak Pruulmann (jjpp@meso.ee,
+http://www.meso.ee/~jjpp/speller/ ) on the base of word list created and shared by IEL
+(Institute of the Estonian Language, tarkvara@eki.ee). The original
+of EKI software license is available at http://www.eki.ee/eki/licence.html
+The work of Jaak Pruulmann is licensed under LGPL (GNU Lesser General Public License).
+The copies of licenses are added to current file. IEL is informed about the use of this word list.
+
+-----------------------------------------------
+EESTI KEELE INSTITUUDI TARKVARA LITSENTSILEPING
+
+Autoriõigus © Eesti Keele Instituut.
+
+e-post: tarkvara@eki.ee
+
+URL: http://www.eki.ee/tarkvara/
+
+Käesoleva litsentsilepinguga on selle tarkvaratoote kasutajail õigus tarkvara kasutada
+mistahes eesmärgil, sh levitada, kopeerida, muuta, kasutada muu tarkvara koosseisus ja müüa
+järgnevatel tingimustel:
+Käesolev litsentsileping tuleb muutmata kujul säilitada kõigi selle tarkvara koopiate juures.
+Ei Eesti Keele Instituut ega tarkvara autor(id) ei vastuta mistahes otseste või kaudsete
+kahjude eest, mis võivad johtuda selle tarkvaratoote kasutamisest.
+EKI jagab tarkvara sooviga edendada eesti keele uuringuid ja soodustada eesti keele kasutust
+kiiresti arenevas infotehnoloogias, kuid ei võta sellega endale lisakohustusi – EKI ei taga
+tarkvara sobivust konkreetseks otstarbeks, ei kohustu programmi täiustama või põhjalikumalt
+kirjeldama kasutatud algoritme. (Mis muidugi ei tähenda, et me seda ei tee).
+Tarkvara kasutamisel palume sellest teada anda ülaltoodud elektronposti aadressil.
+
+---------- litsentsilepingu lõpp ----------
+
+Software Licence Agreement
+Institute of the Estonian Language
+
+Copyright © Institute of the Estonian Language
+
+E-mail: tarkvara@eki.ee
+
+URL: http://www.eki.ee/tarkvara/
+
+The present Licence Agreement gives the user of this Software Product (hereinafter: Product)
+the right to use the Product for whatever purpose (incl. distribution, copying, altering,
+inclusion in other software, and selling) on the following conditions:
+The present Licence Agreement should belong unaltered to each copy ever made of this Product;
+Neither the Institute of the Estonian Language (hereinafter: IEL) nor the author(s) of the Product will take responsibility for any detriment, direct or indirect, possibly ensuing from the application of the Product;
+The IEL is ready to share the Product with other users as we wish to advance research on the Estonian language and to promote the use of Estonian in IT-technology now rapidly developing, yet we refuse to bind ourselves to any further obligation, which means that the IEL is not obliged either to warrant the suitability of the Product for a concrete use, to improve the program, or to provide a more detailed description of the underlying algorithms. (Which does not mean, though, that we may not do it.)
+Whenever you use the Product, we request that you inform us by writing to the e-mail address tarkvara@eki.ee or to street address listed below.
+
+Institute of the Estonian Language
+ Roosikrantsi 6
+ EE-10119 Tallinn
+ ESTONIA
+
+E-mail: eki@eki.ee
+Phone & Fax: +372-6411443
+---------- end of Licence Agreement ----------
+
+
+
+GNU Vähem Üldine Avalik Litsents
+
+Versioon number 2.1, Veebruar 1999
+
+Autoriõigus (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.
+
+59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
+
+Igaüks võib käesolevast dokumendist valmistada koopiaid ning valmistatud koopiaid levitada tingimusel, et need koopiad vastavad originaaldokumendile sõnasõnalt.
+
+[See on GNU Vähem Üldise Avaliku Litsentsi esimene avaldatud versioon. See on ka GNU Üldise Avaliku Litsentsi versiooni 2 järeltulija, seega on versiooni number 2.1.]
+
+Eessõna
+
+Enamik tarkvara litsentse on loodud selleks, et võtta Teilt õigus tarkvara jagada ja muuta.
+
+Vastukaaluks on GNU Üldine Avalik Litsents mõeldud selleks, et tagada Teile vabadus jagada ja muuta vaba tarkvara - kindlustada, et tarkvara oleks vaba kõigile selle kasutajatele.
+
+Käesolev, Vähem Üldine Avalik Litsents, kehtib mõnele spetsiaalse suunitlusega Free Software Foundation'i ja teiste autorite, kes otsustavad seda kasutada, poolt loodud tarkvara pakettidele - tavaliselt teekidele. Ka Teie võite käesolevat litsentsi kasutada, kuid soovitame Teil allpool toodud selgitustele tuginedes igal üksikjuhul enne hoolega mõelda, kas strateegiliselt on parem kasutada käesolevat litsentsi või tavalist Üldist Avalikku Litsentsi.
+
+Rääkides vabast tarkvarast peame silmas vabadust, mitte hinda. Üldised Avalikud Litsentsid on loodud selleks, et tagada Teile järgnevat: õigust levitada koopiaid vabast tarkvarast (soovi korral ka levitamise eest tasu võttes), tarkvara lähtetekstide kättesaadavust, õigust tarkvara muuta või kasutada tarkvara osi uute vaba tarkvaratoodete loomisel ning kindlustada, et Te olete teadlik eelpoolnimetatud õigustest.
+
+Teie õiguste tagamiseks on vaja rakendada mõningaid piiranguid, et levitajad ei saaks Teilt neid õigusi ära võtta või nõuda nendest loobumist. Tarkvara muutmisel või selle koopiate levitamisel kätkevad need piirangud Teie jaoks teatud kohustusi.
+
+Näiteks levitades teegi koopiaid, kas tasuta või levitamise eest tasu võttes, peate Te saajatele andma kõik need õigused, mis meie Teile andsime. Te peate kindlustama, et ka nemad saavad või võivad soovi korral saada lähteteksti.
+
+Kui Te lingite teegiga muud koodi, peate andma saajatele ka täielikud objektfailid, et nad saaksid pärast muudatuste tegemist teegis ja selle uuesti kompileerimist neid uuesti teegiga linkida. Ning Te peate neid teavitama käesoleva Litsentsi tingimustest, et nad teaksid oma õigusi.
+
+Me kaitseme Teie õigusi kaheastmeliselt:
+
+1. anname teegile autoriõiguse, ja
+
+2. pakume Teile käesolevat litsentsi, mis annab Teile seadusliku õiguse kopeerida, levitada ja/või muuta teeki.
+
+Iga levitaja kaitsmiseks tahame me teha väga selgeks, et vabal teegil pole garantiid. Kui keegi teeki muudab ja edasi levitab, peavad selle saajad teadma, et nende omanduses pole originaal vältimaks teiste poolt põhjustatud probleemide mõju originaali autori mainele.
+
+Lõpuks, tarkvara patendid kujutavad pidevat ohtu mistahes vaba programmi olemasolule. Me soovime kindlustada, et ükski firma ei saaks efektiivselt piirata vaba programmi kasutajaid saades patendi omanikult piirava litsentsi. Seega - me nõuame, et mistahes patendi litsents, mis on saadud teegi versioonile, peab olema kooskõlas käesolevas litsentsis sätestatud täieliku kasutamisvabadusega.
+
+Enamus GNU tarkvara, kaasaarvatud mõned teegid, on kaitstud tavalise GNU Üldise Avaliku Litsentsiga. Käesolev litsents, GNU Vähem Üldine Avalik Litsents, kehtib teatud kindlatele teekidele ja on tavalisest Üldisest Avalikust Litsentsist küllaltki erinev. Me kasutame käesolevat litsentsi, et lubada mitte-vabade programmide linkimist nende teekidega.
+
+Kui programm on lingitud teegiga, kas staatiliselt või kasutades jagatud teeki, on nende kombinatsioon juriidilises mõistes ühendatud töö, algsest teegist tulenev. Tavaline Üldine Avalik Litsents lubab seega sellist linkimist ainult kui kogu kombinatsioon vastab selle vabaduse nõudele. Vähem Üldine Avalik Litsents lubab vabamalt muud koodi teegiga siduda.
+
+Me nimetame käesolevat litsentsi "Vähem" Üldiseks Avalikuks Litsentsiks, sest see teeb kasutaja vabaduse kaitsmiseks vähem kui tavaline Üldine Avalik Litsents. See annab teistele vaba tarkvara arendajatele ka vähem eeliseid konkureerimaks mitte-vabade programmidega. Nende puuduste tõttu kasutame me paljude teekide puhul tavalist Üldist Avalikku Litsentsi. Siiski annab Vähem Üldine Avalik Litsents teatud kindlates olukordades eeliseid.
+
+Näiteks võib harvadel juhtudel olla eriline vajadus julgustada teatud teegi võimalikult laia kasutamist, et see muutuks de-facto standardiks. Selle saavutamiseks peab mitte-vabadele programmidele lubama teegi kasutamist. Sagedamini juhtub, et vaba teek teeb ära sama töö kui laialdaselt kasutatavad mitte-vabad teegid. Sel juhul on vähe kasu vaba teegi kasutamise piiramisest ainult vabale tarkvarale ning me kasutame Vähem Üldist Avalikku Litsentsi .
+
+Teistel juhtudel võimaldab luba kasutada teatud teeki mitte-vabades programmides suuremal hulgal inimestel kasutada suurt hulka vaba tarkvara. Näiteks, luba kasutada GNU C teeki mitte-vabades programmides võimaldab suuremal hulgal inimestel kasutada kogu GNU operatsioonisüsteemi ning ka selle varianti, GNU/Linux operatsioonisüsteemi.
+
+Kuigi Vähem Üldine Avalik Litsents kaitseb vähem kasutaja vabadust, kindlustab see, et teegiga lingitud programmi kasutajal on vabadus ja vajalikud vahendid töötamaks programmiga kasutades teegi muudetud versiooni.
+
+Järgnevad kopeerimise, levitamise ja muutmise täpsed terminid ning tingimused.
+
+Pöörake tähelepanu erinevusele "teegil põhinev teos " ja "teeki kasutav teos" vahel. Esimene sisaldab teegist tuletatud koodi, teise peab teegiga ühendama, et töötada.
+
+Kopeerimise, levitamise ja muutmise terminid ja tingimused.
+
+0. Käesolev Litsentsileping kehtib iga tarkvara teegi või muu programmi puhul, mis sisaldab autoriõiguse omaniku või muu pädeva poole märget selle kohta, et antud programmi võib levitada vastavalt käesoleva Vähem Üldise Avaliku Litsentsi (edaspidi: käesolev Litsents) tingimustele. Iga litsentsiaat on edaspidi "Teie".
+
+"Teek" tähendab tarkvara funktsioonide kogumit ja/või andmeid, mis on ette valmistatud mugavaks linkimiseks rakendusprogrammidega (mis kasutavad neid funktsioone või andmeid), et luua käivitatavaid teoseid.
+
+Allpool viitab "Teek" igasugusele tarkvara teegile või teosele, mida levitatakse nende tingimuste kohaselt. "Teegil põhinev teos" tähendab kas Teeki või igasugust autoriõiguse kohaselt tuletatud teost: see tähendab, teost, mis sisaldab Teeki või osa sellest, kas originaalis või muudetuna ja/või otse teise keelde tõlgituna. (Nüüd ja edaspidi, tõlge kuulub piiranguteta mõiste "muutmine" alla.)
+
+Teose "Lähtekood" tähendab teose eelistatumat vormi, millesse muudatusi teha. Teegi täielik lähtekood tähendab kõikide moodulite, mida ta sisaldab, lähtekoode ja kõiki sellega seotud liidese definitsioonifaile ning skripte, mida kasutatakse teegi kompileerimise ja paigaldamise kontrollimiseks.
+
+Litsents ei laiene muudele tegevustele kui kopeerimine, levitamine ja muutmine; need ei ole Litsentsiga kaetud. Teeki kasutava programmiga töötamisel pole kitsendusi ja Programmi väljund on kaitstud vaid siis, kui selles sisaldub teos, mis põhineb Teegil (sõltumatuna sellest, et see on kirjutatud Teegi abil). Kas see on tõene, sõltub sellest mida Teek teeb ja mida Teeki kasutav programm teeb.
+
+1. Te võite kopeerida ja levitada sõnasõnalisi koopiaid Teegi täielikust lähtekoodist nii, nagu olete selle saanud, igas vormis, eeldusel, et Te avaldate arusaadavalt ja sobivalt igal koopial vastava autoriõiguse märke ja garantii välistamise märke: hoiate puutumatuna kõik märked, mis viitavad käesolevale Litsentsile ja igasugusele garantii puudumisele ning levitate Teeki koos käesoleva Litsentsi koopiaga.
+
+Te võite võtta tasu koopia füüsilise kättetoimetamise akti eest ning võite oma valiku kohaselt pakkuda tasu eest omapoolset garantiikaitset.
+
+2. Te võite muuta Teegi koopiat või koopiaid või ükskõik millist selle osa, luues nii Teegil põhineva teose ning kopeerida ja levitada selliseid muudatusi või teoseid vastavalt punkti 1 tingimustele, eeldades, et Te täidate kõik järgnevad tingimused:
+
+a) muudetud teos peab ise olema tarkvara teek.
+
+b) Te peate kaasama muudetud failile silmatorkavad märked, mis teatavad Teie poolt tehtud muudatused failides ja iga muudatuse kuupäeva.
+
+c) Te peate koge teose tasuta litsenseerima kõigile kolmandatele isikutele vastavalt käesoleva Litsentsi tingimustele.
+
+d) Kui muudetud teegi poolt pakutav teenus kasutab funktsiooni või andmeid, mille peab pakkuma rakendus, mis kasutab teenust, kuid mis ei ole selle teenuse väljakutsumise argumendiks, siis peate Te tegema kõik, et tagada teenuse töö ka juhul, kui rakendus vajalikku funktsiooni või andmeid ei paku ja teostab ükskõik millise osa oma otstarbest ning mis ka mõtet omab.
+
+(Näiteks teegis olev funktsioon ruutjuure arvutamiseks omab otstarvet, mis on täiesti sõltumatu rakendusest. Seega, alapunkt 2d nõuab, et iga rakenduse poolt pakutav funktsioon või andmekogum, mida see funktsioon kasutaks, poleks kohustuslik: kui rakendus neid funktsioone või andmeid ei paku, peab ruutjuure funktsioon ikkagi arvutama ruutjuurt.)
+
+Need nõuded kehtivad nii muudetud teosele kui ka tervikule. Kui eristatavad osad teosest ei ole tuletatud Teegist ja neid võib mõistlikult pidada iseseisvateks ja eraldi teosteks, siis käesolev Litsents ja selle tingimused ei kehti nende osade suhtes kui Te levitate neid kui eraldi teoseid. Aga kui Te levitate samu osasid osana tervikust, mis on Teegil põhinev teos, peab levitamine toimuma vastavalt käesoleva Litsentsi tingimustele, mille lubadused teistele litsensiaatidele laienevad kogu teosele ja seega igale osale, olenemata sellest, kes selle kirjutas. Seega pole käesoleva punkti eesmärk nõuda õigusi või vaidlustada Teie õigusi teosele, mille Te olete tervikuna loonud; pigem on eesmärk kasutada õigust suunata Teegil põhinevate teoste või ühisteoste levitamist.
+
+Lisaks, ainuüksi asjaolu, et ühtsesse levitamis- või säilitusvormi on liidetud teine teos, mis ei põhine Teegil, Teegiga (või Teegil põhineva teosega), ei muuda nimetatud teost käesoleva Litsentsi alla kuuluvaks.
+
+3. Te võite valida, et teatud Teegi koopiale kehtivad käesoleva Litsentsi asemel tavalise GNU Üldise Avaliku Litsentsi tingimused. Selleks peate Te muutma kõiki märkeid, mis viitavad käesolevale Litsentsile, nii et need viitaksid selle asemel tavalisele GNU Üldise Avaliku Litsentsi versioonile 2. (Kui ilmub uuem GNU Üldise Avaliku Litsentsi versioon kui praegune versioon 2, võite täpsustada selle versiooni kui soovite.) Ärge tehke neis märgetes muid muudatusi.
+
+Kui teatud koopiale on nimetatud muudatus tehtud, on see selle koopia suhtes pöördumatu, nii et tavaline GNU Üldine Avalik Litsents kehtib kõigi sellest koopiast tulenevate teoste ja järgnevate koopiate suhtes.
+
+See võimalus on kasulik, kui Te soovite kopeerida osa Teegi koodist programmi, mis pole Teek.
+
+4. Te võite Teeki kopeerida ja levitada (või punkti 2 kohaselt Teegi osa või Teegil põhinevat teost) objektkoodina või käivitataval kujul vastavalt punktide 1 ja 2 kohaselt eeldusel, et Te lisate sellele täieliku vastava masinloetava lähteteksti, mida peab levitama vastavalt punktides 1 ja 2 toodud tingimustele, vormis, mida kasutatakse valdavalt tarkvara vahendustegevuses.
+
+Kui objektkoodi levitamine toimub ligipääsu pakkumisega kopeerimiseks määratud kohas, siis ligipääsu pakkumine lähteteksti kopeerimiseks samast kohast loetakse võrdseks lähteteksti levitamisega, kuigi kolmandad osapooled pole kohustatud koos objektkoodiga lähteteksti kopeerima.
+
+5. Programmi, mis ei sisalda Teegi osa ega Teegist tuletatud teost, aga on loodud töötama koos Teegiga kompileerimise kaudu või lingitud sellega, kutsutakse "Teeki kasutavaks teoseks". Selline teos ei ole eraldiseisvana Teegist tuletatud teos ja ei ole seega käesoleva Litsentsiga kaetud.
+
+Siiski, "Teeki kasutava teose" Teegiga linkimine loob käivitatava vormi, mis on Teegist tuletatud (sest see sisaldab Teegi osi), mitte "Teeki kasutava teose". Käivitatav vorm on seega käesoleva Litsentsiga kaetud. Punktis 6 sätestatakse selliste käivitatavate vormide levitamise tingimused.
+
+Kui "Teeki kasutav teos" kasutab materjali Teegi osaks olevast päisefailist, võib teose objektkood olla Teegist tuletatud teos kuigi lähtekood seda pole. Kas see on tõene, on eriti tähtis, kui teost saab linkida ilma Teegita, või teos ise on Teek. Kas see on tõene, ei ole täpselt seadusega sätestatud.
+
+Kui selline objektfail kasutab ainult arvparameetreid, andmete struktuuri paigutust ja lisandeid, väikseid makrosid ja väikseid inline funktsioone (kümme märki või vähem pikad), siis pole objektfaili kasutamine piiratud, vaatamata sellele, et see on juriidiliselt tuletatud teos. (Käivitatavad failid, mis sisaldavad seda objektkoodi ja osi Teegist on ikkagi kaetud punktiga 6.)
+
+Vastasel juhul, kui teos tuleneb Teegist, võite Te levitada teose objektkoodi vastavalt punktis 6 toodud tingimustele. Iga käivitatav vorm, mis sisaldab teost, käib samuti punkti 6 alla, vaatamata sellele kas need on otseselt Teegiga seotud.
+
+6. Ülaltoodud punktide erandina võite Te kombineerida või linkida "Teeki kasutava teose" Teegiga, et luua teost, mis sisaldab Teegi osi, ning levitada seda teost vastavalt oma tingimustele, eeldusel, et tingimused lubavad teose muutmist kliendi soovil ning pöördprojekteerimist (reverse engineering) selliste muudatuste silumiseks.
+
+Te peate andma silmatorkavad märked igale Teeki kasutava teose koopiale, et selles on kasutatud Teeki ning et Teegi kasutamine on kaetud käesoleva Litsentsiga. Te peate pakkuma käesoleva Litsentsi koopiat. Kui teos kuvab käivitamisel autoriõiguse märked, peate Te lisama neile ka Teegi autoriõiguse märke ja viite, mis juhatab kasutaja käesoleva Litsentsi koopia juurde. Samuti peate Te tegema ühe järgmistest asjadest:
+
+a) Lisama teosele täieliku vastava masinloetava Teegi lähteteksti, kaasa arvatud muudatused, mida kasutati teoses (mida peab levitama vastavalt Punktidele 1 ja 2); ja, kui teos on Teegiga lingitud käivitatav vorm, koos täieliku masinloetava "Teeki kasutava teose" objektkoodiga ja/või lähtekoodiga, et kasutaja saaks muuta Teeki ja uuesti linkida, et valmistada muudetud käivitatavat vormi, mis sisaldab muudetud Teeki. (On arusaadav, et kasutaja, kes muudab Teegi definitsioonifailide sisu, ei ole tingimata võimeline rakendust uuesti kompileerima, et muudetud definitsioone kasutada.)
+
+b) Kasutama Teegiga linkimiseks sobivat jagatud mehanismi. Mehanism on sobiv kui see (1) kasutab käitusajal koopiat Teegist, mis juba on kasutaja arvutisüsteemis, mitte ei kopeeri teegi funktsioone käivitatavasse vormi, ja (2) töötab korralikult teegi muudetud variandiga, kui kasutaja selle installeerib, tingimusel, et muudetud variant on liides-ühilduv variandiga, millega teos tehti.
+
+c) Lisama teosele kirjaliku pakkumise, mis kehtib vähemalt 3 aastat, et anda samale kasutajale alapunktis 6a nimetatud materjalid, mitte kallimalt kui levitamise hinnaga.
+
+d) Kui teost levitatakse ligipääsu pakkumise teel koopiale määratud kohas, võrdub pakkumine ligipääsuga kopeerida ülalnimetatud materjalid samast kohast.
+
+e) Kontrollima, et kasutaja on juba saanud koopia nii nendest materjalidest või sa oled juba saatnud sellel kasutajale koopia.
+
+Käivitatava vormi jaoks peab "Teeki kasutava teose" nõutud vorm sisaldama andmeid ja utiliite, mis on vajalikud käivitatava vormi taasloomiseks. Siiski, erilise erandina, ei pea levitatavad materjalid sisaldama midagi (ei lähte- ega kahendvormis), mida tavaliselt levitatakse koos operatsioonisüsteemi põhiliste osadega (kompilaator, kernel jne.), millel käivitatav vorm töötab, välja arvatud juhul kui see osa käib käivitatava vormiga kaasas.
+
+Võib juhtuda, et see nõue läheb vastuollu teiste kaitstud teekide litsentsi piirangutega, mis tavaliselt ei käi operatsioonisüsteemiga kaasas. Selline vastuolu tähendab, et Te ei saa kasutada käivitatavas vormis, mida Te levitate, neid ja Teeki koos.
+
+7. Te võite panna teegi teenused, mis on Teegil põhinevad teosed, kõrvuti ühte teeki koos teiste teegi teenustega, mis ei ole kaetud käesoleva Litsentsiga, ja levitada sellist ühendatud teeki, tingimusel, et Teegil põhineva teose ja teiste teegi vahendite eraldi levitamine on lubatud ja et Te teete järgmised asjad:
+
+a) lisate ühendatud teegile koopia samast teosest, mis põhineb Teegil, mis ei ole ühendatud teiste Teegi vahenditega. Seda peab levitama vastavalt ülaltoodud punktidele.
+
+b) annate koos ühendatud teegiga silmatorkavad märked asjaolust, et osa sellest on Teegil põhinev teos, ja seletate kust leida sama teose mitte ühendatud vorm.
+
+8. Te ei tohi kopeerida, muuta, edasi litsentseerida, linkida või levitada Teeki teisiti kui käesolevas Litsentsis väljendatud. Iga katse kopeerida, muuta, edasi litsentseerida, linkida või levitada Teeki teisiti, on kehtetu ja lõpetab automaatselt Teie õigused vastavalt käesolevale Litsentsile. Siiski, osapoolte litsentse, kes on saanud koopiad või õigused Teilt vastavalt käesolevale Litsentsile, ei lõpetata nii kaua kui kõik osapooled täidavad täielikult kehtestatud tingimusi.
+
+9. Te ei pea käesolevat Litsentsi arvestama, kuna Te pole sellele alla kirjutanud. Siiski, miski muu ei anna Teile luba muuta või levitada Teeki või sellest tulenevaid teoseid. Need tegevused on keelatud seadusega kui Te käesoleva Litsentsiga ei arvesta. Seega, muutes või levitades Teeki (või teegil põhinevat teost) näitate Te seda tehes oma nõusolekut käesoleva Litsentsiga ning kõigi selle Teegi või teegil põhineva teose kopeerimise, levitamise või muutmise terminite ja tingimustega.
+
+10. Iga kord kui Te Teeki (või Teegil põhinevat teost) edasi levitate, saab vastuvõtja automaatselt originaallitsenstiaarilt litsentsi kopeerida, levitada, linkida või muuta Teeki vastavalt nendele terminitele ja tingimustele. Te ei tohi kohustada vastuvõtjat rohkem millekski temale siin antud õiguste kasutamisel. Te ei ole vastutav kolmandate poolte poolt kehtestatud tingimuste täitmise eest.
+
+11. Kui kohtulahendi või väidetava patendiõiguse rikkumise tagajärjel või mõnel muul põhjusel (mis ei piirdu patendiga seotud küsimustega) on Teile pandud kohustusi, mis on vastuolus käesoleva Litsentsi tingimustega, siis ei vabasta need Teid käesoleva Litsentsi tingimuste täitmisest. Kui Te ei suuda Teeki levitada, täites samaaegselt käesoleva Litsentsi tingimusi ja teisi kohustusi, siis ei tohi Te Teeki üldse levitada. Näiteks kui patendilitsents ei luba Teil litsentsitasuta Teeki edasi levitada neile, kes on saanud Teilt või Teie kaudu Teegi koopia, siis ainus võimalus täita nimetatud patendilitsentsi ja käesoleva Litsentsi tingimusi on loobuda Teegi levitamisest.
+
+Kui käesoleva punkti mõni osa osutub mingil asjaolul kehtetuks või mitterakendatavaks, siis käesoleva punkti ülejäänud osa loetakse rakendatavaks ja punkt tervikuna loetakse rakendatavaks ülejäänud tingimustel.
+
+Käesoleva punkti eesmärk ei ole kellegi ajendamine patendi- või muude õiguste rikkumiseks või nende kehtivuse vaidlustamiseks; käesoleva punkti ainus eesmärk on vaba tarkvara levitamise süsteemi terviklikkuse kaitsmine, mida kasutavad avalike litsentside kasutajad. Paljud isikud on andnud suure panuse tarkvara laiale sektorile, mida levitatakse läbi nimetatud süsteemi usaldades järjekindlat süsteemi rakendumist; autor/annetaja on otsustaja, kas ta soovib tarkvara levitada mõne teise süsteemi kaudu ja litsenstiaat ei saa seda valikut mõjutada.
+
+Selle punkti eesmärk on täpselt selgitada, mida soovitakse käesoleva Litsentsi ülejäänud osaga saavutada.
+
+12. Kui Teegi levitamist ja/või kasutamist piiratakse mõnedes riikides kas patentide või autoriõigusega, võib autoriõiguse omanik, kes on Teegi litsenseerinud, lisada kindla geograafilise piirangu, jättes nimekirjast välja mainitud riigid, et levitamine oleks lubatud vaid nimekirjas toodud riikides või riikide vahel. Nimetatud juhul Litsents liitub piiranguga, nagu see on ära toodud käesoleva Litsentsi põhiosas.
+
+13. Free Software Foundation võib aeg-ajalt välja anda ümbertöötatud ja/või uusi versioone Vähem Üldisest Avalikust Litsentsist. Need uued versioonid on käesoleva Litsentsi versiooniga sarnase sisuga, kuid võivad erineda detailides, osundades uusi probleeme või huviobjekte.
+
+Igale versioonile antakse unikaalne versiooninumber. Kui Teegis tuuakse ära selle kohta kehtiva käesoleva litsentsi versiooninumber ja lisatakse märge "kõik hilisemad versioonid", siis on Teil võimalik valida, kas järgida selle või ükskõik millise hilisema Free Software Foundation'i poolt avaldatava versiooni tingimusi. Kui Teek ei täpsusta käesoleva litsentsi versiooninumbrit, on Teil võimalus valida ükskõik milline Free Software Foundation'i poolt avaldatud käesoleva Litsentsi versioon.
+
+14. Kui Te soovite Teegi osi liita teiste vabade teekidega, mille levitamise tingimused on erinevad, siis kirjutage loa saamiseks autorile. Tarkvara puhul, mis on autoriõigusega kaitstud Free Software Foundation'i poolt, kontakteeruge Free Software Foundation'iga, mõnikord me teeme erandeid. Meie otsuse määravad kaks eesmärki: säilitada vaba staatus meie vaba tarkvara igasugustele derivaatidele ja edendada tarkvara jagamist ning taaskasutamist üldiselt.
+
+GARANTII PUUDUMINE
+
+15. KUNA PROGRAMM ON LITSENSEERITUD TASUTA, PUUDUB TEEGIL IGASUGUNE GARANTII ULATUSENI, MIDA LUBAB RAKENDATAV SEADUS. KUI KIRJALIKULT POLE TEISITI SÄTESTATUD, SIIS AUTORIÕIGUSE OMANIKUD JA/VÕI MUUD OSAPOOLED PAKUVAD TEEKI "NII, NAGU TA ON" ILMA IGASUGUSE VÄLJENDATUD VÕI OLETATAVA GARANTIITA, KAASA ARVATUD, KUID MITTE AINULT, KESKMISE/TAVALISE KVALITEEDI JA MINGILE KINDLALE EESMÄRGILE SOBIVUSE GARANTIITA. KOGU TEEGI KVALITEEDI JA TOIMIMISE RISK LANGEB TEILE. KUI TEEK ON PUUDULIK, KANNATE TEIE KÕIK TEENINDUSE, PARANDUSE VÕI TAASTAMISE KULUD.
+
+16. MITTE MINGIL JUHUL, VÄLJA ARVATUD SIIS, KUI SEDA NÕUAB RAKENDATAV SEADUS VÕI KIRJALIKULT ON TEISITI KOKKU LEPITUD, POLE ÜKSKI AUTORIÕIGUSE OMANIK VÕI KOLMAS OSAPOOL, KES VÕIB MUUTA JA/VÕI LEVITADA TEEKI VASTAVALT ÜLALPOOL TOODUD TINGIMUSTELE, TEIE EES VASTUTAV KAHJUSTUSTE EEST, KAASA ARVATUD IGASUGUSED ÜLDISED, SPETSIIFILISED, JUHUSLIKUD VÕI TAGAJÄRJEL TEKKINUD KAHJUD, MIS TULENEVAD KAS TEEGI KASUTAMISEST VÕI VÕIMATUSEST TEEKI KASUTADA (KAASA ARVATUD, KUID MITTE AINULT, TEIE VÕI KOLMANDATE OSAPOOLTE ANDMETE KADUMINE VÕI ANDMETE MUUTMINE VÕI TEEGI VÕIMETUS TÖÖTADA KOOS MISTAHES MUU TARKVARAGA), ISEGI SIIS, KUI VALDAJAT VÕI MUUD OSAPOOLT ON TEAVITATUD SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST.
+
+TERMINITE JA TINGIMUSTE LÕPP.
+
+Kuidas rakendada oma uutele teekidele neid termineid ja tingimusi?
+
+Kui Te loote uue teegi ja soovite, et see olekas avalikkusele võimalikult kasulik, soovitame selle muuta vabaks tarkvaraks, et igaüks saaks seda edasi levitada ja muuta. Te võite seda teha lubades edasi levitamist vastavalt käesolevatele tingimustele (või vastavalt tavalise Üldise Avaliku Litsentsi tingimustele).
+
+Et rakendada neid tingimusi, lisage teegile järgmised märkused. Kõige kindlam on lisada need märked iga lähtefaili algusse, et võimalikult efektiivselt teatada garantii puudumisest: igal failil peaks olema vähemalt üks "autoriõiguse" rida ja viide kohale, kust võib leida tervikliku märkuse.
+
+üks rida teegi nime jaoks ja mida see teeb
+
+Copyright (C) aasta autori nimi
+
+Käesolev teek on vaba tarkvara. Te võite seda edasi levitada ja/või muuta vastavalt GNU Vähem Üldise Avaliku Litsentsi tingimustele, nagu need on Vaba Tarkvara Fondi poolt avaldatud; kas Litsentsi versioon number 2.1 või (vastavalt Teie valikule) ükskõik milline hilisem versioon.
+
+Seda teeki levitatakse lootuses, et see on kasulik, kuid ILMA IGASUGUSE GARANTIITA; isegi KESKMISE/TAVALISE KVALITEEDI GARANTIITA või SOBIVUSELE TEATUD KINDLAKS EESMÄRGIKS. Üksikasjalise info saamiseks vaata GNU Üldist Vähem Avalikku Litsentsi.
+
+Te peaks olema saanud GNU Üldise Vähem Avaliku Litsentsi koopia koos selle teegiga, kui ei, siis kontakteeruge Free Software Foundation'iga, 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA
+
+Samuti lisage informatsioon, kuidas Teiega kontakteeruda kas posti või meili teel.
+
+Te peaksite laskma oma tööandjal (kui te töötate programmeerijana), või koolil alla kirjutada autoriõiguslike pretensioonide loobumise kohta käivale dokumendile. Siin on näidis, muutke ise nimed:
+
+Yoyodyne, Inc., loobub kõigist autoriõigustest teegile "Frob", mille on kirjutanud James Random Hacker.
+
+allkiri, 1 April 1990
+
+Ty Coon, President of Vice
+
+----------------------------------------------
+
+GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE
+
+Version 2.1, February 1999
+
+
+Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.
+59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
+Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
+of this license document, but changing it is not allowed.
+
+[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts
+ as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence
+ the version number 2.1.]
+Preamble
+
+The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users.
+
+This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages--typically libraries--of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.
+
+When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.
+
+To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it.
+
+For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights.
+
+We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.
+
+To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced by others.
+
+Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license.
+
+Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs.
+
+When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.
+
+We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.
+
+For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public License.
+
+In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.
+
+Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library.
+
+The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.
+
+TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
+
+0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".
+
+A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) to form executables.
+
+The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".)
+
+"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.
+
+Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.
+
+1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.
+
+You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.
+
+2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
+
+a) The modified work must itself be a software library.
+b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
+c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License.
+d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.
+
+(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must still compute square roots.)
+
+These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.
+
+Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library.
+
+In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.
+
+3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices.
+
+Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.
+
+This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.
+
+4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.
+
+If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.
+
+5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.
+
+However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.
+
+When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.
+
+If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.)
+
+Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.
+
+6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the Library" with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse engineering for debugging such modifications.
+
+You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:
+
+a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable "work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)
+b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user's computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the work was made with.
+c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.
+d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials from the same place.
+e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy.
+
+For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.
+
+It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.
+
+7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:
+
+a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.
+b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.
+
+8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
+
+9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on it.
+
+10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.
+
+11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.
+
+If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.
+
+It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.
+
+This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.
+
+12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.
+
+13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.
+
+Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.
+
+14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.
+
+NO WARRANTY
+
+15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
+
+16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
+
+END OF TERMS AND CONDITIONS
+How to Apply These Terms to Your New Libraries
+
+If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).
+
+To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.
+
+
+one line to give the library's name and an idea of what it does.
+Copyright (C) year name of author
+
+This library is free software; you can redistribute it and/or
+modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
+License as published by the Free Software Foundation; either
+version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
+
+This library is distributed in the hope that it will be useful,
+but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
+MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
+Lesser General Public License for more details.
+
+You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
+License along with this library; if not, write to the Free Software
+Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
+
+Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
+
+You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names:
+
+
+Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in
+the library `Frob' (a library for tweaking knobs) written
+by James Random Hacker.
+
+signature of Ty Coon, 1 April 1990
+Ty Coon, President of Vice
+
+That's all there is to it! \ No newline at end of file
diff --git a/et_EE/README_hyph_et_EE.txt b/et_EE/README_hyph_et_EE.txt
new file mode 100644
index 0000000..854c053
--- /dev/null
+++ b/et_EE/README_hyph_et_EE.txt
@@ -0,0 +1,408 @@
+Eesti keele poolitamist kirjeldav fail OpenOffice.org jaoks
+Estonian hyphenation for OpenOffice.org
+==================================================
+versioon 1.0 /version 1.0
+juuni 2004 / June 2004
+
+1. Üldist / General
+-------------------
+
+Käesolev poolitusfail on mõeldud OpenOffice.org tarbeks.
+Sõnastiku paigaldamiseks tuleb tegutseda vastavalt OpenOffice.org käsiraamatus toodud
+juhistele.
+README käesoleva versiooni on koostanud ja poolitusfaili pakendanud Ain Vagula
+(vagula@openoffice.org)
+
+This hyphenation file is created for OpenOffice.org.
+To install the hyphenation file refer to the OpenOffice.orgOnline Help.
+Current version of README is written and packages are made by Ain Vagula
+(vagula@openoffice.org)
+
+2. Autorid ja litsentsid / Authors and licenses
+-----------------------------------------------
+
+Poolitusfaili on OpenOffice.org jaoks kohandanud Jaak Pruulmann (jjpp@meso.ee,
+http://www.meso.ee/~jjpp/speller/ ), kes on oma töö pannud GNU LGPL-i (GNU Vähem Üldine
+Avalik Litsents) alla.
+Kasutatud on Enn Saare (saar@aai.ee) poolt koostatud LaTeX-i poolitusfaili. Enn Saar on
+allkirjastanud JCA (Joint Copyright Agreement), mis lubab tema tööd OpenOffice.org
+koosseisus kasutada.
+Originaalfail on saadaval asukohas: http://www.cs.ut.ee/~tqnu/eehyph.tex ja selle päises on ka viide LPPL litsentsile.
+
+Hyphenation file is adapted to OpenOffice.org by Jaak Pruulmann (jjpp@meso.ee,
+http://www.meso.ee/~jjpp/speller/ ) on the base of the LaTeX hyphenation file created by Enn
+Saar (saar@aai.ee), who has signed the JCA (Joint Copyright Agreement) allowing to use
+his work for OpenOffice.org. The original file is available at address http://www.cs.ut.ee/~tqnu/eehyph.tex and in the heading of the file it is written that this file is licensed under LPPL.
+The work of Jaak Pruulmann is licensed under LGPL (GNU Lesser General Public License).
+
+-----------------------------------
+
+GNU Vähem Üldine Avalik Litsents
+
+Versioon number 2.1, Veebruar 1999
+
+Autoriõigus (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.
+
+59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
+
+Igaüks võib käesolevast dokumendist valmistada koopiaid ning valmistatud koopiaid levitada tingimusel, et need koopiad vastavad originaaldokumendile sõnasõnalt.
+
+[See on GNU Vähem Üldise Avaliku Litsentsi esimene avaldatud versioon. See on ka GNU Üldise Avaliku Litsentsi versiooni 2 järeltulija, seega on versiooni number 2.1.]
+
+Eessõna
+
+Enamik tarkvara litsentse on loodud selleks, et võtta Teilt õigus tarkvara jagada ja muuta.
+
+Vastukaaluks on GNU Üldine Avalik Litsents mõeldud selleks, et tagada Teile vabadus jagada ja muuta vaba tarkvara - kindlustada, et tarkvara oleks vaba kõigile selle kasutajatele.
+
+Käesolev, Vähem Üldine Avalik Litsents, kehtib mõnele spetsiaalse suunitlusega Free Software Foundation'i ja teiste autorite, kes otsustavad seda kasutada, poolt loodud tarkvara pakettidele - tavaliselt teekidele. Ka Teie võite käesolevat litsentsi kasutada, kuid soovitame Teil allpool toodud selgitustele tuginedes igal üksikjuhul enne hoolega mõelda, kas strateegiliselt on parem kasutada käesolevat litsentsi või tavalist Üldist Avalikku Litsentsi.
+
+Rääkides vabast tarkvarast peame silmas vabadust, mitte hinda. Üldised Avalikud Litsentsid on loodud selleks, et tagada Teile järgnevat: õigust levitada koopiaid vabast tarkvarast (soovi korral ka levitamise eest tasu võttes), tarkvara lähtetekstide kättesaadavust, õigust tarkvara muuta või kasutada tarkvara osi uute vaba tarkvaratoodete loomisel ning kindlustada, et Te olete teadlik eelpoolnimetatud õigustest.
+
+Teie õiguste tagamiseks on vaja rakendada mõningaid piiranguid, et levitajad ei saaks Teilt neid õigusi ära võtta või nõuda nendest loobumist. Tarkvara muutmisel või selle koopiate levitamisel kätkevad need piirangud Teie jaoks teatud kohustusi.
+
+Näiteks levitades teegi koopiaid, kas tasuta või levitamise eest tasu võttes, peate Te saajatele andma kõik need õigused, mis meie Teile andsime. Te peate kindlustama, et ka nemad saavad või võivad soovi korral saada lähteteksti.
+
+Kui Te lingite teegiga muud koodi, peate andma saajatele ka täielikud objektfailid, et nad saaksid pärast muudatuste tegemist teegis ja selle uuesti kompileerimist neid uuesti teegiga linkida. Ning Te peate neid teavitama käesoleva Litsentsi tingimustest, et nad teaksid oma õigusi.
+
+Me kaitseme Teie õigusi kaheastmeliselt:
+
+1. anname teegile autoriõiguse, ja
+
+2. pakume Teile käesolevat litsentsi, mis annab Teile seadusliku õiguse kopeerida, levitada ja/või muuta teeki.
+
+Iga levitaja kaitsmiseks tahame me teha väga selgeks, et vabal teegil pole garantiid. Kui keegi teeki muudab ja edasi levitab, peavad selle saajad teadma, et nende omanduses pole originaal vältimaks teiste poolt põhjustatud probleemide mõju originaali autori mainele.
+
+Lõpuks, tarkvara patendid kujutavad pidevat ohtu mistahes vaba programmi olemasolule. Me soovime kindlustada, et ükski firma ei saaks efektiivselt piirata vaba programmi kasutajaid saades patendi omanikult piirava litsentsi. Seega - me nõuame, et mistahes patendi litsents, mis on saadud teegi versioonile, peab olema kooskõlas käesolevas litsentsis sätestatud täieliku kasutamisvabadusega.
+
+Enamus GNU tarkvara, kaasaarvatud mõned teegid, on kaitstud tavalise GNU Üldise Avaliku Litsentsiga. Käesolev litsents, GNU Vähem Üldine Avalik Litsents, kehtib teatud kindlatele teekidele ja on tavalisest Üldisest Avalikust Litsentsist küllaltki erinev. Me kasutame käesolevat litsentsi, et lubada mitte-vabade programmide linkimist nende teekidega.
+
+Kui programm on lingitud teegiga, kas staatiliselt või kasutades jagatud teeki, on nende kombinatsioon juriidilises mõistes ühendatud töö, algsest teegist tulenev. Tavaline Üldine Avalik Litsents lubab seega sellist linkimist ainult kui kogu kombinatsioon vastab selle vabaduse nõudele. Vähem Üldine Avalik Litsents lubab vabamalt muud koodi teegiga siduda.
+
+Me nimetame käesolevat litsentsi "Vähem" Üldiseks Avalikuks Litsentsiks, sest see teeb kasutaja vabaduse kaitsmiseks vähem kui tavaline Üldine Avalik Litsents. See annab teistele vaba tarkvara arendajatele ka vähem eeliseid konkureerimaks mitte-vabade programmidega. Nende puuduste tõttu kasutame me paljude teekide puhul tavalist Üldist Avalikku Litsentsi. Siiski annab Vähem Üldine Avalik Litsents teatud kindlates olukordades eeliseid.
+
+Näiteks võib harvadel juhtudel olla eriline vajadus julgustada teatud teegi võimalikult laia kasutamist, et see muutuks de-facto standardiks. Selle saavutamiseks peab mitte-vabadele programmidele lubama teegi kasutamist. Sagedamini juhtub, et vaba teek teeb ära sama töö kui laialdaselt kasutatavad mitte-vabad teegid. Sel juhul on vähe kasu vaba teegi kasutamise piiramisest ainult vabale tarkvarale ning me kasutame Vähem Üldist Avalikku Litsentsi .
+
+Teistel juhtudel võimaldab luba kasutada teatud teeki mitte-vabades programmides suuremal hulgal inimestel kasutada suurt hulka vaba tarkvara. Näiteks, luba kasutada GNU C teeki mitte-vabades programmides võimaldab suuremal hulgal inimestel kasutada kogu GNU operatsioonisüsteemi ning ka selle varianti, GNU/Linux operatsioonisüsteemi.
+
+Kuigi Vähem Üldine Avalik Litsents kaitseb vähem kasutaja vabadust, kindlustab see, et teegiga lingitud programmi kasutajal on vabadus ja vajalikud vahendid töötamaks programmiga kasutades teegi muudetud versiooni.
+
+Järgnevad kopeerimise, levitamise ja muutmise täpsed terminid ning tingimused.
+
+Pöörake tähelepanu erinevusele "teegil põhinev teos " ja "teeki kasutav teos" vahel. Esimene sisaldab teegist tuletatud koodi, teise peab teegiga ühendama, et töötada.
+
+Kopeerimise, levitamise ja muutmise terminid ja tingimused.
+
+0. Käesolev Litsentsileping kehtib iga tarkvara teegi või muu programmi puhul, mis sisaldab autoriõiguse omaniku või muu pädeva poole märget selle kohta, et antud programmi võib levitada vastavalt käesoleva Vähem Üldise Avaliku Litsentsi (edaspidi: käesolev Litsents) tingimustele. Iga litsentsiaat on edaspidi "Teie".
+
+"Teek" tähendab tarkvara funktsioonide kogumit ja/või andmeid, mis on ette valmistatud mugavaks linkimiseks rakendusprogrammidega (mis kasutavad neid funktsioone või andmeid), et luua käivitatavaid teoseid.
+
+Allpool viitab "Teek" igasugusele tarkvara teegile või teosele, mida levitatakse nende tingimuste kohaselt. "Teegil põhinev teos" tähendab kas Teeki või igasugust autoriõiguse kohaselt tuletatud teost: see tähendab, teost, mis sisaldab Teeki või osa sellest, kas originaalis või muudetuna ja/või otse teise keelde tõlgituna. (Nüüd ja edaspidi, tõlge kuulub piiranguteta mõiste "muutmine" alla.)
+
+Teose "Lähtekood" tähendab teose eelistatumat vormi, millesse muudatusi teha. Teegi täielik lähtekood tähendab kõikide moodulite, mida ta sisaldab, lähtekoode ja kõiki sellega seotud liidese definitsioonifaile ning skripte, mida kasutatakse teegi kompileerimise ja paigaldamise kontrollimiseks.
+
+Litsents ei laiene muudele tegevustele kui kopeerimine, levitamine ja muutmine; need ei ole Litsentsiga kaetud. Teeki kasutava programmiga töötamisel pole kitsendusi ja Programmi väljund on kaitstud vaid siis, kui selles sisaldub teos, mis põhineb Teegil (sõltumatuna sellest, et see on kirjutatud Teegi abil). Kas see on tõene, sõltub sellest mida Teek teeb ja mida Teeki kasutav programm teeb.
+
+1. Te võite kopeerida ja levitada sõnasõnalisi koopiaid Teegi täielikust lähtekoodist nii, nagu olete selle saanud, igas vormis, eeldusel, et Te avaldate arusaadavalt ja sobivalt igal koopial vastava autoriõiguse märke ja garantii välistamise märke: hoiate puutumatuna kõik märked, mis viitavad käesolevale Litsentsile ja igasugusele garantii puudumisele ning levitate Teeki koos käesoleva Litsentsi koopiaga.
+
+Te võite võtta tasu koopia füüsilise kättetoimetamise akti eest ning võite oma valiku kohaselt pakkuda tasu eest omapoolset garantiikaitset.
+
+2. Te võite muuta Teegi koopiat või koopiaid või ükskõik millist selle osa, luues nii Teegil põhineva teose ning kopeerida ja levitada selliseid muudatusi või teoseid vastavalt punkti 1 tingimustele, eeldades, et Te täidate kõik järgnevad tingimused:
+
+a) muudetud teos peab ise olema tarkvara teek.
+
+b) Te peate kaasama muudetud failile silmatorkavad märked, mis teatavad Teie poolt tehtud muudatused failides ja iga muudatuse kuupäeva.
+
+c) Te peate koge teose tasuta litsenseerima kõigile kolmandatele isikutele vastavalt käesoleva Litsentsi tingimustele.
+
+d) Kui muudetud teegi poolt pakutav teenus kasutab funktsiooni või andmeid, mille peab pakkuma rakendus, mis kasutab teenust, kuid mis ei ole selle teenuse väljakutsumise argumendiks, siis peate Te tegema kõik, et tagada teenuse töö ka juhul, kui rakendus vajalikku funktsiooni või andmeid ei paku ja teostab ükskõik millise osa oma otstarbest ning mis ka mõtet omab.
+
+(Näiteks teegis olev funktsioon ruutjuure arvutamiseks omab otstarvet, mis on täiesti sõltumatu rakendusest. Seega, alapunkt 2d nõuab, et iga rakenduse poolt pakutav funktsioon või andmekogum, mida see funktsioon kasutaks, poleks kohustuslik: kui rakendus neid funktsioone või andmeid ei paku, peab ruutjuure funktsioon ikkagi arvutama ruutjuurt.)
+
+Need nõuded kehtivad nii muudetud teosele kui ka tervikule. Kui eristatavad osad teosest ei ole tuletatud Teegist ja neid võib mõistlikult pidada iseseisvateks ja eraldi teosteks, siis käesolev Litsents ja selle tingimused ei kehti nende osade suhtes kui Te levitate neid kui eraldi teoseid. Aga kui Te levitate samu osasid osana tervikust, mis on Teegil põhinev teos, peab levitamine toimuma vastavalt käesoleva Litsentsi tingimustele, mille lubadused teistele litsensiaatidele laienevad kogu teosele ja seega igale osale, olenemata sellest, kes selle kirjutas. Seega pole käesoleva punkti eesmärk nõuda õigusi või vaidlustada Teie õigusi teosele, mille Te olete tervikuna loonud; pigem on eesmärk kasutada õigust suunata Teegil põhinevate teoste või ühisteoste levitamist.
+
+Lisaks, ainuüksi asjaolu, et ühtsesse levitamis- või säilitusvormi on liidetud teine teos, mis ei põhine Teegil, Teegiga (või Teegil põhineva teosega), ei muuda nimetatud teost käesoleva Litsentsi alla kuuluvaks.
+
+3. Te võite valida, et teatud Teegi koopiale kehtivad käesoleva Litsentsi asemel tavalise GNU Üldise Avaliku Litsentsi tingimused. Selleks peate Te muutma kõiki märkeid, mis viitavad käesolevale Litsentsile, nii et need viitaksid selle asemel tavalisele GNU Üldise Avaliku Litsentsi versioonile 2. (Kui ilmub uuem GNU Üldise Avaliku Litsentsi versioon kui praegune versioon 2, võite täpsustada selle versiooni kui soovite.) Ärge tehke neis märgetes muid muudatusi.
+
+Kui teatud koopiale on nimetatud muudatus tehtud, on see selle koopia suhtes pöördumatu, nii et tavaline GNU Üldine Avalik Litsents kehtib kõigi sellest koopiast tulenevate teoste ja järgnevate koopiate suhtes.
+
+See võimalus on kasulik, kui Te soovite kopeerida osa Teegi koodist programmi, mis pole Teek.
+
+4. Te võite Teeki kopeerida ja levitada (või punkti 2 kohaselt Teegi osa või Teegil põhinevat teost) objektkoodina või käivitataval kujul vastavalt punktide 1 ja 2 kohaselt eeldusel, et Te lisate sellele täieliku vastava masinloetava lähteteksti, mida peab levitama vastavalt punktides 1 ja 2 toodud tingimustele, vormis, mida kasutatakse valdavalt tarkvara vahendustegevuses.
+
+Kui objektkoodi levitamine toimub ligipääsu pakkumisega kopeerimiseks määratud kohas, siis ligipääsu pakkumine lähteteksti kopeerimiseks samast kohast loetakse võrdseks lähteteksti levitamisega, kuigi kolmandad osapooled pole kohustatud koos objektkoodiga lähteteksti kopeerima.
+
+5. Programmi, mis ei sisalda Teegi osa ega Teegist tuletatud teost, aga on loodud töötama koos Teegiga kompileerimise kaudu või lingitud sellega, kutsutakse "Teeki kasutavaks teoseks". Selline teos ei ole eraldiseisvana Teegist tuletatud teos ja ei ole seega käesoleva Litsentsiga kaetud.
+
+Siiski, "Teeki kasutava teose" Teegiga linkimine loob käivitatava vormi, mis on Teegist tuletatud (sest see sisaldab Teegi osi), mitte "Teeki kasutava teose". Käivitatav vorm on seega käesoleva Litsentsiga kaetud. Punktis 6 sätestatakse selliste käivitatavate vormide levitamise tingimused.
+
+Kui "Teeki kasutav teos" kasutab materjali Teegi osaks olevast päisefailist, võib teose objektkood olla Teegist tuletatud teos kuigi lähtekood seda pole. Kas see on tõene, on eriti tähtis, kui teost saab linkida ilma Teegita, või teos ise on Teek. Kas see on tõene, ei ole täpselt seadusega sätestatud.
+
+Kui selline objektfail kasutab ainult arvparameetreid, andmete struktuuri paigutust ja lisandeid, väikseid makrosid ja väikseid inline funktsioone (kümme märki või vähem pikad), siis pole objektfaili kasutamine piiratud, vaatamata sellele, et see on juriidiliselt tuletatud teos. (Käivitatavad failid, mis sisaldavad seda objektkoodi ja osi Teegist on ikkagi kaetud punktiga 6.)
+
+Vastasel juhul, kui teos tuleneb Teegist, võite Te levitada teose objektkoodi vastavalt punktis 6 toodud tingimustele. Iga käivitatav vorm, mis sisaldab teost, käib samuti punkti 6 alla, vaatamata sellele kas need on otseselt Teegiga seotud.
+
+6. Ülaltoodud punktide erandina võite Te kombineerida või linkida "Teeki kasutava teose" Teegiga, et luua teost, mis sisaldab Teegi osi, ning levitada seda teost vastavalt oma tingimustele, eeldusel, et tingimused lubavad teose muutmist kliendi soovil ning pöördprojekteerimist (reverse engineering) selliste muudatuste silumiseks.
+
+Te peate andma silmatorkavad märked igale Teeki kasutava teose koopiale, et selles on kasutatud Teeki ning et Teegi kasutamine on kaetud käesoleva Litsentsiga. Te peate pakkuma käesoleva Litsentsi koopiat. Kui teos kuvab käivitamisel autoriõiguse märked, peate Te lisama neile ka Teegi autoriõiguse märke ja viite, mis juhatab kasutaja käesoleva Litsentsi koopia juurde. Samuti peate Te tegema ühe järgmistest asjadest:
+
+a) Lisama teosele täieliku vastava masinloetava Teegi lähteteksti, kaasa arvatud muudatused, mida kasutati teoses (mida peab levitama vastavalt Punktidele 1 ja 2); ja, kui teos on Teegiga lingitud käivitatav vorm, koos täieliku masinloetava "Teeki kasutava teose" objektkoodiga ja/või lähtekoodiga, et kasutaja saaks muuta Teeki ja uuesti linkida, et valmistada muudetud käivitatavat vormi, mis sisaldab muudetud Teeki. (On arusaadav, et kasutaja, kes muudab Teegi definitsioonifailide sisu, ei ole tingimata võimeline rakendust uuesti kompileerima, et muudetud definitsioone kasutada.)
+
+b) Kasutama Teegiga linkimiseks sobivat jagatud mehanismi. Mehanism on sobiv kui see (1) kasutab käitusajal koopiat Teegist, mis juba on kasutaja arvutisüsteemis, mitte ei kopeeri teegi funktsioone käivitatavasse vormi, ja (2) töötab korralikult teegi muudetud variandiga, kui kasutaja selle installeerib, tingimusel, et muudetud variant on liides-ühilduv variandiga, millega teos tehti.
+
+c) Lisama teosele kirjaliku pakkumise, mis kehtib vähemalt 3 aastat, et anda samale kasutajale alapunktis 6a nimetatud materjalid, mitte kallimalt kui levitamise hinnaga.
+
+d) Kui teost levitatakse ligipääsu pakkumise teel koopiale määratud kohas, võrdub pakkumine ligipääsuga kopeerida ülalnimetatud materjalid samast kohast.
+
+e) Kontrollima, et kasutaja on juba saanud koopia nii nendest materjalidest või sa oled juba saatnud sellel kasutajale koopia.
+
+Käivitatava vormi jaoks peab "Teeki kasutava teose" nõutud vorm sisaldama andmeid ja utiliite, mis on vajalikud käivitatava vormi taasloomiseks. Siiski, erilise erandina, ei pea levitatavad materjalid sisaldama midagi (ei lähte- ega kahendvormis), mida tavaliselt levitatakse koos operatsioonisüsteemi põhiliste osadega (kompilaator, kernel jne.), millel käivitatav vorm töötab, välja arvatud juhul kui see osa käib käivitatava vormiga kaasas.
+
+Võib juhtuda, et see nõue läheb vastuollu teiste kaitstud teekide litsentsi piirangutega, mis tavaliselt ei käi operatsioonisüsteemiga kaasas. Selline vastuolu tähendab, et Te ei saa kasutada käivitatavas vormis, mida Te levitate, neid ja Teeki koos.
+
+7. Te võite panna teegi teenused, mis on Teegil põhinevad teosed, kõrvuti ühte teeki koos teiste teegi teenustega, mis ei ole kaetud käesoleva Litsentsiga, ja levitada sellist ühendatud teeki, tingimusel, et Teegil põhineva teose ja teiste teegi vahendite eraldi levitamine on lubatud ja et Te teete järgmised asjad:
+
+a) lisate ühendatud teegile koopia samast teosest, mis põhineb Teegil, mis ei ole ühendatud teiste Teegi vahenditega. Seda peab levitama vastavalt ülaltoodud punktidele.
+
+b) annate koos ühendatud teegiga silmatorkavad märked asjaolust, et osa sellest on Teegil põhinev teos, ja seletate kust leida sama teose mitte ühendatud vorm.
+
+8. Te ei tohi kopeerida, muuta, edasi litsentseerida, linkida või levitada Teeki teisiti kui käesolevas Litsentsis väljendatud. Iga katse kopeerida, muuta, edasi litsentseerida, linkida või levitada Teeki teisiti, on kehtetu ja lõpetab automaatselt Teie õigused vastavalt käesolevale Litsentsile. Siiski, osapoolte litsentse, kes on saanud koopiad või õigused Teilt vastavalt käesolevale Litsentsile, ei lõpetata nii kaua kui kõik osapooled täidavad täielikult kehtestatud tingimusi.
+
+9. Te ei pea käesolevat Litsentsi arvestama, kuna Te pole sellele alla kirjutanud. Siiski, miski muu ei anna Teile luba muuta või levitada Teeki või sellest tulenevaid teoseid. Need tegevused on keelatud seadusega kui Te käesoleva Litsentsiga ei arvesta. Seega, muutes või levitades Teeki (või teegil põhinevat teost) näitate Te seda tehes oma nõusolekut käesoleva Litsentsiga ning kõigi selle Teegi või teegil põhineva teose kopeerimise, levitamise või muutmise terminite ja tingimustega.
+
+10. Iga kord kui Te Teeki (või Teegil põhinevat teost) edasi levitate, saab vastuvõtja automaatselt originaallitsenstiaarilt litsentsi kopeerida, levitada, linkida või muuta Teeki vastavalt nendele terminitele ja tingimustele. Te ei tohi kohustada vastuvõtjat rohkem millekski temale siin antud õiguste kasutamisel. Te ei ole vastutav kolmandate poolte poolt kehtestatud tingimuste täitmise eest.
+
+11. Kui kohtulahendi või väidetava patendiõiguse rikkumise tagajärjel või mõnel muul põhjusel (mis ei piirdu patendiga seotud küsimustega) on Teile pandud kohustusi, mis on vastuolus käesoleva Litsentsi tingimustega, siis ei vabasta need Teid käesoleva Litsentsi tingimuste täitmisest. Kui Te ei suuda Teeki levitada, täites samaaegselt käesoleva Litsentsi tingimusi ja teisi kohustusi, siis ei tohi Te Teeki üldse levitada. Näiteks kui patendilitsents ei luba Teil litsentsitasuta Teeki edasi levitada neile, kes on saanud Teilt või Teie kaudu Teegi koopia, siis ainus võimalus täita nimetatud patendilitsentsi ja käesoleva Litsentsi tingimusi on loobuda Teegi levitamisest.
+
+Kui käesoleva punkti mõni osa osutub mingil asjaolul kehtetuks või mitterakendatavaks, siis käesoleva punkti ülejäänud osa loetakse rakendatavaks ja punkt tervikuna loetakse rakendatavaks ülejäänud tingimustel.
+
+Käesoleva punkti eesmärk ei ole kellegi ajendamine patendi- või muude õiguste rikkumiseks või nende kehtivuse vaidlustamiseks; käesoleva punkti ainus eesmärk on vaba tarkvara levitamise süsteemi terviklikkuse kaitsmine, mida kasutavad avalike litsentside kasutajad. Paljud isikud on andnud suure panuse tarkvara laiale sektorile, mida levitatakse läbi nimetatud süsteemi usaldades järjekindlat süsteemi rakendumist; autor/annetaja on otsustaja, kas ta soovib tarkvara levitada mõne teise süsteemi kaudu ja litsenstiaat ei saa seda valikut mõjutada.
+
+Selle punkti eesmärk on täpselt selgitada, mida soovitakse käesoleva Litsentsi ülejäänud osaga saavutada.
+
+12. Kui Teegi levitamist ja/või kasutamist piiratakse mõnedes riikides kas patentide või autoriõigusega, võib autoriõiguse omanik, kes on Teegi litsenseerinud, lisada kindla geograafilise piirangu, jättes nimekirjast välja mainitud riigid, et levitamine oleks lubatud vaid nimekirjas toodud riikides või riikide vahel. Nimetatud juhul Litsents liitub piiranguga, nagu see on ära toodud käesoleva Litsentsi põhiosas.
+
+13. Free Software Foundation võib aeg-ajalt välja anda ümbertöötatud ja/või uusi versioone Vähem Üldisest Avalikust Litsentsist. Need uued versioonid on käesoleva Litsentsi versiooniga sarnase sisuga, kuid võivad erineda detailides, osundades uusi probleeme või huviobjekte.
+
+Igale versioonile antakse unikaalne versiooninumber. Kui Teegis tuuakse ära selle kohta kehtiva käesoleva litsentsi versiooninumber ja lisatakse märge "kõik hilisemad versioonid", siis on Teil võimalik valida, kas järgida selle või ükskõik millise hilisema Free Software Foundation'i poolt avaldatava versiooni tingimusi. Kui Teek ei täpsusta käesoleva litsentsi versiooninumbrit, on Teil võimalus valida ükskõik milline Free Software Foundation'i poolt avaldatud käesoleva Litsentsi versioon.
+
+14. Kui Te soovite Teegi osi liita teiste vabade teekidega, mille levitamise tingimused on erinevad, siis kirjutage loa saamiseks autorile. Tarkvara puhul, mis on autoriõigusega kaitstud Free Software Foundation'i poolt, kontakteeruge Free Software Foundation'iga, mõnikord me teeme erandeid. Meie otsuse määravad kaks eesmärki: säilitada vaba staatus meie vaba tarkvara igasugustele derivaatidele ja edendada tarkvara jagamist ning taaskasutamist üldiselt.
+
+GARANTII PUUDUMINE
+
+15. KUNA PROGRAMM ON LITSENSEERITUD TASUTA, PUUDUB TEEGIL IGASUGUNE GARANTII ULATUSENI, MIDA LUBAB RAKENDATAV SEADUS. KUI KIRJALIKULT POLE TEISITI SÄTESTATUD, SIIS AUTORIÕIGUSE OMANIKUD JA/VÕI MUUD OSAPOOLED PAKUVAD TEEKI "NII, NAGU TA ON" ILMA IGASUGUSE VÄLJENDATUD VÕI OLETATAVA GARANTIITA, KAASA ARVATUD, KUID MITTE AINULT, KESKMISE/TAVALISE KVALITEEDI JA MINGILE KINDLALE EESMÄRGILE SOBIVUSE GARANTIITA. KOGU TEEGI KVALITEEDI JA TOIMIMISE RISK LANGEB TEILE. KUI TEEK ON PUUDULIK, KANNATE TEIE KÕIK TEENINDUSE, PARANDUSE VÕI TAASTAMISE KULUD.
+
+16. MITTE MINGIL JUHUL, VÄLJA ARVATUD SIIS, KUI SEDA NÕUAB RAKENDATAV SEADUS VÕI KIRJALIKULT ON TEISITI KOKKU LEPITUD, POLE ÜKSKI AUTORIÕIGUSE OMANIK VÕI KOLMAS OSAPOOL, KES VÕIB MUUTA JA/VÕI LEVITADA TEEKI VASTAVALT ÜLALPOOL TOODUD TINGIMUSTELE, TEIE EES VASTUTAV KAHJUSTUSTE EEST, KAASA ARVATUD IGASUGUSED ÜLDISED, SPETSIIFILISED, JUHUSLIKUD VÕI TAGAJÄRJEL TEKKINUD KAHJUD, MIS TULENEVAD KAS TEEGI KASUTAMISEST VÕI VÕIMATUSEST TEEKI KASUTADA (KAASA ARVATUD, KUID MITTE AINULT, TEIE VÕI KOLMANDATE OSAPOOLTE ANDMETE KADUMINE VÕI ANDMETE MUUTMINE VÕI TEEGI VÕIMETUS TÖÖTADA KOOS MISTAHES MUU TARKVARAGA), ISEGI SIIS, KUI VALDAJAT VÕI MUUD OSAPOOLT ON TEAVITATUD SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST.
+
+TERMINITE JA TINGIMUSTE LÕPP.
+
+Kuidas rakendada oma uutele teekidele neid termineid ja tingimusi?
+
+Kui Te loote uue teegi ja soovite, et see olekas avalikkusele võimalikult kasulik, soovitame selle muuta vabaks tarkvaraks, et igaüks saaks seda edasi levitada ja muuta. Te võite seda teha lubades edasi levitamist vastavalt käesolevatele tingimustele (või vastavalt tavalise Üldise Avaliku Litsentsi tingimustele).
+
+Et rakendada neid tingimusi, lisage teegile järgmised märkused. Kõige kindlam on lisada need märked iga lähtefaili algusse, et võimalikult efektiivselt teatada garantii puudumisest: igal failil peaks olema vähemalt üks "autoriõiguse" rida ja viide kohale, kust võib leida tervikliku märkuse.
+
+üks rida teegi nime jaoks ja mida see teeb
+
+Copyright (C) aasta autori nimi
+
+Käesolev teek on vaba tarkvara. Te võite seda edasi levitada ja/või muuta vastavalt GNU Vähem Üldise Avaliku Litsentsi tingimustele, nagu need on Vaba Tarkvara Fondi poolt avaldatud; kas Litsentsi versioon number 2.1 või (vastavalt Teie valikule) ükskõik milline hilisem versioon.
+
+Seda teeki levitatakse lootuses, et see on kasulik, kuid ILMA IGASUGUSE GARANTIITA; isegi KESKMISE/TAVALISE KVALITEEDI GARANTIITA või SOBIVUSELE TEATUD KINDLAKS EESMÄRGIKS. Üksikasjalise info saamiseks vaata GNU Üldist Vähem Avalikku Litsentsi.
+
+Te peaks olema saanud GNU Üldise Vähem Avaliku Litsentsi koopia koos selle teegiga, kui ei, siis kontakteeruge Free Software Foundation'iga, 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA
+
+Samuti lisage informatsioon, kuidas Teiega kontakteeruda kas posti või meili teel.
+
+Te peaksite laskma oma tööandjal (kui te töötate programmeerijana), või koolil alla kirjutada autoriõiguslike pretensioonide loobumise kohta käivale dokumendile. Siin on näidis, muutke ise nimed:
+
+Yoyodyne, Inc., loobub kõigist autoriõigustest teegile "Frob", mille on kirjutanud James Random Hacker.
+
+allkiri, 1 April 1990
+
+Ty Coon, President of Vice
+
+----------------------------------------------
+
+GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE
+
+Version 2.1, February 1999
+
+
+Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.
+59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
+Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
+of this license document, but changing it is not allowed.
+
+[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts
+ as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence
+ the version number 2.1.]
+Preamble
+
+The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users.
+
+This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages--typically libraries--of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.
+
+When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.
+
+To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it.
+
+For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights.
+
+We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.
+
+To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced by others.
+
+Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license.
+
+Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs.
+
+When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.
+
+We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.
+
+For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public License.
+
+In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.
+
+Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library.
+
+The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.
+
+TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
+
+0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".
+
+A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) to form executables.
+
+The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".)
+
+"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.
+
+Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.
+
+1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.
+
+You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.
+
+2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
+
+a) The modified work must itself be a software library.
+b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
+c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License.
+d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.
+
+(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must still compute square roots.)
+
+These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.
+
+Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library.
+
+In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.
+
+3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices.
+
+Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.
+
+This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.
+
+4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.
+
+If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.
+
+5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.
+
+However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.
+
+When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.
+
+If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.)
+
+Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.
+
+6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the Library" with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse engineering for debugging such modifications.
+
+You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:
+
+a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable "work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)
+b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user's computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the work was made with.
+c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.
+d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials from the same place.
+e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy.
+
+For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.
+
+It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.
+
+7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:
+
+a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.
+b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.
+
+8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
+
+9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on it.
+
+10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.
+
+11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.
+
+If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.
+
+It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.
+
+This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.
+
+12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.
+
+13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.
+
+Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.
+
+14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.
+
+NO WARRANTY
+
+15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
+
+16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
+
+END OF TERMS AND CONDITIONS
+How to Apply These Terms to Your New Libraries
+
+If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).
+
+To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.
+
+
+one line to give the library's name and an idea of what it does.
+Copyright (C) year name of author
+
+This library is free software; you can redistribute it and/or
+modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
+License as published by the Free Software Foundation; either
+version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
+
+This library is distributed in the hope that it will be useful,
+but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
+MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
+Lesser General Public License for more details.
+
+You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
+License along with this library; if not, write to the Free Software
+Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
+
+Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
+
+You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names:
+
+
+Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in
+the library `Frob' (a library for tweaking knobs) written
+by James Random Hacker.
+
+signature of Ty Coon, 1 April 1990
+Ty Coon, President of Vice
+
+That's all there is to it!
diff --git a/et_EE/delzip b/et_EE/delzip
new file mode 100644
index 0000000..e69de29
--- /dev/null
+++ b/et_EE/delzip
diff --git a/et_EE/description.xml b/et_EE/description.xml
new file mode 100644
index 0000000..a23d8ef
--- /dev/null
+++ b/et_EE/description.xml
@@ -0,0 +1,13 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+<description xmlns="http://openoffice.org/extensions/description/2006" xmlns:d="http://openoffice.org/extensions/description/2006" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
+ <version value="2008.07.01" />
+ <identifier value="org.openoffice.et.hunspell.dictionaries" />
+ <display-name>
+ <name lang="en-US">Estonian spelling dictionary, and hyphenation rules</name>
+ </display-name>
+ <platform value="all" />
+ <dependencies>
+ <OpenOffice.org-minimal-version value="3.0" d:name="OpenOffice.org 3.0" />
+ </dependencies>
+</description>
+
diff --git a/et_EE/dictionaries.xcu b/et_EE/dictionaries.xcu
new file mode 100644
index 0000000..a3fa6d2
--- /dev/null
+++ b/et_EE/dictionaries.xcu
@@ -0,0 +1,31 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+<oor:component-data xmlns:oor="http://openoffice.org/2001/registry" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" oor:name="Linguistic" oor:package="org.openoffice.Office">
+ <node oor:name="ServiceManager">
+ <node oor:name="Dictionaries">
+ <node oor:name="HunSpellDic_et-EE" oor:op="fuse">
+ <prop oor:name="Locations" oor:type="oor:string-list">
+ <value>%origin%/et_EE.aff %origin%/et_EE.dic</value>
+ </prop>
+ <prop oor:name="Format" oor:type="xs:string">
+ <value>DICT_SPELL</value>
+ </prop>
+ <prop oor:name="Locales" oor:type="oor:string-list">
+ <value>et-EE</value>
+ </prop>
+ </node>
+ <node oor:name="HyphDic_et-EE" oor:op="fuse">
+ <prop oor:name="Locations" oor:type="oor:string-list">
+ <value>%origin%/hyph_et_EE.dic</value>
+ </prop>
+ <prop oor:name="Format" oor:type="xs:string">
+ <value>DICT_HYPH</value>
+ </prop>
+ <prop oor:name="Locales" oor:type="oor:string-list">
+ <value>et-EE</value>
+ </prop>
+ </node>
+ </node>
+ </node>
+</oor:component-data>
+
+
diff --git a/et_EE/eehyph.tex b/et_EE/eehyph.tex
new file mode 100644
index 0000000..685c020
--- /dev/null
+++ b/et_EE/eehyph.tex
@@ -0,0 +1,3714 @@
+% Estonian hyphenation patterns (T1 encoding).
+% Copyright 2003 E. Saar
+%
+% This work may be distributed and/or modified under the conditions
+% of the LaTeX Project Public License, either version 1.3 of this
+% license or (at your option) any later version. The latest version
+% of this license is in http://www.latex-project.org/lppl.txt and
+% version 1.3 or later is part of all distributions of LaTeX
+% version 2003/12/01 or later.
+%
+% This work has the LPPL maintenance status "author-maintained".
+% This work consists of this file only (eehyph.tex).
+%
+% The patterns were generated long ago by applying patgen to
+% an Estonian dictionary; a few patterns were added later manually
+% to prohibit aa-bits type cases.
+% Declare the special characters
+\catcode245=11 \catcode228=11 \catcode246=11
+\catcode252=11 \catcode178=11 \catcode186=11
+\lccode245=245 \lccode228=228 \lccode246=246
+\lccode252=252 \lccode178=178 \lccode186=186
+\patterns{
+.aa4
+.aasta5
+.ahe4li
+.al4a
+.al4gas
+.antiik5
+.ap3l
+.ap3r
+.art5r
+.au3a
+.eba3
+.ee4
+.eela4
+.ek3l
+.ek5r
+.gu4a
+.hie5
+.idi4
+.inim5a
+.ise5e
+.is4o
+.ja4e
+.ja4t
+.ka4e
+.ka2o
+.ke5hi
+.kip5r
+.ku4pl
+.ku5sa
+.kusee4
+.la4pl
+.le4e
+.le5hi
+.lemmik5
+.le5se
+.l^^f5pp3
+.ma4a
+.maa5a
+.ma5j
+.mi5sa
+.mo4e
+.nek3
+.ni4p
+.nisu5
+.noa3
+.oa3
+.oo4
+.pap4p
+.pea3a
+.raadio5
+.re4a
+.re2o
+.rep3r
+.re5so
+.r^^fc5hi
+.sak5r
+.sap3r
+.se4a
+.sk4
+.skaa5
+.so5li
+.sp4
+.st4
+.teoo4
+.tet3r
+.tina5
+.toa3
+.ts4
+.tsi4s
+.turba5
+.tus2
+.tu3sa
+.ul4ga
+.ulu4k
+.um2b
+.uu4
+.vaa3l
+.vask3
+.vere3
+.^^f5ppe5
+.^^e4^^e44
+.^^f5^^f54
+.^^f6^^f64
+.^^fchi4s
+.^^fcle3e
+.^^fcr2
+.^^fc^^fc4
+aaa5l
+a1aas
+4aab
+aa4bi.
+5aadel.
+aadio5a
+a1ae
+a4aer
+aa4fe
+aa4gan
+aa2h
+aa4has
+aa1i
+aai4g
+aa4is
+a5ait
+aa2j
+aa2la
+aa4lae
+aala4r
+aa4las
+aa4leh
+aa4lek
+aa4lel
+aalg4
+aali4ke
+aal3k
+a5allik
+aal3t4
+aa2l3^^f5
+aa4l^^fc
+aa4mad
+aa4man
+aa4mee
+a5ameer
+aa4m^^f6
+4aan
+aa4nam
+aa4nat
+a5andm
+aan4duu
+aa5ni
+aant4
+aa4pek
+aa4pen
+aa4ra4b
+aa4raf
+aa4raj
+aara4l
+a5arter
+aa2r3^^f5
+aa4r^^f6
+aa4r^^fc
+aa4sab
+aa4sai
+aa4sar
+aa2se4
+aa4so
+3aas5ta
+a5a4sul
+aa4sut
+aa4s^^fc
+4aat
+aa4taa
+aa4tas
+aa4teh
+5aatom
+aa4t^^f5
+aa4t^^fch
+a1au
+aa^^b2i5
+a1b
+4a3ba
+a5be
+3abie
+a4bij
+5abs
+a1d
+a4dad
+a4deo
+a2der
+a3di
+adu4r
+adu3se
+a4d^^f6
+a5eali
+ae2d
+3aed.
+2aee
+a3ees
+ae4f
+1aeg.
+ae4ga4j
+ae4gi
+3aegn
+2a1e2h
+4aei
+4aek
+a3eks
+2ael
+a5elani
+ae2le
+ae4lo
+ae4lu.
+4ae2m
+4aen
+ae4pi
+ae2s
+a3esi
+4aett
+a1f
+a4fek
+a1g
+3a4gent
+agia4
+a3go
+5agreg
+agud4
+1a2hi.
+ah4kar
+5ahnu
+4ai.
+ai2a
+5aian
+ai4hu
+ai4ke
+ai4kl
+a3ilm
+ai4lu
+ai4me.
+aimp4
+4ain.
+a5inf
+a5inime
+4ains
+a3inse
+ai4pr
+ai2sa
+5aistin
+aist4r
+ai4va
+a1j
+a3ja.
+a4jale
+5ajalo
+a4jalu
+1a2jam
+4ajo
+ajut4
+a1k
+akaa4s
+a4kaat
+ak4as
+3aken.
+a3ki
+ak4kis
+ak4kr
+a3klas
+ak4lau
+a5klii
+a3krii
+ak3ro
+4aks
+ak4te4l
+a2ku.
+aku4map
+a5kvali
+3alald
+ala4mas
+a4la^^fch
+ale4le
+al4et
+alet4t
+5algat
+al4ged
+a3li
+ali4san
+a4liste
+5allee.
+al4le4h
+al4luj
+al2l^^fc
+a4lob
+als4
+4alt
+4alu.
+a4lud
+1alun
+al^^fc4h
+a4l^^fct
+a1m
+4am.
+a5ma.
+a4maad
+3ametn
+amit4
+am4o
+am4pal
+5amper.
+4am^^fc
+2an.
+3anal^^fc
+5anatoom
+an4das
+an4deo
+an4dog
+2ane
+a4neh
+a3ni
+a4niso
+4anj
+an4kr
+3anku
+an4nah
+4ano
+anos4
+3ansam
+4anst
+3anten
+5antilo
+ao4d
+ao4he
+a3oht
+ao4j
+ao2le
+ao2lu
+ao2m
+a3oma
+ao4nu
+aoo4p
+ao2pe
+a5opera
+ao2r
+a5oras
+a1osa
+ao4su
+a1ots
+a1p
+a2par
+5aparaa
+a5part
+a3parv
+a3pi
+a3pla
+a3po
+ap4pal
+ap4pin
+ap4pis
+ap3ri
+ap3ron
+a4pru
+a3p^^e4
+4ara
+arak4k
+a4rase
+5areng
+3aretu
+3arhit
+2ari
+ari4al
+ari4ap
+4ark
+ar4kel
+5armast
+5armee.
+a4ro4l
+1arst
+5artikk
+3arua
+3arvam
+5arvestus
+1arvu
+ar4v^^e4^^e4
+asa4las
+a4same
+a4sau
+ase4ma
+as5ema.
+1a2sen
+a4seos
+a4sese
+a4sett
+3a4setu
+as4f^^e4
+1a2si.
+asi4ala
+asi3an
+a4sind
+asip4
+5asjan
+ask^^f54
+as4k^^f5l
+a5slaav
+a4sok
+as3ole
+aso4p
+as4pet
+as3pl
+as2po
+a3spor
+as4san
+ass5t
+4asti
+5astme
+ast4rak
+a4su4b
+a4sud
+asui4
+a4suss
+a5suu
+a1t
+a3ta
+a4ta^^ba
+5ateljee
+atii4v
+atmi4k
+5atroo
+at4ros
+at4rus
+at4soo
+ats4p
+at4s^^fc
+att4s
+4atu
+au2a
+aua3l
+au4ba.
+4aud
+au4de.
+a3ui
+4au2j
+au4ke
+aulu3
+aulus4
+au4p^^fc4
+a5urg
+aus4o
+au2su
+a3usul
+1auto
+autoo4
+auto5s
+aut4r
+a1v
+av4a
+a4vans
+a3var
+a4veh
+a1^^f52
+a1^^f62
+a1^^e42
+a1^^fc2
+a^^ba4ni
+4a1^^b2
+5baa
+baa4g
+baa4k
+baa4s
+bab4
+bae4
+bag4
+ba4he
+ba4ju.
+ba3k4r
+bak4s
+bak4v
+bap4l
+bap4r
+ba4r^^f5
+basa4s
+bas4ko
+bas4pe
+bat4r
+4bb
+2bd
+be3a4
+beb2
+bef4
+beg4
+be4l^^fc4
+be2ra2
+berk4
+bero4
+be4r^^f54
+be4si
+be4st
+bes4tis
+bet4r
+4bf
+4bh
+bha4
+bi4ala
+bia4v
+2bi1e
+bi4en
+4bin^^f5
+bi4pla
+bis4a
+bi4si
+bis4k
+2b1j
+2b1k
+2b1l
+bl4e
+blet4
+b2lon
+2bm
+2bn
+4bort
+2bp
+2b1r
+3brig
+bros4
+2bs
+b3so
+2bt4
+4buks
+bu4l^^f5
+3bum
+buse5
+bu4si4
+bus4kr
+2b3v
+1da
+daa2
+da5ab
+daala4
+da4do
+dae4
+daf4
+d5ain
+da4leh
+da4lum
+da4lus
+5dam
+4dann
+da4num
+dao4
+darat4
+4darb
+dar4de
+4da4re
+4daru
+2darv
+d3arv.
+4dasen
+da4sum
+2d5b2
+2dd
+1de
+dea2
+2deaa
+de5av
+ded4
+2dee.
+dee4le
+4dehe
+dek3l
+dek4s
+5del.
+de4lau
+4de4lek
+4deluv
+de4pr
+dep5ressi
+dere4
+de4rel
+de4rep
+5dero
+deru4
+2df
+2d5g
+2d1h
+1di
+dia4v
+did4
+dig4
+dii4g
+diina4
+dii4sa
+dii4su
+4dilm
+4dini
+di2os
+di4plo
+dis4ai
+di4sar
+di4sas
+dis4pr
+dit4r
+2d1j
+2d3k4
+dkop4
+2d1l
+dle4v
+dlust4
+2d1m
+dmee4
+dmi4k
+2d1n
+1do
+do4h
+doi4r
+2dos
+d3osa
+5dosk
+2d3p4
+2d1r4
+5draama.
+drao4
+3dreen
+d4rel
+d2ren
+3drena
+2d1s4
+dsar4
+2d3t2
+1du
+du4b
+due4
+2d5uks
+d4u2s
+du4s1a
+du4see
+dusk4
+2d1v
+2d^^f5
+d^^f54l
+4d^^e4
+2d^^fcl
+d^^fc4li
+4d^^fc4r
+5d^^fc^^fc
+4d^^ba
+2d2^^b2
+3d^^b2em
+eaa2
+ea3aj
+e1aas
+ea2b
+e3abi
+e1ae
+ea2hi
+e1ai
+ea2j
+eak4s
+eak4v
+ea2la
+e3ala.
+e1a4lu
+ea2me
+e5amet
+e5ann
+ea4nu
+eao4
+ea2pa
+e1ar
+ea4re
+ea2s
+e4ass
+e5aste
+e5asut
+e3au
+ea2v
+e3ava.
+e1b
+e1d
+ed4a
+e3eali
+e3ees
+ee4fe
+eei4
+eek4r
+ee2la
+3eelar
+e5elekt
+eel5uu
+ee4nai
+ee4nal
+ee4nam
+ee4no
+eent4
+ee4pai
+e5e4pit
+5eepos
+ee4ral
+eer5ap
+ee4ros
+ee4rot
+ee4sin
+e5esine
+ee4s5ist
+5eeskir
+ee4s^^fc
+ee4t^^f5m
+ee4t^^e4
+e1f
+e1g
+egaa4
+egas4t
+e4goi
+4eha
+e2he.
+e2hi
+e3hin
+5ehist
+1e4hit
+5ehiti
+eh4ta4
+4eh^^e4
+ei4dul
+ei4e
+eie5ri
+ei2ga
+e3iga.
+ei4ha
+ei4he
+e3ilm
+ei2lu
+ei4mem
+5eine.
+ei4roo
+e5i4sa.
+ei4sist
+ei4tau
+ei4t^^f5
+ei4va.
+e3j
+e3ka
+e4kahi
+e3ke
+ek4kap
+ek2l
+ek4lo
+e3k4o
+ek3re
+e3krii
+4eks.
+5eksam.
+3eksem
+eksi3k
+3ekska
+eksp3r
+5ekstr
+ek4t^^fcl
+e3k^^fc
+elaa4v
+e4lagr
+e2lam
+3elamu
+el4an
+5elanik
+eleis4
+e4leks
+5elektro
+3eleme
+5elevaato
+e3li
+e4lid
+elii4t
+el4kus
+e4l4ob
+elo4p
+els4t
+elt2r
+el4t^^fc
+e2lu
+1elu.
+e5lub
+elu5i4
+1e4lun
+e3lus.
+e4luss
+el5uss.
+el4^^fch
+e1m
+5emand.
+e5mat
+emne3
+emos4
+emp4r
+5emuls
+endus3
+5enelas
+e5nem
+3energ
+e4nese
+e4nesl
+enk5l
+enk4r
+en4sal
+en4tos
+en4t^^fc
+eo5a
+eo4ja
+e3o4le
+eo2lu
+eo2ma
+eoo4p
+eo5pl
+e3osa.
+e3osak
+e5osali
+e5osav
+eos4f
+e3ots.
+e1p
+e3pl
+e4pli
+ep4lu
+e1r
+e3raa
+5erakon
+5erald
+e4rao
+erei2
+erek4
+5ergut
+erih4
+eri4uu
+er4nau
+e4ro4r
+erp4
+er2pr
+ers4k
+er4taa
+er4tak
+er4tes
+e4rud
+es1an
+1e2se.
+e5sek
+e5sen
+e5sil
+eska4j
+eska4s
+eske4
+es5kel
+esk3l
+esk3r
+es2k5^^f6
+es4laa
+es3ole
+es4or
+es2po
+e3spor
+es4sist
+4est
+es4t^^fc
+e3su
+esup4
+e1t
+e3t4a
+e2ten
+5etendus.
+etii4s
+et2ra
+et4sin
+et4soo
+et4s^^fc
+et4taj
+1ette
+et4tru
+et4t^^e4
+et4t^^fc
+4etu
+e4t^^f54d
+e4t^^fcm
+eu4de
+e3u2j
+e3u2l
+e5u2n
+eu4p
+eu4s
+e5usk
+e3uu
+e1v
+e3v4a
+e1^^f52
+e3^^f64
+e1^^e42
+e1^^fc4
+e1^^b2
+5faa
+faa4n
+4fa4d
+2ff
+1fi
+fii4t
+4fj
+4fk
+2f1l
+f2lo
+5floora
+2f1n
+1fo
+folk5
+fo4ro
+2f1r
+f2re
+3frees
+2fs
+2f1t
+ftat4
+3fu
+3gaa
+gaa4r
+4gaast
+4gab
+4gaed
+gag4
+2gah
+ga2hi
+gai4g
+ga5is
+ga3k4
+5gam
+ga3o
+ga3p
+4gart
+4garv
+g4as
+4ga4suk
+5gata
+gat4r
+gau4
+ga4va.
+ga4van
+2g3b
+2gd4
+gea4
+ge4du.
+gek4
+ge5kl
+4gekse
+ge4lah
+gela4s
+ge4leh
+ge3lu
+ge4l^^e4
+ge4nan
+geok4
+ge4or
+4geos
+4gerg
+ge4rus
+4gf
+4gg
+2g1h
+gi2aj
+gii4s
+gi3k
+4ginf
+4gint
+gio4r
+gi3pl
+gi4san
+gi4sil
+gi4s^^f6
+git4r
+gi4vaj
+2g1j
+2g1k
+2g1l
+g4l^^fct
+2g1m
+2g1n
+gne4ta
+gne4te4
+4goh
+go4le
+go4ma
+go4po
+2g1p4
+2g1r
+g2ran
+5granaa
+3g2rav
+g2ru
+3grup
+4g1s4
+2g1t2
+g3tr
+3gu
+gub4
+gue4
+gu5i
+gu4nel
+gu3o
+gup4
+gu4sen
+gu4s^^e4
+guu4j
+2g1v
+2g3^^f54
+4g^^e4
+g^^fc4l
+3ha
+haa4ri
+haa4s
+hal4lai
+5har
+hasa4
+hat4r
+1he
+hee4m
+hee4s
+hei4s
+hek4v
+2hel.
+hels4
+het4r
+4h1h
+hhe4l
+1hi
+hia2
+hii4s
+5hil
+5him
+hio2
+hi4san
+hi4sar
+hise4l
+hi4st4
+hi4s^^fc
+5hits
+h1j
+hjaa4
+4hk
+h4kal
+h4kas
+h4kis
+hk3l
+h4ko4
+hk3r
+hks4
+hkt4
+h4kusk
+h4ku4su
+h4k^^f5
+h4k^^e4
+h1l
+hle4n
+4h1m
+h4mo4
+h4m^^fc
+h1n
+hnika5
+1ho
+hom4o
+4hp4
+hrs4
+4ht
+h2ta
+hta2j
+h5tak
+hta4l
+ht5ar
+hta4su
+h4teg
+hte4n
+hte4r
+h4tid
+h4to
+h4tr
+ht5s4
+h4t^^f6
+h4t^^e4
+1hu
+hu3a
+hue4
+hui4d
+huk4l
+hup4
+hu3sa
+2h1v
+hvad4
+hvast4
+hve4l
+h4vini
+h4vo
+hvu4s
+1h^^f5
+3h^^f6
+1h^^e4
+3h^^fc
+4ia
+iaa2
+iaa4l
+ia5alane
+i3aast
+i5a4bi
+ia4bo
+i1ae
+ia2g
+ia2h
+i3aine
+i1a2j
+ia4kr
+i3akt
+i1a2la
+i5alb
+i3alli
+i1a2lu
+ia2me
+i5amet.
+ia2na
+i5andj
+i5andm
+ia4ne
+i5anne
+ia2p4
+i3apar
+ia5pr
+ia2re
+i3arm
+ia4ru
+i1arv
+ia2s
+ias4ke
+i5aste.
+i3asu
+ia4tel
+iat4r
+i1au
+iau4l
+i5a4vaj
+i5avald
+i1b
+i4bad
+i4bau
+i1d
+5ideaa
+idii4
+idlu4
+ie2
+i3eali
+i1eel
+iei4
+i1eks
+i5elani
+i1elu
+i3eos
+ie4ri
+iers4
+i3esi
+ie5so
+i5ess
+ie4st
+i3eten
+ietu4s
+i1f
+i1g
+i4ga4g
+i5gar
+5igatsu
+i4gav
+ig4ram
+ih4le
+ih4te
+ih4tin
+ii4a
+ii4deo
+ii4du.
+iie3
+ii4es
+ii4gaa
+ii4ga4s
+ii4ha
+iika4
+ii4kis
+iik4ro
+iiks4t
+iikt4
+ii4lab
+ii4lad
+ii4lae
+ii4last
+ii4leh
+ii4lel
+ii4les
+ii2l^^f54
+ii4l^^fc
+ii4mai
+iimat4
+ii4met
+ii4nai
+ii4nau
+i5inde
+i5inf
+ii3ni
+i5inimen
+iinit4
+iink4
+iino4
+ii4nol
+ii4nos
+ii4n^^f5
+ii4pr
+ii4ran
+ii4rau
+iirs4
+ii4r^^fc
+ii4san
+iise4l
+ii4sev
+ii4sik.
+ii2ta
+ii4teh
+iito4
+ii4tom
+ii4tos
+iit5re
+ii4t^^f5
+ii4t^^fc
+ii4ves
+ii4vet
+ii2vo
+i1j
+i1k
+i4kalu
+i4ka4re
+i4kark
+i4kaut
+i4k5elu
+ike4si
+i3klaa
+i3klas
+ik4ler
+i5klub
+ikop4
+ikos4
+i4kov
+i3kre
+ik3ro
+ik4sar
+iks4k
+iks4po
+ik3t2r
+i3ku
+iku3a
+il4a
+ila4s
+i4lasi
+ilia4
+i4lisi
+il4kan
+il4k^^f5
+ille5s
+illo4
+5ilme.
