summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/ca/hyph_ca.dic
diff options
context:
space:
mode:
authorNorbert Thiebaud <nthiebaud@gmail.com>2012-09-01 09:50:26 -0500
committerNorbert Thiebaud <nthiebaud@gmail.com>2012-10-16 11:09:27 -0500
commita4473e06b56bfe35187e302754f6baaa8d75e54f (patch)
treefd17c2dc5dbf56469de2eaa851eda4087f385313 /ca/hyph_ca.dic
parent0493c1b142b0c498931e8ff5d6460ef852026d20 (diff)
move dictionaries structure one directory up
Change-Id: I70388bf6b95d8692cc6f25fc5a9c7baf3a675710
Diffstat (limited to 'ca/hyph_ca.dic')
-rw-r--r--ca/hyph_ca.dic1022
1 files changed, 1022 insertions, 0 deletions
diff --git a/ca/hyph_ca.dic b/ca/hyph_ca.dic
new file mode 100644
index 0000000..641e7a4
--- /dev/null
+++ b/ca/hyph_ca.dic
@@ -0,0 +1,1022 @@
+UTF-8
+LEFTHYPHENMIN 2
+RIGHTHYPHENMIN 2
+% patrons per a la ela geminada
+l·3l/=,2,1
+ŀ3l/l=,1,1
+% patrons per als apòstrofs
+4'4
+4’4
+% patrons originals de TeX
+1ba
+1be
+1bi
+1bo
+1bu
+1ca
+1ce
+1ci
+1co
+1cu
+1da
+1de
+1di
+1do
+3du
+1fa
+1fe
+1fi
+1fo
+1fu
+1ga
+1ge
+1gi
+1go
+1gu
+1ha
+1he
+1hi
+1ho
+1hu
+1ja
+1je
+1ji
+1jo
+1ju
+1la
+1le
+1li
+1lo
+1lu
+1ma
+1me
+1mi
+1mo
+1mu
+1na
+1ne
+3ni
+1no
+1nu
+1pa
+3pe
+3pi
+3po
+1pu
+1qu
+1ra
+1re
+1ri
+1ro
+1ru
+1sa
+1se
+1si
+1so
+1su
+1ta
+1te
+1ti
+1to
+1tu
+1va
+1ve
+1vi
+1vo
+1vu
+1xa
+1xe
+1xi
+1xo
+1xu
+1za
+1ze
+1zi
+1zo
+1zu
+1bé
+1bí
+1bó
+1bú
+1bà
+1bè
+1bò
+1cé
+1cí
+1có
+1cú
+1cà
+1cè
+1cò
+1ço
+1ça
+1çu
+1çó
+1çú
+1çà
+1çò
+1dé
+1dí
+1dó
+1dú
+1dà
+1dè
+1dò
+1fé
+1fí
+1fó
+1fú
+1fà
+1fè
+1fò
+1gé
+1gí
+1gó
+1gú
+1gà
+1gè
+1gò
+1gü
+1hé
+1hí
+1hó
+1hú
+1hà
+1hè
+1hò
+1jé
+1jí
+1jó
+1jú
+1jà
+1jè
+1jò
+1lé
+1lí
+1ló
+1lú
+1là
+1lè
+1lò
+1mé
+1mí
+1mó
+1mú
+1mà
+1mè
+1mò
+1né
+1ní
+1nó
+1nú
+1nà
+1nè
+1nò
+1pé
+1pí
+1pó
+1pú
+1pà
+1pè
+1pò
+1qü
+1ré
+1rí
+1ró
+1rú
+1rà
+1rè
+1rò
+1sé
+1sí
+1só
+1sú
+1sà
+1sè
+1sò
+1té
+1tí
+1tó
+1tú
+1tà
+1tè
+1tò
+1vé
+1ví
+1vó
+1vú
+1và
+1vè
+1vò
+1xé
+1xí
+1xó
+1xú
+1xà
+1xè
+1xò
+1zé
+1zí
+1zó
+1zú
+1zà
+1zè
+1zò
+3l2la
+1l2le
+1l2li
+3l2lo
+1l2lu
+1b2la
+1b2le
+1b2li
+1b2lo
+1b2lu
+1b2ra
+1b2re
+1b2ri
+1b2ro
+1b2ru
+1c2la
+1c2le
+1c2li
+1c2lo
+1c2lu
+1c2ra
+1c2re
+1c2ri
+1c2ro
+1c2ru
+1d2ra
+1d2re
+1d2ri
+1d2ro
+1d2ru
+1f2la
+1f2le
+1f2li
+1f2lo
+1f2lu
+1f2ra
+1f2re
+1f2ri
+1f2ro
+1f2ru
+1g2la
+1g2le
+1g2li
+1g2lo
+1g2lu
+1g2ra
+1g2re
+1g2ri
+1g2ro
+1g2ru
+1p2la
+1p2le
+1p2li
+1p2lo
+1p2lu
+1p2ra
+1p2re
+1p2ri
+1p2ro
+1p2ru
+1t2ra
+1t2re
+1t2ri
+1t2ro
+1t2ru
+1n2ya
+1n2ye
+1n2yi
+1n2yo
+1n2yu
+1l2lé
+1l2lí
+1l2ló
+1l2lú
+1l2là
+1l2lè
+1l2lò
+1b2lé
+1b2lí
+1b2ló
+1b2lú
+1b2là
+1b2lè
+1b2lò
+1b2ré
+1b2rí
+1b2ró
+1b2rú
+1b2rà
+1b2rè
+1b2rò
+1c2lé
+1c2lí
+1c2ló
+1c2lú
+1c2là
+1c2lè
+1c2lò
+1c2ré
+1c2rí
+1c2ró
+1c2rú
+1c2rà
+1c2rè
+1c2rò
+1d2ré
+1d2rí
+1d2ró
+1d2rú
+1d2rà
+1d2rè
+1d2rò
+1f2lé
+1f2lí
+1f2ló
+1f2lú
+1f2là
+1f2lè
+1f2lò
+1f2ré
+1f2rí
+1f2ró
+1f2rú
+1f2rà
+1f2rè
+1f2rò
+1g2lé
+1g2lí
+1g2ló
+1g2lú
+1g2là
+1g2lè
+1g2lò
+1g2ré
+1g2rí
+1g2ró
+1g2rú
+1g2rà
+1g2rè
+1g2rò
+1p2lé
+1p2lí
+1p2ló
+1p2lú
+1p2là
+1p2lè
+1p2lò
+1p2ré
+1p2rí
+1p2ró
+1p2rú
+1p2rà
+1p2rè
+1p2rò
+1t2ré
+1t2rí
+1t2ró
+1t2rú
+1t2rà
+1t2rè
+1t2rò
+1n2yé
+1n2yí
+1n2yó
+1n2yú
+1n2yà
+1n2yè
+1n2yò
+a1a
+a1e
+a1o
+e1a
+e1e
+e1o
+i1a
+i1e
+i1o
+o1a
+o1e
+o1o
+u1a
+u1e
+u1