+il4mot
+3ilmut
+ilo5g2
+ilp3l
+il4ti
+i5lun
+ilu3sa
+5ilustu
+il^^fc4h
+i1m
+i4melu
+imi4g
+imisu4
+i4mo4l
+5imper
+i1n
+ind3al
+5indeks
+inde4r
+ind4re
+2ine
+inee4s
+i4neh
+i4neks
+ini4k^^fc
+i2nim
+ini4mas
+i4nime
+5inimene
+5iniml
+i4nini
+inna5a
+inni4si
+3insen
+1insp
+1inst
+3inven
+io4de
+io4h
+i3oht
+i5ohv
+io4j
+i5oks.
+io2le
+i3olek
+io2lu
+i5oluk
+io4l^^fc
+io2ma
+i5oman
+ioo4da
+ioo4ne
+iooni3
+io2p
+i3oper
+i5ork
+i1osa
+ios4f
+ios4p
+ios4t
+iost4r
+io4su
+i3ots.
+i3otsi
+io4t^^fc
+i1p
+i3pla
+ip4lu
+ip4ro
+ip4sas
+ipse4
+ip4sep
+ip4sus
+i4ra4b
+i4rase
+ir4dis
+ir4n^^f5
+i2rui
+iruu4
+isaa4v
+isa4ja
+i4sana
+isa4re
+i4sarh
+i4selo
+i3sem
+iset4s
+isi4g
+i2so
+3isola
+i5soli
+is5oma
+iso4r
+i3sot
+i3s4pek
+is3pl
+i3s4por
+is3sp
+5istand
+i5s4tiil
+5istme
+ist4ru
+ist4se
+i5stsee
+5istutu
+i3su
+i4s^^f5m
+i2s^^fc4l
+is^^fc4r
+2it
+itaa2
+itee4l
+it4rak
+it4ras
+it2ru4
+its3k
+it4so
+itte1
+itt4s
+iu4b
+iu2da
+iu4gi
+iu2j
+i3uju
+iu4la
+iu4mar
+iu4me4
+iu2mo
+iu4ni
+iu4pu
+iu5sa
+i5uss.
+iu2su
+iuti4
+i3uu
+i1v
+i4vad
+i4vakt
+i4va4lus
+i4vant
+i4vau
+i4veh
+ive4l
+iviil5
+i4v^^fc
+i1^^f52
+i1^^e44
+i1^^fc2
+i1^^ba
+j4a
+3jaa
+ja1aj
+jaa4l
+jaa4r
+jaa4s
+jab4
+jad4
+ja5el
+jae4r
+jag4
+ja3i2
+ja5kra
+5jama
+5jame
+jao4h
+ja3p4
+jas4ke
+jas4tii
+jat4r
+jat4su
+jau4b
+jau4l
+je3lu
+3jo
+joo4k
+jue4
+5juma
+ju4sei
+juse4l
+5j^^f5
+5j^^e4
+1ka
+kaa4da
+kaa3de
+ka5aj
+ka4al
+kaa4ra
+kaa4sis
+kaa4ta
+4kader
+4kaed
+4kaeg
+kae3lu
+kag4
+kahe5i
+4kaia
+2kain
+ka5ist
+kaitse5
+ka4jav
+ka4ju.
+k5a4lus
+ka4pl
+ka2pr
+4karm
+4kaset
+k5asj
+kat4r
+2k3b
+2kd4
+1k2e
+ke4el
+kee3lu
+2kehi
+4keks
+ke4laj
+ke4lak
+ke4lok
+4kemb
+2ken.
+5kene
+keo2
+kes2k
+kesk3a4
+ket5ra
+ket4te4
+2kf4
+4kg
+2k1h4
+1ki
+kie4
+kik4r
+4kinf
+kio4
+ki4pr
+kis4a
+ki4san
+ki4sik
+4kiste
+kit4r
+kiu4d
+kiu3su
+2k1j
+4k1k
+k3kra
+kks4
+kku4ro
+2k1l4
+k2la
+k3la.
+3klaas
+k3lai
+3k4lamb
+k3lan
+3klapp
+5klassi
+k3lat
+5klaver
+kle4a
+k4lee
+k2lei
+3kleit
+k3lem
+k4lib
+5klibu
+klig4
+k2lii
+3kliim
+5kliiste
+k3lik
+k3lin
+k4link
+k2lo
+k3loom
+3klots
+k2lub
+k3lus.
+klu4sa
+klu4s^^f5
+k4lut
+2k1m
+2k1n
+knaa4
+k4nip
+1ko
+2koks
+k4ol
+ko4len
+koo4sa
+4ko4rie
+4korpi
+k5osa.
+ko4va
+2k3p4
+2k2r
+k4raan
+5kraana
+3kraav
+3krab
+3k4rae
+k3rai
+3kramp
+4kran
+k3rau
+5kredii
+3k4reem
+4kreg
+5k4res
+k5ret
+4krip
+5kristal
+k4roh
+3krohv
+k4rook
+k3rut
+3kruu
+3kruvi
+4k3r^^fc
+4k1s
+k5sae
+k4sai
+ksek4
+ksi2k
+ksika4
+ksit4
+ksk4l
+ks5k^^f5
+ksp5lo
+ks2pr
+kst3r
+ks4t^^fc
+2kt
+kt2ra
+1ku
+kui4s
+4kujuj
+4kujum
+kuk3la
+4kuks
+kul2d
+2kulp
+kumi4su4
+kummi5
+3kus
+ku4siv
+kut4r
+kuu4ni
+kuuse5
+4ku^^ba
+2k1v
+k4van
+3kvart
+5kviitu
+1k^^f5
+k^^f54de.
+2k^^f5i
+k5^^f5is
+4k^^f5p
+1k^^f6
+4k^^f6d
+1k^^e4
+k^^e4i5s
+2k^^e4k
+4k^^e4m
+1k^^fc
+2k^^fche
+4k^^fcle
+4k^^fcll.
+2k^^ba4
+4k^^b2
+1la
+5laag
+la4aj
+laa2r
+laar5a
+laa4sa
+2laav
+5laava
+4ladj
+5ladu
+lae4r
+3laev
+4lahv
+lai5ek5
+lai4ga
+la4jap
+la4jav
+la3k4r
+lak4v
+la4la.
+4lald
+la4les
+4lals
+la4lus
+3lama
+3lamp
+4lams
+la4nes
+2lani
+lap4l
+4l1arv
+4lar^^fc
+la4sas
+4lasb
+la4sei
+la4sem
+4lasen
+l2asi
+4la4sut
+3lau
+5laud
+lau4n
+lau5su
+4lavh
+2l1b
+l4bau
+lb4lo
+4l1d
+l4dala
+l5dist
+l4don
+l4d^^fc
+1le
+le1a2
+3lee
+leek5l
+lee4le
+leep5r
+le3hi
+4lehit
+5leht
+3lej
+4lekk
+5leks.
+4lektr
+lektri5
+4lele
+le4lek
+5lema.
+le4mor
+lenaa4
+leo2
+le3oh
+le5olu
+le4pl
+le2s
+4lese.
+le3s^^f5
+3let
+4lette
+4l1f
+lfoo4
+lf4t
+l1g
+l4gae
+l4gai
+l4gall
+l4gann
+l4gase
+lgas4k
+l4ge4le
+l4gi4d
+l2go
+l4gu4j
+2l1h
+1li
+li4ala
+li5am
+lia4v
+3lid
+li4dan
+li4ga.
+4liia
+liie4
+5liig
+lii4na
+5lik.
+likai4
+li3kla
+lik4ro
+4lilm
+4li4lus
+limi4s
+4linf
+4linim
+4lins
+lin4te
+4linv
+lio4k
+li3p4l
+li4sah
+li4sik
+4lisol
+li4suj
+li4s^^f5l
+li4s^^f6
+lit4r
+li5tu
+2li^^bae
+2l1j
+lja1a
+lja5os
+2l1k
+lkk4
+l4kli
+lk4lu
+l3kr
+2l1l
+l5ler
+lli3tr
+l2lor
+l4lots
+llp4
+lls4
+llt4
+l3lu
+l4l^^e4^^e4
+2l1m
+lmaa4v
+lmat4
+l4mau
+l4meks
+lmp4
+2l1n
+1lo
+lod4r
+lof4
+lo4gal
+4loha
+4lohv
+5loi
+lok4r
+2lo2l
+l1ole
+l3olij
+3lolo
+lo4man
+5loog
+loo4ram
+4lord
+4lorn
+2losa
+l3osa.
+2l1p
+l3plaa
+lp4le
+l4puk
+2l1r
+lrih4
+2l1s
+ls4ka
+lske4
+ls4o
+lste4
+2lt
+l4tau
+lti4l
+l4tok
+lt4sel
+lt4sis
+l4tuk
+l4t^^f5m
+l4t^^e4^^e4
+l4t^^fct
+1lu
+3lua
+lu3al
+lud4
+lue4
+3lug4
+4luhk
+4luim
+lu4juk
+4luk.
+3lukk
+2lun
+lu4nin
+lu4nio
+luo3r
+lu4rau
+lu4see
+lus4tii
+lu4sum
+lu4s^^f6
+3luta
+lut4r
+3luu
+2l1v
+lvel4
+1l^^f5
+4l^^f5d
+4l^^f5ie
+5l^^f5ik
+4l^^f5is
+4l^^f5it
+l^^f54l
+l^^f53pe
+l^^f5p2p
+1l^^f6
+4l^^f6e
+1l^^e4
+4l^^e4n
+l^^e4n4gi
+l^^e4^^e4ne5
+1l^^fc
+l^^fc3h
+l^^fc4ma
+1ma
+3maa
+maa2b4
+ma3abi
+maa3la
+maa3p
+ma4bi
+ma1e2
+mag4l
+5mahl
+4mahv
+4majam
+4ma4ju.
+ma3kl
+mak4v
+3mal
+ma4la.
+mal4ma
+ma4om
+ma3pl
+4mart
+4marv
+ma5se
+ma5sin
+ma4st
+4ma4sul
+ma4s^^e4
+4maut
+2m1b
+mbat4
+mbe2r3
+mblu4
+mbo4j
+mb5usa
+2md4
+1me
+me1a4
+me4an
+3mee
+mee5la
+mee4s
+me3hi
+4mekv
+mers4
+mert4
+me5s4o
+m4et
+4met.
+4metl
+2metn
+met4se
+4mett
+me5u4
+2m1f
+4mg4
+2m1h
+1mi
+mia4m
+mia4r
+4mide
+mi4kaj
+mi4nah
+4minf
+mi3ni
+mip4
+mi2s
+mis1a2
+mi3si
+mi4sig
+mi4sih
+4mi4sik
+mi4sil
+mis3k4
+mis4tii
+mist4r
+mis3ts
+mitte3
+2m1j
+2m3k4
+2m1l
+2m1m
+m4maat
+mma4s
+mm4e
+mme4r
+mmika4
+mmi4kal
+m4mor
+2m1n4
+1mo
+4moh
+mo4ha
+m3oks
+4morg
+4morn
+mo3sa
+2mp
+mpa4l
+m4pap
+mp3l
+mp3r
+2m1r
+mruu4
+2m1s
+ms4o
+ms4p
+2m1t2
+m5ts
+1mu
+mua4
+mu5ah
+mud4
+mue4
+mui4m
+4muls
+mup4
+5mus
+mut4ra
+2m1v
+m^^f54d
+4m^^f5ig
+4m^^f5p
+3m^^f6
+4m^^f6k
+3m^^e4
+4m^^e4k
+m^^e4r4gel
+3m^^fc
+4m^^fch
+4m^^ba
+1na
+n4aa
+na5ah
+naa4lu
+naa4r5a
+nad4
+na5ei
+nag4l
+nah4ke
+nai4d
+nai4si
+na4kru
+2nal4^^fc
+4na4mer
+na4mii
+n5amiid
+nants5a
+na3o4
+nap4l
+na4ret
+4narv
+n4as
+4nasb
+nass4
+nat4ra
+nau4b
+4nb4
+4n1d
+n4daas
+n4dab
+n4dae
+nda4ko
+nda4l
+n4dau
+ndif4
+ndip4
+n4do4r
+n4duj
+ndu4s^^f5
+n4d^^fc
+1ne
+5ne.
+nea2
+nee3la
+nee4le
+nee3lu
+nei4v
+ne4lah
+4nelas
+ne4lek
+neo4d
+ne4pl
+2nerg
+n4es
+ne4tan
+ne4t^^f5m
+2n1f
+2n1g
+n4gai
+n4gall
+n4gase
+n4gau
+ng4l^^fc
+n4go4r
+ng3r
+ngud4
+ngus4t
+n2g^^fc
+2n1h
+1ni
+ni3ap
+nia4v
+nig4
+nii4g
+nii4tu
+nikkel5
+4nilm
+5nima
+nima4s
+5nimet
+3nimi
+ni4mig
+4niml
+4nint
+ni4sid
+nis4ke
+4nisl
+2n1j
+2nk
+n4ka4n
+nk3r
+nk4se
+nkst4
+2n1l4
+2n1m
+2n1n
+nna3e
+nna5i
+nnak4r
+n4ne4f
+nnio4
+nnk4
+1no
+4nob
+nod4
+4noks
+noo4na
+n4or
+2n3p4
+2n1r
+2ns
+n4salp
+ns4e
+nsk5r
+n3so
+nso4r
+nste4
+ns4tee
+ns4tem
+nstis4
+nst3r
+ns4tu
+nsu4s
+2nt
+ntaa4r
+n4teh
+nte4l
+ntig4
+n4tiso
+n4tots
+n4tr
+nt3ra
+nt3re
+nt4sab
+nt4sal
+nt4san
+nt4sar
+nt5s^^fc
+ntt4
+n4t^^fch
+n4t^^fck
+1nu
+nu4da
+nui4g
+nur2k
+nus4p
+2n1v
+1n^^f5
+n^^f54l
+4n^^f5li
+1n^^f6
+1n^^e4
+1n^^fc
+4n^^fcl
+4n^^ba
+4n^^b2
+oa2
+oa4a
+o1ae
+o5aku
+o3anal
+o5apa
+oau4b
+o1b
+oba4s
+1obj
+4o1d
+odaa4
+odaal3
+o4deh
+odu4s^^f5
+od4^^b2
+oe5a4
+oe4fe
+oe2l
+o3ele
+oe4mi
+oe4mu
+o4eo
+oe4rah
+oe4r^^f5
+oe4si
+oet4r
+o1f
+of5r
+o1g
+og4la
+og4li
+3ohaka
+oh5to
+5ohvits
+oi2ta
+oiu5a
+o1j
+oju2s
+okast4
+okku5
+ok3la
+ok5liin
+okoos4
+ok3r
+ok4re
+ok4ri
+o5kris
+ok4ru
+o3la
+o4lae
+olag4
+ola4las
+ola4su
+ol4do
+ole4an
+3olek.
+o4lend
+olig4
+o3lii
+olii4g
+o4li4lu
+o3lis
+4olj
+ol4lae
+ollis4
+ol4l^^fc
+ol4mai
+4o3lo
+ol4tam
+ol4tar
+1olu.
+5olukor
+o4luks
+ol^^f54
+o4l^^e4
+3omadu
+om4baj
+om4ban
+o4mok
+ona4a
+o4naj
+ona4ko
+o4neh
+o4nele
+on4gos
+onit4r
+oniu4
+onsoo4
+ont4re
+o4nuu
+2o2o
+oo1a
+oo4kal
+ook4r
+oo4k^^e4^^e4
+oo4lau
+oo4lee
+oo4lig
+oo4list
+oo4log
+oo4l^^f5
+oo4l^^fc
+oo4nah
+oo4nar
+oo4nau
+oon4dee
+oonk4
+oono4
+oo4noh
+oons4
+oon5t4
+o5opti
+oo4rat
+oo4ree
+oo3sa
+oo4sel
+oo4t^^f5
+o3pa
+op5last.
+op4lu
+op3ra
+op3ri
+o2r3ai
+o4ralg
+ora4mii
+o4rana
+5orav
+3order
+1org
+org4r
+oria4
+3orju
+5orkeste
+3orna
+or4nel
+or4tal
+ort3r
+oru4s
+or4v^^f5
+o2sa
+o4sake
+3osako
+4o3sau
+4ose
+o4seks
+4osf
+o2si.
+4osin
+3oskus
+4osl
+4oso
+o4sok
+os1ol
+os4pa
+4oss
+os4saj
+os4s^^fc
+os5taas
+os4tem
+4osto
+ost4ru
+5osuti
+4os^^f5
+oto5a
+otok4
+ot2ra
+o3tran
+3otsa
+o5ts^^f6
+ot4ta
+ot4teo
+otus4ta
+ot^^fc4l
+ou4b
+ou4n
+o1v
+ovaa4l
+ovio4
+ovol4
+o4vu4n
+o3^^f54
+o^^fc2
+1pa
+paa4ka
+pa3a2m
+paa4tel
+pa4e
+pa4lus
+pans4
+pa4pr
+5paras
+3park
+4parta
+pa4sp
+4pb
+4pd
+1pe
+pe2a
+pea5j
+peas4
+pe4au
+pea3v
+pe4f
+4pektr
+pela4
+4pe4lev
+pel4t
+pe4l^^fc4
+p4em
+pe4ol
+5perd
+pe4tap
+peti4k
+2pf4
+pg4
+2ph
+1pi
+pii4v
+pik5r
+pin2d
+pin4gis
+pip3r
+pis5ta
+piu4g
+2p1j
+2p1k
+2p2l4
+4pla.
+p4laa
+p5laasi
+3plaat
+p4lak
+p3lam
+p5lane.
+3plasm
+5plastik
+plek2
+3plekk
+4p3lem
+p3li
+5pliia
+pliig4
+3plok
+p3lom
+p3lu
+3pluus
+4pl^^f5
+2p1m
+2p1n
+p4neu
+1p4o
+5po4e
+3pon
+3poo
+poo4la
+poola4v
+pordi5
+4p1p
+ppa4k
+p4pas
+ppe3a
+ppee4
+pp3l
+p2p3r
+pps4
+p4pud
+p4p^^f5
+p4p^^fc
+p2r4
+2pra
+3praa
+3prag
+3prakt
+p5rau
+p4rep
+p4resi
+4prib
+2prii
+p5riit
+p4rog
+p4roo
+4p4ros
+3p4rot
+4prum
+5pruu
+2p1s
+ps4a
+p4sor
+3p2s^^fc
+2p1t
+p4tak
+3pu
+pua4
+pu4da
+puha4
+pui4t
+puk4k
+pul4ti
+4purt
+pus4p
+2p1v
+3p^^f5
+p^^f5hi3
+p4^^f5i
+p^^f5i4s
+p^^f5li4
+5p^^f6
+1p^^e4
+p^^e4r4gu
+4p^^e4s
+3p^^fc
+p^^fc3he
+4p^^ba
+4p^^b2
+1ra
+raal3a
+4raale
+5raalne
+raa4lu
+raamatu5
+raa4ta4
+4raatt
+raa4tu
+4raav
+5raa^^b2
+raie3
+2rain
+r3aine
+rai4si
+r5a4la.
+ral4t
+ra4lus
+3rame
+ran4dem
+ra3om
+4rapa
+ra4pl
+4rapt
+4rarb
+ra4ren
+4rars
+2rarv
+ra4sal
+4rasen
+ra4sis
+rast4r
+ra4suk
+ra4sul
+ra4sut
+5ratas
+ratiiv5a
+rat4sen
+raua3
+rau2d
+raud5o
+2rauk
+4raum
+4raur
+rau4te
+5ravi
+2r1b
+r4bae
+4r1d
+r4dae
+r2dar
+rde3a
+rd4re
+r4duj
+r4d^^fc
+1re
+5re.
+5rea
+reb2
+ree4le
+ree4ma.
+ree4man
+3reer
+3reet
+5reg
+2rehi
+rei4se
+rek3l
+4reks
+re4lai
+re4liit
+5relv
+re4m^^e4^^e4
+4repp
+re2pr
+rep3re
+re4sin
+re3te
+ret4k
+re4tr
+ret5s
+2r1f
+rf4r
+2r1g
+r4gae
+rg3ah
+rga4re
+r4geh
+rgi4me
+r5g2ra
+2r1h
+1ri
+3ria
+ri3am
+ri5ast
+5rid
+2rig
+ri4ga.
+3rige
+rig4r
+2riib
+5riie
+4riinu
+ri4kis
+ri3k4r
+4rilm
+3rim
+ri5oks
+rio4r
+3rip
+rip4li
+4rip2p
+4ri4sa.
+ri4sah
+ri4sar
+ri4ses
+4risol
+ri4tol
+ri3t2r
+5riu
+5riv
+4ri^^f6
+2r1j
+2r1k
+r4kad
+rk5ain
+rka4se
+r4kek
+rkt4
+2r1l
+2r1m
+r4mald
+r4me4le
+r4mig
+rmo4ra
+rmo4s
+rmp4
+rms4
+2r1n
+r4nad
+r4neh
+rnk4
+1ro
+roa4
+ro3e2
+rok4k
+rol4la
+rol4le
+4romb
+2romi
+ro4nop
+roo4ga
+4rosa
+ros4po
+ro5staati
+rost4r
+4ro^^ba
+2r1p
+rp5ret
+2r1r
+r3ri
+2rs
+rsaa4l
+rs4l
+rs4o
+r5s2po
+rs4tak
+2rt
+r4tah
+r4tos
+rt2r
+rt4ra
+r4tri
+rt5roo
+rt4sai
+1ru
+2rua4
+rud4
+r4uj
+ru3kr
+3ruma
+4rumb
+2rumm
+4rump
+5rus.
+ru4set
+ru4sin
+ru4sul
+rut4r
+ruum5a
+4ruur
+2r1v
+rva4la
+rva4lu
+r4vann
+rvas5k
+rvis4k
+r4voh
+r4vok
+1r^^f5
+2r^^f52l
+r5^^f5li
+r^^f5n4gu
+4r^^f5r
+3r^^f6
+4r^^f6k
+r^^f6^^f64pe
+r^^f6^^f6p5l
+1r^^e4
+4r^^e44r
+1r^^fc
+4r^^fck
+4r^^fcm
+4r^^fc4r
+4r^^ba
+4r^^b2
+1sa
+3s2aa
+saa5j
+saa4lu
+sa4an
+4s3aas
+3saba
+sa4bi.
+4sabo
+s4ad
+5sada
+4sade
+s5ader
+2s1ae
+sae4l
+5sa5ga
+s4age
+sa4gu
+4sahv
+3sai.
+4saia
+s1ain
+s4ajan
+sa4ju.
+sak4ro
+5saks
+4saku.
+sa4k^^e4^^e4
+4s3a4la.
+4salas
+s4alat
+5salat.
+sa4lev
+4salla
+4sallu
+3salt
+sa4lum
+5salv
+3s4am
+4samp
+4sank
+4s5ann
+s4ant
+4santi
+s4anu
+sa4num
+sa2pr
+sa4ris
+s4arv.
+sar4va
+sase4
+3sasti
+sas4tii
+sa4suk
+sa4sum
+3sat
+4satl
+s5avald
+2s3b2
+2s3d2
+1se
+3sead
+se3ala
+s5eali
+se5aval
+se4du.
+4seela
+see4le
+s5eeln
+see4ma
+4seepi
+3seer
+see4si
+see4ta4
+4se4fe
+5seg
+sega5a
+2seh
+3seha
+3seho
+5sehu
+5seh^^e4
+3sei
+sei4d
+sei4si
+3seka
+se3kl
+4s5eksp
+se4laj
+4selek
+5seli
+4sellu
+3selt
+2selu
+4sens
+se5oh
+seo4k
+se5om
+seo4p
+seo4r
+3sep
+sepat4
+4serem
+4sese.
+se4si.
+4se4sin
+s5esit
+ses4k
+3sest
+4s5eten
+se3t2r
+4sette
+2s1f2
+2s1g2
+2s1h
+1si
+3sia
+sia4h
+sie4
+5sign
+sig4ra
+s5i4ha.
+sii4g
+sii4sa
+sii4se
+4siits
+sii4tu
+si4ket
+siko4d
+siks4p
+sikt4
+sik4vi
+4sinim
+s5inime
+4sins
+sio4le
+si4pro
+4sirr
+5siru
+4si4sa.
+si3se
+s5i4sik
+sis2p
+sisse3
+s5istuj
+5sisu
+2s1j
+sja5ar
+2s1k
+4ska
+5skaa5la
+ska4no
+5skeem.
+s4kela
+5skelet
+s5ken
+ski4g
+sk2l
+s5klas
+5skler
+skuk4
+3skulp
+sku4si
+2s1l
+4s1m
+sma4sa
+2s1n
+sne4p
+1so
+3sobi
+3soe
+s1oht
+3soi
+s5oks.
+2so2l
+s3olek
+s3olij
+5solo
+so3lut
+so2ma
+3son
+3soo
+soo5o
+4so4pe
+so4pr
+5sor.
+s3orj
+3sort
+2s1os
+4sotsu
+2s1p
+s5per
+2s1r
+2s1s
+ssel4l
+ss2f^^e4
+ssin4
+s4sinf
+ssk4
+ss4ke
+ss2p
+s5spor
+ss2t
+s5stat
+ss4ti
+sst5r
+s4suss
+2s1t
+s2taa
+3staad
+5staa^^b2
+s4tain
+4stam
+5standard
+3start
+s4tati
+5statis
+s4teno
+5stepp
+stet4
+s4toh
+s4top
+s4tot
+5streik
+5strek
+5struktu
+st4so
+stt4
+stu2s
+stu4s5a
+3stuud
+st^^e44
+s4t^^e4r
+s4t^^fch
+1su
+sua2
+su4bar
+sud4r
+su4du
+su5e
+su4jul
+4suks
+s5uks.
+5sulg
+sul4ga
+sun4de4
+su4nis
+supe4
+supe5s
+su4pr
+4surb
+5sus.
+sus4aa
+su4ses
+s5uss.
+sus4ti
+su4sun
+sut4r
+sut4^^fc
+4suug
+suu4ra
+suusa3
+2s1v
+svus4t
+1s^^f5
+5s^^f5da
+s^^f54de
+4s3^^f5h
+3s^^f5id
+4s^^f5ie
+2s1^^f5ig
+2s5^^f5is
+3s^^f5it
+s^^f52l
+2s3^^f5li
+3s^^f5lm
+3s^^f5n
+2s1^^f5p
+5s^^f5r
+s^^f5sa4
+2s3^^f5u
+1s^^f6
+4s^^f6d
+s^^f62k
+2s^^f6n
+1s^^e4
+4s^^e4k
+4s^^e4m
+1s^^fc
+4s^^fca
+5s^^fcd
+5s^^fcg
+2s^^fch
+s3^^fchi
+2s^^fck
+s3^^fcks
+s^^fc4la
+s^^fcl5di
+s^^fc3lem
+4s^^fclo
+s^^fc4ra
+3s^^fcs
+3s^^fc^^fc
+4s^^ba
+1ta
+3ta.
+3taat.
+2tabi
+4t3aed
+t3aine
+4tais
+4ta4ko
+t2al
+4ta4laj
+ta4lev
+tal4las
+ta3lu
+ta4lus
+3tam
+5tama
+4tanda
+ta4ot
+ta4pla
+ta4pr
+4ta4ret
+4tarm
+2tart
+ta4se4r
+ta4ses
+ta4set
+ta4sis
+ta4s^^fc
+2taut
+3tav
+ta4vaj
+2t1b4
+2td2
+1t2e
+te4aa
+tea4g
+tea4h
+te3an
+te5as
+3tee
+tee5lu
+te4et
+te3hi
+tehi4s
+te3kl
+tek4r
+tek4v
+tel4ke
+te4lok
+te3lu.
+4tepiv
+tep4l
+2tepp
+3ter
+5ter.
+te5r4a
+terd4
+4terg
+ters4
+tes4a
+te4sin
+tes4k
+2t1f
+4t1g4
+2t1h
+th^^f5l4
+3ti
+tia2
+ti3e
+tii2k
+tii4ma
+tii4sa
+tii4ve
+tik4o
+ti3k4r
+tik4vi
+4tilm
+5tima
+4tinf
+tin4ga
+ti4sai
+tisa4v
+ti4sik
+titee4
+2t1j
+2t1k2
+t3kl
+t3kr
+2t1l4
+tlu4
+2t1m
+tmika4
+tmis3
+2t1n
+3t2o
+4to4da
+toen4
+tog6
+4toks.
+toksi5k
+to4lek
+to4lu.
+to4lum
+tonis4
+to4o
+too4no
+too4pe
+to4rau
+tos4p
+tost4
+2t3p4
+2t1r
+t4rad
+t2raf
+3trafo
+t4rahh
+5trall
+t2ran
+3trans
+t4rate
+5traum
+t2re
+3treen
+t4rei
+5treim
+3trep
+t3rig
+5triib
+5triip
+5trikoo.
+tri4pl
+t4ross
+3trumm
+5t4rup
+3t2ruu
+3t2r^^fc
+4tr^^fc^^fc
+2t1s
+t3s2a
+ts4aa
+tsa5is
+t4saju
+tsa4lan
+3tsehh
+tse3la
+5tsellu
+5tsemen
+4tsena
+5tsensu
+tsig4
+5tsiitsi
+t4sink
+5tsiste
+ts4laa
+t2soo
+t4sor
+tsp4
+t4suss
+2t1t
+t4tad
+ttee2
+ttes2
+t5tsem
+3tu
+4tuim
+tu4raj
+tus1a
+tu4s5ee
+tu2si
+tus3s
+4t5uss.
+tus3t2
+tu5su
+tu4s^^e44
+tus^^fc4
+4tutop
+4tuud
+tuule5
+2t1v
+1t^^f5
+5t^^f5b
+2t^^f5i
+t^^f54l
+4t^^f54n
+4t^^f5p
+2t5^^f5un
+1t^^f6
+4t^^f6e
+4t^^f6k
+t^^f6^^f65k
+t^^f6^^f63p
+1t^^e4
+t^^e4h4t3a
+t^^e45ke
+4t^^e4m
+1t^^fc
+t^^fc5he.
+t^^fc3hi
+2t1^^ba
+t2^^bae
+5t^^baek
+3t^^baem
+uaa4
+u3aast
+ua2b
+u5abi
+u1ae
+ua4he
+uai4k
+u3ain
+ua2ja
+u3akt
+ua2l
+u3all
+u3amet
+u1an
+ua4nu
+u5apar
+ua2re
+ua5ree
+u5art
+ua2s
+u3ast
+u1au
+uau4d
+ua2v
+u5avald
+u1b
+u4dalu
+u4deh
+udeo4
+udo4r
+u5eal
+u3eel
+u3eks
+ue2ma
+ueo4
+ue4r
+u1f
+u1g
+u4gi4d
+ug2ra
+u5graa
+u4g^^fc
+uh4tem
+uh4ter
+uh4tin
+uh4tis
+uidu5
+ui2ga
+ui4h
+u3iha
+u3ilm
+5uim.
+uina2
+uinas5
+ui4si
+3uisut
+uite4h
+ui4to
+ui4vala
+ui4vel
+ui4vo
+u1j
+u5ja
+u4juj
+u4jum
+3ujumi
+u1k
+ukaa4s
+ukii4g
+ukki5
+ukop4
+u3kraa
+u5kro
+uku4sa
+uk4vi
+ul4a
+ul4deh
+uldi4
+ul4kr
+ul4len
+ul4lui
+ultra5
+u3lu
+uluo4
+4u1m
+umaf4
+u4mau
+5umbroh
+umet4
+umf4
+umia4
+umit4
+um5p4r
+unaa4
+unaal5
+un4dak
+un4dan
+un4das
+un4do
+u4ni.
+u1o2
+uo4h
+u2or
+u3org
+u1p
+u3pla
+up3le
+uppe4
+up4pis
+uraa4l
+u4rag
+ura4ju
+u4rala
+u4rap
+ur5auk
+ura4va
+3urb.
+urde3
+urea4
+u4reos
+ures4k
+u4rett
+urgas4
+5urge.
+u4ri4met
+u4rini
+uris4k
+urka4v
+uro4r
+u4rulu
+u2sa2
+u5sa.
+usad4
+u4sae
+u4salu
+us5aste
+u3sea
+useg4
+us5elek
+u4sett
+u3setu
+u5sev
+us4f^^e4
+us5g
+u4si4d
+usi4g
+u4si4h
+us5ind
+usi4va
+us3kr
+u2so
+us5o2h
+us3ole
+uso4r
+us3p4
+u3s4por
+usui4
+3usuli
+u4suss
+u2s^^f5
+u2s^^fc
+us3^^fch
+u1t
+ut4kl
+utos2
+utot4
+ut4ru
+ut4so
+utt4r
+utu4s
+ut^^fc4h
+uu5al
+4uud
+uu4du.
+uu4kak
+uuk5ri
+uu4mal
+uu4mis
+uu4p^^fc
+uu4ran
+uu4ras
+uu4rau
+uu4rav
+uu3sa
+uusa3k
+uus4ke
+u3uss.
+uu4sul
+4uut
+uu4tas
+uu4tis
+uu4t^^fch
+u5uuri
+u1v
+u4vau
+u1^^f52
+u^^e42
+u3^^e4r
+u1^^fc2
+u^^ba4l
+vaa4re4
+va4as
+4vabi
+vae4r
+vag4
+va5he
+4vaia
+4v3ain
+vak4v
+va4la.
+va4lai
+4valdi
+val4ga4
+va4l^^fc
+vana5i
+vane2
+4vanku
+van4ta
+van4te
+vap4r
+v4ar
+4varm
+var4p
+2vart
+4varuh
+4varve
+va4sas
+vas4k
+vast4r
+vat4r
+4vatud
+vau4d
+vav4
+4vb
+2v1d
+3ve
+vee3a
+vee3k
+vee5la
+vee3sp
+4vehi
+vei4sa
+ve4ol
+veot4
+ve4rah
+ves4p
+2vf
+2vg4
+2v1h
+3vi
+via2
+vid4
+4videa
+vip4
+vi3pl
+vir4k
+vi4sak
+vis4ko4d
+2v1j
+2v1k
+2v1l
+2v1m
+2v1n
+voo5lu
+2v5p
+2v1r
+2v1s
+2v1t2
+v3tr
+vu4sa
+vu4su4
+2v1v
+3v^^f5
+4v^^f5ig
+4v^^f54li
+4v^^f5m
+v^^f5r4k5
+3v^^e4
+v^^e4^^e44re4
+v^^e4^^e44ru
+3zo
+zook4
+zoos4
+^^f51b
+^^f5be3
+^^f51d
+^^f5ea4
+^^f5e4lan
+^^f5e3lu
+^^f5et2
+^^f5eu4
+^^f51g
+^^f5h4vu
+^^f5i4a
+^^f5i4b
+^^f5ie5k
+3^^f5iel
+3^^f5igu
+^^f5i4ko
+^^f5ise4
+^^f5i4su4
+^^f51j
+^^f5k4k^^f5
+^^f5l2d
+^^f54lim
+^^f54lit
+^^f5l4mad
+3^^f5mbl
+^^f5net4s
+^^f52p
+^^f53pa
+^^f5pi5e
+^^f5p2pa
+4^^f5p3r
+^^f5randa5
+^^f5ra4s
+^^f5r4da
+^^f5r4gaa
+^^f5r4gar
+^^f5r4go
+4^^f5s
+^^f5s4a
+^^f54t^^fc4
+^^f5ude3
+^^f51v4
+^^f5^^f55p
+^^f5^^f5re4
+^^f5^^f54rel
+^^f5^^f54ta
+^^f6a2
+^^f61b
+^^f61d
+5^^f62dee
+^^f6di4k
+3^^f6eld
+^^f6ep4
+^^f6et4r
+^^f61g4
+^^f61h
+^^f6i4a
+^^f6i4g
+^^f6i4s
+^^f61j
+^^f61k
+^^f62kon
+3^^f6kono
+^^f6k4v
+^^f61l
+^^f6li2s
+^^f6lis5a
+^^f61m
+^^f6o2
+^^f62p3au
+^^f6p4lu
+^^f64raa
+^^f64rau
+^^f6r4da
+^^f6r4dell
+^^f6r4e
+^^f64ri4l
+^^f64ro4
+^^f64r^^e4
+^^f64r^^fcl
+^^f6s4tii
+^^f64to4
+^^f64t^^fc4
+^^f61v
+^^f63^^f5
+^^f6^^f63a
+^^f6^^f63e4
+^^f6^^f65i
+3^^f6^^f6lan
+^^f6^^f63o
+^^f6^^f6t4r
+^^f6^^fc4
+^^e4a4
+^^e41b
+^^e4bus5
+^^e4but4
+^^e41d
+^^e4e3a4
+^^e4e1o
+^^e41g
+^^e4ga4ri
+^^e4he5a
+^^e4idi4s
+^^e4ike3
+^^e4i4lo
+^^e4i4lu
+^^e4i2s
+^^e4isa4
+^^e4i4s^^f5
+^^e4i4tar
+^^e43j
+^^e42ke
+3^^e4ke.
+^^e45ker
+^^e44k^^f5
+^^e4li2s
+^^e4l4ko
+5^^e4mbl
+^^e44nah
+^^e4n4deo
+^^e4net4
+^^e4n4to4
+^^e4ok4
+^^e44ra5a
+^^e4ra3o4
+^^e44rar
+^^e4re4lis
+^^e4ret4
+^^e4rge4l
+^^e4rii4
+^^e4ri4kl
+^^e4ri4sel
+^^e44riste
+^^e4r4kar
+^^e44ro
+5^^e4rrit
+^^e4r4ta
+^^e4r2va
+^^e44r^^f5
+^^e4s4ko
+^^e4s4nai
+^^e4s4p
+^^e4s4san
+^^e4s4so
+^^e4t4ri
+^^e4u4d
+^^e41v
+^^e4vee4
+^^e4^^e44kin
+^^e4^^e4o4
+^^e4^^e44rase
+5^^e4^^e4ris.
+^^fcaa4
+^^fc1b
+^^fcdame5
+^^fc1g
+^^fc2h
+^^fche5i4
+1^^fchen
+3^^fchik.
+^^fc3hit
+^^fc1j
+^^fckan4
+^^fck4kas
+^^fck3l
+^^fcl2d
+^^fcld5a2
+^^fc2le
+3^^fclek
+^^fc5lel
+^^fcle4mas
+1^^fcles
+^^fcles^^e44
+^^fcl4gav
+^^fcl4gee
+^^fc4lih
+^^fclii4
+3^^fcliko
+^^fc4li^^f5
+^^fcl5kl
+^^fcl5la
+^^fcl4mei
+^^fclo4r
+^^fclp4
+^^fclt4
+^^fcma4rak
+^^fcma4ru
+^^fcmi4ko
+^^fc5ne
+^^fcni4s
+^^fcot4
+^^fcp3l
+^^fcp5p4
+^^fcp3r
+^^fcpsu4
+^^fcrd4
+^^fcrik4
+^^fcs4o
+^^fcs4pr
+^^fcs4tal
+^^fcs4tas
+^^fcta4r
+^^fctee4l
+5^^fctlev
+^^fc4t3r
+^^fct4ru
+^^fc1v
+^^fc4^^fc
+^^fc^^fc2l3a2
+^^fc^^fc4le
+^^fc^^fc4lo
+^^fc^^fc4pe
+1^^baa
+4^^bab
+1^^bae
+5^^baee
+5^^baer
+4^^baf
+1^^bai
+4^^baj
+4^^bak
+4^^bal
+4^^bam
+4^^ban
+3^^bao
+4^^bap
+4^^bat
+5^^ba^^f6
+5^^ba^^fc
+2^^ba^^ba
+3^^b2a
+4^^b2ak
+4^^b2au
+1^^b2e
+3^^b24i
+^^b2is4k
+4^^b2k
+5^^b2o
+4^^b2t
+3^^b2u4
+}
diff --git a/et_EE/et_EE.aff b/et_EE/et_EE.aff
new file mode 100644
index 0000000..303980f
--- /dev/null
+++ b/et_EE/et_EE.aff
@@ -0,0 +1,9330 @@
+SET ISO8859-15
+TRY aeistlunkodmrvpgjhbofcwzxq
+COMPOUNDFLAG Z
+COMPOUNDMIN 2
+# rule/flag 1 (affects 97897 words, has 52 subrules):
+SFX a Y 52
+SFX a 0 b u
+SFX a 0 bki u
+SFX a 0 dki u
+SFX a 0 gi [aelmnr]
+SFX a 0 ki [dst]
+SFX a 0 ksid u
+SFX a 0 ksidki u
+SFX a 0 ksime u
+SFX a 0 ksimegi u
+SFX a 0 ksin u
+SFX a 0 ksingi u
+SFX a 0 ksite u
+SFX a 0 ksitegi u
+SFX a 0 kski u
+SFX a 0 ku k
+SFX a 0 kugi k
+SFX a 0 kusid k
+SFX a 0 kusidki k
+SFX a 0 me u
+SFX a 0 megi u
+SFX a 0 n u
+SFX a 0 ngi u
+SFX a 0 ta i
+SFX a 0 tagi i
+SFX a 0 tagu i
+SFX a 0 tagugi i
+SFX a 0 taks i
+SFX a 0 takse i
+SFX a 0 taksegi i
+SFX a 0 takski i
+SFX a 0 tama i
+SFX a 0 tamagi i
+SFX a 0 tav i
+SFX a 0 tavgi i
+SFX a 0 tavus i
+SFX a 0 tavuski i
+SFX a 0 tavusse i
+SFX a 0 tavussegi i
+SFX a 0 tavust i
+SFX a 0 tavustki i
+SFX a 0 te u
+SFX a 0 tegi u
+SFX a 0 ti i
+SFX a 0 tigi i
+SFX a 0 us v
+SFX a 0 uski v
+SFX a 0 usse v
+SFX a 0 ussegi v
+SFX a 0 ust v
+SFX a 0 ustki v
+SFX a 0 vad u
+SFX a 0 vadki u
+
+# rule/flag 32 (affects 28043 words, has 921 subrules):
+SFX b Y 921
+SFX b ga d aga
+SFX b ga dki ega
+SFX b ga t [iu]ga
+SFX b ga tki uga
+SFX b nud b enud
+SFX b nud bki enud
+SFX b nud d enud
+SFX b nud dagu inud
+SFX b nud dagugi inud
+SFX b nud daks inud
+SFX b nud dakski inud
+SFX b nud dama inud
+SFX b nud damagi inud
+SFX b nud damatu inud
+SFX b nud damatud inud
+SFX b nud damatudki inud
+SFX b nud damatuga inud
+SFX b nud damatugagi inud
+SFX b nud damatugi inud
+SFX b nud damatuid inud
+SFX b nud damatuidki inud
+SFX b nud damatuiga inud
+SFX b nud damatuigagi inud
+SFX b nud damatuiks inud
+SFX b nud damatuikski inud
+SFX b nud damatuil inud
+SFX b nud damatuile inud
+SFX b nud damatuilegi inud
+SFX b nud damatuilgi inud
+SFX b nud damatuilt inud
+SFX b nud damatuiltki inud
+SFX b nud damatuina inud
+SFX b nud damatuinagi inud
+SFX b nud damatuini inud
+SFX b nud damatuinigi inud
+SFX b nud damatuis inud
+SFX b nud damatuiski inud
+SFX b nud damatuisse inud
+SFX b nud damatuissegi inud
+SFX b nud damatuist inud
+SFX b nud damatuistki inud
+SFX b nud damatuita inud
+SFX b nud damatuitagi inud
+SFX b nud damatuks inud
+SFX b nud damatukski inud
+SFX b nud damatul inud
+SFX b nud damatule inud
+SFX b nud damatulegi inud
+SFX b nud damatulgi inud
+SFX b nud damatult inud
+SFX b nud damatultki inud
+SFX b nud damatuna inud
+SFX b nud damatunagi inud
+SFX b nud damatuni inud
+SFX b nud damatunigi inud
+SFX b nud damatus inud
+SFX b nud damatuski inud
+SFX b nud damatusse inud
+SFX b nud damatussegi inud
+SFX b nud damatust inud
+SFX b nud damatustki inud
+SFX b nud damatut inud
+SFX b nud damatuta inud
+SFX b nud damatutagi inud
+SFX b nud damatute inud
+SFX b nud damatutega inud
+SFX b nud damatutegagi inud
+SFX b nud damatutegi inud
+SFX b nud damatuteks inud
+SFX b nud damatutekski inud
+SFX b nud damatutel inud
+SFX b nud damatutele inud
+SFX b nud damatutelegi inud
+SFX b nud damatutelgi inud
+SFX b nud damatutelt inud
+SFX b nud damatuteltki inud
+SFX b nud damatutena inud
+SFX b nud damatutenagi inud
+SFX b nud damatuteni inud
+SFX b nud damatutenigi inud
+SFX b nud damatutes inud
+SFX b nud damatuteski inud
+SFX b nud damatutesse inud
+SFX b nud damatutessegi inud
+SFX b nud damatutest inud
+SFX b nud damatutestki inud
+SFX b nud damatuteta inud
+SFX b nud damatutetagi inud
+SFX b nud damatutki inud
+SFX b nud dav inud
+SFX b nud dava inud
+SFX b nud davad inud
+SFX b nud davadki inud
+SFX b nud davaga inud
+SFX b nud davagagi inud
+SFX b nud davagi inud
+SFX b nud davaid inud
+SFX b nud davaidki inud
+SFX b nud davaiga inud
+SFX b nud davaigagi inud
+SFX b nud davaiks inud
+SFX b nud davaikski inud
+SFX b nud davail inud
+SFX b nud davaile inud
+SFX b nud davailegi inud
+SFX b nud davailgi inud
+SFX b nud davailt inud
+SFX b nud davailtki inud
+SFX b nud davaina inud
+SFX b nud davainagi inud
+SFX b nud davaini inud
+SFX b nud davainigi inud
+SFX b nud davais inud
+SFX b nud davaiski inud
+SFX b nud davaisse inud
+SFX b nud davaissegi inud
+SFX b nud davaist inud
+SFX b nud davaistki inud
+SFX b nud davaita inud
+SFX b nud davaitagi inud
+SFX b nud davaks inud
+SFX b nud davakski inud
+SFX b nud daval inud
+SFX b nud davale inud
+SFX b nud davalegi inud
+SFX b nud davalgi inud
+SFX b nud davalt inud
+SFX b nud davaltki inud
+SFX b nud davana inud
+SFX b nud davanagi inud
+SFX b nud davani inud
+SFX b nud davanigi inud
+SFX b nud davas inud
+SFX b nud davaski inud
+SFX b nud davasse inud
+SFX b nud davassegi inud
+SFX b nud davast inud
+SFX b nud davastki inud
+SFX b nud davat inud
+SFX b nud davata inud
+SFX b nud davatagi inud
+SFX b nud davate inud
+SFX b nud davatega inud
+SFX b nud davategagi inud
+SFX b nud davategi inud
+SFX b nud davateks inud
+SFX b nud davatekski inud
+SFX b nud davatel inud
+SFX b nud davatele inud
+SFX b nud davatelegi inud
+SFX b nud davatelgi inud
+SFX b nud davatelt inud
+SFX b nud davateltki inud
+SFX b nud davatena inud
+SFX b nud davatenagi inud
+SFX b nud davateni inud
+SFX b nud davatenigi inud
+SFX b nud davates inud
+SFX b nud davateski inud
+SFX b nud davatesse inud
+SFX b nud davatessegi inud
+SFX b nud davatest inud
+SFX b nud davatestki inud
+SFX b nud davateta inud
+SFX b nud davatetagi inud
+SFX b nud davatki inud
+SFX b nud davgi inud
+SFX b nud davus inud
+SFX b nud davuse inud
+SFX b nud davused inud
+SFX b nud davusedki inud
+SFX b nud davusega inud
+SFX b nud davusegagi inud
+SFX b nud davusegi inud
+SFX b nud davuseid inud
+SFX b nud davuseidki inud
+SFX b nud davuseiga inud
+SFX b nud davuseigagi inud
+SFX b nud davuseiks inud
+SFX b nud davuseikski inud
+SFX b nud davuseil inud
+SFX b nud davuseile inud
+SFX b nud davuseilegi inud
+SFX b nud davuseilgi inud
+SFX b nud davuseilt inud
+SFX b nud davuseiltki inud
+SFX b nud davuseina inud
+SFX b nud davuseinagi inud
+SFX b nud davuseini inud
+SFX b nud davuseinigi inud
+SFX b nud davuseis inud
+SFX b nud davuseiski inud
+SFX b nud davuseisse inud
+SFX b nud davuseissegi inud
+SFX b nud davuseist inud
+SFX b nud davuseistki inud
+SFX b nud davuseita inud
+SFX b nud davuseitagi inud
+SFX b nud davuseks inud
+SFX b nud davusekski inud
+SFX b nud davusel inud
+SFX b nud davusele inud
+SFX b nud davuselegi inud
+SFX b nud davuselgi inud
+SFX b nud davuselt inud
+SFX b nud davuseltki inud
+SFX b nud davusena inud
+SFX b nud davusenagi inud
+SFX b nud davuseni inud
+SFX b nud davusenigi inud
+SFX b nud davuses inud
+SFX b nud davuseski inud
+SFX b nud davusesse inud
+SFX b nud davusessegi inud
+SFX b nud davusest inud
+SFX b nud davusestki inud
+SFX b nud davuseta inud
+SFX b nud davusetagi inud
+SFX b nud davusi inud
+SFX b nud davusiga inud
+SFX b nud davusigagi inud
+SFX b nud davusigi inud
+SFX b nud davusiks inud
+SFX b nud davusikski inud
+SFX b nud davusil inud
+SFX b nud davusile inud
+SFX b nud davusilegi inud
+SFX b nud davusilgi inud
+SFX b nud davusilt inud
+SFX b nud davusiltki inud
+SFX b nud davusina inud
+SFX b nud davusinagi inud
+SFX b nud davusini inud
+SFX b nud davusinigi inud
+SFX b nud davusis inud
+SFX b nud davusiski inud
+SFX b nud davusisse inud
+SFX b nud davusissegi inud
+SFX b nud davusist inud
+SFX b nud davusistki inud
+SFX b nud davusita inud
+SFX b nud davusitagi inud
+SFX b nud davuski inud
+SFX b nud davusse inud
+SFX b nud davussegi inud
+SFX b nud davust inud
+SFX b nud davuste inud
+SFX b nud davustega inud
+SFX b nud davustegagi inud
+SFX b nud davustegi inud
+SFX b nud davusteks inud
+SFX b nud davustekski inud
+SFX b nud davustel inud
+SFX b nud davustele inud
+SFX b nud davustelegi inud
+SFX b nud davustelgi inud
+SFX b nud davustelt inud
+SFX b nud davusteltki inud
+SFX b nud davustena inud
+SFX b nud davustenagi inud
+SFX b nud davusteni inud
+SFX b nud davustenigi inud
+SFX b nud davustes inud
+SFX b nud davusteski inud
+SFX b nud davustesse inud
+SFX b nud davustessegi inud
+SFX b nud davustest inud
+SFX b nud davustestki inud
+SFX b nud davusteta inud
+SFX b nud davustetagi inud
+SFX b nud davustki inud
+SFX b nud di inud
+SFX b nud digi inud
+SFX b nud dki enud
+SFX b nud du inud
+SFX b nud dud inud
+SFX b nud dudki inud
+SFX b nud duga inud
+SFX b nud dugagi inud
+SFX b nud dugi inud
+SFX b nud duid inud
+SFX b nud duidki inud
+SFX b nud duiga inud
+SFX b nud duigagi inud
+SFX b nud duiks inud
+SFX b nud duikski inud
+SFX b nud duil inud
+SFX b nud duile inud
+SFX b nud duilegi inud
+SFX b nud duilgi inud
+SFX b nud duilt inud
+SFX b nud duiltki inud
+SFX b nud duim inud
+SFX b nud duima inud
+SFX b nud duimad inud
+SFX b nud duimadki inud
+SFX b nud duimaga inud
+SFX b nud duimagagi inud
+SFX b nud duimagi inud
+SFX b nud duimaid inud
+SFX b nud duimaidki inud
+SFX b nud duimaiga inud
+SFX b nud duimaigagi inud
+SFX b nud duimaiks inud
+SFX b nud duimaikski inud
+SFX b nud duimail inud
+SFX b nud duimaile inud
+SFX b nud duimailegi inud
+SFX b nud duimailgi inud
+SFX b nud duimailt inud
+SFX b nud duimailtki inud
+SFX b nud duimaina inud
+SFX b nud duimainagi inud
+SFX b nud duimaini inud
+SFX b nud duimainigi inud
+SFX b nud duimais inud
+SFX b nud duimaiski inud
+SFX b nud duimaisse inud
+SFX b nud duimaissegi inud
+SFX b nud duimaist inud
+SFX b nud duimaistki inud
+SFX b nud duimaita inud
+SFX b nud duimaitagi inud
+SFX b nud duimaks inud
+SFX b nud duimakski inud
+SFX b nud duimal inud
+SFX b nud duimale inud
+SFX b nud duimalegi inud
+SFX b nud duimalgi inud
+SFX b nud duimalt inud
+SFX b nud duimaltki inud
+SFX b nud duimana inud
+SFX b nud duimanagi inud
+SFX b nud duimani inud
+SFX b nud duimanigi inud
+SFX b nud duimas inud
+SFX b nud duimaski inud
+SFX b nud duimasse inud
+SFX b nud duimassegi inud
+SFX b nud duimast inud
+SFX b nud duimastki inud
+SFX b nud duimat inud
+SFX b nud duimata inud
+SFX b nud duimatagi inud
+SFX b nud duimate inud
+SFX b nud duimatega inud
+SFX b nud duimategagi inud
+SFX b nud duimategi inud
+SFX b nud duimateks inud
+SFX b nud duimatekski inud
+SFX b nud duimatel inud
+SFX b nud duimatele inud
+SFX b nud duimatelegi inud
+SFX b nud duimatelgi inud
+SFX b nud duimatelt inud
+SFX b nud duimateltki inud
+SFX b nud duimatena inud
+SFX b nud duimatenagi inud
+SFX b nud duimateni inud
+SFX b nud duimatenigi inud
+SFX b nud duimates inud
+SFX b nud duimateski inud
+SFX b nud duimatesse inud
+SFX b nud duimatessegi inud
+SFX b nud duimatest inud
+SFX b nud duimatestki inud
+SFX b nud duimateta inud
+SFX b nud duimatetagi inud
+SFX b nud duimatki inud
+SFX b nud duimgi inud
+SFX b nud duina inud
+SFX b nud duinagi inud
+SFX b nud duini inud
+SFX b nud duinigi inud
+SFX b nud duis inud
+SFX b nud duiski inud
+SFX b nud duisse inud
+SFX b nud duissegi inud
+SFX b nud duist inud
+SFX b nud duistki inud
+SFX b nud duita inud
+SFX b nud duitagi inud
+SFX b nud duke inud
+SFX b nud dukegi inud
+SFX b nud dukene inud
+SFX b nud dukenegi inud
+SFX b nud dukese inud
+SFX b nud dukesed inud
+SFX b nud dukesedki inud
+SFX b nud dukesega inud
+SFX b nud dukesegagi inud
+SFX b nud dukesegi inud
+SFX b nud dukeseks inud
+SFX b nud dukesekski inud
+SFX b nud dukesel inud
+SFX b nud dukesele inud
+SFX b nud dukeselegi inud
+SFX b nud dukeselgi inud
+SFX b nud dukeselt inud
+SFX b nud dukeseltki inud
+SFX b nud dukesena inud
+SFX b nud dukesenagi inud
+SFX b nud dukeseni inud
+SFX b nud dukesenigi inud
+SFX b nud dukeses inud
+SFX b nud dukeseski inud
+SFX b nud dukesesse inud
+SFX b nud dukesessegi inud
+SFX b nud dukesest inud
+SFX b nud dukesestki inud
+SFX b nud dukeseta inud
+SFX b nud dukesetagi inud
+SFX b nud dukesi inud
+SFX b nud dukesiga inud
+SFX b nud dukesigagi inud
+SFX b nud dukesigi inud
+SFX b nud dukesiks inud
+SFX b nud dukesikski inud
+SFX b nud dukesil inud
+SFX b nud dukesile inud
+SFX b nud dukesilegi inud
+SFX b nud dukesilgi inud
+SFX b nud dukesilt inud
+SFX b nud dukesiltki inud
+SFX b nud dukesina inud
+SFX b nud dukesinagi inud
+SFX b nud dukesini inud
+SFX b nud dukesinigi inud
+SFX b nud dukesis inud
+SFX b nud dukesiski inud
+SFX b nud dukesisse inud
+SFX b nud dukesissegi inud
+SFX b nud dukesist inud
+SFX b nud dukesistki inud
+SFX b nud dukesita inud
+SFX b nud dukesitagi inud
+SFX b nud dukesse inud
+SFX b nud dukessegi inud
+SFX b nud dukest inud
+SFX b nud dukeste inud
+SFX b nud dukestega inud
+SFX b nud dukestegagi inud
+SFX b nud dukestegi inud
+SFX b nud dukesteks inud
+SFX b nud dukestekski inud
+SFX b nud dukestel inud
+SFX b nud dukestele inud
+SFX b nud dukestelegi inud
+SFX b nud dukestelgi inud
+SFX b nud dukestelt inud
+SFX b nud dukesteltki inud
+SFX b nud dukestena inud
+SFX b nud dukestenagi inud
+SFX b nud dukesteni inud
+SFX b nud dukestenigi inud
+SFX b nud dukestes inud
+SFX b nud dukesteski inud
+SFX b nud dukestesse inud
+SFX b nud dukestessegi inud
+SFX b nud dukestest inud
+SFX b nud dukestestki inud
+SFX b nud dukesteta inud
+SFX b nud dukestetagi inud
+SFX b nud dukestki inud
+SFX b nud duks inud
+SFX b nud dukski inud
+SFX b nud dul inud
+SFX b nud dule inud
+SFX b nud dulegi inud
+SFX b nud dulgi inud
+SFX b nud dult inud
+SFX b nud dultki inud
+SFX b nud dum inud
+SFX b nud duma inud
+SFX b nud dumad inud
+SFX b nud dumadki inud
+SFX b nud dumaga inud
+SFX b nud dumagagi inud
+SFX b nud dumagi inud
+SFX b nud dumaid inud
+SFX b nud dumaidki inud
+SFX b nud dumaiga inud
+SFX b nud dumaigagi inud
+SFX b nud dumaiks inud
+SFX b nud dumaikski inud
+SFX b nud dumail inud
+SFX b nud dumaile inud
+SFX b nud dumailegi inud
+SFX b nud dumailgi inud
+SFX b nud dumailt inud
+SFX b nud dumailtki inud
+SFX b nud dumaina inud
+SFX b nud dumainagi inud
+SFX b nud dumaini inud
+SFX b nud dumainigi inud
+SFX b nud dumais inud
+SFX b nud dumaiski inud
+SFX b nud dumaisse inud
+SFX b nud dumaissegi inud
+SFX b nud dumaist inud
+SFX b nud dumaistki inud
+SFX b nud dumaita inud
+SFX b nud dumaitagi inud
+SFX b nud dumaks inud
+SFX b nud dumakski inud
+SFX b nud dumal inud
+SFX b nud dumale inud
+SFX b nud dumalegi inud
+SFX b nud dumalgi inud
+SFX b nud dumalt inud
+SFX b nud dumaltki inud
+SFX b nud dumana inud
+SFX b nud dumanagi inud
+SFX b nud dumani inud
+SFX b nud dumanigi inud
+SFX b nud dumas inud
+SFX b nud dumaski inud
+SFX b nud dumasse inud
+SFX b nud dumassegi inud
+SFX b nud dumast inud
+SFX b nud dumastki inud
+SFX b nud dumat inud
+SFX b nud dumata inud
+SFX b nud dumatagi inud
+SFX b nud dumate inud
+SFX b nud dumatega inud
+SFX b nud dumategagi inud
+SFX b nud dumategi inud
+SFX b nud dumateks inud
+SFX b nud dumatekski inud
+SFX b nud dumatel inud
+SFX b nud dumatele inud
+SFX b nud dumatelegi inud
+SFX b nud dumatelgi inud
+SFX b nud dumatelt inud
+SFX b nud dumateltki inud
+SFX b nud dumatena inud
+SFX b nud dumatenagi inud
+SFX b nud dumateni inud
+SFX b nud dumatenigi inud
+SFX b nud dumates inud
+SFX b nud dumateski inud
+SFX b nud dumatesse inud
+SFX b nud dumatessegi inud
+SFX b nud dumatest inud
+SFX b nud dumatestki inud
+SFX b nud dumateta inud
+SFX b nud dumatetagi inud
+SFX b nud dumatki inud
+SFX b nud dumgi inud
+SFX b nud duna inud
+SFX b nud dunagi inud
+SFX b nud duni inud
+SFX b nud dunigi inud
+SFX b nud dus inud
+SFX b nud duse inud
+SFX b nud dused inud
+SFX b nud dusedki inud
+SFX b nud dusega inud
+SFX b nud dusegagi inud
+SFX b nud dusegi inud
+SFX b nud duseid inud
+SFX b nud duseidki inud
+SFX b nud duseiga inud
+SFX b nud duseigagi inud
+SFX b nud duseiks inud
+SFX b nud duseikski inud
+SFX b nud duseil inud
+SFX b nud duseile inud
+SFX b nud duseilegi inud
+SFX b nud duseilgi inud
+SFX b nud duseilt inud
+SFX b nud duseiltki inud
+SFX b nud duseina inud
+SFX b nud duseinagi inud
+SFX b nud duseini inud
+SFX b nud duseinigi inud
+SFX b nud duseis inud
+SFX b nud duseiski inud
+SFX b nud duseisse inud
+SFX b nud duseissegi inud
+SFX b nud duseist inud
+SFX b nud duseistki inud
+SFX b nud duseita inud
+SFX b nud duseitagi inud
+SFX b nud duseks inud
+SFX b nud dusekski inud
+SFX b nud dusel inud
+SFX b nud dusele inud
+SFX b nud duselegi inud
+SFX b nud duselgi inud
+SFX b nud duselt inud
+SFX b nud duseltki inud
+SFX b nud dusena inud
+SFX b nud dusenagi inud
+SFX b nud duseni inud
+SFX b nud dusenigi inud
+SFX b nud duses inud
+SFX b nud duseski inud
+SFX b nud dusesse inud
+SFX b nud dusessegi inud
+SFX b nud dusest inud
+SFX b nud dusestki inud
+SFX b nud duseta inud
+SFX b nud dusetagi inud
+SFX b nud dusi inud
+SFX b nud dusiga inud
+SFX b nud dusigagi inud
+SFX b nud dusigi inud
+SFX b nud dusiks inud
+SFX b nud dusikski inud
+SFX b nud dusil inud
+SFX b nud dusile inud
+SFX b nud dusilegi inud
+SFX b nud dusilgi inud
+SFX b nud dusilt inud
+SFX b nud dusiltki inud
+SFX b nud dusina inud
+SFX b nud dusinagi inud
+SFX b nud dusini inud
+SFX b nud dusinigi inud
+SFX b nud dusis inud
+SFX b nud dusiski inud
+SFX b nud dusisse inud
+SFX b nud dusissegi inud
+SFX b nud dusist inud
+SFX b nud dusistki inud
+SFX b nud dusita inud
+SFX b nud dusitagi inud
+SFX b nud duski inud
+SFX b nud dusse inud
+SFX b nud dussegi inud
+SFX b nud dust inud
+SFX b nud duste inud
+SFX b nud dustega inud
+SFX b nud dustegagi inud
+SFX b nud dustegi inud
+SFX b nud dusteks inud
+SFX b nud dustekski inud
+SFX b nud dustel inud
+SFX b nud dustele inud
+SFX b nud dustelegi inud
+SFX b nud dustelgi inud
+SFX b nud dustelt inud
+SFX b nud dusteltki inud
+SFX b nud dustena inud
+SFX b nud dustenagi inud
+SFX b nud dusteni inud
+SFX b nud dustenigi inud
+SFX b nud dustes inud
+SFX b nud dusteski inud
+SFX b nud dustesse inud
+SFX b nud dustessegi inud
+SFX b nud dustest inud
+SFX b nud dustestki inud
+SFX b nud dusteta inud
+SFX b nud dustetagi inud
+SFX b nud dusti inud
+SFX b nud dustigi inud
+SFX b nud dustki inud
+SFX b nud dut inud
+SFX b nud duta inud
+SFX b nud dutagi inud
+SFX b nud dute inud
+SFX b nud dutega inud
+SFX b nud dutegagi inud
+SFX b nud dutegi inud
+SFX b nud duteks inud
+SFX b nud dutekski inud
+SFX b nud dutel inud
+SFX b nud dutele inud
+SFX b nud dutelegi inud
+SFX b nud dutelgi inud
+SFX b nud dutelt inud
+SFX b nud duteltki inud
+SFX b nud dutena inud
+SFX b nud dutenagi inud
+SFX b nud duteni inud
+SFX b nud dutenigi inud
+SFX b nud dutes inud
+SFX b nud duteski inud
+SFX b nud dutesse inud
+SFX b nud dutessegi inud
+SFX b nud dutest inud
+SFX b nud dutestki inud
+SFX b nud duteta inud
+SFX b nud dutetagi inud
+SFX b nud dutki inud
+SFX b nud duvat inud
+SFX b nud duvatki inud
+SFX b nud ed lnud
+SFX b nud edki lnud
+SFX b nud eksid lnud
+SFX b nud eksidki lnud
+SFX b nud eksime lnud
+SFX b nud eksimegi lnud
+SFX b nud eksin lnud
+SFX b nud eksingi lnud
+SFX b nud eksite lnud
+SFX b nud eksitegi lnud
+SFX b nud eme lnud
+SFX b nud emegi lnud
+SFX b nud en lnud
+SFX b nud engi lnud
+SFX b nud ete lnud
+SFX b nud etegi lnud
+SFX b nud evad lnud
+SFX b nud evadki lnud
+SFX b nud gi enud
+SFX b nud ks enud
+SFX b nud ksid enud
+SFX b nud ksidki enud
+SFX b nud ksime enud
+SFX b nud ksimegi enud
+SFX b nud ksin enud
+SFX b nud ksingi enud
+SFX b nud ksite enud
+SFX b nud ksitegi enud
+SFX b nud kski enud
+SFX b nud me enud
+SFX b nud megi enud
+SFX b nud s anud
+SFX b nud sid anud
+SFX b nud sidki anud
+SFX b nud sime anud
+SFX b nud simegi anud
+SFX b nud sin anud
+SFX b nud singi anud
+SFX b nud site anud
+SFX b nud sitegi anud
+SFX b nud ski anud
+SFX b nud ta tnud
+SFX b nud tagi tnud
+SFX b nud te enud
+SFX b nud tegi enud
+SFX b nud tes tnud
+SFX b nud teski tnud
+SFX b nud tev tnud
+SFX b nud tevgi tnud
+SFX b nud tevus tnud
+SFX b nud tevuse tnud
+SFX b nud tevused tnud
+SFX b nud tevusedki tnud
+SFX b nud tevusega tnud
+SFX b nud tevusegagi tnud
+SFX b nud tevusegi tnud
+SFX b nud tevuseid tnud
+SFX b nud tevuseidki tnud
+SFX b nud tevuseiga tnud
+SFX b nud tevuseigagi tnud
+SFX b nud tevuseiks tnud
+SFX b nud tevuseikski tnud
+SFX b nud tevuseil tnud
+SFX b nud tevuseile tnud
+SFX b nud tevuseilegi tnud
+SFX b nud tevuseilgi tnud
+SFX b nud tevuseilt tnud
+SFX b nud tevuseiltki tnud
+SFX b nud tevuseina tnud
+SFX b nud tevuseinagi tnud
+SFX b nud tevuseini tnud
+SFX b nud tevuseinigi tnud
+SFX b nud tevuseis tnud
+SFX b nud tevuseiski tnud
+SFX b nud tevuseisse tnud
+SFX b nud tevuseissegi tnud
+SFX b nud tevuseist tnud
+SFX b nud tevuseistki tnud
+SFX b nud tevuseita tnud
+SFX b nud tevuseitagi tnud
+SFX b nud tevuseks tnud
+SFX b nud tevusekski tnud
+SFX b nud tevusel tnud
+SFX b nud tevusele tnud
+SFX b nud tevuselegi tnud
+SFX b nud tevuselgi tnud
+SFX b nud tevuselt tnud
+SFX b nud tevuseltki tnud
+SFX b nud tevusena tnud
+SFX b nud tevusenagi tnud
+SFX b nud tevuseni tnud
+SFX b nud tevusenigi tnud
+SFX b nud tevuses tnud
+SFX b nud tevuseski tnud
+SFX b nud tevusesse tnud
+SFX b nud tevusessegi tnud
+SFX b nud tevusest tnud
+SFX b nud tevusestki tnud
+SFX b nud tevuseta tnud
+SFX b nud tevusetagi tnud
+SFX b nud tevusi tnud
+SFX b nud tevusiga tnud
+SFX b nud tevusigagi tnud
+SFX b nud tevusigi tnud
+SFX b nud tevusiks tnud
+SFX b nud tevusikski tnud
+SFX b nud tevusil tnud
+SFX b nud tevusile tnud
+SFX b nud tevusilegi tnud
+SFX b nud tevusilgi tnud
+SFX b nud tevusilt tnud
+SFX b nud tevusiltki tnud
+SFX b nud tevusina tnud
+SFX b nud tevusinagi tnud
+SFX b nud tevusini tnud
+SFX b nud tevusinigi tnud
+SFX b nud tevusis tnud
+SFX b nud tevusiski tnud
+SFX b nud tevusisse tnud
+SFX b nud tevusissegi tnud
+SFX b nud tevusist tnud
+SFX b nud tevusistki tnud
+SFX b nud tevusita tnud
+SFX b nud tevusitagi tnud
+SFX b nud tevuski tnud
+SFX b nud tevusse tnud
+SFX b nud tevussegi tnud
+SFX b nud tevust tnud
+SFX b nud tevuste tnud
+SFX b nud tevustega tnud
+SFX b nud tevustegagi tnud
+SFX b nud tevustegi tnud
+SFX b nud tevusteks tnud
+SFX b nud tevustekski tnud
+SFX b nud tevustel tnud
+SFX b nud tevustele tnud
+SFX b nud tevustelegi tnud
+SFX b nud tevustelgi tnud
+SFX b nud tevustelt tnud
+SFX b nud tevusteltki tnud
+SFX b nud tevustena tnud
+SFX b nud tevustenagi tnud
+SFX b nud tevusteni tnud
+SFX b nud tevustenigi tnud
+SFX b nud tevustes tnud
+SFX b nud tevusteski tnud
+SFX b nud tevustesse tnud
+SFX b nud tevustessegi tnud
+SFX b nud tevustest tnud
+SFX b nud tevustestki tnud
+SFX b nud tevusteta tnud
+SFX b nud tevustetagi tnud
+SFX b nud tevustki tnud
+SFX b nud tis tnud
+SFX b nud tiski tnud
+SFX b nud tva tnud
+SFX b nud tvad tnud
+SFX b nud tvadki tnud
+SFX b nud tvaga tnud
+SFX b nud tvagagi tnud
+SFX b nud tvagi tnud
+SFX b nud tvaid tnud
+SFX b nud tvaidki tnud
+SFX b nud tvaiga tnud
+SFX b nud tvaigagi tnud
+SFX b nud tvaiks tnud
+SFX b nud tvaikski tnud
+SFX b nud tvail tnud
+SFX b nud tvaile tnud
+SFX b nud tvailegi tnud
+SFX b nud tvailgi tnud
+SFX b nud tvailt tnud
+SFX b nud tvailtki tnud
+SFX b nud tvaina tnud
+SFX b nud tvainagi tnud
+SFX b nud tvaini tnud
+SFX b nud tvainigi tnud
+SFX b nud tvais tnud
+SFX b nud tvaiski tnud
+SFX b nud tvaisse tnud
+SFX b nud tvaissegi tnud
+SFX b nud tvaist tnud
+SFX b nud tvaistki tnud
+SFX b nud tvaita tnud
+SFX b nud tvaitagi tnud
+SFX b nud tvaks tnud
+SFX b nud tvakski tnud
+SFX b nud tval tnud
+SFX b nud tvale tnud
+SFX b nud tvalegi tnud
+SFX b nud tvalgi tnud
+SFX b nud tvalt tnud
+SFX b nud tvaltki tnud
+SFX b nud tvana tnud
+SFX b nud tvanagi tnud
+SFX b nud tvani tnud
+SFX b nud tvanigi tnud
+SFX b nud tvas tnud
+SFX b nud tvaski tnud
+SFX b nud tvasse tnud
+SFX b nud tvassegi tnud
+SFX b nud tvast tnud
+SFX b nud tvastki tnud
+SFX b nud tvat tnud
+SFX b nud tvata tnud
+SFX b nud tvatagi tnud
+SFX b nud tvate tnud
+SFX b nud tvatega tnud
+SFX b nud tvategagi tnud
+SFX b nud tvategi tnud
+SFX b nud tvateks tnud
+SFX b nud tvatekski tnud
+SFX b nud tvatel tnud
+SFX b nud tvatele tnud
+SFX b nud tvatelegi tnud
+SFX b nud tvatelgi tnud
+SFX b nud tvatelt tnud
+SFX b nud tvateltki tnud
+SFX b nud tvatena tnud
+SFX b nud tvatenagi tnud
+SFX b nud tvateni tnud
+SFX b nud tvatenigi tnud
+SFX b nud tvates tnud
+SFX b nud tvateski tnud
+SFX b nud tvatesse tnud
+SFX b nud tvatessegi tnud
+SFX b nud tvatest tnud
+SFX b nud tvatestki tnud
+SFX b nud tvateta tnud
+SFX b nud tvatetagi tnud
+SFX b nud tvatki tnud
+
+# rule/flag 33 (affects 28167 words, has 2858 subrules):
+SFX c Y 2858
+SFX c ga dki iga
+SFX c ga ks uga
+SFX c ga l aga
+SFX c ga le uga
+SFX c ga lt aga
+SFX c ga na uga
+SFX c ga ni uga
+SFX c ga s aga
+SFX c ga sse aga
+SFX c ga st aga
+SFX c ga ta uga
+SFX c ga te ega
+SFX c ga tega ega
+SFX c ga teks ega
+SFX c ga tel ega
+SFX c ga tele ega
+SFX c ga telt ega
+SFX c ga tena ega
+SFX c ga teni ega
+SFX c ga tes ega
+SFX c ga tesse ega
+SFX c ga test ega
+SFX c ga teta ega
+SFX c nud a [dt]nud
+SFX c nud agi [dt]nud
+SFX c nud akse nud
+SFX c nud aksegi nud
+SFX c nud b [o]nud
+SFX c nud bki [o]nud
+SFX c nud d [o]nud
+SFX c nud da [nor]nud
+SFX c nud dagi [nor]nud
+SFX c nud dagu [lnor]nud
+SFX c nud dagugi [lnor]nud
+SFX c nud daks [lnor]nud
+SFX c nud dakse nud
+SFX c nud daksegi nud
+SFX c nud dakski [lnor]nud
+SFX c nud dama [lnor]nud
+SFX c nud damagi [lnor]nud
+SFX c nud damatu [lnor]nud
+SFX c nud damatud [lnor]nud
+SFX c nud damatudki [lnor]nud
+SFX c nud damatuga [lnor]nud
+SFX c nud damatugagi [lnor]nud
+SFX c nud damatugi [lnor]nud
+SFX c nud damatuid [lnor]nud
+SFX c nud damatuidki [lnor]nud
+SFX c nud damatuiga [lnor]nud
+SFX c nud damatuigagi [lnor]nud
+SFX c nud damatuiks [lnor]nud
+SFX c nud damatuikski [lnor]nud
+SFX c nud damatuil [lnor]nud
+SFX c nud damatuile [lnor]nud
+SFX c nud damatuilegi [lnor]nud
+SFX c nud damatuilgi [lnor]nud
+SFX c nud damatuilt [lnor]nud
+SFX c nud damatuiltki [lnor]nud
+SFX c nud damatuina [lnor]nud
+SFX c nud damatuinagi [lnor]nud
+SFX c nud damatuini [lnor]nud
+SFX c nud damatuinigi [lnor]nud
+SFX c nud damatuis [lnor]nud
+SFX c nud damatuiski [lnor]nud
+SFX c nud damatuisse [lnor]nud
+SFX c nud damatuissegi [lnor]nud
+SFX c nud damatuist [lnor]nud
+SFX c nud damatuistki [lnor]nud
+SFX c nud damatuita [lnor]nud
+SFX c nud damatuitagi [lnor]nud
+SFX c nud damatuks [lnor]nud
+SFX c nud damatukski [lnor]nud
+SFX c nud damatul [lnor]nud
+SFX c nud damatule [lnor]nud
+SFX c nud damatulegi [lnor]nud
+SFX c nud damatulgi [lnor]nud
+SFX c nud damatult [lnor]nud
+SFX c nud damatultki [lnor]nud
+SFX c nud damatuna [lnor]nud
+SFX c nud damatunagi [lnor]nud
+SFX c nud damatuni [lnor]nud
+SFX c nud damatunigi [lnor]nud
+SFX c nud damatus [lnor]nud
+SFX c nud damatuski [lnor]nud
+SFX c nud damatusse [lnor]nud
+SFX c nud damatussegi [lnor]nud
+SFX c nud damatust [lnor]nud
+SFX c nud damatustki [lnor]nud
+SFX c nud damatut [lnor]nud
+SFX c nud damatuta [lnor]nud
+SFX c nud damatutagi [lnor]nud
+SFX c nud damatute [lnor]nud
+SFX c nud damatutega [lnor]nud
+SFX c nud damatutegagi [lnor]nud
+SFX c nud damatutegi [lnor]nud
+SFX c nud damatuteks [lnor]nud
+SFX c nud damatutekski [lnor]nud
+SFX c nud damatutel [lnor]nud
+SFX c nud damatutele [lnor]nud
+SFX c nud damatutelegi [lnor]nud
+SFX c nud damatutelgi [lnor]nud
+SFX c nud damatutelt [lnor]nud
+SFX c nud damatuteltki [lnor]nud
+SFX c nud damatutena [lnor]nud
+SFX c nud damatutenagi [lnor]nud
+SFX c nud damatuteni [lnor]nud
+SFX c nud damatutenigi [lnor]nud
+SFX c nud damatutes [lnor]nud
+SFX c nud damatuteski [lnor]nud
+SFX c nud damatutesse [lnor]nud
+SFX c nud damatutessegi [lnor]nud
+SFX c nud damatutest [lnor]nud
+SFX c nud damatutestki [lnor]nud
+SFX c nud damatuteta [lnor]nud
+SFX c nud damatutetagi [lnor]nud
+SFX c nud damatutki [lnor]nud
+SFX c nud dav [lnor]nud
+SFX c nud dava [lnor]nud
+SFX c nud davad [lnor]nud
+SFX c nud davadki [lnor]nud
+SFX c nud davaga [lnor]nud
+SFX c nud davagagi [lnor]nud
+SFX c nud davagi [lnor]nud
+SFX c nud davaid [lnor]nud
+SFX c nud davaidki [lnor]nud
+SFX c nud davaiga [lnor]nud
+SFX c nud davaigagi [lnor]nud
+SFX c nud davaiks [lnor]nud
+SFX c nud davaikski [lnor]nud
+SFX c nud davail [lnor]nud
+SFX c nud davaile [lnor]nud
+SFX c nud davailegi [lnor]nud
+SFX c nud davailgi [lnor]nud
+SFX c nud davailt [lnor]nud
+SFX c nud davailtki [lnor]nud
+SFX c nud davaina [lnor]nud
+SFX c nud davainagi [lnor]nud
+SFX c nud davaini [lnor]nud
+SFX c nud davainigi [lnor]nud
+SFX c nud davais [lnor]nud
+SFX c nud davaiski [lnor]nud
+SFX c nud davaisse [lnor]nud
+SFX c nud davaissegi [lnor]nud
+SFX c nud davaist [lnor]nud
+SFX c nud davaistki [lnor]nud
+SFX c nud davaita [lnor]nud
+SFX c nud davaitagi [lnor]nud
+SFX c nud davaks [lnor]nud
+SFX c nud davakski [lnor]nud
+SFX c nud daval [lnor]nud
+SFX c nud davale [lnor]nud
+SFX c nud davalegi [lnor]nud
+SFX c nud davalgi [lnor]nud
+SFX c nud davalt [lnor]nud
+SFX c nud davaltki [lnor]nud
+SFX c nud davana [lnor]nud
+SFX c nud davanagi [lnor]nud
+SFX c nud davani [lnor]nud
+SFX c nud davanigi [lnor]nud
+SFX c nud davas [lnor]nud
+SFX c nud davaski [lnor]nud
+SFX c nud davasse [lnor]nud
+SFX c nud davassegi [lnor]nud
+SFX c nud davast [lnor]nud
+SFX c nud davastki [lnor]nud
+SFX c nud davat [lnor]nud
+SFX c nud davata [lnor]nud
+SFX c nud davatagi [lnor]nud
+SFX c nud davate [lnor]nud
+SFX c nud davatega [lnor]nud
+SFX c nud davategagi [lnor]nud
+SFX c nud davategi [lnor]nud
+SFX c nud davateks [lnor]nud
+SFX c nud davatekski [lnor]nud
+SFX c nud davatel [lnor]nud
+SFX c nud davatele [lnor]nud
+SFX c nud davatelegi [lnor]nud
+SFX c nud davatelgi [lnor]nud
+SFX c nud davatelt [lnor]nud
+SFX c nud davateltki [lnor]nud
+SFX c nud davatena [lnor]nud
+SFX c nud davatenagi [lnor]nud
+SFX c nud davateni [lnor]nud
+SFX c nud davatenigi [lnor]nud
+SFX c nud davates [lnor]nud
+SFX c nud davateski [lnor]nud
+SFX c nud davatesse [lnor]nud
+SFX c nud davatessegi [lnor]nud
+SFX c nud davatest [lnor]nud
+SFX c nud davatestki [lnor]nud
+SFX c nud davateta [lnor]nud
+SFX c nud davatetagi [lnor]nud
+SFX c nud davatki [lnor]nud
+SFX c nud davgi [lnor]nud
+SFX c nud davus [lnor]nud
+SFX c nud davuse [lnor]nud
+SFX c nud davused [lnor]nud
+SFX c nud davusedki [lnor]nud
+SFX c nud davusega [lnor]nud
+SFX c nud davusegagi [lnor]nud
+SFX c nud davusegi [lnor]nud
+SFX c nud davuseid [lnor]nud
+SFX c nud davuseidki [lnor]nud
+SFX c nud davuseiga [lnor]nud
+SFX c nud davuseigagi [lnor]nud
+SFX c nud davuseiks [lnor]nud
+SFX c nud davuseikski [lnor]nud
+SFX c nud davuseil [lnor]nud
+SFX c nud davuseile [lnor]nud
+SFX c nud davuseilegi [lnor]nud
+SFX c nud davuseilgi [lnor]nud
+SFX c nud davuseilt [lnor]nud
+SFX c nud davuseiltki [lnor]nud
+SFX c nud davuseina [lnor]nud
+SFX c nud davuseinagi [lnor]nud
+SFX c nud davuseini [lnor]nud
+SFX c nud davuseinigi [lnor]nud
+SFX c nud davuseis [lnor]nud
+SFX c nud davuseiski [lnor]nud
+SFX c nud davuseisse [lnor]nud
+SFX c nud davuseissegi [lnor]nud
+SFX c nud davuseist [lnor]nud
+SFX c nud davuseistki [lnor]nud
+SFX c nud davuseita [lnor]nud
+SFX c nud davuseitagi [lnor]nud
+SFX c nud davuseks [lnor]nud
+SFX c nud davusekski [lnor]nud
+SFX c nud davusel [lnor]nud
+SFX c nud davusele [lnor]nud
+SFX c nud davuselegi [lnor]nud
+SFX c nud davuselgi [lnor]nud
+SFX c nud davuselt [lnor]nud
+SFX c nud davuseltki [lnor]nud
+SFX c nud davusena [lnor]nud
+SFX c nud davusenagi [lnor]nud
+SFX c nud davuseni [lnor]nud
+SFX c nud davusenigi [lnor]nud
+SFX c nud davuses [lnor]nud
+SFX c nud davuseski [lnor]nud
+SFX c nud davusesse [lnor]nud
+SFX c nud davusessegi [lnor]nud
+SFX c nud davusest [lnor]nud
+SFX c nud davusestki [lnor]nud
+SFX c nud davuseta [lnor]nud
+SFX c nud davusetagi [lnor]nud
+SFX c nud davusi [lnor]nud
+SFX c nud davusiga [lnor]nud
+SFX c nud davusigagi [lnor]nud
+SFX c nud davusigi [lnor]nud
+SFX c nud davusiks [lnor]nud
+SFX c nud davusikski [lnor]nud
+SFX c nud davusil [lnor]nud
+SFX c nud davusile [lnor]nud
+SFX c nud davusilegi [lnor]nud
+SFX c nud davusilgi [lnor]nud
+SFX c nud davusilt [lnor]nud
+SFX c nud davusiltki [lnor]nud
+SFX c nud davusina [lnor]nud
+SFX c nud davusinagi [lnor]nud
+SFX c nud davusini [lnor]nud
+SFX c nud davusinigi [lnor]nud
+SFX c nud davusis [lnor]nud
+SFX c nud davusiski [lnor]nud
+SFX c nud davusisse [lnor]nud
+SFX c nud davusissegi [lnor]nud
+SFX c nud davusist [lnor]nud
+SFX c nud davusistki [lnor]nud
+SFX c nud davusita [lnor]nud
+SFX c nud davusitagi [lnor]nud
+SFX c nud davuski [lnor]nud
+SFX c nud davusse [lnor]nud
+SFX c nud davussegi [lnor]nud
+SFX c nud davust [lnor]nud
+SFX c nud davuste [lnor]nud
+SFX c nud davustega [lnor]nud
+SFX c nud davustegagi [lnor]nud
+SFX c nud davustegi [lnor]nud
+SFX c nud davusteks [lnor]nud
+SFX c nud davustekski [lnor]nud
+SFX c nud davustel [lnor]nud
+SFX c nud davustele [lnor]nud
+SFX c nud davustelegi [lnor]nud
+SFX c nud davustelgi [lnor]nud
+SFX c nud davustelt [lnor]nud
+SFX c nud davusteltki [lnor]nud
+SFX c nud davustena [lnor]nud
+SFX c nud davustenagi [lnor]nud
+SFX c nud davusteni [lnor]nud
+SFX c nud davustenigi [lnor]nud
+SFX c nud davustes [lnor]nud
+SFX c nud davusteski [lnor]nud
+SFX c nud davustesse [lnor]nud
+SFX c nud davustessegi [lnor]nud
+SFX c nud davustest [lnor]nud
+SFX c nud davustestki [lnor]nud
+SFX c nud davusteta [lnor]nud
+SFX c nud davustetagi [lnor]nud
+SFX c nud davustki [lnor]nud
+SFX c nud des nud
+SFX c nud deski nud
+SFX c nud di [lnor]nud
+SFX c nud digi [lnor]nud
+SFX c nud dki [o]nud
+SFX c nud du [lor]nud
+SFX c nud dud [nor]nud
+SFX c nud dudki [nor]nud
+SFX c nud duga [lnor]nud
+SFX c nud dugagi [lnor]nud
+SFX c nud dugi [lor]nud
+SFX c nud duid [lnor]nud
+SFX c nud duidki [lnor]nud
+SFX c nud duiga [lnor]nud
+SFX c nud duigagi [lnor]nud
+SFX c nud duiks [lnor]nud
+SFX c nud duikski [lnor]nud
+SFX c nud duil [lnor]nud
+SFX c nud duile [lnor]nud
+SFX c nud duilegi [lnor]nud
+SFX c nud duilgi [lnor]nud
+SFX c nud duilt [lnor]nud
+SFX c nud duiltki [lnor]nud
+SFX c nud duim [lnor]nud
+SFX c nud duima [lnor]nud
+SFX c nud duimad [lnor]nud
+SFX c nud duimadki [lnor]nud
+SFX c nud duimaga [lnor]nud
+SFX c nud duimagagi [lnor]nud
+SFX c nud duimagi [lnor]nud
+SFX c nud duimaid [lnor]nud
+SFX c nud duimaidki [lnor]nud
+SFX c nud duimaiga [lnor]nud
+SFX c nud duimaigagi [lnor]nud
+SFX c nud duimaiks [lnor]nud
+SFX c nud duimaikski [lnor]nud
+SFX c nud duimail [lnor]nud
+SFX c nud duimaile [lnor]nud
+SFX c nud duimailegi [lnor]nud
+SFX c nud duimailgi [lnor]nud
+SFX c nud duimailt [lnor]nud
+SFX c nud duimailtki [lnor]nud
+SFX c nud duimaina [lnor]nud
+SFX c nud duimainagi [lnor]nud
+SFX c nud duimaini [lnor]nud
+SFX c nud duimainigi [lnor]nud
+SFX c nud duimais [lnor]nud
+SFX c nud duimaiski [lnor]nud
+SFX c nud duimaisse [lnor]nud
+SFX c nud duimaissegi [lnor]nud
+SFX c nud duimaist [lnor]nud
+SFX c nud duimaistki [lnor]nud
+SFX c nud duimaita [lnor]nud
+SFX c nud duimaitagi [lnor]nud
+SFX c nud duimaks [lnor]nud
+SFX c nud duimakski [lnor]nud
+SFX c nud duimal [lnor]nud
+SFX c nud duimale [lnor]nud
+SFX c nud duimalegi [lnor]nud
+SFX c nud duimalgi [lnor]nud
+SFX c nud duimalt [lnor]nud
+SFX c nud duimaltki [lnor]nud
+SFX c nud duimana [lnor]nud
+SFX c nud duimanagi [lnor]nud
+SFX c nud duimani [lnor]nud
+SFX c nud duimanigi [lnor]nud
+SFX c nud duimas [lnor]nud
+SFX c nud duimaski [lnor]nud
+SFX c nud duimasse [lnor]nud
+SFX c nud duimassegi [lnor]nud
+SFX c nud duimast [lnor]nud
+SFX c nud duimastki [lnor]nud
+SFX c nud duimat [lnor]nud
+SFX c nud duimata [lnor]nud
+SFX c nud duimatagi [lnor]nud
+SFX c nud duimate [lnor]nud
+SFX c nud duimatega [lnor]nud
+SFX c nud duimategagi [lnor]nud
+SFX c nud duimategi [lnor]nud
+SFX c nud duimateks [lnor]nud
+SFX c nud duimatekski [lnor]nud
+SFX c nud duimatel [lnor]nud
+SFX c nud duimatele [lnor]nud
+SFX c nud duimatelegi [lnor]nud
+SFX c nud duimatelgi [lnor]nud
+SFX c nud duimatelt [lnor]nud
+SFX c nud duimateltki [lnor]nud
+SFX c nud duimatena [lnor]nud
+SFX c nud duimatenagi [lnor]nud
+SFX c nud duimateni [lnor]nud
+SFX c nud duimatenigi [lnor]nud
+SFX c nud duimates [lnor]nud
+SFX c nud duimateski [lnor]nud
+SFX c nud duimatesse [lnor]nud
+SFX c nud duimatessegi [lnor]nud
+SFX c nud duimatest [lnor]nud
+SFX c nud duimatestki [lnor]nud
+SFX c nud duimateta [lnor]nud
+SFX c nud duimatetagi [lnor]nud
+SFX c nud duimatki [lnor]nud
+SFX c nud duimgi [lnor]nud
+SFX c nud duina [lnor]nud
+SFX c nud duinagi [lnor]nud
+SFX c nud duini [lnor]nud
+SFX c nud duinigi [lnor]nud
+SFX c nud duis [lnor]nud
+SFX c nud duiski [lnor]nud
+SFX c nud duisse [lnor]nud
+SFX c nud duissegi [lnor]nud
+SFX c nud duist [lnor]nud
+SFX c nud duistki [lnor]nud
+SFX c nud duita [lnor]nud
+SFX c nud duitagi [lnor]nud
+SFX c nud duke [lnor]nud
+SFX c nud dukegi [lnor]nud
+SFX c nud dukene [lnor]nud
+SFX c nud dukenegi [lnor]nud
+SFX c nud dukese [lnor]nud
+SFX c nud dukesed [lnor]nud
+SFX c nud dukesedki [lnor]nud
+SFX c nud dukesega [lnor]nud
+SFX c nud dukesegagi [lnor]nud
+SFX c nud dukesegi [lnor]nud
+SFX c nud dukeseks [lnor]nud
+SFX c nud dukesekski [lnor]nud
+SFX c nud dukesel [lnor]nud
+SFX c nud dukesele [lnor]nud
+SFX c nud dukeselegi [lnor]nud
+SFX c nud dukeselgi [lnor]nud
+SFX c nud dukeselt [lnor]nud
+SFX c nud dukeseltki [lnor]nud
+SFX c nud dukesena [lnor]nud
+SFX c nud dukesenagi [lnor]nud
+SFX c nud dukeseni [lnor]nud
+SFX c nud dukesenigi [lnor]nud
+SFX c nud dukeses [lnor]nud
+SFX c nud dukeseski [lnor]nud
+SFX c nud dukesesse [lnor]nud
+SFX c nud dukesessegi [lnor]nud
+SFX c nud dukesest [lnor]nud
+SFX c nud dukesestki [lnor]nud
+SFX c nud dukeseta [lnor]nud
+SFX c nud dukesetagi [lnor]nud
+SFX c nud dukesi [lnor]nud
+SFX c nud dukesiga [lnor]nud
+SFX c nud dukesigagi [lnor]nud
+SFX c nud dukesigi [lnor]nud
+SFX c nud dukesiks [lnor]nud
+SFX c nud dukesikski [lnor]nud
+SFX c nud dukesil [lnor]nud
+SFX c nud dukesile [lnor]nud
+SFX c nud dukesilegi [lnor]nud
+SFX c nud dukesilgi [lnor]nud
+SFX c nud dukesilt [lnor]nud
+SFX c nud dukesiltki [lnor]nud
+SFX c nud dukesina [lnor]nud
+SFX c nud dukesinagi [lnor]nud
+SFX c nud dukesini [lnor]nud
+SFX c nud dukesinigi [lnor]nud
+SFX c nud dukesis [lnor]nud
+SFX c nud dukesiski [lnor]nud
+SFX c nud dukesisse [lnor]nud
+SFX c nud dukesissegi [lnor]nud
+SFX c nud dukesist [lnor]nud
+SFX c nud dukesistki [lnor]nud
+SFX c nud dukesita [lnor]nud
+SFX c nud dukesitagi [lnor]nud
+SFX c nud dukesse [lnor]nud
+SFX c nud dukessegi [lnor]nud
+SFX c nud dukest [lnor]nud
+SFX c nud dukeste [lnor]nud
+SFX c nud dukestega [lnor]nud
+SFX c nud dukestegagi [lnor]nud
+SFX c nud dukestegi [lnor]nud
+SFX c nud dukesteks [lnor]nud
+SFX c nud dukestekski [lnor]nud
+SFX c nud dukestel [lnor]nud
+SFX c nud dukestele [lnor]nud
+SFX c nud dukestelegi [lnor]nud
+SFX c nud dukestelgi [lnor]nud
+SFX c nud dukestelt [lnor]nud
+SFX c nud dukesteltki [lnor]nud
+SFX c nud dukestena [lnor]nud
+SFX c nud dukestenagi [lnor]nud
+SFX c nud dukesteni [lnor]nud
+SFX c nud dukestenigi [lnor]nud
+SFX c nud dukestes [lnor]nud
+SFX c nud dukesteski [lnor]nud
+SFX c nud dukestesse [lnor]nud
+SFX c nud dukestessegi [lnor]nud
+SFX c nud dukestest [lnor]nud
+SFX c nud dukestestki [lnor]nud
+SFX c nud dukesteta [lnor]nud
+SFX c nud dukestetagi [lnor]nud
+SFX c nud dukestki [lnor]nud
+SFX c nud duks [lnor]nud
+SFX c nud dukski [lnor]nud
+SFX c nud dul [lnor]nud
+SFX c nud dule [lnor]nud
+SFX c nud dulegi [lnor]nud
+SFX c nud dulgi [lnor]nud
+SFX c nud dult [lnor]nud
+SFX c nud dultki [lnor]nud
+SFX c nud dum [lnor]nud
+SFX c nud duma [lor]nud
+SFX c nud dumad [lnor]nud
+SFX c nud dumadki [lnor]nud
+SFX c nud dumaga [lnor]nud
+SFX c nud dumagagi [lnor]nud
+SFX c nud dumagi [lor]nud
+SFX c nud dumaid [lnor]nud
+SFX c nud dumaidki [lnor]nud
+SFX c nud dumaiga [lnor]nud
+SFX c nud dumaigagi [lnor]nud
+SFX c nud dumaiks [lnor]nud
+SFX c nud dumaikski [lnor]nud
+SFX c nud dumail [lnor]nud
+SFX c nud dumaile [lnor]nud
+SFX c nud dumailegi [lnor]nud
+SFX c nud dumailgi [lnor]nud
+SFX c nud dumailt [lnor]nud
+SFX c nud dumailtki [lnor]nud
+SFX c nud dumaina [lnor]nud
+SFX c nud dumainagi [lnor]nud
+SFX c nud dumaini [lnor]nud
+SFX c nud dumainigi [lnor]nud
+SFX c nud dumais [lnor]nud
+SFX c nud dumaiski [lnor]nud
+SFX c nud dumaisse [lnor]nud
+SFX c nud dumaissegi [lnor]nud
+SFX c nud dumaist [lnor]nud
+SFX c nud dumaistki [lnor]nud
+SFX c nud dumaita [lnor]nud
+SFX c nud dumaitagi [lnor]nud
+SFX c nud dumaks [lor]nud
+SFX c nud dumakski [lor]nud
+SFX c nud dumal [lnor]nud
+SFX c nud dumale [lnor]nud
+SFX c nud dumalegi [lnor]nud
+SFX c nud dumalgi [lnor]nud
+SFX c nud dumalt [lnor]nud
+SFX c nud dumaltki [lnor]nud
+SFX c nud dumana [lnor]nud
+SFX c nud dumanagi [lnor]nud
+SFX c nud dumani [lnor]nud
+SFX c nud dumanigi [lnor]nud
+SFX c nud dumas [lor]nud
+SFX c nud dumaski [lor]nud
+SFX c nud dumasse [lnor]nud
+SFX c nud dumassegi [lnor]nud
+SFX c nud dumast [lor]nud
+SFX c nud dumastki [lor]nud
+SFX c nud dumat [lnor]nud
+SFX c nud dumata [lor]nud
+SFX c nud dumatagi [lor]nud
+SFX c nud dumate [lnor]nud
+SFX c nud dumatega [lnor]nud
+SFX c nud dumategagi [lnor]nud
+SFX c nud dumategi [lnor]nud
+SFX c nud dumateks [lnor]nud
+SFX c nud dumatekski [lnor]nud
+SFX c nud dumatel [lnor]nud
+SFX c nud dumatele [lnor]nud
+SFX c nud dumatelegi [lnor]nud
+SFX c nud dumatelgi [lnor]nud
+SFX c nud dumatelt [lnor]nud
+SFX c nud dumateltki [lnor]nud
+SFX c nud dumatena [lnor]nud
+SFX c nud dumatenagi [lnor]nud
+SFX c nud dumateni [lnor]nud
+SFX c nud dumatenigi [lnor]nud
+SFX c nud dumates [lnor]nud
+SFX c nud dumateski [lnor]nud
+SFX c nud dumatesse [lnor]nud
+SFX c nud dumatessegi [lnor]nud
+SFX c nud dumatest [lnor]nud
+SFX c nud dumatestki [lnor]nud
+SFX c nud dumateta [lnor]nud
+SFX c nud dumatetagi [lnor]nud
+SFX c nud dumatki [lnor]nud
+SFX c nud dumgi [lnor]nud
+SFX c nud duna [lnor]nud
+SFX c nud dunagi [lnor]nud
+SFX c nud duni [lnor]nud
+SFX c nud dunigi [lnor]nud
+SFX c nud dus [lor]nud
+SFX c nud duse [lnor]nud
+SFX c nud dused [lnor]nud
+SFX c nud dusedki [lnor]nud
+SFX c nud dusega [lnor]nud
+SFX c nud dusegagi [lnor]nud
+SFX c nud dusegi [lnor]nud
+SFX c nud duseid [lnor]nud
+SFX c nud duseidki [lnor]nud
+SFX c nud duseiga [lnor]nud
+SFX c nud duseigagi [lnor]nud
+SFX c nud duseiks [lnor]nud
+SFX c nud duseikski [lnor]nud
+SFX c nud duseil [lnor]nud
+SFX c nud duseile [lnor]nud
+SFX c nud duseilegi [lnor]nud
+SFX c nud duseilgi [lnor]nud
+SFX c nud duseilt [lnor]nud
+SFX c nud duseiltki [lnor]nud
+SFX c nud duseina [lnor]nud
+SFX c nud duseinagi [lnor]nud
+SFX c nud duseini [lnor]nud
+SFX c nud duseinigi [lnor]nud
+SFX c nud duseis [lnor]nud
+SFX c nud duseiski [lnor]nud
+SFX c nud duseisse [lnor]nud
+SFX c nud duseissegi [lnor]nud
+SFX c nud duseist [lnor]nud
+SFX c nud duseistki [lnor]nud
+SFX c nud duseita [lnor]nud
+SFX c nud duseitagi [lnor]nud
+SFX c nud duseks [lnor]nud
+SFX c nud dusekski [lnor]nud
+SFX c nud dusel [lnor]nud
+SFX c nud dusele [lnor]nud
+SFX c nud duselegi [lnor]nud
+SFX c nud duselgi [lnor]nud
+SFX c nud duselt [lnor]nud
+SFX c nud duseltki [lnor]nud
+SFX c nud dusena [lnor]nud
+SFX c nud dusenagi [lnor]nud
+SFX c nud duseni [lnor]nud
+SFX c nud dusenigi [lnor]nud
+SFX c nud duses [lnor]nud
+SFX c nud duseski [lnor]nud
+SFX c nud dusesse [lnor]nud
+SFX c nud dusessegi [lnor]nud
+SFX c nud dusest [lnor]nud
+SFX c nud dusestki [lnor]nud
+SFX c nud duseta [lnor]nud
+SFX c nud dusetagi [lnor]nud
+SFX c nud dusi [lnor]nud
+SFX c nud dusiga [lnor]nud
+SFX c nud dusigagi [lnor]nud
+SFX c nud dusigi [lnor]nud
+SFX c nud dusiks [lnor]nud
+SFX c nud dusikski [lnor]nud
+SFX c nud dusil [lnor]nud
+SFX c nud dusile [lnor]nud
+SFX c nud dusilegi [lnor]nud
+SFX c nud dusilgi [lnor]nud
+SFX c nud dusilt [lnor]nud
+SFX c nud dusiltki [lnor]nud
+SFX c nud dusina [lnor]nud
+SFX c nud dusinagi [lnor]nud
+SFX c nud dusini [lnor]nud
+SFX c nud dusinigi [lnor]nud
+SFX c nud dusis [lnor]nud
+SFX c nud dusiski [lnor]nud
+SFX c nud dusisse [lnor]nud
+SFX c nud dusissegi [lnor]nud
+SFX c nud dusist [lnor]nud
+SFX c nud dusistki [lnor]nud
+SFX c nud dusita [lnor]nud
+SFX c nud dusitagi [lnor]nud
+SFX c nud duski [lor]nud
+SFX c nud dusse [lnor]nud
+SFX c nud dussegi [lnor]nud
+SFX c nud dust [lnor]nud
+SFX c nud duste [lnor]nud
+SFX c nud dustega [lnor]nud
+SFX c nud dustegagi [lnor]nud
+SFX c nud dustegi [lnor]nud
+SFX c nud dusteks [lnor]nud
+SFX c nud dustekski [lnor]nud
+SFX c nud dustel [lnor]nud
+SFX c nud dustele [lnor]nud
+SFX c nud dustelegi [lnor]nud
+SFX c nud dustelgi [lnor]nud
+SFX c nud dustelt [lnor]nud
+SFX c nud dusteltki [lnor]nud
+SFX c nud dustena [lnor]nud
+SFX c nud dustenagi [lnor]nud
+SFX c nud dusteni [lnor]nud
+SFX c nud dustenigi [lnor]nud
+SFX c nud dustes [lnor]nud
+SFX c nud dusteski [lnor]nud
+SFX c nud dustesse [lnor]nud
+SFX c nud dustessegi [lnor]nud
+SFX c nud dustest [lnor]nud
+SFX c nud dustestki [lnor]nud
+SFX c nud dusteta [lnor]nud
+SFX c nud dustetagi [lnor]nud
+SFX c nud dusti [lnor]nud
+SFX c nud dustigi [lnor]nud
+SFX c nud dustki [lnor]nud
+SFX c nud dut [lnor]nud
+SFX c nud duta [lnor]nud
+SFX c nud dutagi [lnor]nud
+SFX c nud dute [lnor]nud
+SFX c nud dutega [lnor]nud
+SFX c nud dutegagi [lnor]nud
+SFX c nud dutegi [lnor]nud
+SFX c nud duteks [lnor]nud
+SFX c nud dutekski [lnor]nud
+SFX c nud dutel [lnor]nud
+SFX c nud dutele [lnor]nud
+SFX c nud dutelegi [lnor]nud
+SFX c nud dutelgi [lnor]nud
+SFX c nud dutelt [lnor]nud
+SFX c nud duteltki [lnor]nud
+SFX c nud dutena [lnor]nud
+SFX c nud dutenagi [lnor]nud
+SFX c nud duteni [lnor]nud
+SFX c nud dutenigi [lnor]nud
+SFX c nud dutes [lnor]nud
+SFX c nud duteski [lnor]nud
+SFX c nud dutesse [lnor]nud
+SFX c nud dutessegi [lnor]nud
+SFX c nud dutest [lnor]nud
+SFX c nud dutestki [lnor]nud
+SFX c nud duteta [lnor]nud
+SFX c nud dutetagi [lnor]nud
+SFX c nud dutki [lnor]nud
+SFX c nud duvat [lor]nud
+SFX c nud duvatki [lor]nud
+SFX c nud e knud
+SFX c nud egi knud
+SFX c nud em knud
+SFX c nud emgi knud
+SFX c nud es [d]nud
+SFX c nud eski [d]nud
+SFX c nud eta pnud
+SFX c nud etagi pnud
+SFX c nud etagu pnud
+SFX c nud etagugi pnud
+SFX c nud etaks pnud
+SFX c nud etakse pnud
+SFX c nud etaksegi pnud
+SFX c nud etakski pnud
+SFX c nud etama pnud
+SFX c nud etamagi pnud
+SFX c nud etamatu pnud
+SFX c nud etamatud pnud
+SFX c nud etamatudki pnud
+SFX c nud etamatuga pnud
+SFX c nud etamatugagi pnud
+SFX c nud etamatugi pnud
+SFX c nud etamatuid pnud
+SFX c nud etamatuidki pnud
+SFX c nud etamatuiga pnud
+SFX c nud etamatuigagi pnud
+SFX c nud etamatuiks pnud
+SFX c nud etamatuikski pnud
+SFX c nud etamatuil pnud
+SFX c nud etamatuile pnud
+SFX c nud etamatuilegi pnud
+SFX c nud etamatuilgi pnud
+SFX c nud etamatuilt pnud
+SFX c nud etamatuiltki pnud
+SFX c nud etamatuina pnud
+SFX c nud etamatuinagi pnud
+SFX c nud etamatuini pnud
+SFX c nud etamatuinigi pnud
+SFX c nud etamatuis pnud
+SFX c nud etamatuiski pnud
+SFX c nud etamatuisse pnud
+SFX c nud etamatuissegi pnud
+SFX c nud etamatuist pnud
+SFX c nud etamatuistki pnud
+SFX c nud etamatuita pnud
+SFX c nud etamatuitagi pnud
+SFX c nud etamatuks pnud
+SFX c nud etamatukski pnud
+SFX c nud etamatul pnud
+SFX c nud etamatule pnud
+SFX c nud etamatulegi pnud
+SFX c nud etamatulgi pnud
+SFX c nud etamatult pnud
+SFX c nud etamatultki pnud
+SFX c nud etamatuna pnud
+SFX c nud etamatunagi pnud
+SFX c nud etamatuni pnud
+SFX c nud etamatunigi pnud
+SFX c nud etamatus pnud
+SFX c nud etamatuski pnud
+SFX c nud etamatusse pnud
+SFX c nud etamatussegi pnud
+SFX c nud etamatust pnud
+SFX c nud etamatustki pnud
+SFX c nud etamatut pnud
+SFX c nud etamatuta pnud
+SFX c nud etamatutagi pnud
+SFX c nud etamatute pnud
+SFX c nud etamatutega pnud
+SFX c nud etamatutegagi pnud
+SFX c nud etamatutegi pnud
+SFX c nud etamatuteks pnud
+SFX c nud etamatutekski pnud
+SFX c nud etamatutel pnud
+SFX c nud etamatutele pnud
+SFX c nud etamatutelegi pnud
+SFX c nud etamatutelgi pnud
+SFX c nud etamatutelt pnud
+SFX c nud etamatuteltki pnud
+SFX c nud etamatutena pnud
+SFX c nud etamatutenagi pnud
+SFX c nud etamatuteni pnud
+SFX c nud etamatutenigi pnud
+SFX c nud etamatutes pnud
+SFX c nud etamatuteski pnud
+SFX c nud etamatutesse pnud
+SFX c nud etamatutessegi pnud
+SFX c nud etamatutest pnud
+SFX c nud etamatutestki pnud
+SFX c nud etamatuteta pnud
+SFX c nud etamatutetagi pnud
+SFX c nud etamatutki pnud
+SFX c nud etav pnud
+SFX c nud etava pnud
+SFX c nud etavad pnud
+SFX c nud etavadki pnud
+SFX c nud etavaga pnud
+SFX c nud etavagagi pnud
+SFX c nud etavagi pnud
+SFX c nud etavaid pnud
+SFX c nud etavaidki pnud
+SFX c nud etavaiga pnud
+SFX c nud etavaigagi pnud
+SFX c nud etavaiks pnud
+SFX c nud etavaikski pnud
+SFX c nud etavail pnud
+SFX c nud etavaile pnud
+SFX c nud etavailegi pnud
+SFX c nud etavailgi pnud
+SFX c nud etavailt pnud
+SFX c nud etavailtki pnud
+SFX c nud etavaina pnud
+SFX c nud etavainagi pnud
+SFX c nud etavaini pnud
+SFX c nud etavainigi pnud
+SFX c nud etavais pnud
+SFX c nud etavaiski pnud
+SFX c nud etavaisse pnud
+SFX c nud etavaissegi pnud
+SFX c nud etavaist pnud
+SFX c nud etavaistki pnud
+SFX c nud etavaita pnud
+SFX c nud etavaitagi pnud
+SFX c nud etavaks pnud
+SFX c nud etavakski pnud
+SFX c nud etaval pnud
+SFX c nud etavale pnud
+SFX c nud etavalegi pnud
+SFX c nud etavalgi pnud
+SFX c nud etavalt pnud
+SFX c nud etavaltki pnud
+SFX c nud etavana pnud
+SFX c nud etavanagi pnud
+SFX c nud etavani pnud
+SFX c nud etavanigi pnud
+SFX c nud etavas pnud
+SFX c nud etavaski pnud
+SFX c nud etavasse pnud
+SFX c nud etavassegi pnud
+SFX c nud etavast pnud
+SFX c nud etavastki pnud
+SFX c nud etavat pnud
+SFX c nud etavata pnud
+SFX c nud etavatagi pnud
+SFX c nud etavate pnud
+SFX c nud etavatega pnud
+SFX c nud etavategagi pnud
+SFX c nud etavategi pnud
+SFX c nud etavateks pnud
+SFX c nud etavatekski pnud
+SFX c nud etavatel pnud
+SFX c nud etavatele pnud
+SFX c nud etavatelegi pnud
+SFX c nud etavatelgi pnud
+SFX c nud etavatelt pnud
+SFX c nud etavateltki pnud
+SFX c nud etavatena pnud
+SFX c nud etavatenagi pnud
+SFX c nud etavateni pnud
+SFX c nud etavatenigi pnud
+SFX c nud etavates pnud
+SFX c nud etavateski pnud
+SFX c nud etavatesse pnud
+SFX c nud etavatessegi pnud
+SFX c nud etavatest pnud
+SFX c nud etavatestki pnud
+SFX c nud etavateta pnud
+SFX c nud etavatetagi pnud
+SFX c nud etavatki pnud
+SFX c nud etavgi pnud
+SFX c nud etavus pnud
+SFX c nud etavuse pnud
+SFX c nud etavused pnud
+SFX c nud etavusedki pnud
+SFX c nud etavusega pnud
+SFX c nud etavusegagi pnud
+SFX c nud etavusegi pnud
+SFX c nud etavuseid pnud
+SFX c nud etavuseidki pnud
+SFX c nud etavuseiga pnud
+SFX c nud etavuseigagi pnud
+SFX c nud etavuseiks pnud
+SFX c nud etavuseikski pnud
+SFX c nud etavuseil pnud
+SFX c nud etavuseile pnud
+SFX c nud etavuseilegi pnud
+SFX c nud etavuseilgi pnud
+SFX c nud etavuseilt pnud
+SFX c nud etavuseiltki pnud
+SFX c nud etavuseina pnud
+SFX c nud etavuseinagi pnud
+SFX c nud etavuseini pnud
+SFX c nud etavuseinigi pnud
+SFX c nud etavuseis pnud
+SFX c nud etavuseiski pnud
+SFX c nud etavuseisse pnud
+SFX c nud etavuseissegi pnud
+SFX c nud etavuseist pnud
+SFX c nud etavuseistki pnud
+SFX c nud etavuseita pnud
+SFX c nud etavuseitagi pnud
+SFX c nud etavuseks pnud
+SFX c nud etavusekski pnud
+SFX c nud etavusel pnud
+SFX c nud etavusele pnud
+SFX c nud etavuselegi pnud
+SFX c nud etavuselgi pnud
+SFX c nud etavuselt pnud
+SFX c nud etavuseltki pnud
+SFX c nud etavusena pnud
+SFX c nud etavusenagi pnud
+SFX c nud etavuseni pnud
+SFX c nud etavusenigi pnud
+SFX c nud etavuses pnud
+SFX c nud etavuseski pnud
+SFX c nud etavusesse pnud
+SFX c nud etavusessegi pnud
+SFX c nud etavusest pnud
+SFX c nud etavusestki pnud
+SFX c nud etavuseta pnud
+SFX c nud etavusetagi pnud
+SFX c nud etavusi pnud
+SFX c nud etavusiga pnud
+SFX c nud etavusigagi pnud
+SFX c nud etavusigi pnud
+SFX c nud etavusiks pnud
+SFX c nud etavusikski pnud
+SFX c nud etavusil pnud
+SFX c nud etavusile pnud
+SFX c nud etavusilegi pnud
+SFX c nud etavusilgi pnud
+SFX c nud etavusilt pnud
+SFX c nud etavusiltki pnud
+SFX c nud etavusina pnud
+SFX c nud etavusinagi pnud
+SFX c nud etavusini pnud
+SFX c nud etavusinigi pnud
+SFX c nud etavusis pnud
+SFX c nud etavusiski pnud
+SFX c nud etavusisse pnud
+SFX c nud etavusissegi pnud
+SFX c nud etavusist pnud
+SFX c nud etavusistki pnud
+SFX c nud etavusita pnud
+SFX c nud etavusitagi pnud
+SFX c nud etavuski pnud
+SFX c nud etavusse pnud
+SFX c nud etavussegi pnud
+SFX c nud etavust pnud
+SFX c nud etavuste pnud
+SFX c nud etavustega pnud
+SFX c nud etavustegagi pnud
+SFX c nud etavustegi pnud
+SFX c nud etavusteks pnud
+SFX c nud etavustekski pnud
+SFX c nud etavustel pnud
+SFX c nud etavustele pnud
+SFX c nud etavustelegi pnud
+SFX c nud etavustelgi pnud
+SFX c nud etavustelt pnud
+SFX c nud etavusteltki pnud
+SFX c nud etavustena pnud
+SFX c nud etavustenagi pnud
+SFX c nud etavusteni pnud
+SFX c nud etavustenigi pnud
+SFX c nud etavustes pnud
+SFX c nud etavusteski pnud
+SFX c nud etavustesse pnud
+SFX c nud etavustessegi pnud
+SFX c nud etavustest pnud
+SFX c nud etavustestki pnud
+SFX c nud etavusteta pnud
+SFX c nud etavustetagi pnud
+SFX c nud etavustki pnud
+SFX c nud eti pnud
+SFX c nud etigi pnud
+SFX c nud etu pnud
+SFX c nud etud pnud
+SFX c nud etudki pnud
+SFX c nud etuga pnud
+SFX c nud etugagi pnud
+SFX c nud etugi pnud
+SFX c nud etuid pnud
+SFX c nud etuidki pnud
+SFX c nud etuiga pnud
+SFX c nud etuigagi pnud
+SFX c nud etuiks pnud
+SFX c nud etuikski pnud
+SFX c nud etuil pnud
+SFX c nud etuile pnud
+SFX c nud etuilegi pnud
+SFX c nud etuilgi pnud
+SFX c nud etuilt pnud
+SFX c nud etuiltki pnud
+SFX c nud etuim pnud
+SFX c nud etuima pnud
+SFX c nud etuimad pnud
+SFX c nud etuimadki pnud
+SFX c nud etuimaga pnud
+SFX c nud etuimagagi pnud
+SFX c nud etuimagi pnud
+SFX c nud etuimaid pnud
+SFX c nud etuimaidki pnud
+SFX c nud etuimaiga pnud
+SFX c nud etuimaigagi pnud
+SFX c nud etuimaiks pnud
+SFX c nud etuimaikski pnud
+SFX c nud etuimail pnud
+SFX c nud etuimaile pnud
+SFX c nud etuimailegi pnud
+SFX c nud etuimailgi pnud
+SFX c nud etuimailt pnud
+SFX c nud etuimailtki pnud
+SFX c nud etuimaina pnud
+SFX c nud etuimainagi pnud
+SFX c nud etuimaini pnud
+SFX c nud etuimainigi pnud
+SFX c nud etuimais pnud
+SFX c nud etuimaiski pnud
+SFX c nud etuimaisse pnud
+SFX c nud etuimaissegi pnud
+SFX c nud etuimaist pnud
+SFX c nud etuimaistki pnud
+SFX c nud etuimaita pnud
+SFX c nud etuimaitagi pnud
+SFX c nud etuimaks pnud
+SFX c nud etuimakski pnud
+SFX c nud etuimal pnud
+SFX c nud etuimale pnud
+SFX c nud etuimalegi pnud
+SFX c nud etuimalgi pnud
+SFX c nud etuimalt pnud
+SFX c nud etuimaltki pnud
+SFX c nud etuimana pnud
+SFX c nud etuimanagi pnud
+SFX c nud etuimani pnud
+SFX c nud etuimanigi pnud
+SFX c nud etuimas pnud
+SFX c nud etuimaski pnud
+SFX c nud etuimasse pnud
+SFX c nud etuimassegi pnud
+SFX c nud etuimast pnud
+SFX c nud etuimastki pnud
+SFX c nud etuimat pnud
+SFX c nud etuimata pnud
+SFX c nud etuimatagi pnud
+SFX c nud etuimate pnud
+SFX c nud etuimatega pnud
+SFX c nud etuimategagi pnud
+SFX c nud etuimategi pnud
+SFX c nud etuimateks pnud
+SFX c nud etuimatekski pnud
+SFX c nud etuimatel pnud
+SFX c nud etuimatele pnud
+SFX c nud etuimatelegi pnud
+SFX c nud etuimatelgi pnud
+SFX c nud etuimatelt pnud
+SFX c nud etuimateltki pnud
+SFX c nud etuimatena pnud
+SFX c nud etuimatenagi pnud
+SFX c nud etuimateni pnud
+SFX c nud etuimatenigi pnud
+SFX c nud etuimates pnud
+SFX c nud etuimateski pnud
+SFX c nud etuimatesse pnud
+SFX c nud etuimatessegi pnud
+SFX c nud etuimatest pnud
+SFX c nud etuimatestki pnud
+SFX c nud etuimateta pnud
+SFX c nud etuimatetagi pnud
+SFX c nud etuimatki pnud
+SFX c nud etuimgi pnud
+SFX c nud etuina pnud
+SFX c nud etuinagi pnud
+SFX c nud etuini pnud
+SFX c nud etuinigi pnud
+SFX c nud etuis pnud
+SFX c nud etuiski pnud
+SFX c nud etuisse pnud
+SFX c nud etuissegi pnud
+SFX c nud etuist pnud
+SFX c nud etuistki pnud
+SFX c nud etuita pnud
+SFX c nud etuitagi pnud
+SFX c nud etuke pnud
+SFX c nud etukegi pnud
+SFX c nud etukene pnud
+SFX c nud etukenegi pnud
+SFX c nud etukese pnud
+SFX c nud etukesed pnud
+SFX c nud etukesedki pnud
+SFX c nud etukesega pnud
+SFX c nud etukesegagi pnud
+SFX c nud etukesegi pnud
+SFX c nud etukeseks pnud
+SFX c nud etukesekski pnud
+SFX c nud etukesel pnud
+SFX c nud etukesele pnud
+SFX c nud etukeselegi pnud
+SFX c nud etukeselgi pnud
+SFX c nud etukeselt pnud
+SFX c nud etukeseltki pnud
+SFX c nud etukesena pnud
+SFX c nud etukesenagi pnud
+SFX c nud etukeseni pnud
+SFX c nud etukesenigi pnud
+SFX c nud etukeses pnud
+SFX c nud etukeseski pnud
+SFX c nud etukesesse pnud
+SFX c nud etukesessegi pnud
+SFX c nud etukesest pnud
+SFX c nud etukesestki pnud
+SFX c nud etukeseta pnud
+SFX c nud etukesetagi pnud
+SFX c nud etukesi pnud
+SFX c nud etukesiga pnud
+SFX c nud etukesigagi pnud
+SFX c nud etukesigi pnud
+SFX c nud etukesiks pnud
+SFX c nud etukesikski pnud
+SFX c nud etukesil pnud
+SFX c nud etukesile pnud
+SFX c nud etukesilegi pnud
+SFX c nud etukesilgi pnud
+SFX c nud etukesilt pnud
+SFX c nud etukesiltki pnud
+SFX c nud etukesina pnud
+SFX c nud etukesinagi pnud
+SFX c nud etukesini pnud
+SFX c nud etukesinigi pnud
+SFX c nud etukesis pnud
+SFX c nud etukesiski pnud
+SFX c nud etukesisse pnud
+SFX c nud etukesissegi pnud
+SFX c nud etukesist pnud
+SFX c nud etukesistki pnud
+SFX c nud etukesita pnud
+SFX c nud etukesitagi pnud
+SFX c nud etukesse pnud
+SFX c nud etukessegi pnud
+SFX c nud etukest pnud
+SFX c nud etukeste pnud
+SFX c nud etukestega pnud
+SFX c nud etukestegagi pnud
+SFX c nud etukestegi pnud
+SFX c nud etukesteks pnud
+SFX c nud etukestekski pnud
+SFX c nud etukestel pnud
+SFX c nud etukestele pnud
+SFX c nud etukestelegi pnud
+SFX c nud etukestelgi pnud
+SFX c nud etukestelt pnud
+SFX c nud etukesteltki pnud
+SFX c nud etukestena pnud
+SFX c nud etukestenagi pnud
+SFX c nud etukesteni pnud
+SFX c nud etukestenigi pnud
+SFX c nud etukestes pnud
+SFX c nud etukesteski pnud
+SFX c nud etukestesse pnud
+SFX c nud etukestessegi pnud
+SFX c nud etukestest pnud
+SFX c nud etukestestki pnud
+SFX c nud etukesteta pnud
+SFX c nud etukestetagi pnud
+SFX c nud etukestki pnud
+SFX c nud etuks pnud
+SFX c nud etukski pnud
+SFX c nud etul pnud
+SFX c nud etule pnud
+SFX c nud etulegi pnud
+SFX c nud etulgi pnud
+SFX c nud etult pnud
+SFX c nud etultki pnud
+SFX c nud etum pnud
+SFX c nud etuma pnud
+SFX c nud etumad pnud
+SFX c nud etumadki pnud
+SFX c nud etumaga pnud
+SFX c nud etumagagi pnud
+SFX c nud etumagi pnud
+SFX c nud etumaid pnud
+SFX c nud etumaidki pnud
+SFX c nud etumaiga pnud
+SFX c nud etumaigagi pnud
+SFX c nud etumaiks pnud
+SFX c nud etumaikski pnud
+SFX c nud etumail pnud
+SFX c nud etumaile pnud
+SFX c nud etumailegi pnud
+SFX c nud etumailgi pnud
+SFX c nud etumailt pnud
+SFX c nud etumailtki pnud
+SFX c nud etumaina pnud
+SFX c nud etumainagi pnud
+SFX c nud etumaini pnud
+SFX c nud etumainigi pnud
+SFX c nud etumais pnud
+SFX c nud etumaiski pnud
+SFX c nud etumaisse pnud
+SFX c nud etumaissegi pnud
+SFX c nud etumaist pnud
+SFX c nud etumaistki pnud
+SFX c nud etumaita pnud
+SFX c nud etumaitagi pnud
+SFX c nud etumaks pnud
+SFX c nud etumakski pnud
+SFX c nud etumal pnud
+SFX c nud etumale pnud
+SFX c nud etumalegi pnud
+SFX c nud etumalgi pnud
+SFX c nud etumalt pnud
+SFX c nud etumaltki pnud
+SFX c nud etumana pnud
+SFX c nud etumanagi pnud
+SFX c nud etumani pnud
+SFX c nud etumanigi pnud
+SFX c nud etumas pnud
+SFX c nud etumaski pnud
+SFX c nud etumasse pnud
+SFX c nud etumassegi pnud
+SFX c nud etumast pnud
+SFX c nud etumastki pnud
+SFX c nud etumat pnud
+SFX c nud etumata pnud
+SFX c nud etumatagi pnud
+SFX c nud etumate pnud
+SFX c nud etumatega pnud
+SFX c nud etumategagi pnud
+SFX c nud etumategi pnud
+SFX c nud etumateks pnud
+SFX c nud etumatekski pnud
+SFX c nud etumatel pnud
+SFX c nud etumatele pnud
+SFX c nud etumatelegi pnud
+SFX c nud etumatelgi pnud
+SFX c nud etumatelt pnud
+SFX c nud etumateltki pnud
+SFX c nud etumatena pnud
+SFX c nud etumatenagi pnud
+SFX c nud etumateni pnud
+SFX c nud etumatenigi pnud
+SFX c nud etumates pnud
+SFX c nud etumateski pnud
+SFX c nud etumatesse pnud
+SFX c nud etumatessegi pnud
+SFX c nud etumatest pnud
+SFX c nud etumatestki pnud
+SFX c nud etumateta pnud
+SFX c nud etumatetagi pnud
+SFX c nud etumatki pnud
+SFX c nud etumgi pnud
+SFX c nud etuna pnud
+SFX c nud etunagi pnud
+SFX c nud etuni pnud
+SFX c nud etunigi pnud
+SFX c nud etus pnud
+SFX c nud etuse pnud
+SFX c nud etused pnud
+SFX c nud etusedki pnud
+SFX c nud etusega pnud
+SFX c nud etusegagi pnud
+SFX c nud etusegi pnud
+SFX c nud etuseid pnud
+SFX c nud etuseidki pnud
+SFX c nud etuseiga pnud
+SFX c nud etuseigagi pnud
+SFX c nud etuseiks pnud
+SFX c nud etuseikski pnud
+SFX c nud etuseil pnud
+SFX c nud etuseile pnud
+SFX c nud etuseilegi pnud
+SFX c nud etuseilgi pnud
+SFX c nud etuseilt pnud
+SFX c nud etuseiltki pnud
+SFX c nud etuseina pnud
+SFX c nud etuseinagi pnud
+SFX c nud etuseini pnud
+SFX c nud etuseinigi pnud
+SFX c nud etuseis pnud
+SFX c nud etuseiski pnud
+SFX c nud etuseisse pnud
+SFX c nud etuseissegi pnud
+SFX c nud etuseist pnud
+SFX c nud etuseistki pnud
+SFX c nud etuseita pnud
+SFX c nud etuseitagi pnud
+SFX c nud etuseks pnud
+SFX c nud etusekski pnud
+SFX c nud etusel pnud
+SFX c nud etusele pnud
+SFX c nud etuselegi pnud
+SFX c nud etuselgi pnud
+SFX c nud etuselt pnud
+SFX c nud etuseltki pnud
+SFX c nud etusena pnud
+SFX c nud etusenagi pnud
+SFX c nud etuseni pnud
+SFX c nud etusenigi pnud
+SFX c nud etuses pnud
+SFX c nud etuseski pnud
+SFX c nud etusesse pnud
+SFX c nud etusessegi pnud
+SFX c nud etusest pnud
+SFX c nud etusestki pnud
+SFX c nud etuseta pnud
+SFX c nud etusetagi pnud
+SFX c nud etusi pnud
+SFX c nud etusiga pnud
+SFX c nud etusigagi pnud
+SFX c nud etusigi pnud
+SFX c nud etusiks pnud
+SFX c nud etusikski pnud
+SFX c nud etusil pnud
+SFX c nud etusile pnud
+SFX c nud etusilegi pnud
+SFX c nud etusilgi pnud
+SFX c nud etusilt pnud
+SFX c nud etusiltki pnud
+SFX c nud etusina pnud
+SFX c nud etusinagi pnud
+SFX c nud etusini pnud
+SFX c nud etusinigi pnud
+SFX c nud etusis pnud
+SFX c nud etusiski pnud
+SFX c nud etusisse pnud
+SFX c nud etusissegi pnud
+SFX c nud etusist pnud
+SFX c nud etusistki pnud
+SFX c nud etusita pnud
+SFX c nud etusitagi pnud
+SFX c nud etuski pnud
+SFX c nud etusse pnud
+SFX c nud etussegi pnud
+SFX c nud etust pnud
+SFX c nud etuste pnud
+SFX c nud etustega pnud
+SFX c nud etustegagi pnud
+SFX c nud etustegi pnud
+SFX c nud etusteks pnud
+SFX c nud etustekski pnud
+SFX c nud etustel pnud
+SFX c nud etustele pnud
+SFX c nud etustelegi pnud
+SFX c nud etustelgi pnud
+SFX c nud etustelt pnud
+SFX c nud etusteltki pnud
+SFX c nud etustena pnud
+SFX c nud etustenagi pnud
+SFX c nud etusteni pnud
+SFX c nud etustenigi pnud
+SFX c nud etustes pnud
+SFX c nud etusteski pnud
+SFX c nud etustesse pnud
+SFX c nud etustessegi pnud
+SFX c nud etustest pnud
+SFX c nud etustestki pnud
+SFX c nud etusteta pnud
+SFX c nud etustetagi pnud
+SFX c nud etusti pnud
+SFX c nud etustigi pnud
+SFX c nud etustki pnud
+SFX c nud etut pnud
+SFX c nud etuta pnud
+SFX c nud etutagi pnud
+SFX c nud etute pnud
+SFX c nud etutega pnud
+SFX c nud etutegagi pnud
+SFX c nud etutegi pnud
+SFX c nud etuteks pnud
+SFX c nud etutekski pnud
+SFX c nud etutel pnud
+SFX c nud etutele pnud
+SFX c nud etutelegi pnud
+SFX c nud etutelgi pnud
+SFX c nud etutelt pnud
+SFX c nud etuteltki pnud
+SFX c nud etutena pnud
+SFX c nud etutenagi pnud
+SFX c nud etuteni pnud
+SFX c nud etutenigi pnud
+SFX c nud etutes pnud
+SFX c nud etuteski pnud
+SFX c nud etutesse pnud
+SFX c nud etutessegi pnud
+SFX c nud etutest pnud
+SFX c nud etutestki pnud
+SFX c nud etuteta pnud
+SFX c nud etutetagi pnud
+SFX c nud etutki pnud
+SFX c nud etuvat pnud
+SFX c nud etuvatki pnud
+SFX c nud ev [dknr]nud
+SFX c nud evgi [dknr]nud
+SFX c nud evus [dknr]nud
+SFX c nud evuse [dknr]nud
+SFX c nud evused [dknr]nud
+SFX c nud evusedki [dknr]nud
+SFX c nud evusega [dknr]nud
+SFX c nud evusegagi [dknr]nud
+SFX c nud evusegi [dknr]nud
+SFX c nud evuseid [dknr]nud
+SFX c nud evuseidki [dknr]nud
+SFX c nud evuseiga [dknr]nud
+SFX c nud evuseigagi [dknr]nud
+SFX c nud evuseiks [dknr]nud
+SFX c nud evuseikski [dknr]nud
+SFX c nud evuseil [dknr]nud
+SFX c nud evuseile [dknr]nud
+SFX c nud evuseilegi [dknr]nud
+SFX c nud evuseilgi [dknr]nud
+SFX c nud evuseilt [dknr]nud
+SFX c nud evuseiltki [dknr]nud
+SFX c nud evuseina [dknr]nud
+SFX c nud evuseinagi [dknr]nud
+SFX c nud evuseini [dknr]nud
+SFX c nud evuseinigi [dknr]nud
+SFX c nud evuseis [dknr]nud
+SFX c nud evuseiski [dknr]nud
+SFX c nud evuseisse [dknr]nud
+SFX c nud evuseissegi [dknr]nud
+SFX c nud evuseist [dknr]nud
+SFX c nud evuseistki [dknr]nud
+SFX c nud evuseita [dknr]nud
+SFX c nud evuseitagi [dknr]nud
+SFX c nud evuseks [dknr]nud
+SFX c nud evusekski [dknr]nud
+SFX c nud evusel [dknr]nud
+SFX c nud evusele [dknr]nud
+SFX c nud evuselegi [dknr]nud
+SFX c nud evuselgi [dknr]nud
+SFX c nud evuselt [dknr]nud
+SFX c nud evuseltki [dknr]nud
+SFX c nud evusena [dknr]nud
+SFX c nud evusenagi [dknr]nud
+SFX c nud evuseni [dknr]nud
+SFX c nud evusenigi [dknr]nud
+SFX c nud evuses [dknr]nud
+SFX c nud evuseski [dknr]nud
+SFX c nud evusesse [dknr]nud
+SFX c nud evusessegi [dknr]nud
+SFX c nud evusest [dknr]nud
+SFX c nud evusestki [dknr]nud
+SFX c nud evuseta [dknr]nud
+SFX c nud evusetagi [dknr]nud
+SFX c nud evusi [dknr]nud
+SFX c nud evusiga [dknr]nud
+SFX c nud evusigagi [dknr]nud
+SFX c nud evusigi [dknr]nud
+SFX c nud evusiks [dknr]nud
+SFX c nud evusikski [dknr]nud
+SFX c nud evusil [dknr]nud
+SFX c nud evusile [dknr]nud
+SFX c nud evusilegi [dknr]nud
+SFX c nud evusilgi [dknr]nud
+SFX c nud evusilt [dknr]nud
+SFX c nud evusiltki [dknr]nud
+SFX c nud evusina [dknr]nud
+SFX c nud evusinagi [dknr]nud
+SFX c nud evusini [dknr]nud
+SFX c nud evusinigi [dknr]nud
+SFX c nud evusis [dknr]nud
+SFX c nud evusiski [dknr]nud
+SFX c nud evusisse [dknr]nud
+SFX c nud evusissegi [dknr]nud
+SFX c nud evusist [dknr]nud
+SFX c nud evusistki [dknr]nud
+SFX c nud evusita [dknr]nud
+SFX c nud evusitagi [dknr]nud
+SFX c nud evuski [dknr]nud
+SFX c nud evusse [dknr]nud
+SFX c nud evussegi [dknr]nud
+SFX c nud evust [dknr]nud
+SFX c nud evuste [dknr]nud
+SFX c nud evustega [dknr]nud
+SFX c nud evustegagi [dknr]nud
+SFX c nud evustegi [dknr]nud
+SFX c nud evusteks [dknr]nud
+SFX c nud evustekski [dknr]nud
+SFX c nud evustel [dknr]nud
+SFX c nud evustele [dknr]nud
+SFX c nud evustelegi [dknr]nud
+SFX c nud evustelgi [dknr]nud
+SFX c nud evustelt [dknr]nud
+SFX c nud evusteltki [dknr]nud
+SFX c nud evustena [dknr]nud
+SFX c nud evustenagi [dknr]nud
+SFX c nud evusteni [dknr]nud
+SFX c nud evustenigi [dknr]nud
+SFX c nud evustes [dknr]nud
+SFX c nud evusteski [dknr]nud
+SFX c nud evustesse [dknr]nud
+SFX c nud evustessegi [dknr]nud
+SFX c nud evustest [dknr]nud
+SFX c nud evustestki [dknr]nud
+SFX c nud evusteta [dknr]nud
+SFX c nud evustetagi [dknr]nud
+SFX c nud evustki [dknr]nud
+SFX c nud ge [lnor]nud
+SFX c nud gegi [lnor]nud
+SFX c nud gem [lnor]nud
+SFX c nud gemgi [lnor]nud
+SFX c nud gi [o]nud
+SFX c nud gu [lnor]nud
+SFX c nud gugi [lnor]nud
+SFX c nud is [dk]nud
+SFX c nud iski [dk]nud
+SFX c nud ja [dkopt]nud
+SFX c nud jad [dkopt]nud
+SFX c nud jadki [dkopt]nud
+SFX c nud jaga [dkopt]nud
+SFX c nud jagagi [dkopt]nud
+SFX c nud jagi [dkopt]nud
+SFX c nud jaid [dkopt]nud
+SFX c nud jaidki [dkopt]nud
+SFX c nud jaiga [dkopt]nud
+SFX c nud jaigagi [dkopt]nud
+SFX c nud jaiks [dkopt]nud
+SFX c nud jaikski [dkopt]nud
+SFX c nud jail [dkopt]nud
+SFX c nud jaile [dkopt]nud
+SFX c nud jailegi [dkopt]nud
+SFX c nud jailgi [dkopt]nud
+SFX c nud jailt [dkopt]nud
+SFX c nud jailtki [dkopt]nud
+SFX c nud jaina [dkopt]nud
+SFX c nud jainagi [dkopt]nud
+SFX c nud jaini [dkopt]nud
+SFX c nud jainigi [dkopt]nud
+SFX c nud jais [dkopt]nud
+SFX c nud jaiski [dkopt]nud
+SFX c nud jaisse [dkopt]nud
+SFX c nud jaissegi [dkopt]nud
+SFX c nud jaist [dkopt]nud
+SFX c nud jaistki [dkopt]nud
+SFX c nud jaita [dkopt]nud
+SFX c nud jaitagi [dkopt]nud
+SFX c nud jaks [dkopt]nud
+SFX c nud jakski [dkopt]nud
+SFX c nud jal [dkopt]nud
+SFX c nud jale [dkopt]nud
+SFX c nud jalegi [dkopt]nud
+SFX c nud jalgi [dkopt]nud
+SFX c nud jalt [dkopt]nud
+SFX c nud jaltki [dkopt]nud
+SFX c nud jana [dkopt]nud
+SFX c nud janagi [dkopt]nud
+SFX c nud jani [dkopt]nud
+SFX c nud janigi [dkopt]nud
+SFX c nud jas [dkopt]nud
+SFX c nud jaski [dkopt]nud
+SFX c nud jasse [dkopt]nud
+SFX c nud jassegi [dkopt]nud
+SFX c nud jast [dkopt]nud
+SFX c nud jastki [dkopt]nud
+SFX c nud jat [dkopt]nud
+SFX c nud jata [dkopt]nud
+SFX c nud jatagi [dkopt]nud
+SFX c nud jate [dkopt]nud
+SFX c nud jatega [dkopt]nud
+SFX c nud jategagi [dkopt]nud
+SFX c nud jategi [dkopt]nud
+SFX c nud jateks [dkopt]nud
+SFX c nud jatekski [dkopt]nud
+SFX c nud jatel [dkopt]nud
+SFX c nud jatele [dkopt]nud
+SFX c nud jatelegi [dkopt]nud
+SFX c nud jatelgi [dkopt]nud
+SFX c nud jatelt [dkopt]nud
+SFX c nud jateltki [dkopt]nud
+SFX c nud jatena [dkopt]nud
+SFX c nud jatenagi [dkopt]nud
+SFX c nud jateni [dkopt]nud
+SFX c nud jatenigi [dkopt]nud
+SFX c nud jates [dkopt]nud
+SFX c nud jateski [dkopt]nud
+SFX c nud jatesse [dkopt]nud
+SFX c nud jatessegi [dkopt]nud
+SFX c nud jatest [dkopt]nud
+SFX c nud jatestki [dkopt]nud
+SFX c nud jateta [dkopt]nud
+SFX c nud jatetagi [dkopt]nud
+SFX c nud jatki [dkopt]nud
+SFX c nud ke [dpt]nud
+SFX c nud kegi [dpt]nud
+SFX c nud kem [dpt]nud
+SFX c nud kemgi [dpt]nud
+SFX c nud ks [o]nud
+SFX c nud ksid [o]nud
+SFX c nud ksidki [o]nud
+SFX c nud ksime [o]nud
+SFX c nud ksimegi [o]nud
+SFX c nud ksin [o]nud
+SFX c nud ksingi [o]nud
+SFX c nud ksite [o]nud
+SFX c nud ksitegi [o]nud
+SFX c nud kski [o]nud
+SFX c nud ku [dpt]nud
+SFX c nud kugi [dpt]nud
+SFX c nud ma [dkopt]nud
+SFX c nud magi [dkopt]nud
+SFX c nud maks [dkopt]nud
+SFX c nud makski [dkopt]nud
+SFX c nud mas [dkopt]nud
+SFX c nud maski [dkopt]nud
+SFX c nud mast [dkopt]nud
+SFX c nud mastki [dkopt]nud
+SFX c nud mata [dkopt]nud
+SFX c nud matagi [dkopt]nud
+SFX c nud matu [dkopt]nud
+SFX c nud matud [dkopt]nud
+SFX c nud matudki [dkopt]nud
+SFX c nud matuga [dkopt]nud
+SFX c nud matugagi [dkopt]nud
+SFX c nud matugi [dkopt]nud
+SFX c nud matuid [dkopt]nud
+SFX c nud matuidki [dkopt]nud
+SFX c nud matuiga [dkopt]nud
+SFX c nud matuigagi [dkopt]nud
+SFX c nud matuiks [dkopt]nud
+SFX c nud matuikski [dkopt]nud
+SFX c nud matuil [dkopt]nud
+SFX c nud matuile [dkopt]nud
+SFX c nud matuilegi [dkopt]nud
+SFX c nud matuilgi [dkopt]nud
+SFX c nud matuilt [dkopt]nud
+SFX c nud matuiltki [dkopt]nud
+SFX c nud matuina [dkopt]nud
+SFX c nud matuinagi [dkopt]nud
+SFX c nud matuini [dkopt]nud
+SFX c nud matuinigi [dkopt]nud
+SFX c nud matuis [dkopt]nud
+SFX c nud matuiski [dkopt]nud
+SFX c nud matuisse [dkopt]nud
+SFX c nud matuissegi [dkopt]nud
+SFX c nud matuist [dkopt]nud
+SFX c nud matuistki [dkopt]nud
+SFX c nud matuita [dkopt]nud
+SFX c nud matuitagi [dkopt]nud
+SFX c nud matuks [dkopt]nud
+SFX c nud matukski [dkopt]nud
+SFX c nud matul [dkopt]nud
+SFX c nud matule [dkopt]nud
+SFX c nud matulegi [dkopt]nud
+SFX c nud matulgi [dkopt]nud
+SFX c nud matult [dkopt]nud
+SFX c nud matultki [dkopt]nud
+SFX c nud matuna [dkopt]nud
+SFX c nud matunagi [dkopt]nud
+SFX c nud matuni [dkopt]nud
+SFX c nud matunigi [dkopt]nud
+SFX c nud matus [dkopt]nud
+SFX c nud matuski [dkopt]nud
+SFX c nud matusse [dkopt]nud
+SFX c nud matussegi [dkopt]nud
+SFX c nud matust [dkopt]nud
+SFX c nud matustki [dkopt]nud
+SFX c nud matut [dkopt]nud
+SFX c nud matuta [dkopt]nud
+SFX c nud matutagi [dkopt]nud
+SFX c nud matute [dkopt]nud
+SFX c nud matutega [dkopt]nud
+SFX c nud matutegagi [dkopt]nud
+SFX c nud matutegi [dkopt]nud
+SFX c nud matuteks [dkopt]nud
+SFX c nud matutekski [dkopt]nud
+SFX c nud matutel [dkopt]nud
+SFX c nud matutele [dkopt]nud
+SFX c nud matutelegi [dkopt]nud
+SFX c nud matutelgi [dkopt]nud
+SFX c nud matutelt [dkopt]nud
+SFX c nud matuteltki [dkopt]nud
+SFX c nud matutena [dkopt]nud
+SFX c nud matutenagi [dkopt]nud
+SFX c nud matuteni [dkopt]nud
+SFX c nud matutenigi [dkopt]nud
+SFX c nud matutes [dkopt]nud
+SFX c nud matuteski [dkopt]nud
+SFX c nud matutesse [dkopt]nud
+SFX c nud matutessegi [dkopt]nud
+SFX c nud matutest [dkopt]nud
+SFX c nud matutestki [dkopt]nud
+SFX c nud matuteta [dkopt]nud
+SFX c nud matutetagi [dkopt]nud
+SFX c nud matutki [dkopt]nud
+SFX c nud me [o]nud
+SFX c nud megi [o]nud
+SFX c nud mine [dkopt]nud
+SFX c nud minegi [dkopt]nud
+SFX c nud mise [dkopt]nud
+SFX c nud mised [dkopt]nud
+SFX c nud misedki [dkopt]nud
+SFX c nud misega [dkopt]nud
+SFX c nud misegagi [dkopt]nud
+SFX c nud misegi [dkopt]nud
+SFX c nud miseks [dkopt]nud
+SFX c nud misekski [dkopt]nud
+SFX c nud misel [dkopt]nud
+SFX c nud misele [dkopt]nud
+SFX c nud miselegi [dkopt]nud
+SFX c nud miselgi [dkopt]nud
+SFX c nud miselt [dkopt]nud
+SFX c nud miseltki [dkopt]nud
+SFX c nud misena [dkopt]nud
+SFX c nud misenagi [dkopt]nud
+SFX c nud miseni [dkopt]nud
+SFX c nud misenigi [dkopt]nud
+SFX c nud mises [dkopt]nud
+SFX c nud miseski [dkopt]nud
+SFX c nud misesse [dkopt]nud
+SFX c nud misessegi [dkopt]nud
+SFX c nud misest [dkopt]nud
+SFX c nud misestki [dkopt]nud
+SFX c nud miseta [dkopt]nud
+SFX c nud misetagi [dkopt]nud
+SFX c nud misi [dkopt]nud
+SFX c nud misiga [dkopt]nud
+SFX c nud misigagi [dkopt]nud
+SFX c nud misigi [dkopt]nud
+SFX c nud misiks [dkopt]nud
+SFX c nud misikski [dkopt]nud
+SFX c nud misil [dkopt]nud
+SFX c nud misile [dkopt]nud
+SFX c nud misilegi [dkopt]nud
+SFX c nud misilgi [dkopt]nud
+SFX c nud misilt [dkopt]nud
+SFX c nud misiltki [dkopt]nud
+SFX c nud misina [dkopt]nud
+SFX c nud misinagi [dkopt]nud
+SFX c nud misini [dkopt]nud
+SFX c nud misinigi [dkopt]nud
+SFX c nud misis [dkopt]nud
+SFX c nud misiski [dkopt]nud
+SFX c nud misisse [dkopt]nud
+SFX c nud misissegi [dkopt]nud
+SFX c nud misist [dkopt]nud
+SFX c nud misistki [dkopt]nud
+SFX c nud misita [dkopt]nud
+SFX c nud misitagi [dkopt]nud
+SFX c nud misse [dkopt]nud
+SFX c nud missegi [dkopt]nud
+SFX c nud mist [dkopt]nud
+SFX c nud miste [dkopt]nud
+SFX c nud mistega [dkopt]nud
+SFX c nud mistegagi [dkopt]nud
+SFX c nud mistegi [dkopt]nud
+SFX c nud misteks [dkopt]nud
+SFX c nud mistekski [dkopt]nud
+SFX c nud mistel [dkopt]nud
+SFX c nud mistele [dkopt]nud
+SFX c nud mistelegi [dkopt]nud
+SFX c nud mistelgi [dkopt]nud
+SFX c nud mistelt [dkopt]nud
+SFX c nud misteltki [dkopt]nud
+SFX c nud mistena [dkopt]nud
+SFX c nud mistenagi [dkopt]nud
+SFX c nud misteni [dkopt]nud
+SFX c nud mistenigi [dkopt]nud
+SFX c nud mistes [dkopt]nud
+SFX c nud misteski [dkopt]nud
+SFX c nud mistesse [dkopt]nud
+SFX c nud mistessegi [dkopt]nud
+SFX c nud mistest [dkopt]nud
+SFX c nud mistestki [dkopt]nud
+SFX c nud misteta [dkopt]nud
+SFX c nud mistetagi [dkopt]nud
+SFX c nud mistki [dkopt]nud
+SFX c nud pa pnud
+SFX c nud pagi pnud
+SFX c nud pes pnud
+SFX c nud peski pnud
+SFX c nud pev pnud
+SFX c nud pevgi pnud
+SFX c nud pevus pnud
+SFX c nud pevuse pnud
+SFX c nud pevused pnud
+SFX c nud pevusedki pnud
+SFX c nud pevusega pnud
+SFX c nud pevusegagi pnud
+SFX c nud pevusegi pnud
+SFX c nud pevuseid pnud
+SFX c nud pevuseidki pnud
+SFX c nud pevuseiga pnud
+SFX c nud pevuseigagi pnud
+SFX c nud pevuseiks pnud
+SFX c nud pevuseikski pnud
+SFX c nud pevuseil pnud
+SFX c nud pevuseile pnud
+SFX c nud pevuseilegi pnud
+SFX c nud pevuseilgi pnud
+SFX c nud pevuseilt pnud
+SFX c nud pevuseiltki pnud
+SFX c nud pevuseina pnud
+SFX c nud pevuseinagi pnud
+SFX c nud pevuseini pnud
+SFX c nud pevuseinigi pnud
+SFX c nud pevuseis pnud
+SFX c nud pevuseiski pnud
+SFX c nud pevuseisse pnud
+SFX c nud pevuseissegi pnud
+SFX c nud pevuseist pnud
+SFX c nud pevuseistki pnud
+SFX c nud pevuseita pnud
+SFX c nud pevuseitagi pnud
+SFX c nud pevuseks pnud
+SFX c nud pevusekski pnud
+SFX c nud pevusel pnud
+SFX c nud pevusele pnud
+SFX c nud pevuselegi pnud
+SFX c nud pevuselgi pnud
+SFX c nud pevuselt pnud
+SFX c nud pevuseltki pnud
+SFX c nud pevusena pnud
+SFX c nud pevusenagi pnud
+SFX c nud pevuseni pnud
+SFX c nud pevusenigi pnud
+SFX c nud pevuses pnud
+SFX c nud pevuseski pnud
+SFX c nud pevusesse pnud
+SFX c nud pevusessegi pnud
+SFX c nud pevusest pnud
+SFX c nud pevusestki pnud
+SFX c nud pevuseta pnud
+SFX c nud pevusetagi pnud
+SFX c nud pevusi pnud
+SFX c nud pevusiga pnud
+SFX c nud pevusigagi pnud
+SFX c nud pevusigi pnud
+SFX c nud pevusiks pnud
+SFX c nud pevusikski pnud
+SFX c nud pevusil pnud
+SFX c nud pevusile pnud
+SFX c nud pevusilegi pnud
+SFX c nud pevusilgi pnud
+SFX c nud pevusilt pnud
+SFX c nud pevusiltki pnud
+SFX c nud pevusina pnud
+SFX c nud pevusinagi pnud
+SFX c nud pevusini pnud
+SFX c nud pevusinigi pnud
+SFX c nud pevusis pnud
+SFX c nud pevusiski pnud
+SFX c nud pevusisse pnud
+SFX c nud pevusissegi pnud
+SFX c nud pevusist pnud
+SFX c nud pevusistki pnud
+SFX c nud pevusita pnud
+SFX c nud pevusitagi pnud
+SFX c nud pevuski pnud
+SFX c nud pevusse pnud
+SFX c nud pevussegi pnud
+SFX c nud pevust pnud
+SFX c nud pevuste pnud
+SFX c nud pevustega pnud
+SFX c nud pevustegagi pnud
+SFX c nud pevustegi pnud
+SFX c nud pevusteks pnud
+SFX c nud pevustekski pnud
+SFX c nud pevustel pnud
+SFX c nud pevustele pnud
+SFX c nud pevustelegi pnud
+SFX c nud pevustelgi pnud
+SFX c nud pevustelt pnud
+SFX c nud pevusteltki pnud
+SFX c nud pevustena pnud
+SFX c nud pevustenagi pnud
+SFX c nud pevusteni pnud
+SFX c nud pevustenigi pnud
+SFX c nud pevustes pnud
+SFX c nud pevusteski pnud
+SFX c nud pevustesse pnud
+SFX c nud pevustessegi pnud
+SFX c nud pevustest pnud
+SFX c nud pevustestki pnud
+SFX c nud pevusteta pnud
+SFX c nud pevustetagi pnud
+SFX c nud pevustki pnud
+SFX c nud pis pnud
+SFX c nud piski pnud
+SFX c nud pva pnud
+SFX c nud pvad pnud
+SFX c nud pvadki pnud
+SFX c nud pvaga pnud
+SFX c nud pvagagi pnud
+SFX c nud pvagi pnud
+SFX c nud pvaid pnud
+SFX c nud pvaidki pnud
+SFX c nud pvaiga pnud
+SFX c nud pvaigagi pnud
+SFX c nud pvaiks pnud
+SFX c nud pvaikski pnud
+SFX c nud pvail pnud
+SFX c nud pvaile pnud
+SFX c nud pvailegi pnud
+SFX c nud pvailgi pnud
+SFX c nud pvailt pnud
+SFX c nud pvailtki pnud
+SFX c nud pvaina pnud
+SFX c nud pvainagi pnud
+SFX c nud pvaini pnud
+SFX c nud pvainigi pnud
+SFX c nud pvais pnud
+SFX c nud pvaiski pnud
+SFX c nud pvaisse pnud
+SFX c nud pvaissegi pnud
+SFX c nud pvaist pnud
+SFX c nud pvaistki pnud
+SFX c nud pvaita pnud
+SFX c nud pvaitagi pnud
+SFX c nud pvaks pnud
+SFX c nud pvakski pnud
+SFX c nud pval pnud
+SFX c nud pvale pnud
+SFX c nud pvalegi pnud
+SFX c nud pvalgi pnud
+SFX c nud pvalt pnud
+SFX c nud pvaltki pnud
+SFX c nud pvana pnud
+SFX c nud pvanagi pnud
+SFX c nud pvani pnud
+SFX c nud pvanigi pnud
+SFX c nud pvas pnud
+SFX c nud pvaski pnud
+SFX c nud pvasse pnud
+SFX c nud pvassegi pnud
+SFX c nud pvast pnud
+SFX c nud pvastki pnud
+SFX c nud pvat pnud
+SFX c nud pvata pnud
+SFX c nud pvatagi pnud
+SFX c nud pvate pnud
+SFX c nud pvatega pnud
+SFX c nud pvategagi pnud
+SFX c nud pvategi pnud
+SFX c nud pvateks pnud
+SFX c nud pvatekski pnud
+SFX c nud pvatel pnud
+SFX c nud pvatele pnud
+SFX c nud pvatelegi pnud
+SFX c nud pvatelgi pnud
+SFX c nud pvatelt pnud
+SFX c nud pvateltki pnud
+SFX c nud pvatena pnud
+SFX c nud pvatenagi pnud
+SFX c nud pvateni pnud
+SFX c nud pvatenigi pnud
+SFX c nud pvates pnud
+SFX c nud pvateski pnud
+SFX c nud pvatesse pnud
+SFX c nud pvatessegi pnud
+SFX c nud pvatest pnud
+SFX c nud pvatestki pnud
+SFX c nud pvateta pnud
+SFX c nud pvatetagi pnud
+SFX c nud pvatki pnud
+SFX c nud s nud
+SFX c nud sid [dkpt]nud
+SFX c nud sidki [dkpt]nud
+SFX c nud sime [dkpt]nud
+SFX c nud simegi [dkpt]nud
+SFX c nud sin [dkpt]nud
+SFX c nud singi [dkpt]nud
+SFX c nud site [dkpt]nud
+SFX c nud sitegi [dkpt]nud
+SFX c nud ski nud
+SFX c nud ta [aisu]nud
+SFX c nud tagi [aisu]nud
+SFX c nud tagu [aisu]nud
+SFX c nud tagugi [aisu]nud
+SFX c nud taks [aisu]nud
+SFX c nud takse [aisu]nud
+SFX c nud taksegi [aisu]nud
+SFX c nud takski [aisu]nud
+SFX c nud tama [aisu]nud
+SFX c nud tamagi [aisu]nud
+SFX c nud tamatu [aeisu]nud
+SFX c nud tamatud [aeisu]nud
+SFX c nud tamatudki [aeisu]nud
+SFX c nud tamatuga [aeisu]nud
+SFX c nud tamatugagi [aeisu]nud
+SFX c nud tamatugi [aeisu]nud
+SFX c nud tamatuid [aeisu]nud
+SFX c nud tamatuidki [aeisu]nud
+SFX c nud tamatuiga [aeisu]nud
+SFX c nud tamatuigagi [aeisu]nud
+SFX c nud tamatuiks [aeisu]nud
+SFX c nud tamatuikski [aeisu]nud
+SFX c nud tamatuil [aeisu]nud
+SFX c nud tamatuile [aeisu]nud
+SFX c nud tamatuilegi [aeisu]nud
+SFX c nud tamatuilgi [aeisu]nud
+SFX c nud tamatuilt [aeisu]nud
+SFX c nud tamatuiltki [aeisu]nud
+SFX c nud tamatuina [aeisu]nud
+SFX c nud tamatuinagi [aeisu]nud
+SFX c nud tamatuini [aeisu]nud
+SFX c nud tamatuinigi [aeisu]nud
+SFX c nud tamatuis [aeisu]nud
+SFX c nud tamatuiski [aeisu]nud
+SFX c nud tamatuisse [aeisu]nud
+SFX c nud tamatuissegi [aeisu]nud
+SFX c nud tamatuist [aeisu]nud
+SFX c nud tamatuistki [aeisu]nud
+SFX c nud tamatuita [aeisu]nud
+SFX c nud tamatuitagi [aeisu]nud
+SFX c nud tamatuks [aeisu]nud
+SFX c nud tamatukski [aeisu]nud
+SFX c nud tamatul [aeisu]nud
+SFX c nud tamatule [aeisu]nud
+SFX c nud tamatulegi [aeisu]nud
+SFX c nud tamatulgi [aeisu]nud
+SFX c nud tamatult [aeisu]nud
+SFX c nud tamatultki [aeisu]nud
+SFX c nud tamatuna [aeisu]nud
+SFX c nud tamatunagi [aeisu]nud
+SFX c nud tamatuni [aeisu]nud
+SFX c nud tamatunigi [aeisu]nud
+SFX c nud tamatus [aeisu]nud
+SFX c nud tamatuski [aeisu]nud
+SFX c nud tamatusse [aeisu]nud
+SFX c nud tamatussegi [aeisu]nud
+SFX c nud tamatust [aeisu]nud
+SFX c nud tamatustki [aeisu]nud
+SFX c nud tamatut [aeisu]nud
+SFX c nud tamatuta [aeisu]nud
+SFX c nud tamatutagi [aeisu]nud
+SFX c nud tamatute [aeisu]nud
+SFX c nud tamatutega [aeisu]nud
+SFX c nud tamatutegagi [aeisu]nud
+SFX c nud tamatutegi [aeisu]nud
+SFX c nud tamatuteks [aeisu]nud
+SFX c nud tamatutekski [aeisu]nud
+SFX c nud tamatutel [aeisu]nud
+SFX c nud tamatutele [aeisu]nud
+SFX c nud tamatutelegi [aeisu]nud
+SFX c nud tamatutelgi [aeisu]nud
+SFX c nud tamatutelt [aeisu]nud
+SFX c nud tamatuteltki [aeisu]nud
+SFX c nud tamatutena [aeisu]nud
+SFX c nud tamatutenagi [aeisu]nud
+SFX c nud tamatuteni [aeisu]nud
+SFX c nud tamatutenigi [aeisu]nud
+SFX c nud tamatutes [aeisu]nud
+SFX c nud tamatuteski [aeisu]nud
+SFX c nud tamatutesse [aeisu]nud
+SFX c nud tamatutessegi [aeisu]nud
+SFX c nud tamatutest [aeisu]nud
+SFX c nud tamatutestki [aeisu]nud
+SFX c nud tamatuteta [aeisu]nud
+SFX c nud tamatutetagi [aeisu]nud
+SFX c nud tamatutki [aeisu]nud
+SFX c nud tav [aisu]nud
+SFX c nud tava [aeisu]nud
+SFX c nud tavad [aeisu]nud
+SFX c nud tavadki [aeisu]nud
+SFX c nud tavaga [aeisu]nud
+SFX c nud tavagagi [aeisu]nud
+SFX c nud tavagi [aeisu]nud
+SFX c nud tavaid [aeisu]nud
+SFX c nud tavaidki [aeisu]nud
+SFX c nud tavaiga [aeisu]nud
+SFX c nud tavaigagi [aeisu]nud
+SFX c nud tavaiks [aeisu]nud
+SFX c nud tavaikski [aeisu]nud
+SFX c nud tavail [aeisu]nud
+SFX c nud tavaile [aeisu]nud
+SFX c nud tavailegi [aeisu]nud
+SFX c nud tavailgi [aeisu]nud
+SFX c nud tavailt [aeisu]nud
+SFX c nud tavailtki [aeisu]nud
+SFX c nud tavaina [aeisu]nud
+SFX c nud tavainagi [aeisu]nud
+SFX c nud tavaini [aeisu]nud
+SFX c nud tavainigi [aeisu]nud
+SFX c nud tavais [aeisu]nud
+SFX c nud tavaiski [aeisu]nud
+SFX c nud tavaisse [aeisu]nud
+SFX c nud tavaissegi [aeisu]nud
+SFX c nud tavaist [aeisu]nud
+SFX c nud tavaistki [aeisu]nud
+SFX c nud tavaita [aeisu]nud
+SFX c nud tavaitagi [aeisu]nud
+SFX c nud tavaks [aeisu]nud
+SFX c nud tavakski [aeisu]nud
+SFX c nud taval [aeisu]nud
+SFX c nud tavale [aeisu]nud
+SFX c nud tavalegi [aeisu]nud
+SFX c nud tavalgi [aeisu]nud
+SFX c nud tavalt [aeisu]nud
+SFX c nud tavaltki [aeisu]nud
+SFX c nud tavana [aeisu]nud
+SFX c nud tavanagi [aeisu]nud
+SFX c nud tavani [aeisu]nud
+SFX c nud tavanigi [aeisu]nud
+SFX c nud tavas [aeisu]nud
+SFX c nud tavaski [aeisu]nud
+SFX c nud tavasse [aeisu]nud
+SFX c nud tavassegi [aeisu]nud
+SFX c nud tavast [aeisu]nud
+SFX c nud tavastki [aeisu]nud
+SFX c nud tavat [aisu]nud
+SFX c nud tavata [aeisu]nud
+SFX c nud tavatagi [aeisu]nud
+SFX c nud tavate [aeisu]nud
+SFX c nud tavatega [aeisu]nud
+SFX c nud tavategagi [aeisu]nud
+SFX c nud tavategi [aeisu]nud
+SFX c nud tavateks [aeisu]nud
+SFX c nud tavatekski [aeisu]nud
+SFX c nud tavatel [aeisu]nud
+SFX c nud tavatele [aeisu]nud
+SFX c nud tavatelegi [aeisu]nud
+SFX c nud tavatelgi [aeisu]nud
+SFX c nud tavatelt [aeisu]nud
+SFX c nud tavateltki [aeisu]nud
+SFX c nud tavatena [aeisu]nud
+SFX c nud tavatenagi [aeisu]nud
+SFX c nud tavateni [aeisu]nud
+SFX c nud tavatenigi [aeisu]nud
+SFX c nud tavates [aeisu]nud
+SFX c nud tavateski [aeisu]nud
+SFX c nud tavatesse [aeisu]nud
+SFX c nud tavatessegi [aeisu]nud
+SFX c nud tavatest [aeisu]nud
+SFX c nud tavatestki [aeisu]nud
+SFX c nud tavateta [aeisu]nud
+SFX c nud tavatetagi [aeisu]nud
+SFX c nud tavatki [aisu]nud
+SFX c nud tavgi [aisu]nud
+SFX c nud tavus [aeisu]nud
+SFX c nud tavuse [aeisu]nud
+SFX c nud tavused [aeisu]nud
+SFX c nud tavusedki [aeisu]nud
+SFX c nud tavusega [aeisu]nud
+SFX c nud tavusegagi [aeisu]nud
+SFX c nud tavusegi [aeisu]nud
+SFX c nud tavuseid [aeisu]nud
+SFX c nud tavuseidki [aeisu]nud
+SFX c nud tavuseiga [aeisu]nud
+SFX c nud tavuseigagi [aeisu]nud
+SFX c nud tavuseiks [aeisu]nud
+SFX c nud tavuseikski [aeisu]nud
+SFX c nud tavuseil [aeisu]nud
+SFX c nud tavuseile [aeisu]nud
+SFX c nud tavuseilegi [aeisu]nud
+SFX c nud tavuseilgi [aeisu]nud
+SFX c nud tavuseilt [aeisu]nud
+SFX c nud tavuseiltki [aeisu]nud
+SFX c nud tavuseina [aeisu]nud
+SFX c nud tavuseinagi [aeisu]nud
+SFX c nud tavuseini [aeisu]nud
+SFX c nud tavuseinigi [aeisu]nud
+SFX c nud tavuseis [aeisu]nud
+SFX c nud tavuseiski [aeisu]nud
+SFX c nud tavuseisse [aeisu]nud
+SFX c nud tavuseissegi [aeisu]nud
+SFX c nud tavuseist [aeisu]nud
+SFX c nud tavuseistki [aeisu]nud
+SFX c nud tavuseita [aeisu]nud
+SFX c nud tavuseitagi [aeisu]nud
+SFX c nud tavuseks [aeisu]nud
+SFX c nud tavusekski [aeisu]nud
+SFX c nud tavusel [aeisu]nud
+SFX c nud tavusele [aeisu]nud
+SFX c nud tavuselegi [aeisu]nud
+SFX c nud tavuselgi [aeisu]nud
+SFX c nud tavuselt [aeisu]nud
+SFX c nud tavuseltki [aeisu]nud
+SFX c nud tavusena [aeisu]nud
+SFX c nud tavusenagi [aeisu]nud
+SFX c nud tavuseni [aeisu]nud
+SFX c nud tavusenigi [aeisu]nud
+SFX c nud tavuses [aeisu]nud
+SFX c nud tavuseski [aeisu]nud
+SFX c nud tavusesse [aeisu]nud
+SFX c nud tavusessegi [aeisu]nud
+SFX c nud tavusest [aeisu]nud
+SFX c nud tavusestki [aeisu]nud
+SFX c nud tavuseta [aeisu]nud
+SFX c nud tavusetagi [aeisu]nud
+SFX c nud tavusi [aeisu]nud
+SFX c nud tavusiga [aeisu]nud
+SFX c nud tavusigagi [aeisu]nud
+SFX c nud tavusigi [aeisu]nud
+SFX c nud tavusiks [aeisu]nud
+SFX c nud tavusikski [aeisu]nud
+SFX c nud tavusil [aeisu]nud
+SFX c nud tavusile [aeisu]nud
+SFX c nud tavusilegi [aeisu]nud
+SFX c nud tavusilgi [aeisu]nud
+SFX c nud tavusilt [aeisu]nud
+SFX c nud tavusiltki [aeisu]nud
+SFX c nud tavusina [aeisu]nud
+SFX c nud tavusinagi [aeisu]nud
+SFX c nud tavusini [aeisu]nud
+SFX c nud tavusinigi [aeisu]nud
+SFX c nud tavusis [aeisu]nud
+SFX c nud tavusiski [aeisu]nud
+SFX c nud tavusisse [aeisu]nud
+SFX c nud tavusissegi [aeisu]nud
+SFX c nud tavusist [aeisu]nud
+SFX c nud tavusistki [aeisu]nud
+SFX c nud tavusita [aeisu]nud
+SFX c nud tavusitagi [aeisu]nud
+SFX c nud tavuski [aeisu]nud
+SFX c nud tavusse [aeisu]nud
+SFX c nud tavussegi [aeisu]nud
+SFX c nud tavust [aeisu]nud
+SFX c nud tavuste [aeisu]nud
+SFX c nud tavustega [aeisu]nud
+SFX c nud tavustegagi [aeisu]nud
+SFX c nud tavustegi [aeisu]nud
+SFX c nud tavusteks [aeisu]nud
+SFX c nud tavustekski [aeisu]nud
+SFX c nud tavustel [aeisu]nud
+SFX c nud tavustele [aeisu]nud
+SFX c nud tavustelegi [aeisu]nud
+SFX c nud tavustelgi [aeisu]nud
+SFX c nud tavustelt [aeisu]nud
+SFX c nud tavusteltki [aeisu]nud
+SFX c nud tavustena [aeisu]nud
+SFX c nud tavustenagi [aeisu]nud
+SFX c nud tavusteni [aeisu]nud
+SFX c nud tavustenigi [aeisu]nud
+SFX c nud tavustes [aeisu]nud
+SFX c nud tavusteski [aeisu]nud
+SFX c nud tavustesse [aeisu]nud
+SFX c nud tavustessegi [aeisu]nud
+SFX c nud tavustest [aeisu]nud
+SFX c nud tavustestki [aeisu]nud
+SFX c nud tavusteta [aeisu]nud
+SFX c nud tavustetagi [aeisu]nud
+SFX c nud tavustki [aeisu]nud
+SFX c nud te [o]nud
+SFX c nud tegi [o]nud
+SFX c nud tes snud
+SFX c nud teski snud
+SFX c nud ti [aisu]nud
+SFX c nud tigi [aisu]nud
+SFX c nud tu [aeisu]nud
+SFX c nud tud [aisu]nud
+SFX c nud tudki [aisu]nud
+SFX c nud tuga [aeisu]nud
+SFX c nud tugagi [aeisu]nud
+SFX c nud tugi [aeisu]nud
+SFX c nud tuid [aeisu]nud
+SFX c nud tuidki [aeisu]nud
+SFX c nud tuiga [aeisu]nud
+SFX c nud tuigagi [aeisu]nud
+SFX c nud tuiks [aeisu]nud
+SFX c nud tuikski [aeisu]nud
+SFX c nud tuil [aeisu]nud
+SFX c nud tuile [aeisu]nud
+SFX c nud tuilegi [aeisu]nud
+SFX c nud tuilgi [aeisu]nud
+SFX c nud tuilt [aeisu]nud
+SFX c nud tuiltki [aeisu]nud
+SFX c nud tuim [aeisu]nud
+SFX c nud tuima [aeisu]nud
+SFX c nud tuimad [aeisu]nud
+SFX c nud tuimadki [aeisu]nud
+SFX c nud tuimaga [aeisu]nud
+SFX c nud tuimagagi [aeisu]nud
+SFX c nud tuimagi [aeisu]nud
+SFX c nud tuimaid [aeisu]nud
+SFX c nud tuimaidki [aeisu]nud
+SFX c nud tuimaiga [aeisu]nud
+SFX c nud tuimaigagi [aeisu]nud
+SFX c nud tuimaiks [aeisu]nud
+SFX c nud tuimaikski [aeisu]nud
+SFX c nud tuimail [aeisu]nud
+SFX c nud tuimaile [aeisu]nud
+SFX c nud tuimailegi [aeisu]nud
+SFX c nud tuimailgi [aeisu]nud
+SFX c nud tuimailt [aeisu]nud
+SFX c nud tuimailtki [aeisu]nud
+SFX c nud tuimaina [aeisu]nud
+SFX c nud tuimainagi [aeisu]nud
+SFX c nud tuimaini [aeisu]nud
+SFX c nud tuimainigi [aeisu]nud
+SFX c nud tuimais [aeisu]nud
+SFX c nud tuimaiski [aeisu]nud
+SFX c nud tuimaisse [aeisu]nud
+SFX c nud tuimaissegi [aeisu]nud
+SFX c nud tuimaist [aeisu]nud
+SFX c nud tuimaistki [aeisu]nud
+SFX c nud tuimaita [aeisu]nud
+SFX c nud tuimaitagi [aeisu]nud
+SFX c nud tuimaks [aeisu]nud
+SFX c nud tuimakski [aeisu]nud
+SFX c nud tuimal [aeisu]nud
+SFX c nud tuimale [aeisu]nud
+SFX c nud tuimalegi [aeisu]nud
+SFX c nud tuimalgi [aeisu]nud
+SFX c nud tuimalt [aeisu]nud
+SFX c nud tuimaltki [aeisu]nud
+SFX c nud tuimana [aeisu]nud
+SFX c nud tuimanagi [aeisu]nud
+SFX c nud tuimani [aeisu]nud
+SFX c nud tuimanigi [aeisu]nud
+SFX c nud tuimas [aeisu]nud
+SFX c nud tuimaski [aeisu]nud
+SFX c nud tuimasse [aeisu]nud
+SFX c nud tuimassegi [aeisu]nud
+SFX c nud tuimast [aeisu]nud
+SFX c nud tuimastki [aeisu]nud
+SFX c nud tuimat [aeisu]nud
+SFX c nud tuimata [aeisu]nud
+SFX c nud tuimatagi [aeisu]nud
+SFX c nud tuimate [aeisu]nud
+SFX c nud tuimatega [aeisu]nud
+SFX c nud tuimategagi [aeisu]nud
+SFX c nud tuimategi [aeisu]nud
+SFX c nud tuimateks [aeisu]nud
+SFX c nud tuimatekski [aeisu]nud
+SFX c nud tuimatel [aeisu]nud
+SFX c nud tuimatele [aeisu]nud
+SFX c nud tuimatelegi [aeisu]nud
+SFX c nud tuimatelgi [aeisu]nud
+SFX c nud tuimatelt [aeisu]nud
+SFX c nud tuimateltki [aeisu]nud
+SFX c nud tuimatena [aeisu]nud
+SFX c nud tuimatenagi [aeisu]nud
+SFX c nud tuimateni [aeisu]nud
+SFX c nud tuimatenigi [aeisu]nud
+SFX c nud tuimates [aeisu]nud
+SFX c nud tuimateski [aeisu]nud
+SFX c nud tuimatesse [aeisu]nud
+SFX c nud tuimatessegi [aeisu]nud
+SFX c nud tuimatest [aeisu]nud
+SFX c nud tuimatestki [aeisu]nud
+SFX c nud tuimateta [aeisu]nud
+SFX c nud tuimatetagi [aeisu]nud
+SFX c nud tuimatki [aeisu]nud
+SFX c nud tuimgi [aeisu]nud
+SFX c nud tuina [aeisu]nud
+SFX c nud tuinagi [aeisu]nud
+SFX c nud tuini [aeisu]nud
+SFX c nud tuinigi [aeisu]nud
+SFX c nud tuis [aeisu]nud
+SFX c nud tuiski [aeisu]nud
+SFX c nud tuisse [aeisu]nud
+SFX c nud tuissegi [aeisu]nud
+SFX c nud tuist [aeisu]nud
+SFX c nud tuistki [aeisu]nud
+SFX c nud tuita [aeisu]nud
+SFX c nud tuitagi [aeisu]nud
+SFX c nud tuke [aeisu]nud
+SFX c nud tukegi [aeisu]nud
+SFX c nud tukene [aeisu]nud
+SFX c nud tukenegi [aeisu]nud
+SFX c nud tukese [aeisu]nud
+SFX c nud tukesed [aeisu]nud
+SFX c nud tukesedki [aeisu]nud
+SFX c nud tukesega [aeisu]nud
+SFX c nud tukesegagi [aeisu]nud
+SFX c nud tukesegi [aeisu]nud
+SFX c nud tukeseks [aeisu]nud
+SFX c nud tukesekski [aeisu]nud
+SFX c nud tukesel [aeisu]nud
+SFX c nud tukesele [aeisu]nud
+SFX c nud tukeselegi [aeisu]nud
+SFX c nud tukeselgi [aeisu]nud
+SFX c nud tukeselt [aeisu]nud
+SFX c nud tukeseltki [aeisu]nud
+SFX c nud tukesena [aeisu]nud
+SFX c nud tukesenagi [aeisu]nud
+SFX c nud tukeseni [aeisu]nud
+SFX c nud tukesenigi [aeisu]nud
+SFX c nud tukeses [aeisu]nud
+SFX c nud tukeseski [aeisu]nud
+SFX c nud tukesesse [aeisu]nud
+SFX c nud tukesessegi [aeisu]nud
+SFX c nud tukesest [aeisu]nud
+SFX c nud tukesestki [aeisu]nud
+SFX c nud tukeseta [aeisu]nud
+SFX c nud tukesetagi [aeisu]nud
+SFX c nud tukesi [aeisu]nud
+SFX c nud tukesiga [aeisu]nud
+SFX c nud tukesigagi [aeisu]nud
+SFX c nud tukesigi [aeisu]nud
+SFX c nud tukesiks [aeisu]nud
+SFX c nud tukesikski [aeisu]nud
+SFX c nud tukesil [aeisu]nud
+SFX c nud tukesile [aeisu]nud
+SFX c nud tukesilegi [aeisu]nud
+SFX c nud tukesilgi [aeisu]nud
+SFX c nud tukesilt [aeisu]nud
+SFX c nud tukesiltki [aeisu]nud
+SFX c nud tukesina [aeisu]nud
+SFX c nud tukesinagi [aeisu]nud
+SFX c nud tukesini [aeisu]nud
+SFX c nud tukesinigi [aeisu]nud
+SFX c nud tukesis [aeisu]nud
+SFX c nud tukesiski [aeisu]nud
+SFX c nud tukesisse [aeisu]nud
+SFX c nud tukesissegi [aeisu]nud
+SFX c nud tukesist [aeisu]nud
+SFX c nud tukesistki [aeisu]nud
+SFX c nud tukesita [aeisu]nud
+SFX c nud tukesitagi [aeisu]nud
+SFX c nud tukesse [aeisu]nud
+SFX c nud tukessegi [aeisu]nud
+SFX c nud tukest [aeisu]nud
+SFX c nud tukeste [aeisu]nud
+SFX c nud tukestega [aeisu]nud
+SFX c nud tukestegagi [aeisu]nud
+SFX c nud tukestegi [aeisu]nud
+SFX c nud tukesteks [aeisu]nud
+SFX c nud tukestekski [aeisu]nud
+SFX c nud tukestel [aeisu]nud
+SFX c nud tukestele [aeisu]nud
+SFX c nud tukestelegi [aeisu]nud
+SFX c nud tukestelgi [aeisu]nud
+SFX c nud tukestelt [aeisu]nud
+SFX c nud tukesteltki [aeisu]nud
+SFX c nud tukestena [aeisu]nud
+SFX c nud tukestenagi [aeisu]nud
+SFX c nud tukesteni [aeisu]nud
+SFX c nud tukestenigi [aeisu]nud
+SFX c nud tukestes [aeisu]nud
+SFX c nud tukesteski [aeisu]nud
+SFX c nud tukestesse [aeisu]nud
+SFX c nud tukestessegi [aeisu]nud
+SFX c nud tukestest [aeisu]nud
+SFX c nud tukestestki [aeisu]nud
+SFX c nud tukesteta [aeisu]nud
+SFX c nud tukestetagi [aeisu]nud
+SFX c nud tukestki [aeisu]nud
+SFX c nud tuks [aisu]nud
+SFX c nud tukski [aisu]nud
+SFX c nud tul [aeisu]nud
+SFX c nud tule [aeisu]nud
+SFX c nud tulegi [aeisu]nud
+SFX c nud tulgi [aeisu]nud
+SFX c nud tult [aeisu]nud
+SFX c nud tultki [aeisu]nud
+SFX c nud tum [aeisu]nud
+SFX c nud tuma [aeisu]nud
+SFX c nud tumad [aeisu]nud
+SFX c nud tumadki [aeisu]nud
+SFX c nud tumaga [aeisu]nud
+SFX c nud tumagagi [aeisu]nud
+SFX c nud tumagi [aeisu]nud
+SFX c nud tumaid [aeisu]nud
+SFX c nud tumaidki [aeisu]nud
+SFX c nud tumaiga [aeisu]nud
+SFX c nud tumaigagi [aeisu]nud
+SFX c nud tumaiks [aeisu]nud
+SFX c nud tumaikski [aeisu]nud
+SFX c nud tumail [aeisu]nud
+SFX c nud tumaile [aeisu]nud
+SFX c nud tumailegi [aeisu]nud
+SFX c nud tumailgi [aeisu]nud
+SFX c nud tumailt [aeisu]nud
+SFX c nud tumailtki [aeisu]nud
+SFX c nud tumaina [aeisu]nud
+SFX c nud tumainagi [aeisu]nud
+SFX c nud tumaini [aeisu]nud
+SFX c nud tumainigi [aeisu]nud
+SFX c nud tumais [aeisu]nud
+SFX c nud tumaiski [aeisu]nud
+SFX c nud tumaisse [aeisu]nud
+SFX c nud tumaissegi [aeisu]nud
+SFX c nud tumaist [aeisu]nud
+SFX c nud tumaistki [aeisu]nud
+SFX c nud tumaita [aeisu]nud
+SFX c nud tumaitagi [aeisu]nud
+SFX c nud tumaks [aeisu]nud
+SFX c nud tumakski [aeisu]nud
+SFX c nud tumal [aeisu]nud
+SFX c nud tumale [aeisu]nud
+SFX c nud tumalegi [aeisu]nud
+SFX c nud tumalgi [aeisu]nud
+SFX c nud tumalt [aeisu]nud
+SFX c nud tumaltki [aeisu]nud
+SFX c nud tumana [aeisu]nud
+SFX c nud tumanagi [aeisu]nud
+SFX c nud tumani [aeisu]nud
+SFX c nud tumanigi [aeisu]nud
+SFX c nud tumas [aeisu]nud
+SFX c nud tumaski [aeisu]nud
+SFX c nud tumasse [aeisu]nud
+SFX c nud tumassegi [aeisu]nud
+SFX c nud tumast [aeisu]nud
+SFX c nud tumastki [aeisu]nud
+SFX c nud tumat [aeisu]nud
+SFX c nud tumata [aeisu]nud
+SFX c nud tumatagi [aeisu]nud
+SFX c nud tumate [aeisu]nud
+SFX c nud tumatega [aeisu]nud
+SFX c nud tumategagi [aeisu]nud
+SFX c nud tumategi [aeisu]nud
+SFX c nud tumateks [aeisu]nud
+SFX c nud tumatekski [aeisu]nud
+SFX c nud tumatel [aeisu]nud
+SFX c nud tumatele [aeisu]nud
+SFX c nud tumatelegi [aeisu]nud
+SFX c nud tumatelgi [aeisu]nud
+SFX c nud tumatelt [aeisu]nud
+SFX c nud tumateltki [aeisu]nud
+SFX c nud tumatena [aeisu]nud
+SFX c nud tumatenagi [aeisu]nud
+SFX c nud tumateni [aeisu]nud
+SFX c nud tumatenigi [aeisu]nud
+SFX c nud tumates [aeisu]nud
+SFX c nud tumateski [aeisu]nud
+SFX c nud tumatesse [aeisu]nud
+SFX c nud tumatessegi [aeisu]nud
+SFX c nud tumatest [aeisu]nud
+SFX c nud tumatestki [aeisu]nud
+SFX c nud tumateta [aeisu]nud
+SFX c nud tumatetagi [aeisu]nud
+SFX c nud tumatki [aeisu]nud
+SFX c nud tumgi [aeisu]nud
+SFX c nud tuna [aeisu]nud
+SFX c nud tunagi [aeisu]nud
+SFX c nud tuni [aeisu]nud
+SFX c nud tunigi [aeisu]nud
+SFX c nud tus [aeisu]nud
+SFX c nud tuse [aeisu]nud
+SFX c nud tused [aeisu]nud
+SFX c nud tusedki [aeisu]nud
+SFX c nud tusega [aeisu]nud
+SFX c nud tusegagi [aeisu]nud
+SFX c nud tusegi [aeisu]nud
+SFX c nud tuseid [aeisu]nud
+SFX c nud tuseidki [aeisu]nud
+SFX c nud tuseiga [aeisu]nud
+SFX c nud tuseigagi [aeisu]nud
+SFX c nud tuseiks [aeisu]nud
+SFX c nud tuseikski [aeisu]nud
+SFX c nud tuseil [aeisu]nud
+SFX c nud tuseile [aeisu]nud
+SFX c nud tuseilegi [aeisu]nud
+SFX c nud tuseilgi [aeisu]nud
+SFX c nud tuseilt [aeisu]nud
+SFX c nud tuseiltki [aeisu]nud
+SFX c nud tuseina [aeisu]nud
+SFX c nud tuseinagi [aeisu]nud
+SFX c nud tuseini [aeisu]nud
+SFX c nud tuseinigi [aeisu]nud
+SFX c nud tuseis [aeisu]nud
+SFX c nud tuseiski [aeisu]nud
+SFX c nud tuseisse [aeisu]nud
+SFX c nud tuseissegi [aeisu]nud
+SFX c nud tuseist [aeisu]nud
+SFX c nud tuseistki [aeisu]nud
+SFX c nud tuseita [aeisu]nud
+SFX c nud tuseitagi [aeisu]nud
+SFX c nud tuseks [aeisu]nud
+SFX c nud tusekski [aeisu]nud
+SFX c nud tusel [aeisu]nud
+SFX c nud tusele [aeisu]nud
+SFX c nud tuselegi [aeisu]nud
+SFX c nud tuselgi [aeisu]nud
+SFX c nud tuselt [aeisu]nud
+SFX c nud tuseltki [aeisu]nud
+SFX c nud tusena [aeisu]nud
+SFX c nud tusenagi [aeisu]nud
+SFX c nud tuseni [aeisu]nud
+SFX c nud tusenigi [aeisu]nud
+SFX c nud tuses [aeisu]nud
+SFX c nud tuseski [aeisu]nud
+SFX c nud tusesse [aeisu]nud
+SFX c nud tusessegi [aeisu]nud
+SFX c nud tusest [aeisu]nud
+SFX c nud tusestki [aeisu]nud
+SFX c nud tuseta [aeisu]nud
+SFX c nud tusetagi [aeisu]nud
+SFX c nud tusi [aeisu]nud
+SFX c nud tusiga [aeisu]nud
+SFX c nud tusigagi [aeisu]nud
+SFX c nud tusigi [aeisu]nud
+SFX c nud tusiks [aeisu]nud
+SFX c nud tusikski [aeisu]nud
+SFX c nud tusil [aeisu]nud
+SFX c nud tusile [aeisu]nud
+SFX c nud tusilegi [aeisu]nud
+SFX c nud tusilgi [aeisu]nud
+SFX c nud tusilt [aeisu]nud
+SFX c nud tusiltki [aeisu]nud
+SFX c nud tusina [aeisu]nud
+SFX c nud tusinagi [aeisu]nud
+SFX c nud tusini [aeisu]nud
+SFX c nud tusinigi [aeisu]nud
+SFX c nud tusis [aeisu]nud
+SFX c nud tusiski [aeisu]nud
+SFX c nud tusisse [aeisu]nud
+SFX c nud tusissegi [aeisu]nud
+SFX c nud tusist [aeisu]nud
+SFX c nud tusistki [aeisu]nud
+SFX c nud tusita [aeisu]nud
+SFX c nud tusitagi [aeisu]nud
+SFX c nud tuski [aeisu]nud
+SFX c nud tusse [aeisu]nud
+SFX c nud tussegi [aeisu]nud
+SFX c nud tust [aeisu]nud
+SFX c nud tuste [aeisu]nud
+SFX c nud tustega [aeisu]nud
+SFX c nud tustegagi [aeisu]nud
+SFX c nud tustegi [aeisu]nud
+SFX c nud tusteks [aeisu]nud
+SFX c nud tustekski [aeisu]nud
+SFX c nud tustel [aeisu]nud
+SFX c nud tustele [aeisu]nud
+SFX c nud tustelegi [aeisu]nud
+SFX c nud tustelgi [aeisu]nud
+SFX c nud tustelt [aeisu]nud
+SFX c nud tusteltki [aeisu]nud
+SFX c nud tustena [aeisu]nud
+SFX c nud tustenagi [aeisu]nud
+SFX c nud tusteni [aeisu]nud
+SFX c nud tustenigi [aeisu]nud
+SFX c nud tustes [aeisu]nud
+SFX c nud tusteski [aeisu]nud
+SFX c nud tustesse [aeisu]nud
+SFX c nud tustessegi [aeisu]nud
+SFX c nud tustest [aeisu]nud
+SFX c nud tustestki [aeisu]nud
+SFX c nud tusteta [aeisu]nud
+SFX c nud tustetagi [aeisu]nud
+SFX c nud tusti [aeisu]nud
+SFX c nud tustigi [aeisu]nud
+SFX c nud tustki [aeisu]nud
+SFX c nud tut [aeisu]nud
+SFX c nud tuta [aeisu]nud
+SFX c nud tutagi [aeisu]nud
+SFX c nud tute [aeisu]nud
+SFX c nud tutega [aeisu]nud
+SFX c nud tutegagi [aeisu]nud
+SFX c nud tutegi [aeisu]nud
+SFX c nud tuteks [aeisu]nud
+SFX c nud tutekski [aeisu]nud
+SFX c nud tutel [aeisu]nud
+SFX c nud tutele [aeisu]nud
+SFX c nud tutelegi [aeisu]nud
+SFX c nud tutelgi [aeisu]nud
+SFX c nud tutelt [aeisu]nud
+SFX c nud tuteltki [aeisu]nud
+SFX c nud tutena [aeisu]nud
+SFX c nud tutenagi [aeisu]nud
+SFX c nud tuteni [aeisu]nud
+SFX c nud tutenigi [aeisu]nud
+SFX c nud tutes [aeisu]nud
+SFX c nud tuteski [aeisu]nud
+SFX c nud tutesse [aeisu]nud
+SFX c nud tutessegi [aeisu]nud
+SFX c nud tutest [aeisu]nud
+SFX c nud tutestki [aeisu]nud
+SFX c nud tuteta [aeisu]nud
+SFX c nud tutetagi [aeisu]nud
+SFX c nud tutki [aeisu]nud
+SFX c nud tuvat [aisu]nud
+SFX c nud tuvatki [aisu]nud
+SFX c nud u knud
+SFX c nud ugi knud
+SFX c nud v [o]nud
+SFX c nud va [dko]nud
+SFX c nud vad [dko]nud
+SFX c nud vadki [dko]nud
+SFX c nud vaga [dko]nud
+SFX c nud vagagi [dko]nud
+SFX c nud vagi [dko]nud
+SFX c nud vaid [dko]nud
+SFX c nud vaidki [dko]nud
+SFX c nud vaiga [dko]nud
+SFX c nud vaigagi [dko]nud
+SFX c nud vaiks [dko]nud
+SFX c nud vaikski [dko]nud
+SFX c nud vail [dko]nud
+SFX c nud vaile [dko]nud
+SFX c nud vailegi [dko]nud
+SFX c nud vailgi [dko]nud
+SFX c nud vailt [dko]nud
+SFX c nud vailtki [dko]nud
+SFX c nud vaina [dko]nud
+SFX c nud vainagi [dko]nud
+SFX c nud vaini [dko]nud
+SFX c nud vainigi [dko]nud
+SFX c nud vais [dko]nud
+SFX c nud vaiski [dko]nud
+SFX c nud vaisse [dko]nud
+SFX c nud vaissegi [dko]nud
+SFX c nud vaist [dko]nud
+SFX c nud vaistki [dko]nud
+SFX c nud vaita [dko]nud
+SFX c nud vaitagi [dko]nud
+SFX c nud vaks [dko]nud
+SFX c nud vakski [dko]nud
+SFX c nud val [dko]nud
+SFX c nud vale [dko]nud
+SFX c nud valegi [dko]nud
+SFX c nud valgi [dko]nud
+SFX c nud valt [dko]nud
+SFX c nud valtki [dko]nud
+SFX c nud vana [dko]nud
+SFX c nud vanagi [dko]nud
+SFX c nud vani [dko]nud
+SFX c nud vanigi [dko]nud
+SFX c nud vas [dko]nud
+SFX c nud vaski [dko]nud
+SFX c nud vasse [dko]nud
+SFX c nud vassegi [dko]nud
+SFX c nud vast [dko]nud
+SFX c nud vastki [dko]nud
+SFX c nud vat [dkopt]nud
+SFX c nud vata [dko]nud
+SFX c nud vatagi [dko]nud
+SFX c nud vate [dko]nud
+SFX c nud vatega [dko]nud
+SFX c nud vategagi [dko]nud
+SFX c nud vategi [dko]nud
+SFX c nud vateks [dko]nud
+SFX c nud vatekski [dko]nud
+SFX c nud vatel [dko]nud
+SFX c nud vatele [dko]nud
+SFX c nud vatelegi [dko]nud
+SFX c nud vatelgi [dko]nud
+SFX c nud vatelt [dko]nud
+SFX c nud vateltki [dko]nud
+SFX c nud vatena [dko]nud
+SFX c nud vatenagi [dko]nud
+SFX c nud vateni [dko]nud
+SFX c nud vatenigi [dko]nud
+SFX c nud vates [dko]nud
+SFX c nud vateski [dko]nud
+SFX c nud vatesse [dko]nud
+SFX c nud vatessegi [dko]nud
+SFX c nud vatest [dko]nud
+SFX c nud vatestki [dko]nud
+SFX c nud vateta [dko]nud
+SFX c nud vatetagi [dko]nud
+SFX c nud vatki [dkopt]nud
+SFX c nud vgi [o]nud
+SFX c nud vus [o]nud
+SFX c nud vuse [o]nud
+SFX c nud vused [o]nud
+SFX c nud vusedki [o]nud
+SFX c nud vusega [o]nud
+SFX c nud vusegagi [o]nud
+SFX c nud vusegi [o]nud
+SFX c nud vuseid [o]nud
+SFX c nud vuseidki [o]nud
+SFX c nud vuseiga [o]nud
+SFX c nud vuseigagi [o]nud
+SFX c nud vuseiks [o]nud
+SFX c nud vuseikski [o]nud
+SFX c nud vuseil [o]nud
+SFX c nud vuseile [o]nud
+SFX c nud vuseilegi [o]nud
+SFX c nud vuseilgi [o]nud
+SFX c nud vuseilt [o]nud
+SFX c nud vuseiltki [o]nud
+SFX c nud vuseina [o]nud
+SFX c nud vuseinagi [o]nud
+SFX c nud vuseini [o]nud
+SFX c nud vuseinigi [o]nud
+SFX c nud vuseis [o]nud
+SFX c nud vuseiski [o]nud
+SFX c nud vuseisse [o]nud
+SFX c nud vuseissegi [o]nud
+SFX c nud vuseist [o]nud
+SFX c nud vuseistki [o]nud
+SFX c nud vuseita [o]nud
+SFX c nud vuseitagi [o]nud
+SFX c nud vuseks [o]nud
+SFX c nud vusekski [o]nud
+SFX c nud vusel [o]nud
+SFX c nud vusele [o]nud
+SFX c nud vuselegi [o]nud
+SFX c nud vuselgi [o]nud
+SFX c nud vuselt [o]nud
+SFX c nud vuseltki [o]nud
+SFX c nud vusena [o]nud
+SFX c nud vusenagi [o]nud
+SFX c nud vuseni [o]nud
+SFX c nud vusenigi [o]nud
+SFX c nud vuses [o]nud
+SFX c nud vuseski [o]nud
+SFX c nud vusesse [o]nud
+SFX c nud vusessegi [o]nud
+SFX c nud vusest [o]nud
+SFX c nud vusestki [o]nud
+SFX c nud vuseta [o]nud
+SFX c nud vusetagi [o]nud
+SFX c nud vusi [o]nud
+SFX c nud vusiga [o]nud
+SFX c nud vusigagi [o]nud
+SFX c nud vusigi [o]nud
+SFX c nud vusiks [o]nud
+SFX c nud vusikski [o]nud
+SFX c nud vusil [o]nud
+SFX c nud vusile [o]nud
+SFX c nud vusilegi [o]nud
+SFX c nud vusilgi [o]nud
+SFX c nud vusilt [o]nud
+SFX c nud vusiltki [o]nud
+SFX c nud vusina [o]nud
+SFX c nud vusinagi [o]nud
+SFX c nud vusini [o]nud
+SFX c nud vusinigi [o]nud
+SFX c nud vusis [o]nud
+SFX c nud vusiski [o]nud
+SFX c nud vusisse [o]nud
+SFX c nud vusissegi [o]nud
+SFX c nud vusist [o]nud
+SFX c nud vusistki [o]nud
+SFX c nud vusita [o]nud
+SFX c nud vusitagi [o]nud
+SFX c nud vuski [o]nud
+SFX c nud vusse [o]nud
+SFX c nud vussegi [o]nud
+SFX c nud vust [o]nud
+SFX c nud vuste [o]nud
+SFX c nud vustega [o]nud
+SFX c nud vustegagi [o]nud
+SFX c nud vustegi [o]nud
+SFX c nud vusteks [o]nud
+SFX c nud vustekski [o]nud
+SFX c nud vustel [o]nud
+SFX c nud vustele [o]nud
+SFX c nud vustelegi [o]nud
+SFX c nud vustelgi [o]nud
+SFX c nud vustelt [o]nud
+SFX c nud vusteltki [o]nud
+SFX c nud vustena [o]nud
+SFX c nud vustenagi [o]nud
+SFX c nud vusteni [o]nud
+SFX c nud vustenigi [o]nud
+SFX c nud vustes [o]nud
+SFX c nud vusteski [o]nud
+SFX c nud vustesse [o]nud
+SFX c nud vustessegi [o]nud
+SFX c nud vustest [o]nud
+SFX c nud vustestki [o]nud
+SFX c nud vusteta [o]nud
+SFX c nud vustetagi [o]nud
+SFX c nud vustki [o]nud
+
+# rule/flag 35 (affects 16893 words, has 824 subrules):
+SFX d Y 824
+SFX d ga d uga
+SFX d ga dus iga
+SFX d ga duse iga
+SFX d ga dused iga
+SFX d ga dusedki iga
+SFX d ga dusega iga
+SFX d ga dusegagi iga
+SFX d ga dusegi iga
+SFX d ga duseid iga
+SFX d ga duseidki iga
+SFX d ga duseiga iga
+SFX d ga duseigagi iga
+SFX d ga duseiks iga
+SFX d ga duseikski iga
+SFX d ga duseil iga
+SFX d ga duseile iga
+SFX d ga duseilegi iga
+SFX d ga duseilgi iga
+SFX d ga duseilt iga
+SFX d ga duseiltki iga
+SFX d ga duseina iga
+SFX d ga duseinagi iga
+SFX d ga duseini iga
+SFX d ga duseinigi iga
+SFX d ga duseis iga
+SFX d ga duseiski iga
+SFX d ga duseisse iga
+SFX d ga duseissegi iga
+SFX d ga duseist iga
+SFX d ga duseistki iga
+SFX d ga duseita iga
+SFX d ga duseitagi iga
+SFX d ga duseks iga
+SFX d ga dusekski iga
+SFX d ga dusel iga
+SFX d ga dusele iga
+SFX d ga duselegi iga
+SFX d ga duselgi iga
+SFX d ga duselt iga
+SFX d ga duseltki iga
+SFX d ga dusena iga
+SFX d ga dusenagi iga
+SFX d ga duseni iga
+SFX d ga dusenigi iga
+SFX d ga duses iga
+SFX d ga duseski iga
+SFX d ga dusesse iga
+SFX d ga dusessegi iga
+SFX d ga dusest iga
+SFX d ga dusestki iga
+SFX d ga duseta iga
+SFX d ga dusetagi iga
+SFX d ga dusi iga
+SFX d ga dusiga iga
+SFX d ga dusigagi iga
+SFX d ga dusigi iga
+SFX d ga dusiks iga
+SFX d ga dusikski iga
+SFX d ga dusil iga
+SFX d ga dusile iga
+SFX d ga dusilegi iga
+SFX d ga dusilgi iga
+SFX d ga dusilt iga
+SFX d ga dusiltki iga
+SFX d ga dusina iga
+SFX d ga dusinagi iga
+SFX d ga dusini iga
+SFX d ga dusinigi iga
+SFX d ga dusis iga
+SFX d ga dusiski iga
+SFX d ga dusisse iga
+SFX d ga dusissegi iga
+SFX d ga dusist iga
+SFX d ga dusistki iga
+SFX d ga dusita iga
+SFX d ga dusitagi iga
+SFX d ga duski iga
+SFX d ga dusse iga
+SFX d ga dussegi iga
+SFX d ga dust iga
+SFX d ga duste iga
+SFX d ga dustega iga
+SFX d ga dustegagi iga
+SFX d ga dustegi iga
+SFX d ga dusteks iga
+SFX d ga dustekski iga
+SFX d ga dustel iga
+SFX d ga dustele iga
+SFX d ga dustelegi iga
+SFX d ga dustelgi iga
+SFX d ga dustelt iga
+SFX d ga dusteltki iga
+SFX d ga dustena iga
+SFX d ga dustenagi iga
+SFX d ga dusteni iga
+SFX d ga dustenigi iga
+SFX d ga dustes iga
+SFX d ga dusteski iga
+SFX d ga dustesse iga
+SFX d ga dustessegi iga
+SFX d ga dustest iga
+SFX d ga dustestki iga
+SFX d ga dusteta iga
+SFX d ga dustetagi iga
+SFX d ga dustki iga
+SFX d ga sti ega
+SFX d ga stigi ega
+SFX d ga t aga
+SFX d nud ab tnud
+SFX d nud abki tnud
+SFX d nud ad tnud
+SFX d nud adki tnud
+SFX d nud aks tnud
+SFX d nud aksid tnud
+SFX d nud aksidki tnud
+SFX d nud aksime tnud
+SFX d nud aksimegi tnud
+SFX d nud aksin tnud
+SFX d nud aksingi tnud
+SFX d nud aksite tnud
+SFX d nud aksitegi tnud
+SFX d nud akski tnud
+SFX d nud ame tnud
+SFX d nud amegi tnud
+SFX d nud an tnud
+SFX d nud angi tnud
+SFX d nud ate tnud
+SFX d nud ategi tnud
+SFX d nud avad tnud
+SFX d nud avadki tnud
+SFX d nud da lnud
+SFX d nud dagi [al]nud
+SFX d nud dagu enud
+SFX d nud dagugi enud
+SFX d nud daks enud
+SFX d nud dakse enud
+SFX d nud daksegi enud
+SFX d nud dakski enud
+SFX d nud dama enud
+SFX d nud damagi enud
+SFX d nud damatu enud
+SFX d nud damatud enud
+SFX d nud damatudki enud
+SFX d nud damatuga enud
+SFX d nud damatugagi enud
+SFX d nud damatugi enud
+SFX d nud damatuid enud
+SFX d nud damatuidki enud
+SFX d nud damatuiga enud
+SFX d nud damatuigagi enud
+SFX d nud damatuiks enud
+SFX d nud damatuikski enud
+SFX d nud damatuil enud
+SFX d nud damatuile enud
+SFX d nud damatuilegi enud
+SFX d nud damatuilgi enud
+SFX d nud damatuilt enud
+SFX d nud damatuiltki enud
+SFX d nud damatuina enud
+SFX d nud damatuinagi enud
+SFX d nud damatuini enud
+SFX d nud damatuinigi enud
+SFX d nud damatuis enud
+SFX d nud damatuiski enud
+SFX d nud damatuisse enud
+SFX d nud damatuissegi enud
+SFX d nud damatuist enud
+SFX d nud damatuistki enud
+SFX d nud damatuita enud
+SFX d nud damatuitagi enud
+SFX d nud damatuks enud
+SFX d nud damatukski enud
+SFX d nud damatul enud
+SFX d nud damatule enud
+SFX d nud damatulegi enud
+SFX d nud damatulgi enud
+SFX d nud damatult enud
+SFX d nud damatultki enud
+SFX d nud damatuna enud
+SFX d nud damatunagi enud
+SFX d nud damatuni enud
+SFX d nud damatunigi enud
+SFX d nud damatus enud
+SFX d nud damatuski enud
+SFX d nud damatusse enud
+SFX d nud damatussegi enud
+SFX d nud damatust enud
+SFX d nud damatustki enud
+SFX d nud damatut enud
+SFX d nud damatuta enud
+SFX d nud damatutagi enud
+SFX d nud damatute enud
+SFX d nud damatutega enud
+SFX d nud damatutegagi enud
+SFX d nud damatutegi enud
+SFX d nud damatuteks enud
+SFX d nud damatutekski enud
+SFX d nud damatutel enud
+SFX d nud damatutele enud
+SFX d nud damatutelegi enud
+SFX d nud damatutelgi enud
+SFX d nud damatutelt enud
+SFX d nud damatuteltki enud
+SFX d nud damatutena enud
+SFX d nud damatutenagi enud
+SFX d nud damatuteni enud
+SFX d nud damatutenigi enud
+SFX d nud damatutes enud
+SFX d nud damatuteski enud
+SFX d nud damatutesse enud
+SFX d nud damatutessegi enud
+SFX d nud damatutest enud
+SFX d nud damatutestki enud
+SFX d nud damatuteta enud
+SFX d nud damatutetagi enud
+SFX d nud damatutki enud
+SFX d nud dav enud
+SFX d nud dava enud
+SFX d nud davad enud
+SFX d nud davadki enud
+SFX d nud davaga enud
+SFX d nud davagagi enud
+SFX d nud davagi enud
+SFX d nud davaid enud
+SFX d nud davaidki enud
+SFX d nud davaiga enud
+SFX d nud davaigagi enud
+SFX d nud davaiks enud
+SFX d nud davaikski enud
+SFX d nud davail enud
+SFX d nud davaile enud
+SFX d nud davailegi enud
+SFX d nud davailgi enud
+SFX d nud davailt enud
+SFX d nud davailtki enud
+SFX d nud davaina enud
+SFX d nud davainagi enud
+SFX d nud davaini enud
+SFX d nud davainigi enud
+SFX d nud davais enud
+SFX d nud davaiski enud
+SFX d nud davaisse enud
+SFX d nud davaissegi enud
+SFX d nud davaist enud
+SFX d nud davaistki enud
+SFX d nud davaita enud
+SFX d nud davaitagi enud
+SFX d nud davaks enud
+SFX d nud davakski enud
+SFX d nud daval enud
+SFX d nud davale enud
+SFX d nud davalegi enud
+SFX d nud davalgi enud
+SFX d nud davalt enud
+SFX d nud davaltki enud
+SFX d nud davana enud
+SFX d nud davanagi enud
+SFX d nud davani enud
+SFX d nud davanigi enud
+SFX d nud davas enud
+SFX d nud davaski enud
+SFX d nud davasse enud
+SFX d nud davassegi enud
+SFX d nud davast enud
+SFX d nud davastki enud
+SFX d nud davat enud
+SFX d nud davata enud
+SFX d nud davatagi enud
+SFX d nud davate enud
+SFX d nud davatega enud
+SFX d nud davategagi enud
+SFX d nud davategi enud
+SFX d nud davateks enud
+SFX d nud davatekski enud
+SFX d nud davatel enud
+SFX d nud davatele enud
+SFX d nud davatelegi enud
+SFX d nud davatelgi enud
+SFX d nud davatelt enud
+SFX d nud davateltki enud
+SFX d nud davatena enud
+SFX d nud davatenagi enud
+SFX d nud davateni enud
+SFX d nud davatenigi enud
+SFX d nud davates enud
+SFX d nud davateski enud
+SFX d nud davatesse enud
+SFX d nud davatessegi enud
+SFX d nud davatest enud
+SFX d nud davatestki enud
+SFX d nud davateta enud
+SFX d nud davatetagi enud
+SFX d nud davatki enud
+SFX d nud davgi enud
+SFX d nud davus enud
+SFX d nud davuse enud
+SFX d nud davused enud
+SFX d nud davusedki enud
+SFX d nud davusega enud
+SFX d nud davusegagi enud
+SFX d nud davusegi enud
+SFX d nud davuseid enud
+SFX d nud davuseidki enud
+SFX d nud davuseiga enud
+SFX d nud davuseigagi enud
+SFX d nud davuseiks enud
+SFX d nud davuseikski enud
+SFX d nud davuseil enud
+SFX d nud davuseile enud
+SFX d nud davuseilegi enud
+SFX d nud davuseilgi enud
+SFX d nud davuseilt enud
+SFX d nud davuseiltki enud
+SFX d nud davuseina enud
+SFX d nud davuseinagi enud
+SFX d nud davuseini enud
+SFX d nud davuseinigi enud
+SFX d nud davuseis enud
+SFX d nud davuseiski enud
+SFX d nud davuseisse enud
+SFX d nud davuseissegi enud
+SFX d nud davuseist enud
+SFX d nud davuseistki enud
+SFX d nud davuseita enud
+SFX d nud davuseitagi enud
+SFX d nud davuseks enud
+SFX d nud davusekski enud
+SFX d nud davusel enud
+SFX d nud davusele enud
+SFX d nud davuselegi enud
+SFX d nud davuselgi enud
+SFX d nud davuselt enud
+SFX d nud davuseltki enud
+SFX d nud davusena enud
+SFX d nud davusenagi enud
+SFX d nud davuseni enud
+SFX d nud davusenigi enud
+SFX d nud davuses enud
+SFX d nud davuseski enud
+SFX d nud davusesse enud
+SFX d nud davusessegi enud
+SFX d nud davusest enud
+SFX d nud davusestki enud
+SFX d nud davuseta enud
+SFX d nud davusetagi enud
+SFX d nud davusi enud
+SFX d nud davusiga enud
+SFX d nud davusigagi enud
+SFX d nud davusigi enud
+SFX d nud davusiks enud
+SFX d nud davusikski enud
+SFX d nud davusil enud
+SFX d nud davusile enud
+SFX d nud davusilegi enud
+SFX d nud davusilgi enud
+SFX d nud davusilt enud
+SFX d nud davusiltki enud
+SFX d nud davusina enud
+SFX d nud davusinagi enud
+SFX d nud davusini enud
+SFX d nud davusinigi enud
+SFX d nud davusis enud
+SFX d nud davusiski enud
+SFX d nud davusisse enud
+SFX d nud davusissegi enud
+SFX d nud davusist enud
+SFX d nud davusistki enud
+SFX d nud davusita enud
+SFX d nud davusitagi enud
+SFX d nud davuski enud
+SFX d nud davusse enud
+SFX d nud davussegi enud
+SFX d nud davust enud
+SFX d nud davuste enud
+SFX d nud davustega enud
+SFX d nud davustegagi enud
+SFX d nud davustegi enud
+SFX d nud davusteks enud
+SFX d nud davustekski enud
+SFX d nud davustel enud
+SFX d nud davustele enud
+SFX d nud davustelegi enud
+SFX d nud davustelgi enud
+SFX d nud davustelt enud
+SFX d nud davusteltki enud
+SFX d nud davustena enud
+SFX d nud davustenagi enud
+SFX d nud davusteni enud
+SFX d nud davustenigi enud
+SFX d nud davustes enud
+SFX d nud davusteski enud
+SFX d nud davustesse enud
+SFX d nud davustessegi enud
+SFX d nud davustest enud
+SFX d nud davustestki enud
+SFX d nud davusteta enud
+SFX d nud davustetagi enud
+SFX d nud davustki enud
+SFX d nud des [ai]nud
+SFX d nud deski [ai]nud
+SFX d nud di enud
+SFX d nud digi enud
+SFX d nud du enud
+SFX d nud dud [el]nud
+SFX d nud dudki [el]nud
+SFX d nud duga enud
+SFX d nud dugagi enud
+SFX d nud dugi enud
+SFX d nud duid enud
+SFX d nud duidki enud
+SFX d nud duiga enud
+SFX d nud duigagi enud
+SFX d nud duiks enud
+SFX d nud duikski enud
+SFX d nud duil enud
+SFX d nud duile enud
+SFX d nud duilegi enud
+SFX d nud duilgi enud
+SFX d nud duilt enud
+SFX d nud duiltki enud
+SFX d nud duim enud
+SFX d nud duima enud
+SFX d nud duimad enud
+SFX d nud duimadki enud
+SFX d nud duimaga enud
+SFX d nud duimagagi enud
+SFX d nud duimagi enud
+SFX d nud duimaid enud
+SFX d nud duimaidki enud
+SFX d nud duimaiga enud
+SFX d nud duimaigagi enud
+SFX d nud duimaiks enud
+SFX d nud duimaikski enud
+SFX d nud duimail enud
+SFX d nud duimaile enud
+SFX d nud duimailegi enud
+SFX d nud duimailgi enud
+SFX d nud duimailt enud
+SFX d nud duimailtki enud
+SFX d nud duimaina enud
+SFX d nud duimainagi enud
+SFX d nud duimaini enud
+SFX d nud duimainigi enud
+SFX d nud duimais enud
+SFX d nud duimaiski enud
+SFX d nud duimaisse enud
+SFX d nud duimaissegi enud
+SFX d nud duimaist enud
+SFX d nud duimaistki enud
+SFX d nud duimaita enud
+SFX d nud duimaitagi enud
+SFX d nud duimaks enud
+SFX d nud duimakski enud
+SFX d nud duimal enud
+SFX d nud duimale enud
+SFX d nud duimalegi enud
+SFX d nud duimalgi enud
+SFX d nud duimalt enud
+SFX d nud duimaltki enud
+SFX d nud duimana enud
+SFX d nud duimanagi enud
+SFX d nud duimani enud
+SFX d nud duimanigi enud
+SFX d nud duimas enud
+SFX d nud duimaski enud
+SFX d nud duimasse enud
+SFX d nud duimassegi enud
+SFX d nud duimast enud
+SFX d nud duimastki enud
+SFX d nud duimat enud
+SFX d nud duimata enud
+SFX d nud duimatagi enud
+SFX d nud duimate enud
+SFX d nud duimatega enud
+SFX d nud duimategagi enud
+SFX d nud duimategi enud
+SFX d nud duimateks enud
+SFX d nud duimatekski enud
+SFX d nud duimatel enud
+SFX d nud duimatele enud
+SFX d nud duimatelegi enud
+SFX d nud duimatelgi enud
+SFX d nud duimatelt enud
+SFX d nud duimateltki enud
+SFX d nud duimatena enud
+SFX d nud duimatenagi enud
+SFX d nud duimateni enud
+SFX d nud duimatenigi enud
+SFX d nud duimates enud
+SFX d nud duimateski enud
+SFX d nud duimatesse enud
+SFX d nud duimatessegi enud
+SFX d nud duimatest enud
+SFX d nud duimatestki enud
+SFX d nud duimateta enud
+SFX d nud duimatetagi enud
+SFX d nud duimatki enud
+SFX d nud duimgi enud
+SFX d nud duina enud
+SFX d nud duinagi enud
+SFX d nud duini enud
+SFX d nud duinigi enud
+SFX d nud duis enud
+SFX d nud duiski enud
+SFX d nud duisse enud
+SFX d nud duissegi enud
+SFX d nud duist enud
+SFX d nud duistki enud
+SFX d nud duita enud
+SFX d nud duitagi enud
+SFX d nud duke enud
+SFX d nud dukegi enud
+SFX d nud dukene enud
+SFX d nud dukenegi enud
+SFX d nud dukese enud
+SFX d nud dukesed enud
+SFX d nud dukesedki enud
+SFX d nud dukesega enud
+SFX d nud dukesegagi enud
+SFX d nud dukesegi enud
+SFX d nud dukeseks enud
+SFX d nud dukesekski enud
+SFX d nud dukesel enud
+SFX d nud dukesele enud
+SFX d nud dukeselegi enud
+SFX d nud dukeselgi enud
+SFX d nud dukeselt enud
+SFX d nud dukeseltki enud
+SFX d nud dukesena enud
+SFX d nud dukesenagi enud
+SFX d nud dukeseni enud
+SFX d nud dukesenigi enud
+SFX d nud dukeses enud
+SFX d nud dukeseski enud
+SFX d nud dukesesse enud
+SFX d nud dukesessegi enud
+SFX d nud dukesest enud
+SFX d nud dukesestki enud
+SFX d nud dukeseta enud
+SFX d nud dukesetagi enud
+SFX d nud dukesi enud
+SFX d nud dukesiga enud
+SFX d nud dukesigagi enud
+SFX d nud dukesigi enud
+SFX d nud dukesiks enud
+SFX d nud dukesikski enud
+SFX d nud dukesil enud
+SFX d nud dukesile enud
+SFX d nud dukesilegi enud
+SFX d nud dukesilgi enud
+SFX d nud dukesilt enud
+SFX d nud dukesiltki enud
+SFX d nud dukesina enud
+SFX d nud dukesinagi enud
+SFX d nud dukesini enud
+SFX d nud dukesinigi enud
+SFX d nud dukesis enud
+SFX d nud dukesiski enud
+SFX d nud dukesisse enud
+SFX d nud dukesissegi enud
+SFX d nud dukesist enud
+SFX d nud dukesistki enud
+SFX d nud dukesita enud
+SFX d nud dukesitagi enud
+SFX d nud dukesse enud
+SFX d nud dukessegi enud
+SFX d nud dukest enud
+SFX d nud dukeste enud
+SFX d nud dukestega enud
+SFX d nud dukestegagi enud
+SFX d nud dukestegi enud
+SFX d nud dukesteks enud
+SFX d nud dukestekski enud
+SFX d nud dukestel enud
+SFX d nud dukestele enud
+SFX d nud dukestelegi enud
+SFX d nud dukestelgi enud
+SFX d nud dukestelt enud
+SFX d nud dukesteltki enud
+SFX d nud dukestena enud
+SFX d nud dukestenagi enud
+SFX d nud dukesteni enud
+SFX d nud dukestenigi enud
+SFX d nud dukestes enud
+SFX d nud dukesteski enud
+SFX d nud dukestesse enud
+SFX d nud dukestessegi enud
+SFX d nud dukestest enud
+SFX d nud dukestestki enud
+SFX d nud dukesteta enud
+SFX d nud dukestetagi enud
+SFX d nud dukestki enud
+SFX d nud duks enud
+SFX d nud dukski enud
+SFX d nud dul enud
+SFX d nud dule enud
+SFX d nud dulegi enud
+SFX d nud dulgi enud
+SFX d nud dult enud
+SFX d nud dultki enud
+SFX d nud dum enud
+SFX d nud duma enud
+SFX d nud dumad enud
+SFX d nud dumadki enud
+SFX d nud dumaga enud
+SFX d nud dumagagi enud
+SFX d nud dumagi enud
+SFX d nud dumaid enud
+SFX d nud dumaidki enud
+SFX d nud dumaiga enud
+SFX d nud dumaigagi enud
+SFX d nud dumaiks enud
+SFX d nud dumaikski enud
+SFX d nud dumail enud
+SFX d nud dumaile enud
+SFX d nud dumailegi enud
+SFX d nud dumailgi enud
+SFX d nud dumailt enud
+SFX d nud dumailtki enud
+SFX d nud dumaina enud
+SFX d nud dumainagi enud
+SFX d nud dumaini enud
+SFX d nud dumainigi enud
+SFX d nud dumais enud
+SFX d nud dumaiski enud
+SFX d nud dumaisse enud
+SFX d nud dumaissegi enud
+SFX d nud dumaist enud
+SFX d nud dumaistki enud
+SFX d nud dumaita enud
+SFX d nud dumaitagi enud
+SFX d nud dumaks enud
+SFX d nud dumakski enud
+SFX d nud dumal enud
+SFX d nud dumale enud
+SFX d nud dumalegi enud
+SFX d nud dumalgi enud
+SFX d nud dumalt enud
+SFX d nud dumaltki enud
+SFX d nud dumana enud
+SFX d nud dumanagi enud
+SFX d nud dumani enud
+SFX d nud dumanigi enud
+SFX d nud dumas enud
+SFX d nud dumaski enud
+SFX d nud dumasse enud
+SFX d nud dumassegi enud
+SFX d nud dumast enud
+SFX d nud dumastki enud
+SFX d nud dumat enud
+SFX d nud dumata enud
+SFX d nud dumatagi enud
+SFX d nud dumate enud
+SFX d nud dumatega enud
+SFX d nud dumategagi enud
+SFX d nud dumategi enud
+SFX d nud dumateks enud
+SFX d nud dumatekski enud
+SFX d nud dumatel enud
+SFX d nud dumatele enud
+SFX d nud dumatelegi enud
+SFX d nud dumatelgi enud
+SFX d nud dumatelt enud
+SFX d nud dumateltki enud
+SFX d nud dumatena enud
+SFX d nud dumatenagi enud
+SFX d nud dumateni enud
+SFX d nud dumatenigi enud
+SFX d nud dumates enud
+SFX d nud dumateski enud
+SFX d nud dumatesse enud
+SFX d nud dumatessegi enud
+SFX d nud dumatest enud
+SFX d nud dumatestki enud
+SFX d nud dumateta enud
+SFX d nud dumatetagi enud
+SFX d nud dumatki enud
+SFX d nud dumgi enud
+SFX d nud duna enud
+SFX d nud dunagi enud
+SFX d nud duni enud
+SFX d nud dunigi enud
+SFX d nud dus enud
+SFX d nud duse enud
+SFX d nud dused enud
+SFX d nud dusedki enud
+SFX d nud dusega enud
+SFX d nud dusegagi enud
+SFX d nud dusegi enud
+SFX d nud duseid enud
+SFX d nud duseidki enud
+SFX d nud duseiga enud
+SFX d nud duseigagi enud
+SFX d nud duseiks enud
+SFX d nud duseikski enud
+SFX d nud duseil enud
+SFX d nud duseile enud
+SFX d nud duseilegi enud
+SFX d nud duseilgi enud
+SFX d nud duseilt enud
+SFX d nud duseiltki enud
+SFX d nud duseina enud
+SFX d nud duseinagi enud
+SFX d nud duseini enud
+SFX d nud duseinigi enud
+SFX d nud duseis enud
+SFX d nud duseiski enud
+SFX d nud duseisse enud
+SFX d nud duseissegi enud
+SFX d nud duseist enud
+SFX d nud duseistki enud
+SFX d nud duseita enud
+SFX d nud duseitagi enud
+SFX d nud duseks enud
+SFX d nud dusekski enud
+SFX d nud dusel enud
+SFX d nud dusele enud
+SFX d nud duselegi enud
+SFX d nud duselgi enud
+SFX d nud duselt enud
+SFX d nud duseltki enud
+SFX d nud dusena enud
+SFX d nud dusenagi enud
+SFX d nud duseni enud
+SFX d nud dusenigi enud
+SFX d nud duses enud
+SFX d nud duseski enud
+SFX d nud dusesse enud
+SFX d nud dusessegi enud
+SFX d nud dusest enud
+SFX d nud dusestki enud
+SFX d nud duseta enud
+SFX d nud dusetagi enud
+SFX d nud dusi enud
+SFX d nud dusiga enud
+SFX d nud dusigagi enud
+SFX d nud dusigi enud
+SFX d nud dusiks enud
+SFX d nud dusikski enud
+SFX d nud dusil enud
+SFX d nud dusile enud
+SFX d nud dusilegi enud
+SFX d nud dusilgi enud
+SFX d nud dusilt enud
+SFX d nud dusiltki enud
+SFX d nud dusina enud
+SFX d nud dusinagi enud
+SFX d nud dusini enud
+SFX d nud dusinigi enud
+SFX d nud dusis enud
+SFX d nud dusiski enud
+SFX d nud dusisse enud
+SFX d nud dusissegi enud
+SFX d nud dusist enud
+SFX d nud dusistki enud
+SFX d nud dusita enud
+SFX d nud dusitagi enud
+SFX d nud duski enud
+SFX d nud dusse enud
+SFX d nud dussegi enud
+SFX d nud dust enud
+SFX d nud duste enud
+SFX d nud dustega enud
+SFX d nud dustegagi enud
+SFX d nud dustegi enud
+SFX d nud dusteks enud
+SFX d nud dustekski enud
+SFX d nud dustel enud
+SFX d nud dustele enud
+SFX d nud dustelegi enud
+SFX d nud dustelgi enud
+SFX d nud dustelt enud
+SFX d nud dusteltki enud
+SFX d nud dustena enud
+SFX d nud dustenagi enud
+SFX d nud dusteni enud
+SFX d nud dustenigi enud
+SFX d nud dustes enud
+SFX d nud dusteski enud
+SFX d nud dustesse enud
+SFX d nud dustessegi enud
+SFX d nud dustest enud
+SFX d nud dustestki enud
+SFX d nud dusteta enud
+SFX d nud dustetagi enud
+SFX d nud dusti enud
+SFX d nud dustigi enud
+SFX d nud dustki enud
+SFX d nud dut enud
+SFX d nud duta enud
+SFX d nud dutagi enud
+SFX d nud dute enud
+SFX d nud dutega enud
+SFX d nud dutegagi enud
+SFX d nud dutegi enud
+SFX d nud duteks enud
+SFX d nud dutekski enud
+SFX d nud dutel enud
+SFX d nud dutele enud
+SFX d nud dutelegi enud
+SFX d nud dutelgi enud
+SFX d nud dutelt enud
+SFX d nud duteltki enud
+SFX d nud dutena enud
+SFX d nud dutenagi enud
+SFX d nud duteni enud
+SFX d nud dutenigi enud
+SFX d nud dutes enud
+SFX d nud duteski enud
+SFX d nud dutesse enud
+SFX d nud dutessegi enud
+SFX d nud dutest enud
+SFX d nud dutestki enud
+SFX d nud duteta enud
+SFX d nud dutetagi enud
+SFX d nud dutki enud
+SFX d nud duvat enud
+SFX d nud duvatki enud
+SFX d nud ge anud
+SFX d nud gegi anud
+SFX d nud gem anud
+SFX d nud gemgi anud
+SFX d nud gu anud
+SFX d nud gugi anud
+
+# rule/flag 36 (affects 34432 words, has 15 subrules):
+SFX e Y 15
+SFX e ga d iga
+SFX e ga id [ae]ga
+SFX e ga iks [ae]ga
+SFX e ga il [ae]ga
+SFX e ga ile [ae]ga
+SFX e ga ilt [ae]ga
+SFX e ga is [ae]ga
+SFX e ga isse [ae]ga
+SFX e ga ist [ae]ga
+SFX e ga l uga
+SFX e ga lt uga
+SFX e ga s uga
+SFX e ga sse uga
+SFX e ga st uga
+SFX e ud gi nud
+
+# rule/flag 40 (affects 20392 words, has 1499 subrules):
+SFX f Y 1499
+SFX f ga id uga
+SFX f ga iks uga
+SFX f ga il uga
+SFX f ga ile uga
+SFX f ga ilt uga
+SFX f ga is uga
+SFX f ga isse uga
+SFX f ga ist uga
+SFX f ga ks aga
+SFX f ga le aga
+SFX f ga na aga
+SFX f ga ni aga
+SFX f ga sid iga
+SFX f ga sidki iga
+SFX f ga ta aga
+SFX f ga tegagi ega
+SFX f ga tegi ega
+SFX f ga tekski ega
+SFX f ga telegi ega
+SFX f ga telgi ega
+SFX f ga teltki ega
+SFX f ga tenagi ega
+SFX f ga tenigi ega
+SFX f ga teski ega
+SFX f ga tessegi ega
+SFX f ga testki ega
+SFX f ga tetagi ega
+SFX f nud a [nr]nud
+SFX f nud ab [nr]nud
+SFX f nud abki [nr]nud
+SFX f nud ad [nr]nud
+SFX f nud adki [nr]nud
+SFX f nud agi [nr]nud
+SFX f nud aks [nr]nud
+SFX f nud aksid [nr]nud
+SFX f nud aksidki [nr]nud
+SFX f nud aksime [nr]nud
+SFX f nud aksimegi [nr]nud
+SFX f nud aksin [nr]nud
+SFX f nud aksingi [nr]nud
+SFX f nud aksite [nr]nud
+SFX f nud aksitegi [nr]nud
+SFX f nud akski [nr]nud
+SFX f nud ame [nr]nud
+SFX f nud amegi [nr]nud
+SFX f nud an [nr]nud
+SFX f nud angi [nr]nud
+SFX f nud ate [nr]nud
+SFX f nud ategi [nr]nud
+SFX f nud avad [nr]nud
+SFX f nud avadki [nr]nud
+SFX f nud da [eiu]nud
+SFX f nud dagi [eiu]nud
+SFX f nud dakse [nr]nud
+SFX f nud daksegi [nr]nud
+SFX f nud des [enru]nud
+SFX f nud deski [enru]nud
+SFX f nud eja lnud
+SFX f nud ejad lnud
+SFX f nud ejadki lnud
+SFX f nud ejaga lnud
+SFX f nud ejagagi lnud
+SFX f nud ejagi lnud
+SFX f nud ejaid lnud
+SFX f nud ejaidki lnud
+SFX f nud ejaiga lnud
+SFX f nud ejaigagi lnud
+SFX f nud ejaiks lnud
+SFX f nud ejaikski lnud
+SFX f nud ejail lnud
+SFX f nud ejaile lnud
+SFX f nud ejailegi lnud
+SFX f nud ejailgi lnud
+SFX f nud ejailt lnud
+SFX f nud ejailtki lnud
+SFX f nud ejaina lnud
+SFX f nud ejainagi lnud
+SFX f nud ejaini lnud
+SFX f nud ejainigi lnud
+SFX f nud ejais lnud
+SFX f nud ejaiski lnud
+SFX f nud ejaisse lnud
+SFX f nud ejaissegi lnud
+SFX f nud ejaist lnud
+SFX f nud ejaistki lnud
+SFX f nud ejaita lnud
+SFX f nud ejaitagi lnud
+SFX f nud ejaks lnud
+SFX f nud ejakski lnud
+SFX f nud ejal lnud
+SFX f nud ejale lnud
+SFX f nud ejalegi lnud
+SFX f nud ejalgi lnud
+SFX f nud ejalt lnud
+SFX f nud ejaltki lnud
+SFX f nud ejana lnud
+SFX f nud ejanagi lnud
+SFX f nud ejani lnud
+SFX f nud ejanigi lnud
+SFX f nud ejas lnud
+SFX f nud ejaski lnud
+SFX f nud ejasse lnud
+SFX f nud ejassegi lnud
+SFX f nud ejast lnud
+SFX f nud ejastki lnud
+SFX f nud ejat lnud
+SFX f nud ejata lnud
+SFX f nud ejatagi lnud
+SFX f nud ejate lnud
+SFX f nud ejatega lnud
+SFX f nud ejategagi lnud
+SFX f nud ejategi lnud
+SFX f nud ejateks lnud
+SFX f nud ejatekski lnud
+SFX f nud ejatel lnud
+SFX f nud ejatele lnud
+SFX f nud ejatelegi lnud
+SFX f nud ejatelgi lnud
+SFX f nud ejatelt lnud
+SFX f nud ejateltki lnud
+SFX f nud ejatena lnud
+SFX f nud ejatenagi lnud
+SFX f nud ejateni lnud
+SFX f nud ejatenigi lnud
+SFX f nud ejates lnud
+SFX f nud ejateski lnud
+SFX f nud ejatesse lnud
+SFX f nud ejatessegi lnud
+SFX f nud ejatest lnud
+SFX f nud ejatestki lnud
+SFX f nud ejateta lnud
+SFX f nud ejatetagi lnud
+SFX f nud ejatki lnud
+SFX f nud ema lnud
+SFX f nud emagi lnud
+SFX f nud emaks lnud
+SFX f nud emakski lnud
+SFX f nud emas lnud
+SFX f nud emaski lnud
+SFX f nud emast lnud
+SFX f nud emastki lnud
+SFX f nud emata lnud
+SFX f nud ematagi lnud
+SFX f nud ematu lnud
+SFX f nud ematud lnud
+SFX f nud ematudki lnud
+SFX f nud ematuga lnud
+SFX f nud ematugagi lnud
+SFX f nud ematugi lnud
+SFX f nud ematuid lnud
+SFX f nud ematuidki lnud
+SFX f nud ematuiga lnud
+SFX f nud ematuigagi lnud
+SFX f nud ematuiks lnud
+SFX f nud ematuikski lnud
+SFX f nud ematuil lnud
+SFX f nud ematuile lnud
+SFX f nud ematuilegi lnud
+SFX f nud ematuilgi lnud
+SFX f nud ematuilt lnud
+SFX f nud ematuiltki lnud
+SFX f nud ematuina lnud
+SFX f nud ematuinagi lnud
+SFX f nud ematuini lnud
+SFX f nud ematuinigi lnud
+SFX f nud ematuis lnud
+SFX f nud ematuiski lnud
+SFX f nud ematuisse lnud
+SFX f nud ematuissegi lnud
+SFX f nud ematuist lnud
+SFX f nud ematuistki lnud
+SFX f nud ematuita lnud
+SFX f nud ematuitagi lnud
+SFX f nud ematuks lnud
+SFX f nud ematukski lnud
+SFX f nud ematul lnud
+SFX f nud ematule lnud
+SFX f nud ematulegi lnud
+SFX f nud ematulgi lnud
+SFX f nud ematult lnud
+SFX f nud ematultki lnud
+SFX f nud ematuna lnud
+SFX f nud ematunagi lnud
+SFX f nud ematuni lnud
+SFX f nud ematunigi lnud
+SFX f nud ematus lnud
+SFX f nud ematuski lnud
+SFX f nud ematusse lnud
+SFX f nud ematussegi lnud
+SFX f nud ematust lnud
+SFX f nud ematustki lnud
+SFX f nud ematut lnud
+SFX f nud ematuta lnud
+SFX f nud ematutagi lnud
+SFX f nud ematute lnud
+SFX f nud ematutega lnud
+SFX f nud ematutegagi lnud
+SFX f nud ematutegi lnud
+SFX f nud ematuteks lnud
+SFX f nud ematutekski lnud
+SFX f nud ematutel lnud
+SFX f nud ematutele lnud
+SFX f nud ematutelegi lnud
+SFX f nud ematutelgi lnud
+SFX f nud ematutelt lnud
+SFX f nud ematuteltki lnud
+SFX f nud ematutena lnud
+SFX f nud ematutenagi lnud
+SFX f nud ematuteni lnud
+SFX f nud ematutenigi lnud
+SFX f nud ematutes lnud
+SFX f nud ematuteski lnud
+SFX f nud ematutesse lnud
+SFX f nud ematutessegi lnud
+SFX f nud ematutest lnud
+SFX f nud ematutestki lnud
+SFX f nud ematuteta lnud
+SFX f nud ematutetagi lnud
+SFX f nud ematutki lnud
+SFX f nud emine lnud
+SFX f nud eminegi lnud
+SFX f nud emise lnud
+SFX f nud emised lnud
+SFX f nud emisedki lnud
+SFX f nud emisega lnud
+SFX f nud emisegagi lnud
+SFX f nud emisegi lnud
+SFX f nud emiseks lnud
+SFX f nud emisekski lnud
+SFX f nud emisel lnud
+SFX f nud emisele lnud
+SFX f nud emiselegi lnud
+SFX f nud emiselgi lnud
+SFX f nud emiselt lnud
+SFX f nud emiseltki lnud
+SFX f nud emisena lnud
+SFX f nud emisenagi lnud
+SFX f nud emiseni lnud
+SFX f nud emisenigi lnud
+SFX f nud emises lnud
+SFX f nud emiseski lnud
+SFX f nud emisesse lnud
+SFX f nud emisessegi lnud
+SFX f nud emisest lnud
+SFX f nud emisestki lnud
+SFX f nud emiseta lnud
+SFX f nud emisetagi lnud
+SFX f nud emisi lnud
+SFX f nud emisiga lnud
+SFX f nud emisigagi lnud
+SFX f nud emisigi lnud
+SFX f nud emisiks lnud
+SFX f nud emisikski lnud
+SFX f nud emisil lnud
+SFX f nud emisile lnud
+SFX f nud emisilegi lnud
+SFX f nud emisilgi lnud
+SFX f nud emisilt lnud
+SFX f nud emisiltki lnud
+SFX f nud emisina lnud
+SFX f nud emisinagi lnud
+SFX f nud emisini lnud
+SFX f nud emisinigi lnud
+SFX f nud emisis lnud
+SFX f nud emisiski lnud
+SFX f nud emisisse lnud
+SFX f nud emisissegi lnud
+SFX f nud emisist lnud
+SFX f nud emisistki lnud
+SFX f nud emisita lnud
+SFX f nud emisitagi lnud
+SFX f nud emisse lnud
+SFX f nud emissegi lnud
+SFX f nud emist lnud
+SFX f nud emiste lnud
+SFX f nud emistega lnud
+SFX f nud emistegagi lnud
+SFX f nud emistegi lnud
+SFX f nud emisteks lnud
+SFX f nud emistekski lnud
+SFX f nud emistel lnud
+SFX f nud emistele lnud
+SFX f nud emistelegi lnud
+SFX f nud emistelgi lnud
+SFX f nud emistelt lnud
+SFX f nud emisteltki lnud
+SFX f nud emistena lnud
+SFX f nud emistenagi lnud
+SFX f nud emisteni lnud
+SFX f nud emistenigi lnud
+SFX f nud emistes lnud
+SFX f nud emisteski lnud
+SFX f nud emistesse lnud
+SFX f nud emistessegi lnud
+SFX f nud emistest lnud
+SFX f nud emistestki lnud
+SFX f nud emisteta lnud
+SFX f nud emistetagi lnud
+SFX f nud emistki lnud
+SFX f nud eta tnud
+SFX f nud etagi tnud
+SFX f nud etagu tnud
+SFX f nud etagugi tnud
+SFX f nud etaks tnud
+SFX f nud etakse tnud
+SFX f nud etaksegi tnud
+SFX f nud etakski tnud
+SFX f nud etama tnud
+SFX f nud etamagi tnud
+SFX f nud etamatu tnud
+SFX f nud etamatud tnud
+SFX f nud etamatudki tnud
+SFX f nud etamatuga tnud
+SFX f nud etamatugagi tnud
+SFX f nud etamatugi tnud
+SFX f nud etamatuid tnud
+SFX f nud etamatuidki tnud
+SFX f nud etamatuiga tnud
+SFX f nud etamatuigagi tnud
+SFX f nud etamatuiks tnud
+SFX f nud etamatuikski tnud
+SFX f nud etamatuil tnud
+SFX f nud etamatuile tnud
+SFX f nud etamatuilegi tnud
+SFX f nud etamatuilgi tnud
+SFX f nud etamatuilt tnud
+SFX f nud etamatuiltki tnud
+SFX f nud etamatuina tnud
+SFX f nud etamatuinagi tnud
+SFX f nud etamatuini tnud
+SFX f nud etamatuinigi tnud
+SFX f nud etamatuis tnud
+SFX f nud etamatuiski tnud
+SFX f nud etamatuisse tnud
+SFX f nud etamatuissegi tnud
+SFX f nud etamatuist tnud
+SFX f nud etamatuistki tnud
+SFX f nud etamatuita tnud
+SFX f nud etamatuitagi tnud
+SFX f nud etamatuks tnud
+SFX f nud etamatukski tnud
+SFX f nud etamatul tnud
+SFX f nud etamatule tnud
+SFX f nud etamatulegi tnud
+SFX f nud etamatulgi tnud
+SFX f nud etamatult tnud
+SFX f nud etamatultki tnud
+SFX f nud etamatuna tnud
+SFX f nud etamatunagi tnud
+SFX f nud etamatuni tnud
+SFX f nud etamatunigi tnud
+SFX f nud etamatus tnud
+SFX f nud etamatuski tnud
+SFX f nud etamatusse tnud
+SFX f nud etamatussegi tnud
+SFX f nud etamatust tnud
+SFX f nud etamatustki tnud
+SFX f nud etamatut tnud
+SFX f nud etamatuta tnud
+SFX f nud etamatutagi tnud
+SFX f nud etamatute tnud
+SFX f nud etamatutega tnud
+SFX f nud etamatutegagi tnud
+SFX f nud etamatutegi tnud
+SFX f nud etamatuteks tnud
+SFX f nud etamatutekski tnud
+SFX f nud etamatutel tnud
+SFX f nud etamatutele tnud
+SFX f nud etamatutelegi tnud
+SFX f nud etamatutelgi tnud
+SFX f nud etamatutelt tnud
+SFX f nud etamatuteltki tnud
+SFX f nud etamatutena tnud
+SFX f nud etamatutenagi tnud
+SFX f nud etamatuteni tnud
+SFX f nud etamatutenigi tnud
+SFX f nud etamatutes tnud
+SFX f nud etamatuteski tnud
+SFX f nud etamatutesse tnud
+SFX f nud etamatutessegi tnud
+SFX f nud etamatutest tnud
+SFX f nud etamatutestki tnud
+SFX f nud etamatuteta tnud
+SFX f nud etamatutetagi tnud
+SFX f nud etamatutki tnud
+SFX f nud etav tnud
+SFX f nud etava tnud
+SFX f nud etavad tnud
+SFX f nud etavadki tnud
+SFX f nud etavaga tnud
+SFX f nud etavagagi tnud
+SFX f nud etavagi tnud
+SFX f nud etavaid tnud
+SFX f nud etavaidki tnud
+SFX f nud etavaiga tnud
+SFX f nud etavaigagi tnud
+SFX f nud etavaiks tnud
+SFX f nud etavaikski tnud
+SFX f nud etavail tnud
+SFX f nud etavaile tnud
+SFX f nud etavailegi tnud
+SFX f nud etavailgi tnud
+SFX f nud etavailt tnud
+SFX f nud etavailtki tnud
+SFX f nud etavaina tnud
+SFX f nud etavainagi tnud
+SFX f nud etavaini tnud
+SFX f nud etavainigi tnud
+SFX f nud etavais tnud
+SFX f nud etavaiski tnud
+SFX f nud etavaisse tnud
+SFX f nud etavaissegi tnud
+SFX f nud etavaist tnud
+SFX f nud etavaistki tnud
+SFX f nud etavaita tnud
+SFX f nud etavaitagi tnud
+SFX f nud etavaks tnud
+SFX f nud etavakski tnud
+SFX f nud etaval tnud
+SFX f nud etavale tnud
+SFX f nud etavalegi tnud
+SFX f nud etavalgi tnud
+SFX f nud etavalt tnud
+SFX f nud etavaltki tnud
+SFX f nud etavana tnud
+SFX f nud etavanagi tnud
+SFX f nud etavani tnud
+SFX f nud etavanigi tnud
+SFX f nud etavas tnud
+SFX f nud etavaski tnud
+SFX f nud etavasse tnud
+SFX f nud etavassegi tnud
+SFX f nud etavast tnud
+SFX f nud etavastki tnud
+SFX f nud etavat tnud
+SFX f nud etavata tnud
+SFX f nud etavatagi tnud
+SFX f nud etavate tnud
+SFX f nud etavatega tnud
+SFX f nud etavategagi tnud
+SFX f nud etavategi tnud
+SFX f nud etavateks tnud
+SFX f nud etavatekski tnud
+SFX f nud etavatel tnud
+SFX f nud etavatele tnud
+SFX f nud etavatelegi tnud
+SFX f nud etavatelgi tnud
+SFX f nud etavatelt tnud
+SFX f nud etavateltki tnud
+SFX f nud etavatena tnud
+SFX f nud etavatenagi tnud
+SFX f nud etavateni tnud
+SFX f nud etavatenigi tnud
+SFX f nud etavates tnud
+SFX f nud etavateski tnud
+SFX f nud etavatesse tnud
+SFX f nud etavatessegi tnud
+SFX f nud etavatest tnud
+SFX f nud etavatestki tnud
+SFX f nud etavateta tnud
+SFX f nud etavatetagi tnud
+SFX f nud etavatki tnud
+SFX f nud etavgi tnud
+SFX f nud etavus tnud
+SFX f nud etavuse tnud
+SFX f nud etavused tnud
+SFX f nud etavusedki tnud
+SFX f nud etavusega tnud
+SFX f nud etavusegagi tnud
+SFX f nud etavusegi tnud
+SFX f nud etavuseid tnud
+SFX f nud etavuseidki tnud
+SFX f nud etavuseiga tnud
+SFX f nud etavuseigagi tnud
+SFX f nud etavuseiks tnud
+SFX f nud etavuseikski tnud
+SFX f nud etavuseil tnud
+SFX f nud etavuseile tnud
+SFX f nud etavuseilegi tnud
+SFX f nud etavuseilgi tnud
+SFX f nud etavuseilt tnud
+SFX f nud etavuseiltki tnud
+SFX f nud etavuseina tnud
+SFX f nud etavuseinagi tnud
+SFX f nud etavuseini tnud
+SFX f nud etavuseinigi tnud
+SFX f nud etavuseis tnud
+SFX f nud etavuseiski tnud
+SFX f nud etavuseisse tnud
+SFX f nud etavuseissegi tnud
+SFX f nud etavuseist tnud
+SFX f nud etavuseistki tnud
+SFX f nud etavuseita tnud
+SFX f nud etavuseitagi tnud
+SFX f nud etavuseks tnud
+SFX f nud etavusekski tnud
+SFX f nud etavusel tnud
+SFX f nud etavusele tnud
+SFX f nud etavuselegi tnud
+SFX f nud etavuselgi tnud
+SFX f nud etavuselt tnud
+SFX f nud etavuseltki tnud
+SFX f nud etavusena tnud
+SFX f nud etavusenagi tnud
+SFX f nud etavuseni tnud
+SFX f nud etavusenigi tnud
+SFX f nud etavuses tnud
+SFX f nud etavuseski tnud
+SFX f nud etavusesse tnud
+SFX f nud etavusessegi tnud
+SFX f nud etavusest tnud
+SFX f nud etavusestki tnud
+SFX f nud etavuseta tnud
+SFX f nud etavusetagi tnud
+SFX f nud etavusi tnud
+SFX f nud etavusiga tnud
+SFX f nud etavusigagi tnud
+SFX f nud etavusigi tnud
+SFX f nud etavusiks tnud
+SFX f nud etavusikski tnud
+SFX f nud etavusil tnud
+SFX f nud etavusile tnud
+SFX f nud etavusilegi tnud
+SFX f nud etavusilgi tnud
+SFX f nud etavusilt tnud
+SFX f nud etavusiltki tnud
+SFX f nud etavusina tnud
+SFX f nud etavusinagi tnud
+SFX f nud etavusini tnud
+SFX f nud etavusinigi tnud
+SFX f nud etavusis tnud
+SFX f nud etavusiski tnud
+SFX f nud etavusisse tnud
+SFX f nud etavusissegi tnud
+SFX f nud etavusist tnud
+SFX f nud etavusistki tnud
+SFX f nud etavusita tnud
+SFX f nud etavusitagi tnud
+SFX f nud etavuski tnud
+SFX f nud etavusse tnud
+SFX f nud etavussegi tnud
+SFX f nud etavust tnud
+SFX f nud etavuste tnud
+SFX f nud etavustega tnud
+SFX f nud etavustegagi tnud
+SFX f nud etavustegi tnud
+SFX f nud etavusteks tnud
+SFX f nud etavustekski tnud
+SFX f nud etavustel tnud
+SFX f nud etavustele tnud
+SFX f nud etavustelegi tnud
+SFX f nud etavustelgi tnud
+SFX f nud etavustelt tnud
+SFX f nud etavusteltki tnud
+SFX f nud etavustena tnud
+SFX f nud etavustenagi tnud
+SFX f nud etavusteni tnud
+SFX f nud etavustenigi tnud
+SFX f nud etavustes tnud
+SFX f nud etavusteski tnud
+SFX f nud etavustesse tnud
+SFX f nud etavustessegi tnud
+SFX f nud etavustest tnud
+SFX f nud etavustestki tnud
+SFX f nud etavusteta tnud
+SFX f nud etavustetagi tnud
+SFX f nud etavustki tnud
+SFX f nud eti tnud
+SFX f nud etigi tnud
+SFX f nud etu tnud
+SFX f nud etud tnud
+SFX f nud etudki tnud
+SFX f nud etuga tnud
+SFX f nud etugagi tnud
+SFX f nud etugi tnud
+SFX f nud etuid tnud
+SFX f nud etuidki tnud
+SFX f nud etuiga tnud
+SFX f nud etuigagi tnud
+SFX f nud etuiks tnud
+SFX f nud etuikski tnud
+SFX f nud etuil tnud
+SFX f nud etuile tnud
+SFX f nud etuilegi tnud
+SFX f nud etuilgi tnud
+SFX f nud etuilt tnud
+SFX f nud etuiltki tnud
+SFX f nud etuim tnud
+SFX f nud etuima tnud
+SFX f nud etuimad tnud
+SFX f nud etuimadki tnud
+SFX f nud etuimaga tnud
+SFX f nud etuimagagi tnud
+SFX f nud etuimagi tnud
+SFX f nud etuimaid tnud
+SFX f nud etuimaidki tnud
+SFX f nud etuimaiga tnud
+SFX f nud etuimaigagi tnud
+SFX f nud etuimaiks tnud
+SFX f nud etuimaikski tnud
+SFX f nud etuimail tnud
+SFX f nud etuimaile tnud
+SFX f nud etuimailegi tnud
+SFX f nud etuimailgi tnud
+SFX f nud etuimailt tnud
+SFX f nud etuimailtki tnud
+SFX f nud etuimaina tnud
+SFX f nud etuimainagi tnud
+SFX f nud etuimaini tnud
+SFX f nud etuimainigi tnud
+SFX f nud etuimais tnud
+SFX f nud etuimaiski tnud
+SFX f nud etuimaisse tnud
+SFX f nud etuimaissegi tnud
+SFX f nud etuimaist tnud
+SFX f nud etuimaistki tnud
+SFX f nud etuimaita tnud
+SFX f nud etuimaitagi tnud
+SFX f nud etuimaks tnud
+SFX f nud etuimakski tnud
+SFX f nud etuimal tnud
+SFX f nud etuimale tnud
+SFX f nud etuimalegi tnud
+SFX f nud etuimalgi tnud
+SFX f nud etuimalt tnud
+SFX f nud etuimaltki tnud
+SFX f nud etuimana tnud
+SFX f nud etuimanagi tnud
+SFX f nud etuimani tnud
+SFX f nud etuimanigi tnud
+SFX f nud etuimas tnud
+SFX f nud etuimaski tnud
+SFX f nud etuimasse tnud
+SFX f nud etuimassegi tnud
+SFX f nud etuimast tnud
+SFX f nud etuimastki tnud
+SFX f nud etuimat tnud
+SFX f nud etuimata tnud
+SFX f nud etuimatagi tnud
+SFX f nud etuimate tnud
+SFX f nud etuimatega tnud
+SFX f nud etuimategagi tnud
+SFX f nud etuimategi tnud
+SFX f nud etuimateks tnud
+SFX f nud etuimatekski tnud
+SFX f nud etuimatel tnud
+SFX f nud etuimatele tnud
+SFX f nud etuimatelegi tnud
+SFX f nud etuimatelgi tnud
+SFX f nud etuimatelt tnud
+SFX f nud etuimateltki tnud
+SFX f nud etuimatena tnud
+SFX f nud etuimatenagi tnud
+SFX f nud etuimateni tnud
+SFX f nud etuimatenigi tnud
+SFX f nud etuimates tnud
+SFX f nud etuimateski tnud
+SFX f nud etuimatesse tnud
+SFX f nud etuimatessegi tnud
+SFX f nud etuimatest tnud
+SFX f nud etuimatestki tnud
+SFX f nud etuimateta tnud
+SFX f nud etuimatetagi tnud
+SFX f nud etuimatki tnud
+SFX f nud etuimgi tnud
+SFX f nud etuina tnud
+SFX f nud etuinagi tnud
+SFX f nud etuini tnud
+SFX f nud etuinigi tnud
+SFX f nud etuis tnud
+SFX f nud etuiski tnud
+SFX f nud etuisse tnud
+SFX f nud etuissegi tnud
+SFX f nud etuist tnud
+SFX f nud etuistki tnud
+SFX f nud etuita tnud
+SFX f nud etuitagi tnud
+SFX f nud etuke tnud
+SFX f nud etukegi tnud
+SFX f nud etukene tnud
+SFX f nud etukenegi tnud
+SFX f nud etukese tnud
+SFX f nud etukesed tnud
+SFX f nud etukesedki tnud
+SFX f nud etukesega tnud
+SFX f nud etukesegagi tnud
+SFX f nud etukesegi tnud
+SFX f nud etukeseks tnud
+SFX f nud etukesekski tnud
+SFX f nud etukesel tnud
+SFX f nud etukesele tnud
+SFX f nud etukeselegi tnud
+SFX f nud etukeselgi tnud
+SFX f nud etukeselt tnud
+SFX f nud etukeseltki tnud
+SFX f nud etukesena tnud
+SFX f nud etukesenagi tnud
+SFX f nud etukeseni tnud
+SFX f nud etukesenigi tnud
+SFX f nud etukeses tnud
+SFX f nud etukeseski tnud
+SFX f nud etukesesse tnud
+SFX f nud etukesessegi tnud
+SFX f nud etukesest tnud
+SFX f nud etukesestki tnud
+SFX f nud etukeseta tnud
+SFX f nud etukesetagi tnud
+SFX f nud etukesi tnud
+SFX f nud etukesiga tnud
+SFX f nud etukesigagi tnud
+SFX f nud etukesigi tnud
+SFX f nud etukesiks tnud
+SFX f nud etukesikski tnud
+SFX f nud etukesil tnud
+SFX f nud etukesile tnud
+SFX f nud etukesilegi tnud
+SFX f nud etukesilgi tnud
+SFX f nud etukesilt tnud
+SFX f nud etukesiltki tnud
+SFX f nud etukesina tnud
+SFX f nud etukesinagi tnud
+SFX f nud etukesini tnud
+SFX f nud etukesinigi tnud
+SFX f nud etukesis tnud
+SFX f nud etukesiski tnud
+SFX f nud etukesisse tnud
+SFX f nud etukesissegi tnud
+SFX f nud etukesist tnud
+SFX f nud etukesistki tnud
+SFX f nud etukesita tnud
+SFX f nud etukesitagi tnud
+SFX f nud etukesse tnud
+SFX f nud etukessegi tnud
+SFX f nud etukest tnud
+SFX f nud etukeste tnud
+SFX f nud etukestega tnud
+SFX f nud etukestegagi tnud
+SFX f nud etukestegi tnud
+SFX f nud etukesteks tnud
+SFX f nud etukestekski tnud
+SFX f nud etukestel tnud
+SFX f nud etukestele tnud
+SFX f nud etukestelegi tnud
+SFX f nud etukestelgi tnud
+SFX f nud etukestelt tnud
+SFX f nud etukesteltki tnud
+SFX f nud etukestena tnud
+SFX f nud etukestenagi tnud
+SFX f nud etukesteni tnud
+SFX f nud etukestenigi tnud
+SFX f nud etukestes tnud
+SFX f nud etukesteski tnud
+SFX f nud etukestesse tnud
+SFX f nud etukestessegi tnud
+SFX f nud etukestest tnud
+SFX f nud etukestestki tnud
+SFX f nud etukesteta tnud
+SFX f nud etukestetagi tnud
+SFX f nud etukestki tnud
+SFX f nud etuks tnud
+SFX f nud etukski tnud
+SFX f nud etul tnud
+SFX f nud etule tnud
+SFX f nud etulegi tnud
+SFX f nud etulgi tnud
+SFX f nud etult tnud
+SFX f nud etultki tnud
+SFX f nud etum tnud
+SFX f nud etuma tnud
+SFX f nud etumad tnud
+SFX f nud etumadki tnud
+SFX f nud etumaga tnud
+SFX f nud etumagagi tnud
+SFX f nud etumagi tnud
+SFX f nud etumaid tnud
+SFX f nud etumaidki tnud
+SFX f nud etumaiga tnud
+SFX f nud etumaigagi tnud
+SFX f nud etumaiks tnud
+SFX f nud etumaikski tnud
+SFX f nud etumail tnud
+SFX f nud etumaile tnud
+SFX f nud etumailegi tnud
+SFX f nud etumailgi tnud
+SFX f nud etumailt tnud
+SFX f nud etumailtki tnud
+SFX f nud etumaina tnud
+SFX f nud etumainagi tnud
+SFX f nud etumaini tnud
+SFX f nud etumainigi tnud
+SFX f nud etumais tnud
+SFX f nud etumaiski tnud
+SFX f nud etumaisse tnud
+SFX f nud etumaissegi tnud
+SFX f nud etumaist tnud
+SFX f nud etumaistki tnud
+SFX f nud etumaita tnud
+SFX f nud etumaitagi tnud
+SFX f nud etumaks tnud
+SFX f nud etumakski tnud
+SFX f nud etumal tnud
+SFX f nud etumale tnud
+SFX f nud etumalegi tnud
+SFX f nud etumalgi tnud
+SFX f nud etumalt tnud
+SFX f nud etumaltki tnud
+SFX f nud etumana tnud
+SFX f nud etumanagi tnud
+SFX f nud etumani tnud
+SFX f nud etumanigi tnud
+SFX f nud etumas tnud
+SFX f nud etumaski tnud
+SFX f nud etumasse tnud
+SFX f nud etumassegi tnud
+SFX f nud etumast tnud
+SFX f nud etumastki tnud
+SFX f nud etumat tnud
+SFX f nud etumata tnud
+SFX f nud etumatagi tnud
+SFX f nud etumate tnud
+SFX f nud etumatega tnud
+SFX f nud etumategagi tnud
+SFX f nud etumategi tnud
+SFX f nud etumateks tnud
+SFX f nud etumatekski tnud
+SFX f nud etumatel tnud
+SFX f nud etumatele tnud
+SFX f nud etumatelegi tnud
+SFX f nud etumatelgi tnud
+SFX f nud etumatelt tnud
+SFX f nud etumateltki tnud
+SFX f nud etumatena tnud
+SFX f nud etumatenagi tnud
+SFX f nud etumateni tnud
+SFX f nud etumatenigi tnud
+SFX f nud etumates tnud
+SFX f nud etumateski tnud
+SFX f nud etumatesse tnud
+SFX f nud etumatessegi tnud
+SFX f nud etumatest tnud
+SFX f nud etumatestki tnud
+SFX f nud etumateta tnud
+SFX f nud etumatetagi tnud
+SFX f nud etumatki tnud
+SFX f nud etumgi tnud
+SFX f nud etuna tnud
+SFX f nud etunagi tnud
+SFX f nud etuni tnud
+SFX f nud etunigi tnud
+SFX f nud etus tnud
+SFX f nud etuse tnud
+SFX f nud etused tnud
+SFX f nud etusedki tnud
+SFX f nud etusega tnud
+SFX f nud etusegagi tnud
+SFX f nud etusegi tnud
+SFX f nud etuseid tnud
+SFX f nud etuseidki tnud
+SFX f nud etuseiga tnud
+SFX f nud etuseigagi tnud
+SFX f nud etuseiks tnud
+SFX f nud etuseikski tnud
+SFX f nud etuseil tnud
+SFX f nud etuseile tnud
+SFX f nud etuseilegi tnud
+SFX f nud etuseilgi tnud
+SFX f nud etuseilt tnud
+SFX f nud etuseiltki tnud
+SFX f nud etuseina tnud
+SFX f nud etuseinagi tnud
+SFX f nud etuseini tnud
+SFX f nud etuseinigi tnud
+SFX f nud etuseis tnud
+SFX f nud etuseiski tnud
+SFX f nud etuseisse tnud
+SFX f nud etuseissegi tnud
+SFX f nud etuseist tnud
+SFX f nud etuseistki tnud
+SFX f nud etuseita tnud
+SFX f nud etuseitagi tnud
+SFX f nud etuseks tnud
+SFX f nud etusekski tnud
+SFX f nud etusel tnud
+SFX f nud etusele tnud
+SFX f nud etuselegi tnud
+SFX f nud etuselgi tnud
+SFX f nud etuselt tnud
+SFX f nud etuseltki tnud
+SFX f nud etusena tnud
+SFX f nud etusenagi tnud
+SFX f nud etuseni tnud
+SFX f nud etusenigi tnud
+SFX f nud etuses tnud
+SFX f nud etuseski tnud
+SFX f nud etusesse tnud
+SFX f nud etusessegi tnud
+SFX f nud etusest tnud
+SFX f nud etusestki tnud
+SFX f nud etuseta tnud
+SFX f nud etusetagi tnud
+SFX f nud etusi tnud
+SFX f nud etusiga tnud
+SFX f nud etusigagi tnud
+SFX f nud etusigi tnud
+SFX f nud etusiks tnud
+SFX f nud etusikski tnud
+SFX f nud etusil tnud
+SFX f nud etusile tnud
+SFX f nud etusilegi tnud
+SFX f nud etusilgi tnud
+SFX f nud etusilt tnud
+SFX f nud etusiltki tnud
+SFX f nud etusina tnud
+SFX f nud etusinagi tnud
+SFX f nud etusini tnud
+SFX f nud etusinigi tnud
+SFX f nud etusis tnud
+SFX f nud etusiski tnud
+SFX f nud etusisse tnud
+SFX f nud etusissegi tnud
+SFX f nud etusist tnud
+SFX f nud etusistki tnud
+SFX f nud etusita tnud
+SFX f nud etusitagi tnud
+SFX f nud etuski tnud
+SFX f nud etusse tnud
+SFX f nud etussegi tnud
+SFX f nud etust tnud
+SFX f nud etuste tnud
+SFX f nud etustega tnud
+SFX f nud etustegagi tnud
+SFX f nud etustegi tnud
+SFX f nud etusteks tnud
+SFX f nud etustekski tnud
+SFX f nud etustel tnud
+SFX f nud etustele tnud
+SFX f nud etustelegi tnud
+SFX f nud etustelgi tnud
+SFX f nud etustelt tnud
+SFX f nud etusteltki tnud
+SFX f nud etustena tnud
+SFX f nud etustenagi tnud
+SFX f nud etusteni tnud
+SFX f nud etustenigi tnud
+SFX f nud etustes tnud
+SFX f nud etusteski tnud
+SFX f nud etustesse tnud
+SFX f nud etustessegi tnud
+SFX f nud etustest tnud
+SFX f nud etustestki tnud
+SFX f nud etusteta tnud
+SFX f nud etustetagi tnud
+SFX f nud etusti tnud
+SFX f nud etustigi tnud
+SFX f nud etustki tnud
+SFX f nud etut tnud
+SFX f nud etuta tnud
+SFX f nud etutagi tnud
+SFX f nud etute tnud
+SFX f nud etutega tnud
+SFX f nud etutegagi tnud
+SFX f nud etutegi tnud
+SFX f nud etuteks tnud
+SFX f nud etutekski tnud
+SFX f nud etutel tnud
+SFX f nud etutele tnud
+SFX f nud etutelegi tnud
+SFX f nud etutelgi tnud
+SFX f nud etutelt tnud
+SFX f nud etuteltki tnud
+SFX f nud etutena tnud
+SFX f nud etutenagi tnud
+SFX f nud etuteni tnud
+SFX f nud etutenigi tnud
+SFX f nud etutes tnud
+SFX f nud etuteski tnud
+SFX f nud etutesse tnud
+SFX f nud etutessegi tnud
+SFX f nud etutest tnud
+SFX f nud etutestki tnud
+SFX f nud etuteta tnud
+SFX f nud etutetagi tnud
+SFX f nud etutki tnud
+SFX f nud etuvat tnud
+SFX f nud etuvatki tnud
+SFX f nud eva lnud
+SFX f nud evaga lnud
+SFX f nud evagagi lnud
+SFX f nud evagi lnud
+SFX f nud evaid lnud
+SFX f nud evaidki lnud
+SFX f nud evaiga lnud
+SFX f nud evaigagi lnud
+SFX f nud evaiks lnud
+SFX f nud evaikski lnud
+SFX f nud evail lnud
+SFX f nud evaile lnud
+SFX f nud evailegi lnud
+SFX f nud evailgi lnud
+SFX f nud evailt lnud
+SFX f nud evailtki lnud
+SFX f nud evaina lnud
+SFX f nud evainagi lnud
+SFX f nud evaini lnud
+SFX f nud evainigi lnud
+SFX f nud evais lnud
+SFX f nud evaiski lnud
+SFX f nud evaisse lnud
+SFX f nud evaissegi lnud
+SFX f nud evaist lnud
+SFX f nud evaistki lnud
+SFX f nud evaita lnud
+SFX f nud evaitagi lnud
+SFX f nud evaks lnud
+SFX f nud evakski lnud
+SFX f nud eval lnud
+SFX f nud evale lnud
+SFX f nud evalegi lnud
+SFX f nud evalgi lnud
+SFX f nud evalt lnud
+SFX f nud evaltki lnud
+SFX f nud evana lnud
+SFX f nud evanagi lnud
+SFX f nud evani lnud
+SFX f nud evanigi lnud
+SFX f nud evas lnud
+SFX f nud evaski lnud
+SFX f nud evasse lnud
+SFX f nud evassegi lnud
+SFX f nud evast lnud
+SFX f nud evastki lnud
+SFX f nud evata lnud
+SFX f nud evatagi lnud
+SFX f nud evate lnud
+SFX f nud evatega lnud
+SFX f nud evategagi lnud
+SFX f nud evategi lnud
+SFX f nud evateks lnud
+SFX f nud evatekski lnud
+SFX f nud evatel lnud
+SFX f nud evatele lnud
+SFX f nud evatelegi lnud
+SFX f nud evatelgi lnud
+SFX f nud evatelt lnud
+SFX f nud evateltki lnud
+SFX f nud evatena lnud
+SFX f nud evatenagi lnud
+SFX f nud evateni lnud
+SFX f nud evatenigi lnud
+SFX f nud evates lnud
+SFX f nud evateski lnud
+SFX f nud evatesse lnud
+SFX f nud evatessegi lnud
+SFX f nud evatest lnud
+SFX f nud evatestki lnud
+SFX f nud evateta lnud
+SFX f nud evatetagi lnud
+SFX f nud ge [eiu]nud
+SFX f nud gegi [eiu]nud
+SFX f nud gem [eiu]nud
+SFX f nud gemgi [eiu]nud
+SFX f nud gu [eiu]nud
+SFX f nud gugi [eiu]nud
+SFX f nud is [nr]nud
+SFX f nud iski [nr]nud
+SFX f nud ja [aeinrsu]nud
+SFX f nud jad [aeinrsu]nud
+SFX f nud jadki [aeinrsu]nud
+SFX f nud jaga [aeinrsu]nud
+SFX f nud jagagi [aeinrsu]nud
+SFX f nud jagi [aeinrsu]nud
+SFX f nud jaid [aeinrsu]nud
+SFX f nud jaidki [aeinrsu]nud
+SFX f nud jaiga [aeinrsu]nud
+SFX f nud jaigagi [aeinrsu]nud
+SFX f nud jaiks [aeinrsu]nud
+SFX f nud jaikski [aeinrsu]nud
+SFX f nud jail [aeinrsu]nud
+SFX f nud jaile [aeinrsu]nud
+SFX f nud jailegi [aeinrsu]nud
+SFX f nud jailgi [aeinrsu]nud
+SFX f nud jailt [aeinrsu]nud
+SFX f nud jailtki [aeinrsu]nud
+SFX f nud jaina [aeinrsu]nud
+SFX f nud jainagi [aeinrsu]nud
+SFX f nud jaini [aeinrsu]nud
+SFX f nud jainigi [aeinrsu]nud
+SFX f nud jais [aeinrsu]nud
+SFX f nud jaiski [aeinrsu]nud
+SFX f nud jaisse [aeinrsu]nud
+SFX f nud jaissegi [aeinrsu]nud
+SFX f nud jaist [aeinrsu]nud
+SFX f nud jaistki [aeinrsu]nud
+SFX f nud jaita [aeinrsu]nud
+SFX f nud jaitagi [aeinrsu]nud
+SFX f nud jaks [aeinrsu]nud
+SFX f nud jakski [aeinrsu]nud
+SFX f nud jal [aeinrsu]nud
+SFX f nud jale [aeinrsu]nud
+SFX f nud jalegi [aeinrsu]nud
+SFX f nud jalgi [aeinrsu]nud
+SFX f nud jalt [aeinrsu]nud
+SFX f nud jaltki [aeinrsu]nud
+SFX f nud jana [aeinrsu]nud
+SFX f nud janagi [aeinrsu]nud
+SFX f nud jani [aeinrsu]nud
+SFX f nud janigi [aeinrsu]nud
+SFX f nud jas [aeinrsu]nud
+SFX f nud jaski [aeinrsu]nud
+SFX f nud jasse [aeinrsu]nud
+SFX f nud jassegi [aeinrsu]nud
+SFX f nud jast [aeinrsu]nud
+SFX f nud jastki [aeinrsu]nud
+SFX f nud jat [aeinrsu]nud
+SFX f nud jata [aeinrsu]nud
+SFX f nud jatagi [aeinrsu]nud
+SFX f nud jate [aeinrsu]nud
+SFX f nud jatega [aeinrsu]nud
+SFX f nud jategagi [aeinrsu]nud
+SFX f nud jategi [aeinrsu]nud
+SFX f nud jateks [aeinrsu]nud
+SFX f nud jatekski [aeinrsu]nud
+SFX f nud jatel [aeinrsu]nud
+SFX f nud jatele [aeinrsu]nud
+SFX f nud jatelegi [aeinrsu]nud
+SFX f nud jatelgi [aeinrsu]nud
+SFX f nud jatelt [aeinrsu]nud
+SFX f nud jateltki [aeinrsu]nud
+SFX f nud jatena [aeinrsu]nud
+SFX f nud jatenagi [aeinrsu]nud
+SFX f nud jateni [aeinrsu]nud
+SFX f nud jatenigi [aeinrsu]nud
+SFX f nud jates [aeinrsu]nud
+SFX f nud jateski [aeinrsu]nud
+SFX f nud jatesse [aeinrsu]nud
+SFX f nud jatessegi [aeinrsu]nud
+SFX f nud jatest [aeinrsu]nud
+SFX f nud jatestki [aeinrsu]nud
+SFX f nud jateta [aeinrsu]nud
+SFX f nud jatetagi [aeinrsu]nud
+SFX f nud jatki [aeinrsu]nud
+SFX f nud ma [einrsu]nud
+SFX f nud magi [aeinrsu]nud
+SFX f nud maks [aeinrsu]nud
+SFX f nud makski [aeinrsu]nud
+SFX f nud mas [aeinrsu]nud
+SFX f nud maski [aeinrsu]nud
+SFX f nud mast [aeinrsu]nud
+SFX f nud mastki [aeinrsu]nud
+SFX f nud mata [aeinrsu]nud
+SFX f nud matagi [aeinrsu]nud
+SFX f nud matu [aeinrsu]nud
+SFX f nud matud [aeinrsu]nud
+SFX f nud matudki [aeinrsu]nud
+SFX f nud matuga [aeinrsu]nud
+SFX f nud matugagi [aeinrsu]nud
+SFX f nud matugi [aeinrsu]nud
+SFX f nud matuid [aeinrsu]nud
+SFX f nud matuidki [aeinrsu]nud
+SFX f nud matuiga [aeinrsu]nud
+SFX f nud matuigagi [aeinrsu]nud
+SFX f nud matuiks [aeinrsu]nud
+SFX f nud matuikski [aeinrsu]nud
+SFX f nud matuil [aeinrsu]nud
+SFX f nud matuile [aeinrsu]nud
+SFX f nud matuilegi [aeinrsu]nud
+SFX f nud matuilgi [aeinrsu]nud
+SFX f nud matuilt [aeinrsu]nud
+SFX f nud matuiltki [aeinrsu]nud
+SFX f nud matuina [aeinrsu]nud
+SFX f nud matuinagi [aeinrsu]nud
+SFX f nud matuini [aeinrsu]nud
+SFX f nud matuinigi [aeinrsu]nud
+SFX f nud matuis [aeinrsu]nud
+SFX f nud matuiski [aeinrsu]nud
+SFX f nud matuisse [aeinrsu]nud
+SFX f nud matuissegi [aeinrsu]nud
+SFX f nud matuist [aeinrsu]nud
+SFX f nud matuistki [aeinrsu]nud
+SFX f nud matuita [aeinrsu]nud
+SFX f nud matuitagi [aeinrsu]nud
+SFX f nud matuks [aeinrsu]nud
+SFX f nud matukski [aeinrsu]nud
+SFX f nud matul [aeinrsu]nud
+SFX f nud matule [aeinrsu]nud
+SFX f nud matulegi [aeinrsu]nud
+SFX f nud matulgi [aeinrsu]nud
+SFX f nud matult [aeinrsu]nud
+SFX f nud matultki [aeinrsu]nud
+SFX f nud matuna [aeinrsu]nud
+SFX f nud matunagi [aeinrsu]nud
+SFX f nud matuni [aeinrsu]nud
+SFX f nud matunigi [aeinrsu]nud
+SFX f nud matus [aeinrsu]nud
+SFX f nud matuski [aeinrsu]nud
+SFX f nud matusse [aeinrsu]nud
+SFX f nud matussegi [aeinrsu]nud
+SFX f nud matust [aeinrsu]nud
+SFX f nud matustki [aeinrsu]nud
+SFX f nud matut [aeinrsu]nud
+SFX f nud matuta [aeinrsu]nud
+SFX f nud matutagi [aeinrsu]nud
+SFX f nud matute [aeinrsu]nud
+SFX f nud matutega [aeinrsu]nud
+SFX f nud matutegagi [aeinrsu]nud
+SFX f nud matutegi [aeinrsu]nud
+SFX f nud matuteks [aeinrsu]nud
+SFX f nud matutekski [aeinrsu]nud
+SFX f nud matutel [aeinrsu]nud
+SFX f nud matutele [aeinrsu]nud
+SFX f nud matutelegi [aeinrsu]nud
+SFX f nud matutelgi [aeinrsu]nud
+SFX f nud matutelt [aeinrsu]nud
+SFX f nud matuteltki [aeinrsu]nud
+SFX f nud matutena [aeinrsu]nud
+SFX f nud matutenagi [aeinrsu]nud
+SFX f nud matuteni [aeinrsu]nud
+SFX f nud matutenigi [aeinrsu]nud
+SFX f nud matutes [aeinrsu]nud
+SFX f nud matuteski [aeinrsu]nud
+SFX f nud matutesse [aeinrsu]nud
+SFX f nud matutessegi [aeinrsu]nud
+SFX f nud matutest [aeinrsu]nud
+SFX f nud matutestki [aeinrsu]nud
+SFX f nud matuteta [aeinrsu]nud
+SFX f nud matutetagi [aeinrsu]nud
+SFX f nud matutki [aeinrsu]nud
+SFX f nud mine [aeinrsu]nud
+SFX f nud minegi [aeinrsu]nud
+SFX f nud mise [aeinrsu]nud
+SFX f nud mised [aeinrsu]nud
+SFX f nud misedki [aeinrsu]nud
+SFX f nud misega [aeinrsu]nud
+SFX f nud misegagi [aeinrsu]nud
+SFX f nud misegi [aeinrsu]nud
+SFX f nud miseks [aeinrsu]nud
+SFX f nud misekski [aeinrsu]nud
+SFX f nud misel [aeinrsu]nud
+SFX f nud misele [aeinrsu]nud
+SFX f nud miselegi [aeinrsu]nud
+SFX f nud miselgi [aeinrsu]nud
+SFX f nud miselt [aeinrsu]nud
+SFX f nud miseltki [aeinrsu]nud
+SFX f nud misena [aeinrsu]nud
+SFX f nud misenagi [aeinrsu]nud
+SFX f nud miseni [aeinrsu]nud
+SFX f nud misenigi [aeinrsu]nud
+SFX f nud mises [aeinrsu]nud
+SFX f nud miseski [aeinrsu]nud
+SFX f nud misesse [aeinrsu]nud
+SFX f nud misessegi [aeinrsu]nud
+SFX f nud misest [aeinrsu]nud
+SFX f nud misestki [aeinrsu]nud
+SFX f nud miseta [aeinrsu]nud
+SFX f nud misetagi [aeinrsu]nud
+SFX f nud misi [aeinrsu]nud
+SFX f nud misiga [aeinrsu]nud
+SFX f nud misigagi [aeinrsu]nud
+SFX f nud misigi [aeinrsu]nud
+SFX f nud misiks [aeinrsu]nud
+SFX f nud misikski [aeinrsu]nud
+SFX f nud misil [aeinrsu]nud
+SFX f nud misile [aeinrsu]nud
+SFX f nud misilegi [aeinrsu]nud
+SFX f nud misilgi [aeinrsu]nud
+SFX f nud misilt [aeinrsu]nud
+SFX f nud misiltki [aeinrsu]nud
+SFX f nud misina [aeinrsu]nud
+SFX f nud misinagi [aeinrsu]nud
+SFX f nud misini [aeinrsu]nud
+SFX f nud misinigi [aeinrsu]nud
+SFX f nud misis [aeinrsu]nud
+SFX f nud misiski [aeinrsu]nud
+SFX f nud misisse [aeinrsu]nud
+SFX f nud misissegi [aeinrsu]nud
+SFX f nud misist [aeinrsu]nud
+SFX f nud misistki [aeinrsu]nud
+SFX f nud misita [aeinrsu]nud
+SFX f nud misitagi [aeinrsu]nud
+SFX f nud misse [aeinrsu]nud
+SFX f nud missegi [aeinrsu]nud
+SFX f nud mist [aeinrsu]nud
+SFX f nud miste [aeinrsu]nud
+SFX f nud mistega [aeinrsu]nud
+SFX f nud mistegagi [aeinrsu]nud
+SFX f nud mistegi [aeinrsu]nud
+SFX f nud misteks [aeinrsu]nud
+SFX f nud mistekski [aeinrsu]nud
+SFX f nud mistel [aeinrsu]nud
+SFX f nud mistele [aeinrsu]nud
+SFX f nud mistelegi [aeinrsu]nud
+SFX f nud mistelgi [aeinrsu]nud
+SFX f nud mistelt [aeinrsu]nud
+SFX f nud misteltki [aeinrsu]nud
+SFX f nud mistena [aeinrsu]nud
+SFX f nud mistenagi [aeinrsu]nud
+SFX f nud misteni [aeinrsu]nud
+SFX f nud mistenigi [aeinrsu]nud
+SFX f nud mistes [aeinrsu]nud
+SFX f nud misteski [aeinrsu]nud
+SFX f nud mistesse [aeinrsu]nud
+SFX f nud mistessegi [aeinrsu]nud
+SFX f nud mistest [aeinrsu]nud
+SFX f nud mistestki [aeinrsu]nud
+SFX f nud misteta [aeinrsu]nud
+SFX f nud mistetagi [aeinrsu]nud
+SFX f nud mistki [aeinrsu]nud
+SFX f nud s [eiu]nud
+SFX f nud sid [einru]nud
+SFX f nud sidki [einru]nud
+SFX f nud sime [einru]nud
+SFX f nud simegi [einru]nud
+SFX f nud sin [einru]nud
+SFX f nud singi [einru]nud
+SFX f nud site [einru]nud
+SFX f nud sitegi [einru]nud
+SFX f nud ski [eiu]nud
+SFX f nud v [aeiu]nud
+SFX f nud va [aeinrsu]nud
+SFX f nud vad [aeinrsu]nud
+SFX f nud vadki [aeinrsu]nud
+SFX f nud vaga [aeinrsu]nud
+SFX f nud vagagi [aeinrsu]nud
+SFX f nud vagi [aeinrsu]nud
+SFX f nud vaid [aeinrsu]nud
+SFX f nud vaidki [aeinrsu]nud
+SFX f nud vaiga [aeinrsu]nud
+SFX f nud vaigagi [aeinrsu]nud
+SFX f nud vaiks [aeinrsu]nud
+SFX f nud vaikski [aeinrsu]nud
+SFX f nud vail [aeinrsu]nud
+SFX f nud vaile [aeinrsu]nud
+SFX f nud vailegi [aeinrsu]nud
+SFX f nud vailgi [aeinrsu]nud
+SFX f nud vailt [aeinrsu]nud
+SFX f nud vailtki [aeinrsu]nud
+SFX f nud vaina [aeinrsu]nud
+SFX f nud vainagi [aeinrsu]nud
+SFX f nud vaini [aeinrsu]nud
+SFX f nud vainigi [aeinrsu]nud
+SFX f nud vais [aeinrsu]nud
+SFX f nud vaiski [aeinrsu]nud
+SFX f nud vaisse [aeinrsu]nud
+SFX f nud vaissegi [aeinrsu]nud
+SFX f nud vaist [aeinrsu]nud
+SFX f nud vaistki [aeinrsu]nud
+SFX f nud vaita [aeinrsu]nud
+SFX f nud vaitagi [aeinrsu]nud
+SFX f nud vaks [aeinrsu]nud
+SFX f nud vakski [aeinrsu]nud
+SFX f nud val [aeinrsu]nud
+SFX f nud vale [aeinrsu]nud
+SFX f nud valegi [aeinrsu]nud
+SFX f nud valgi [aeinrsu]nud
+SFX f nud valt [aeinrsu]nud
+SFX f nud valtki [aeinrsu]nud
+SFX f nud vana [aeinrsu]nud
+SFX f nud vanagi [aeinrsu]nud
+SFX f nud vani [aeinrsu]nud
+SFX f nud vanigi [aeinrsu]nud
+SFX f nud vas [aeinrsu]nud
+SFX f nud vaski [aeinrsu]nud
+SFX f nud vasse [aeinrsu]nud
+SFX f nud vassegi [aeinrsu]nud
+SFX f nud vast [aeinrsu]nud
+SFX f nud vastki [aeinrsu]nud
+SFX f nud vat [einrsu]nud
+SFX f nud vata [aeinrsu]nud
+SFX f nud vatagi [aeinrsu]nud
+SFX f nud vate [aeinrsu]nud
+SFX f nud vatega [aeinrsu]nud
+SFX f nud vategagi [aeinrsu]nud
+SFX f nud vategi [aeinrsu]nud
+SFX f nud vateks [aeinrsu]nud
+SFX f nud vatekski [aeinrsu]nud
+SFX f nud vatel [aeinrsu]nud
+SFX f nud vatele [aeinrsu]nud
+SFX f nud vatelegi [aeinrsu]nud
+SFX f nud vatelgi [aeinrsu]nud
+SFX f nud vatelt [aeinrsu]nud
+SFX f nud vateltki [aeinrsu]nud
+SFX f nud vatena [aeinrsu]nud
+SFX f nud vatenagi [aeinrsu]nud
+SFX f nud vateni [aeinrsu]nud
+SFX f nud vatenigi [aeinrsu]nud
+SFX f nud vates [aeinrsu]nud
+SFX f nud vateski [aeinrsu]nud
+SFX f nud vatesse [aeinrsu]nud
+SFX f nud vatessegi [aeinrsu]nud
+SFX f nud vatest [aeinrsu]nud
+SFX f nud vatestki [aeinrsu]nud
+SFX f nud vateta [aeinrsu]nud
+SFX f nud vatetagi [aeinrsu]nud
+SFX f nud vatki [aeinrsu]nud
+SFX f nud vgi [aeiu]nud
+SFX f nud vus [aeiu]nud
+SFX f nud vuse [aeiu]nud
+SFX f nud vused [aeiu]nud
+SFX f nud vusedki [aeiu]nud
+SFX f nud vusega [aeiu]nud
+SFX f nud vusegagi [aeiu]nud
+SFX f nud vusegi [aeiu]nud
+SFX f nud vuseid [aeiu]nud
+SFX f nud vuseidki [aeiu]nud
+SFX f nud vuseiga [aeiu]nud
+SFX f nud vuseigagi [aeiu]nud
+SFX f nud vuseiks [aeiu]nud
+SFX f nud vuseikski [aeiu]nud
+SFX f nud vuseil [aeiu]nud
+SFX f nud vuseile [aeiu]nud
+SFX f nud vuseilegi [aeiu]nud
+SFX f nud vuseilgi [aeiu]nud
+SFX f nud vuseilt [aeiu]nud
+SFX f nud vuseiltki [aeiu]nud
+SFX f nud vuseina [aeiu]nud
+SFX f nud vuseinagi [aeiu]nud
+SFX f nud vuseini [aeiu]nud
+SFX f nud vuseinigi [aeiu]nud
+SFX f nud vuseis [aeiu]nud
+SFX f nud vuseiski [aeiu]nud
+SFX f nud vuseisse [aeiu]nud
+SFX f nud vuseissegi [aeiu]nud
+SFX f nud vuseist [aeiu]nud
+SFX f nud vuseistki [aeiu]nud
+SFX f nud vuseita [aeiu]nud
+SFX f nud vuseitagi [aeiu]nud
+SFX f nud vuseks [aeiu]nud
+SFX f nud vusekski [aeiu]nud
+SFX f nud vusel [aeiu]nud
+SFX f nud vusele [aeiu]nud
+SFX f nud vuselegi [aeiu]nud
+SFX f nud vuselgi [aeiu]nud
+SFX f nud vuselt [aeiu]nud
+SFX f nud vuseltki [aeiu]nud
+SFX f nud vusena [aeiu]nud
+SFX f nud vusenagi [aeiu]nud
+SFX f nud vuseni [aeiu]nud
+SFX f nud vusenigi [aeiu]nud
+SFX f nud vuses [aeiu]nud
+SFX f nud vuseski [aeiu]nud
+SFX f nud vusesse [aeiu]nud
+SFX f nud vusessegi [aeiu]nud
+SFX f nud vusest [aeiu]nud
+SFX f nud vusestki [aeiu]nud
+SFX f nud vuseta [aeiu]nud
+SFX f nud vusetagi [aeiu]nud
+SFX f nud vusi [aeiu]nud
+SFX f nud vusiga [aeiu]nud
+SFX f nud vusigagi [aeiu]nud
+SFX f nud vusigi [aeiu]nud
+SFX f nud vusiks [aeiu]nud
+SFX f nud vusikski [aeiu]nud
+SFX f nud vusil [aeiu]nud
+SFX f nud vusile [aeiu]nud
+SFX f nud vusilegi [aeiu]nud
+SFX f nud vusilgi [aeiu]nud
+SFX f nud vusilt [aeiu]nud
+SFX f nud vusiltki [aeiu]nud
+SFX f nud vusina [aeiu]nud
+SFX f nud vusinagi [aeiu]nud
+SFX f nud vusini [aeiu]nud
+SFX f nud vusinigi [aeiu]nud
+SFX f nud vusis [aeiu]nud
+SFX f nud vusiski [aeiu]nud
+SFX f nud vusisse [aeiu]nud
+SFX f nud vusissegi [aeiu]nud
+SFX f nud vusist [aeiu]nud
+SFX f nud vusistki [aeiu]nud
+SFX f nud vusita [aeiu]nud
+SFX f nud vusitagi [aeiu]nud
+SFX f nud vuski [aeiu]nud
+SFX f nud vusse [aeiu]nud
+SFX f nud vussegi [aeiu]nud
+SFX f nud vust [aeiu]nud
+SFX f nud vuste [aeiu]nud
+SFX f nud vustega [aeiu]nud
+SFX f nud vustegagi [aeiu]nud
+SFX f nud vustegi [aeiu]nud
+SFX f nud vusteks [aeiu]nud
+SFX f nud vustekski [aeiu]nud
+SFX f nud vustel [aeiu]nud
+SFX f nud vustele [aeiu]nud
+SFX f nud vustelegi [aeiu]nud
+SFX f nud vustelgi [aeiu]nud
+SFX f nud vustelt [aeiu]nud
+SFX f nud vusteltki [aeiu]nud
+SFX f nud vustena [aeiu]nud
+SFX f nud vustenagi [aeiu]nud
+SFX f nud vusteni [aeiu]nud
+SFX f nud vustenigi [aeiu]nud
+SFX f nud vustes [aeiu]nud
+SFX f nud vusteski [aeiu]nud
+SFX f nud vustesse [aeiu]nud
+SFX f nud vustessegi [aeiu]nud
+SFX f nud vustest [aeiu]nud
+SFX f nud vustestki [aeiu]nud
+SFX f nud vusteta [aeiu]nud
+SFX f nud vustetagi [aeiu]nud
+SFX f nud vustki [aeiu]nud
+
+# rule/flag 61 (affects 12445 words, has 46 subrules):
+SFX g Y 46
+SFX g ga de ega
+SFX g ga dega ega
+SFX g ga degagi ega
+SFX g ga degi ega
+SFX g ga deks ega
+SFX g ga dekski ega
+SFX g ga del ega
+SFX g ga dele ega
+SFX g ga delegi ega
+SFX g ga delgi ega
+SFX g ga delt ega
+SFX g ga deltki ega
+SFX g ga dena ega
+SFX g ga denagi ega
+SFX g ga deni ega
+SFX g ga denigi ega
+SFX g ga des ega
+SFX g ga deski ega
+SFX g ga desse ega
+SFX g ga dessegi ega
+SFX g ga dest ega
+SFX g ga destki ega
+SFX g ga deta ega
+SFX g ga detagi ega
+SFX g ga dki uga
+SFX g ga sid ega
+SFX g ga sidki ega
+SFX g ga tki aga
+SFX g nud i lnud
+SFX g nud id lnud
+SFX g nud idki lnud
+SFX g nud igi lnud
+SFX g nud ime lnud
+SFX g nud imegi lnud
+SFX g nud in lnud
+SFX g nud ingi lnud
+SFX g nud ite lnud
+SFX g nud itegi lnud
+SFX g nud la lnud
+SFX g nud lagi lnud
+SFX g nud lakse lnud
+SFX g nud laksegi lnud
+SFX g nud les lnud
+SFX g nud leski lnud
+SFX g nud ma anud
+SFX g nud vat anud
+
+# rule/flag 941 (affects 23755 words, has 259 subrules):
+SFX h Y 259
+SFX h ga d ega
+SFX h ga de aga
+SFX h ga dega [au]ga
+SFX h ga degagi [au]ga
+SFX h ga degi aga
+SFX h ga deks [au]ga
+SFX h ga dekski [au]ga
+SFX h ga del [au]ga
+SFX h ga dele [au]ga
+SFX h ga delegi [au]ga
+SFX h ga delgi [au]ga
+SFX h ga delt [au]ga
+SFX h ga deltki [au]ga
+SFX h ga dena [au]ga
+SFX h ga denagi [au]ga
+SFX h ga deni [au]ga
+SFX h ga denigi [au]ga
+SFX h ga des [au]ga
+SFX h ga deski [au]ga
+SFX h ga desse [au]ga
+SFX h ga dessegi [au]ga
+SFX h ga dest [au]ga
+SFX h ga destki [au]ga
+SFX h ga deta [au]ga
+SFX h ga detagi [au]ga
+SFX h ga sid uga
+SFX h ga sidki uga
+SFX h ga tki iga
+SFX h nud b [aiu]nud
+SFX h nud bki [aiu]nud
+SFX h nud d [aiu]nud
+SFX h nud dki [aiu]nud
+SFX h nud es tnud
+SFX h nud eski tnud
+SFX h nud ev [lst]nud
+SFX h nud evgi [lst]nud
+SFX h nud evus [lst]nud
+SFX h nud evuse [lst]nud
+SFX h nud evused [lst]nud
+SFX h nud evusedki [lst]nud
+SFX h nud evusega [lst]nud
+SFX h nud evusegagi [lst]nud
+SFX h nud evusegi [lst]nud
+SFX h nud evuseid [lst]nud
+SFX h nud evuseidki [lst]nud
+SFX h nud evuseiga [lst]nud
+SFX h nud evuseigagi [lst]nud
+SFX h nud evuseiks [lst]nud
+SFX h nud evuseikski [lst]nud
+SFX h nud evuseil [lst]nud
+SFX h nud evuseile [lst]nud
+SFX h nud evuseilegi [lst]nud
+SFX h nud evuseilgi [lst]nud
+SFX h nud evuseilt [lst]nud
+SFX h nud evuseiltki [lst]nud
+SFX h nud evuseina [lst]nud
+SFX h nud evuseinagi [lst]nud
+SFX h nud evuseini [lst]nud
+SFX h nud evuseinigi [lst]nud
+SFX h nud evuseis [lst]nud
+SFX h nud evuseiski [lst]nud
+SFX h nud evuseisse [lst]nud
+SFX h nud evuseissegi [lst]nud
+SFX h nud evuseist [lst]nud
+SFX h nud evuseistki [lst]nud
+SFX h nud evuseita [lst]nud
+SFX h nud evuseitagi [lst]nud
+SFX h nud evuseks [lst]nud
+SFX h nud evusekski [lst]nud
+SFX h nud evusel [lst]nud
+SFX h nud evusele [lst]nud
+SFX h nud evuselegi [lst]nud
+SFX h nud evuselgi [lst]nud
+SFX h nud evuselt [lst]nud
+SFX h nud evuseltki [lst]nud
+SFX h nud evusena [lst]nud
+SFX h nud evusenagi [lst]nud
+SFX h nud evuseni [lst]nud
+SFX h nud evusenigi [lst]nud
+SFX h nud evuses [lst]nud
+SFX h nud evuseski [lst]nud
+SFX h nud evusesse [lst]nud
+SFX h nud evusessegi [lst]nud
+SFX h nud evusest [lst]nud
+SFX h nud evusestki [lst]nud
+SFX h nud evuseta [lst]nud
+SFX h nud evusetagi [lst]nud
+SFX h nud evusi [lst]nud
+SFX h nud evusiga [lst]nud
+SFX h nud evusigagi [lst]nud
+SFX h nud evusigi [lst]nud
+SFX h nud evusiks [lst]nud
+SFX h nud evusikski [lst]nud
+SFX h nud evusil [lst]nud
+SFX h nud evusile [lst]nud
+SFX h nud evusilegi [lst]nud
+SFX h nud evusilgi [lst]nud
+SFX h nud evusilt [lst]nud
+SFX h nud evusiltki [lst]nud
+SFX h nud evusina [lst]nud
+SFX h nud evusinagi [lst]nud
+SFX h nud evusini [lst]nud
+SFX h nud evusinigi [lst]nud
+SFX h nud evusis [lst]nud
+SFX h nud evusiski [lst]nud
+SFX h nud evusisse [lst]nud
+SFX h nud evusissegi [lst]nud
+SFX h nud evusist [lst]nud
+SFX h nud evusistki [lst]nud
+SFX h nud evusita [lst]nud
+SFX h nud evusitagi [lst]nud
+SFX h nud evuski [lst]nud
+SFX h nud evusse [lst]nud
+SFX h nud evussegi [lst]nud
+SFX h nud evust [lst]nud
+SFX h nud evuste [lst]nud
+SFX h nud evustega [lst]nud
+SFX h nud evustegagi [lst]nud
+SFX h nud evustegi [lst]nud
+SFX h nud evusteks [lst]nud
+SFX h nud evustekski [lst]nud
+SFX h nud evustel [lst]nud
+SFX h nud evustele [lst]nud
+SFX h nud evustelegi [lst]nud
+SFX h nud evustelgi [lst]nud
+SFX h nud evustelt [lst]nud
+SFX h nud evusteltki [lst]nud
+SFX h nud evustena [lst]nud
+SFX h nud evustenagi [lst]nud
+SFX h nud evusteni [lst]nud
+SFX h nud evustenigi [lst]nud
+SFX h nud evustes [lst]nud
+SFX h nud evusteski [lst]nud
+SFX h nud evustesse [lst]nud
+SFX h nud evustessegi [lst]nud
+SFX h nud evustest [lst]nud
+SFX h nud evustestki [lst]nud
+SFX h nud evusteta [lst]nud
+SFX h nud evustetagi [lst]nud
+SFX h nud evustki [lst]nud
+SFX h nud gi [aiu]nud
+SFX h nud is tnud
+SFX h nud iski tnud
+SFX h nud ke snud
+SFX h nud kegi snud
+SFX h nud kem snud
+SFX h nud kemgi snud
+SFX h nud ks [aiu]nud
+SFX h nud ksid [aiu]nud
+SFX h nud ksidki [aiu]nud
+SFX h nud ksime [aiu]nud
+SFX h nud ksimegi [aiu]nud
+SFX h nud ksin [aiu]nud
+SFX h nud ksingi [aiu]nud
+SFX h nud ksite [aiu]nud
+SFX h nud ksitegi [aiu]nud
+SFX h nud kski [aiu]nud
+SFX h nud ku snud
+SFX h nud kugi snud
+SFX h nud me [aiu]nud
+SFX h nud megi [aiu]nud
+SFX h nud ta enud
+SFX h nud tagi enud
+SFX h nud tagu enud
+SFX h nud tagugi enud
+SFX h nud taks enud
+SFX h nud takse enud
+SFX h nud taksegi enud
+SFX h nud takski enud
+SFX h nud tama enud
+SFX h nud tamagi enud
+SFX h nud tav enud
+SFX h nud tavat enud
+SFX h nud tavatki enud
+SFX h nud tavgi enud
+SFX h nud te [aiu]nud
+SFX h nud tegi [aiu]nud
+SFX h nud ti enud
+SFX h nud tigi enud
+SFX h nud tud enud
+SFX h nud tudki enud
+SFX h nud tuks enud
+SFX h nud tukski enud
+SFX h nud tuvat enud
+SFX h nud tuvatki enud
+SFX h nud va tnud
+SFX h nud vad tnud
+SFX h nud vadki tnud
+SFX h nud vaga tnud
+SFX h nud vagagi tnud
+SFX h nud vagi tnud
+SFX h nud vaid tnud
+SFX h nud vaidki tnud
+SFX h nud vaiga tnud
+SFX h nud vaigagi tnud
+SFX h nud vaiks tnud
+SFX h nud vaikski tnud
+SFX h nud vail tnud
+SFX h nud vaile tnud
+SFX h nud vailegi tnud
+SFX h nud vailgi tnud
+SFX h nud vailt tnud
+SFX h nud vailtki tnud
+SFX h nud vaina tnud
+SFX h nud vainagi tnud
+SFX h nud vaini tnud
+SFX h nud vainigi tnud
+SFX h nud vais tnud
+SFX h nud vaiski tnud
+SFX h nud vaisse tnud
+SFX h nud vaissegi tnud
+SFX h nud vaist tnud
+SFX h nud vaistki tnud
+SFX h nud vaita tnud
+SFX h nud vaitagi tnud
+SFX h nud vaks tnud
+SFX h nud vakski tnud
+SFX h nud val tnud
+SFX h nud vale tnud
+SFX h nud valegi tnud
+SFX h nud valgi tnud
+SFX h nud valt tnud
+SFX h nud valtki tnud
+SFX h nud vana tnud
+SFX h nud vanagi tnud
+SFX h nud vani tnud
+SFX h nud vanigi tnud
+SFX h nud vas tnud
+SFX h nud vaski tnud
+SFX h nud vasse tnud
+SFX h nud vassegi tnud
+SFX h nud vast tnud
+SFX h nud vastki tnud
+SFX h nud vata tnud
+SFX h nud vatagi tnud
+SFX h nud vate tnud
+SFX h nud vatega tnud
+SFX h nud vategagi tnud
+SFX h nud vategi tnud
+SFX h nud vateks tnud
+SFX h nud vatekski tnud
+SFX h nud vatel tnud
+SFX h nud vatele tnud
+SFX h nud vatelegi tnud
+SFX h nud vatelgi tnud
+SFX h nud vatelt tnud
+SFX h nud vateltki tnud
+SFX h nud vatena tnud
+SFX h nud vatenagi tnud
+SFX h nud vateni tnud
+SFX h nud vatenigi tnud
+SFX h nud vates tnud
+SFX h nud vateski tnud
+SFX h nud vatesse tnud
+SFX h nud vatessegi tnud
+SFX h nud vatest tnud
+SFX h nud vatestki tnud
+SFX h nud vateta tnud
+SFX h nud vatetagi tnud
+
+# rule/flag 1128 (affects 25614 words, has 292 subrules):
+SFX i Y 292
+SFX i d s ud
+SFX i d ski ud
+SFX i ga a lga
+SFX i ga ad lga
+SFX i ga adki lga
+SFX i ga aga lga
+SFX i ga agagi lga
+SFX i ga agi lga
+SFX i ga ake lga
+SFX i ga akegi lga
+SFX i ga akene lga
+SFX i ga akenegi lga
+SFX i ga akese lga
+SFX i ga akesed lga
+SFX i ga akesedki lga
+SFX i ga akesega lga
+SFX i ga akesegagi lga
+SFX i ga akesegi lga
+SFX i ga akeseks lga
+SFX i ga akesekski lga
+SFX i ga akesel lga
+SFX i ga akesele lga
+SFX i ga akeselegi lga
+SFX i ga akeselgi lga
+SFX i ga akeselt lga
+SFX i ga akeseltki lga
+SFX i ga akesena lga
+SFX i ga akesenagi lga
+SFX i ga akeseni lga
+SFX i ga akesenigi lga
+SFX i ga akeses lga
+SFX i ga akeseski lga
+SFX i ga akesesse lga
+SFX i ga akesessegi lga
+SFX i ga akesest lga
+SFX i ga akesestki lga
+SFX i ga akeseta lga
+SFX i ga akesetagi lga
+SFX i ga akesi lga
+SFX i ga akesiga lga
+SFX i ga akesigagi lga
+SFX i ga akesigi lga
+SFX i ga akesiks lga
+SFX i ga akesikski lga
+SFX i ga akesil lga
+SFX i ga akesile lga
+SFX i ga akesilegi lga
+SFX i ga akesilgi lga
+SFX i ga akesilt lga
+SFX i ga akesiltki lga
+SFX i ga akesina lga
+SFX i ga akesinagi lga
+SFX i ga akesini lga
+SFX i ga akesinigi lga
+SFX i ga akesis lga
+SFX i ga akesiski lga
+SFX i ga akesisse lga
+SFX i ga akesissegi lga
+SFX i ga akesist lga
+SFX i ga akesistki lga
+SFX i ga akesita lga
+SFX i ga akesitagi lga
+SFX i ga akesse lga
+SFX i ga akessegi lga
+SFX i ga akest lga
+SFX i ga akeste lga
+SFX i ga akestega lga
+SFX i ga akestegagi lga
+SFX i ga akestegi lga
+SFX i ga akesteks lga
+SFX i ga akestekski lga
+SFX i ga akestel lga
+SFX i ga akestele lga
+SFX i ga akestelegi lga
+SFX i ga akestelgi lga
+SFX i ga akestelt lga
+SFX i ga akesteltki lga
+SFX i ga akestena lga
+SFX i ga akestenagi lga
+SFX i ga akesteni lga
+SFX i ga akestenigi lga
+SFX i ga akestes lga
+SFX i ga akesteski lga
+SFX i ga akestesse lga
+SFX i ga akestessegi lga
+SFX i ga akestest lga
+SFX i ga akestestki lga
+SFX i ga akesteta lga
+SFX i ga akestetagi lga
+SFX i ga akestki lga
+SFX i ga aks lga
+SFX i ga akski lga
+SFX i ga al lga
+SFX i ga ale lga
+SFX i ga alegi lga
+SFX i ga algi lga
+SFX i ga alt lga
+SFX i ga altki lga
+SFX i ga ana lga
+SFX i ga anagi lga
+SFX i ga ani lga
+SFX i ga anigi lga
+SFX i ga as lga
+SFX i ga aski lga
+SFX i ga asse lga
+SFX i ga assegi lga
+SFX i ga ast lga
+SFX i ga astki lga
+SFX i ga ata lga
+SFX i ga atagi lga
+SFX i ga d [o]ga
+SFX i ga de []ga
+SFX i ga dega []ga
+SFX i ga degagi []ga
+SFX i ga degi []ga
+SFX i ga deks []ga
+SFX i ga dekski []ga
+SFX i ga del []ga
+SFX i ga dele []ga
+SFX i ga delegi []ga
+SFX i ga delgi []ga
+SFX i ga delt []ga
+SFX i ga deltki []ga
+SFX i ga dena []ga
+SFX i ga denagi []ga
+SFX i ga deni []ga
+SFX i ga denigi []ga
+SFX i ga des []ga
+SFX i ga deski []ga
+SFX i ga desse []ga
+SFX i ga dessegi []ga
+SFX i ga dest []ga
+SFX i ga destki []ga
+SFX i ga deta []ga
+SFX i ga detagi []ga
+SFX i ga dki [o]ga
+SFX i ga k rga
+SFX i ga ka rga
+SFX i ga kade rga
+SFX i ga kadega rga
+SFX i ga kadegagi rga
+SFX i ga kadegi rga
+SFX i ga kadeks rga
+SFX i ga kadekski rga
+SFX i ga kadel rga
+SFX i ga kadele rga
+SFX i ga kadelegi rga
+SFX i ga kadelgi rga
+SFX i ga kadelt rga
+SFX i ga kadeltki rga
+SFX i ga kadena rga
+SFX i ga kadenagi rga
+SFX i ga kadeni rga
+SFX i ga kadenigi rga
+SFX i ga kades rga
+SFX i ga kadeski rga
+SFX i ga kadesse rga
+SFX i ga kadessegi rga
+SFX i ga kadest rga
+SFX i ga kadestki rga
+SFX i ga kadeta rga
+SFX i ga kadetagi rga
+SFX i ga kagi rga
+SFX i ga kasid rga
+SFX i ga kasidki rga
+SFX i ga ke [aeiou]ga
+SFX i ga kegi [aeiou]ga
+SFX i ga kene [aeiou]ga
+SFX i ga kenegi [aeiou]ga
+SFX i ga kese [aeiou]ga
+SFX i ga kesed [aeiou]ga
+SFX i ga kesedki [aeiou]ga
+SFX i ga kesega [aeiou]ga
+SFX i ga kesegagi [aeiou]ga
+SFX i ga kesegi [aeiou]ga
+SFX i ga keseks [aeiou]ga
+SFX i ga kesekski [aeiou]ga
+SFX i ga kesel [aeiou]ga
+SFX i ga kesele [aeiou]ga
+SFX i ga keselegi [aeiou]ga
+SFX i ga keselgi [aeiou]ga
+SFX i ga keselt [aeiou]ga
+SFX i ga keseltki [aeiou]ga
+SFX i ga kesena [aeiou]ga
+SFX i ga kesenagi [aeiou]ga
+SFX i ga keseni [aeiou]ga
+SFX i ga kesenigi [aeiou]ga
+SFX i ga keses [aeiou]ga
+SFX i ga keseski [aeiou]ga
+SFX i ga kesesse [aeiou]ga
+SFX i ga kesessegi [aeiou]ga
+SFX i ga kesest [aeiou]ga
+SFX i ga kesestki [aeiou]ga
+SFX i ga keseta [aeiou]ga
+SFX i ga kesetagi [aeiou]ga
+SFX i ga kesi [aeiou]ga
+SFX i ga kesiga [aeiou]ga
+SFX i ga kesigagi [aeiou]ga
+SFX i ga kesigi [aeiou]ga
+SFX i ga kesiks [aeiou]ga
+SFX i ga kesikski [aeiou]ga
+SFX i ga kesil [aeiou]ga
+SFX i ga kesile [aeiou]ga
+SFX i ga kesilegi [aeiou]ga
+SFX i ga kesilgi [aeiou]ga
+SFX i ga kesilt [aeiou]ga
+SFX i ga kesiltki [aeiou]ga
+SFX i ga kesina [aeiou]ga
+SFX i ga kesinagi [aeiou]ga
+SFX i ga kesini [aeiou]ga
+SFX i ga kesinigi [aeiou]ga
+SFX i ga kesis [aeiou]ga
+SFX i ga kesiski [aeiou]ga
+SFX i ga kesisse [aeiou]ga
+SFX i ga kesissegi [aeiou]ga
+SFX i ga kesist [aeiou]ga
+SFX i ga kesistki [aeiou]ga
+SFX i ga kesita [aeiou]ga
+SFX i ga kesitagi [aeiou]ga
+SFX i ga kesse [aeiou]ga
+SFX i ga kessegi [aeiou]ga
+SFX i ga kest [aeiou]ga
+SFX i ga keste [aeiou]ga
+SFX i ga kestega [aeiou]ga
+SFX i ga kestegagi [aeiou]ga
+SFX i ga kestegi [aeiou]ga
+SFX i ga kesteks [aeiou]ga
+SFX i ga kestekski [aeiou]ga
+SFX i ga kestel [aeiou]ga
+SFX i ga kestele [aeiou]ga
+SFX i ga kestelegi [aeiou]ga
+SFX i ga kestelgi [aeiou]ga
+SFX i ga kestelt [aeiou]ga
+SFX i ga kesteltki [aeiou]ga
+SFX i ga kestena [aeiou]ga
+SFX i ga kestenagi [aeiou]ga
+SFX i ga kesteni [aeiou]ga
+SFX i ga kestenigi [aeiou]ga
+SFX i ga kestes [aeiou]ga
+SFX i ga kesteski [aeiou]ga
+SFX i ga kestesse [aeiou]ga
+SFX i ga kestessegi [aeiou]ga
+SFX i ga kestest [aeiou]ga
+SFX i ga kestestki [aeiou]ga
+SFX i ga kesteta [aeiou]ga
+SFX i ga kestetagi [aeiou]ga
+SFX i ga kestki [aeiou]ga
+SFX i ga kki rga
+SFX i ga ks [o]ga
+SFX i ga kski [o]ga
+SFX i ga l [o]ga
+SFX i ga le [o]ga
+SFX i ga legi [o]ga
+SFX i ga lgi [o]ga
+SFX i ga lt [o]ga
+SFX i ga ltki [o]ga
+SFX i ga na [o]ga
+SFX i ga nagi [o]ga
+SFX i ga ni [o]ga
+SFX i ga nigi [o]ga
+SFX i ga s [o]ga
+SFX i ga sid []ga
+SFX i ga sidki []ga
+SFX i ga ski [o]ga
+SFX i ga sse [o]ga
+SFX i ga ssegi [o]ga
+SFX i ga st [o]ga
+SFX i ga stki [o]ga
+SFX i ga ta [o]ga
+SFX i ga tagi [o]ga
+SFX i ga uga lga
+SFX i ga ugagi lga
+SFX i ga uks lga
+SFX i ga ukski lga
+SFX i ga ul lga
+SFX i ga ule lga
+SFX i ga ulegi lga
+SFX i ga ulgi lga
+SFX i ga ult lga
+SFX i ga ultki lga
+SFX i ga una lga
+SFX i ga unagi lga
+SFX i ga uni lga
+SFX i ga unigi lga
+SFX i ga us lga
+SFX i ga uski lga
+SFX i ga usse lga
+SFX i ga ussegi lga
+SFX i ga ust lga
+SFX i ga ustki lga
+SFX i ga uta lga
+SFX i ga utagi lga
+
+# rule/flag 1129 (affects 36498 words, has 216 subrules):
+SFX j Y 216
+SFX j d t ud
+SFX j d tki ud
+SFX j ga id oga
+SFX j ga idki oga
+SFX j ga iga oga
+SFX j ga igagi oga
+SFX j ga iks oga
+SFX j ga ikski oga
+SFX j ga il oga
+SFX j ga ile oga
+SFX j ga ilegi oga
+SFX j ga ilgi oga
+SFX j ga ilt oga
+SFX j ga iltki oga
+SFX j ga im aga
+SFX j ga ima aga
+SFX j ga imad aga
+SFX j ga imadki aga
+SFX j ga imaga aga
+SFX j ga imagagi aga
+SFX j ga imagi aga
+SFX j ga imaid aga
+SFX j ga imaidki aga
+SFX j ga imaiga aga
+SFX j ga imaigagi aga
+SFX j ga imaiks aga
+SFX j ga imaikski aga
+SFX j ga imail aga
+SFX j ga imaile aga
+SFX j ga imailegi aga
+SFX j ga imailgi aga
+SFX j ga imailt aga
+SFX j ga imailtki aga
+SFX j ga imaina aga
+SFX j ga imainagi aga
+SFX j ga imaini aga
+SFX j ga imainigi aga
+SFX j ga imais aga
+SFX j ga imaiski aga
+SFX j ga imaisse aga
+SFX j ga imaissegi aga
+SFX j ga imaist aga
+SFX j ga imaistki aga
+SFX j ga imaita aga
+SFX j ga imaitagi aga
+SFX j ga imaks aga
+SFX j ga imakski aga
+SFX j ga imal aga
+SFX j ga imale aga
+SFX j ga imalegi aga
+SFX j ga imalgi aga
+SFX j ga imalt aga
+SFX j ga imaltki aga
+SFX j ga imana aga
+SFX j ga imanagi aga
+SFX j ga imani aga
+SFX j ga imanigi aga
+SFX j ga imas aga
+SFX j ga imaski aga
+SFX j ga imasse aga
+SFX j ga imassegi aga
+SFX j ga imast aga
+SFX j ga imastki aga
+SFX j ga imat aga
+SFX j ga imata aga
+SFX j ga imatagi aga
+SFX j ga imate aga
+SFX j ga imatega aga
+SFX j ga imategagi aga
+SFX j ga imategi aga
+SFX j ga imateks aga
+SFX j ga imatekski aga
+SFX j ga imatel aga
+SFX j ga imatele aga
+SFX j ga imatelegi aga
+SFX j ga imatelgi aga
+SFX j ga imatelt aga
+SFX j ga imateltki aga
+SFX j ga imatena aga
+SFX j ga imatenagi aga
+SFX j ga imateni aga
+SFX j ga imatenigi aga
+SFX j ga imates aga
+SFX j ga imateski aga
+SFX j ga imatesse aga
+SFX j ga imatessegi aga
+SFX j ga imatest aga
+SFX j ga imatestki aga
+SFX j ga imateta aga
+SFX j ga imatetagi aga
+SFX j ga imatki aga
+SFX j ga imgi aga
+SFX j ga ina oga
+SFX j ga inagi oga
+SFX j ga ini oga
+SFX j ga inigi oga
+SFX j ga is oga
+SFX j ga iski oga
+SFX j ga isse oga
+SFX j ga issegi oga
+SFX j ga ist oga
+SFX j ga istki oga
+SFX j ga ita oga
+SFX j ga itagi oga
+SFX j ga kski iga
+SFX j ga legi iga
+SFX j ga lgi iga
+SFX j ga ltki iga
+SFX j ga m [eu]ga
+SFX j ga ma [eu]ga
+SFX j ga mad [eu]ga
+SFX j ga madki [eu]ga
+SFX j ga maga [eu]ga
+SFX j ga magagi [eu]ga
+SFX j ga magi [eu]ga
+SFX j ga maid [eu]ga
+SFX j ga maidki [eu]ga
+SFX j ga maiga [eu]ga
+SFX j ga maigagi [eu]ga
+SFX j ga maiks [eu]ga
+SFX j ga maikski [eu]ga
+SFX j ga mail [eu]ga
+SFX j ga maile [eu]ga
+SFX j ga mailegi [eu]ga
+SFX j ga mailgi [eu]ga
+SFX j ga mailt [eu]ga
+SFX j ga mailtki [eu]ga
+SFX j ga maina [eu]ga
+SFX j ga mainagi [eu]ga
+SFX j ga maini [eu]ga
+SFX j ga mainigi [eu]ga
+SFX j ga mais [eu]ga
+SFX j ga maiski [eu]ga
+SFX j ga maisse [eu]ga
+SFX j ga maissegi [eu]ga
+SFX j ga maist [eu]ga
+SFX j ga maistki [eu]ga
+SFX j ga maita [eu]ga
+SFX j ga maitagi [eu]ga
+SFX j ga maks [eu]ga
+SFX j ga makski [eu]ga
+SFX j ga mal [eu]ga
+SFX j ga male [eu]ga
+SFX j ga malegi [eu]ga
+SFX j ga malgi [eu]ga
+SFX j ga malt [eu]ga
+SFX j ga maltki [eu]ga
+SFX j ga mana [eu]ga
+SFX j ga managi [eu]ga
+SFX j ga mani [eu]ga
+SFX j ga manigi [eu]ga
+SFX j ga mas [eu]ga
+SFX j ga maski [eu]ga
+SFX j ga masse [eu]ga
+SFX j ga massegi [eu]ga
+SFX j ga mast [eu]ga
+SFX j ga mastki [eu]ga
+SFX j ga mat [eu]ga
+SFX j ga mata [eu]ga
+SFX j ga matagi [eu]ga
+SFX j ga mate [eu]ga
+SFX j ga matega [eu]ga
+SFX j ga mategagi [eu]ga
+SFX j ga mategi [eu]ga
+SFX j ga mateks [eu]ga
+SFX j ga matekski [eu]ga
+SFX j ga matel [eu]ga
+SFX j ga matele [eu]ga
+SFX j ga matelegi [eu]ga
+SFX j ga matelgi [eu]ga
+SFX j ga matelt [eu]ga
+SFX j ga mateltki [eu]ga
+SFX j ga matena [eu]ga
+SFX j ga matenagi [eu]ga
+SFX j ga mateni [eu]ga
+SFX j ga matenigi [eu]ga
+SFX j ga mates [eu]ga
+SFX j ga mateski [eu]ga
+SFX j ga matesse [eu]ga
+SFX j ga matessegi [eu]ga
+SFX j ga matest [eu]ga
+SFX j ga matestki [eu]ga
+SFX j ga mateta [eu]ga
+SFX j ga matetagi [eu]ga
+SFX j ga matki [eu]ga
+SFX j ga mgi [eu]ga
+SFX j ga nagi iga
+SFX j ga nigi iga
+SFX j ga ski iga
+SFX j ga ssegi iga
+SFX j ga stki iga
+SFX j ga tagi iga
+SFX j ga te oga
+SFX j ga tega oga
+SFX j ga tegagi oga
+SFX j ga tegi oga
+SFX j ga teks oga
+SFX j ga tekski oga
+SFX j ga tel oga
+SFX j ga tele oga
+SFX j ga telegi oga
+SFX j ga telgi oga
+SFX j ga telt oga
+SFX j ga teltki oga
+SFX j ga tena oga
+SFX j ga tenagi oga
+SFX j ga teni oga
+SFX j ga tenigi oga
+SFX j ga tes oga
+SFX j ga teski oga
+SFX j ga tesse oga
+SFX j ga tessegi oga
+SFX j ga test oga
+SFX j ga testki oga
+SFX j ga teta oga
+SFX j ga tetagi oga
+
+# rule/flag 1179 (affects 28911 words, has 76 subrules):
+SFX k Y 76
+SFX k d ks ud
+SFX k ga de iga
+SFX k ga dega iga
+SFX k ga degagi iga
+SFX k ga degi iga
+SFX k ga deks iga
+SFX k ga dekski iga
+SFX k ga del iga
+SFX k ga dele iga
+SFX k ga delegi iga
+SFX k ga delgi iga
+SFX k ga delt iga
+SFX k ga deltki iga
+SFX k ga dena iga
+SFX k ga denagi iga
+SFX k ga deni iga
+SFX k ga denigi iga
+SFX k ga des iga
+SFX k ga deski iga
+SFX k ga desse iga
+SFX k ga dessegi iga
+SFX k ga dest iga
+SFX k ga destki iga
+SFX k ga deta iga
+SFX k ga detagi iga
+SFX k ga dki aga
+SFX k ga idki ega
+SFX k ga iga ega
+SFX k ga igagi ega
+SFX k ga ikski ega
+SFX k ga ilegi ega
+SFX k ga ilgi ega
+SFX k ga iltki ega
+SFX k ga ina ega
+SFX k ga inagi ega
+SFX k ga ini ega
+SFX k ga inigi ega
+SFX k ga iski ega
+SFX k ga issegi ega
+SFX k ga istki ega
+SFX k ga ita ega
+SFX k ga itagi ega
+SFX k ga kski aga
+SFX k ga legi aga
+SFX k ga lgi aga
+SFX k ga ltki aga
+SFX k ga nagi aga
+SFX k ga nigi aga
+SFX k ga ski aga
+SFX k ga ssegi aga
+SFX k ga stki aga
+SFX k ga tagi aga
+SFX k ga te uga
+SFX k ga tega uga
+SFX k ga tegagi uga
+SFX k ga tegi uga
+SFX k ga teks uga
+SFX k ga tekski uga
+SFX k ga tel uga
+SFX k ga tele uga
+SFX k ga telegi uga
+SFX k ga telgi uga
+SFX k ga telt uga
+SFX k ga teltki uga
+SFX k ga tena uga
+SFX k ga tenagi uga
+SFX k ga teni uga
+SFX k ga tenigi uga
+SFX k ga tes uga
+SFX k ga teski uga
+SFX k ga tesse uga
+SFX k ga tessegi uga
+SFX k ga test uga
+SFX k ga testki uga
+SFX k ga teta uga
+SFX k ga tetagi uga
+
+# rule/flag 1187 (affects 69693 words, has 222 subrules):
+SFX l Y 222
+SFX l d te ud
+SFX l d tegi ud
+SFX l ga dega oga
+SFX l ga degagi oga
+SFX l ga deks oga
+SFX l ga dekski oga
+SFX l ga del oga
+SFX l ga dele oga
+SFX l ga delegi oga
+SFX l ga delgi oga
+SFX l ga delt oga
+SFX l ga deltki oga
+SFX l ga dena oga
+SFX l ga denagi oga
+SFX l ga deni oga
+SFX l ga denigi oga
+SFX l ga des oga
+SFX l ga deski oga
+SFX l ga desse oga
+SFX l ga dessegi oga
+SFX l ga dest oga
+SFX l ga destki oga
+SFX l ga deta oga
+SFX l ga detagi oga
+SFX l ga ks iga
+SFX l ga kski ega
+SFX l ga l iga
+SFX l ga le iga
+SFX l ga legi ega
+SFX l ga lgi ega
+SFX l ga lt iga
+SFX l ga ltki ega
+SFX l ga m aga
+SFX l ga ma aga
+SFX l ga mad aga
+SFX l ga madki aga
+SFX l ga maga aga
+SFX l ga magagi aga
+SFX l ga magi aga
+SFX l ga maid aga
+SFX l ga maidki aga
+SFX l ga maiga aga
+SFX l ga maigagi aga
+SFX l ga maiks aga
+SFX l ga maikski aga
+SFX l ga mail aga
+SFX l ga maile aga
+SFX l ga mailegi aga
+SFX l ga mailgi aga
+SFX l ga mailt aga
+SFX l ga mailtki aga
+SFX l ga maina aga
+SFX l ga mainagi aga
+SFX l ga maini aga
+SFX l ga mainigi aga
+SFX l ga mais aga
+SFX l ga maiski aga
+SFX l ga maisse aga
+SFX l ga maissegi aga
+SFX l ga maist aga
+SFX l ga maistki aga
+SFX l ga maita aga
+SFX l ga maitagi aga
+SFX l ga maks aga
+SFX l ga makski aga
+SFX l ga mal aga
+SFX l ga male aga
+SFX l ga malegi aga
+SFX l ga malgi aga
+SFX l ga malt aga
+SFX l ga maltki aga
+SFX l ga mana aga
+SFX l ga managi aga
+SFX l ga mani aga
+SFX l ga manigi aga
+SFX l ga mas aga
+SFX l ga maski aga
+SFX l ga masse aga
+SFX l ga massegi aga
+SFX l ga mast aga
+SFX l ga mastki aga
+SFX l ga mat aga
+SFX l ga mata aga
+SFX l ga matagi aga
+SFX l ga mate aga
+SFX l ga matega aga
+SFX l ga mategagi aga
+SFX l ga mategi aga
+SFX l ga mateks aga
+SFX l ga matekski aga
+SFX l ga matel aga
+SFX l ga matele aga
+SFX l ga matelegi aga
+SFX l ga matelgi aga
+SFX l ga matelt aga
+SFX l ga mateltki aga
+SFX l ga matena aga
+SFX l ga matenagi aga
+SFX l ga mateni aga
+SFX l ga matenigi aga
+SFX l ga mates aga
+SFX l ga mateski aga
+SFX l ga matesse aga
+SFX l ga matessegi aga
+SFX l ga matest aga
+SFX l ga matestki aga
+SFX l ga mateta aga
+SFX l ga matetagi aga
+SFX l ga matki aga
+SFX l ga mgi aga
+SFX l ga na iga
+SFX l ga nagi ega
+SFX l ga ni iga
+SFX l ga nigi ega
+SFX l ga s iga
+SFX l ga se uga
+SFX l ga sed uga
+SFX l ga sedki uga
+SFX l ga sega uga
+SFX l ga segagi uga
+SFX l ga segi uga
+SFX l ga seid uga
+SFX l ga seidki uga
+SFX l ga seiga uga
+SFX l ga seigagi uga
+SFX l ga seiks uga
+SFX l ga seikski uga
+SFX l ga seil uga
+SFX l ga seile uga
+SFX l ga seilegi uga
+SFX l ga seilgi uga
+SFX l ga seilt uga
+SFX l ga seiltki uga
+SFX l ga seina uga
+SFX l ga seinagi uga
+SFX l ga seini uga
+SFX l ga seinigi uga
+SFX l ga seis uga
+SFX l ga seiski uga
+SFX l ga seisse uga
+SFX l ga seissegi uga
+SFX l ga seist uga
+SFX l ga seistki uga
+SFX l ga seita uga
+SFX l ga seitagi uga
+SFX l ga seks uga
+SFX l ga sekski uga
+SFX l ga sel uga
+SFX l ga sele uga
+SFX l ga selegi uga
+SFX l ga selgi uga
+SFX l ga selt uga
+SFX l ga seltki uga
+SFX l ga sena uga
+SFX l ga senagi uga
+SFX l ga seni uga
+SFX l ga senigi uga
+SFX l ga ses uga
+SFX l ga seski uga
+SFX l ga sesse uga
+SFX l ga sessegi uga
+SFX l ga sest uga
+SFX l ga sestki uga
+SFX l ga seta uga
+SFX l ga setagi uga
+SFX l ga si uga
+SFX l ga sid oga
+SFX l ga sidki oga
+SFX l ga siga uga
+SFX l ga sigagi uga
+SFX l ga sigi uga
+SFX l ga siks uga
+SFX l ga sikski uga
+SFX l ga sil uga
+SFX l ga sile uga
+SFX l ga silegi uga
+SFX l ga silgi uga
+SFX l ga silt uga
+SFX l ga siltki uga
+SFX l ga sina uga
+SFX l ga sinagi uga
+SFX l ga sini uga
+SFX l ga sinigi uga
+SFX l ga sis uga
+SFX l ga siski uga
+SFX l ga sisse uga
+SFX l ga sissegi uga
+SFX l ga sist uga
+SFX l ga sistki uga
+SFX l ga sita uga
+SFX l ga sitagi uga
+SFX l ga ski ega
+SFX l ga sse iga
+SFX l ga ssegi ega
+SFX l ga st iga
+SFX l ga ste uga
+SFX l ga stega uga
+SFX l ga stegagi uga
+SFX l ga stegi uga
+SFX l ga steks uga
+SFX l ga stekski uga
+SFX l ga stel uga
+SFX l ga stele uga
+SFX l ga stelegi uga
+SFX l ga stelgi uga
+SFX l ga stelt uga
+SFX l ga steltki uga
+SFX l ga stena uga
+SFX l ga stenagi uga
+SFX l ga steni uga
+SFX l ga stenigi uga
+SFX l ga stes uga
+SFX l ga steski uga
+SFX l ga stesse uga
+SFX l ga stessegi uga
+SFX l ga stest uga
+SFX l ga stestki uga
+SFX l ga steta uga
+SFX l ga stetagi uga
+SFX l ga stki ega
+SFX l ga ta iga
+SFX l ga tagi ega
+
+# rule/flag 1278 (affects 55378 words, has 39 subrules):
+SFX m Y 39
+SFX m d vat ud
+SFX m ga ks ega
+SFX m ga kski uga
+SFX m ga legi uga
+SFX m ga lgi uga
+SFX m ga ltki uga
+SFX m ga na ega
+SFX m ga nagi uga
+SFX m ga ni ega
+SFX m ga nigi uga
+SFX m ga ski uga
+SFX m ga ssegi uga
+SFX m ga stki uga
+SFX m ga ta ega
+SFX m ga tagi uga
+SFX m ga te aga
+SFX m ga tega aga
+SFX m ga tegagi iga
+SFX m ga tegi iga
+SFX m ga teks aga
+SFX m ga tekski iga
+SFX m ga tel aga
+SFX m ga tele aga
+SFX m ga telegi iga
+SFX m ga telgi iga
+SFX m ga telt aga
+SFX m ga teltki iga
+SFX m ga tena aga
+SFX m ga tenagi iga
+SFX m ga teni aga
+SFX m ga tenigi iga
+SFX m ga tes aga
+SFX m ga teski iga
+SFX m ga tesse aga
+SFX m ga tessegi iga
+SFX m ga test aga
+SFX m ga testki iga
+SFX m ga teta aga
+SFX m ga tetagi iga
+
+# rule/flag 1413 (affects 51506 words, has 179 subrules):
+SFX n Y 179
+SFX n d kski ud
+SFX n ga idki aga
+SFX n ga iga aga
+SFX n ga igagi aga
+SFX n ga ikski aga
+SFX n ga ilegi aga
+SFX n ga ilgi aga
+SFX n ga iltki aga
+SFX n ga im uga
+SFX n ga ima uga
+SFX n ga imad uga
+SFX n ga imadki uga
+SFX n ga imaga uga
+SFX n ga imagagi uga
+SFX n ga imagi uga
+SFX n ga imaid uga
+SFX n ga imaidki uga
+SFX n ga imaiga uga
+SFX n ga imaigagi uga
+SFX n ga imaiks uga
+SFX n ga imaikski uga
+SFX n ga imail uga
+SFX n ga imaile uga
+SFX n ga imailegi uga
+SFX n ga imailgi uga
+SFX n ga imailt uga
+SFX n ga imailtki uga
+SFX n ga imaina uga
+SFX n ga imainagi uga
+SFX n ga imaini uga
+SFX n ga imainigi uga
+SFX n ga imais uga
+SFX n ga imaiski uga
+SFX n ga imaisse uga
+SFX n ga imaissegi uga
+SFX n ga imaist uga
+SFX n ga imaistki uga
+SFX n ga imaita uga
+SFX n ga imaitagi uga
+SFX n ga imaks uga
+SFX n ga imakski uga
+SFX n ga imal uga
+SFX n ga imale uga
+SFX n ga imalegi uga
+SFX n ga imalgi uga
+SFX n ga imalt uga
+SFX n ga imaltki uga
+SFX n ga imana uga
+SFX n ga imanagi uga
+SFX n ga imani uga
+SFX n ga imanigi uga
+SFX n ga imas uga
+SFX n ga imaski uga
+SFX n ga imasse uga
+SFX n ga imassegi uga
+SFX n ga imast uga
+SFX n ga imastki uga
+SFX n ga imat uga
+SFX n ga imata uga
+SFX n ga imatagi uga
+SFX n ga imate uga
+SFX n ga imatega uga
+SFX n ga imategagi uga
+SFX n ga imategi uga
+SFX n ga imateks uga
+SFX n ga imatekski uga
+SFX n ga imatel uga
+SFX n ga imatele uga
+SFX n ga imatelegi uga
+SFX n ga imatelgi uga
+SFX n ga imatelt uga
+SFX n ga imateltki uga
+SFX n ga imatena uga
+SFX n ga imatenagi uga
+SFX n ga imateni uga
+SFX n ga imatenigi uga
+SFX n ga imates uga
+SFX n ga imateski uga
+SFX n ga imatesse uga
+SFX n ga imatessegi uga
+SFX n ga imatest uga
+SFX n ga imatestki uga
+SFX n ga imateta uga
+SFX n ga imatetagi uga
+SFX n ga imatki uga
+SFX n ga imgi uga
+SFX n ga ina aga
+SFX n ga inagi aga
+SFX n ga ini aga
+SFX n ga inigi aga
+SFX n ga iski aga
+SFX n ga issegi aga
+SFX n ga istki aga
+SFX n ga ita aga
+SFX n ga itagi aga
+SFX n ga l ega
+SFX n ga le ega
+SFX n ga lt ega
+SFX n ga m iga
+SFX n ga ma iga
+SFX n ga mad iga
+SFX n ga madki iga
+SFX n ga maga iga
+SFX n ga magagi iga
+SFX n ga magi iga
+SFX n ga maid iga
+SFX n ga maidki iga
+SFX n ga maiga iga
+SFX n ga maigagi iga
+SFX n ga maiks iga
+SFX n ga maikski iga
+SFX n ga mail iga
+SFX n ga maile iga
+SFX n ga mailegi iga
+SFX n ga mailgi iga
+SFX n ga mailt iga
+SFX n ga mailtki iga
+SFX n ga maina iga
+SFX n ga mainagi iga
+SFX n ga maini iga
+SFX n ga mainigi iga
+SFX n ga mais iga
+SFX n ga maiski iga
+SFX n ga maisse iga
+SFX n ga maissegi iga
+SFX n ga maist iga
+SFX n ga maistki iga
+SFX n ga maita iga
+SFX n ga maitagi iga
+SFX n ga maks iga
+SFX n ga makski iga
+SFX n ga mal iga
+SFX n ga male iga
+SFX n ga malegi iga
+SFX n ga malgi iga
+SFX n ga malt iga
+SFX n ga maltki iga
+SFX n ga mana iga
+SFX n ga managi iga
+SFX n ga mani iga
+SFX n ga manigi iga
+SFX n ga mas iga
+SFX n ga maski iga
+SFX n ga masse iga
+SFX n ga massegi iga
+SFX n ga mast iga
+SFX n ga mastki iga
+SFX n ga mat iga
+SFX n ga mata iga
+SFX n ga matagi iga
+SFX n ga mate iga
+SFX n ga matega iga
+SFX n ga mategagi iga
+SFX n ga mategi iga
+SFX n ga mateks iga
+SFX n ga matekski iga
+SFX n ga matel iga
+SFX n ga matele iga
+SFX n ga matelegi iga
+SFX n ga matelgi iga
+SFX n ga matelt iga
+SFX n ga mateltki iga
+SFX n ga matena iga
+SFX n ga matenagi iga
+SFX n ga mateni iga
+SFX n ga matenigi iga
+SFX n ga mates iga
+SFX n ga mateski iga
+SFX n ga matesse iga
+SFX n ga matessegi iga
+SFX n ga matest iga
+SFX n ga matestki iga
+SFX n ga mateta iga
+SFX n ga matetagi iga
+SFX n ga matki iga
+SFX n ga mgi iga
+SFX n ga s ega
+SFX n ga sse ega
+SFX n ga st ega
+
+# rule/flag 1658 (affects 17417 words, has 119 subrules):
+SFX o Y 119
+SFX o d vatki ud
+SFX o ga idki uga
+SFX o ga iga uga
+SFX o ga igagi uga
+SFX o ga ikski uga
+SFX o ga ilegi uga
+SFX o ga ilgi uga
+SFX o ga iltki uga
+SFX o ga im ega
+SFX o ga ima ega
+SFX o ga imad ega
+SFX o ga imadki ega
+SFX o ga imaga ega
+SFX o ga imagagi ega
+SFX o ga imagi ega
+SFX o ga imaid ega
+SFX o ga imaidki ega
+SFX o ga imaiga ega
+SFX o ga imaigagi ega
+SFX o ga imaiks ega
+SFX o ga imaikski ega
+SFX o ga imail ega
+SFX o ga imaile ega
+SFX o ga imailegi ega
+SFX o ga imailgi ega
+SFX o ga imailt ega
+SFX o ga imailtki ega
+SFX o ga imaina ega
+SFX o ga imainagi ega
+SFX o ga imaini ega
+SFX o ga imainigi ega
+SFX o ga imais ega
+SFX o ga imaiski ega
+SFX o ga imaisse ega
+SFX o ga imaissegi ega
+SFX o ga imaist ega
+SFX o ga imaistki ega
+SFX o ga imaita ega
+SFX o ga imaitagi ega
+SFX o ga imaks ega
+SFX o ga imakski ega
+SFX o ga imal ega
+SFX o ga imale ega
+SFX o ga imalegi ega
+SFX o ga imalgi ega
+SFX o ga imalt ega
+SFX o ga imaltki ega
+SFX o ga imana ega
+SFX o ga imanagi ega
+SFX o ga imani ega
+SFX o ga imanigi ega
+SFX o ga imas ega
+SFX o ga imaski ega
+SFX o ga imasse ega
+SFX o ga imassegi ega
+SFX o ga imast ega
+SFX o ga imastki ega
+SFX o ga imat ega
+SFX o ga imata ega
+SFX o ga imatagi ega
+SFX o ga imate ega
+SFX o ga imatega ega
+SFX o ga imategagi ega
+SFX o ga imategi ega
+SFX o ga imateks ega
+SFX o ga imatekski ega
+SFX o ga imatel ega
+SFX o ga imatele ega
+SFX o ga imatelegi ega
+SFX o ga imatelgi ega
+SFX o ga imatelt ega
+SFX o ga imateltki ega
+SFX o ga imatena ega
+SFX o ga imatenagi ega
+SFX o ga imateni ega
+SFX o ga imatenigi ega
+SFX o ga imates ega
+SFX o ga imateski ega
+SFX o ga imatesse ega
+SFX o ga imatessegi ega
+SFX o ga imatest ega
+SFX o ga imatestki ega
+SFX o ga imateta ega
+SFX o ga imatetagi ega
+SFX o ga imatki ega
+SFX o ga imgi ega
+SFX o ga ina uga
+SFX o ga inagi uga
+SFX o ga ini uga
+SFX o ga inigi uga
+SFX o ga iski uga
+SFX o ga issegi uga
+SFX o ga istki uga
+SFX o ga ita uga
+SFX o ga itagi uga
+SFX o ga te iga
+SFX o ga tega iga
+SFX o ga tegagi aga
+SFX o ga tegi aga
+SFX o ga teks iga
+SFX o ga tekski aga
+SFX o ga tel iga
+SFX o ga tele iga
+SFX o ga telegi aga
+SFX o ga telgi aga
+SFX o ga telt iga
+SFX o ga teltki aga
+SFX o ga tena iga
+SFX o ga tenagi aga
+SFX o ga teni iga
+SFX o ga tenigi aga
+SFX o ga tes iga
+SFX o ga teski aga
+SFX o ga tesse iga
+SFX o ga tessegi aga
+SFX o ga test iga
+SFX o ga testki aga
+SFX o ga teta iga
+SFX o ga tetagi aga
+
+# rule/flag 5289 (affects 6989 words, has 34 subrules):
+SFX p Y 34
+SFX p 0 de a
+SFX p 0 dega a
+SFX p 0 degagi a
+SFX p 0 degi a
+SFX p 0 deks a
+SFX p 0 dekski a
+SFX p 0 del a
+SFX p 0 dele a
+SFX p 0 delegi a
+SFX p 0 delgi a
+SFX p 0 delt a
+SFX p 0 deltki a
+SFX p 0 dena a
+SFX p 0 denagi a
+SFX p 0 deni a
+SFX p 0 denigi a
+SFX p 0 des a
+SFX p 0 deski a
+SFX p 0 desse a
+SFX p 0 dessegi a
+SFX p 0 dest a
+SFX p 0 destki a
+SFX p 0 deta a
+SFX p 0 detagi a
+SFX p d ma ud
+SFX p d magi ud
+SFX p d maks ud
+SFX p d makski ud
+SFX p d mas ud
+SFX p d maski ud
+SFX p d mast ud
+SFX p d mastki ud
+SFX p d mata ud
+SFX p d matagi ud
+
+# rule/flag 6702 (affects 9716 words, has 32 subrules):
+SFX q Y 32
+SFX q 0 v a
+SFX q 0 vgi a
+SFX q 0 vus a
+SFX q 0 vuski a
+SFX q 0 vusse a
+SFX q 0 vussegi a
+SFX q 0 vust a
+SFX q 0 vustki a
+SFX q d tega ud
+SFX q d tegagi ud
+SFX q d teks ud
+SFX q d tekski ud
+SFX q d tel ud
+SFX q d tele ud
+SFX q d telegi ud
+SFX q d telgi ud
+SFX q d telt ud
+SFX q d teltki ud
+SFX q d tena ud
+SFX q d tenagi ud
+SFX q d teni ud
+SFX q d tenigi ud
+SFX q d tes ud
+SFX q d teski ud
+SFX q d tesse ud
+SFX q d tessegi ud
+SFX q d test ud
+SFX q d testki ud
+SFX q d teta ud
+SFX q d tetagi ud
+SFX q ne st [ai]ne
+SFX q ne stki [ai]ne
+
+# rule/flag 6746 (affects 14328 words, has 42 subrules):
+SFX r Y 42
+SFX r 0 b a
+SFX r 0 dki i
+SFX r 0 ksid a
+SFX r 0 ksime a
+SFX r 0 ksin a
+SFX r 0 ksite a
+SFX r 0 me a
+SFX r 0 megi i
+SFX r 0 n a
+SFX r 0 ngi i
+SFX r 0 segi s
+SFX r 0 tegi i
+SFX r d id ud
+SFX r d idki ud
+SFX r d iga ud
+SFX r d igagi ud
+SFX r d iks ud
+SFX r d ikski ud
+SFX r d il ud
+SFX r d ile ud
+SFX r d ilegi ud
+SFX r d ilgi ud
+SFX r d ilt ud
+SFX r d iltki ud
+SFX r d ina ud
+SFX r d inagi ud
+SFX r d ini ud
+SFX r d inigi ud
+SFX r d is ud
+SFX r d iski ud
+SFX r d isse ud
+SFX r d issegi ud
+SFX r d ist ud
+SFX r d istki ud
+SFX r d ita ud
+SFX r d itagi ud
+SFX r ne sus [aeilruv]ne
+SFX r ne suski [aeilruv]ne
+SFX r ne susse [aeilruv]ne
+SFX r ne sussegi [aeilruv]ne
+SFX r ne sust [aeilruv]ne
+SFX r ne sustki [aeilruv]ne
+
+# rule/flag 6751 (affects 12554 words, has 92 subrules):
+SFX s Y 92
+SFX s 0 bki a
+SFX s 0 d i
+SFX s 0 isid t
+SFX s 0 isidki t
+SFX s 0 ksidki a
+SFX s 0 ksimegi a
+SFX s 0 ksingi a
+SFX s 0 ksitegi a
+SFX s 0 me i
+SFX s 0 megi a
+SFX s 0 n i
+SFX s 0 ngi a
+SFX s 0 s e
+SFX s 0 se s
+SFX s 0 sime e
+SFX s 0 simegi e
+SFX s 0 sin e
+SFX s 0 singi e
+SFX s 0 site e
+SFX s 0 sitegi e
+SFX s 0 ski e
+SFX s 0 te i
+SFX s d m ud
+SFX s d mad ud
+SFX s d madki ud
+SFX s d maga ud
+SFX s d magagi ud
+SFX s d maid ud
+SFX s d maidki ud
+SFX s d maiga ud
+SFX s d maigagi ud
+SFX s d maiks ud
+SFX s d maikski ud
+SFX s d mail ud
+SFX s d maile ud
+SFX s d mailegi ud
+SFX s d mailgi ud
+SFX s d mailt ud
+SFX s d mailtki ud
+SFX s d maina ud
+SFX s d mainagi ud
+SFX s d maini ud
+SFX s d mainigi ud
+SFX s d mais ud
+SFX s d maiski ud
+SFX s d maisse ud
+SFX s d maissegi ud
+SFX s d maist ud
+SFX s d maistki ud
+SFX s d maita ud
+SFX s d maitagi ud
+SFX s d mal ud
+SFX s d male ud
+SFX s d malegi ud
+SFX s d malgi ud
+SFX s d malt ud
+SFX s d maltki ud
+SFX s d mana ud
+SFX s d managi ud
+SFX s d mani ud
+SFX s d manigi ud
+SFX s d masse ud
+SFX s d massegi ud
+SFX s d mat ud
+SFX s d mate ud
+SFX s d matega ud
+SFX s d mategagi ud
+SFX s d mategi ud
+SFX s d mateks ud
+SFX s d matekski ud
+SFX s d matel ud
+SFX s d matele ud
+SFX s d matelegi ud
+SFX s d matelgi ud
+SFX s d matelt ud
+SFX s d mateltki ud
+SFX s d matena ud
+SFX s d matenagi ud
+SFX s d mateni ud
+SFX s d matenigi ud
+SFX s d mates ud
+SFX s d mateski ud
+SFX s d matesse ud
+SFX s d matessegi ud
+SFX s d matest ud
+SFX s d matestki ud
+SFX s d mateta ud
+SFX s d matetagi ud
+SFX s d matki ud
+SFX s d mgi ud
+SFX s d sti ud
+SFX s d stigi ud
+
+# rule/flag 8541 (affects 9416 words, has 26 subrules):
+SFX t Y 26
+SFX t 0 maks a
+SFX t 0 makski a
+SFX t 0 mas a
+SFX t 0 maski a
+SFX t 0 mast a
+SFX t 0 mastki a
+SFX t 0 mata a
+SFX t 0 matagi a
+SFX t d ga ud
+SFX t d gagi ud
+SFX t d l ud
+SFX t d le ud
+SFX t d legi ud
+SFX t d lgi ud
+SFX t d lt ud
+SFX t d ltki ud
+SFX t d na ud
+SFX t d nagi ud
+SFX t d ni ud
+SFX t d nigi ud
+SFX t d sse ud
+SFX t d ssegi ud
+SFX t d st ud
+SFX t d stki ud
+SFX t ne sse [ai]ne
+SFX t ne ssegi [ai]ne
+
+# rule/flag 8542 (affects 16252 words, has 114 subrules):
+SFX u Y 114
+SFX u 0 b e
+SFX u 0 bki e
+SFX u 0 dki e
+SFX u 0 gi i
+SFX u 0 i t
+SFX u 0 igi t
+SFX u 0 ki k
+SFX u 0 ks e
+SFX u 0 ksid e
+SFX u 0 ksidki e
+SFX u 0 ksime e
+SFX u 0 ksimegi e
+SFX u 0 ksin e
+SFX u 0 ksingi e
+SFX u 0 ksite e
+SFX u 0 ksitegi e
+SFX u 0 kski e
+SFX u 0 me e
+SFX u 0 megi e
+SFX u 0 mine a
+SFX u 0 minegi a
+SFX u 0 misse a
+SFX u 0 missegi a
+SFX u 0 mist a
+SFX u 0 mistki a
+SFX u 0 n e
+SFX u 0 ngi e
+SFX u 0 sime a
+SFX u 0 simegi a
+SFX u 0 sin a
+SFX u 0 singi a
+SFX u 0 site a
+SFX u 0 sitegi a
+SFX u 0 te e
+SFX u 0 tegi e
+SFX u 0 tki s
+SFX u d im ud
+SFX u d ima ud
+SFX u d imad ud
+SFX u d imadki ud
+SFX u d imaga ud
+SFX u d imagagi ud
+SFX u d imagi ud
+SFX u d imaid ud
+SFX u d imaidki ud
+SFX u d imaiga ud
+SFX u d imaigagi ud
+SFX u d imaiks ud
+SFX u d imaikski ud
+SFX u d imail ud
+SFX u d imaile ud
+SFX u d imailegi ud
+SFX u d imailgi ud
+SFX u d imailt ud
+SFX u d imailtki ud
+SFX u d imaina ud
+SFX u d imainagi ud
+SFX u d imaini ud
+SFX u d imainigi ud
+SFX u d imais ud
+SFX u d imaiski ud
+SFX u d imaisse ud
+SFX u d imaissegi ud
+SFX u d imaist ud
+SFX u d imaistki ud
+SFX u d imaita ud
+SFX u d imaitagi ud
+SFX u d imaks ud
+SFX u d imakski ud
+SFX u d imal ud
+SFX u d imale ud
+SFX u d imalegi ud
+SFX u d imalgi ud
+SFX u d imalt ud
+SFX u d imaltki ud
+SFX u d imana ud
+SFX u d imanagi ud
+SFX u d imani ud
+SFX u d imanigi ud
+SFX u d imas ud
+SFX u d imaski ud
+SFX u d imasse ud
+SFX u d imassegi ud
+SFX u d imast ud
+SFX u d imastki ud
+SFX u d imat ud
+SFX u d imata ud
+SFX u d imatagi ud
+SFX u d imate ud
+SFX u d imatega ud
+SFX u d imategagi ud
+SFX u d imategi ud
+SFX u d imateks ud
+SFX u d imatekski ud
+SFX u d imatel ud
+SFX u d imatele ud
+SFX u d imatelegi ud
+SFX u d imatelgi ud
+SFX u d imatelt ud
+SFX u d imateltki ud
+SFX u d imatena ud
+SFX u d imatenagi ud
+SFX u d imateni ud
+SFX u d imatenigi ud
+SFX u d imates ud
+SFX u d imateski ud
+SFX u d imatesse ud
+SFX u d imatessegi ud
+SFX u d imatest ud
+SFX u d imatestki ud
+SFX u d imateta ud
+SFX u d imatetagi ud
+SFX u d imatki ud
+SFX u d imgi ud
+
+# rule/flag 12638 (affects 7016 words, has 20 subrules):
+SFX v Y 20
+SFX v 0 ga a
+SFX v 0 gagi a
+SFX v 0 l a
+SFX v 0 le a
+SFX v 0 legi a
+SFX v 0 lgi a
+SFX v 0 lt a
+SFX v 0 ltki a
+SFX v 0 na a
+SFX v 0 nagi a
+SFX v 0 ni a
+SFX v 0 nigi a
+SFX v 0 sse a
+SFX v 0 ssegi a
+SFX v 0 st a
+SFX v 0 stki a
+SFX v d ksid ud
+SFX v d ksime ud
+SFX v d ksin ud
+SFX v d ksite ud
+
+# rule/flag 12639 (affects 14377 words, has 222 subrules):
+SFX w Y 222
+SFX w 0 b i
+SFX w 0 bki i
+SFX w 0 e t
+SFX w 0 egi t
+SFX w 0 ke k
+SFX w 0 kegi [ak]
+SFX w 0 kenegi a
+SFX w 0 kesed a
+SFX w 0 kesedki a
+SFX w 0 kesega a
+SFX w 0 kesegagi a
+SFX w 0 kesegi a
+SFX w 0 keseks a
+SFX w 0 kesekski a
+SFX w 0 kesel a
+SFX w 0 kesele a
+SFX w 0 keselegi a
+SFX w 0 keselgi a
+SFX w 0 keselt a
+SFX w 0 keseltki a
+SFX w 0 kesena a
+SFX w 0 kesenagi a
+SFX w 0 keseni a
+SFX w 0 kesenigi a
+SFX w 0 keses a
+SFX w 0 keseski a
+SFX w 0 kesesse a
+SFX w 0 kesessegi a
+SFX w 0 kesest a
+SFX w 0 kesestki a
+SFX w 0 keseta a
+SFX w 0 kesetagi a
+SFX w 0 kesi a
+SFX w 0 kesiga a
+SFX w 0 kesigagi a
+SFX w 0 kesigi a
+SFX w 0 kesiks a
+SFX w 0 kesikski a
+SFX w 0 kesil a
+SFX w 0 kesile a
+SFX w 0 kesilegi a
+SFX w 0 kesilgi a
+SFX w 0 kesilt a
+SFX w 0 kesiltki a
+SFX w 0 kesina a
+SFX w 0 kesinagi a
+SFX w 0 kesini a
+SFX w 0 kesinigi a
+SFX w 0 kesis a
+SFX w 0 kesiski a
+SFX w 0 kesisse a
+SFX w 0 kesissegi a
+SFX w 0 kesist a
+SFX w 0 kesistki a
+SFX w 0 kesita a
+SFX w 0 kesitagi a
+SFX w 0 kesse a
+SFX w 0 kessegi a
+SFX w 0 kest a
+SFX w 0 keste a
+SFX w 0 kestega a
+SFX w 0 kestegagi a
+SFX w 0 kestegi a
+SFX w 0 kesteks a
+SFX w 0 kestekski a
+SFX w 0 kestel a
+SFX w 0 kestele a
+SFX w 0 kestelegi a
+SFX w 0 kestelgi a
+SFX w 0 kestelt a
+SFX w 0 kesteltki a
+SFX w 0 kestena a
+SFX w 0 kestenagi a
+SFX w 0 kesteni a
+SFX w 0 kestenigi a
+SFX w 0 kestes a
+SFX w 0 kesteski a
+SFX w 0 kestesse a
+SFX w 0 kestessegi a
+SFX w 0 kestest a
+SFX w 0 kestestki a
+SFX w 0 kesteta a
+SFX w 0 kestetagi a
+SFX w 0 kestki a
+SFX w 0 ksid i
+SFX w 0 ksidki i
+SFX w 0 ksime i
+SFX w 0 ksimegi i
+SFX w 0 ksin i
+SFX w 0 ksingi i
+SFX w 0 ksite i
+SFX w 0 ksitegi i
+SFX w 0 kski i
+SFX w 0 ma e
+SFX w 0 magi e
+SFX w 0 maks e
+SFX w 0 makski e
+SFX w 0 mas e
+SFX w 0 maski e
+SFX w 0 mast e
+SFX w 0 mastki e
+SFX w 0 mata e
+SFX w 0 matagi e
+SFX w 0 mine e
+SFX w 0 minegi e
+SFX w 0 misse e
+SFX w 0 missegi e
+SFX w 0 mist e
+SFX w 0 mistki e
+SFX w 0 t s
+SFX w 0 ta u
+SFX w 0 tagi u
+SFX w 0 tagu u
+SFX w 0 tagugi u
+SFX w 0 taks u
+SFX w 0 takse u
+SFX w 0 taksegi u
+SFX w 0 takski u
+SFX w 0 tama u
+SFX w 0 tamagi u
+SFX w 0 tav u
+SFX w 0 tavgi u
+SFX w 0 ti u
+SFX w 0 tigi u
+SFX w 0 us m
+SFX w 0 uski m
+SFX w 0 usse m
+SFX w 0 ussegi m
+SFX w 0 ust m
+SFX w 0 ustki m
+SFX w 0 v e
+SFX w 0 vad i
+SFX w 0 vadki i
+SFX w 0 vgi e
+SFX w 0 vus e
+SFX w 0 vuski e
+SFX w 0 vusse e
+SFX w 0 vussegi e
+SFX w 0 vust e
+SFX w 0 vustki e
+SFX w d ke ud
+SFX w d kegi ud
+SFX w d kene ud
+SFX w d kenegi ud
+SFX w d kese ud
+SFX w d kesed ud
+SFX w d kesedki ud
+SFX w d kesega ud
+SFX w d kesegagi ud
+SFX w d kesegi ud
+SFX w d keseks ud
+SFX w d kesekski ud
+SFX w d kesel ud
+SFX w d kesele ud
+SFX w d keselegi ud
+SFX w d keselgi ud
+SFX w d keselt ud
+SFX w d keseltki ud
+SFX w d kesena ud
+SFX w d kesenagi ud
+SFX w d keseni ud
+SFX w d kesenigi ud
+SFX w d keses ud
+SFX w d keseski ud
+SFX w d kesesse ud
+SFX w d kesessegi ud
+SFX w d kesest ud
+SFX w d kesestki ud
+SFX w d keseta ud
+SFX w d kesetagi ud
+SFX w d kesi ud
+SFX w d kesiga ud
+SFX w d kesigagi ud
+SFX w d kesigi ud
+SFX w d kesiks ud
+SFX w d kesikski ud
+SFX w d kesil ud
+SFX w d kesile ud
+SFX w d kesilegi ud
+SFX w d kesilgi ud
+SFX w d kesilt ud
+SFX w d kesiltki ud
+SFX w d kesina ud
+SFX w d kesinagi ud
+SFX w d kesini ud
+SFX w d kesinigi ud
+SFX w d kesis ud
+SFX w d kesiski ud
+SFX w d kesisse ud
+SFX w d kesissegi ud
+SFX w d kesist ud
+SFX w d kesistki ud
+SFX w d kesita ud
+SFX w d kesitagi ud
+SFX w d kesse ud
+SFX w d kessegi ud
+SFX w d kest ud
+SFX w d keste ud
+SFX w d kestega ud
+SFX w d kestegagi ud
+SFX w d kestegi ud
+SFX w d kesteks ud
+SFX w d kestekski ud
+SFX w d kestel ud
+SFX w d kestele ud
+SFX w d kestelegi ud
+SFX w d kestelgi ud
+SFX w d kestelt ud
+SFX w d kesteltki ud
+SFX w d kestena ud
+SFX w d kestenagi ud
+SFX w d kesteni ud
+SFX w d kestenigi ud
+SFX w d kestes ud
+SFX w d kesteski ud
+SFX w d kestesse ud
+SFX w d kestessegi ud
+SFX w d kestest ud
+SFX w d kestestki ud
+SFX w d kesteta ud
+SFX w d kestetagi ud
+SFX w d kestki ud
+
+# rule/flag 13551 (affects 80 words, has 924 subrules):
+SFX x Y 924
+SFX x anud ga [ilru]anud
+SFX x anud gab [ilru]anud
+SFX x anud gabki [ilru]anud
+SFX x anud gad [ilru]anud
+SFX x anud gadki [ilru]anud
+SFX x anud gagi [ilru]anud
+SFX x anud gaja [ilru]anud
+SFX x anud gajad [ilru]anud
+SFX x anud gajadki [ilru]anud
+SFX x anud gajaga [ilru]anud
+SFX x anud gajagagi [ilru]anud
+SFX x anud gajagi [ilru]anud
+SFX x anud gajaid [ilru]anud
+SFX x anud gajaidki [ilru]anud
+SFX x anud gajaiga [ilru]anud
+SFX x anud gajaigagi [ilru]anud
+SFX x anud gajaiks [ilru]anud
+SFX x anud gajaikski [ilru]anud
+SFX x anud gajail [ilru]anud
+SFX x anud gajaile [ilru]anud
+SFX x anud gajailegi [ilru]anud
+SFX x anud gajailgi [ilru]anud
+SFX x anud gajailt [ilru]anud
+SFX x anud gajailtki [ilru]anud
+SFX x anud gajaina [ilru]anud
+SFX x anud gajainagi [ilru]anud
+SFX x anud gajaini [ilru]anud
+SFX x anud gajainigi [ilru]anud
+SFX x anud gajais [ilru]anud
+SFX x anud gajaiski [ilru]anud
+SFX x anud gajaisse [ilru]anud
+SFX x anud gajaissegi [ilru]anud
+SFX x anud gajaist [ilru]anud
+SFX x anud gajaistki [ilru]anud
+SFX x anud gajaita [ilru]anud
+SFX x anud gajaitagi [ilru]anud
+SFX x anud gajaks [ilru]anud
+SFX x anud gajakski [ilru]anud
+SFX x anud gajal [ilru]anud
+SFX x anud gajale [ilru]anud
+SFX x anud gajalegi [ilru]anud
+SFX x anud gajalgi [ilru]anud
+SFX x anud gajalt [ilru]anud
+SFX x anud gajaltki [ilru]anud
+SFX x anud gajana [ilru]anud
+SFX x anud gajanagi [ilru]anud
+SFX x anud gajani [ilru]anud
+SFX x anud gajanigi [ilru]anud
+SFX x anud gajas [ilru]anud
+SFX x anud gajaski [ilru]anud
+SFX x anud gajasse [ilru]anud
+SFX x anud gajassegi [ilru]anud
+SFX x anud gajast [ilru]anud
+SFX x anud gajastki [ilru]anud
+SFX x anud gajat [ilru]anud
+SFX x anud gajata [ilru]anud
+SFX x anud gajatagi [ilru]anud
+SFX x anud gajate [ilru]anud
+SFX x anud gajatega [ilru]anud
+SFX x anud gajategagi [ilru]anud
+SFX x anud gajategi [ilru]anud
+SFX x anud gajateks [ilru]anud
+SFX x anud gajatekski [ilru]anud
+SFX x anud gajatel [ilru]anud
+SFX x anud gajatele [ilru]anud
+SFX x anud gajatelegi [ilru]anud
+SFX x anud gajatelgi [ilru]anud
+SFX x anud gajatelt [ilru]anud
+SFX x anud gajateltki [ilru]anud
+SFX x anud gajatena [ilru]anud
+SFX x anud gajatenagi [ilru]anud
+SFX x anud gajateni [ilru]anud
+SFX x anud gajatenigi [ilru]anud
+SFX x anud gajates [ilru]anud
+SFX x anud gajateski [ilru]anud
+SFX x anud gajatesse [ilru]anud
+SFX x anud gajatessegi [ilru]anud
+SFX x anud gajatest [ilru]anud
+SFX x anud gajatestki [ilru]anud
+SFX x anud gajateta [ilru]anud
+SFX x anud gajatetagi [ilru]anud
+SFX x anud gajatki [ilru]anud
+SFX x anud gaks [ilru]anud
+SFX x anud gaksid [ilru]anud
+SFX x anud gaksidki [ilru]anud
+SFX x anud gaksime [ilru]anud
+SFX x anud gaksimegi [ilru]anud
+SFX x anud gaksin [ilru]anud
+SFX x anud gaksingi [ilru]anud
+SFX x anud gaksite [ilru]anud
+SFX x anud gaksitegi [ilru]anud
+SFX x anud gakski [ilru]anud
+SFX x anud gama [ilru]anud
+SFX x anud gamagi [ilru]anud
+SFX x anud gamaks [ilru]anud
+SFX x anud gamakski [ilru]anud
+SFX x anud gamas [ilru]anud
+SFX x anud gamaski [ilru]anud
+SFX x anud gamast [ilru]anud
+SFX x anud gamastki [ilru]anud
+SFX x anud gamata [ilru]anud
+SFX x anud gamatagi [ilru]anud
+SFX x anud gamatu [ilru]anud
+SFX x anud gamatud [ilru]anud
+SFX x anud gamatudki [ilru]anud
+SFX x anud gamatuga [ilru]anud
+SFX x anud gamatugagi [ilru]anud
+SFX x anud gamatugi [ilru]anud
+SFX x anud gamatuid [ilru]anud
+SFX x anud gamatuidki [ilru]anud
+SFX x anud gamatuiga [ilru]anud
+SFX x anud gamatuigagi [ilru]anud
+SFX x anud gamatuiks [ilru]anud
+SFX x anud gamatuikski [ilru]anud
+SFX x anud gamatuil [ilru]anud
+SFX x anud gamatuile [ilru]anud
+SFX x anud gamatuilegi [ilru]anud
+SFX x anud gamatuilgi [ilru]anud
+SFX x anud gamatuilt [ilru]anud
+SFX x anud gamatuiltki [ilru]anud
+SFX x anud gamatuina [ilru]anud
+SFX x anud gamatuinagi [ilru]anud
+SFX x anud gamatuini [ilru]anud
+SFX x anud gamatuinigi [ilru]anud
+SFX x anud gamatuis [ilru]anud
+SFX x anud gamatuiski [ilru]anud
+SFX x anud gamatuisse [ilru]anud
+SFX x anud gamatuissegi [ilru]anud
+SFX x anud gamatuist [ilru]anud
+SFX x anud gamatuistki [ilru]anud
+SFX x anud gamatuita [ilru]anud
+SFX x anud gamatuitagi [ilru]anud
+SFX x anud gamatuks [ilru]anud
+SFX x anud gamatukski [ilru]anud
+SFX x anud gamatul [ilru]anud
+SFX x anud gamatule [ilru]anud
+SFX x anud gamatulegi [ilru]anud
+SFX x anud gamatulgi [ilru]anud
+SFX x anud gamatult [ilru]anud
+SFX x anud gamatultki [ilru]anud
+SFX x anud gamatuna [ilru]anud
+SFX x anud gamatunagi [ilru]anud
+SFX x anud gamatuni [ilru]anud
+SFX x anud gamatunigi [ilru]anud
+SFX x anud gamatus [ilru]anud
+SFX x anud gamatuski [ilru]anud
+SFX x anud gamatusse [ilru]anud
+SFX x anud gamatussegi [ilru]anud
+SFX x anud gamatust [ilru]anud
+SFX x anud gamatustki [ilru]anud
+SFX x anud gamatut [ilru]anud
+SFX x anud gamatuta [ilru]anud
+SFX x anud gamatutagi [ilru]anud
+SFX x anud gamatute [ilru]anud
+SFX x anud gamatutega [ilru]anud
+SFX x anud gamatutegagi [ilru]anud
+SFX x anud gamatutegi [ilru]anud
+SFX x anud gamatuteks [ilru]anud
+SFX x anud gamatutekski [ilru]anud
+SFX x anud gamatutel [ilru]anud
+SFX x anud gamatutele [ilru]anud
+SFX x anud gamatutelegi [ilru]anud
+SFX x anud gamatutelgi [ilru]anud
+SFX x anud gamatutelt [ilru]anud
+SFX x anud gamatuteltki [ilru]anud
+SFX x anud gamatutena [ilru]anud
+SFX x anud gamatutenagi [ilru]anud
+SFX x anud gamatuteni [ilru]anud
+SFX x anud gamatutenigi [ilru]anud
+SFX x anud gamatutes [ilru]anud
+SFX x anud gamatuteski [ilru]anud
+SFX x anud gamatutesse [ilru]anud
+SFX x anud gamatutessegi [ilru]anud
+SFX x anud gamatutest [ilru]anud
+SFX x anud gamatutestki [ilru]anud
+SFX x anud gamatuteta [ilru]anud
+SFX x anud gamatutetagi [ilru]anud
+SFX x anud gamatutki [ilru]anud
+SFX x anud game [ilru]anud
+SFX x anud gamegi [ilru]anud
+SFX x anud gamine [ilru]anud
+SFX x anud gaminegi [ilru]anud
+SFX x anud gamise [ilru]anud
+SFX x anud gamised [ilru]anud
+SFX x anud gamisedki [ilru]anud
+SFX x anud gamisega [ilru]anud
+SFX x anud gamisegagi [ilru]anud
+SFX x anud gamisegi [ilru]anud
+SFX x anud gamiseks [ilru]anud
+SFX x anud gamisekski [ilru]anud
+SFX x anud gamisel [ilru]anud
+SFX x anud gamisele [ilru]anud
+SFX x anud gamiselegi [ilru]anud
+SFX x anud gamiselgi [ilru]anud
+SFX x anud gamiselt [ilru]anud
+SFX x anud gamiseltki [ilru]anud
+SFX x anud gamisena [ilru]anud
+SFX x anud gamisenagi [ilru]anud
+SFX x anud gamiseni [ilru]anud
+SFX x anud gamisenigi [ilru]anud
+SFX x anud gamises [ilru]anud
+SFX x anud gamiseski [ilru]anud
+SFX x anud gamisesse [ilru]anud
+SFX x anud gamisessegi [ilru]anud
+SFX x anud gamisest [ilru]anud
+SFX x anud gamisestki [ilru]anud
+SFX x anud gamiseta [ilru]anud
+SFX x anud gamisetagi [ilru]anud
+SFX x anud gamisi [ilru]anud
+SFX x anud gamisiga [ilru]anud
+SFX x anud gamisigagi [ilru]anud
+SFX x anud gamisigi [ilru]anud
+SFX x anud gamisiks [ilru]anud
+SFX x anud gamisikski [ilru]anud
+SFX x anud gamisil [ilru]anud
+SFX x anud gamisile [ilru]anud
+SFX x anud gamisilegi [ilru]anud
+SFX x anud gamisilgi [ilru]anud
+SFX x anud gamisilt [ilru]anud
+SFX x anud gamisiltki [ilru]anud
+SFX x anud gamisina [ilru]anud
+SFX x anud gamisinagi [ilru]anud
+SFX x anud gamisini [ilru]anud
+SFX x anud gamisinigi [ilru]anud
+SFX x anud gamisis [ilru]anud
+SFX x anud gamisiski [ilru]anud
+SFX x anud gamisisse [ilru]anud
+SFX x anud gamisissegi [ilru]anud
+SFX x anud gamisist [ilru]anud
+SFX x anud gamisistki [ilru]anud
+SFX x anud gamisita [ilru]anud
+SFX x anud gamisitagi [ilru]anud
+SFX x anud gamisse [ilru]anud
+SFX x anud gamissegi [ilru]anud
+SFX x anud gamist [ilru]anud
+SFX x anud gamiste [ilru]anud
+SFX x anud gamistega [ilru]anud
+SFX x anud gamistegagi [ilru]anud
+SFX x anud gamistegi [ilru]anud
+SFX x anud gamisteks [ilru]anud
+SFX x anud gamistekski [ilru]anud
+SFX x anud gamistel [ilru]anud
+SFX x anud gamistele [ilru]anud
+SFX x anud gamistelegi [ilru]anud
+SFX x anud gamistelgi [ilru]anud
+SFX x anud gamistelt [ilru]anud
+SFX x anud gamisteltki [ilru]anud
+SFX x anud gamistena [ilru]anud
+SFX x anud gamistenagi [ilru]anud
+SFX x anud gamisteni [ilru]anud
+SFX x anud gamistenigi [ilru]anud
+SFX x anud gamistes [ilru]anud
+SFX x anud gamisteski [ilru]anud
+SFX x anud gamistesse [ilru]anud
+SFX x anud gamistessegi [ilru]anud
+SFX x anud gamistest [ilru]anud
+SFX x anud gamistestki [ilru]anud
+SFX x anud gamisteta [ilru]anud
+SFX x anud gamistetagi [ilru]anud
+SFX x anud gamistki [ilru]anud
+SFX x anud gan [ilru]anud
+SFX x anud gangi [ilru]anud
+SFX x anud gas [ilru]anud
+SFX x anud gasid [ilru]anud
+SFX x anud gasidki [ilru]anud
+SFX x anud gasime [ilru]anud
+SFX x anud gasimegi [ilru]anud
+SFX x anud gasin [ilru]anud
+SFX x anud gasingi [ilru]anud
+SFX x anud gasite [ilru]anud
+SFX x anud gasitegi [ilru]anud
+SFX x anud gaski [ilru]anud
+SFX x anud gate [ilru]anud
+SFX x anud gategi [ilru]anud
+SFX x anud gav [ilru]anud
+SFX x anud gava [ilru]anud
+SFX x anud gavad [ilru]anud
+SFX x anud gavadki [ilru]anud
+SFX x anud gavaga [ilru]anud
+SFX x anud gavagagi [ilru]anud
+SFX x anud gavagi [ilru]anud
+SFX x anud gavaid [ilru]anud
+SFX x anud gavaidki [ilru]anud
+SFX x anud gavaiga [ilru]anud
+SFX x anud gavaigagi [ilru]anud
+SFX x anud gavaiks [ilru]anud
+SFX x anud gavaikski [ilru]anud
+SFX x anud gavail [ilru]anud
+SFX x anud gavaile [ilru]anud
+SFX x anud gavailegi [ilru]anud
+SFX x anud gavailgi [ilru]anud
+SFX x anud gavailt [ilru]anud
+SFX x anud gavailtki [ilru]anud
+SFX x anud gavaina [ilru]anud
+SFX x anud gavainagi [ilru]anud
+SFX x anud gavaini [ilru]anud
+SFX x anud gavainigi [ilru]anud
+SFX x anud gavais [ilru]anud
+SFX x anud gavaiski [ilru]anud
+SFX x anud gavaisse [ilru]anud
+SFX x anud gavaissegi [ilru]anud
+SFX x anud gavaist [ilru]anud
+SFX x anud gavaistki [ilru]anud
+SFX x anud gavaita [ilru]anud
+SFX x anud gavaitagi [ilru]anud
+SFX x anud gavaks [ilru]anud
+SFX x anud gavakski [ilru]anud
+SFX x anud gaval [ilru]anud
+SFX x anud gavale [ilru]anud
+SFX x anud gavalegi [ilru]anud
+SFX x anud gavalgi [ilru]anud
+SFX x anud gavalt [ilru]anud
+SFX x anud gavaltki [ilru]anud
+SFX x anud gavana [ilru]anud
+SFX x anud gavanagi [ilru]anud
+SFX x anud gavani [ilru]anud
+SFX x anud gavanigi [ilru]anud
+SFX x anud gavas [ilru]anud
+SFX x anud gavaski [ilru]anud
+SFX x anud gavasse [ilru]anud
+SFX x anud gavassegi [ilru]anud
+SFX x anud gavast [ilru]anud
+SFX x anud gavastki [ilru]anud
+SFX x anud gavat [ilru]anud
+SFX x anud gavata [ilru]anud
+SFX x anud gavatagi [ilru]anud
+SFX x anud gavate [ilru]anud
+SFX x anud gavatega [ilru]anud
+SFX x anud gavategagi [ilru]anud
+SFX x anud gavategi [ilru]anud
+SFX x anud gavateks [ilru]anud
+SFX x anud gavatekski [ilru]anud
+SFX x anud gavatel [ilru]anud
+SFX x anud gavatele [ilru]anud
+SFX x anud gavatelegi [ilru]anud
+SFX x anud gavatelgi [ilru]anud
+SFX x anud gavatelt [ilru]anud
+SFX x anud gavateltki [ilru]anud
+SFX x anud gavatena [ilru]anud
+SFX x anud gavatenagi [ilru]anud
+SFX x anud gavateni [ilru]anud
+SFX x anud gavatenigi [ilru]anud
+SFX x anud gavates [ilru]anud
+SFX x anud gavateski [ilru]anud
+SFX x anud gavatesse [ilru]anud
+SFX x anud gavatessegi [ilru]anud
+SFX x anud gavatest [ilru]anud
+SFX x anud gavatestki [ilru]anud
+SFX x anud gavateta [ilru]anud
+SFX x anud gavatetagi [ilru]anud
+SFX x anud gavatki [ilru]anud
+SFX x anud gavgi [ilru]anud
+SFX x anud gavus [ilru]anud
+SFX x anud gavuse [ilru]anud
+SFX x anud gavused [ilru]anud
+SFX x anud gavusedki [ilru]anud
+SFX x anud gavusega [ilru]anud
+SFX x anud gavusegagi [ilru]anud
+SFX x anud gavusegi [ilru]anud
+SFX x anud gavuseid [ilru]anud
+SFX x anud gavuseidki [ilru]anud
+SFX x anud gavuseiga [ilru]anud
+SFX x anud gavuseigagi [ilru]anud
+SFX x anud gavuseiks [ilru]anud
+SFX x anud gavuseikski [ilru]anud
+SFX x anud gavuseil [ilru]anud
+SFX x anud gavuseile [ilru]anud
+SFX x anud gavuseilegi [ilru]anud
+SFX x anud gavuseilgi [ilru]anud
+SFX x anud gavuseilt [ilru]anud
+SFX x anud gavuseiltki [ilru]anud
+SFX x anud gavuseina [ilru]anud
+SFX x anud gavuseinagi [ilru]anud
+SFX x anud gavuseini [ilru]anud
+SFX x anud gavuseinigi [ilru]anud
+SFX x anud gavuseis [ilru]anud
+SFX x anud gavuseiski [ilru]anud
+SFX x anud gavuseisse [ilru]anud
+SFX x anud gavuseissegi [ilru]anud
+SFX x anud gavuseist [ilru]anud
+SFX x anud gavuseistki [ilru]anud
+SFX x anud gavuseita [ilru]anud
+SFX x anud gavuseitagi [ilru]anud
+SFX x anud gavuseks [ilru]anud
+SFX x anud gavusekski [ilru]anud
+SFX x anud gavusel [ilru]anud
+SFX x anud gavusele [ilru]anud
+SFX x anud gavuselegi [ilru]anud
+SFX x anud gavuselgi [ilru]anud
+SFX x anud gavuselt [ilru]anud
+SFX x anud gavuseltki [ilru]anud
+SFX x anud gavusena [ilru]anud
+SFX x anud gavusenagi [ilru]anud
+SFX x anud gavuseni [ilru]anud
+SFX x anud gavusenigi [ilru]anud
+SFX x anud gavuses [ilru]anud
+SFX x anud gavuseski [ilru]anud
+SFX x anud gavusesse [ilru]anud
+SFX x anud gavusessegi [ilru]anud
+SFX x anud gavusest [ilru]anud
+SFX x anud gavusestki [ilru]anud
+SFX x anud gavuseta [ilru]anud
+SFX x anud gavusetagi [ilru]anud
+SFX x anud gavusi [ilru]anud
+SFX x anud gavusiga [ilru]anud
+SFX x anud gavusigagi [ilru]anud
+SFX x anud gavusigi [ilru]anud
+SFX x anud gavusiks [ilru]anud
+SFX x anud gavusikski [ilru]anud
+SFX x anud gavusil [ilru]anud
+SFX x anud gavusile [ilru]anud
+SFX x anud gavusilegi [ilru]anud
+SFX x anud gavusilgi [ilru]anud
+SFX x anud gavusilt [ilru]anud
+SFX x anud gavusiltki [ilru]anud
+SFX x anud gavusina [ilru]anud
+SFX x anud gavusinagi [ilru]anud
+SFX x anud gavusini [ilru]anud
+SFX x anud gavusinigi [ilru]anud
+SFX x anud gavusis [ilru]anud
+SFX x anud gavusiski [ilru]anud
+SFX x anud gavusisse [ilru]anud
+SFX x anud gavusissegi [ilru]anud
+SFX x anud gavusist [ilru]anud
+SFX x anud gavusistki [ilru]anud
+SFX x anud gavusita [ilru]anud
+SFX x anud gavusitagi [ilru]anud
+SFX x anud gavuski [ilru]anud
+SFX x anud gavusse [ilru]anud
+SFX x anud gavussegi [ilru]anud
+SFX x anud gavust [ilru]anud
+SFX x anud gavuste [ilru]anud
+SFX x anud gavustega [ilru]anud
+SFX x anud gavustegagi [ilru]anud
+SFX x anud gavustegi [ilru]anud
+SFX x anud gavusteks [ilru]anud
+SFX x anud gavustekski [ilru]anud
+SFX x anud gavustel [ilru]anud
+SFX x anud gavustele [ilru]anud
+SFX x anud gavustelegi [ilru]anud
+SFX x anud gavustelgi [ilru]anud
+SFX x anud gavustelt [ilru]anud
+SFX x anud gavusteltki [ilru]anud
+SFX x anud gavustena [ilru]anud
+SFX x anud gavustenagi [ilru]anud
+SFX x anud gavusteni [ilru]anud
+SFX x anud gavustenigi [ilru]anud
+SFX x anud gavustes [ilru]anud
+SFX x anud gavusteski [ilru]anud
+SFX x anud gavustesse [ilru]anud
+SFX x anud gavustessegi [ilru]anud
+SFX x anud gavustest [ilru]anud
+SFX x anud gavustestki [ilru]anud
+SFX x anud gavusteta [ilru]anud
+SFX x anud gavustetagi [ilru]anud
+SFX x anud gavustki [ilru]anud
+SFX x ga ste aga
+SFX x ga stega aga
+SFX x ga steks aga
+SFX x ga stel aga
+SFX x ga stele aga
+SFX x ga stelt aga
+SFX x ga stena aga
+SFX x ga steni aga
+SFX x ga stes aga
+SFX x ga stesse aga
+SFX x ga stest aga
+SFX x ga steta aga
+SFX x janud ga [lr]janud
+SFX x janud gab [lr]janud
+SFX x janud gabki [lr]janud
+SFX x janud gad [lr]janud
+SFX x janud gadki [lr]janud
+SFX x janud gagi [lr]janud
+SFX x janud gaja [lr]janud
+SFX x janud gajad [lr]janud
+SFX x janud gajadki [lr]janud
+SFX x janud gajaga [lr]janud
+SFX x janud gajagagi [lr]janud
+SFX x janud gajagi [lr]janud
+SFX x janud gajaid [lr]janud
+SFX x janud gajaidki [lr]janud
+SFX x janud gajaiga [lr]janud
+SFX x janud gajaigagi [lr]janud
+SFX x janud gajaiks [lr]janud
+SFX x janud gajaikski [lr]janud
+SFX x janud gajail [lr]janud
+SFX x janud gajaile [lr]janud
+SFX x janud gajailegi [lr]janud
+SFX x janud gajailgi [lr]janud
+SFX x janud gajailt [lr]janud
+SFX x janud gajailtki [lr]janud
+SFX x janud gajaina [lr]janud
+SFX x janud gajainagi [lr]janud
+SFX x janud gajaini [lr]janud
+SFX x janud gajainigi [lr]janud
+SFX x janud gajais [lr]janud
+SFX x janud gajaiski [lr]janud
+SFX x janud gajaisse [lr]janud
+SFX x janud gajaissegi [lr]janud
+SFX x janud gajaist [lr]janud
+SFX x janud gajaistki [lr]janud
+SFX x janud gajaita [lr]janud
+SFX x janud gajaitagi [lr]janud
+SFX x janud gajaks [lr]janud
+SFX x janud gajakski [lr]janud
+SFX x janud gajal [lr]janud
+SFX x janud gajale [lr]janud
+SFX x janud gajalegi [lr]janud
+SFX x janud gajalgi [lr]janud
+SFX x janud gajalt [lr]janud
+SFX x janud gajaltki [lr]janud
+SFX x janud gajana [lr]janud
+SFX x janud gajanagi [lr]janud
+SFX x janud gajani [lr]janud
+SFX x janud gajanigi [lr]janud
+SFX x janud gajas [lr]janud
+SFX x janud gajaski [lr]janud
+SFX x janud gajasse [lr]janud
+SFX x janud gajassegi [lr]janud
+SFX x janud gajast [lr]janud
+SFX x janud gajastki [lr]janud
+SFX x janud gajat [lr]janud
+SFX x janud gajata [lr]janud
+SFX x janud gajatagi [lr]janud
+SFX x janud gajate [lr]janud
+SFX x janud gajatega [lr]janud
+SFX x janud gajategagi [lr]janud
+SFX x janud gajategi [lr]janud
+SFX x janud gajateks [lr]janud
+SFX x janud gajatekski [lr]janud
+SFX x janud gajatel [lr]janud
+SFX x janud gajatele [lr]janud
+SFX x janud gajatelegi [lr]janud
+SFX x janud gajatelgi [lr]janud
+SFX x janud gajatelt [lr]janud
+SFX x janud gajateltki [lr]janud
+SFX x janud gajatena [lr]janud
+SFX x janud gajatenagi [lr]janud
+SFX x janud gajateni [lr]janud
+SFX x janud gajatenigi [lr]janud
+SFX x janud gajates [lr]janud
+SFX x janud gajateski [lr]janud
+SFX x janud gajatesse [lr]janud
+SFX x janud gajatessegi [lr]janud
+SFX x janud gajatest [lr]janud
+SFX x janud gajatestki [lr]janud
+SFX x janud gajateta [lr]janud
+SFX x janud gajatetagi [lr]janud
+SFX x janud gajatki [lr]janud
+SFX x janud gaks [lr]janud
+SFX x janud gaksid [lr]janud
+SFX x janud gaksidki [lr]janud
+SFX x janud gaksime [lr]janud
+SFX x janud gaksimegi [lr]janud
+SFX x janud gaksin [lr]janud
+SFX x janud gaksingi [lr]janud
+SFX x janud gaksite [lr]janud
+SFX x janud gaksitegi [lr]janud
+SFX x janud gakski [lr]janud
+SFX x janud gama [lr]janud
+SFX x janud gamagi [lr]janud
+SFX x janud gamaks [lr]janud
+SFX x janud gamakski [lr]janud
+SFX x janud gamas [lr]janud
+SFX x janud gamaski [lr]janud
+SFX x janud gamast [lr]janud
+SFX x janud gamastki [lr]janud
+SFX x janud gamata [lr]janud
+SFX x janud gamatagi [lr]janud
+SFX x janud gamatu [lr]janud
+SFX x janud gamatud [lr]janud
+SFX x janud gamatudki [lr]janud
+SFX x janud gamatuga [lr]janud
+SFX x janud gamatugagi [lr]janud
+SFX x janud gamatugi [lr]janud
+SFX x janud gamatuid [lr]janud
+SFX x janud gamatuidki [lr]janud
+SFX x janud gamatuiga [lr]janud
+SFX x janud gamatuigagi [lr]janud
+SFX x janud gamatuiks [lr]janud
+SFX x janud gamatuikski [lr]janud
+SFX x janud gamatuil [lr]janud
+SFX x janud gamatuile [lr]janud
+SFX x janud gamatuilegi [lr]janud
+SFX x janud gamatuilgi [lr]janud
+SFX x janud gamatuilt [lr]janud
+SFX x janud gamatuiltki [lr]janud
+SFX x janud gamatuina [lr]janud
+SFX x janud gamatuinagi [lr]janud
+SFX x janud gamatuini [lr]janud
+SFX x janud gamatuinigi [lr]janud
+SFX x janud gamatuis [lr]janud
+SFX x janud gamatuiski [lr]janud
+SFX x janud gamatuisse [lr]janud
+SFX x janud gamatuissegi [lr]janud
+SFX x janud gamatuist [lr]janud
+SFX x janud gamatuistki [lr]janud
+SFX x janud gamatuita [lr]janud
+SFX x janud gamatuitagi [lr]janud
+SFX x janud gamatuks [lr]janud
+SFX x janud gamatukski [lr]janud
+SFX x janud gamatul [lr]janud
+SFX x janud gamatule [lr]janud
+SFX x janud gamatulegi [lr]janud
+SFX x janud gamatulgi [lr]janud
+SFX x janud gamatult [lr]janud
+SFX x janud gamatultki [lr]janud
+SFX x janud gamatuna [lr]janud
+SFX x janud gamatunagi [lr]janud
+SFX x janud gamatuni [lr]janud
+SFX x janud gamatunigi [lr]janud
+SFX x janud gamatus [lr]janud
+SFX x janud gamatuski [lr]janud
+SFX x janud gamatusse [lr]janud
+SFX x janud gamatussegi [lr]janud
+SFX x janud gamatust [lr]janud
+SFX x janud gamatustki [lr]janud
+SFX x janud gamatut [lr]janud
+SFX x janud gamatuta [lr]janud
+SFX x janud gamatutagi [lr]janud
+SFX x janud gamatute [lr]janud
+SFX x janud gamatutega [lr]janud
+SFX x janud gamatutegagi [lr]janud
+SFX x janud gamatutegi [lr]janud
+SFX x janud gamatuteks [lr]janud
+SFX x janud gamatutekski [lr]janud
+SFX x janud gamatutel [lr]janud
+SFX x janud gamatutele [lr]janud
+SFX x janud gamatutelegi [lr]janud
+SFX x janud gamatutelgi [lr]janud
+SFX x janud gamatutelt [lr]janud
+SFX x janud gamatuteltki [lr]janud
+SFX x janud gamatutena [lr]janud
+SFX x janud gamatutenagi [lr]janud
+SFX x janud gamatuteni [lr]janud
+SFX x janud gamatutenigi [lr]janud
+SFX x janud gamatutes [lr]janud
+SFX x janud gamatuteski [lr]janud
+SFX x janud gamatutesse [lr]janud
+SFX x janud gamatutessegi [lr]janud
+SFX x janud gamatutest [lr]janud
+SFX x janud gamatutestki [lr]janud
+SFX x janud gamatuteta [lr]janud
+SFX x janud gamatutetagi [lr]janud
+SFX x janud gamatutki [lr]janud
+SFX x janud game [lr]janud
+SFX x janud gamegi [lr]janud
+SFX x janud gamine [lr]janud
+SFX x janud gaminegi [lr]janud
+SFX x janud gamise [lr]janud
+SFX x janud gamised [lr]janud
+SFX x janud gamisedki [lr]janud
+SFX x janud gamisega [lr]janud
+SFX x janud gamisegagi [lr]janud
+SFX x janud gamisegi [lr]janud
+SFX x janud gamiseks [lr]janud
+SFX x janud gamisekski [lr]janud
+SFX x janud gamisel [lr]janud
+SFX x janud gamisele [lr]janud
+SFX x janud gamiselegi [lr]janud
+SFX x janud gamiselgi [lr]janud
+SFX x janud gamiselt [lr]janud
+SFX x janud gamiseltki [lr]janud
+SFX x janud gamisena [lr]janud
+SFX x janud gamisenagi [lr]janud
+SFX x janud gamiseni [lr]janud
+SFX x janud gamisenigi [lr]janud
+SFX x janud gamises [lr]janud
+SFX x janud gamiseski [lr]janud
+SFX x janud gamisesse [lr]janud
+SFX x janud gamisessegi [lr]janud
+SFX x janud gamisest [lr]janud
+SFX x janud gamisestki [lr]janud
+SFX x janud gamiseta [lr]janud
+SFX x janud gamisetagi [lr]janud
+SFX x janud gamisi [lr]janud
+SFX x janud gamisiga [lr]janud
+SFX x janud gamisigagi [lr]janud
+SFX x janud gamisigi [lr]janud
+SFX x janud gamisiks [lr]janud
+SFX x janud gamisikski [lr]janud
+SFX x janud gamisil [lr]janud
+SFX x janud gamisile [lr]janud
+SFX x janud gamisilegi [lr]janud
+SFX x janud gamisilgi [lr]janud
+SFX x janud gamisilt [lr]janud
+SFX x janud gamisiltki [lr]janud
+SFX x janud gamisina [lr]janud
+SFX x janud gamisinagi [lr]janud
+SFX x janud gamisini [lr]janud
+SFX x janud gamisinigi [lr]janud
+SFX x janud gamisis [lr]janud
+SFX x janud gamisiski [lr]janud
+SFX x janud gamisisse [lr]janud
+SFX x janud gamisissegi [lr]janud
+SFX x janud gamisist [lr]janud
+SFX x janud gamisistki [lr]janud
+SFX x janud gamisita [lr]janud
+SFX x janud gamisitagi [lr]janud
+SFX x janud gamisse [lr]janud
+SFX x janud gamissegi [lr]janud
+SFX x janud gamist [lr]janud
+SFX x janud gamiste [lr]janud
+SFX x janud gamistega [lr]janud
+SFX x janud gamistegagi [lr]janud
+SFX x janud gamistegi [lr]janud
+SFX x janud gamisteks [lr]janud
+SFX x janud gamistekski [lr]janud
+SFX x janud gamistel [lr]janud
+SFX x janud gamistele [lr]janud
+SFX x janud gamistelegi [lr]janud
+SFX x janud gamistelgi [lr]janud
+SFX x janud gamistelt [lr]janud
+SFX x janud gamisteltki [lr]janud
+SFX x janud gamistena [lr]janud
+SFX x janud gamistenagi [lr]janud
+SFX x janud gamisteni [lr]janud
+SFX x janud gamistenigi [lr]janud
+SFX x janud gamistes [lr]janud
+SFX x janud gamisteski [lr]janud
+SFX x janud gamistesse [lr]janud
+SFX x janud gamistessegi [lr]janud
+SFX x janud gamistest [lr]janud
+SFX x janud gamistestki [lr]janud
+SFX x janud gamisteta [lr]janud
+SFX x janud gamistetagi [lr]janud
+SFX x janud gamistki [lr]janud
+SFX x janud gan [lr]janud
+SFX x janud gangi [lr]janud
+SFX x janud gas [lr]janud
+SFX x janud gasid [lr]janud
+SFX x janud gasidki [lr]janud
+SFX x janud gasime [lr]janud
+SFX x janud gasimegi [lr]janud
+SFX x janud gasin [lr]janud
+SFX x janud gasingi [lr]janud
+SFX x janud gasite [lr]janud
+SFX x janud gasitegi [lr]janud
+SFX x janud gaski [lr]janud
+SFX x janud gate [lr]janud
+SFX x janud gategi [lr]janud
+SFX x janud gav [lr]janud
+SFX x janud gava [lr]janud
+SFX x janud gavad [lr]janud
+SFX x janud gavadki [lr]janud
+SFX x janud gavaga [lr]janud
+SFX x janud gavagagi [lr]janud
+SFX x janud gavagi [lr]janud
+SFX x janud gavaid [lr]janud
+SFX x janud gavaidki [lr]janud
+SFX x janud gavaiga [lr]janud
+SFX x janud gavaigagi [lr]janud
+SFX x janud gavaiks [lr]janud
+SFX x janud gavaikski [lr]janud
+SFX x janud gavail [lr]janud
+SFX x janud gavaile [lr]janud
+SFX x janud gavailegi [lr]janud
+SFX x janud gavailgi [lr]janud
+SFX x janud gavailt [lr]janud
+SFX x janud gavailtki [lr]janud
+SFX x janud gavaina [lr]janud
+SFX x janud gavainagi [lr]janud
+SFX x janud gavaini [lr]janud
+SFX x janud gavainigi [lr]janud
+SFX x janud gavais [lr]janud
+SFX x janud gavaiski [lr]janud
+SFX x janud gavaisse [lr]janud
+SFX x janud gavaissegi [lr]janud
+SFX x janud gavaist [lr]janud
+SFX x janud gavaistki [lr]janud
+SFX x janud gavaita [lr]janud
+SFX x janud gavaitagi [lr]janud
+SFX x janud gavaks [lr]janud
+SFX x janud gavakski [lr]janud
+SFX x janud gaval [lr]janud
+SFX x janud gavale [lr]janud
+SFX x janud gavalegi [lr]janud
+SFX x janud gavalgi [lr]janud
+SFX x janud gavalt [lr]janud
+SFX x janud gavaltki [lr]janud
+SFX x janud gavana [lr]janud
+SFX x janud gavanagi [lr]janud
+SFX x janud gavani [lr]janud
+SFX x janud gavanigi [lr]janud
+SFX x janud gavas [lr]janud
+SFX x janud gavaski [lr]janud
+SFX x janud gavasse [lr]janud
+SFX x janud gavassegi [lr]janud
+SFX x janud gavast [lr]janud
+SFX x janud gavastki [lr]janud
+SFX x janud gavat [lr]janud
+SFX x janud gavata [lr]janud
+SFX x janud gavatagi [lr]janud
+SFX x janud gavate [lr]janud
+SFX x janud gavatega [lr]janud
+SFX x janud gavategagi [lr]janud
+SFX x janud gavategi [lr]janud
+SFX x janud gavateks [lr]janud
+SFX x janud gavatekski [lr]janud
+SFX x janud gavatel [lr]janud
+SFX x janud gavatele [lr]janud
+SFX x janud gavatelegi [lr]janud
+SFX x janud gavatelgi [lr]janud
+SFX x janud gavatelt [lr]janud
+SFX x janud gavateltki [lr]janud
+SFX x janud gavatena [lr]janud
+SFX x janud gavatenagi [lr]janud
+SFX x janud gavateni [lr]janud
+SFX x janud gavatenigi [lr]janud
+SFX x janud gavates [lr]janud
+SFX x janud gavateski [lr]janud
+SFX x janud gavatesse [lr]janud
+SFX x janud gavatessegi [lr]janud
+SFX x janud gavatest [lr]janud
+SFX x janud gavatestki [lr]janud
+SFX x janud gavateta [lr]janud
+SFX x janud gavatetagi [lr]janud
+SFX x janud gavatki [lr]janud
+SFX x janud gavgi [lr]janud
+SFX x janud gavus [lr]janud
+SFX x janud gavuse [lr]janud
+SFX x janud gavused [lr]janud
+SFX x janud gavusedki [lr]janud
+SFX x janud gavusega [lr]janud
+SFX x janud gavusegagi [lr]janud
+SFX x janud gavusegi [lr]janud
+SFX x janud gavuseid [lr]janud
+SFX x janud gavuseidki [lr]janud
+SFX x janud gavuseiga [lr]janud
+SFX x janud gavuseigagi [lr]janud
+SFX x janud gavuseiks [lr]janud
+SFX x janud gavuseikski [lr]janud
+SFX x janud gavuseil [lr]janud
+SFX x janud gavuseile [lr]janud
+SFX x janud gavuseilegi [lr]janud
+SFX x janud gavuseilgi [lr]janud
+SFX x janud gavuseilt [lr]janud
+SFX x janud gavuseiltki [lr]janud
+SFX x janud gavuseina [lr]janud
+SFX x janud gavuseinagi [lr]janud
+SFX x janud gavuseini [lr]janud
+SFX x janud gavuseinigi [lr]janud
+SFX x janud gavuseis [lr]janud
+SFX x janud gavuseiski [lr]janud
+SFX x janud gavuseisse [lr]janud
+SFX x janud gavuseissegi [lr]janud
+SFX x janud gavuseist [lr]janud
+SFX x janud gavuseistki [lr]janud
+SFX x janud gavuseita [lr]janud
+SFX x janud gavuseitagi [lr]janud
+SFX x janud gavuseks [lr]janud
+SFX x janud gavusekski [lr]janud
+SFX x janud gavusel [lr]janud
+SFX x janud gavusele [lr]janud
+SFX x janud gavuselegi [lr]janud
+SFX x janud gavuselgi [lr]janud
+SFX x janud gavuselt [lr]janud
+SFX x janud gavuseltki [lr]janud
+SFX x janud gavusena [lr]janud
+SFX x janud gavusenagi [lr]janud
+SFX x janud gavuseni [lr]janud
+SFX x janud gavusenigi [lr]janud
+SFX x janud gavuses [lr]janud
+SFX x janud gavuseski [lr]janud
+SFX x janud gavusesse [lr]janud
+SFX x janud gavusessegi [lr]janud
+SFX x janud gavusest [lr]janud
+SFX x janud gavusestki [lr]janud
+SFX x janud gavuseta [lr]janud
+SFX x janud gavusetagi [lr]janud
+SFX x janud gavusi [lr]janud
+SFX x janud gavusiga [lr]janud
+SFX x janud gavusigagi [lr]janud
+SFX x janud gavusigi [lr]janud
+SFX x janud gavusiks [lr]janud
+SFX x janud gavusikski [lr]janud
+SFX x janud gavusil [lr]janud
+SFX x janud gavusile [lr]janud
+SFX x janud gavusilegi [lr]janud
+SFX x janud gavusilgi [lr]janud
+SFX x janud gavusilt [lr]janud
+SFX x janud gavusiltki [lr]janud
+SFX x janud gavusina [lr]janud
+SFX x janud gavusinagi [lr]janud
+SFX x janud gavusini [lr]janud
+SFX x janud gavusinigi [lr]janud
+SFX x janud gavusis [lr]janud
+SFX x janud gavusiski [lr]janud
+SFX x janud gavusisse [lr]janud
+SFX x janud gavusissegi [lr]janud
+SFX x janud gavusist [lr]janud
+SFX x janud gavusistki [lr]janud
+SFX x janud gavusita [lr]janud
+SFX x janud gavusitagi [lr]janud
+SFX x janud gavuski [lr]janud
+SFX x janud gavusse [lr]janud
+SFX x janud gavussegi [lr]janud
+SFX x janud gavust [lr]janud
+SFX x janud gavuste [lr]janud
+SFX x janud gavustega [lr]janud
+SFX x janud gavustegagi [lr]janud
+SFX x janud gavustegi [lr]janud
+SFX x janud gavusteks [lr]janud
+SFX x janud gavustekski [lr]janud
+SFX x janud gavustel [lr]janud
+SFX x janud gavustele [lr]janud
+SFX x janud gavustelegi [lr]janud
+SFX x janud gavustelgi [lr]janud
+SFX x janud gavustelt [lr]janud
+SFX x janud gavusteltki [lr]janud
+SFX x janud gavustena [lr]janud
+SFX x janud gavustenagi [lr]janud
+SFX x janud gavusteni [lr]janud
+SFX x janud gavustenigi [lr]janud
+SFX x janud gavustes [lr]janud
+SFX x janud gavusteski [lr]janud
+SFX x janud gavustesse [lr]janud
+SFX x janud gavustessegi [lr]janud
+SFX x janud gavustest [lr]janud
+SFX x janud gavustestki [lr]janud
+SFX x janud gavusteta [lr]janud
+SFX x janud gavustetagi [lr]janud
+SFX x janud gavustki [lr]janud
+
+# rule/flag 13841 (affects 72744 words, has 25 subrules):
+SFX y Y 25
+SFX y a eta da
+SFX y a etagi da
+SFX y a etagu da
+SFX y a etagugi da
+SFX y a etaks da
+SFX y a etakse da
+SFX y a etaksegi da
+SFX y a etakski da
+SFX y a etama da
+SFX y a etamagi da
+SFX y a etav da
+SFX y a etavgi da
+SFX y a etavus da
+SFX y a etavuski da
+SFX y a etavusse da
+SFX y a etavussegi da
+SFX y a etavust da
+SFX y a etavustki da
+SFX y a eti da
+SFX y a etigi da
+SFX y a i ga
+SFX y d ksidki ud
+SFX y d ksimegi ud
+SFX y d ksingi ud
+SFX y d ksitegi ud
+
+# rule/flag 13866 (affects 6969 words, has 101 subrules):
+SFX z Y 101
+SFX z a use ga
+SFX z a used ga
+SFX z a usedki ga
+SFX z a usega ga
+SFX z a usegagi ga
+SFX z a usegi ga
+SFX z a useid ga
+SFX z a useidki ga
+SFX z a useiga ga
+SFX z a useigagi ga
+SFX z a useiks ga
+SFX z a useikski ga
+SFX z a useil ga
+SFX z a useile ga
+SFX z a useilegi ga
+SFX z a useilgi ga
+SFX z a useilt ga
+SFX z a useiltki ga
+SFX z a useina ga
+SFX z a useinagi ga
+SFX z a useini ga
+SFX z a useinigi ga
+SFX z a useis ga
+SFX z a useiski ga
+SFX z a useisse ga
+SFX z a useissegi ga
+SFX z a useist ga
+SFX z a useistki ga
+SFX z a useita ga
+SFX z a useitagi ga
+SFX z a useks ga
+SFX z a usekski ga
+SFX z a usel ga
+SFX z a usele ga
+SFX z a uselegi ga
+SFX z a uselgi ga
+SFX z a uselt ga
+SFX z a useltki ga
+SFX z a usena ga
+SFX z a usenagi ga
+SFX z a useni ga
+SFX z a usenigi ga
+SFX z a uses ga
+SFX z a useski ga
+SFX z a usesse ga
+SFX z a usessegi ga
+SFX z a usest ga
+SFX z a usestki ga
+SFX z a useta ga
+SFX z a usetagi ga
+SFX z a usi ga
+SFX z a usiga ga
+SFX z a usigagi ga
+SFX z a usigi ga
+SFX z a usiks ga
+SFX z a usikski ga
+SFX z a usil ga
+SFX z a usile ga
+SFX z a usilegi ga
+SFX z a usilgi ga
+SFX z a usilt ga
+SFX z a usiltki ga
+SFX z a usina ga
+SFX z a usinagi ga
+SFX z a usini ga
+SFX z a usinigi ga
+SFX z a usis ga
+SFX z a usiski ga
+SFX z a usisse ga
+SFX z a usissegi ga
+SFX z a usist ga
+SFX z a usistki ga
+SFX z a usita ga
+SFX z a usitagi ga
+SFX z a uste ga
+SFX z a ustega ga
+SFX z a ustegagi ga
+SFX z a ustegi ga
+SFX z a usteks ga
+SFX z a ustekski ga
+SFX z a ustel ga
+SFX z a ustele ga
+SFX z a ustelegi ga
+SFX z a ustelgi ga
+SFX z a ustelt ga
+SFX z a usteltki ga
+SFX z a ustena ga
+SFX z a ustenagi ga
+SFX z a usteni ga
+SFX z a ustenigi ga
+SFX z a ustes ga
+SFX z a usteski ga
+SFX z a ustesse ga
+SFX z a ustessegi ga
+SFX z a ustest ga
+SFX z a ustestki ga
+SFX z a usteta ga
+SFX z a ustetagi ga
+SFX z d gi ud
+SFX z d ta ud
+SFX z d tagi ud
diff --git a/et_EE/et_EE.dic b/et_EE/et_EE.dic
new file mode 100644
index 0000000..639e869
--- /dev/null
+++ b/et_EE/et_EE.dic
@@ -0,0 +1,282174 @@
+282173
+ACPI/Z
+APM/Z
+AS/Z
+ATS/Z
+Abel/Za
+Abeleiga/Zacejl
+Abeli/Z
+Abeliga/Zabcehijlmoy
+Ameerika/Z
+Ameerikaga/Zabcdefgikmnoy
+Apollonios/Zarsuw
+Apolloniose/Z
+Apolloniosega/Zabhilmny
+Apolloniosi/Z
+Apolloniosiga/Zajly
+Apollonioste/Z
+Apolloniostega/Zalmny
+Archimedes/Zauw
+Archimedese/Z
+Archimedesega/Zabehiklmny
+Archimedeste/Z
+Archimedestega/Zalmny
+B/Z
+BEF/Z
+BSA/Z
+BSD/Z
+Bayes/Za
+Bayeseiga/Zacejl
+Bayesi/Z
+Bayesiga/Zabcehijlmoy
+CD/Z
+CD-ROM/Z
+CD-RW/Z
+Cardano/Z
+Cardanoga/Zaijy
+Cardanot/Z
+Cardanotki/Z
+Cartesius/Zarsuw
+Cartesiuse/Z
+Cartesiusega/Zabhilmny
+Cartesiusi/Z
+Cartesiusiga/Zajly
+Cartesiuste/Z
+Cartesiustega/Zalmny
+Cauchy/Z
+Cauchyd/Z
+Cauchyde/Z
+Cauchydega/Z
+Cauchydegagi/Z
+Cauchydegi/Z
+Cauchydeks/Z
+Cauchydekski/Z
+Cauchydel/Z
+Cauchydele/Z
+Cauchydelegi/Z
+Cauchydelgi/Z
+Cauchydelt/Z
+Cauchydeltki/Z
+Cauchydena/Z
+Cauchydenagi/Z
+Cauchydeni/Z
+Cauchydenigi/Z
+Cauchydes/Z
+Cauchydeski/Z
+Cauchydesse/Z
+Cauchydessegi/Z
+Cauchydest/Z
+Cauchydestki/Z
+Cauchydeta/Z
+Cauchydetagi/Z
+Cauchydki/Z
+Cauchyga/Zay
+Cauchyke/Z
+Cauchykegi/Z
+Cauchykene/Z
+Cauchykenegi/Z
+Cauchykese/Z
+Cauchykesed/Z
+Cauchykesedki/Z
+Cauchykesega/Z
+Cauchykesegagi/Z
+Cauchykesegi/Z
+Cauchykeseks/Z
+Cauchykesekski/Z
+Cauchykesel/Z
+Cauchykesele/Z
+Cauchykeselegi/Z
+Cauchykeselgi/Z
+Cauchykeselt/Z
+Cauchykeseltki/Z
+Cauchykesena/Z
+Cauchykesenagi/Z
+Cauchykeseni/Z
+Cauchykesenigi/Z
+Cauchykeses/Z
+Cauchykeseski/Z
+Cauchykesesse/Z
+Cauchykesessegi/Z
+Cauchykesest/Z
+Cauchykesestki/Z
+Cauchykeseta/Z
+Cauchykesetagi/Z
+Cauchykesi/Z
+Cauchykesiga/Z
+Cauchykesigagi/Z
+Cauchykesigi/Z
+Cauchykesiks/Z
+Cauchykesikski/Z
+Cauchykesil/Z
+Cauchykesile/Z
+Cauchykesilegi/Z
+Cauchykesilgi/Z
+Cauchykesilt/Z
+Cauchykesiltki/Z
+Cauchykesina/Z
+Cauchykesinagi/Z
+Cauchykesini/Z
+Cauchykesinigi/Z
+Cauchykesis/Z
+Cauchykesiski/Z
+Cauchykesisse/Z
+Cauchykesissegi/Z
+Cauchykesist/Z
+Cauchykesistki/Z
+Cauchykesita/Z
+Cauchykesitagi/Z
+Cauchykesse/Z
+Cauchykessegi/Z
+Cauchykest/Z
+Cauchykeste/Z
+Cauchykestega/Z
+Cauchykestegagi/Z
+Cauchykestegi/Z
+Cauchykesteks/Z
+Cauchykestekski/Z
+Cauchykestel/Z
+Cauchykestele/Z
+Cauchykestelegi/Z
+Cauchykestelgi/Z
+Cauchykestelt/Z
+Cauchykesteltki/Z
+Cauchykestena/Z
+Cauchykestenagi/Z
+Cauchykesteni/Z
+Cauchykestenigi/Z
+Cauchykestes/Z
+Cauchykesteski/Z
+Cauchykestesse/Z
+Cauchykestessegi/Z
+Cauchykestest/Z
+Cauchykestestki/Z
+Cauchykesteta/Z
+Cauchykestetagi/Z
+Cauchykestki/Z
+Cauchyks/Z
+Cauchykski/Z
+Cauchyl/Z
+Cauchyle/Z
+Cauchylegi/Z
+Cauchylgi/Z
+Cauchylt/Z
+Cauchyltki/Z
+Cauchyna/Z
+Cauchynagi/Z
+Cauchyni/Z
+Cauchynigi/Z
+Cauchys/Z
+Cauchysid/Z
+Cauchysidki/Z
+Cauchyski/Z
+Cauchysse/Z
+Cauchyssegi/Z
+Cauchyst/Z
+Cauchystki/Z
+Cauchyta/Z
+Cauchytagi/Z
+Cavalier/Z
+Cavalierd/Z
+Cavalierde/Z
+Cavalierdega/Z
+Cavalierdegagi/Z
+Cavalierdegi/Z
+Cavalierdeks/Z
+Cavalierdekski/Z
+Cavalierdel/Z
+Cavalierdele/Z
+Cavalierdelegi/Z
+Cavalierdelgi/Z
+Cavalierdelt/Z
+Cavalierdeltki/Z
+Cavalierdena/Z
+Cavalierdenagi/Z
+Cavalierdeni/Z
+Cavalierdenigi/Z
+Cavalierdes/Z
+Cavalierdeski/Z
+Cavalierdesse/Z
+Cavalierdessegi/Z
+Cavalierdest/Z
+Cavalierdestki/Z
+Cavalierdeta/Z
+Cavalierdetagi/Z
+Cavalierdki/Z
+Cavalierga/Zay
+Cavalierke/Z
+Cavalierkegi/Z
+Cavalierkene/Z
+Cavalierkenegi/Z
+Cavalierkese/Z
+Cavalierkesed/Z
+Cavalierkesedki/Z
+Cavalierkesega/Z
+Cavalierkesegagi/Z
+Cavalierkesegi/Z
+Cavalierkeseks/Z
+Cavalierkesekski/Z
+Cavalierkesel/Z
+Cavalierkesele/Z
+Cavalierkeselegi/Z
+Cavalierkeselgi/Z
+Cavalierkeselt/Z
+Cavalierkeseltki/Z
+Cavalierkesena/Z
+Cavalierkesenagi/Z
+Cavalierkeseni/Z
+Cavalierkesenigi/Z
+Cavalierkeses/Z
+Cavalierkeseski/Z
+Cavalierkesesse/Z
+Cavalierkesessegi/Z
+Cavalierkesest/Z
+Cavalierkesestki/Z
+Cavalierkeseta/Z
+Cavalierkesetagi/Z
+Cavalierkesi/Z
+Cavalierkesiga/Z
+Cavalierkesigagi/Z
+Cavalierkesigi/Z
+Cavalierkesiks/Z
+Cavalierkesikski/Z
+Cavalierkesil/Z
+Cavalierkesile/Z
+Cavalierkesilegi/Z
+Cavalierkesilgi/Z
+Cavalierkesilt/Z
+Cavalierkesiltki/Z
+Cavalierkesina/Z
+Cavalierkesinagi/Z
+Cavalierkesini/Z
+Cavalierkesinigi/Z
+Cavalierkesis/Z
+Cavalierkesiski/Z
+Cavalierkesisse/Z
+Cavalierkesissegi/Z
+Cavalierkesist/Z
+Cavalierkesistki/Z
+Cavalierkesita/Z
+Cavalierkesitagi/Z
+Cavalierkesse/Z
+Cavalierkessegi/Z
+Cavalierkest/Z
+Cavalierkeste/Z
+Cavalierkestega/Z
+Cavalierkestegagi/Z
+Cavalierkestegi/Z
+Cavalierkesteks/Z
+Cavalierkestekski/Z
+Cavalierkestel/Z
+Cavalierkestele/Z
+Cavalierkestelegi/Z
+Cavalierkestelgi/Z
+Cavalierkestelt/Z
+Cavalierkesteltki/Z
+Cavalierkestena/Z
+Cavalierkestenagi/Z
+Cavalierkesteni/Z
+Cavalierkestenigi/Z
+Cavalierkestes/Z
+Cavalierkesteski/Z
+Cavalierkestesse/Z
+Cavalierkestessegi/Z
+Cavalierkestest/Z
+Cavalierkestestki/Z
+Cavalierkesteta/Z
+Cavalierkestetagi/Z
+Cavalierkestki/Z
+Cavalierks/Z
+Cavalierkski/Z
+Cavalierl/Z
+Cavalierle/Z
+Cavalierlegi/Z
+Cavalierlgi/Z
+Cavalierlt/Z
+Cavalierltki/Z
+Cavalierna/Z
+Cavaliernagi/Z
+Cavalierni/Z
+Cavaliernigi/Z
+Cavaliers/Z
+Cavaliersid/Z
+Cavaliersidki/Z
+Cavalierski/Z
+Cavaliersse/Z
+Cavalierssegi/Z
+Cavalierst/Z
+Cavalierstki/Z
+Cavalierta/Z
+Cavaliertagi/Z
+DEM/Z
+DVD/Z
+Descartes/Zarsuw
+Descartese/Z
+Descartesega/Zabhilmny
+Descarteste/Z
+Descartestega/Zalmny
+E/Z
+EEK/Z
+EKI/Z
+EUR/Z
+FDD/Z
+FIM/Z
+FRF/Z
+FSF/Z
+Filosoft/Z
+GB/Z
+GBP/Z
+GHz/Z
+GNU/Z
+GPL/Z
+GiB/Z
+Gnome/Z
+HDD/Z
+HTML/Z
+Hz/Z
+IBM/Z
+Internet/Za
+Internetega/Zalmn
+Interneti/Z
+Internetiga/Zaceijly
+Internette/Z
+Internettegi/Z
+Internetti/Z
+Internettide/Z
+Internettidega/Zalmny
+Internettigi/Z
+Internettisid/Z
+Internettisidki/Z
+IrDA/Z
+K/Z
+KB/Z
+KDE/Z
+KiB/Z
+L/Z
+LGPL/Z
+LK/Z
+LTL/Z
+LVL/Z
+Linux/Z
+Linuxeiga/Zacejl
+Linuxi/Z
+Linuxiga/Zabcehijlmoy
+Linuxki/Z
+M/Z
+MB/Z
+MHz/Z
+MiB/Z
+Microsoft/Z
+N/Z
+NB/Z
+NOK/Z
+Office/Z
+O/Z
+P/Z
+R/Z
+RAM/Z
+RAS/Z
+RE/Z
+ROM/Z
+RUR/Z
+SCO/Z
+SEK/Z
+T/Z
+TB/Z
+TV/Z
+TeX/Z
+Tln/Z
+Trt/Z
+UNIX/Z
+USD/Z
+U/Z
+VE/Z
+VGA/Z
+WMaker/Z
+Windows/Z
+a/Z
+aa/Za
+aabe/Za
+aabet/Z
+aabete/Z
+aabetega/Zalmny
+aabetki/Z
+aabits/Za
+aabitsa/Z
+aabitsaga/Zabcdefgikmnoy
+aabitsalik/Zauw
+aabitsalike/Z
+aabitsalikega/Zajlmny
+aabitsalikkude/Z
+aabitsalikkudega/Zalmny
+aabitsaliku/Z
+aabitsalikuga/Zacdegjlmy
+aabitsalikusti/Z
+aabitsalikustigi/Z
+aade/Za
+aadel/Za
+aadelkond/Za
+aadelkonda/Z
+aadelkondade/Z
+aadelkondadega/Zalmny
+aadelkondagi/Z
+aadelkondasid/Z
+aadelkondasidki/Z
+aadelkondi/Z
+aadelkondigi/Z
+aadelkonna/Z
+aadelkonnaga/Zabcfiky
+aadelkonniga/Zajl
+aadellik/Zauw
+aadellike/Z
+aadellikega/Zajlmny
+aadellikkude/Z
+aadellikkudega/Zalmny
+aadelliku/Z
+aadellikuga/Zacdegjlmy
+aadellikusti/Z
+aadellikustigi/Z
+aader/Za
+aadet/Z
+aadete/Z
+aadetega/Zalmny
+aadetki/Z
+aadleiga/Zacejl
+aadli/Z
+aadliga/Zabcehijlmoy
+aadlik/Zauw
+aadlike/Z
+aadlikega/Zalmny
+aadlikkude/Z
+aadlikkudega/Zalmny
+aadliku/Z
+aadlikuga/Zacdegimy
+aadreiga/Zacejl
+aadress/Za
+aadresse/Z
+aadressega/Zalmny
+aadressi/Z
+aadressiga/Zacefijkly
+aadri/Z
+aadriga/Zabcehijlmoy
+aafriklane/Zaqt
+aafriklase/Z
+aafriklasega/Zabhilmny
+aafriklasi/Z
+aafriklasiga/Zajly
+aafriklaste/Z
+aafriklastega/Zalmny
+aagenpits/Za
+aagenpitse/Z
+aagenpitsega/Zalmny
+aagenpitsi/Z
+aagenpitsiga/Zacefijkly
+aaker/Za
+aakreiga/Zacejl
+aakri/Z
+aakriga/Zabcehijlmoy
+aaloe/Z
+aaloega/Zabghilmny
+aam/Za
+aame/Z
+aamega/Zalmny
+aamen/Za
+aameneiga/Zacejl
+aameni/Z
+aameniga/Zabcehijlmoy
+aami/Z
+aamiga/Zacefijkly
+aamine/Zaqr
+aamise/Z
+aamisega/Zabdehjklmnoy
+aamiste/Z
+aamistega/Zalmny
+aamisuse/Z
+aamisusega/Zabehklmny
+aamisusi/Z
+aamisusiga/Zajly
+aamisuste/Z
+aamisustega/Zalmny
+aape/Z
+aapega/Zabehiklmny
+aapestik/Zauw
+aapestike/Z
+aapestikega/Zalmny
+aapestikkude/Z
+aapestikkudega/Zalmny
+aapestiku/Z
+aapestikuga/Zacdegimy
+aar/Za
+aara/Z
+aaraga/Zabcdfghiky
+aarasid/Z
+aarasidki/Z
+aarde/Z
+aardega/Zabehiklmny
+aare/Za
+aarega/Zalmny
+aaret/Z
+aarete/Z
+aaretega/Zalmny
+aaretki/Z
+aari/Z
+aaria/Za
+aariaga/Zabcdefgikmnoy
+aarialane/Zaqt
+aarialase/Z
+aarialasega/Zabhilmny
+aarialasi/Z
+aarialasiga/Zajly
+aarialaste/Z
+aarialastega/Zalmny
+aariga/Zacefijkly
+aas/Za
+aasa/Z
+aasaga/Zabcfhiky
+aasake/Z
+aasakegi/Z
+aasakem/Z
+aasakemgi/Z
+aasaku/Z
+aasakugi/Z
+aasaline/Zaqrt
+aasalise/Z
+aasalisega/Zabdhjlmny
+aasalisi/Z
+aasalisiga/Zajlny
+aasaliste/Z
+aasalistega/Zalmny
+aasalisuse/Z
+aasalisusega/Zabehklmny
+aasalisusi/Z
+aasalisusiga/Zajly
+aasalisuste/Z
+aasalisustega/Zalmny
+aasan/Z
+aasanu/Z
+aasanud/Zabcefghijklmnopqrstuvwyz
+aasasid/Z
+aasasidki/Z
+aasates/Z
+aasateski/Z
+aasi/Z
+aasialane/Zaqt
+aasialase/Z
+aasialasega/Zabhilmny
+aasialasi/Z
+aasialasiga/Zajly
+aasialaste/Z
+aasialastega/Zalmny
+aasialik/Zauw
+aasialike/Z
+aasialikega/Zajlmny
+aasialikkude/Z
+aasialikkudega/Zalmny
+aasialiku/Z
+aasialikuga/Zacdegjlmy
+aasialikusti/Z
+aasialikustigi/Z
+aasin/Z
+aasinu/Z
+aasinud/Zacdefhijklmnopqrstuvwyz
+aasta/Z
+aastaga/Zabcdefgikmnoy
+aastak/Zu
+aastaku/Z
+aastakuga/Zabcdefgikmoy
+aastane/Zaqrt
+aastase/Z
+aastasega/Zabdehjklmnoy
+aastasi/Z
+aastasiga/Zajlny
+aastaste/Z
+aastastega/Zalmny
+aastasuse/Z
+aastasusega/Zabehklmny
+aastasusi/Z
+aastasusiga/Zajly
+aastasuste/Z
+aastasustega/Zalmny
+aastati/Zu
+aasu/Z
+aasuga/Zacemy
+aate/Z
+aatega/Zabehiklmny
+aateline/Zaqrt
+aatelise/Z
+aatelisega/Zabdhjlmny
+aatelisi/Z
+aatelisiga/Zajlny
+aateliste/Z
+aatelistega/Zalmny
+aatelisuse/Z
+aatelisusega/Zabehklmny
+aatelisusi/Z
+aatelisusiga/Zajly
+aatelisuste/Z
+aatelisustega/Zalmny
+aatom/Za
+aatomeiga/Zacejl
+aatomi/Z
+aatomiga/Zabcehijlmoy
+aatrium/Za
+aatriume/Z
+aatriumega/Zalmny
+aatriumeiga/Zacejl
+aatriumi/Z
+aatriumiga/Zabcefhijklmoy
+aaio/Z
+aaioga/Zaijy
+aaiot/Z
+aaiotki/Z
+abaja/Z
+abajaga/Zabcdefgikmnoy
+abakus/Zarsuw
+abakuse/Z
+abakusega/Zabhilmny
+abakusi/Z
+abakusiga/Zajly
+abakuste/Z
+abakustega/Zalmny
+abar/Za
+abara/Z
+abaraga/Zabcdefgikmnoy
+abasiin/Za
+abasiine/Z
+abasiinega/Zalmny
+abasiini/Z
+abasiiniga/Zacefijkly
+abauur/Za
+abauure/Z
+abauurega/Zalmny
+abauuri/Z
+abauuriga/Zacefijkly
+abdoomen/Za
+abdoomeneiga/Zacejl
+abdoomeni/Z
+abdoomeniga/Zabcehijlmoy
+abee/Z
+abeega/Zabghilmny
+abeiga/Zacejl
+aberratsioon/Za
+aberratsioone/Z
+aberratsioonega/Zalmny
+aberratsiooni/Z
+aberratsiooniga/Zacefijkly
+abessiinlane/Zaqt
+abessiinlase/Z
+abessiinlasega/Zabehiklmny
+abessiinlasi/Z
+abessiinlasiga/Zajly
+abessiinlaste/Z
+abessiinlastega/Zalmny
+abessiiv/Z
+abessiive/Z
+abessiivega/Zalmny
+abessiivgi/Z
+abessiivi/Z
+abessiiviga/Zacefijkly
+abessiivne/Zar
+abessiivse/Z
+abessiivsega/Zabcdefhjklmnoy
+abessiivset/Z
+abessiivsetki/Z
+abessiivsuse/Z
+abessiivsusega/Zabehklmny
+abessiivsusi/Z
+abessiivsusiga/Zajly
+abessiivsuste/Z
+abessiivsustega/Zalmny
+abhaas/Za
+abhaase/Z
+abhaasega/Zalmny
+abhaasi/Z
+abhaasiga/Zacefijkly
+abi/Z
+abiga/Zacefijkly
+abil/Za
+abiline/Zaqt
+abilise/Z
+abilisega/Zabhilmny
+abilisi/Z
+abilisiga/Zajly
+abiliste/Z
+abilistega/Zalmny
+abista/Z
+abistada/Z
+abistan/Z
+abistanu/Z
+abistanud/Zabcdefghijklmnopqrstuvwyz
+abistus/Zarsuw
+abistuse/Z
+abistusega/Zabhilmny
+abistusi/Z
+abistusiga/Zajly
+abistuste/Z
+abistustega/Zalmny
+abitu/Z
+abituga/Zabcdefgjklmnoy
+abituriendega/Zalmn
+abituriendi/Z
+abituriendiga/Zaceijly
+abiturient/Zasuw
+abiturientide/Z
+abiturientidega/Zalmny
+abitus/Zarsuw
+abituse/Z
+abitusega/Zabhilmny
+abitusi/Z
+abitusiga/Zajly
+abituste/Z
+abitustega/Zalmny
+abitusti/Z
+abitustigi/Z
+abituurium/Za
+abituuriume/Z
+abituuriumega/Zalmny
+abituuriumeiga/Zacejl
+abituuriumi/Z
+abituuriumiga/Zabcefhijklmoy
+ablake/Z
+ablakegi/Z
+ablakem/Z
+ablakemgi/Z
+ablaku/Z
+ablakugi/Z
+ablanu/Z
+ablanud/Zacijklmnopqrstuvwyz
+ablas/Zauw
+ablaste/Z
+ablastega/Zalmny
+ablastu/Z
+ablastun/Z
+ablastunu/Z
+ablastunud/Zacefhijklmnopqrstuvwyz
+ablates/Z
+ablateski/Z
+ablatiiv/Z
+ablatiive/Z
+ablatiivega/Zalmny
+ablatiivgi/Z
+ablatiivi/Z
+ablatiiviga/Zacefijkly
+ablatiivne/Zar
+ablatiivse/Z
+ablatiivsega/Zabcdefhjklmnoy
+ablatiivset/Z
+ablatiivsetki/Z
+ablatiivsuse/Z
+ablatiivsusega/Zabehklmny
+ablatiivsusi/Z
+ablatiivsusiga/Zajly
+ablatiivsuste/Z
+ablatiivsustega/Zalmny
+abnormne/Za
+abnormse/Z
+abnormsega/Zabcdefhjklmnoy
+abnormset/Z
+abnormsetki/Z
+abnormsus/Z
+abnormsuse/Z
+abnormsusega/Zabehklmny
+abnormsusi/Z
+abnormsusiga/Zajly
+abnormsuski/Z
+abnormsusse/Z
+abnormsussegi/Z
+abnormsust/Z
+abnormsuste/Z
+abnormsustega/Zalmny
+abnormsustki/Z
+abolitsionist/Za
+abolitsioniste/Z
+abolitsionistega/Zalmny
+abolitsionisti/Z
+abolitsionistiga/Zacefijkly
+aboneeri/Z
+aboneerin/Z
+aboneerinu/Z
+aboneerinud/Zacdefhijklmnopqrstuvwyz
+abonemendega/Zalmn
+abonemendi/Z
+abonemendiga/Zaceijly
+abonement/Zasuw
+abonementide/Z
+abonementidega/Zalmny
+abonendega/Zalmn
+abonendi/Z
+abonendiga/Zaceijly
+abonent/Zasuw
+abonentide/Z
+abonentidega/Zalmny
+abordega/Zalmn
+abordi/Zarsuw
+abordiga/Zaceijly
+abordiks/Z
+aborditamatu/Z
+aborditamatuga/Zabcdefgkmoy
+aborditava/Z
+aborditavaga/Zabcdefgkmnoy
+aborditavuse/Z
+aborditavusega/Zabehklmny
+aborditavusi/Z
+aborditavusiga/Zajly
+aborditavuste/Z
+aborditavustega/Zalmny
+aborditu/Z
+abordituga/Zabcdefgijklmnoy
+aborditusti/Z
+aborditustigi/Z
+abordituvat/Z
+abordituvatki/Z
+aborigeen/Za
+aborigeene/Z
+aborigeenega/Zalmny
+aborigeeni/Z
+aborigeeniga/Zacefijkly
+aborigeenne/Za
+aborigeense/Z
+aborigeensega/Zabcdefhjklmnoy
+aborigeenset/Z
+aborigeensetki/Z
+aborigeensus/Z
+aborigeensuse/Z
+aborigeensusega/Zabehklmny
+aborigeensusi/Z
+aborigeensusiga/Zajly
+aborigeensuski/Z
+aborigeensusse/Z
+aborigeensussegi/Z
+aborigeensust/Z
+aborigeensuste/Z
+aborigeensustega/Zalmny
+aborigeensustki/Z
+abort/Zasuw
+aborteeri/Z
+aborteerin/Z
+aborteerinu/Z
+aborteerinud/Zacdefhijklmnopqrstuvwyz
+abortide/Z
+abortidega/Zalmny
+abortiivne/Zar
+abortiivse/Z
+abortiivsega/Zabcdefhjklmnoy
+abortiivset/Z
+abortiivsetki/Z
+abortiivsuse/Z
+abortiivsusega/Zabehklmny
+abortiivsusi/Z
+abortiivsusiga/Zajly
+abortiivsuste/Z
+abortiivsustega/Zalmny
+abortinu/Z
+abortinud/Zadfijklmnopqrstuvwyz
+abrakadabra/Z
+abrakadabraga/Zabcdfghiky
+abrakadabrasid/Z
+abrakadabrasidki/Z
+abrasiiv/Z
+abrasiive/Z
+abrasiivega/Zalmny
+abrasiivgi/Z
+abrasiivi/Z
+abrasiiviga/Zacefijkly
+abrasiivne/Zar
+abrasiivse/Z
+abrasiivsega/Zabcdefhjklmnoy
+abrasiivset/Z
+abrasiivsetki/Z
+abrasiivsuse/Z
+abrasiivsusega/Zabehklmny
+abrasiivsusi/Z
+abrasiivsusiga/Zajly
+abrasiivsuste/Z
+abrasiivsustega/Zalmny
+abrasioon/Za
+abrasioone/Z
+abrasioonega/Zalmny
+abrasiooni/Z
+abrasiooniga/Zacefijkly
+abreviatuur/Za
+abreviatuure/Z
+abreviatuurega/Zalmny
+abreviatuuri/Z
+abreviatuuriga/Zacefijkly
+absats/Za
+absatse/Z
+absatsega/Zalmny
+absatsi/Z
+absatsiga/Zacefijkly
+absentne/Za
+absentse/Z
+absentsega/Zabcdefhjklmnoy
+absentset/Z
+absentsetki/Z
+absentsus/Z
+absentsuse/Z
+absentsusega/Zabehklmny
+absentsusi/Z
+absentsusiga/Zajly
+absentsuski/Z
+absentsusse/Z
+absentsussegi/Z
+absentsust/Z
+absentsuste/Z
+absentsustega/Zalmny
+absentsustki/Z
+absindega/Zalmn
+absindi/Z
+absindiga/Zaceijly
+absint/Zasuw
+absintide/Z
+absintidega/Zalmny
+absolutiseeri/Z
+absolutiseerin/Z
+absolutiseerinu/Z
+absolutiseerinud/Zacdefhijklmnopqrstuvwyz
+absolutism/Za
+absolutisme/Z
+absolutismega/Zalmny
+absolutismi/Z
+absolutismiga/Zacefijkly
+absolutist/Za
+absolutiste/Z
+absolutistega/Zalmny
+absolutisti/Z
+absolutistiga/Zacefijkly
+absolutistlik/Zauw
+absolutistlike/Z
+absolutistlikega/Zajlmny
+absolutistlikkude/Z
+absolutistlikkudega/Zalmny
+absolutistliku/Z
+absolutistlikuga/Zacdegjlmy
+absolutistlikusti/Z
+absolutistlikustigi/Z
+absoluudega/Zalmn
+absoluudi/Z
+absoluudiga/Zaceijly
+absoluut/Zasuw
+absoluutide/Z
+absoluutidega/Zalmny
+absoluutne/Za
+absoluutse/Z
+absoluutsega/Zabcdefhjklmnoy
+absoluutselt/Za
+absoluutset/Z
+absoluutsetki/Z
+absoluutsus/Z
+absoluutsuse/Z
+absoluutsusega/Zabehklmny
+absoluutsusi/Z
+absoluutsusiga/Zajly
+absoluutsuski/Z
+absoluutsusse/Z
+absoluutsussegi/Z
+absoluutsust/Z
+absoluutsuste/Z
+absoluutsustega/Zalmny
+absoluutsustki/Z
+absorbeeri/Z
+absorbeerin/Z
+absorbeerinu/Z
+absorbeerinud/Zacdefhijklmnopqrstuvwyz
+abstraheeri/Z
+abstraheerin/Z
+abstraheerinu/Z
+abstraheerinud/Zacdefhijklmnopqrstuvwyz
+abstraheeritu/Z
+abstraheerituga/Zabcdefgikmoy
+abstraheeru/Z
+abstraheerun/Z
+abstraheerunu/Z
+abstraheerunud/Zacefhijklmnopqrstuvwyz
+abstraktne/Za
+abstraktse/Z
+abstraktsega/Zabcdefhjklmnoy
+abstraktset/Z
+abstraktsetki/Z
+abstraktsionism/Za
+abstraktsionisme/Z
+abstraktsionismega/Zalmny
+abstraktsionismi/Z
+abstraktsionismiga/Zacefijkly
+abstraktsionist/Za
+abstraktsioniste/Z
+abstraktsionistega/Zalmny
+abstraktsionisti/Z
+abstraktsionistiga/Zacefijkly
+abstraktsioon/Za
+abstraktsioone/Z
+abstraktsioonega/Zalmny
+abstraktsiooni/Z
+abstraktsiooniga/Zacefijkly
+abstraktsus/Z
+abstraktsuse/Z
+abstraktsusega/Zabehklmny
+abstraktsusi/Z
+abstraktsusiga/Zajly
+abstraktsuski/Z
+abstraktsusse/Z
+abstraktsussegi/Z
+abstraktsust/Z
+abstraktsuste/Z
+abstraktsustega/Zalmny
+abstraktsustki/Z
+abstsess/Za
+abstsesse/Z
+abstsessega/Zalmny
+abstsessi/Z
+abstsessiga/Zacefijkly
+abstsiss/Za
+abstsisse/Z
+abstsissega/Zalmny
+abstsissi/Z
+abstsissiga/Zacefijkly
+absurd/Za
+absurde/Z
+absurdega/Zalmny
+absurdi/Z
+absurdiga/Zacefijkly
+absurdne/Za
+absurdse/Z
+absurdsega/Zabcdefhjklmnoy
+absurdset/Z
+absurdsetki/Z
+absurdsus/Z
+absurdsuse/Z
+absurdsusega/Zabehklmny
+absurdsusi/Z
+absurdsusiga/Zajly
+absurdsuski/Z
+absurdsusse/Z
+absurdsussegi/Z
+absurdsust/Z
+absurdsuste/Z
+absurdsustega/Zalmny
+absurdsustki/Z
+absurdum/Z
+abt/Za
+abte/Z
+abtega/Zalmny
+abti/Z
+abtiga/Zacefijkly
+abtiss/Za
+abtisse/Z
+abtissega/Zalmny
+abtissi/Z
+abtissiga/Zacefijkly
+abu/Z
+abude/Z
+abudegi/Z
+abuga/Zacdeghimy
+ad/Z
+adaado/Z
+adaadode/Z
+adaadodegi/Z
+adaadoga/Zaily
+adaadot/Z
+adaadotki/Z
+adaptatsioon/Za
+adaptatsioone/Z
+adaptatsioonega/Zalmny
+adaptatsiooni/Z
+adaptatsiooniga/Zacefijkly
+adaptatsiooniline/Zaqrt
+adaptatsioonilise/Z
+adaptatsioonilisega/Zabdhjlmny
+adaptatsioonilisi/Z
+adaptatsioonilisiga/Zajlny
+adaptatsiooniliste/Z
+adaptatsioonilistega/Zalmny
+adaptatsioonilisuse/Z
+adaptatsioonilisusega/Zabehklmny
+adaptatsioonilisusi/Z
+adaptatsioonilisusiga/Zajly
+adaptatsioonilisuste/Z
+adaptatsioonilisustega/Zalmny
+adapteeri/Z
+adapteerin/Z
+adapteerinu/Z
+adapteerinud/Zacdefhijklmnopqrstuvwyz
+adapteeru/Z
+adapteerun/Z
+adapteerunu/Z
+adapteerunud/Zacefhijklmnopqrstuvwyz
+adapter/Za
+adaptereiga/Zacejl
+adapteri/Z
+adapteriga/Zabcehijlmoy
+adaptsioon/Za
+adaptsioone/Z
+adaptsioonega/Zalmny
+adaptsiooni/Z
+adaptsiooniga/Zacefijkly
+adekvaatne/Za
+adekvaatse/Z
+adekvaatsega/Zabcdefhjklmnoy
+adekvaatset/Z
+adekvaatsetki/Z
+adekvaatsus/Z
+adekvaatsuse/Z
+adekvaatsusega/Zabehklmny
+adekvaatsusi/Z
+adekvaatsusiga/Zajly
+adekvaatsuski/Z
+adekvaatsusse/Z
+adekvaatsussegi/Z
+adekvaatsust/Z
+adekvaatsuste/Z
+adekvaatsustega/Zalmny
+adekvaatsustki/Z
+adeniidega/Zalmn
+adeniidi/Z
+adeniidiga/Zaceijly
+adeniit/Zasuw
+adeniitide/Z
+adeniitidega/Zalmny
+adenoid/Za
+adenoide/Z
+adenoidega/Zalmny
+adenoidi/Z
+adenoidiga/Zacefijkly
+adenoidne/Za
+adenoidse/Z
+adenoidsega/Zabcdefhjklmnoy
+adenoidset/Z
+adenoidsetki/Z
+adenoidsus/Z
+adenoidsuse/Z
+adenoidsusega/Zabehklmny
+adenoidsusi/Z
+adenoidsusiga/Zajly
+adenoidsuski/Z
+adenoidsusse/Z
+adenoidsussegi/Z
+adenoidsust/Z
+adenoidsuste/Z
+adenoidsustega/Zalmny
+adenoidsustki/Z
+adenoom/Za
+adenoome/Z
+adenoomega/Zalmny
+adenoomi/Z
+adenoomiga/Zacefijkly
+ader/Za
+adessiiv/Z
+adessiive/Z
+adessiivega/Zalmny
+adessiivgi/Z
+adessiivi/Z
+adessiiviga/Zacefijkly
+adessiivne/Zar
+adessiivse/Z
+adessiivsega/Zabcdefhjklmnoy
+adessiivset/Z
+adessiivsetki/Z
+adessiivsuse/Z
+adessiivsusega/Zabehklmny
+adessiivsusi/Z
+adessiivsusiga/Zajly
+adessiivsuste/Z
+adessiivsustega/Zalmny
+adhesioon/Za
+adhesioone/Z
+adhesioonega/Zalmny
+adhesiooni/Z
+adhesiooniga/Zacefijkly
+aditiivne/Zar
+aditiivse/Z
+aditiivsega/Zabcdefhjklmnoy
+aditiivset/Z
+aditiivsetki/Z
+aditiivsuse/Z
+aditiivsusega/Zabehklmny
+aditiivsusi/Z
+aditiivsusiga/Zajly
+aditiivsuste/Z
+aditiivsustega/Zalmny
+adjektiiv/Z
+adjektiive/Z
+adjektiivega/Zalmny
+adjektiivgi/Z
+adjektiivi/Z
+adjektiiviga/Zacefijkly
+adjektiivne/Zar
+adjektiivse/Z
+adjektiivsega/Zabcdefhjklmnoy
+adjektiivset/Z
+adjektiivsetki/Z
+adjektiivsuse/Z
+adjektiivsusega/Zabehklmny
+adjektiivsusi/Z
+adjektiivsusiga/Zajly
+adjektiivsuste/Z
+adjektiivsustega/Zalmny
+adjektivatsioon/Za
+adjektivatsioone/Z
+adjektivatsioonega/Zalmny
+adjektivatsiooni/Z
+adjektivatsiooniga/Zacefijkly
+adjektivisatsioon/Za
+adjektivisatsioone/Z
+adjektivisatsioonega/Zalmny
+adjektivisatsiooni/Z
+adjektivisatsiooniga/Zacefijkly
+adjunkt/Za
+adjunkte/Z
+adjunktega/Zalmny
+adjunkti/Z
+adjunktiga/Zacefijkly
+adjutandega/Zalmn
+adjutandi/Z
+adjutandiga/Zaceijly
+adjutant/Zasuw
+adjutantide/Z
+adjutantidega/Zalmny
+adj/Z
+adjgi/Z
+administraator/Za
+administraatoreiga/Zacejl
+administraatori/Z
+administraatoriga/Zabcehijlmoy
+administratiivne/Zar
+administratiivse/Z
+administratiivsega/Zabcdefhjklmnoy
+administratiivset/Z
+administratiivsetki/Z
+administratiivsuse/Z
+administratiivsusega/Zabehklmny
+administratiivsusi/Z
+administratiivsusiga/Zajly
+administratiivsuste/Z
+administratiivsustega/Zalmny
+administratsioon/Za
+administratsioone/Z
+administratsioonega/Zalmny
+administratsiooni/Z
+administratsiooniga/Zacefijkly
+administreeri/Z
+administreerin/Z
+administreerinu/Z
+administreerinud/Zacdefhijklmnopqrstuvwyz
+admiral/Za
+admirale/Z
+admiralega/Zalmny
+admirali/Z
+admiraliga/Zacefijkly
+admiraliteedega/Zalmn
+admiraliteedi/Z
+admiraliteediga/Zaceijly
+admiraliteet/Zasuw
+admiraliteetide/Z
+admiraliteetidega/Zalmny
+adoonis/Zauw
+adoonise/Z
+adoonisega/Zabehiklmny
+adooniste/Z
+adoonistega/Zalmny
+adopteeri/Z
+adopteerin/Z
+adopteerinu/Z
+adopteerinud/Zacdefhijklmnopqrstuvwyz
+adoptsioon/Za
+adoptsioone/Z
+adoptsioonega/Zalmny
+adoptsiooni/Z
+adoptsiooniga/Zacefijkly
+adra/Z
+adraga/Zabcfiky
+adrenaliin/Za
+adrenaliine/Z
+adrenaliinega/Zalmny
+adrenaliini/Z
+adrenaliiniga/Zacefijkly
+adressaadega/Zalmn
+adressaadi/Z
+adressaadiga/Zaceijly
+adressaat/Zasuw
+adressaatide/Z
+adressaatidega/Zalmny
+adressandega/Zalmn
+adressandi/Z
+adressandiga/Zaceijly
+adressant/Zasuw
+adressantide/Z
+adressantidega/Zalmny
+adresseeri/Z
+adresseerin/Z
+adresseerinu/Z
+adresseerinud/Zacdefhijklmnopqrstuvwyz
+adru/Z
+adrude/Z
+adrudegi/Z
+adruga/Zabcdeghimy
+adsorbeeri/Z
+adsorbeerin/Z
+adsorbeerinu/Z
+adsorbeerinud/Zacdefhijklmnopqrstuvwyz
+adstraadega/Zalmn
+adstraadi/Z
+adstraadiga/Zaceijly
+adstraat/Zasuw
+adstraatide/Z
+adstraatidega/Zalmny
+adu/Z
+adun/Z
+adunu/Z
+adunud/Zacefhijklmnopqrstuvwyz
+advendega/Zalmn
+advendi/Z
+advendiga/Zaceijly
+advent/Zasuw
+adventide/Z
+adventidega/Zalmny
+adventism/Za
+adventisme/Z
+adventismega/Zalmny
+adventismi/Z
+adventismiga/Zacefijkly
+adventist/Za
+adventiste/Z
+adventistega/Zalmny
+adventisti/Zu
+adventistiga/Zacefijkly
+adverb/Z
+adverbe/Z
+adverbega/Zalmny
+adverbi/Z
+adverbiaal/Za
+adverbiaale/Z
+adverbiaalega/Zalmny
+adverbiaali/Z
+adverbiaaliga/Zacefijkly
+adverbiaalne/Zar
+adverbiaalse/Z
+adverbiaalsega/Zabcdefhjklmnoy
+adverbiaalset/Z
+adverbiaalsetki/Z
+adverbiaalsuse/Z
+adverbiaalsusega/Zabehklmny
+adverbiaalsusi/Z
+adverbiaalsusiga/Zajly
+adverbiaalsuste/Z
+adverbiaalsustega/Zalmny
+adverbiga/Zacefijkly
+adverbiline/Zaqrt
+adverbilise/Z
+adverbilisega/Zabdhjlmny
+adverbilisi/Z
+adverbilisiga/Zajlny
+adverbiliste/Z
+adverbilistega/Zalmny
+adverbilisuse/Z
+adverbilisusega/Zabehklmny
+adverbilisusi/Z
+adverbilisusiga/Zajly
+adverbilisuste/Z
+adverbilisustega/Zalmny
+adverbki/Z
+adversatiivne/Zar
+adversatiivse/Z
+adversatiivsega/Zabcdefhjklmnoy
+adversatiivset/Z
+adversatiivsetki/Z
+adversatiivsuse/Z
+adversatiivsusega/Zabehklmny
+adversatiivsusi/Z
+adversatiivsusiga/Zajly
+adversatiivsuste/Z
+adversatiivsustega/Zalmny
+advokaadega/Zalmn
+advokaadi/Z
+advokaadiga/Zaceijly
+advokaat/Zasuw
+advokaatide/Z
+advokaatidega/Zalmny
+advokaatkond/Za
+advokaatkonda/Z
+advokaatkondade/Z
+advokaatkondadega/Zalmny
+advokaatkondagi/Z
+advokaatkondasid/Z
+advokaatkondasidki/Z
+advokaatkondi/Z
+advokaatkondigi/Z
+advokaatkonna/Z
+advokaatkonnaga/Zabcfiky
+advokaatkonniga/Zajl
+advokaatlik/Zauw
+advokaatlike/Z
+advokaatlikega/Zajlmny
+advokaatlikkude/Z
+advokaatlikkudega/Zalmny
+advokaatliku/Z
+advokaatlikuga/Zacdegjlmy
+advokaatlikusti/Z
+advokaatlikustigi/Z
+advokatuur/Za
+advokatuure/Z
+advokatuurega/Zalmny
+advokatuuri/Z
+advokatuuriga/Zacefijkly
+adgeelane/Zaqt
+adgeelase/Z
+adgeelasega/Zabehiklmny
+adgeelasi/Z
+adgeelasiga/Zajly
+adgeelaste/Z
+adgeelastega/Zalmny
+adnaamiline/Zaqrt
+adnaamilise/Z
+adnaamilisega/Zabdhjlmny
+adnaamilisi/Z
+adnaamilisiga/Zajlny
+adnaamiliste/Z
+adnaamilistega/Zalmny
+adnaamilisuse/Z
+adnaamilisusega/Zabehklmny
+adnaamilisusi/Z
+adnaamilisusiga/Zajly
+adnaamilisuste/Z
+adnaamilisustega/Zalmny
+adaar/Za
+adaare/Z
+adaarega/Zalmny
+adaari/Z
+adaariga/Zacefijkly
+ae/Za
+aed/Za
+aeda/Z
+aedade/Z
+aedadega/Zalmny
+aedagi/Z
+aedasid/Z
+aedasidki/Z
+aedik/Zu
+aediku/Z
+aedikuga/Zabcdefgikmoy
+aedne/Za
+aednik/Zauw
+aednike/Z
+aednikega/Zalmny
+aednikkude/Z
+aednikkudega/Zalmny
+aedniku/Z
+aednikuga/Zacdegimy
+aedse/Z
+aedsega/Zabcefhiklmny
+aedset/Z
+aedsetki/Z
+aedu/Z
+aedugi/Z
+aeg/Z
+aega/Zap
+aegamisi/Zu
+aegasid/Z
+aegasidki/Z
+aegki/Z
+aegkond/Za
+aegkonda/Z
+aegkondade/Z
+aegkondadega/Zalmny
+aegkondagi/Z
+aegkondasid/Z
+aegkondasidki/Z
+aegkondi/Z
+aegkondigi/Z
+aegkonna/Z
+aegkonnaga/Zabcfiky
+aegkonniga/Zajl
+aeglane/Zaqrt
+aeglase/Z
+aeglasega/Zabdehjklmnoy
+aeglaselt/Za
+aeglasi/Z
+aeglasiga/Zajlny
+aeglaste/Z
+aeglastega/Zalmny
+aeglasuse/Z
+aeglasusega/Zabehklmny
+aeglasusi/Z
+aeglasusiga/Zajly
+aeglasuste/Z
+aeglasustega/Zalmny
+aegle/Zasuw
+aegled/Z
+aegleja/Z
+aeglejaga/Zabcdefgkmnoy
+aeglematu/Z
+aeglematuga/Zabcdefgkmoy
+aeglemise/Z
+aeglemisega/Zabhlmny
+aeglemisi/Z
+aeglemisiga/Zajly
+aeglemiste/Z
+aeglemistega/Zalmny
+aeglesid/Z
+aeglesidki/Z
+aegleva/Z
+aeglevaga/Zabcdefgkmnoy
+aeglevuse/Z
+aeglevusega/Zabehklmny
+aeglevusi/Z
+aeglevusiga/Zajly
+aeglevuste/Z
+aeglevustega/Zalmny
+aeglus/Zarsuw
+aegluse/Z
+aeglusega/Zabehiklmny
+aeglusi/Z
+aeglusiga/Zajly
+aeglusta/Z
+aeglustada/Z
+aeglustan/Z
+aeglustanu/Z
+aeglustanud/Zabcdefghijklmnopqrstuvwyz
+aegluste/Z
+aeglustega/Zalmny
+aeglusteiga/Zajl
+aeglusti/Z
+aeglustiga/Zabcehijlmoy
+aeglustiid/Z
+aeglustiidki/Z
+aeglustu/Z
+aeglustun/Z
+aeglustunu/Z
+aeglustunud/Zacefhijklmnopqrstuvwyz
+aeglustus/Zarsuw
+aeglustuse/Z
+aeglustusega/Zabhilmny
+aeglustusi/Z
+aeglustusiga/Zajly
+aeglustuste/Z
+aeglustustega/Zalmny
+aegne/Za
+aegsa/Z
+aegsaga/Zabcdefgjklmnoy
+aegsamalt/Za
+aegsasti/Zu
+aegsastigi/Z
+aegse/Z
+aegsega/Zabcdefhjklmnoy
+aegset/Z
+aegsetki/Z
+aegsus/Zarsuw
+aegsuse/Z
+aegsusega/Zabehiklmny
+aegsusi/Z
+aegsusiga/Zajly
+aegsuski/Z
+aegsusse/Z
+aegsussegi/Z
+aegsust/Z
+aegsuste/Z
+aegsustega/Zalmny
+aegsustki/Z
+aegu/Z
+aegugi/Z
+aegumatu/Z
+aegumatuga/Zabcdefgjklmnoy
+aegumatusti/Z
+aegumatustigi/Z
+aegumus/Zarsuw
+aegumuse/Z
+aegumusega/Zabhilmny
+aegumusi/Z
+aegumusiga/Zajly
+aegumuste/Z
+aegumustega/Zalmny
+aegun/Z
+aegunu/Z
+aegunud/Zacefhijklmnopqrstuvwyz
+aegus/Za
+aele/Z
+aelen/Z
+aelenu/Z
+aelenud/Zabcefhijklmnopqrstuvwyz
+aer/Za
+aeratsioon/Za
+aeratsioone/Z
+aeratsioonega/Zalmny
+aeratsiooni/Z
+aeratsiooniga/Zacefijkly
+aere/Z
+aerega/Zalmny
+aerodroom/Za
+aerodroome/Z
+aerodroomega/Zalmny
+aerodroomi/Z
+aerodroomiga/Zacefijkly
+aerograaf/Z
+aerograafe/Z
+aerograafega/Zalmny
+aerograafi/Z
+aerograafiga/Zacefijkly
+aerograafki/Z
+aeroliidega/Zalmn
+aeroliidi/Z
+aeroliidiga/Zaceijly
+aeroliit/Zasuw
+aeroliitide/Z
+aeroliitidega/Zalmny
+aeronaudega/Zalmn
+aeronaudi/Z
+aeronaudiga/Zaceijly
+aeronaut/Zasuw
+aeronautide/Z
+aeronautidega/Zalmny
+aeroob/Z
+aeroobe/Z
+aeroobega/Zalmny
+aeroobi/Z
+aeroobiga/Zacefijkly
+aeroobki/Z
+aeroobne/Za
+aeroobse/Z
+aeroobsega/Zabcdefhjklmnoy
+aeroobset/Z
+aeroobsetki/Z
+aeroobsus/Z
+aeroobsuse/Z
+aeroobsusega/Zabehklmny
+aeroobsusi/Z
+aeroobsusiga/Zajly
+aeroobsuski/Z
+aeroobsusse/Z
+aeroobsussegi/Z
+aeroobsust/Z
+aeroobsuste/Z
+aeroobsustega/Zalmny
+aeroobsustki/Z
+aeroon/Za
+aeroone/Z
+aeroonega/Zalmny
+aerooni/Z
+aerooniga/Zacefijkly
+aerosool/Za
+aerosoole/Z
+aerosoolega/Zalmny
+aerosooli/Z
+aerosooliga/Zacefijkly
+aerostaadega/Zalmn
+aerostaadi/Z
+aerostaadiga/Zaceijly
+aerostaat/Zasuw
+aerostaatide/Z
+aerostaatidega/Zalmny
+aeru/Z
+aerude/Z
+aerudegi/Z
+aeruga/Zacdeghimy
+aeruline/Zaqrt
+aerulise/Z
+aerulisega/Zabdhjlmny
+aerulisi/Z
+aerulisiga/Zajlny
+aeruliste/Z
+aerulistega/Zalmny
+aerulisuse/Z
+aerulisusega/Zabehklmny
+aerulisusi/Z
+aerulisusiga/Zajly
+aerulisuste/Z
+aerulisustega/Zalmny
+aeruta/Z
+aerutada/Z
+aerutan/Z
+aerutanu/Z
+aerutanud/Zabcdefghijklmnopqrstuvwyz
+aeta/Zaq
+aetada/Z
+aetagu/Z
+aetagugi/Z
+aetaks/Z
+aetakse/Z
+aetaksegi/Z
+aetakski/Z
+aetama/Z
+aetamagi/Z
+aetamatu/Z
+aetamatuga/Zabcdefgkmoy
+aetan/Z
+aetanu/Z
+aetanud/Zabcdefghijklmnopqrstuvwyz
+aetav/Za
+aetava/Z
+aetavaga/Zabcdefgijklmnoy
+aetavasti/Z
+aetavastigi/Z
+aetavgi/Z
+aetavuse/Z
+aetavusega/Zabehklmny
+aetavusi/Z
+aetavusiga/Zajly
+aetavuste/Z
+aetavustega/Zalmny
+aeti/Z
+aetigi/Z
+aetis/Zarsuw
+aetise/Z
+aetisega/Zabehiklmny
+aetisi/Z
+aetisiga/Zajly
+aetiste/Z
+aetistega/Zalmny
+aetu/Z
+aetuga/Zabcdefgijklmnoy
+aetusti/Z
+aetustigi/Z
+aetuvat/Z
+aetuvatki/Z
+aevasta/Z
+aevastada/Z
+aevastan/Z
+aevastanu/Z
+aevastanud/Zabcdefghijklmnopqrstuvwyz
+aevasteiga/Zajl
+aevasti/Z
+aevastiga/Zabcehijlmoy
+aevastiid/Z
+aevastiidki/Z
+aevastus/Zarsuw
+aevastuse/Z
+aevastusega/Zabhilmny
+aevastusi/Z
+aevastusiga/Zajly
+aevastuste/Z
+aevastustega/Zalmny
+afaasia/Z
+afaasiaga/Zabcdefgikmnoy
+afekt/Za
+afektatsioon/Za
+afektatsioone/Z
+afektatsioonega/Zalmny
+afektatsiooni/Z
+afektatsiooniga/Zacefijkly
+afekte/Z
+afekteeritult/Za
+afektega/Zalmny
+afekti/Z
+afektiga/Zacefijkly
+afektiivne/Zar
+afektiivse/Z
+afektiivsega/Zabcdefhjklmnoy
+afektiivset/Z
+afektiivsetki/Z
+afektiivsuse/Z
+afektiivsusega/Zabehklmny
+afektiivsusi/Z
+afektiivsusiga/Zajly
+afektiivsuste/Z
+afektiivsustega/Zalmny
+afektsioon/Za
+afektsioone/Z
+afektsioonega/Zalmny
+afektsiooni/Z
+afektsiooniga/Zacefijkly
+aferist/Za
+aferiste/Z
+aferistega/Zalmny
+aferisti/Z
+aferistiga/Zacefijkly
+afgaan/Za
+afgaane/Z
+afgaanega/Zalmny
+afgaani/Z
+afgaaniga/Zacefijkly
+afiks/Za
+afikseiga/Zacejl
+afiksi/Z
+afiksiga/Zabcehijlmoy
+afirmatiivne/Zar
+afirmatiivse/Z
+afirmatiivsega/Zabcdefhjklmnoy
+afirmatiivset/Z
+afirmatiivsetki/Z
+afirmatiivsuse/Z
+afirmatiivsusega/Zabehklmny
+afirmatiivsusi/Z
+afirmatiivsusiga/Zajly
+afirmatiivsuste/Z
+afirmatiivsustega/Zalmny
+afirmatsioon/Za
+afirmatsioone/Z
+afirmatsioonega/Zalmny
+afirmatsiooni/Z
+afirmatsiooniga/Zacefijkly
+afiega/Zalmn
+afii/Z
+afiiga/Zaceijly
+afi/Z
+afie/Z
+afiegi/Z
+afii/Z
+afiide/Z
+afiidega/Zalmny
+afiigi/Z
+afiisid/Z
+afiisidki/Z
+afiki/Z
+aforism/Za
+aforisme/Z
+aforismega/Zalmny
+aforismi/Z
+aforismiga/Zacefijkly
+aforistlik/Zauw
+aforistlike/Z
+aforistlikega/Zajlmny
+aforistlikkude/Z
+aforistlikkudega/Zalmny
+aforistliku/Z
+aforistlikuga/Zacdegjlmy
+aforistlikusti/Z
+aforistlikustigi/Z
+afrikaadega/Zalmn
+afrikaadi/Z
+afrikaadiga/Zaceijly
+afrikaat/Zasuw
+afrikaatide/Z
+afrikaatidega/Zalmny
+afrikander/Za
+afrikandreiga/Zacejl
+afrikandri/Z
+afrikandriga/Zabcehijlmoy
+afr/Za
+afre/Z
+afrega/Zalmny
+afri/Z
+afriga/Zacefijkly
+aga/Za
+agaav/Z
+agaave/Z
+agaavega/Zalmny
+agaavgi/Z
+agaavi/Z
+agaaviga/Zacefijkly
+agan/Za
+agana/Z
+aganaga/Zabcdefgikmnoy
+aganane/Zaqrt
+aganase/Z
+aganasega/Zabdhjlmny
+aganasi/Z
+aganasiga/Zajlny
+aganaste/Z
+aganastega/Zalmny
+aganasuse/Z
+aganasusega/Zabehklmny
+aganasusi/Z
+aganasusiga/Zajly
+aganasuste/Z
+aganasustega/Zalmny
+aganik/Zauw
+aganike/Z
+aganikega/Zalmny
+aganikkude/Z
+aganikkudega/Zalmny
+aganiku/Z
+aganikuga/Zacdegimy
+agar/Za
+agara/Z
+agaraga/Zabcdefgjklmnoy
+agaralt/Za
+agarasti/Zu
+agarastigi/Z
+agareiga/Zacejl
+agari/Z
+agariga/Zabcehijlmoy
+agarik/Zauw
+agarike/Z
+agarikega/Zalmny
+agarikkude/Z
+agarikkudega/Zalmny
+agariku/Z
+agarikuga/Zacdegimy
+agarus/Zarsuw
+agaruse/Z
+agarusega/Zabehiklmny
+agarusi/Z
+agarusiga/Zajly
+agaruski/Z
+agarusse/Z
+agarussegi/Z
+agarust/Z
+agaruste/Z
+agarustega/Zalmny
+agarustki/Z
+agata/Z
+agatada/Z
+agatan/Z
+agatanu/Z
+agatanud/Zabcdefghijklmnopqrstuvwyz
+agenda/Z
+agendaga/Zabcdfghiky
+agendasid/Z
+agendasidki/Z
+agendega/Zalmn
+agendi/Z
+agendiga/Zaceijly
+agens/Za
+agenseiga/Zacejl
+agensi/Z
+agensiga/Zabcehijlmoy
+agent/Zasuw
+agentide/Z
+agentidega/Zalmny
+agentuur/Za
+agentuure/Z
+agentuurega/Zalmny
+agentuuri/Z
+agentuuriga/Zacefijkly
+agitaator/Za
+agitaatoreiga/Zacejl
+agitaatori/Z
+agitaatoriga/Zabcehijlmoy
+agitatsioon/Za
+agitatsioone/Z
+agitatsioonega/Zalmny
+agitatsiooni/Z
+agitatsiooniga/Zacefijkly
+agitatsiooniline/Zaqrt
+agitatsioonilise/Z
+agitatsioonilisega/Zabdhjlmny
+agitatsioonilisi/Z
+agitatsioonilisiga/Zajlny
+agitatsiooniliste/Z
+agitatsioonilistega/Zalmny
+agitatsioonilisuse/Z
+agitatsioonilisusega/Zabehklmny
+agitatsioonilisusi/Z
+agitatsioonilisusiga/Zajly
+agitatsioonilisuste/Z
+agitatsioonilisustega/Zalmny
+agiteeri/Z
+agiteerin/Z
+agiteerinu/Z
+agiteerinud/Zacdefhijklmnopqrstuvwyz
+aglomeratsioon/Za
+aglomeratsioone/Z
+aglomeratsioonega/Zalmny
+aglomeratsiooni/Z
+aglomeratsiooniga/Zacefijkly
+aglutinatsioon/Za
+aglutinatsioone/Z
+aglutinatsioonega/Zalmny
+aglutinatsiooni/Z
+aglutinatsiooniga/Zacefijkly
+agnostik/Zu
+agnostiku/Z
+agnostikuga/Zabcdefgikmoy
+agnostitsism/Za
+agnostitsisme/Z
+agnostitsismega/Zalmny
+agnostitsismi/Z
+agnostitsismiga/Zacefijkly
+agnostitsistlik/Zauw
+agnostitsistlike/Z
+agnostitsistlikega/Zajlmny
+agnostitsistlikkude/Z
+agnostitsistlikkudega/Zalmny
+agnostitsistliku/Z
+agnostitsistlikuga/Zacdegjlmy
+agnostitsistlikusti/Z
+agnostitsistlikustigi/Z
+agoonia/Z
+agooniaga/Zabcdefgikmnoy
+agooniline/Zaqrt
+agoonilise/Z
+agoonilisega/Zabdhjlmny
+agoonilisi/Z
+agoonilisiga/Zajlny
+agooniliste/Z
+agoonilistega/Zalmny
+agoonilisuse/Z
+agoonilisusega/Zabehklmny
+agoonilisusi/Z
+agoonilisusiga/Zajly
+agoonilisuste/Z
+agoonilisustega/Zalmny
+agoraa/Z
+agoraaga/Zabcfhiky
+agoraasid/Z
+agoraasidki/Z
+agorafoobia/Z
+agorafoobiaga/Zabcdefgikmnoy
+agraarlane/Zaqt
+agraarlase/Z
+agraarlasega/Zabehiklmny
+agraarlasi/Z
+agraarlasiga/Zajly
+agraarlaste/Z
+agraarlastega/Zalmny
+agraarne/Zar
+agraarse/Z
+agraarsega/Zabcdefhjklmnoy
+agraarset/Z
+agraarsetki/Z
+agraarsuse/Z
+agraarsusega/Zabehklmny
+agraarsusi/Z
+agraarsusiga/Zajly
+agraarsuste/Z
+agraarsustega/Zalmny
+agrane/Zaqr
+agrase/Z
+agrasega/Zabdehjklmnoy
+agraste/Z
+agrastega/Zalmny
+agrasuse/Z
+agrasusega/Zabehklmny
+agrasusi/Z
+agrasusiga/Zajly
+agrasuste/Z
+agrasustega/Zalmny
+agregaadega/Zalmn
+agregaadi/Zarsuw
+agregaadiga/Zaceijly
+agregaadiks/Z
+agregaaditamatu/Z
+agregaaditamatuga/Zabcdefgkmoy
+agregaaditava/Z
+agregaaditavaga/Zabcdefgkmnoy
+agregaaditavuse/Z
+agregaaditavusega/Zabehklmny
+agregaaditavusi/Z
+agregaaditavusiga/Zajly
+agregaaditavuste/Z
+agregaaditavustega/Zalmny
+agregaaditu/Z
+agregaadituga/Zabcdefgijklmnoy
+agregaaditusti/Z
+agregaaditustigi/Z
+agregaadituvat/Z
+agregaadituvatki/Z
+agregaat/Zasuw
+agregaatide/Z
+agregaatidega/Zalmny
+agregaatinu/Z
+agregaatinud/Zadfijklmnopqrstuvwyz
+agregaatne/Za
+agregaatse/Z
+agregaatsega/Zabcdefhjklmnoy
+agregaatset/Z
+agregaatsetki/Z
+agregaatsus/Z
+agregaatsuse/Z
+agregaatsusega/Zabehklmny
+agregaatsusi/Z
+agregaatsusiga/Zajly
+agregaatsuski/Z
+agregaatsusse/Z
+agregaatsussegi/Z
+agregaatsust/Z
+agregaatsuste/Z
+agregaatsustega/Zalmny
+agregaatsustki/Z
+agressiivne/Zar
+agressiivse/Z
+agressiivsega/Zabcdefhjklmnoy
+agressiivset/Z
+agressiivsetki/Z
+agressiivsus/Zarsuw
+agressiivsuse/Z
+agressiivsusega/Zabehiklmny
+agressiivsusi/Z
+agressiivsusiga/Zajly
+agressiivsuste/Z
+agressiivsustega/Zalmny
+agressioon/Za
+agressioone/Z
+agressioonega/Zalmny
+agressiooni/Z
+agressiooniga/Zacefijkly
+agressor/Za
+agressoreiga/Zacejl
+agressori/Z
+agressoriga/Zabcehijlmoy
+agronoom/Za
+agronoome/Z
+agronoomega/Zalmny
+agronoomi/Z
+agronoomia/Z
+agronoomiaga/Zabcdefgikmnoy
+agronoomiga/Zacefijkly
+agronoomiline/Zaqrt
+agronoomilise/Z
+agronoomilisega/Zabdhjlmny
+agronoomilisi/Z
+agronoomilisiga/Zajlny
+agronoomiliste/Z
+agronoomilistega/Zalmny
+agronoomilisuse/Z
+agronoomilisusega/Zabehklmny
+agronoomilisusi/Z
+agronoomilisusiga/Zajly
+agronoomilisuste/Z
+agronoomilisustega/Zalmny
+agu/Z
+agude/Z
+agudega/Zalmny
+agugi/Z
+agul/Za
+aguleiga/Zacejl
+aguli/Z
+aguliga/Zabcehijlmoy
+agusid/Z
+agusidki/Z
+aguuti/Z
+aguutiga/Zabcefhijkly
+ah/Z
+aha/Zars
+ahaa/Za
+ahaata/Z
+ahaatada/Z
+ahaatan/Z
+ahaatanu/Z
+ahaatanud/Zabcdefghijklmnopqrstuvwyz
+ahad/Z
+ahadki/Z
+ahaga/Zabcfiky
+ahah/Z
+ahahki/Z
+ahaks/Z
+ahakski/Z
+ahas/Zauw
+ahasta/Z
+ahastada/Z
+ahastan/Z
+ahastanu/Z
+ahastanud/Zabcdefghijklmnopqrstuvwyz
+ahaste/Z
+ahastega/Zalmny
+ahastus/Zarsuw
+ahastuse/Z
+ahastusega/Zabhilmny
+ahastusi/Z
+ahastusiga/Zajly
+ahastuslik/Zauw
+ahastuslike/Z
+ahastuslikega/Zajlmny
+ahastuslikkude/Z
+ahastuslikkudega/Zalmny
+ahastusliku/Z
+ahastuslikuga/Zacdegjlmy
+ahastuslikusti/Z
+ahastuslikustigi/Z
+ahastuste/Z
+ahastustega/Zalmny
+ahate/Z
+ahategi/Z
+ahav/Za
+ahava/Z
+ahavad/Z
+ahavadki/Z
+ahavaga/Zabcdefgijklmnoy
+ahavasti/Z
+ahavastigi/Z
+ahavgi/Z
+ahavuse/Z
+ahavusega/Zabehklmny
+ahavusi/Z
+ahavusiga/Zajly
+ahavuste/Z
+ahavustega/Zalmny
+ahe/Za
+ahel/Za
+ahela/Z
+ahelaga/Zabcdefgikmnoy
+ahelda/Z
+aheldada/Z
+aheldan/Z
+aheldanu/Z
+aheldanud/Zabcdefghijklmnopqrstuvwyz
+aheldatus/Zarsuw
+aheldatuse/Z
+aheldatusega/Zabehiklmny
+aheldatusi/Z
+aheldatusiga/Zajly
+aheldatuste/Z
+aheldatustega/Zalmny
+aheldu/Z
+aheldun/Z
+aheldunu/Z
+aheldunud/Zacefhijklmnopqrstuvwyz
+aheldus/Zarsuw
+ahelduse/Z
+aheldusega/Zabhilmny
+aheldusi/Z
+aheldusiga/Zajly
+ahelduste/Z
+aheldustega/Zalmny
+ahelik/Zauw
+ahelike/Z
+ahelikega/Zalmny
+ahelikkude/Z
+ahelikkudega/Zalmny
+aheliku/Z
+ahelikuga/Zacdegimy
+ahelja/Z
+aheljaga/Zabcdefgjklmnoy
+aheljasti/Z
+aheljastigi/Z
+aheljus/Zarsuw
+aheljuse/Z
+aheljusega/Zabehklmny
+aheljusi/Z
+aheljusiga/Zajly
+aheljuste/Z
+aheljustega/Zalmny
+ahellane/Zaqt
+ahellase/Z
+ahellasega/Zabhilmny
+ahellasi/Z
+ahellasiga/Zajly
+ahellaste/Z
+ahellastega/Zalmny
+ahend/Za
+ahenda/Z
+ahendada/Z
+ahendan/Z
+ahendanu/Z
+ahendanud/Zabcdefghijklmnopqrstuvwyz
+ahendeiga/Zacejl
+ahendi/Z
+ahendiga/Zabcehijlmoy
+ahendus/Zarsuw
+ahenduse/Z
+ahendusega/Zabhilmny
+ahendusi/Z
+ahendusiga/Zajly
+ahenduste/Z
+ahendustega/Zalmny
+ahene/Z
+ahenen/Z
+ahenenu/Z
+ahenenud/Zabcefhijklmnopqrstuvwyz
+aher/Za
+ahet/Z
+aheta/Zaq
+ahetada/Z
+ahetagu/Z
+ahetagugi/Z
+ahetaks/Z
+ahetakse/Z
+ahetaksegi/Z
+ahetakski/Z
+ahetama/Z
+ahetamagi/Z
+ahetamatu/Z
+ahetamatuga/Zabcdefgkmoy
+ahetan/Z
+ahetanu/Z
+ahetanud/Zabcdefghijklmnopqrstuvwyz
+ahetava/Z
+ahetavaga/Zabcdefgkmnoy
+ahetavuse/Z
+ahetavusega/Zabehklmny
+ahetavusi/Z
+ahetavusiga/Zajly
+ahetavuste/Z
+ahetavustega/Zalmny
+ahete/Z
+ahetega/Zalmny
+aheti/Z
+ahetigi/Z
+ahetki/Z
+ahetu/Z
+ahetuga/Zabcdefgijklmnoy
+ahetusti/Z
+ahetustigi/Z
+ahetuvat/Z
+ahetuvatki/Z
+ahhaa/Za
+ahhaadega/Zalmn
+ahhaadi/Z
+ahhaadiga/Zaceijly
+ahhaat/Zasuw
+ahhaatide/Z
+ahhaatidega/Zalmny
+ahheta/Z
+ahhetada/Z
+ahhetan/Z
+ahhetanu/Z
+ahhetanud/Zabcdefghijklmnopqrstuvwyz
+ahi/Zarsuw
+ahiks/Z
+ahin/Za
+ahina/Z
+ahinaga/Zabcdefgikmnoy
+ahinal/Za
+ahing/Z
+ahingki/Z
+ahingu/Z
+ahinguga/Zabcdefgikmoy
+ahista/Z
+ahistada/Z
+ahistan/Z
+ahistanu/Z
+ahistanud/Zabcdefghijklmnopqrstuvwyz
+ahistav/Za
+ahistava/Z
+ahistavaga/Zabcdefgjklmnoy
+ahistavasti/Z
+ahistavastigi/Z
+ahistavgi/Z
+ahistavuse/Z
+ahistavusega/Zabehklmny
+ahistavusi/Z
+ahistavusiga/Zajly
+ahistavuste/Z
+ahistavustega/Zalmny
+ahistus/Zarsuw
+ahistuse/Z
+ahistusega/Zabhilmny
+ahistusi/Z
+ahistusiga/Zajly
+ahistuste/Z
+ahistustega/Zalmny
+ahitamatu/Z
+ahitamatuga/Zabcdefgkmoy
+ahitava/Z
+ahitavaga/Zabcdefgkmnoy
+ahitavuse/Z
+ahitavusega/Zabehklmny
+ahitavusi/Z
+ahitavusiga/Zajly
+ahitavuste/Z
+ahitavustega/Zalmny
+ahitu/Z
+ahituga/Zabcdefgijklmnoy
+ahitusti/Z
+ahitustigi/Z
+ahituvat/Z
+ahituvatki/Z
+ahje/Z
+ahjega/Zalmny
+ahju/Z
+ahjude/Z
+ahjudegi/Z
+ahjuga/Zacdeghimy
+ahk/Zu
+ahka/Z
+ahkade/Z
+ahkadega/Zalmny
+ahkagi/Z
+ahkasid/Z
+ahkasidki/Z
+ahke/Z
+ahkega/Zabcdefhjklmnoy
+ahker/Za
+ahket/Z
+ahketki/Z
+ahki/Z
+ahkinu/Z
+ahkinud/Zadfijklmnopqrstuvwyz
+ahkju/Z
+ahkjuga/Zabcdefgikmoy
+ahkra/Z
+ahkraga/Zabcdefgjklmnoy
+ahkrasti/Z
+ahkrastigi/Z
+ahkrus/Z
+ahkruse/Z
+ahkrusega/Zabehklmny
+ahkrusi/Z
+ahkrusiga/Zajly
+ahkruski/Z
+ahkrusse/Z
+ahkrussegi/Z
+ahkrust/Z
+ahkruste/Z
+ahkrustega/Zalmny
+ahkrustki/Z
+ahku/Z
+ahkugi/Z
+ahkus/Zarsuw
+ahkuse/Z
+ahkusega/Zabehklmny
+ahkusi/Z
+ahkusiga/Zajly
+ahkuste/Z
+ahkustega/Zalmny
+ahl/Za
+ahle/Z
+ahlega/Zalmny
+ahlu/Z
+ahlude/Z
+ahludegi/Z
+ahluga/Zacdeghimy
+ahm/Za
+ahma/Z
+ahmake/Z
+ahmakegi/Z
+ahmakem/Z
+ahmakemgi/Z
+ahmaku/Z
+ahmakugi/Z
+ahman/Z
+ahmanu/Z
+ahmanud/Zabcefghijklmnopqrstuvwyz
+ahmates/Z
+ahmateski/Z
+ahme/Z
+ahmega/Zalmny
+ahmi/Z
+ahmiga/Zacefijkly
+ahmin/Z
+ahminu/Z
+ahminud/Zacdefhijklmnopqrstuvwyz
+ahmitse/Z
+ahmitsen/Z
+ahmitsenu/Z
+ahmitsenud/Zabcefhijklmnopqrstuvwyz
+ahne/Z
+ahnega/Zabcdefhjklmnoy
+ahnelt/Za
+ahnesti/Zu
+ahnet/Z
+ahnetki/Z
+ahnitse/Z
+ahnitsen/Z
+ahnitsenu/Z
+ahnitsenud/Zabcefhijklmnopqrstuvwyz
+ahnitsus/Zarsuw
+ahnitsuse/Z
+ahnitsusega/Zabhilmny
+ahnitsusi/Z
+ahnitsusiga/Zajly
+ahnitsuste/Z
+ahnitsustega/Zalmny
+ahnus/Zarsuw
+ahnuse/Z
+ahnusega/Zabehiklmny
+ahnusi/Z
+ahnusiga/Zajly
+ahnuste/Z
+ahnustega/Zalmny
+ahoi/Zu
+ahta/Z
+ahtaga/Zabcefjklny
+ahtasti/Z
+ahtastigi/Z
+ahte/Z
+ahtega/Zabehiklmny
+ahter/Za
+ahtev/Z
+ahtevgi/Z
+ahtmine/Zaqt
+ahtmise/Z
+ahtmisega/Zabehiklmny
+ahtmisi/Z
+ahtmisiga/Zajly
+ahtmiste/Z
+ahtmistega/Zalmny
+ahtnu/Z
+ahtnud/Zachijklmnopqrstuvwyz
+ahtra/Z
+ahtraga/Zabcdefgjklmnoy
+ahtrasti/Z
+ahtrastigi/Z
+ahtreiga/Zacejl
+ahtri/Z
+ahtriga/Zabcehijlmoy
+ahtru/Z
+ahtrun/Z
+ahtrunu/Z
+ahtrunud/Zacefhijklmnopqrstuvwyz
+ahtrus/Zarsuw
+ahtruse/Z
+ahtrusega/Zabehiklmny
+ahtrusi/Z
+ahtrusiga/Zajly
+ahtruste/Z
+ahtrustega/Zalmny
+ahtu/Z
+ahtun/Z
+ahtunu/Z
+ahtunud/Zacefhijklmnopqrstuvwyz
+ahtus/Zarsuw
+ahtuse/Z
+ahtusega/Zabehiklmny
+ahtusi/Z
+ahtusiga/Zajly
+ahtuste/Z
+ahtustega/Zalmny
+ahtva/Z
+ahtvaga/Zabcdefgjklmnoy
+ahtvasti/Z
+ahtvastigi/Z
+ahtvus/Z
+ahtvuse/Z
+ahtvusega/Zabehklmny
+ahtvusi/Z
+ahtvusiga/Zajly
+ahtvuski/Z
+ahtvusse/Z
+ahtvussegi/Z
+ahtvust/Z
+ahtvuste/Z
+ahtvustega/Zalmny
+ahtvustki/Z
+ahu/Z
+ahude/Z
+ahudegi/Z
+ahuga/Zacdeghimy
+ahv/Z
+ahvata/Z
+ahvatada/Z
+ahvatan/Z
+ahvatanu/Z
+ahvatanud/Zabcdefghijklmnopqrstuvwyz
+ahvatele/Z
+ahvateleb/Z
+ahvatelebki/Z
+ahvatelegi/Z
+ahvateleks/Z
+ahvatelekski/Z
+ahvatelevat/Z
+ahvatelevatki/Z
+ahvatelnu/Z
+ahvatelnud/Zabcdfghijklmnopqrstuvwyz
+ahvatis/Zarsuw
+ahvatise/Z
+ahvatisega/Zabhilmny
+ahvatisi/Z
+ahvatisiga/Zajly
+ahvatiste/Z
+ahvatistega/Zalmny
+ahvatle/Z
+ahvatlen/Z
+ahvatlenu/Z
+ahvatlenud/Zabcefhijklmnopqrstuvwyz
+ahvatlev/Za
+ahvatleva/Z
+ahvatlevaga/Zabcdefgjklmnoy
+ahvatlevasti/Z
+ahvatlevastigi/Z
+ahvatlevgi/Z
+ahvatlevuse/Z
+ahvatlevusega/Zabehklmny
+ahvatlevusi/Z
+ahvatlevusiga/Zajly
+ahvatlevuste/Z
+ahvatlevustega/Zalmny
+ahvatlus/Zarsuw
+ahvatluse/Z
+ahvatlusega/Zabhilmny
+ahvatlusi/Z
+ahvatlusiga/Zajly
+ahvatluste/Z
+ahvatlustega/Zalmny
+ahvatus/Zarsuw
+ahvatuse/Z
+ahvatusega/Zabhilmny
+ahvatusi/Z
+ahvatusiga/Zajly
+ahvatuste/Z
+ahvatustega/Zalmny
+ahve/Z
+ahvega/Zalmny
+ahven/Za
+ahvena/Z
+ahvenaga/Zabcdefgikmnoy
+ahvgi/Z
+ahvi/Z
+ahviga/Zacefijkly
+ahvilik/Zauw
+ahvilike/Z
+ahvilikega/Zajlmny
+ahvilikkude/Z
+ahvilikkudega/Zalmny
+ahviliku/Z
+ahvilikuga/Zacdegjlmy
+ahvilikusti/Z
+ahvilikustigi/Z
+ahvin/Z
+ahvinu/Z
+ahvinud/Zacdefhijklmnopqrstuvwyz
+ahvlane/Zaqt
+ahvlase/Z
+ahvlasega/Zabehiklmny
+ahvlasi/Z
+ahvlasiga/Zajly
+ahvlaste/Z
+ahvlastega/Zalmny
+ai/Z
+aia/Z
+aiaga/Zabcfhiky
+aiand/Za
+aiandeiga/Zacejl
+aiandi/Z
+aiandiga/Zabcehijlmoy
+aiandus/Zarsuw
+aianduse/Z
+aiandusega/Zabhilmny
+aiandusi/Z
+aiandusiga/Zajly
+aianduslik/Zauw
+aianduslike/Z
+aianduslikega/Zajlmny
+aianduslikkude/Z
+aianduslikkudega/Zalmny
+aiandusliku/Z
+aianduslikuga/Zacdegjlmy
+aianduslikusti/Z
+aianduslikustigi/Z
+aianduste/Z
+aiandustega/Zalmny
+aiasid/Z
+aiasidki/Z
+aida/Z
+aidaa/Za
+aidaga/Zabcfiky
+aidake/Z
+aidakegi/Z
+aidakem/Z
+aidakemgi/Z
+aidaku/Z
+aidakugi/Z
+aidanu/Z
+aidanud/Zacijklmnopqrstuvwyz
+aidates/Z
+aidateski/Z
+aidu/Z
+aiduga/Zabcdefgikmoy
+aie/Z
+aiega/Zabcefhiklmny
+aiet/Z
+aieta/Z
+aietada/Z
+aietan/Z
+aietanu/Z
+aietanud/Zabcdefghijklmnopqrstuvwyz
+aietki/Z
+aietus/Zarsuw
+aietuse/Z
+aietusega/Zabhilmny
+aietusi/Z
+aietusiga/Zajly
+aietuste/Z
+aietustega/Zalmny
+aigi/Z
+aih/Z
+aihki/Z
+aim/Za
+aima/Z
+aimake/Z
+aimakega/Zalmn
+aimakegi/Z
+aimakem/Z
+aimakemgi/Z
+aimaki/Z
+aimakiga/Zaceijly
+aimakk/Zu
+aimakke/Z
+aimakkegi/Z
+aimakki/Z
+aimakkide/Z
+aimakkidega/Zalmny
+aimakkigi/Z
+aimakkisid/Z
+aimakkisidki/Z
+aimaku/Z
+aimakugi/Z
+aimamisi/Zu
+aiman/Z
+aimanu/Z
+aimanud/Zabcefghijklmnopqrstuvwyz
+aimates/Z
+aimateski/Z
+aimdus/Zarsuw
+aimduse/Z
+aimdusega/Zabehiklmny
+aimdusi/Z
+aimdusiga/Zajly
+aimduste/Z
+aimdustega/Zalmny
+aime/Z
+aimega/Zabcefhiklmny
+aimeldakse/Z
+aimeldaksegi/Z
+aimeldes/Z
+aimeldeski/Z
+aimeline/Zaqrt
+aimelise/Z
+aimelisega/Zabdhjlmny
+aimelisi/Z
+aimelisiga/Zajlny
+aimeliste/Z
+aimelistega/Zalmny
+aimelisuse/Z
+aimelisusega/Zabehklmny
+aimelisusi/Z
+aimelisusiga/Zajly
+aimelisuste/Z
+aimelisustega/Zalmny
+aimelnu/Z
+aimelnud/Zacdijklmnopqrstuvwyz
+aimet/Z
+aimetki/Z
+aimle/Zasuw
+aimled/Z
+aimleja/Z
+aimlejaga/Zabcdefgkmnoy
+aimlematu/Z
+aimlematuga/Zabcdefgkmoy
+aimlemise/Z
+aimlemisega/Zabhlmny
+aimlemisi/Z
+aimlemisiga/Zajly
+aimlemiste/Z
+aimlemistega/Zalmny
+aimlesid/Z
+aimlesidki/Z
+aimleva/Z
+aimlevaga/Zabcdefgkmnoy
+aimlevuse/Z
+aimlevusega/Zabehklmny
+aimlevusi/Z
+aimlevusiga/Zajly
+aimlevuste/Z
+aimlevustega/Zalmny
+aimlus/Zarsuw
+aimluse/Z
+aimlusega/Zabehiklmny
+aimlusi/Z
+aimlusiga/Zajly
+aimluste/Z
+aimlustega/Zalmny
+aimu/Z
+aimude/Z
+aimudegi/Z
+aimuga/Zacdeghimy
+aimun/Z
+aimunu/Z
+aimunud/Zacefhijklmnopqrstuvwyz
+aimus/Zarsuw
+aimuse/Z
+aimusega/Zabehiklmny
+aimusi/Z
+aimusiga/Zajly
+aimuste/Z
+aimustega/Zalmny
+ain/Za
+aina/Za
+ainaga/Zabcfhiky
+ainasid/Z
+ainasidki/Z
+aine/Z
+ainega/Zabcefhiklmny
+aineline/Zaqrt
+ainelise/Z
+ainelisega/Zabdhjlmny
+ainelisi/Z
+ainelisiga/Zajlny
+aineliste/Z
+ainelistega/Zalmny
+ainelisuse/Z
+ainelisusega/Zabehklmny
+ainelisusi/Z
+ainelisusiga/Zajly
+ainelisuste/Z
+ainelisustega/Zalmny
+aines/Zauw
+ainese/Z
+ainesega/Zabehiklmny
+aineste/Z
+ainestega/Zalmny
+ainestik/Zauw
+ainestike/Z
+ainestikega/Zalmny
+ainestikkude/Z
+ainestikkudega/Zalmny
+ainestiku/Z
+ainestikuga/Zacdegimy
+ainestikuline/Zaqrt
+ainestikulise/Z
+ainestikulisega/Zabdhjlmny
+ainestikulisi/Z
+ainestikulisiga/Zajlny
+ainestikuliste/Z
+ainestikulistega/Zalmny
+ainestikulisuse/Z
+ainestikulisusega/Zabehklmny
+ainestikulisusi/Z
+ainestikulisusiga/Zajly
+ainestikulisuste/Z
+ainestikulisustega/Zalmny
+ainet/Z
+ainetki/Z
+ainiti/Zu
+ainitine/Zaqrt
+ainitise/Z
+ainitisega/Zabdhjlmny
+ainitisi/Z
+ainitisiga/Zajlny
+ainitiste/Z
+ainitistega/Zalmny
+ainitisuse/Z
+ainitisusega/Zabehklmny
+ainitisusi/Z
+ainitisusiga/Zajly
+ainitisuste/Z
+ainitisustega/Zalmny
+ainsa/Z
+ainsaga/Zabcdefgijklmnoy
+ainsam/Zaw
+ainsama/Z
+ainsamaga/Zabcdefgjklmnoy
+ainsamasti/Z
+ainsamastigi/Z
+ainsamuse/Z
+ainsamusega/Zabehklmny
+ainsamusi/Z
+ainsamusiga/Zajly
+ainsamuste/Z
+ainsamustega/Zalmny
+ainsasti/Z
+ainsastigi/Z
+ainsus/Zarsuw
+ainsuse/Z
+ainsusega/Zabehiklmny
+ainsusi/Z
+ainsusiga/Zajly
+ainsuski/Z
+ainsuslik/Zauw
+ainsuslike/Z
+ainsuslikega/Zajlmny
+ainsuslikkude/Z
+ainsuslikkudega/Zalmny
+ainsusliku/Z
+ainsuslikuga/Zacdegjlmy
+ainsuslikusti/Z
+ainsuslikustigi/Z
+ainsusse/Z
+ainsussegi/Z
+ainsust/Z
+ainsuste/Z
+ainsustega/Zalmny
+ainsustki/Z
+ainu/Z
+ainud/Zaijknprstuwz
+ainude/Z
+ainudega/Z
+ainudegagi/Z
+ainudegi/Z
+ainudeks/Z
+ainudekski/Z
+ainudel/Z
+ainudele/Z
+ainudelegi/Z
+ainudelgi/Z
+ainudelt/Z
+ainudeltki/Z
+ainudena/Z
+ainudenagi/Z
+ainudeni/Z
+ainudenigi/Z
+ainudes/Z
+ainudeski/Z
+ainudesse/Z
+ainudessegi/Z
+ainudest/Z
+ainudestki/Z
+ainudeta/Z
+ainudetagi/Z
+ainuga/Zacemy
+ainuke/Za
+ainukene/Z
+ainukenegi/Z
+ainukese/Z
+ainukesega/Zabdhijlmny
+ainukesi/Z
+ainukesiga/Zajlny
+ainukesse/Z
+ainukessegi/Z
+ainukest/Z
+ainukeste/Z
+ainukestega/Zalmny
+ainukestki/Z
+ainukesus/Z
+ainukesuse/Z
+ainukesusega/Zabehklmny
+ainukesusi/Z
+ainukesusiga/Zajly
+ainukesuski/Z
+ainukesusse/Z
+ainukesussegi/Z
+ainukesust/Z
+ainukesuste/Z
+ainukesustega/Zalmny
+ainukesustki/Z
+ainuline/Zaqrt
+ainulise/Z
+ainulisega/Zabdhjlmny
+ainulisi/Z
+ainulisiga/Zajlny
+ainuliste/Z
+ainulistega/Zalmny
+ainulisuse/Z
+ainulisusega/Zabehklmny
+ainulisusi/Z
+ainulisusiga/Zajly
+ainulisuste/Z
+ainulisustega/Zalmny
+ainult/Za
+ainuma/Z
+ainumaga/Zabcdefgjklmnoy
+ainumasti/Z
+ainumastigi/Z
+ainumus/Zarsuw
+ainumuse/Z
+ainumusega/Zabehklmny
+ainumusi/Z
+ainumusiga/Zajly
+ainumuste/Z
+ainumustega/Zalmny
+ainus/Zauw
+ainuse/Z
+ainused/Z
+ainusedki/Z
+ainusega/Z
+ainusegagi/Z
+ainusegi/Z
+ainuseid/Z
+ainuseidki/Z
+ainuseiga/Z
+ainuseigagi/Z
+ainuseiks/Z
+ainuseikski/Z
+ainuseil/Z
+ainuseile/Z
+ainuseilegi/Z
+ainuseilgi/Z
+ainuseilt/Z
+ainuseiltki/Z
+ainuseina/Z
+ainuseinagi/Z
+ainuseini/Z
+ainuseinigi/Z
+ainuseis/Z
+ainuseiski/Z
+ainuseisse/Z
+ainuseissegi/Z
+ainuseist/Z
+ainuseistki/Z
+ainuseita/Z
+ainuseitagi/Z
+ainuseks/Z
+ainusekski/Z
+ainusel/Z
+ainusele/Z
+ainuselegi/Z
+ainuselgi/Z
+ainuselt/Z
+ainuseltki/Z
+ainusena/Z
+ainusenagi/Z
+ainuseni/Z
+ainusenigi/Z
+ainuses/Z
+ainuseski/Z
+ainusesse/Z
+ainusessegi/Z
+ainusest/Z
+ainusestki/Z
+ainuseta/Z
+ainusetagi/Z
+ainusi/Z
+ainusid/Z
+ainusidki/Z
+ainusiga/Z
+ainusigagi/Z
+ainusigi/Z
+ainusiks/Z
+ainusikski/Z
+ainusil/Z
+ainusile/Z
+ainusilegi/Z
+ainusilgi/Z
+ainusilt/Z
+ainusiltki/Z
+ainusina/Z
+ainusinagi/Z
+ainusini/Z
+ainusinigi/Z
+ainusis/Z
+ainusiski/Z
+ainusisse/Z
+ainusissegi/Z
+ainusist/Z
+ainusistki/Z
+ainusita/Z
+ainusitagi/Z
+ainuste/Z
+ainustega/Z
+ainustegagi/Z
+ainustegi/Z
+ainusteks/Z
+ainustekski/Z
+ainustel/Z
+ainustele/Z
+ainustelegi/Z
+ainustelgi/Z
+ainustelt/Z
+ainusteltki/Z
+ainustena/Z
+ainustenagi/Z
+ainusteni/Z
+ainustenigi/Z
+ainustes/Z
+ainusteski/Z
+ainustesse/Z
+ainustessegi/Z
+ainustest/Z
+ainustestki/Z
+ainusteta/Z
+ainustetagi/Z
+ainusus/Zarsuw
+ainususe/Z
+ainususega/Zabhilmny
+ainususi/Z
+ainususiga/Zajly
+ainususte/Z
+ainusustega/Zalmny
+airaan/Za
+airaane/Z
+airaanega/Zalmny
+airaani/Z
+airaaniga/Zacefijkly
+ais/Za
+aisa/Z
+aisaga/Zabcfhiky
+aisasid/Z
+aisasidki/Z
+aist/Za
+aiste/Z
+aistega/Zalmny
+aisti/Z
+aistiga/Zacefijkly
+aistiline/Zaqrt
+aistilise/Z
+aistilisega/Zabdhjlmny
+aistilisi/Z
+aistilisiga/Zajlny
+aistiliste/Z
+aistilistega/Zalmny
+aistilisuse/Z
+aistilisusega/Zabehklmny
+aistilisusi/Z
+aistilisusiga/Zajly
+aistilisuste/Z
+aistilisustega/Zalmny
+aistin/Z
+aisting/Z
+aistingki/Z
+aistingu/Z
+aistinguga/Zabcdefgikmoy
+aistinguline/Zaqrt
+aistingulise/Z
+aistingulisega/Zabdhjlmny
+aistingulisi/Z
+aistingulisiga/Zajlny
+aistinguliste/Z
+aistingulistega/Zalmny
+aistingulisuse/Z
+aistingulisusega/Zabehklmny
+aistingulisusi/Z
+aistingulisusiga/Zajly
+aistingulisuste/Z
+aistingulisustega/Zalmny
+aistinu/Z
+aistinud/Zacdefhijklmnopqrstuvwyz
+aisu/Z
+aisuga/Zacemy
+ait/Za
+aita/Zaqrstu
+aitad/Z
+aitade/Z
+aitadega/Zalmny
+aitadki/Z
+aitagi/Z
+aitaja/Z
+aitajaga/Zabcdefgkmnoy
+aitaks/Z
+aitakski/Z
+aitama/Z
+aitamagi/Z
+aitamatu/Z
+aitamatuga/Zabcdefgkmoy
+aitamise/Z
+aitamisega/Zabhlmny
+aitamisi/Z
+aitamisiga/Zajly
+aitamiste/Z
+aitamistega/Zalmny
+aitas/Z
+aitasid/Z
+aitasidki/Z
+aitaski/Z
+aitate/Z
+aitategi/Z
+aitava/Z
+aitavaga/Zabcdefgkmnoy
+aitavuse/Z
+aitavusega/Zabehklmny
+aitavusi/Z
+aitavusiga/Zajly
+aitavuste/Z
+aitavustega/Zalmny
+aitu/Z
+aitugi/Z
+aituma/Za
+aith/Z
+aithki/Z
+aitma/Za
+aiu/Z
+aiuga/Zacemy
+aiva/Za
+aivaga/Zabcdfghiky
+aivasid/Z
+aivasidki/Z
+aj/Z
+aja/Z
+ajada/Z
+ajaga/Zabcfiky
+ajaja/Z
+ajajaga/Zabcdefgikmnoy
+ajal/Za
+ajalda/Z
+ajaldada/Z
+ajaldan/Z
+ajaldanu/Z
+ajaldanud/Zabcdefghijklmnopqrstuvwyz
+ajaldasa/Za
+ajaldi/Zu
+ajaldine/Zaqrt
+ajaldise/Z
+ajaldisega/Zabdhjlmny
+ajaldisi/Z
+ajaldisiga/Zajlny
+ajaldiste/Z
+ajaldistega/Zalmny
+ajaldisuse/Z
+ajaldisusega/Zabehklmny
+ajaldisusi/Z
+ajaldisusiga/Zajly
+ajaldisuste/Z
+ajaldisustega/Zalmny
+ajalik/Zauw
+ajalike/Z
+ajalikega/Zajlmny
+ajalikkude/Z
+ajalikkudega/Zalmny
+ajaliku/Z
+ajalikuga/Zacdegjlmy
+ajalikusti/Z
+ajalikustigi/Z
+ajaline/Zaqrt
+ajalise/Z
+ajalisega/Zabdhjlmny
+ajaliselt/Za
+ajalisi/Z
+ajalisiga/Zajlny
+ajaliste/Z
+ajalistega/Zalmny
+ajalisuse/Z
+ajalisusega/Zabehklmny
+ajalisusi/Z
+ajalisusiga/Zajly
+ajalisuste/Z
+ajalisustega/Zalmny
+ajalt/Za
+ajam/Za
+ajameiga/Zacejl
+ajami/Z
+ajamiga/Zabcehijlmoy
+ajan/Z
+ajanu/Z
+ajanud/Zabdefghijklmnopqrstuvwyz
+ajasta/Z
+ajastada/Z
+ajastan/Z
+ajastanu/Z
+ajastanud/Zabcdefghijklmnopqrstuvwyz
+ajastik/Zauw
+ajastike/Z
+ajastikega/Zalmny
+ajastikkude/Z
+ajastikkudega/Zalmny
+ajastiku/Z
+ajastikuga/Zacdegimy
+ajastu/Z
+ajastuga/Zabcdefgikmoy
+ajastuline/Zaqrt
+ajastulise/Z
+ajastulisega/Zabdhjlmny
+ajastulisi/Z
+ajastulisiga/Zajlny
+ajastuliste/Z
+ajastulistega/Zalmny
+ajastulisuse/Z
+ajastulisusega/Zabehklmny
+ajastulisusi/Z
+ajastulisusiga/Zajly
+ajastulisuste/Z
+ajastulisustega/Zalmny
+ajata/Z
+ajatada/Z
+ajatan/Z
+ajatanu/Z
+ajatanud/Zabcdefghijklmnopqrstuvwyz
+ajati/Zu
+ajatus/Zarsuw
+ajatuse/Z
+ajatusega/Zabhilmny
+ajatusi/Z
+ajatusiga/Zajly
+ajatuste/Z
+ajatustega/Zalmny
+aje/Z
+ajega/Zabghilmny
+ajeka/Z
+ajekaga/Zabcdefgjklmnoy
+ajekasti/Z
+ajekastigi/Z
+ajekus/Zarsuw
+ajekuse/Z
+ajekusega/Zabehklmny
+ajekusi/Z
+ajekusiga/Zajly
+ajekuste/Z
+ajekustega/Zalmny
+ajel/Za
+ajeldakse/Z
+ajeldaksegi/Z
+ajeldes/Z
+ajeldeski/Z
+ajelnu/Z
+ajelnud/Zacdijklmnopqrstuvwyz
+ajend/Za
+ajenda/Z
+ajendada/Z
+ajendan/Z
+ajendanu/Z
+ajendanud/Zabcdefghijklmnopqrstuvwyz
+ajendeiga/Zacejl
+ajendi/Z
+ajendiga/Zabcehijlmoy
+ajendu/Z
+ajendun/Z
+ajendunu/Z
+ajendunud/Zacefhijklmnopqrstuvwyz
+ajendus/Zarsuw
+ajenduse/Z
+ajendusega/Zabhilmny
+ajendusi/Z
+ajendusiga/Zajly
+ajenduste/Z
+ajendustega/Zalmny
+ajet/Z
+ajetki/Z
+ajju/Z
+ajjugi/Z
+aju/Z
+ajude/Z
+ajudegi/Z
+ajuga/Zacdeghimy
+ajuja/Z
+ajujaga/Zabcdefgjklmnoy
+ajujasti/Z
+ajujastigi/Z
+ajujus/Zarsuw
+ajujuse/Z
+ajujusega/Zabehklmny
+ajujusi/Z
+ajujusiga/Zajly
+ajujuste/Z
+ajujustega/Zalmny
+ajun/Z
+ajunu/Z
+ajunud/Zacefhijklmnopqrstuvwyz
+ajur/Za
+ajureiga/Zacejl
+ajuri/Z
+ajuriga/Zabcehijlmoy
+ajuti/Zu
+ajutine/Zaqrt
+ajutise/Z
+ajutisega/Zabdhjlmny
+ajutiselt/Za
+ajutisi/Z
+ajutisiga/Zajlny
+ajutiste/Z
+ajutistega/Zalmny
+ajutisuse/Z
+ajutisusega/Zabehklmny
+ajutisusi/Z
+ajutisusiga/Zajly
+ajutisuste/Z
+ajutisustega/Zalmny
+aka/Z
+akaatsia/Z
+akaatsiaga/Zabcdefgikmnoy
+akadeemia/Z
+akadeemiaga/Zabcdefgikmnoy
+akadeemik/Zu
+akadeemiku/Z
+akadeemikuga/Zabcdefgikmoy
+akadeemiline/Zaqrt
+akadeemilise/Z
+akadeemilisega/Zabdhjlmny
+akadeemilisi/Z
+akadeemilisiga/Zajlny
+akadeemiliste/Z
+akadeemilistega/Zalmny
+akadeemilisuse/Z
+akadeemilisusega/Zabehklmny
+akadeemilisusi/Z
+akadeemilisusiga/Zajly
+akadeemilisuste/Z
+akadeemilisustega/Zalmny
+akademism/Za
+akademisme/Z
+akademismega/Zalmny
+akademismi/Z
+akademismiga/Zacefijkly
+akadi/Zu
+akaga/Zabcdfghiky
+akantus/Zarsuw
+akantuse/Z
+akantusega/Zabehiklmny
+akantusi/Z
+akantusiga/Zajly
+akantuste/Z
+akantustega/Zalmny
+akasid/Z
+akasidki/Z
+aken/Za
+akenda/Z
+akendada/Z
+akendan/Z
+akendanu/Z
+akendanud/Zabcdefghijklmnopqrstuvwyz
+akende/Z
+akendega/Zalmny
+akent/Z
+akentki/Z
+akku/Z
+akkugi/Z
+aklamatsioon/Za
+aklamatsioone/Z
+aklamatsioonega/Zalmny
+aklamatsiooni/Z
+aklamatsiooniga/Zacefijkly
+aklimatiseeru/Z
+aklimatiseerun/Z
+aklimatiseerunu/Z
+aklimatiseerunud/Zacefhijklmnopqrstuvwyz
+akna/Z
+aknaga/Zabcefikny
+aknastik/Zauw
+aknastike/Z
+aknastikega/Zalmny
+aknastikkude/Z
+aknastikkudega/Zalmny
+aknastiku/Z
+aknastikuga/Zacdegimy
+akne/Z
+aknega/Zabcefhiklmny
+aknet/Z
+aknetki/Z
+akommodatsioon/Za
+akommodatsioone/Z
+akommodatsioonega/Zalmny
+akommodatsiooni/Z
+akommodatsiooniga/Zacefijkly
+akompaneeri/Z
+akompaneerin/Z
+akompaneerinu/Z
+akompaneerinud/Zacdefhijklmnopqrstuvwyz
+akord/Za
+akorde/Z
+akordega/Zalmny
+akordi/Z
+akordiga/Zacefijkly
+akordion/Za
+akordione/Z
+akordionega/Zalmny
+akordioneiga/Zacejl
+akordioni/Z
+akordioniga/Zabcefhijklmoy
+akordionist/Za
+akordioniste/Z
+akordionistega/Zalmny
+akordionisti/Z
+akordionistiga/Zacefijkly
+akreditiiv/Z
+akreditiive/Z
+akreditiivega/Zalmny
+akreditiivgi/Z
+akreditiivi/Z
+akreditiiviga/Zacefijkly
+akrobaadega/Zalmn
+akrobaadi/Z
+akrobaadiga/Zaceijly
+akrobaat/Zasuw
+akrobaatide/Z
+akrobaatidega/Zalmny
+akrobaatika/Z
+akrobaatikaga/Zabcdefgikmnoy
+akrobaatiline/Zaqrt
+akrobaatilise/Z
+akrobaatilisega/Zabdhjlmny
+akrobaatilisi/Z
+akrobaatilisiga/Zajlny
+akrobaatiliste/Z
+akrobaatilistega/Zalmny
+akrobaatilisuse/Z
+akrobaatilisusega/Zabehklmny
+akrobaatilisusi/Z
+akrobaatilisusiga/Zajly
+akrobaatilisuste/Z
+akrobaatilisustega/Zalmny
+akronm/Za
+akronme/Z
+akronmega/Zalmny
+akronmi/Z
+akronmiga/Zacefijkly
+akropol/Za
+akropole/Z
+akropolega/Zalmny
+akropoli/Z
+akropoliga/Zacefijkly
+aksakall/Za
+aksakalle/Z
+aksakallega/Zalmny
+aksakalli/Z
+aksakalliga/Zacefijkly
+akselbandega/Zalmn
+akselbandi/Z
+akselbandiga/Zaceijly
+akselbant/Zasuw
+akselbantide/Z
+akselbantidega/Zalmny
+aksessuaar/Za
+aksessuaare/Z
+aksessuaarega/Zalmny
+aksessuaari/Z
+aksessuaariga/Zacefijkly
+aksiomaatika/Z
+aksiomaatikaga/Zabcdefgikmnoy
+aksiomaatiline/Zaqrt
+aksiomaatilise/Z
+aksiomaatilisega/Zabdhjlmny
+aksiomaatilisi/Z
+aksiomaatilisiga/Zajlny
+aksiomaatiliste/Z
+aksiomaatilistega/Zalmny
+aksiomaatilisuse/Z
+aksiomaatilisusega/Zabehklmny
+aksiomaatilisusi/Z
+aksiomaatilisusiga/Zajly
+aksiomaatilisuste/Z
+aksiomaatilisustega/Zalmny
+aksioom/Za
+aksioome/Z
+aksioomega/Zalmny
+aksioomi/Z
+aksioomiga/Zacefijkly
+aksonomeetriline/Zaqrt
+aksonomeetrilise/Z
+aksonomeetrilisega/Zabdhjlmny
+aksonomeetrilisi/Z
+aksonomeetrilisiga/Zajlny
+aksonomeetriliste/Z
+aksonomeetrilistega/Zalmny
+aksonomeetrilisuse/Z
+aksonomeetrilisusega/Zabehklmny
+aksonomeetrilisusi/Z
+aksonomeetrilisusiga/Zajly
+aksonomeetrilisuste/Z
+aksonomeetrilisustega/Zalmny
+akt/Za
+akte/Z
+aktega/Zalmny
+akti/Z
+aktiga/Zacefijkly
+aktiin/Za
+aktiine/Z
+aktiinega/Zalmny
+aktiini/Z
+aktiiniga/Zacefijkly
+aktiiv/Z
+aktiive/Z
+aktiivega/Zalmny
+aktiivgi/Z
+aktiivi/Z
+aktiiviga/Zacefijkly
+aktiivne/Zar
+aktiivse/Z
+aktiivsega/Zabcdefhjklmnoy
+aktiivselt/Za
+aktiivset/Z
+aktiivsetki/Z
+aktiivsus/Zarsuw
+aktiivsuse/Z
+aktiivsusega/Zabehiklmny
+aktiivsusi/Z
+aktiivsusiga/Zajly
+aktiivsuste/Z
+aktiivsustega/Zalmny
+aktiva/Z
+aktivaga/Zabcdefgikmnoy
+aktivatsioon/Za
+aktivatsioone/Z
+aktivatsioonega/Zalmny
+aktivatsiooni/Z
+aktivatsiooniga/Zacefijkly
+aktiveeri/Z
+aktiveerin/Z
+aktiveerinu/Z
+aktiveerinud/Zacdefhijklmnopqrstuvwyz
+aktiveeru/Z
+aktiveerun/Z
+aktiveerunu/Z
+aktiveerunud/Zacefhijklmnopqrstuvwyz
+aktivisatsioon/Za
+aktivisatsioone/Z
+aktivisatsioonega/Zalmny
+aktivisatsiooni/Z
+aktivisatsiooniga/Zacefijkly
+aktiviseeri/Z
+aktiviseerin/Z
+aktiviseerinu/Z
+aktiviseerinud/Zacdefhijklmnopqrstuvwyz
+aktiviseeru/Z
+aktiviseerun/Z
+aktiviseerunu/Z
+aktiviseerunud/Zacefhijklmnopqrstuvwyz
+aktivist/Za
+aktiviste/Z
+aktivistega/Zalmny
+aktivisti/Z
+aktivistiga/Zacefijkly
+aktriss/Za
+aktrisse/Z
+aktrissega/Zalmny
+aktrissi/Z
+aktrissiga/Zacefijkly
+aktseleratsioon/Za
+aktseleratsioone/Z
+aktseleratsioonega/Zalmny
+aktseleratsiooni/Z
+aktseleratsiooniga/Zacefijkly
+aktsendega/Zalmn
+aktsendi/Z
+aktsendiga/Zaceijly
+aktsent/Zasuw
+aktsentide/Z
+aktsentidega/Zalmny
+aktsentuatsioon/Za
+aktsentuatsioone/Z
+aktsentuatsioonega/Zalmny
+aktsentuatsiooni/Z
+aktsentuatsiooniga/Zacefijkly
+aktsepteeri/Z
+aktsepteerin/Z
+aktsepteerinu/Z
+aktsepteerinud/Zacdefhijklmnopqrstuvwyz
+aktsepti/Z
+aktseptin/Z
+aktseptinu/Z
+aktseptinud/Zacdefhijklmnopqrstuvwyz
+aktsessoorne/Zar
+aktsessoorse/Z
+aktsessoorsega/Zabcdefhjklmnoy
+aktsessoorset/Z
+aktsessoorsetki/Z
+aktsessoorsuse/Z
+aktsessoorsusega/Zabehklmny
+aktsessoorsusi/Z
+aktsessoorsusiga/Zajly
+aktsessoorsuste/Z
+aktsessoorsustega/Zalmny
+aktsia/Z
+aktsiaga/Zabcdefgikmnoy
+aktsidents/Za
+aktsidentse/Z
+aktsidentsega/Zalmny
+aktsidentsi/Z
+aktsidentsiga/Zacefijkly
+aktsiis/Za
+aktsiise/Z
+aktsiisega/Zalmny
+aktsiisi/Z
+aktsiisiga/Zacefijkly
+aktsionr/Za
+aktsionre/Z
+aktsionrega/Zalmny
+aktsionri/Z
+aktsionriga/Zacefijkly
+aktsioon/Za
+aktsioone/Z
+aktsioonega/Zalmny
+aktsiooni/Z
+aktsiooniga/Zacefijkly
+aktuaalne/Zar
+aktuaalse/Z
+aktuaalsega/Zabcdefhjklmnoy
+aktuaalset/Z
+aktuaalsetki/Z
+aktuaalsus/Zarsuw
+aktuaalsuse/Z
+aktuaalsusega/Zabehiklmny
+aktuaalsusi/Z
+aktuaalsusiga/Zajly
+aktuaalsuste/Z
+aktuaalsustega/Zalmny
+aktualiseeru/Z
+aktualiseerun/Z
+aktualiseerunu/Z
+aktualiseerunud/Zacefhijklmnopqrstuvwyz
+aktus/Zarsuw
+aktuse/Z
+aktusega/Zabehiklmny
+aktusi/Z
+aktusiga/Zajly
+aktuste/Z
+aktustega/Zalmny
+aku/Z
+akude/Z
+akudegi/Z
+akuga/Zabcdeghimy
+akumulaator/Za
+akumulaatoreiga/Zacejl
+akumulaatori/Z
+akumulaatoriga/Zabcehijlmoy
+akumulatiivne/Zar
+akumulatiivse/Z
+akumulatiivsega/Zabcdefhjklmnoy
+akumulatiivset/Z
+akumulatiivsetki/Z
+akumulatiivsuse/Z
+akumulatiivsusega/Zabehklmny
+akumulatiivsusi/Z
+akumulatiivsusiga/Zajly
+akumulatiivsuste/Z
+akumulatiivsustega/Zalmny
+akumulatsioon/Za
+akumulatsioone/Z
+akumulatsioonega/Zalmny
+akumulatsiooni/Z
+akumulatsiooniga/Zacefijkly
+akumuleeri/Z
+akumuleerin/Z
+akumuleerinu/Z
+akumuleerinud/Zacdefhijklmnopqrstuvwyz
+akumuleeru/Z
+akumuleerun/Z
+akumuleerunu/Z
+akumuleerunud/Zacefhijklmnopqrstuvwyz
+akuraat/Za
+akuraatne/Za
+akuraatse/Z
+akuraatsega/Zabcdefhjklmnoy
+akuraatset/Z
+akuraatsetki/Z
+akuraatsus/Z
+akuraatsuse/Z
+akuraatsusega/Zabehklmny
+akuraatsusi/Z
+akuraatsusiga/Zajly
+akuraatsuski/Z
+akuraatsusse/Z
+akuraatsussegi/Z
+akuraatsust/Z
+akuraatsuste/Z
+akuraatsustega/Zalmny
+akuraatsustki/Z
+akusatiiv/Z
+akusatiive/Z
+akusatiivega/Zalmny
+akusatiivgi/Z
+akusatiivi/Z
+akusatiiviga/Zacefijkly
+akusatiivne/Zar
+akusatiivse/Z
+akusatiivsega/Zabcdefhjklmnoy
+akusatiivset/Z
+akusatiivsetki/Z
+akusatiivsuse/Z
+akusatiivsusega/Zabehklmny
+akusatiivsusi/Z
+akusatiivsusiga/Zajly
+akusatiivsuste/Z
+akusatiivsustega/Zalmny
+akustik/Zu
+akustika/Z
+akustikaga/Zabcdefgikmnoy
+akustiku/Z
+akustikuga/Zabcdefgikmoy
+akustiline/Zaqrt
+akustilise/Z
+akustilisega/Zabdhjlmny
+akustilisi/Z
+akustilisiga/Zajlny
+akustiliste/Z
+akustilistega/Zalmny
+akustilisuse/Z
+akustilisusega/Zabehklmny
+akustilisusi/Z
+akustilisusiga/Zajly
+akustilisuste/Z
+akustilisustega/Zalmny
+akuudega/Zalmn
+akuudi/Z
+akuudiga/Zaceijly
+akuut/Zasuw
+akuutide/Z
+akuutidega/Zalmny
+akuutne/Za
+akuutse/Z
+akuutsega/Zabcdefhjklmnoy
+akuutset/Z
+akuutsetki/Z
+akuutsus/Zarsuw
+akuutsuse/Z
+akuutsusega/Zabehiklmny
+akuutsusi/Z
+akuutsusiga/Zajly
+akuutsuski/Z
+akuutsusse/Z
+akuutsussegi/Z
+akuutsust/Z
+akuutsuste/Z
+akuutsustega/Zalmny
+akuutsustki/Z
+akur/Za
+akure/Z
+akurega/Zalmny
+akuri/Z
+akuriga/Zacefijkly
+akvaarium/Za
+akvaariume/Z
+akvaariumega/Zalmny
+akvaariumeiga/Zacejl
+akvaariumi/Z
+akvaariumiga/Zabcefhijklmoy
+akvalang/Z
+akvalange/Z
+akvalangega/Zalmny
+akvalangi/Z
+akvalangiga/Zacefijkly
+akvalangist/Za
+akvalangiste/Z
+akvalangistega/Zalmny
+akvalangisti/Z
+akvalangistiga/Zacefijkly
+akvalangki/Z
+akvamariin/Za
+akvamariine/Z
+akvamariinega/Zalmny
+akvamariini/Z
+akvamariiniga/Zacefijkly
+akvarell/Za
+akvarelle/Z
+akvarellega/Zalmny
+akvarelli/Z
+akvarelliga/Zacefijkly
+akvarellin/Z
+akvarellinu/Z
+akvarellinud/Zacdefhijklmnopqrstuvwyz
+akvarellist/Za
+akvarelliste/Z
+akvarellistega/Zalmny
+akvarellisti/Z
+akvarellistiga/Zacefijkly
+akvarist/Za
+akvariste/Z
+akvaristega/Zalmny
+akvaristi/Z
+akvaristiga/Zacefijkly
+akvatinta/Z
+akvatintaga/Zabcdfghiky
+akvatintasid/Z
+akvatintasidki/Z
+akvatoorium/Za
+akvatooriume/Z
+akvatooriumega/Zalmny
+akvatooriumeiga/Zacejl
+akvatooriumi/Z
+akvatooriumiga/Zabcefhijklmoy
+akvaviidega/Zalmn
+akvaviidi/Z
+akvaviidiga/Zaceijly
+akvaviit/Zasuw
+akvaviitide/Z
+akvaviitidega/Zalmny
+akvedukt/Za
+akvedukte/Z
+akveduktega/Zalmny
+akvedukti/Z
+akveduktiga/Zacefijkly
+aknn/Za
+aknne/Z
+aknnega/Zalmny
+aknni/Z
+aknniga/Zacefijkly
+ala/Z
+alabaster/Za
+alabasterlik/Zauw
+alabasterlike/Z
+alabasterlikega/Zajlmny
+alabasterlikkude/Z
+alabasterlikkudega/Zalmny
+alabasterliku/Z
+alabasterlikuga/Zacdegjlmy
+alabasterlikusti/Z
+alabasterlikustigi/Z
+alabastreiga/Zacejl
+alabastri/Z
+alabastriga/Zabcehijlmoy
+alaga/Zabcfhiky
+alake/Z
+alakegi/Z
+alakem/Z
+alakemgi/Z
+alaku/Z
+alakugi/Z
+alal/Za
+alalda/Z
+alaldada/Z
+alaldan/Z
+alaldanu/Z
+alaldanud/Zabcdefghijklmnopqrstuvwyz
+alaldeiga/Zajl
+alaldi/Z
+alaldiga/Zabcehijlmoy
+alaldiid/Z
+alaldiidki/Z
+alaldus/Zarsuw
+alalduse/Z
+alaldusega/Zabhilmny
+alaldusi/Z
+alaldusiga/Zajly
+alalduste/Z
+alaldustega/Zalmny
+alale/Za
+alaline/Zaqrt
+alalise/Z
+alalisega/Zabdhjlmny
+alaliselt/Za
+alalisi/Z
+alalisiga/Zajlny
+alaliste/Z
+alalistega/Zalmny
+alalisuse/Z
+alalisusega/Zabehklmny
+alalisusi/Z
+alalisusiga/Zajly
+alalisuste/Z
+alalisustega/Zalmny
+alalt/Za
+alam/Zaw
+alama/Z
+alamaga/Zabcdefgijklmnoy
+alamal/Za
+alamale/Za
+alamasti/Z
+alamastigi/Z
+alamik/Zauw
+alamike/Z
+alamikega/Zalmny
+alamikkude/Z
+alamikkudega/Zalmny
+alamiku/Z
+alamikuga/Zacdegimy
+alamlik/Zauw
+alamlike/Z
+alamlikega/Zajlmny
+alamlikkude/Z
+alamlikkudega/Zalmny
+alamliku/Z
+alamlikuga/Zacdegjlmy
+alamlikusti/Z
+alamlikustigi/Z
+alamlus/Zarsuw
+alamluse/Z
+alamlusega/Zabhilmny
+alamlusi/Z
+alamlusiga/Zajly
+alamluste/Z
+alamlustega/Zalmny
+alamus/Zarsuw
+alamuse/Z
+alamusega/Zabehiklmny
+alamusi/Z
+alamusiga/Zajly
+alamuste/Z
+alamustega/Zalmny
+aland/Za
+alanda/Z
+alandada/Z
+alandan/Z
+alandanu/Z
+alandanud/Zabcdefghijklmnopqrstuvwyz
+alandeiga/Zacejl
+alandi/Z
+alandiga/Zabcehijlmoy
+alandlik/Zauw
+alandlike/Z
+alandlikega/Zajlmny
+alandlikkude/Z
+alandlikkudega/Zalmny
+alandliku/Z
+alandlikuga/Zacdegjlmy
+alandlikusti/Z
+alandlikustigi/Z
+alandu/Z
+alandun/Z
+alandunu/Z
+alandunud/Zacefhijklmnopqrstuvwyz
+alandus/Zarsuw
+alanduse/Z
+alandusega/Zabhilmny
+alandusi/Z
+alandusiga/Zajly
+alanduste/Z
+alandustega/Zalmny
+alane/Zaqr
+alanen/Z
+alanenu/Z
+alanenud/Zabcefhijklmnopqrstuvwyz
+alang/Z
+alangki/Z
+alangu/Z
+alanguga/Zabcdefgikmoy
+alanu/Z
+alanud/Zacijklmnopqrstuvwxyz
+alarm/Za
+alarme/Z
+alarmeeri/Z
+alarmeerin/Z
+alarmeerinu/Z
+alarmeerinud/Zacdefhijklmnopqrstuvwyz
+alarmega/Zalmny
+alarmi/Z
+alarmiga/Zacefijkly
+alarmin/Z
+alarminu/Z
+alarminud/Zacdefhijklmnopqrstuvwyz
+alase/Z
+alasega/Zabdehijklmnoy
+alaseiga/Zajl
+alasi/Z
+alasid/Z
+alasidki/Z
+alasiga/Zabcehijlmoy
+alasiid/Z
+alasiidki/Z
+alasta/Z
+alastada/Z
+alastan/Z
+alastanu/Z
+alastanud/Zabcdefghijklmnopqrstuvwyz
+alaste/Z
+alastega/Zalmny
+alasti/Zu
+alastus/Zarsuw
+alastuse/Z
+alastusega/Zabhilmny
+alastusi/Z
+alastusiga/Zajly
+alastuste/Z
+alastustega/Zalmny
+alasuse/Z
+alasusega/Zabehklmny
+alasusi/Z
+alasusiga/Zajly
+alasuste/Z
+alasustega/Zalmny
+alates/Z
+alateski/Z
+alati/Zu
+alatine/Zaqrt
+alatise/Z
+alatisega/Zabdhjlmny
+alatiseks/Za
+alatisi/Z
+alatisiga/Zajlny
+alatiste/Z
+alatistega/Zalmny
+alatisuse/Z
+alatisusega/Zabehklmny
+alatisusi/Z
+alatisusiga/Zajly
+alatisuste/Z
+alatisustega/Zalmny
+alatsi/Zu
+alatu/Z
+alatuga/Zabcdefgijklmnoy
+alatus/Zarsuw
+alatuse/Z
+alatusega/Zabhilmny
+alatusi/Z
+alatusiga/Zajly
+alatuste/Z
+alatustega/Zalmny
+alatusti/Z
+alatustigi/Z
+albaanlane/Zaqt
+albaanlase/Z
+albaanlasega/Zabehiklmny
+albaanlasi/Z
+albaanlasiga/Zajly
+albaanlaste/Z
+albaanlastega/Zalmny
+albatross/Za
+albatrosse/Z
+albatrossega/Zalmny
+albatrossi/Z
+albatrossiga/Zacefijkly
+albega/Zalmn
+albi/Zarsuw
+albiga/Zacejlny
+albiino/Z
+albiinode/Z
+albiinodegi/Z
+albiinoga/Zaily
+albiinot/Z
+albiinotki/Z
+albika/Z
+albikaga/Zabcdefgjklmnoy
+albikasti/Z
+albikastigi/Z
+albiks/Z
+albikus/Zarsuw
+albikuse/Z
+albikusega/Zabehklmny
+albikusi/Z
+albikusiga/Zajly
+albikuste/Z
+albikustega/Zalmny
+albilane/Zaqt
+albilase/Z
+albilasega/Zabhilmny
+albilasi/Z
+albilasiga/Zajly
+albilaste/Z
+albilastega/Zalmny
+albinism/Za
+albinisme/Z
+albinismega/Zalmny
+albinismi/Z
+albinismiga/Zacefijkly
+albisti/Z
+albistigi/Z
+albitamatu/Z
+albitamatuga/Zabcdefgkmoy
+albitava/Z
+albitavaga/Zabcdefgkmnoy
+albitavuse/Z
+albitavusega/Zabehklmny
+albitavusi/Z
+albitavusiga/Zajly
+albitavuste/Z
+albitavustega/Zalmny
+albitu/Z
+albituga/Zabcdefgijklmnoy
+albitusti/Z
+albitustigi/Z
+albituvat/Z
+albituvatki/Z
+album/Za
+albumeiga/Zacejl
+albumi/Z
+albumiga/Zabcehijlmoy
+albus/Zarsuw
+albuse/Z
+albusega/Zabehklmny
+albusi/Z
+albusiga/Zajly
+albuste/Z
+albustega/Zalmny
+aldega/Zalmn
+aldehd/Za
+aldehde/Z
+aldehdega/Zalmny
+aldehdi/Z
+aldehdiga/Zacefijkly
+aldi/Z
+aldiga/Zaceijly
+aldiin/Za
+aldiine/Z
+aldiinega/Zalmny
+aldiini/Z
+aldiiniga/Zacefijkly
+aldis/Zauw
+aldiste/Z
+aldistega/Zalmny
+ale/Z
+alega/Zabghilmny
+aleksandriidega/Zalmn
+aleksandriidi/Z
+aleksandriidiga/Zaceijly
+aleksandriin/Za
+aleksandriine/Z
+aleksandriinega/Zalmny
+aleksandriini/Z
+aleksandriiniga/Zacefijkly
+aleksandriit/Zasuw
+aleksandriitide/Z
+aleksandriitidega/Zalmny
+alemann/Za
+alemanne/Z
+alemannega/Zalmny
+alemanni/Z
+alemanniga/Zacefijkly
+alet/Z
+aleta/Z
+aletada/Z
+aletan/Z
+aletanu/Z
+aletanud/Zabcdefghijklmnopqrstuvwyz
+aletki/Z
+aleuudega/Zalmn
+aleuudi/Z
+aleuudiga/Zaceijly
+aleuut/Zasuw
+aleuutide/Z
+aleuutidega/Zalmny
+alev/Z
+aleveiga/Zacejl
+alevgi/Z
+alevi/Z
+aleviga/Zabcehijlmoy
+alevik/Zauw
+alevike/Z
+alevikega/Zalmny
+alevikkude/Z
+alevikkudega/Zalmny
+aleviku/Z
+alevikuga/Zacdegimy
+alfa/Z
+alfabeedega/Zalmn
+alfabeedi/Z
+alfabeediga/Zaceijly
+alfabeet/Zasuw
+alfabeetide/Z
+alfabeetidega/Zalmny
+alfabeetiline/Zaqrt
+alfabeetilise/Z
+alfabeetilisega/Zabdhjlmny
+alfabeetilisi/Z
+alfabeetilisiga/Zajlny
+alfabeetiliste/Z
+alfabeetilistega/Zalmny
+alfabeetilisuse/Z
+alfabeetilisusega/Zabehklmny
+alfabeetilisusi/Z
+alfabeetilisusiga/Zajly
+alfabeetilisuste/Z
+alfabeetilisustega/Zalmny
+alfaga/Zabcdfghiky
+alfasid/Z
+alfasidki/Z
+alfons/Za
+alfonseiga/Zacejl
+alfonsi/Z
+alfonsiga/Zabcehijlmoy
+alg/Z
+algajalik/Zauw
+algajalike/Z
+algajalikega/Zajlmny
+algajalikkude/Z
+algajalikkudega/Zalmny
+algajaliku/Z
+algajalikuga/Zacdegjlmy
+algajalikusti/Z
+algajalikustigi/Z
+algata/Z
+algatada/Z
+algatan/Z
+algatanu/Z
+algatanud/Zabcdefghijklmnopqrstuvwyz
+algatus/Zarsuw
+algatuse/Z
+algatusega/Zabhilmny
+algatusi/Z
+algatusiga/Zajly
+algatuslik/Zauw
+algatuslike/Z
+algatuslikega/Zajlmny
+algatuslikkude/Z
+algatuslikkudega/Zalmny
+algatusliku/Z
+algatuslikuga/Zacdegjlmy
+algatuslikusti/Z
+algatuslikustigi/Z
+algatuste/Z
+algatustega/Zalmny
+alge/Za
+algebra/Z
+algebraga/Zabcdefgikmnoy
+algebraist/Za
+algebraiste/Z
+algebraistega/Zalmny
+algebraisti/Z
+algebraistiga/Zacefijkly
+algebraline/Zaqrt
+algebralise/Z
+algebralisega/Zabdhjlmny
+algebralisi/Z
+algebralisiga/Zajlny
+algebraliste/Z
+algebralistega/Zalmny
+algebralisuse/Z
+algebralisusega/Zabehklmny
+algebralisusi/Z
+algebralisusiga/Zajly
+algebralisuste/Z
+algebralisustega/Zalmny
+algega/Zabcefhiklmny
+algegi/Z
+algeline/Zaqrt
+algelise/Z
+algelisega/Zabdhjlmny
+algelisi/Z
+algelisiga/Zajlny
+algeliste/Z
+algelistega/Zalmny
+algelisuse/Z
+algelisusega/Zabehklmny
+algelisusi/Z
+algelisusiga/Zajly
+algelisuste/Z
+algelisustega/Zalmny
+alget/Z
+algetki/Z
+algi/Z
+algiga/Zaceijly
+algis/Zauw
+algise/Z
+algisega/Zabehiklmny
+algiste/Z
+algistega/Zalmny
+algki/Z
+algme/Z
+algmega/Zabcefhiklmny
+algmine/Zaqt
+algmise/Z
+algmisega/Zabehiklmny
+algmisi/Z
+algmisiga/Zajly
+algmiste/Z
+algmistega/Zalmny
+algne/Za
+algoloogiline/Zaqrt
+algoloogilise/Z
+algoloogilisega/Zabdhjlmny
+algoloogilisi/Z
+algoloogilisiga/Zajlny
+algoloogiliste/Z
+algoloogilistega/Zalmny
+algoloogilisuse/Z
+algoloogilisusega/Zabehklmny
+algoloogilisusi/Z
+algoloogilisusiga/Zajly
+algoloogilisuste/Z
+algoloogilisustega/Zalmny
+algonkin/Za
+algonkineiga/Zacejl
+algonkini/Z
+algonkiniga/Zabcehijlmoy
+algoritm/Za
+algoritme/Z
+algoritmega/Zalmny
+algoritmi/Z
+algoritmiga/Zacefijkly
+algoritmiline/Zaqrt
+algoritmilise/Z
+algoritmilisega/Zabdhjlmny
+algoritmilisi/Z
+algoritmilisiga/Zajlny
+algoritmiliste/Z
+algoritmilistega/Zalmny
+algoritmilisuse/Z
+algoritmilisusega/Zabehklmny
+algoritmilisusi/Z
+algoritmilisusiga/Zajly
+algoritmilisuste/Z
+algoritmilisustega/Zalmny
+algoritmin/Z
+algoritminu/Z
+algoritminud/Zacdefhijklmnopqrstuvwyz
+algse/Z
+algsega/Zabcdefhjklmnoy
+algselt/Za
+algset/Z
+algsetki/Z
+algsus/Z
+algsuse/Z
+algsusega/Zabehklmny
+algsusi/Z
+algsusiga/Zajly
+algsuski/Z
+algsusse/Z
+algsussegi/Z
+algsust/Z
+algsuste/Z
+algsustega/Zalmny
+algsustki/Z
+algu/Z
+algude/Z
+algudega/Zalmny
+algudegi/Z
+alguga/Zacdeghimy
+algugi/Z
+alguks/Za
+algul/Za
+algule/Za
+alguline/Zaqrt
+algulise/Z
+algulisega/Zabdhjlmny
+algulisi/Z
+algulisiga/Zajlny
+alguliste/Z
+algulistega/Zalmny
+algulisuse/Z
+algulisusega/Zabehklmny
+algulisusi/Z
+algulisusiga/Zajly
+algulisuste/Z
+algulisustega/Zalmny
+algult/Za
+alguni/Zu
+algus/Zarsuw
+alguse/Z
+algusega/Zabehiklmny
+algusi/Z
+algusid/Z
+algusidki/Z
+algusiga/Zajly
+alguste/Z
+algustega/Zalmny
+alibeiga/Zajl
+alibi/Z
+alibiga/Zabcehijlmoy
+alibiid/Z
+alibiidki/Z
+alimendega/Zalmn
+alimendi/Z
+alimendiga/Zaceijly
+aliment/Zasuw
+alimentide/Z
+alimentidega/Zalmny
+alis/Zauw
+alisariin/Za
+alisariine/Z
+alisariinega/Zalmny
+alisariini/Z
+alisariiniga/Zacefijkly
+alise/Z
+alisega/Zabehiklmny
+alista/Z
+alistada/Z
+alistan/Z
+alistanu/Z
+alistanud/Zabcdefghijklmnopqrstuvwyz
+aliste/Z
+alistega/Zalmny
+alistu/Z
+alistumatu/Z
+alistumatuga/Zabcdefgjklmnoy
+alistumatusti/Z
+alistumatustigi/Z
+alistumus/Zarsuw
+alistumuse/Z
+alistumusega/Zabehiklmny
+alistumusi/Z
+alistumusiga/Zajly
+alistumuste/Z
+alistumustega/Zalmny
+alistun/Z
+alistunu/Z
+alistunud/Zacefhijklmnopqrstuvwyz
+alistunult/Za
+alistus/Zarsuw
+alistuse/Z
+alistusega/Zabhilmny
+alistusi/Z
+alistusiga/Zajly
+alistuste/Z
+alistustega/Zalmny
+alistuv/Za
+alistuva/Z
+alistuvaga/Zabcdefgjklmnoy
+alistuvasti/Z
+alistuvastigi/Z
+alistuvgi/Z
+alistuvuse/Z
+alistuvusega/Zabehklmny
+alistuvusi/Z
+alistuvusiga/Zajly
+alistuvuste/Z
+alistuvustega/Zalmny
+alk/Zu
+alkaloid/Za
+alkaloide/Z
+alkaloidega/Zalmny
+alkaloidi/Z
+alkaloidiga/Zacefijkly
+alkaloidne/Za
+alkaloidse/Z
+alkaloidsega/Zabcdefhjklmnoy
+alkaloidset/Z
+alkaloidsetki/Z
+alkaloidsus/Z
+alkaloidsuse/Z
+alkaloidsusega/Zabehklmny
+alkaloidsusi/Z
+alkaloidsusiga/Zajly
+alkaloidsuski/Z
+alkaloidsusse/Z
+alkaloidsussegi/Z
+alkaloidsust/Z
+alkaloidsuste/Z
+alkaloidsustega/Zalmny
+alkaloidsustki/Z
+alke/Z
+alkeemia/Z
+alkeemiaga/Zabcdefgikmnoy
+alkeemik/Zu
+alkeemiku/Z
+alkeemikuga/Zabcdefgikmoy
+alkeemiline/Zaqrt
+alkeemilise/Z
+alkeemilisega/Zabdhjlmny
+alkeemilisi/Z
+alkeemilisiga/Zajlny
+alkeemiliste/Z
+alkeemilistega/Zalmny
+alkeemilisuse/Z
+alkeemilisusega/Zabehklmny
+alkeemilisusi/Z
+alkeemilisusiga/Zajly
+alkeemilisuste/Z
+alkeemilisustega/Zalmny
+alkegi/Z
+alki/Z
+alkide/Z
+alkidega/Zalmny
+alkigi/Z
+alkisid/Z
+alkisidki/Z
+alkohol/Za
+alkohole/Z
+alkoholega/Zalmny
+alkoholi/Z
+alkoholiga/Zacefijkly
+alkoholine/Zaqrt
+alkoholise/Z
+alkoholisega/Zabdehjklmnoy
+alkoholisi/Z
+alkoholisiga/Zajlny
+alkoholism/Za
+alkoholisme/Z
+alkoholismega/Zalmny
+alkoholismi/Z
+alkoholismiga/Zacefijkly
+alkoholiste/Z
+alkoholistega/Zalmny
+alkoholisuse/Z
+alkoholisusega/Zabehklmny
+alkoholisusi/Z
+alkoholisusiga/Zajly
+alkoholisuste/Z
+alkoholisustega/Zalmny
+alkoholomeetria/Z
+alkoholomeetriaga/Zabcdefgikmnoy
+alkohoolik/Zu
+alkohooliku/Z
+alkohoolikuga/Zabcdefgikmoy
+alkohoolne/Zar
+alkohoolse/Z
+alkohoolsega/Zabcdefhjklmnoy
+alkohoolset/Z
+alkohoolsetki/Z
+alkohoolsuse/Z
+alkohoolsusega/Zabehklmny
+alkohoolsusi/Z
+alkohoolsusiga/Zajly
+alkohoolsuste/Z
+alkohoolsustega/Zalmny
+alkoov/Z
+alkoove/Z
+alkoovega/Zalmny
+alkoovgi/Z
+alkoovi/Z
+alkooviga/Zacefijkly
+alkn/Za
+alkne/Z
+alknega/Zalmny
+alkni/Z
+alkniga/Zacefijkly
+all/Za
+alla/Za
+allatiiv/Z
+allatiive/Z
+allatiivega/Zalmny
+allatiivgi/Z
+allatiivi/Z
+allatiiviga/Zacefijkly
+allatiivne/Zar
+allatiivse/Z
+allatiivsega/Zabcdefhjklmnoy
+allatiivset/Z
+allatiivsetki/Z
+allatiivsuse/Z
+allatiivsusega/Zabehklmny
+allatiivsusi/Z
+allatiivsusiga/Zajly
+allatiivsuste/Z
+allatiivsustega/Zalmny
+allee/Z
+alleega/Zabghilmny
+alleel/Za
+alleele/Z
+alleelega/Zalmny
+alleeli/Z
+alleeliga/Zacefijkly
+allegooria/Z
+allegooriaga/Zabcdefgikmnoy
+allegooriline/Zaqrt
+allegoorilise/Z
+allegoorilisega/Zabdhjlmny
+allegoorilisi/Z
+allegoorilisiga/Zajlny
+allegooriliste/Z
+allegoorilistega/Zalmny
+allegoorilisuse/Z
+allegoorilisusega/Zabehklmny
+allegoorilisusi/Z
+allegoorilisusiga/Zajly
+allegoorilisuste/Z
+allegoorilisustega/Zalmny
+allegoriseeri/Z
+allegoriseerin/Z
+allegoriseerinu/Z
+allegoriseerinud/Zacdefhijklmnopqrstuvwyz
+allegro/Z
+allegrode/Z
+allegrodegi/Z
+allegroga/Zaily
+allegrot/Z
+allegrotki/Z
+alleiga/Zacejl
+allergia/Z
+allergiaga/Zabcdefgikmnoy
+allergiline/Zaqrt
+allergilise/Z
+allergilisega/Zabdhjlmny
+allergilisi/Z
+allergilisiga/Zajlny
+allergiliste/Z
+allergilistega/Zalmny
+allergilisuse/Z
+allergilisusega/Zabehklmny
+allergilisusi/Z
+allergilisusiga/Zajly
+allergilisuste/Z
+allergilisustega/Zalmny
+alles/Za
+alliansega/Zalmn
+alliansi/Z
+alliansiga/Zaceijly
+allianss/Za
+alliansse/Z
+allianssegi/Z
+allianssi/Z
+alliansside/Z
+allianssidega/Zalmny
+allianssigi/Z
+allianssisid/Z
+allianssisidki/Z
+alligaator/Za
+alligaatoreiga/Zacejl
+alligaatori/Z
+alligaatoriga/Zabcehijlmoy
+allika/Z
+allikaga/Zabcdefgikmnoy
+allikaline/Zaqrt
+allikalise/Z
+allikalisega/Zabdhjlmny
+allikalisi/Z
+allikalisiga/Zajlny
+allikaliste/Z
+allikalistega/Zalmny
+allikalisuse/Z
+allikalisusega/Zabehklmny
+allikalisusi/Z
+allikalisusiga/Zajly
+allikalisuste/Z
+allikalisustega/Zalmny
+allikane/Zaqrt
+allikase/Z
+allikasega/Zabdhjlmny
+allikasi/Z
+allikasiga/Zajlny
+allikaste/Z
+allikastega/Zalmny
+allikasuse/Z
+allikasusega/Zabehklmny
+allikasusi/Z
+allikasusiga/Zajly
+allikasuste/Z
+allikasustega/Zalmny
+alliteratsioon/Za
+alliteratsioone/Z
+alliteratsioonega/Zalmny
+alliteratsiooni/Z
+alliteratsiooniga/Zacefijkly
+allofoon/Za
+allofoone/Z
+allofoonega/Zalmny
+allofooni/Z
+allofooniga/Zacefijkly
+allomorf/Z
+allomorfe/Z
+allomorfega/Zalmny
+allomorfi/Z
+allomorfiga/Zacefijkly
+allomorfki/Z
+allotroopne/Za
+allotroopse/Z
+allotroopsega/Zabcdefhjklmnoy
+allotroopset/Z
+allotroopsetki/Z
+allotroopsus/Z
+allotroopsuse/Z
+allotroopsusega/Zabehklmny
+allotroopsusi/Z
+allotroopsusiga/Zajly
+allotroopsuski/Z
+allotroopsusse/Z
+allotroopsussegi/Z
+allotroopsust/Z
+allotroopsuste/Z
+allotroopsustega/Zalmny
+allotroopsustki/Z
+allu/Z
+allumatu/Z
+allumatuga/Zabcdefgjklmnoy
+allumatusti/Z
+allumatustigi/Z
+allun/Z
+allunu/Z
+allunud/Zacefhijklmnopqrstuvwyz
+allusioon/Za
+allusioone/Z
+allusioonega/Zalmny
+allusiooni/Z
+allusiooniga/Zacefijkly
+alluta/Z
+allutada/Z
+allutan/Z
+allutanu/Z
+allutanud/Zabcdefghijklmnopqrstuvwyz
+allutus/Zarsuw
+allutuse/Z
+allutusega/Zabhilmny
+allutusi/Z
+allutusiga/Zajly
+allutuste/Z
+allutustega/Zalmny
+alluuvium/Za
+alluuviume/Z
+alluuviumega/Zalmny
+alluuviumeiga/Zacejl
+alluuviumi/Z
+alluuviumiga/Zabcefhijklmoy
+alluv/Za
+alluva/Z
+alluvaga/Zabcdefgijklmnoy
+alluvasti/Z
+alluvastigi/Z
+alluvgi/Z
+alluvus/Zarsuw
+alluvuse/Z
+alluvusega/Zabehiklmny
+alluvusi/Z
+alluvusiga/Zajly
+alluvuste/Z
+alluvustega/Zalmny
+allr/Za
+allre/Z
+allrega/Zalmny
+allri/Z
+allriga/Zacefijkly
+almanahh/Z
+almanahhe/Z
+almanahhega/Zalmny
+almanahhi/Z
+almanahhiga/Zacefijkly
+almanahhki/Z
+almus/Zauw
+almuse/Z
+almusega/Zabehiklmny
+almuste/Z
+almustega/Zalmny
+aloogiline/Zaqrt
+aloogilise/Z
+aloogilisega/Zabdhjlmny
+aloogilisi/Z
+aloogilisiga/Zajlny
+aloogiliste/Z
+aloogilistega/Zalmny
+aloogilisuse/Z
+aloogilisusega/Zabehklmny
+aloogilisusi/Z
+aloogilisusiga/Zajly
+aloogilisuste/Z
+aloogilisustega/Zalmny
+alp/Z
+alpaka/Z
+alpakaga/Zabcdfghiky
+alpakasid/Z
+alpakasidki/Z
+alpe/Z
+alpegi/Z
+alpi/Zu
+alpide/Z
+alpidega/Zalmny
+alpigi/Z
+alpiinne/Za
+alpiinse/Z
+alpiinsega/Zabcdefhjklmnoy
+alpiinset/Z
+alpiinsetki/Z
+alpiinsus/Z
+alpiinsuse/Z
+alpiinsusega/Zabehklmny
+alpiinsusi/Z
+alpiinsusiga/Zajly
+alpiinsuski/Z
+alpiinsusse/Z
+alpiinsussegi/Z
+alpiinsust/Z
+alpiinsuste/Z
+alpiinsustega/Zalmny
+alpiinsustki/Z
+alpinism/Za
+alpinisme/Z
+alpinismega/Zalmny
+alpinismi/Z
+alpinismiga/Zacefijkly
+alpinist/Za
+alpiniste/Z
+alpinistega/Zalmny
+alpinisti/Z
+alpinistiga/Zacefijkly
+alpinistlik/Zauw
+alpinistlike/Z
+alpinistlikega/Zajlmny
+alpinistlikkude/Z
+alpinistlikkudega/Zalmny
+alpinistliku/Z
+alpinistlikuga/Zacdegjlmy
+alpinistlikusti/Z
+alpinistlikustigi/Z
+alpinu/Z
+alpinud/Zadfijklmnopqrstuvwyz
+alpisid/Z
+alpisidki/Z
+alpki/Z
+alpus/Zarsuw
+alpuse/Z
+alpusega/Zabehiklmny
+alpusi/Z
+alpusiga/Zajly
+alpuste/Z
+alpustega/Zalmny
+alraun/Za
+alraune/Z
+alraunega/Zalmny
+alrauni/Z
+alrauniga/Zacefijkly
+alsega/Zalmn
+alsi/Z
+alsiga/Zaceijly
+alss/Za
+alsse/Z
+alssegi/Z
+alssi/Z
+alsside/Z
+alssidega/Zalmny
+alssigi/Z
+alssisid/Z
+alssisidki/Z
+alt/Zasuw
+altailane/Zaqt
+altailase/Z
+altailasega/Zabehiklmny
+altailasi/Z
+altailasiga/Zajly
+altailaste/Z
+altailastega/Zalmny
+altar/Za
+altareiga/Zacejl
+altari/Z
+altariga/Zabcehijlmoy
+alteratsioon/Za
+alteratsioone/Z
+alteratsioonega/Zalmny
+alteratsiooni/Z
+alteratsiooniga/Zacefijkly
+alternatiiv/Z
+alternatiive/Z
+alternatiivega/Zalmny
+alternatiivgi/Z
+alternatiivi/Z
+alternatiiviga/Zacefijkly
+alternatiivne/Zar
+alternatiivse/Z
+alternatiivsega/Zabcdefhjklmnoy
+alternatiivset/Z
+alternatiivsetki/Z
+alternatiivsuse/Z
+alternatiivsusega/Zabehklmny
+alternatiivsusi/Z
+alternatiivsusiga/Zajly
+alternatiivsuste/Z
+alternatiivsustega/Zalmny
+alternatsioon/Za
+alternatsioone/Z
+alternatsioonega/Zalmny
+alternatsiooni/Z
+alternatsiooniga/Zacefijkly
+alti/Z
+altide/Z
+altidega/Zalmny
+altiga/Zacdejlny
+altiid/Z
+altiidki/Z
+altiiga/Z
+altiigagi/Z
+altiiks/Z
+altiikski/Z
+altiil/Z
+altiile/Z
+altiilegi/Z
+altiilgi/Z
+altiilt/Z
+altiiltki/Z
+altiim/Z
+altiima/Z
+altiimad/Z
+altiimadki/Z
+altiimaga/Z
+altiimagagi/Z
+altiimagi/Z
+altiimaid/Z
+altiimaidki/Z
+altiimaiga/Z
+altiimaigagi/Z
+altiimaiks/Z
+altiimaikski/Z
+altiimail/Z
+altiimaile/Z
+altiimailegi/Z
+altiimailgi/Z
+altiimailt/Z
+altiimailtki/Z
+altiimaina/Z
+altiimainagi/Z
+altiimaini/Z
+altiimainigi/Z
+altiimais/Z
+altiimaiski/Z
+altiimaisse/Z
+altiimaissegi/Z
+altiimaist/Z
+altiimaistki/Z
+altiimaita/Z
+altiimaitagi/Z
+altiimaks/Z
+altiimakski/Z
+altiimal/Z
+altiimale/Z
+altiimalegi/Z
+altiimalgi/Z
+altiimalt/Z
+altiimaltki/Z
+altiimana/Z
+altiimanagi/Z
+altiimani/Z
+altiimanigi/Z
+altiimas/Z
+altiimaski/Z
+altiimasse/Z
+altiimassegi/Z
+altiimast/Z
+altiimastki/Z
+altiimat/Z
+altiimata/Z
+altiimatagi/Z
+altiimate/Z
+altiimatega/Z
+altiimategagi/Z
+altiimategi/Z
+altiimateks/Z
+altiimatekski/Z
+altiimatel/Z
+altiimatele/Z
+altiimatelegi/Z
+altiimatelgi/Z
+altiimatelt/Z
+altiimateltki/Z
+altiimatena/Z
+altiimatenagi/Z
+altiimateni/Z
+altiimatenigi/Z
+altiimates/Z
+altiimateski/Z
+altiimatesse/Z
+altiimatessegi/Z
+altiimatest/Z
+altiimatestki/Z
+altiimateta/Z
+altiimatetagi/Z
+altiimatki/Z
+altiimgi/Z
+altiina/Z
+altiinagi/Z
+altiini/Z
+altiinigi/Z
+altiis/Z
+altiiski/Z
+altiisse/Z
+altiissegi/Z
+altiist/Z
+altiistki/Z
+altiita/Z
+altiitagi/Z
+altisti/Z
+altistigi/Z
+altruism/Za
+altruisme/Z
+altruismega/Zalmny
+altruismi/Z
+altruismiga/Zacefijkly
+altruist/Za
+altruiste/Z
+altruistega/Zalmny
+altruisti/Z
+altruistiga/Zacefijkly
+altruistlik/Zauw
+altruistlike/Z
+altruistlikega/Zajlmny
+altruistlikkude/Z
+altruistlikkudega/Zalmny
+altruistliku/Z
+altruistlikuga/Zacdegjlmy
+altruistlikusti/Z
+altruistlikustigi/Z
+altnn/Za
+altnne/Z
+altnnega/Zalmny
+altnni/Z
+altnniga/Zacefijkly
+alu/Z
+aluga/Zacdegimy
+alumiinium/Za
+alumiiniume/Z
+alumiiniumega/Zalmny
+alumiiniumeiga/Zacejl
+alumiiniumi/Z
+alumiiniumiga/Zabcefhijklmoy
+alumik/Zauw
+alumike/Z
+alumikega/Zalmny
+alumikkude/Z
+alumikkudega/Zalmny
+alumiku/Z
+alumikuga/Zacdegimy
+alumine/Zaqrt
+alumise/Z
+alumisega/Zabdhjlmny
+alumisi/Z
+alumisiga/Zajlny
+alumiste/Z
+alumistega/Zalmny
+alumisuse/Z
+alumisusega/Zabehklmny
+alumisusi/Z
+alumisusiga/Zajly
+alumisuste/Z
+alumisustega/Zalmny
+alune/Zar
+alus/Zauw
+aluse/Z
+alusega/Zabdehijklmnoy
+aluseline/Zaqrt
+aluselise/Z
+aluselisega/Zabdhjlmny
+aluselisi/Z
+aluselisiga/Zajlny
+aluseliste/Z
+aluselistega/Zalmny
+aluselisuse/Z
+aluselisusega/Zabehklmny
+aluselisusi/Z
+aluselisusiga/Zajly
+aluselisuste/Z
+aluselisustega/Zalmny
+alusetu/Z
+alusetuga/Zabcdefgjklmnoy
+alusetusti/Z
+alusetustigi/Z
+alust/Z
+alusta/Z
+alustada/Z
+alustan/Z
+alustanu/Z
+alustanud/Zabcdefghijklmnopqrstuvwyz
+aluste/Z
+alustega/Zalmny
+alustki/Z
+alustus/Zarsuw
+alustuse/Z
+alustusega/Zabhilmny
+alustusi/Z
+alustusiga/Zajly
+alustuste/Z
+alustustega/Zalmny
+alususe/Z
+alususega/Zabehklmny
+alususi/Z
+alususiga/Zajly
+alususte/Z
+alusustega/Zalmny
+alutsi/Zu
+alvar/Za
+alvareiga/Zacejl
+alvari/Z
+alvariga/Zabcehijlmoy
+alveolaar/Za
+alveolaare/Z
+alveolaarega/Zalmny
+alveolaari/Z
+alveolaariga/Zacefijkly
+alveolaarne/Zar
+alveolaarse/Z
+alveolaarsega/Zabcdefhjklmnoy
+alveolaarset/Z
+alveolaarsetki/Z
+alveolaarsuse/Z
+alveolaarsusega/Zabehklmny
+alveolaarsusi/Z
+alveolaarsusiga/Zajly
+alveolaarsuste/Z
+alveolaarsustega/Zalmny
+alveool/Za
+alveoole/Z
+alveoolega/Zalmny
+alveooli/Z
+alveooliga/Zacefijkly
+aleerlane/Zaqt
+aleerlase/Z
+aleerlasega/Zabehiklmny
+aleerlasi/Z
+aleerlasiga/Zajly
+aleerlaste/Z
+aleerlastega/Zalmny
+aliirlane/Zaqt
+aliirlase/Z
+aliirlasega/Zabehiklmny
+aliirlasi/Z
+aliirlasiga/Zajly
+aliirlaste/Z
+aliirlastega/Zalmny
+amalgaam/Za
+amalgaame/Z
+amalgaamega/Zalmny
+amalgaami/Z
+amalgaamiga/Zacefijkly
+amarll/Za
+amarlle/Z
+amarllega/Zalmny
+amarlli/Z
+amarlliga/Zacefijkly
+amatsoon/Za
+amatsoone/Z
+amatsoonega/Zalmny
+amatsooni/Z
+amatsooniga/Zacefijkly
+amatrism/Za
+amatrisme/Z
+amatrismega/Zalmny
+amatrismi/Z
+amatrismiga/Zacefijkly
+amatr/Za
+amatre/Z
+amatrega/Zalmny
+amatri/Z
+amatriga/Zacefijkly
+amb/Z
+ambe/Z
+ambegi/Z
+ambitsioon/Za
+ambitsioone/Z
+ambitsioonega/Zalmny
+ambitsiooni/Z
+ambitsiooniga/Zacefijkly
+ambitsioonika/Z
+ambitsioonikaga/Zabcdefgjklmnoy
+ambitsioonikasti/Z
+ambitsioonikastigi/Z
+ambitsioonikus/Zarsuw
+ambitsioonikuse/Z
+ambitsioonikusega/Zabehklmny
+ambitsioonikusi/Z
+ambitsioonikusiga/Zajly
+ambitsioonikuste/Z
+ambitsioonikustega/Zalmny
+ambitsioosne/Za
+ambitsioosse/Z
+ambitsioossega/Zabcdefhjklmnoy
+ambitsioosset/Z
+ambitsioossetki/Z
+ambitsioossus/Z
+ambitsioossuse/Z
+ambitsioossusega/Zabehklmny
+ambitsioossusi/Z
+ambitsioossusiga/Zajly
+ambitsioossuski/Z
+ambitsioossusse/Z
+ambitsioossussegi/Z
+ambitsioossust/Z
+ambitsioossuste/Z
+ambitsioossustega/Zalmny
+ambitsioossustki/Z
+ambki/Z
+ambra/Z
+ambraga/Zabcdefgikmnoy
+ambrasuur/Za
+ambrasuure/Z
+ambrasuurega/Zalmny
+ambrasuuri/Z
+ambrasuuriga/Zacefijkly
+ambroosia/Z
+ambroosiaga/Zabcdefgikmnoy
+ambu/Z
+ambude/Z
+ambudega/Zalmny
+ambugi/Z
+ambulants/Za
+ambulantse/Z
+ambulantsega/Zalmny
+ambulantsi/Z
+ambulantsiga/Zacefijkly
+ambulatoorium/Za
+ambulatooriume/Z
+ambulatooriumega/Zalmny
+ambulatooriumeiga/Zacejl
+ambulatooriumi/Z
+ambulatooriumiga/Zabcefhijklmoy
+ambulatoorne/Zar
+ambulatoorse/Z
+ambulatoorsega/Zabcdefhjklmnoy
+ambulatoorset/Z
+ambulatoorsetki/Z
+ambulatoorsuse/Z
+ambulatoorsusega/Zabehklmny
+ambulatoorsusi/Z
+ambulatoorsusiga/Zajly
+ambulatoorsuste/Z
+ambulatoorsustega/Zalmny
+ambunu/Z
+ambunud/Zafijklmnopqrstuvwyz
+ambur/Za
+ambureiga/Zacejl
+amburi/Z
+amburiga/Zabcehijlmoy
+ambusid/Z
+ambusidki/Z
+ameerika/Za
+ameerikalik/Zauw
+ameerikalike/Z
+ameerikalikega/Zajlmny
+ameerikalikkude/Z
+ameerikalikkudega/Zalmny
+ameerikaliku/Z
+ameerikalikuga/Zacdegjlmy
+ameerikalikusti/Z
+ameerikalikustigi/Z
+ameerikasta/Z
+ameerikastada/Z
+ameerikastan/Z
+ameerikastanu/Z
+ameerikastanud/Zabcdefghijklmnopqrstuvwyz
+ameerikastu/Z
+ameerikastun/Z
+ameerikastunu/Z
+ameerikastunud/Zacefhijklmnopqrstuvwyz
+ameeriklane/Zaqt
+ameeriklanna/Z
+ameeriklannaga/Zabcdfghiky
+ameeriklannasid/Z
+ameeriklannasidki/Z
+ameeriklase/Z
+ameeriklasega/Zabhilmny
+ameeriklasi/Z
+ameeriklasiga/Zajly
+ameeriklaste/Z
+ameeriklastega/Zalmny
+ameldakse/Z
+ameldaksegi/Z
+ameldes/Z
+ameldeski/Z
+amele/Z
+ameleb/Z
+amelebki/Z
+amelegi/Z
+ameleks/Z
+amelekski/Z
+amelen/Z
+amelenu/Z
+amelenud/Zabcefhijklmnopqrstuvwyz
+ameles/Z
+amelesid/Z
+amelesidki/Z
+amelesime/Z
+amelesimegi/Z
+amelesin/Z
+amelesingi/Z
+amelesite/Z
+amelesitegi/Z
+ameleski/Z
+amelevat/Z
+amelevatki/Z
+amelnu/Z
+amelnud/Zabcdfhijklmnopqrstuvwyz
+amelus/Zarsuw
+ameluse/Z
+amelusega/Zabhilmny
+amelusi/Z
+amelusiga/Zajly
+ameluste/Z
+amelustega/Zalmny
+amerikaniseeru/Z
+amerikaniseerun/Z
+amerikaniseerunu/Z
+amerikaniseerunud/Zacefhijklmnopqrstuvwyz
+amerikanism/Za
+amerikanisme/Z
+amerikanismega/Zalmny
+amerikanismi/Z
+amerikanismiga/Zacefijkly
+amet/Za
+ameteiga/Zacejl
+ameti/Z
+ametiga/Zabcehijlmoy
+ametkond/Za
+ametkonda/Z
+ametkondade/Z
+ametkondadega/Zalmny
+ametkondagi/Z
+ametkondasid/Z
+ametkondasidki/Z
+ametkondi/Z
+ametkondigi/Z
+ametkondlik/Zauw
+ametkondlike/Z
+ametkondlikega/Zajlmny
+ametkondlikkude/Z
+ametkondlikkudega/Zalmny
+ametkondliku/Z
+ametkondlikuga/Zacdegjlmy
+ametkondlikusti/Z
+ametkondlikustigi/Z
+ametkonna/Z
+ametkonnaga/Zabcfiky
+ametkonniga/Zajl
+ametlik/Zauw
+ametlike/Z
+ametlikega/Zajlmny
+ametlikkude/Z
+ametlikkudega/Zalmny
+ametliku/Z
+ametlikuga/Zacdegjlmy
+ametlikult/Za
+ametlikusti/Z
+ametlikustigi/Z
+ametnik/Zauw
+ametnike/Z
+ametnikega/Zalmny
+ametnikkond/Za
+ametnikkonda/Z
+ametnikkondade/Z
+ametnikkondadega/Zalmny
+ametnikkondagi/Z
+ametnikkondasid/Z
+ametnikkondasidki/Z
+ametnikkondi/Z
+ametnikkondigi/Z
+ametnikkonna/Z
+ametnikkonnaga/Zabcfiky
+ametnikkonniga/Zajl
+ametnikkude/Z
+ametnikkudega/Zalmny
+ametniku/Z
+ametnikuga/Zacdegimy
+ametst/Za
+ametste/Z
+ametstega/Zalmny
+ametsti/Z
+ametstiga/Zacefijkly
+amfiboolne/Zar
+amfiboolse/Z
+amfiboolsega/Zabcdefhjklmnoy
+amfiboolset/Z
+amfiboolsetki/Z
+amfiboolsuse/Z
+amfiboolsusega/Zabehklmny
+amfiboolsusi/Z
+amfiboolsusiga/Zajly
+amfiboolsuste/Z
+amfiboolsustega/Zalmny
+amfibrahh/Z
+amfibrahhe/Z
+amfibrahhega/Zalmny
+amfibrahhi/Z
+amfibrahhiga/Zacefijkly
+amfibrahhiline/Zaqrt
+amfibrahhilise/Z
+amfibrahhilisega/Zabdhjlmny
+amfibrahhilisi/Z
+amfibrahhilisiga/Zajlny
+amfibrahhiliste/Z
+amfibrahhilistega/Zalmny
+amfibrahhilisuse/Z
+amfibrahhilisusega/Zabehklmny
+amfibrahhilisusi/Z
+amfibrahhilisusiga/Zajly
+amfibrahhilisuste/Z
+amfibrahhilisustega/Zalmny
+amfibrahhki/Z
+amfiib/Z
+amfiibe/Z
+amfiibega/Zalmny
+amfiibi/Z
+amfiibiga/Zacefijkly
+amfiibki/Z
+amfiibne/Za
+amfiibse/Z
+amfiibsega/Zabcdefhjklmnoy
+amfiibset/Z
+amfiibsetki/Z
+amfiibsus/Z
+amfiibsuse/Z
+amfiibsusega/Zabehklmny
+amfiibsusi/Z
+amfiibsusiga/Zajly
+amfiibsuski/Z
+amfiibsusse/Z
+amfiibsussegi/Z
+amfiibsust/Z
+amfiibsuste/Z
+amfiibsustega/Zalmny
+amfiibsustki/Z
+amfora/Z
+amforaga/Zabcdefgikmnoy
+amidopriin/Za
+amidopriine/Z
+amidopriinega/Zalmny
+amidopriini/Z
+amidopriiniga/Zacefijkly
+aminoplast/Za
+aminoplaste/Z
+aminoplastega/Zalmny
+aminoplasti/Z
+aminoplastiga/Zacefijkly
+amm/Za
+amme/Z
+ammega/Zabghilmny
+ammenda/Z
+ammendada/Z
+ammendamatu/Z
+ammendamatuga/Zabcdefgjklmnoy
+ammendamatusti/Z
+ammendamatustigi/Z
+ammendan/Z
+ammendanu/Z
+ammendanud/Zabcdefghijklmnopqrstuvwyz
+ammendav/Za
+ammendava/Z
+ammendavaga/Zabcdefgjklmnoy
+ammendavasti/Z
+ammendavastigi/Z
+ammendavgi/Z
+ammendavuse/Z
+ammendavusega/Zabehklmny
+ammendavusi/Z
+ammendavusiga/Zajly
+ammendavuste/Z
+ammendavustega/Zalmny
+ammendu/Z
+ammendun/Z
+ammendunu/Z
+ammendunud/Zacefhijklmnopqrstuvwyz
+ammi/Z
+ammiga/Zajly
+ammofoss/Za
+ammofosse/Z
+ammofossega/Zalmny
+ammofossi/Z
+ammofossiga/Zacefijkly
+ammoniaagega/Zalmn
+ammoniaagi/Z
+ammoniaagiga/Zaceijly
+ammoniaagine/Zaqr
+ammoniaagise/Z
+ammoniaagisega/Zabdehjklmnoy
+ammoniaagiste/Z
+ammoniaagistega/Zalmny
+ammoniaagisuse/Z
+ammoniaagisusega/Zabehklmny
+ammoniaagisusi/Z
+ammoniaagisusiga/Zajly
+ammoniaagisuste/Z
+ammoniaagisustega/Zalmny
+ammoniaak/Zu
+ammoniaake/Z
+ammoniaakegi/Z
+ammoniaaki/Z
+ammoniaakide/Z
+ammoniaakidega/Zalmny
+ammoniaakigi/Z
+ammoniaakisid/Z
+ammoniaakisidki/Z
+ammonifikatsioon/Za
+ammonifikatsioone/Z
+ammonifikatsioonega/Zalmny
+ammonifikatsiooni/Z
+ammonifikatsiooniga/Zacefijkly
+ammoonium/Za
+ammooniume/Z
+ammooniumega/Zalmny
+ammooniumeiga/Zacejl
+ammooniumi/Z
+ammooniumiga/Zabcefhijklmoy
+ammu/Zaw
+ammud/Z
+ammuga/Zacdegimy
+ammugi/Zu
+ammukil/Za
+ammukile/Za
+ammuks/Za
+ammuli/Zu
+ammun/Z
+ammune/Zar
+ammunu/Z
+ammunud/Zacefhijklmnopqrstuvwyz
+ammuse/Z
+ammusega/Zabdehjklmnoy
+ammust/Za
+ammuste/Z
+ammustega/Zalmny
+ammustki/Z
+ammususe/Z
+ammususega/Zabehklmny
+ammususi/Z
+ammususiga/Zajly
+ammususte/Z
+ammusustega/Zalmny
+ammuta/Z
+ammutada/Z
+ammutamatu/Z
+ammutamatuga/Zabcdefgkmoy
+ammutan/Z
+ammutanu/Z
+ammutanud/Zabcdefghijklmnopqrstuvwyz
+ammutava/Z
+ammutavaga/Zabcdefgkmnoy
+ammutavus/Z
+ammutavuse/Z
+ammutavusega/Zabehklmny
+ammutavusi/Z
+ammutavusiga/Zajly
+ammutavuski/Z
+ammutavusse/Z
+ammutavussegi/Z
+ammutavust/Z
+ammutavuste/Z
+ammutavustega/Zalmny
+ammutavustki/Z
+ammuteiga/Zajl
+ammuti/Z
+ammutiga/Zabcehijlmoy
+ammutiid/Z
+ammutiidki/Z
+ammutu/Z
+ammutuga/Zabcdefgijklmnoy
+ammutus/Zarsuw
+ammutuse/Z
+ammutusega/Zabhilmny
+ammutusi/Z
+ammutusiga/Zajly
+ammutuste/Z
+ammutustega/Zalmny
+ammutusti/Z
+ammutustigi/Z
+ammutuvat/Z
+ammutuvatki/Z
+ammuu/Z
+ammuugi/Z
+amneesia/Z
+amneesiaga/Zabcdefgikmnoy
+amnesteeri/Z
+amnesteerin/Z
+amnesteerinu/Z
+amnesteerinud/Zacdefhijklmnopqrstuvwyz
+amnestia/Z
+amnestiaga/Zabcdefgikmnoy
+amoraalne/Zar
+amoraalse/Z
+amoraalsega/Zabcdefhjklmnoy
+amoraalset/Z
+amoraalsetki/Z
+amoraalsuse/Z
+amoraalsusega/Zabehklmny
+amoraalsusi/Z
+amoraalsusiga/Zajly
+amoraalsuste/Z
+amoraalsustega/Zalmny
+amoralism/Za
+amoralisme/Z
+amoralismega/Zalmny
+amoralismi/Z
+amoralismiga/Zacefijkly
+amoretega/Zalmn
+amoreti/Z
+amoretiga/Zaceijly
+amorett/Zasuw
+amorettide/Z
+amorettidega/Zalmny
+amorfism/Za
+amorfisme/Z
+amorfismega/Zalmny
+amorfismi/Z
+amorfismiga/Zacefijkly
+amorfne/Za
+amorfse/Z
+amorfsega/Zabcdefhjklmnoy
+amorfset/Z
+amorfsetki/Z
+amorfsus/Z
+amorfsuse/Z
+amorfsusega/Zabehklmny
+amorfsusi/Z
+amorfsusiga/Zajly
+amorfsuski/Z
+amorfsusse/Z
+amorfsussegi/Z
+amorfsust/Z
+amorfsuste/Z
+amorfsustega/Zalmny
+amorfsustki/Z
+amortisaator/Za
+amortisaatoreiga/Zacejl
+amortisaatori/Z
+amortisaatoriga/Zabcehijlmoy
+amortisatsioon/Za
+amortisatsioone/Z
+amortisatsioonega/Zalmny
+amortisatsiooni/Z
+amortisatsiooniga/Zacefijkly
+amortiseeri/Z
+amortiseerin/Z
+amortiseerinu/Z
+amortiseerinud/Zacdefhijklmnopqrstuvwyz
+amortiseeru/Z
+amortiseerun/Z
+amortiseerunu/Z
+amortiseerunud/Zacefhijklmnopqrstuvwyz
+ampel/Za
+amper/Za
+ampiir/Za
+ampiire/Z
+ampiirega/Zalmny
+ampiiri/Z
+ampiiriga/Zacefijkly
+ampleiga/Zacejl
+ampli/Z
+ampliga/Zabcehijlmoy
+amplituud/Za
+amplituude/Z
+amplituudega/Zalmny
+amplituudi/Z
+amplituudiga/Zacefijkly
+ampluaa/Z
+ampluaaga/Zabcfhiky
+ampluaasid/Z
+ampluaasidki/Z
+ampreiga/Zacejl
+ampri/Z
+ampriga/Zabcehijlmoy
+amprine/Zaqrt
+amprise/Z
+amprisega/Zabdehjklmnoy
+amprisi/Z
+amprisiga/Zajlny
+ampriste/Z
+ampristega/Zalmny
+amprisuse/Z
+amprisusega/Zabehklmny
+amprisusi/Z
+amprisusiga/Zajly
+amprisuste/Z
+amprisustega/Zalmny
+amps/Za
+ampsa/Z
+ampsake/Z
+ampsakegi/Z
+ampsakem/Z
+ampsakemgi/Z
+ampsaku/Z
+ampsakugi/Z
+ampsan/Z
+ampsanu/Z
+ampsanud/Zabcefghijklmnopqrstuvwyz
+ampsates/Z
+ampsateski/Z
+ampse/Z
+ampsega/Zalmny
+ampseldakse/Z
+ampseldaksegi/Z
+ampseldes/Z
+ampseldeski/Z
+ampselnu/Z
+ampselnud/Zacdijklmnopqrstuvwyz
+ampsle/Zasuw
+ampsled/Z
+ampsleja/Z
+ampslejaga/Zabcdefgkmnoy
+ampslematu/Z
+ampslematuga/Zabcdefgkmoy
+ampslemise/Z
+ampslemisega/Zabhlmny
+ampslemisi/Z
+ampslemisiga/Zajly
+ampslemiste/Z
+ampslemistega/Zalmny
+ampslesid/Z
+ampslesidki/Z
+ampsleva/Z
+ampslevaga/Zabcdefgkmnoy
+ampslevuse/Z
+ampslevusega/Zabehklmny
+ampslevusi/Z
+ampslevusiga/Zajly
+ampslevuste/Z
+ampslevustega/Zalmny
+ampsti/Zu
+ampsu/Z
+ampsude/Z
+ampsudegi/Z
+ampsuga/Zacdeghimy
+ampull/Za
+ampulle/Z
+ampullega/Zalmny
+ampulli/Z
+ampulliga/Zacefijkly
+ampullin/Z
+ampullinu/Z
+ampullinud/Zacdefhijklmnopqrstuvwyz
+amputeeri/Z
+amputeerin/Z
+amputeerinu/Z
+amputeerinud/Zacdefhijklmnopqrstuvwyz
+amuletega/Zalmn
+amuleti/Z
+amuletiga/Zaceijly
+amulett/Zasuw
+amulettide/Z
+amulettidega/Zalmny
+amb/Z
+ambe/Z
+ambega/Zalmny
+ambi/Z
+ambiga/Zacefijkly
+ambiline/Zaqrt
+ambilise/Z
+ambilisega/Zabdhjlmny
+ambilisi/Z
+ambilisiga/Zajlny
+ambiliste/Z
+ambilistega/Zalmny
+ambilisuse/Z
+ambilisusega/Zabehklmny
+ambilisusi/Z
+ambilisusiga/Zajly
+ambilisuste/Z
+ambilisustega/Zalmny
+ambki/Z
+amsantne/Za
+amsantse/Z
+amsantsega/Zabcdefhjklmnoy
+amsantset/Z
+amsantsetki/Z
+amsantsus/Z
+amsantsuse/Z
+amsantsusega/Zabehklmny
+amsantsusi/Z
+amsantsusiga/Zajly
+amsantsuski/Z
+amsantsusse/Z
+amsantsussegi/Z
+amsantsust/Z
+amsantsuste/Z
+amsantsustega/Zalmny
+amsantsustki/Z
+amseeri/Z
+amseerin/Z
+amseerinu/Z
+amseerinud/Zacdefhijklmnopqrstuvwyz
+anaalne/Zar
+anaalse/Z
+anaalsega/Zabcdefhjklmnoy
+anaalset/Z
+anaalsetki/Z
+anaalsuse/Z
+anaalsusega/Zabehklmny
+anaalsusi/Z
+anaalsusiga/Zajly
+anaalsuste/Z
+anaalsustega/Zalmny
+anabaptism/Za
+anabaptisme/Z
+anabaptismega/Zalmny
+anabaptismi/Z
+anabaptismiga/Zacefijkly
+anabaptist/Za
+anabaptiste/Z
+anabaptistega/Zalmny
+anabaptisti/Z
+anabaptistiga/Zacefijkly
+anabioos/Za
+anabioose/Z
+anabioosega/Zalmny
+anabioosi/Z
+anabioosiga/Zacefijkly
+anaeroob/Z
+anaeroobe/Z
+anaeroobega/Zalmny
+anaeroobi/Z
+anaeroobiga/Zacefijkly
+anaeroobki/Z
+anaeroobne/Za
+anaeroobse/Z
+anaeroobsega/Zabcdefhjklmnoy
+anaeroobset/Z
+anaeroobsetki/Z
+anaeroobsus/Z
+anaeroobsuse/Z
+anaeroobsusega/Zabehklmny
+anaeroobsusi/Z
+anaeroobsusiga/Zajly
+anaeroobsuski/Z
+anaeroobsusse/Z
+anaeroobsussegi/Z
+anaeroobsust/Z
+anaeroobsuste/Z
+anaeroobsustega/Zalmny
+anaeroobsustki/Z
+anafoor/Za
+anafoore/Z
+anafoorega/Zalmny
+anafoori/Z
+anafooriga/Zacefijkly
+anaflaktiline/Zaqrt
+anaflaktilise/Z
+anaflaktilisega/Zabdhjlmny
+anaflaktilisi/Z
+anaflaktilisiga/Zajlny
+anaflaktiliste/Z
+anaflaktilistega/Zalmny
+anaflaktilisuse/Z
+anaflaktilisusega/Zabehklmny
+anaflaktilisusi/Z
+anaflaktilisusiga/Zajly
+anaflaktilisuste/Z
+anaflaktilisustega/Zalmny
+anagramm/Za
+anagramme/Z
+anagrammega/Zalmny
+anagrammi/Z
+anagrammiga/Zacefijkly
+anakoluutiline/Zaqrt
+anakoluutilise/Z
+anakoluutilisega/Zabdhjlmny
+anakoluutilisi/Z
+anakoluutilisiga/Zajlny
+anakoluutiliste/Z
+anakoluutilistega/Zalmny
+anakoluutilisuse/Z
+anakoluutilisusega/Zabehklmny
+anakoluutilisusi/Z
+anakoluutilisusiga/Zajly
+anakoluutilisuste/Z
+anakoluutilisustega/Zalmny
+anakonda/Z
+anakondaga/Zabcdfghiky
+anakondasid/Z
+anakondasidki/Z
+anakreontiline/Zaqrt
+anakreontilise/Z
+anakreontilisega/Zabdhjlmny
+anakreontilisi/Z
+anakreontilisiga/Zajlny
+anakreontiliste/Z
+anakreontilistega/Zalmny
+anakreontilisuse/Z
+anakreontilisusega/Zabehklmny
+anakreontilisusi/Z
+anakreontilisusiga/Zajly
+anakreontilisuste/Z
+anakreontilisustega/Zalmny
+anakronism/Za
+anakronisme/Z
+anakronismega/Zalmny
+anakronismi/Z
+anakronismiga/Zacefijkly
+anakronistlik/Zauw
+anakronistlike/Z
+anakronistlikega/Zajlmny
+anakronistlikkude/Z
+anakronistlikkudega/Zalmny
+anakronistliku/Z
+anakronistlikuga/Zacdegjlmy
+anakronistlikusti/Z
+anakronistlikustigi/Z
+analfabeedega/Zalmn
+analfabeedi/Z
+analfabeediga/Zaceijly
+analfabeet/Zasuw
+analfabeetide/Z
+analfabeetidega/Zalmny
+analfabeetne/Za
+analfabeetse/Z
+analfabeetsega/Zabcdefhjklmnoy
+analfabeetset/Z
+analfabeetsetki/Z
+analfabeetsus/Z
+analfabeetsuse/Z
+analfabeetsusega/Zabehklmny
+analfabeetsusi/Z
+analfabeetsusiga/Zajly
+analfabeetsuski/Z
+analfabeetsusse/Z
+analfabeetsussegi/Z
+analfabeetsust/Z
+analfabeetsuste/Z
+analfabeetsustega/Zalmny
+analfabeetsustki/Z
+analgeetikum/Za
+analgeetikume/Z
+analgeetikumega/Zalmny
+analgeetikumi/Z
+analgeetikumiga/Zacefijkly
+analgiin/Za
+analgiine/Z
+analgiinega/Zalmny
+analgiini/Z
+analgiiniga/Zacefijkly
+analoog/Z
+analooge/Z
+analoogega/Zalmny
+analoogi/Z
+analoogia/Z
+analoogiaga/Zabcdefgikmnoy
+analoogiga/Zacefijkly
+analoogiline/Zaqrt
+analoogilise/Z
+analoogilisega/Zabdhjlmny
+analoogilisi/Z
+analoogilisiga/Zajlny
+analoogiliste/Z
+analoogilistega/Zalmny
+analoogilisuse/Z
+analoogilisusega/Zabehklmny
+analoogilisusi/Z
+analoogilisusiga/Zajly
+analoogilisuste/Z
+analoogilisustega/Zalmny
+analoogki/Z
+analoogne/Za
+analoogse/Z
+analoogsega/Zabcdefhjklmnoy
+analoogset/Z
+analoogsetki/Z
+analoogsus/Z
+analoogsuse/Z
+analoogsusega/Zabehklmny
+analoogsusi/Z
+analoogsusiga/Zajly
+analoogsuski/Z
+analoogsusse/Z
+analoogsussegi/Z
+analoogsust/Z
+analoogsuste/Z
+analoogsustega/Zalmny
+analoogsustki/Z
+analsaator/Za
+analsaatoreiga/Zacejl
+analsaatori/Z
+analsaatoriga/Zabcehijlmoy
+anals/Za
+analse/Z
+analsega/Zalmny
+analsi/Z
+analsiga/Zacefijkly
+analsin/Z
+analsinu/Z
+analsinud/Zacdefhijklmnopqrstuvwyz
+analtik/Zu
+analtiku/Z
+analtikuga/Zabcdefgikmoy
+analtiline/Zaqrt
+analtilise/Z
+analtilisega/Zabdhjlmny
+analtilisi/Z
+analtilisiga/Zajlny
+analtiliste/Z
+analtilistega/Zalmny
+analtilisuse/Z
+analtilisusega/Zabehklmny
+analtilisusi/Z
+analtilisusiga/Zajly
+analtilisuste/Z
+analtilisustega/Zalmny
+anamnees/Za
+anamneese/Z
+anamneesega/Zalmny
+anamneesi/Z
+anamneesiga/Zacefijkly
+ananass/Za
+ananasse/Z
+ananassega/Zalmny
+ananassi/Z
+ananassiga/Zacefijkly
+ananm/Za
+ananme/Z
+ananmega/Zalmny
+ananmi/Z
+ananmiga/Zacefijkly
+anapest/Za
+anapeste/Z
+anapestega/Zalmny
+anapesti/Z
+anapestiga/Zacefijkly
+anapestiline/Zaqrt
+anapestilise/Z
+anapestilisega/Zabdhjlmny
+anapestilisi/Z
+anapestilisiga/Zajlny
+anapestiliste/Z
+anapestilistega/Zalmny
+anapestilisuse/Z
+anapestilisusega/Zabehklmny
+anapestilisusi/Z
+anapestilisusiga/Zajly
+anapestilisuste/Z
+anapestilisustega/Zalmny
+anarhia/Z
+anarhiaga/Zabcdefgikmnoy
+anarhiline/Zaqrt
+anarhilise/Z
+anarhilisega/Zabdhjlmny
+anarhilisi/Z
+anarhilisiga/Zajlny
+anarhiliste/Z
+anarhilistega/Zalmny
+anarhilisuse/Z
+anarhilisusega/Zabehklmny
+anarhilisusi/Z
+anarhilisusiga/Zajly
+anarhilisuste/Z
+anarhilisustega/Zalmny
+anarhism/Za
+anarhisme/Z
+anarhismega/Zalmny
+anarhismi/Z
+anarhismiga/Zacefijkly
+anarhist/Za
+anarhiste/Z
+anarhistega/Zalmny
+anarhisti/Z
+anarhistiga/Zacefijkly
+anarhistlik/Zauw
+anarhistlike/Z
+anarhistlikega/Zajlmny
+anarhistlikkude/Z
+anarhistlikkudega/Zalmny
+anarhistliku/Z
+anarhistlikuga/Zacdegjlmy
+anarhistlikusti/Z
+anarhistlikustigi/Z
+anasta/Z
+anastada/Z
+anastan/Z
+anastanu/Z
+anastanud/Zabcdefghijklmnopqrstuvwyz
+anastus/Zarsuw
+anastuse/Z
+anastusega/Zabhilmny
+anastusi/Z
+anastusiga/Zajly
+anastuslik/Zauw
+anastuslike/Z
+anastuslikega/Zajlmny
+anastuslikkude/Z
+anastuslikkudega/Zalmny
+anastusliku/Z
+anastuslikuga/Zacdegjlmy
+anastuslikusti/Z
+anastuslikustigi/Z
+anastuste/Z
+anastustega/Zalmny
+anateem/Za
+anateeme/Z
+anateemega/Zalmny
+anateemi/Z
+anateemiga/Zacefijkly
+anatoom/Za
+anatoome/Z
+anatoomega/Zalmny
+anatoomi/Z
+anatoomia/Z
+anatoomiaga/Zabcdefgikmnoy
+anatoomiga/Zacefijkly
+anatoomikum/Za
+anatoomikume/Z
+anatoomikumega/Zalmny
+anatoomikumi/Z
+anatoomikumiga/Zacefijkly
+anatoomiline/Zaqrt
+anatoomilise/Z
+anatoomilisega/Zabdhjlmny
+anatoomilisi/Z
+anatoomilisiga/Zajlny
+anatoomiliste/Z
+anatoomilistega/Zalmny
+anatoomilisuse/Z
+anatoomilisusega/Zabehklmny
+anatoomilisusi/Z
+anatoomilisusiga/Zajly
+anatoomilisuste/Z
+anatoomilisustega/Zalmny
+and/Za
+andam/Za
+andameiga/Zacejl
+andami/Z
+andamiga/Zabcehijlmoy
+andante/Z
+andantega/Zabghilmny
+andantet/Z
+andantetki/Z
+ande/Z
+andega/Zabehiklmny
+andegi/Z
+andeka/Z
+andekaga/Zabcdefgjklmnoy
+andekasti/Z
+andekastigi/Z
+andekus/Zarsuw
+andekuse/Z
+andekusega/Zabehiklmny
+andekusi/Z
+andekusiga/Zajly
+andekuste/Z
+andekustega/Zalmny
+andeline/Zaqrt
+andelise/Z
+andelisega/Zabdhjlmny
+andelisi/Z
+andelisiga/Zajlny
+andeliste/Z
+andelistega/Zalmny
+andelisuse/Z
+andelisusega/Zabehklmny
+andelisusi/Z
+andelisusiga/Zajly
+andelisuste/Z
+andelisustega/Zalmny
+andesta/Z
+andestada/Z
+andestamatu/Z
+andestamatuga/Zabcdefgjklmnoy
+andestamatusti/Z
+andestamatustigi/Z
+andestan/Z
+andestanu/Z
+andestanud/Zabcdefghijklmnopqrstuvwyz
+andestus/Zarsuw
+andestuse/Z
+andestusega/Zabhilmny
+andestusi/Z
+andestusiga/Zajly
+andestuste/Z
+andestustega/Zalmny
+andetu/Z
+andetuga/Zabcdefgjklmnoy
+andetus/Zarsuw
+andetuse/Z
+andetusega/Zabhilmny
+andetusi/Z
+andetusiga/Zajly
+andetuste/Z
+andetustega/Zalmny
+andetusti/Z
+andetustigi/Z
+andev/Z
+andevgi/Z
+andi/Z
+andide/Z
+andidega/Zalmny
+andigi/Z
+andilane/Zaqt
+andilase/Z
+andilasega/Zabhilmny
+andilasi/Z
+andilasiga/Zajly
+andilaste/Z
+andilastega/Zalmny
+andisid/Z
+andisidki/Z
+andja/Z
+andjaga/Zabcdefgikmnoy
+andla/Z
+andlaga/Zabcdefgikmnoy
+andlik/Zauw
+andlike/Z
+andlikega/Zajlmny
+andlikkude/Z
+andlikkudega/Zalmny
+andliku/Z
+andlikuga/Zacdegjlmy
+andlikusti/Z
+andlikustigi/Z
+andlus/Zarsuw
+andluse/Z
+andlusega/Zabehiklmny
+andlusi/Z
+andlusiga/Zajly
+andluste/Z
+andlustega/Zalmny
+andmatu/Z
+andmatuga/Zabcdefgjklmnoy
+andmatusti/Z
+andmatustigi/Z
+andme/Z
+andmega/Zabcefhiklmny
+andmestik/Zauw
+andmestike/Z
+andmestikega/Zalmny
+andmestikkude/Z
+andmestikkudega/Zalmny
+andmestiku/Z
+andmestikuga/Zacdegimy
+andmik/Zauw
+andmike/Z
+andmikega/Zalmny
+andmikkude/Z
+andmikkudega/Zalmny
+andmiku/Z
+andmikuga/Zacdegimy
+andmine/Zaqt
+andmise/Z
+andmisega/Zabehiklmny
+andmisi/Z
+andmisiga/Zajly
+andmiste/Z
+andmistega/Zalmny
+andnu/Z
+andnud/Zacijklmnopqrstuvwyz
+androgn/Za
+androgne/Z
+andrognega/Zalmny
+androgni/Z
+androgniga/Zacefijkly
+andru/Z
+andruga/Zabcdefgikmoy
+andu/Z
+andumus/Zarsuw
+andumuse/Z
+andumusega/Zabhilmny
+andumusi/Z
+andumusiga/Zajly
+andumuste/Z
+andumustega/Zalmny
+andun/Z
+andunu/Z
+andunud/Zacefhijklmnopqrstuvwyz
+andunult/Za
+andur/Za
+andureiga/Zacejl
+anduri/Z
+anduriga/Zabcehijlmoy
+andva/Z
+andvaga/Zabcdefgjklmnoy
+andvasti/Z
+andvastigi/Z
+andvus/Z
+andvuse/Z
+andvusega/Zabehklmny
+andvusi/Z
+andvusiga/Zajly
+andvuski/Z
+andvusse/Z
+andvussegi/Z
+andvust/Z
+andvuste/Z
+andvustega/Zalmny
+andvustki/Z
+aneemia/Z
+aneemiaga/Zabcdefgikmnoy
+aneemiline/Zaqrt
+aneemilise/Z
+aneemilisega/Zabdhjlmny
+aneemilisi/Z
+aneemilisiga/Zajlny
+aneemiliste/Z
+aneemilistega/Zalmny
+aneemilisuse/Z
+aneemilisusega/Zabehklmny
+aneemilisusi/Z
+aneemilisusiga/Zajly
+aneemilisuste/Z
+aneemilisustega/Zalmny
+anekdoodega/Zalmn
+anekdoodi/Z
+anekdoodiga/Zaceijly
+anekdoot/Zasuw
+anekdootide/Z
+anekdootidega/Zalmny
+anekdootlik/Zauw
+anekdootlike/Z
+anekdootlikega/Zajlmny
+anekdootlikkude/Z
+anekdootlikkudega/Zalmny
+anekdootliku/Z
+anekdootlikuga/Zacdegjlmy
+anekdootlikusti/Z
+anekdootlikustigi/Z
+anemohoorne/Zar
+anemohoorse/Z
+anemohoorsega/Zabcdefhjklmnoy
+anemohoorset/Z
+anemohoorsetki/Z
+anemohoorsuse/Z
+anemohoorsusega/Zabehklmny
+anemohoorsusi/Z
+anemohoorsusiga/Zajly
+anemohoorsuste/Z
+anemohoorsustega/Zalmny
+anemoon/Za
+anemoone/Z
+anemoonega/Zalmny
+anemooni/Z
+anemooniga/Zacefijkly
+anesteesia/Z
+anesteesiaga/Zabcdefgikmnoy
+anesteetikum/Za
+anesteetikume/Z
+anesteetikumega/Zalmny
+anesteetikumi/Z
+anesteetikumiga/Zacefijkly
+anestesioloog/Z
+anestesiolooge/Z
+anestesioloogega/Zalmny
+anestesioloogi/Z
+anestesioloogia/Z
+anestesioloogiaga/Zabcdefgikmnoy
+anestesioloogiga/Zacefijkly
+anestesioloogki/Z
+angaar/Za
+angaare/Z
+angaarega/Zalmny
+angaari/Z
+angaariga/Zacefijkly
+angaeeri/Z
+angaeerin/Z
+angaeerinu/Z
+angaeerinud/Zacdefhijklmnopqrstuvwyz
+angerja/Z
+angerjaga/Zabcdefgikmnoy
+angiin/Za
+angiine/Z
+angiinega/Zalmny
+angiini/Z
+angiiniga/Zacefijkly
+anglees/Za
+angleese/Z
+angleesega/Zalmny
+angleesi/Z
+angleesiga/Zacefijkly
+anglikaan/Za
+anglikaane/Z
+anglikaanega/Zalmny
+anglikaani/Zu
+anglikaaniga/Zacefijkly
+anglist/Za
+angliste/Z
+anglistega/Zalmny
+anglisti/Z
+anglistiga/Zacefijkly
+anglistika/Z
+anglistikaga/Zabcdefgikmnoy
+anglitsism/Za
+anglitsisme/Z
+anglitsismega/Zalmny
+anglitsismi/Z
+anglitsismiga/Zacefijkly
+anglofiil/Za
+anglofiile/Z
+anglofiilega/Zalmny
+anglofiili/Z
+anglofiiliga/Zacefijkly
+anglofiilne/Zar
+anglofiilse/Z
+anglofiilsega/Zabcdefhjklmnoy
+anglofiilset/Z
+anglofiilsetki/Z
+anglofiilsuse/Z
+anglofiilsusega/Zabehklmny
+anglofiilsusi/Z
+anglofiilsusiga/Zajly
+anglofiilsuste/Z
+anglofiilsustega/Zalmny
+anglomaan/Za
+anglomaane/Z
+anglomaanega/Zalmny
+anglomaani/Z
+anglomaania/Z
+anglomaaniaga/Zabcdefgikmnoy
+anglomaaniga/Zacefijkly
+angoora/Za
+angroo/Z
+angroogi/Z
+anhdriidega/Zalmn
+anhdriidi/Z
+anhdriidiga/Zaceijly
+anhdriit/Zasuw
+anhdriitide/Z
+anhdriitidega/Zalmny
+aniis/Za
+aniise/Z
+aniisega/Zalmny
+aniisi/Z
+aniisiga/Zacefijkly
+aniliin/Za
+aniliine/Z
+aniliinega/Zalmny
+aniliini/Z
+aniliiniga/Zacefijkly
+animaalne/Zar
+animaalse/Z
+animaalsega/Zabcdefhjklmnoy
+animaalset/Z
+animaalsetki/Z
+animaalsuse/Z
+animaalsusega/Zabehklmny
+animaalsusi/Z
+animaalsusiga/Zajly
+animaalsuste/Z
+animaalsustega/Zalmny
+animalist/Za
+animaliste/Z
+animalistega/Zalmny
+animalisti/Z
+animalistiga/Zacefijkly
+animism/Za
+animisme/Z
+animismega/Zalmny
+animismi/Z
+animismiga/Zacefijkly
+animist/Za
+animiste/Z
+animistega/Zalmny
+animisti/Z
+animistiga/Zacefijkly
+animistlik/Zauw
+animistlike/Z
+animistlikega/Zajlmny
+animistlikkude/Z
+animistlikkudega/Zalmny
+animistliku/Z
+animistlikuga/Zacdegjlmy
+animistlikusti/Z
+animistlikustigi/Z
+anisotroopne/Za
+anisotroopse/Z
+anisotroopsega/Zabcdefhjklmnoy
+anisotroopset/Z
+anisotroopsetki/Z
+anisotroopsus/Z
+anisotroopsuse/Z
+anisotroopsusega/Zabehklmny
+anisotroopsusi/Z
+anisotroopsusiga/Zajly
+anisotroopsuski/Z
+anisotroopsusse/Z
+anisotroopsussegi/Z
+anisotroopsust/Z
+anisotroopsuste/Z
+anisotroopsustega/Zalmny
+anisotroopsustki/Z
+ankeedega/Zalmn
+ankeedi/Zarsuw
+ankeediga/Zaceijly
+ankeediks/Z
+ankeeditamatu/Z
+ankeeditamatuga/Zabcdefgkmoy
+ankeeditava/Z
+ankeeditavaga/Zabcdefgkmnoy
+ankeeditavuse/Z
+ankeeditavusega/Zabehklmny
+ankeeditavusi/Z
+ankeeditavusiga/Zajly
+ankeeditavuste/Z
+ankeeditavustega/Zalmny
+ankeeditu/Z
+ankeedituga/Zabcdefgijklmnoy
+ankeeditusti/Z
+ankeeditustigi/Z
+ankeedituvat/Z
+ankeedituvatki/Z
+ankeet/Zasuw
+ankeetide/Z
+ankeetidega/Zalmny
+ankeetinu/Z
+ankeetinud/Zadfijklmnopqrstuvwyz
+anketeeri/Z
+anketeerin/Z
+anketeerinu/Z
+anketeerinud/Zacdefhijklmnopqrstuvwyz
+ankru/Z
+ankruga/Zabcdefgikmoy
+ankur/Za
+ankurda/Z
+ankurdada/Z
+ankurdan/Z
+ankurdanu/Z
+ankurdanud/Zabcdefghijklmnopqrstuvwyz
+ankurdu/Z
+ankurdun/Z
+ankurdunu/Z
+ankurdunud/Zacefhijklmnopqrstuvwyz
+ankurdus/Zarsuw
+ankurduse/Z
+ankurdusega/Zabhilmny
+ankurdusi/Z
+ankurdusiga/Zajly
+ankurduste/Z
+ankurdustega/Zalmny
+anna/Zars
+annaal/Za
+annaale/Z
+annaalega/Zalmny
+annaali/Z
+annaaliga/Zacefijkly
+annad/Z
+annadki/Z
+annaga/Zabcdfghiky
+annak/Zu
+annaks/Z
+annakski/Z
+annaku/Z
+annakuga/Zabcdefgikmoy
+annasid/Z
+annasidki/Z
+annate/Z
+annategi/Z
+annavad/Z
+annavadki/Z
+anne/Za
+annega/Zalmn
+anneksionistlik/Zauw
+anneksionistlike/Z
+anneksionistlikega/Zajlmny
+anneksionistlikkude/Z
+anneksionistlikkudega/Zalmny
+anneksionistliku/Z
+anneksionistlikuga/Zacdegjlmy
+anneksionistlikusti/Z
+anneksionistlikustigi/Z
+anneksioon/Za
+anneksioone/Z
+anneksioonega/Zalmny
+anneksiooni/Z
+anneksiooniga/Zacefijkly
+annet/Z
+anneta/Z
+annetada/Z
+annetan/Z
+annetanu/Z
+annetanud/Zabcdefghijklmnopqrstuvwyz
+annete/Z
+annetega/Zalmny
+annetki/Z
+annetu/Z
+annetuga/Zabcdefgjklmnoy
+annetus/Zarsuw
+annetuse/Z
+annetusega/Zabhilmny
+annetusi/Z
+annetusiga/Zajly
+annetuste/Z
+annetustega/Zalmny
+annetusti/Z
+annetustigi/Z
+anni/Z
+anniga/Zaceijly
+annika/Z
+annikaga/Zabcdefgjklmnoy
+annikasti/Z
+annikastigi/Z
+annikus/Zarsuw
+annikuse/Z
+annikusega/Zabehklmny
+annikusi/Z
+annikusiga/Zajly
+annikuste/Z
+annikustega/Zalmny
+annotatsioon/Za
+annotatsioone/Z
+annotatsioonega/Zalmny
+annotatsiooni/Z
+annotatsiooniga/Zacefijkly
+annoteeri/Z
+annoteerin/Z
+annoteerinu/Z
+annoteerinud/Zacdefhijklmnopqrstuvwyz
+annulleeri/Z
+annulleerin/Z
+annulleerinu/Z
+annulleerinud/Zacdefhijklmnopqrstuvwyz
+annus/Zauw
+annuse/Z
+annusega/Zabehiklmny
+annusta/Z
+annustada/Z
+annustan/Z
+annustanu/Z
+annustanud/Zabcdefghijklmnopqrstuvwyz
+annuste/Z
+annustega/Zalmny
+anomaalia/Z
+anomaaliaga/Zabcdefgikmnoy
+anomaalne/Zar
+anomaalse/Z
+anomaalsega/Zabcdefhjklmnoy
+anomaalset/Z
+anomaalsetki/Z
+anomaalsuse/Z
+anomaalsusega/Zabehklmny
+anomaalsusi/Z
+anomaalsusiga/Zajly
+anomaalsuste/Z
+anomaalsustega/Zalmny
+anonm/Za
+anonme/Z
+anonmega/Zalmny
+anonmi/Z
+anonmiga/Zacefijkly
+anonmne/Za
+anonmse/Z
+anonmsega/Zabcdefhjklmnoy
+anonmset/Z
+anonmsetki/Z
+anonmsus/Z
+anonmsuse/Z
+anonmsusega/Zabehklmny
+anonmsusi/Z
+anonmsusiga/Zajly
+anonmsuski/Z
+anonmsusse/Z
+anonmsussegi/Z
+anonmsust/Z
+anonmsuste/Z
+anonmsustega/Zalmny
+anonmsustki/Z
+anood/Za
+anoode/Z
+anoodega/Zalmny
+anoodi/Z
+anoodiga/Zacefijkly
+anorak/Zuw
+anorakega/Zalmn
+anoraki/Z
+anorakiga/Zaceijly
+anorakkide/Z
+anorakkidega/Zalmny
+anorakkigi/Z
+anorakkisid/Z
+anorakkisidki/Z
+anorgaaniline/Zaqrt
+anorgaanilise/Z
+anorgaanilisega/Zabdhjlmny
+anorgaanilisi/Z
+anorgaanilisiga/Zajlny
+anorgaaniliste/Z
+anorgaanilistega/Zalmny
+anorgaanilisuse/Z
+anorgaanilisusega/Zabehklmny
+anorgaanilisusi/Z
+anorgaanilisusiga/Zajly
+anorgaanilisuste/Z
+anorgaanilisustega/Zalmny
+anormaalne/Zar
+anormaalse/Z
+anormaalsega/Zabcdefhjklmnoy
+anormaalset/Z
+anormaalsetki/Z
+anormaalsuse/Z
+anormaalsusega/Zabehklmny
+anormaalsusi/Z
+anormaalsusiga/Zajly
+anormaalsuste/Z
+anormaalsustega/Zalmny
+ansambel/Za
+ansambellik/Zauw
+ansambellike/Z
+ansambellikega/Zajlmny
+ansambellikkude/Z
+ansambellikkudega/Zalmny
+ansambelliku/Z
+ansambellikuga/Zacdegjlmy
+ansambellikusti/Z
+ansambellikustigi/Z
+ansambleiga/Zacejl
+ansambli/Z
+ansambliga/Zabcehijlmoy
+ansambliline/Zaqrt
+ansamblilise/Z
+ansamblilisega/Zabdhjlmny
+ansamblilisi/Z
+ansamblilisiga/Zajlny
+ansambliliste/Z
+ansamblilistega/Zalmny
+ansamblilisuse/Z
+ansamblilisusega/Zabehklmny
+ansamblilisusi/Z
+ansamblilisusiga/Zajly
+ansamblilisuste/Z
+ansamblilisustega/Zalmny
+anskop/Z
+anskopega/Zalmn
+anskopi/Z
+anskopiga/Zaceijly
+anskopki/Z
+anskoppe/Z
+anskoppegi/Z
+anskoppi/Z
+anskoppide/Z
+anskoppidega/Zalmny
+anskoppigi/Z
+anskoppisid/Z
+anskoppisidki/Z
+anta/Zaq
+antagonism/Za
+antagonisme/Z
+antagonismega/Zalmny
+antagonismi/Z
+antagonismiga/Zacefijkly
+antagonist/Za
+antagoniste/Z
+antagonistega/Zalmny
+antagonisti/Z
+antagonistiga/Zacefijkly
+antagonistlik/Zauw
+antagonistlike/Z
+antagonistlikega/Zajlmny
+antagonistlikkude/Z
+antagonistlikkudega/Zalmny
+antagonistliku/Z
+antagonistlikuga/Zacdegjlmy
+antagonistlikusti/Z
+antagonistlikustigi/Z
+antagu/Z
+antagugi/Z
+antaks/Z
+antakse/Z
+antaksegi/Z
+antakski/Z
+antama/Z
+antamagi/Z
+antamatu/Z
+antamatuga/Zabcdefgkmoy
+antarktiline/Zaqrt
+antarktilise/Z
+antarktilisega/Zabdhjlmny
+antarktilisi/Z
+antarktilisiga/Zajlny
+antarktiliste/Z
+antarktilistega/Zalmny
+antarktilisuse/Z
+antarktilisusega/Zabehklmny
+antarktilisusi/Z
+antarktilisusiga/Zajly
+antarktilisuste/Z
+antarktilisustega/Zalmny
+antav/Za
+antava/Z
+antavaga/Zabcdefgjklmnoy
+antavasti/Z
+antavastigi/Z
+antavgi/Z
+antavuse/Z
+antavusega/Zabehklmny
+antavusi/Z
+antavusiga/Zajly
+antavuste/Z
+antavustega/Zalmny
+antenn/Za
+antenne/Z
+antennega/Zalmny
+antenni/Z
+antenniga/Zacefijkly
+anti/Z
+antibiootikum/Za
+antibiootikume/Z
+antibiootikumega/Zalmny
+antibiootikumi/Z
+antibiootikumiga/Zacefijkly
+antifriis/Za
+antifriise/Z
+antifriisega/Zalmny
+antifriisi/Z
+antifriisiga/Zacefijkly
+antigeen/Za
+antigeene/Z
+antigeenega/Zalmny
+antigeeni/Z
+antigeeniga/Zacefijkly
+antigi/Z
+antiigega/Zalmn
+antiigi/Z
+antiigiga/Zaceijly
+antiik/Zu
+antiike/Z
+antiikegi/Z
+antiiki/Z
+antiikide/Z
+antiikidega/Zalmny
+antiikigi/Z
+antiikisid/Z
+antiikisidki/Z
+antiikne/Za
+antiikse/Z
+antiiksega/Zabcdefhjklmnoy
+antiikset/Z
+antiiksetki/Z
+antiiksus/Z
+antiiksuse/Z
+antiiksusega/Zabehklmny
+antiiksusi/Z
+antiiksusiga/Zajly
+antiiksuski/Z
+antiiksusse/Z
+antiiksussegi/Z
+antiiksust/Z
+antiiksuste/Z
+antiiksustega/Zalmny
+antiiksustki/Z
+antiikva/Z
+antiikvaga/Zabcdfghiky
+antiikvasid/Z
+antiikvasidki/Z
+antiklinaalne/Zar
+antiklinaalse/Z
+antiklinaalsega/Zabcdefhjklmnoy
+antiklinaalset/Z
+antiklinaalsetki/Z
+antiklinaalsuse/Z
+antiklinaalsusega/Zabehklmny
+antiklinaalsusi/Z
+antiklinaalsusiga/Zajly
+antiklinaalsuste/Z
+antiklinaalsustega/Zalmny
+antikvaar/Za
+antikvaare/Z
+antikvaarega/Zalmny
+antikvaari/Z
+antikvaariga/Zacefijkly
+antikvaarne/Zar
+antikvaarse/Z
+antikvaarsega/Zabcdefhjklmnoy
+antikvaarset/Z
+antikvaarsetki/Z
+antikvaarsuse/Z
+antikvaarsusega/Zabehklmny
+antikvaarsusi/Z
+antikvaarsusiga/Zajly
+antikvaarsuste/Z
+antikvaarsustega/Zalmny
+antikvariaadega/Zalmn
+antikvariaadi/Z
+antikvariaadiga/Zaceijly
+antikvariaat/Zasuw
+antikvariaatide/Z
+antikvariaatidega/Zalmny
+antikviteedega/Zalmn
+antikviteedi/Z
+antikviteediga/Zaceijly
+antikviteet/Zasuw
+antikviteetide/Z
+antikviteetidega/Zalmny
+antiloobega/Zalmn
+antiloobi/Z
+antiloobiga/Zaceijly
+antiloop/Z
+antiloope/Z
+antiloopegi/Z
+antiloopi/Z
+antiloopide/Z
+antiloopidega/Zalmny
+antiloopigi/Z
+antiloopisid/Z
+antiloopisidki/Z
+antiloopki/Z
+antimon/Za
+antimone/Z
+antimonega/Zalmny
+antimoni/Z
+antimoniga/Zacefijkly
+antinoomia/Z
+antinoomiaga/Zabcdefgikmnoy
+antipaatia/Z
+antipaatiaga/Zabcdefgikmnoy
+antipaatne/Za
+antipaatse/Z
+antipaatsega/Zabcdefhjklmnoy
+antipaatset/Z
+antipaatsetki/Z
+antipaatsus/Z
+antipaatsuse/Z
+antipaatsusega/Zabehklmny
+antipaatsusi/Z
+antipaatsusiga/Zajly
+antipaatsuski/Z
+antipaatsusse/Z
+antipaatsussegi/Z
+antipaatsust/Z
+antipaatsuste/Z
+antipaatsustega/Zalmny
+antipaatsustki/Z
+antipood/Za
+antipoode/Z
+antipoodega/Zalmny
+antipoodi/Z
+antipoodiga/Zacefijkly
+antipoodne/Za
+antipoodse/Z
+antipoodsega/Zabcdefhjklmnoy
+antipoodset/Z
+antipoodsetki/Z
+antipoodsus/Z
+antipoodsuse/Z
+antipoodsusega/Zabehklmny
+antipoodsusi/Z
+antipoodsusiga/Zajly
+antipoodsuski/Z
+antipoodsusse/Z
+antipoodsussegi/Z
+antipoodsust/Z
+antipoodsuste/Z
+antipoodsustega/Zalmny
+antipoodsustki/Z
+antipriin/Za
+antipriine/Z
+antipriinega/Zalmny
+antipriini/Z
+antipriiniga/Zacefijkly
+antisepti/Z
+antiseptika/Z
+antiseptikaga/Zabcdefgikmnoy
+antiseptikum/Za
+antiseptikume/Z
+antiseptikumega/Zalmny
+antiseptikumi/Z
+antiseptikumiga/Zacefijkly
+antiseptiline/Zaqrt
+antiseptilise/Z
+antiseptilisega/Zabdhjlmny
+antiseptilisi/Z
+antiseptilisiga/Zajlny
+antiseptiliste/Z
+antiseptilistega/Zalmny
+antiseptilisuse/Z
+antiseptilisusega/Zabehklmny
+antiseptilisusi/Z
+antiseptilisusiga/Zajly
+antiseptilisuste/Z
+antiseptilisustega/Zalmny
+antiseptin/Z
+antiseptinu/Z
+antiseptinud/Zacdefhijklmnopqrstuvwyz
+antokloor/Za
+antokloore/Z
+antokloorega/Zalmny
+antokloori/Z
+antoklooriga/Zacefijkly
+antoloogia/Z
+antoloogiaga/Zabcdefgikmnoy
+antoloogiline/Zaqrt
+antoloogilise/Z
+antoloogilisega/Zabdhjlmny
+antoloogilisi/Z
+antoloogilisiga/Zajlny
+antoloogiliste/Z
+antoloogilistega/Zalmny
+antoloogilisuse/Z
+antoloogilisusega/Zabehklmny
+antoloogilisusi/Z
+antoloogilisusiga/Zajly
+antoloogilisuste/Z
+antoloogilisustega/Zalmny
+antonm/Za
+antonme/Z
+antonmega/Zalmny
+antonmi/Z
+antonmia/Z
+antonmiaga/Zabcdefgikmnoy
+antonmiga/Zacefijkly
+antoonovka/Z
+antoonovkaga/Zabcdefgikmnoy
+antrakt/Za
+antrakte/Z
+antraktega/Zalmny
+antrakti/Z
+antraktiga/Zacefijkly
+antratsiidega/Zalmn
+antratsiidi/Z
+antratsiidiga/Zaceijly
+antratsiit/Zasuw
+antratsiitide/Z
+antratsiitidega/Zalmny
+antrekoodega/Zalmn
+antrekoodi/Z
+antrekoodiga/Zaceijly
+antrekoot/Zasuw
+antrekootide/Z
+antrekootidega/Zalmny
+antreprenr/Za
+antreprenre/Z
+antreprenrega/Zalmny
+antreprenri/Z
+antreprenriga/Zacefijkly
+antropofaag/Z
+antropofaage/Z
+antropofaagega/Zalmny
+antropofaagi/Z
+antropofaagia/Z
+antropofaagiaga/Zabcdefgikmnoy
+antropofaagiga/Zacefijkly
+antropofaagki/Z
+antropogeen/Za
+antropogeene/Z
+antropogeenega/Zalmny
+antropogeeni/Z
+antropogeenia/Z
+antropogeeniaga/Zabcdefgikmnoy
+antropogeeniga/Zacefijkly
+antropogeenne/Za
+antropogeense/Z
+antropogeensega/Zabcdefhjklmnoy
+antropogeenset/Z
+antropogeensetki/Z
+antropogeensus/Z
+antropogeensuse/Z
+antropogeensusega/Zabehklmny
+antropogeensusi/Z
+antropogeensusiga/Zajly
+antropogeensuski/Z
+antropogeensusse/Z
+antropogeensussegi/Z
+antropogeensust/Z
+antropogeensuste/Z
+antropogeensustega/Zalmny
+antropogeensustki/Z
+antropohoor/Za
+antropohoore/Z
+antropohoorega/Zalmny
+antropohoori/Z
+antropohooriga/Zacefijkly
+antropoid/Za
+antropoide/Z
+antropoidega/Zalmny
+antropoidi/Z
+antropoidiga/Zacefijkly
+antropoidne/Za
+antropoidse/Z
+antropoidsega/Zabcdefhjklmnoy
+antropoidset/Z
+antropoidsetki/Z
+antropoidsus/Z
+antropoidsuse/Z
+antropoidsusega/Zabehklmny
+antropoidsusi/Z
+antropoidsusiga/Zajly
+antropoidsuski/Z
+antropoidsusse/Z
+antropoidsussegi/Z
+antropoidsust/Z
+antropoidsuste/Z
+antropoidsustega/Zalmny
+antropoidsustki/Z
+antropoloog/Z
+antropolooge/Z
+antropoloogega/Zalmny
+antropoloogi/Z
+antropoloogia/Z
+antropoloogiaga/Zabcdefgikmnoy
+antropoloogiga/Zacefijkly
+antropoloogki/Z
+antropomeetria/Z
+antropomeetriaga/Zabcdefgikmnoy
+antropomorfism/Za
+antropomorfisme/Z
+antropomorfismega/Zalmny
+antropomorfismi/Z
+antropomorfismiga/Zacefijkly
+antropomorfne/Za
+antropomorfse/Z
+antropomorfsega/Zabcdefhjklmnoy
+antropomorfset/Z
+antropomorfsetki/Z
+antropomorfsus/Z
+antropomorfsuse/Z
+antropomorfsusega/Zabehklmny
+antropomorfsusi/Z
+antropomorfsusiga/Zajly
+antropomorfsuski/Z
+antropomorfsusse/Z
+antropomorfsussegi/Z
+antropomorfsust/Z
+antropomorfsuste/Z
+antropomorfsustega/Zalmny
+antropomorfsustki/Z
+antroponm/Za
+antroponme/Z
+antroponmega/Zalmny
+antroponmi/Z
+antroponmiga/Zacefijkly
+antroponmika/Z
+antroponmikaga/Zabcdefgikmnoy
+antroposoofia/Z
+antroposoofiaga/Zabcdefgikmnoy
+antropotsentrism/Za
+antropotsentrisme/Z
+antropotsentrismega/Zalmny
+antropotsentrismi/Z
+antropotsentrismiga/Zacefijkly
+antsaka/Z
+antsakaga/Zabcdefgijklmnoy
+antsakasti/Z
+antsakastigi/Z
+antsakus/Zarsuw
+antsakuse/Z
+antsakusega/Zabehklmny
+antsakusi/Z
+antsakusiga/Zajly
+antsakuste/Z
+antsakustega/Zalmny
+antu/Z
+antuga/Zabcdefgijklmnoy
+antusti/Z
+antustigi/Z
+antuvat/Z
+antuvatki/Z
+antvrgega/Zalmn
+antvrgi/Z
+antvrgiga/Zaceijly
+antvrk/Zu
+antvrke/Z
+antvrkegi/Z
+antvrki/Z
+antvrkide/Z
+antvrkidega/Zalmny
+antvrkigi/Z
+antvrkisid/Z
+antvrkisidki/Z
+antvrklik/Zauw
+antvrklike/Z
+antvrklikega/Zajlmny
+antvrklikkude/Z
+antvrklikkudega/Zalmny
+antvrkliku/Z
+antvrklikuga/Zacdegjlmy
+antvrklikusti/Z
+antvrklikustigi/Z
+anu/Z
+anub/Z
+anubki/Z
+anud/Zaiklmnopvyz
+anuda/Z
+anudagi/Z
+anudes/Z
+anudeski/Z
+anuge/Z
+anugegi/Z
+anugem/Z
+anugemgi/Z
+anugu/Z
+anugugi/Z
+anuja/Z
+anujad/Z
+anujadki/Z
+anujaga/Z
+anujagagi/Z
+anujagi/Z
+anujaid/Z
+anujaidki/Z
+anujaiga/Z
+anujaigagi/Z
+anujaiks/Z
+anujaikski/Z
+anujail/Z
+anujaile/Z
+anujailegi/Z
+anujailgi/Z
+anujailt/Z
+anujailtki/Z
+anujaina/Z
+anujainagi/Z
+anujaini/Z
+anujainigi/Z
+anujais/Z
+anujaiski/Z
+anujaisse/Z
+anujaissegi/Z
+anujaist/Z
+anujaistki/Z
+anujaita/Z
+anujaitagi/Z
+anujaks/Z
+anujakski/Z
+anujal/Z
+anujale/Z
+anujalegi/Z
+anujalgi/Z
+anujalt/Z
+anujaltki/Z
+anujana/Z
+anujanagi/Z
+anujani/Z
+anujanigi/Z
+anujas/Z
+anujaski/Z
+anujasse/Z
+anujassegi/Z
+anujast/Z
+anujastki/Z
+anujat/Z
+anujata/Z
+anujatagi/Z
+anujate/Z
+anujatega/Z
+anujategagi/Z
+anujategi/Z
+anujateks/Z
+anujatekski/Z
+anujatel/Z
+anujatele/Z
+anujatelegi/Z
+anujatelgi/Z
+anujatelt/Z
+anujateltki/Z
+anujatena/Z
+anujatenagi/Z
+anujateni/Z
+anujatenigi/Z
+anujates/Z
+anujateski/Z
+anujatesse/Z
+anujatessegi/Z
+anujatest/Z
+anujatestki/Z
+anujateta/Z
+anujatetagi/Z
+anujatki/Z
+anum/Za
+anuma/Z
+anumaga/Zabcdefgikmnoy
+anumatu/Z
+anumatud/Z
+anumatudki/Z
+anumatuga/Z
+anumatugagi/Z
+anumatugi/Z
+anumatuid/Z
+anumatuidki/Z
+anumatuiga/Z
+anumatuigagi/Z
+anumatuiks/Z
+anumatuikski/Z
+anumatuil/Z
+anumatuile/Z
+anumatuilegi/Z
+anumatuilgi/Z
+anumatuilt/Z
+anumatuiltki/Z
+anumatuina/Z
+anumatuinagi/Z
+anumatuini/Z
+anumatuinigi/Z
+anumatuis/Z
+anumatuiski/Z
+anumatuisse/Z
+anumatuissegi/Z
+anumatuist/Z
+anumatuistki/Z
+anumatuita/Z
+anumatuitagi/Z
+anumatuks/Z
+anumatukski/Z
+anumatul/Z
+anumatule/Z
+anumatulegi/Z
+anumatulgi/Z
+anumatult/Z
+anumatultki/Z
+anumatuna/Z
+anumatunagi/Z
+anumatuni/Z
+anumatunigi/Z
+anumatus/Z
+anumatuski/Z
+anumatusse/Z
+anumatussegi/Z
+anumatust/Z
+anumatustki/Z
+anumatut/Z
+anumatuta/Z
+anumatutagi/Z
+anumatute/Z
+anumatutega/Z
+anumatutegagi/Z
+anumatutegi/Z
+anumatuteks/Z
+anumatutekski/Z
+anumatutel/Z
+anumatutele/Z
+anumatutelegi/Z
+anumatutelgi/Z
+anumatutelt/Z
+anumatuteltki/Z
+anumatutena/Z
+anumatutenagi/Z
+anumatuteni/Z
+anumatutenigi/Z
+anumatutes/Z
+anumatuteski/Z
+anumatutesse/Z
+anumatutessegi/Z
+anumatutest/Z
+anumatutestki/Z
+anumatuteta/Z
+anumatutetagi/Z
+anumatutki/Z
+anume/Z
+anumegi/Z
+anumine/Z
+anuminegi/Z
+anumise/Z
+anumised/Z
+anumisedki/Z
+anumisega/Z
+anumisegagi/Z
+anumisegi/Z
+anumiseks/Z
+anumisekski/Z
+anumisel/Z
+anumisele/Z
+anumiselegi/Z
+anumiselgi/Z
+anumiselt/Z
+anumiseltki/Z
+anumisena/Z
+anumisenagi/Z
+anumiseni/Z
+anumisenigi/Z
+anumises/Z
+anumiseski/Z
+anumisesse/Z
+anumisessegi/Z
+anumisest/Z
+anumisestki/Z
+anumiseta/Z
+anumisetagi/Z
+anumisi/Z
+anumisiga/Z
+anumisigagi/Z
+anumisigi/Z
+anumisiks/Z
+anumisikski/Z
+anumisil/Z
+anumisile/Z
+anumisilegi/Z
+anumisilgi/Z
+anumisilt/Z
+anumisiltki/Z
+anumisina/Z
+anumisinagi/Z
+anumisini/Z
+anumisinigi/Z
+anumisis/Z
+anumisiski/Z
+anumisisse/Z
+anumisissegi/Z
+anumisist/Z
+anumisistki/Z
+anumisita/Z
+anumisitagi/Z
+anumisse/Z
+anumissegi/Z
+anumist/Z
+anumiste/Z
+anumistega/Z
+anumistegagi/Z
+anumistegi/Z
+anumisteks/Z
+anumistekski/Z
+anumistel/Z
+anumistele/Z
+anumistelegi/Z
+anumistelgi/Z
+anumistelt/Z
+anumisteltki/Z
+anumistena/Z
+anumistenagi/Z
+anumisteni/Z
+anumistenigi/Z
+anumistes/Z
+anumisteski/Z
+anumistesse/Z
+anumistessegi/Z
+anumistest/Z
+anumistestki/Z
+anumisteta/Z
+anumistetagi/Z
+anumistki/Z
+anun/Z
+anungi/Z
+anunu/Z
+anunud/Z
+anunudki/Z
+anunuga/Z
+anunugagi/Z
+anunugi/Z
+anunuid/Z
+anunuidki/Z
+anunuiga/Z
+anunuigagi/Z
+anunuiks/Z
+anunuikski/Z
+anunuil/Z
+anunuile/Z
+anunuilegi/Z
+anunuilgi/Z
+anunuilt/Z
+anunuiltki/Z
+anunuim/Z
+anunuima/Z
+anunuimad/Z
+anunuimadki/Z
+anunuimaga/Z
+anunuimagagi/Z
+anunuimagi/Z
+anunuimaid/Z
+anunuimaidki/Z
+anunuimaiga/Z
+anunuimaigagi/Z
+anunuimaiks/Z
+anunuimaikski/Z
+anunuimail/Z
+anunuimaile/Z
+anunuimailegi/Z
+anunuimailgi/Z
+anunuimailt/Z
+anunuimailtki/Z
+anunuimaina/Z
+anunuimainagi/Z
+anunuimaini/Z
+anunuimainigi/Z
+anunuimais/Z
+anunuimaiski/Z
+anunuimaisse/Z
+anunuimaissegi/Z
+anunuimaist/Z
+anunuimaistki/Z
+anunuimaita/Z
+anunuimaitagi/Z
+anunuimaks/Z
+anunuimakski/Z
+anunuimal/Z
+anunuimale/Z
+anunuimalegi/Z
+anunuimalgi/Z
+anunuimalt/Z
+anunuimaltki/Z
+anunuimana/Z
+anunuimanagi/Z
+anunuimani/Z
+anunuimanigi/Z
+anunuimas/Z
+anunuimaski/Z
+anunuimasse/Z
+anunuimassegi/Z
+anunuimast/Z
+anunuimastki/Z
+anunuimat/Z
+anunuimata/Z
+anunuimatagi/Z
+anunuimate/Z
+anunuimatega/Z
+anunuimategagi/Z
+anunuimategi/Z
+anunuimateks/Z
+anunuimatekski/Z
+anunuimatel/Z
+anunuimatele/Z
+anunuimatelegi/Z
+anunuimatelgi/Z
+anunuimatelt/Z
+anunuimateltki/Z
+anunuimatena/Z
+anunuimatenagi/Z
+anunuimateni/Z
+anunuimatenigi/Z
+anunuimates/Z
+anunuimateski/Z
+anunuimatesse/Z
+anunuimatessegi/Z
+anunuimatest/Z
+anunuimatestki/Z
+anunuimateta/Z
+anunuimatetagi/Z
+anunuimatki/Z
+anunuimgi/Z
+anunuina/Z
+anunuinagi/Z
+anunuini/Z
+anunuinigi/Z
+anunuis/Z
+anunuiski/Z
+anunuisse/Z
+anunuissegi/Z
+anunuist/Z
+anunuistki/Z
+anunuita/Z
+anunuitagi/Z
+anunuke/Z
+anunukegi/Z
+anunukene/Z
+anunukenegi/Z
+anunukese/Z
+anunukesed/Z
+anunukesedki/Z
+anunukesega/Z
+anunukesegagi/Z
+anunukesegi/Z
+anunukeseks/Z
+anunukesekski/Z
+anunukesel/Z
+anunukesele/Z
+anunukeselegi/Z
+anunukeselgi/Z
+anunukeselt/Z
+anunukeseltki/Z
+anunukesena/Z
+anunukesenagi/Z
+anunukeseni/Z
+anunukesenigi/Z
+anunukeses/Z
+anunukeseski/Z
+anunukesesse/Z
+anunukesessegi/Z
+anunukesest/Z
+anunukesestki/Z
+anunukeseta/Z
+anunukesetagi/Z
+anunukesi/Z
+anunukesiga/Z
+anunukesigagi/Z
+anunukesigi/Z
+anunukesiks/Z
+anunukesikski/Z
+anunukesil/Z
+anunukesile/Z
+anunukesilegi/Z
+anunukesilgi/Z
+anunukesilt/Z
+anunukesiltki/Z
+anunukesina/Z
+anunukesinagi/Z
+anunukesini/Z
+anunukesinigi/Z
+anunukesis/Z
+anunukesiski/Z
+anunukesisse/Z
+anunukesissegi/Z
+anunukesist/Z
+anunukesistki/Z
+anunukesita/Z
+anunukesitagi/Z
+anunukesse/Z
+anunukessegi/Z
+anunukest/Z
+anunukeste/Z
+anunukestega/Z
+anunukestegagi/Z
+anunukestegi/Z
+anunukesteks/Z
+anunukestekski/Z
+anunukestel/Z
+anunukestele/Z
+anunukestelegi/Z
+anunukestelgi/Z
+anunukestelt/Z
+anunukesteltki/Z
+anunukestena/Z
+anunukestenagi/Z
+anunukesteni/Z
+anunukestenigi/Z
+anunukestes/Z
+anunukesteski/Z
+anunukestesse/Z
+anunukestessegi/Z
+anunukestest/Z
+anunukestestki/Z
+anunukesteta/Z
+anunukestetagi/Z
+anunukestki/Z
+anunuks/Z
+anunuksid/Z
+anunuksidki/Z
+anunuksime/Z
+anunuksimegi/Z
+anunuksin/Z
+anunuksingi/Z
+anunuksite/Z
+anunuksitegi/Z
+anunukski/Z
+anunul/Z
+anunule/Z
+anunulegi/Z
+anunulgi/Z
+anunult/Z
+anunultki/Z
+anunum/Z
+anunuma/Z
+anunumad/Z
+anunumadki/Z
+anunumaga/Z
+anunumagagi/Z
+anunumagi/Z
+anunumaid/Z
+anunumaidki/Z
+anunumaiga/Z
+anunumaigagi/Z
+anunumaiks/Z
+anunumaikski/Z
+anunumail/Z
+anunumaile/Z
+anunumailegi/Z
+anunumailgi/Z
+anunumailt/Z
+anunumailtki/Z
+anunumaina/Z
+anunumainagi/Z
+anunumaini/Z
+anunumainigi/Z
+anunumais/Z
+anunumaiski/Z
+anunumaisse/Z
+anunumaissegi/Z
+anunumaist/Z
+anunumaistki/Z
+anunumaita/Z
+anunumaitagi/Z
+anunumaks/Z
+anunumakski/Z
+anunumal/Z
+anunumale/Z
+anunumalegi/Z
+anunumalgi/Z
+anunumalt/Z
+anunumaltki/Z
+anunumana/Z
+anunumanagi/Z
+anunumani/Z
+anunumanigi/Z
+anunumas/Z
+anunumaski/Z
+anunumasse/Z
+anunumassegi/Z
+anunumast/Z
+anunumastki/Z
+anunumat/Z
+anunumata/Z
+anunumatagi/Z
+anunumate/Z
+anunumatega/Z
+anunumategagi/Z
+anunumategi/Z
+anunumateks/Z
+anunumatekski/Z
+anunumatel/Z
+anunumatele/Z
+anunumatelegi/Z
+anunumatelgi/Z
+anunumatelt/Z
+anunumateltki/Z
+anunumatena/Z
+anunumatenagi/Z
+anunumateni/Z
+anunumatenigi/Z
+anunumates/Z
+anunumateski/Z
+anunumatesse/Z
+anunumatessegi/Z
+anunumatest/Z
+anunumatestki/Z
+anunumateta/Z
+anunumatetagi/Z
+anunumatki/Z
+anunumgi/Z
+anununa/Z
+anununagi/Z
+anununi/Z
+anununigi/Z
+anunus/Z
+anunuski/Z
+anunusse/Z
+anunussegi/Z
+anunust/Z
+anunusti/Z
+anunustigi/Z
+anunustki/Z
+anunut/Z
+anunuta/Z
+anunutagi/Z
+anunute/Z
+anunutega/Z
+anunutegagi/Z
+anunutegi/Z
+anunuteks/Z
+anunutekski/Z
+anunutel/Z
+anunutele/Z
+anunutelegi/Z
+anunutelgi/Z
+anunutelt/Z
+anunuteltki/Z
+anunutena/Z
+anunutenagi/Z
+anunuteni/Z
+anunutenigi/Z
+anunutes/Z
+anunuteski/Z
+anunutesse/Z
+anunutessegi/Z
+anunutest/Z
+anunutestki/Z
+anunuteta/Z
+anunutetagi/Z
+anunutki/Z
+anunuvat/Z
+anunuvatki/Z
+anusid/Z
+anusidki/Z
+anusime/Z
+anusimegi/Z
+anusin/Z
+anusingi/Z
+anusite/Z
+anusitegi/Z
+anutagu/Z
+anutagugi/Z
+anutaks/Z
+anutakse/Z
+anutaksegi/Z
+anutakski/Z
+anutama/Z
+anutamagi/Z
+anutamatu/Z
+anutamatud/Z
+anutamatudki/Z
+anutamatuga/Z
+anutamatugagi/Z
+anutamatugi/Z
+anutamatuid/Z
+anutamatuidki/Z
+anutamatuiga/Z
+anutamatuigagi/Z
+anutamatuiks/Z
+anutamatuikski/Z
+anutamatuil/Z
+anutamatuile/Z
+anutamatuilegi/Z
+anutamatuilgi/Z
+anutamatuilt/Z
+anutamatuiltki/Z
+anutamatuina/Z
+anutamatuinagi/Z
+anutamatuini/Z
+anutamatuinigi/Z
+anutamatuis/Z
+anutamatuiski/Z
+anutamatuisse/Z
+anutamatuissegi/Z
+anutamatuist/Z
+anutamatuistki/Z
+anutamatuita/Z
+anutamatuitagi/Z
+anutamatuks/Z
+anutamatukski/Z
+anutamatul/Z
+anutamatule/Z
+anutamatulegi/Z
+anutamatulgi/Z
+anutamatult/Z
+anutamatultki/Z
+anutamatuna/Z
+anutamatunagi/Z
+anutamatuni/Z
+anutamatunigi/Z
+anutamatus/Z
+anutamatuski/Z
+anutamatusse/Z
+anutamatussegi/Z
+anutamatust/Z
+anutamatustki/Z
+anutamatut/Z
+anutamatuta/Z
+anutamatutagi/Z
+anutamatute/Z
+anutamatutega/Z
+anutamatutegagi/Z
+anutamatutegi/Z
+anutamatuteks/Z
+anutamatutekski/Z
+anutamatutel/Z
+anutamatutele/Z
+anutamatutelegi/Z
+anutamatutelgi/Z
+anutamatutelt/Z
+anutamatuteltki/Z
+anutamatutena/Z
+anutamatutenagi/Z
+anutamatuteni/Z
+anutamatutenigi/Z
+anutamatutes/Z
+anutamatuteski/Z
+anutamatutesse/Z
+anutamatutessegi/Z
+anutamatutest/Z
+anutamatutestki/Z
+anutamatuteta/Z
+anutamatutetagi/Z
+anutamatutki/Z
+anutav/Z
+anutava/Z
+anutavad/Z
+anutavadki/Z
+anutavaga/Z
+anutavagagi/Z
+anutavagi/Z
+anutavaid/Z
+anutavaidki/Z
+anutavaiga/Z
+anutavaigagi/Z
+anutavaiks/Z
+anutavaikski/Z
+anutavail/Z
+anutavaile/Z
+anutavailegi/Z
+anutavailgi/Z
+anutavailt/Z
+anutavailtki/Z
+anutavaina/Z
+anutavainagi/Z
+anutavaini/Z
+anutavainigi/Z
+anutavais/Z
+anutavaiski/Z
+anutavaisse/Z
+anutavaissegi/Z
+anutavaist/Z
+anutavaistki/Z
+anutavaita/Z
+anutavaitagi/Z
+anutavaks/Z
+anutavakski/Z
+anutaval/Z
+anutavale/Z
+anutavalegi/Z
+anutavalgi/Z
+anutavalt/Z
+anutavaltki/Z
+anutavana/Z
+anutavanagi/Z
+anutavani/Z
+anutavanigi/Z
+anutavas/Z
+anutavaski/Z
+anutavasse/Z
+anutavassegi/Z
+anutavast/Z
+anutavastki/Z
+anutavat/Z
+anutavata/Z
+anutavatagi/Z
+anutavate/Z
+anutavatega/Z
+anutavategagi/Z
+anutavategi/Z
+anutavateks/Z
+anutavatekski/Z
+anutavatel/Z
+anutavatele/Z
+anutavatelegi/Z
+anutavatelgi/Z
+anutavatelt/Z
+anutavateltki/Z
+anutavatena/Z
+anutavatenagi/Z
+anutavateni/Z
+anutavatenigi/Z
+anutavates/Z
+anutavateski/Z
+anutavatesse/Z
+anutavatessegi/Z
+anutavatest/Z
+anutavatestki/Z
+anutavateta/Z
+anutavatetagi/Z
+anutavatki/Z
+anutavgi/Z
+anutavus/Z
+anutavuse/Z
+anutavused/Z
+anutavusedki/Z
+anutavusega/Z
+anutavusegagi/Z
+anutavusegi/Z
+anutavuseid/Z
+anutavuseidki/Z
+anutavuseiga/Z
+anutavuseigagi/Z
+anutavuseiks/Z
+anutavuseikski/Z
+anutavuseil/Z
+anutavuseile/Z
+anutavuseilegi/Z
+anutavuseilgi/Z
+anutavuseilt/Z
+anutavuseiltki/Z
+anutavuseina/Z
+anutavuseinagi/Z
+anutavuseini/Z
+anutavuseinigi/Z
+anutavuseis/Z
+anutavuseiski/Z
+anutavuseisse/Z
+anutavuseissegi/Z
+anutavuseist/Z
+anutavuseistki/Z
+anutavuseita/Z
+anutavuseitagi/Z
+anutavuseks/Z
+anutavusekski/Z
+anutavusel/Z
+anutavusele/Z
+anutavuselegi/Z
+anutavuselgi/Z
+anutavuselt/Z
+anutavuseltki/Z
+anutavusena/Z
+anutavusenagi/Z
+anutavuseni/Z
+anutavusenigi/Z
+anutavuses/Z
+anutavuseski/Z
+anutavusesse/Z
+anutavusessegi/Z
+anutavusest/Z
+anutavusestki/Z
+anutavuseta/Z
+anutavusetagi/Z
+anutavusi/Z
+anutavusiga/Z
+anutavusigagi/Z
+anutavusigi/Z
+anutavusiks/Z
+anutavusikski/Z
+anutavusil/Z
+anutavusile/Z
+anutavusilegi/Z
+anutavusilgi/Z
+anutavusilt/Z
+anutavusiltki/Z
+anutavusina/Z
+anutavusinagi/Z
+anutavusini/Z
+anutavusinigi/Z
+anutavusis/Z
+anutavusiski/Z
+anutavusisse/Z
+anutavusissegi/Z
+anutavusist/Z
+anutavusistki/Z
+anutavusita/Z
+anutavusitagi/Z
+anutavuski/Z
+anutavusse/Z
+anutavussegi/Z
+anutavust/Z
+anutavuste/Z
+anutavustega/Z
+anutavustegagi/Z
+anutavustegi/Z
+anutavusteks/Z
+anutavustekski/Z
+anutavustel/Z
+anutavustele/Z
+anutavustelegi/Z
+anutavustelgi/Z
+anutavustelt/Z
+anutavusteltki/Z
+anutavustena/Z
+anutavustenagi/Z
+anutavusteni/Z
+anutavustenigi/Z
+anutavustes/Z
+anutavusteski/Z
+anutavustesse/Z
+anutavustessegi/Z
+anutavustest/Z
+anutavustestki/Z
+anutavusteta/Z
+anutavustetagi/Z
+anutavustki/Z
+anuti/Z
+anutigi/Z
+anutu/Z
+anutud/Z
+anutudki/Z
+anutuga/Z
+anutugagi/Z
+anutugi/Z
+anutuid/Z
+anutuidki/Z
+anutuiga/Z
+anutuigagi/Z
+anutuiks/Z
+anutuikski/Z
+anutuil/Z
+anutuile/Z
+anutuilegi/Z
+anutuilgi/Z
+anutuilt/Z
+anutuiltki/Z
+anutuim/Z
+anutuima/Z
+anutuimad/Z
+anutuimadki/Z
+anutuimaga/Z
+anutuimagagi/Z
+anutuimagi/Z
+anutuimaid/Z
+anutuimaidki/Z
+anutuimaiga/Z
+anutuimaigagi/Z
+anutuimaiks/Z
+anutuimaikski/Z
+anutuimail/Z
+anutuimaile/Z
+anutuimailegi/Z
+anutuimailgi/Z
+anutuimailt/Z
+anutuimailtki/Z
+anutuimaina/Z
+anutuimainagi/Z
+anutuimaini/Z
+anutuimainigi/Z
+anutuimais/Z
+anutuimaiski/Z
+anutuimaisse/Z
+anutuimaissegi/Z
+anutuimaist/Z
+anutuimaistki/Z
+anutuimaita/Z
+anutuimaitagi/Z
+anutuimaks/Z
+anutuimakski/Z
+anutuimal/Z
+anutuimale/Z
+anutuimalegi/Z
+anutuimalgi/Z
+anutuimalt/Z
+anutuimaltki/Z
+anutuimana/Z
+anutuimanagi/Z
+anutuimani/Z
+anutuimanigi/Z
+anutuimas/Z
+anutuimaski/Z
+anutuimasse/Z
+anutuimassegi/Z
+anutuimast/Z
+anutuimastki/Z
+anutuimat/Z
+anutuimata/Z
+anutuimatagi/Z
+anutuimate/Z
+anutuimatega/Z
+anutuimategagi/Z
+anutuimategi/Z
+anutuimateks/Z
+anutuimatekski/Z
+anutuimatel/Z
+anutuimatele/Z
+anutuimatelegi/Z
+anutuimatelgi/Z
+anutuimatelt/Z
+anutuimateltki/Z
+anutuimatena/Z
+anutuimatenagi/Z
+anutuimateni/Z
+anutuimatenigi/Z
+anutuimates/Z
+anutuimateski/Z
+anutuimatesse/Z
+anutuimatessegi/Z
+anutuimatest/Z
+anutuimatestki/Z
+anutuimateta/Z
+anutuimatetagi/Z
+anutuimatki/Z
+anutuimgi/Z
+anutuina/Z
+anutuinagi/Z
+anutuini/Z
+anutuinigi/Z
+anutuis/Z
+anutuiski/Z
+anutuisse/Z
+anutuissegi/Z
+anutuist/Z
+anutuistki/Z
+anutuita/Z
+anutuitagi/Z
+anutuke/Z
+anutukegi/Z
+anutukene/Z
+anutukenegi/Z
+anutukese/Z
+anutukesed/Z
+anutukesedki/Z
+anutukesega/Z
+anutukesegagi/Z
+anutukesegi/Z
+anutukeseks/Z
+anutukesekski/Z
+anutukesel/Z
+anutukesele/Z
+anutukeselegi/Z
+anutukeselgi/Z
+anutukeselt/Z
+anutukeseltki/Z
+anutukesena/Z
+anutukesenagi/Z
+anutukeseni/Z
+anutukesenigi/Z
+anutukeses/Z
+anutukeseski/Z
+anutukesesse/Z
+anutukesessegi/Z
+anutukesest/Z
+anutukesestki/Z
+anutukeseta/Z
+anutukesetagi/Z
+anutukesi/Z
+anutukesiga/Z
+anutukesigagi/Z
+anutukesigi/Z
+anutukesiks/Z
+anutukesikski/Z
+anutukesil/Z
+anutukesile/Z
+anutukesilegi/Z
+anutukesilgi/Z
+anutukesilt/Z
+anutukesiltki/Z
+anutukesina/Z
+anutukesinagi/Z
+anutukesini/Z
+anutukesinigi/Z
+anutukesis/Z
+anutukesiski/Z
+anutukesisse/Z
+anutukesissegi/Z
+anutukesist/Z
+anutukesistki/Z
+anutukesita/Z
+anutukesitagi/Z
+anutukesse/Z
+anutukessegi/Z
+anutukest/Z
+anutukeste/Z
+anutukestega/Z
+anutukestegagi/Z
+anutukestegi/Z
+anutukesteks/Z
+anutukestekski/Z
+anutukestel/Z
+anutukestele/Z
+anutukestelegi/Z
+anutukestelgi/Z
+anutukestelt/Z
+anutukesteltki/Z
+anutukestena/Z
+anutukestenagi/Z
+anutukesteni/Z
+anutukestenigi/Z
+anutukestes/Z
+anutukesteski/Z
+anutukestesse/Z
+anutukestessegi/Z
+anutukestest/Z
+anutukestestki/Z
+anutukesteta/Z
+anutukestetagi/Z
+anutukestki/Z
+anutuks/Z
+anutukski/Z
+anutul/Z
+anutule/Z
+anutulegi/Z
+anutulgi/Z
+anutult/Z
+anutultki/Z
+anutum/Z
+anutuma/Z
+anutumad/Z
+anutumadki/Z
+anutumaga/Z
+anutumagagi/Z
+anutumagi/Z
+anutumaid/Z
+anutumaidki/Z
+anutumaiga/Z
+anutumaigagi/Z
+anutumaiks/Z
+anutumaikski/Z
+anutumail/Z
+anutumaile/Z
+anutumailegi/Z
+anutumailgi/Z
+anutumailt/Z
+anutumailtki/Z
+anutumaina/Z
+anutumainagi/Z
+anutumaini/Z
+anutumainigi/Z
+anutumais/Z
+anutumaiski/Z
+anutumaisse/Z
+anutumaissegi/Z
+anutumaist/Z
+anutumaistki/Z
+anutumaita/Z
+anutumaitagi/Z
+anutumaks/Z
+anutumakski/Z
+anutumal/Z
+anutumale/Z
+anutumalegi/Z
+anutumalgi/Z
+anutumalt/Z
+anutumaltki/Z
+anutumana/Z
+anutumanagi/Z
+anutumani/Z
+anutumanigi/Z
+anutumas/Z
+anutumaski/Z
+anutumasse/Z
+anutumassegi/Z
+anutumast/Z
+anutumastki/Z
+anutumat/Z
+anutumata/Z
+anutumatagi/Z
+anutumate/Z
+anutumatega/Z
+anutumategagi/Z
+anutumategi/Z
+anutumateks/Z
+anutumatekski/Z
+anutumatel/Z
+anutumatele/Z
+anutumatelegi/Z
+anutumatelgi/Z
+anutumatelt/Z
+anutumateltki/Z
+anutumatena/Z
+anutumatenagi/Z
+anutumateni/Z
+anutumatenigi/Z
+anutumates/Z
+anutumateski/Z
+anutumatesse/Z
+anutumatessegi/Z
+anutumatest/Z
+anutumatestki/Z
+anutumateta/Z
+anutumatetagi/Z
+anutumatki/Z
+anutumgi/Z
+anutuna/Z
+anutunagi/Z
+anutuni/Z
+anutunigi/Z
+anutus/Z
+anutuse/Z
+anutused/Z
+anutusedki/Z
+anutusega/Z
+anutusegagi/Z
+anutusegi/Z
+anutuseid/Z
+anutuseidki/Z
+anutuseiga/Z
+anutuseigagi/Z
+anutuseiks/Z
+anutuseikski/Z
+anutuseil/Z
+anutuseile/Z
+anutuseilegi/Z
+anutuseilgi/Z
+anutuseilt/Z
+anutuseiltki/Z
+anutuseina/Z
+anutuseinagi/Z
+anutuseini/Z
+anutuseinigi/Z
+anutuseis/Z
+anutuseiski/Z
+anutuseisse/Z
+anutuseissegi/Z
+anutuseist/Z
+anutuseistki/Z
+anutuseita/Z
+anutuseitagi/Z
+anutuseks/Z
+anutusekski/Z
+anutusel/Z
+anutusele/Z
+anutuselegi/Z
+anutuselgi/Z
+anutuselt/Z
+anutuseltki/Z
+anutusena/Z
+anutusenagi/Z
+anutuseni/Z
+anutusenigi/Z
+anutuses/Z
+anutuseski/Z
+anutusesse/Z
+anutusessegi/Z
+anutusest/Z
+anutusestki/Z
+anutuseta/Z
+anutusetagi/Z
+anutusi/Z
+anutusiga/Z
+anutusigagi/Z
+anutusigi/Z
+anutusiks/Z
+anutusikski/Z
+anutusil/Z
+anutusile/Z
+anutusilegi/Z
+anutusilgi/Z
+anutusilt/Z
+anutusiltki/Z
+anutusina/Z
+anutusinagi/Z
+anutusini/Z
+anutusinigi/Z
+anutusis/Z
+anutusiski/Z
+anutusisse/Z
+anutusissegi/Z
+anutusist/Z
+anutusistki/Z
+anutusita/Z
+anutusitagi/Z
+anutuski/Z
+anutusse/Z
+anutussegi/Z
+anutust/Z
+anutuste/Z
+anutustega/Z
+anutustegagi/Z
+anutustegi/Z
+anutusteks/Z
+anutustekski/Z
+anutustel/Z
+anutustele/Z
+anutustelegi/Z
+anutustelgi/Z
+anutustelt/Z
+anutusteltki/Z
+anutustena/Z
+anutustenagi/Z
+anutusteni/Z
+anutustenigi/Z
+anutustes/Z
+anutusteski/Z
+anutustesse/Z
+anutustessegi/Z
+anutustest/Z
+anutustestki/Z
+anutusteta/Z
+anutustetagi/Z
+anutusti/Z
+anutustigi/Z
+anutustki/Z
+anutut/Z
+anututa/Z
+anututagi/Z
+anutute/Z
+anututega/Z
+anututegagi/Z
+anututegi/Z
+anututeks/Z
+anututekski/Z
+anututel/Z
+anututele/Z
+anututelegi/Z
+anututelgi/Z
+anututelt/Z
+anututeltki/Z
+anututena/Z
+anututenagi/Z
+anututeni/Z
+anututenigi/Z
+anututes/Z
+anututeski/Z
+anututesse/Z
+anututessegi/Z
+anututest/Z
+anututestki/Z
+anututeta/Z
+anututetagi/Z
+anututki/Z
+anutuvat/Z
+anutuvatki/Z
+anuv/Z
+anuva/Z
+anuvad/Z
+anuvadki/Z
+anuvaga/Z
+anuvagagi/Z
+anuvagi/Z
+anuvaid/Z
+anuvaidki/Z
+anuvaiga/Z
+anuvaigagi/Z
+anuvaiks/Z
+anuvaikski/Z
+anuvail/Z
+anuvaile/Z
+anuvailegi/Z
+anuvailgi/Z
+anuvailt/Z
+anuvailtki/Z
+anuvaina/Z
+anuvainagi/Z
+anuvaini/Z
+anuvainigi/Z
+anuvais/Z
+anuvaiski/Z
+anuvaisse/Z
+anuvaissegi/Z
+anuvaist/Z
+anuvaistki/Z
+anuvaita/Z
+anuvaitagi/Z
+anuvaks/Z
+anuvakski/Z
+anuval/Z
+anuvale/Z
+anuvalegi/Z
+anuvalgi/Z
+anuvalt/Z
+anuvaltki/Z
+anuvana/Z
+anuvanagi/Z
+anuvani/Z
+anuvanigi/Z
+anuvas/Z
+anuvaski/Z
+anuvasse/Z
+anuvassegi/Z
+anuvast/Z
+anuvastki/Z
+anuvata/Z
+anuvatagi/Z
+anuvate/Z
+anuvatega/Z
+anuvategagi/Z
+anuvategi/Z
+anuvateks/Z
+anuvatekski/Z
+anuvatel/Z
+anuvatele/Z
+anuvatelegi/Z
+anuvatelgi/Z
+anuvatelt/Z
+anuvateltki/Z
+anuvatena/Z
+anuvatenagi/Z
+anuvateni/Z
+anuvatenigi/Z
+anuvates/Z
+anuvateski/Z
+anuvatesse/Z
+anuvatessegi/Z
+anuvatest/Z
+anuvatestki/Z
+anuvateta/Z
+anuvatetagi/Z
+anuvgi/Z
+anuvus/Z
+anuvuse/Z
+anuvused/Z
+anuvusedki/Z
+anuvusega/Z
+anuvusegagi/Z
+anuvusegi/Z
+anuvuseid/Z
+anuvuseidki/Z
+anuvuseiga/Z
+anuvuseigagi/Z
+anuvuseiks/Z
+anuvuseikski/Z
+anuvuseil/Z
+anuvuseile/Z
+anuvuseilegi/Z
+anuvuseilgi/Z
+anuvuseilt/Z
+anuvuseiltki/Z
+anuvuseina/Z
+anuvuseinagi/Z
+anuvuseini/Z
+anuvuseinigi/Z
+anuvuseis/Z
+anuvuseiski/Z
+anuvuseisse/Z
+anuvuseissegi/Z
+anuvuseist/Z
+anuvuseistki/Z
+anuvuseita/Z
+anuvuseitagi/Z
+anuvuseks/Z
+anuvusekski/Z
+anuvusel/Z
+anuvusele/Z
+anuvuselegi/Z
+anuvuselgi/Z
+anuvuselt/Z
+anuvuseltki/Z
+anuvusena/Z
+anuvusenagi/Z
+anuvuseni/Z
+anuvusenigi/Z
+anuvuses/Z
+anuvuseski/Z
+anuvusesse/Z
+anuvusessegi/Z
+anuvusest/Z
+anuvusestki/Z
+anuvuseta/Z
+anuvusetagi/Z
+anuvusi/Z
+anuvusiga/Z
+anuvusigagi/Z
+anuvusigi/Z
+anuvusiks/Z
+anuvusikski/Z
+anuvusil/Z
+anuvusile/Z
+anuvusilegi/Z
+anuvusilgi/Z
+anuvusilt/Z
+anuvusiltki/Z
+anuvusina/Z
+anuv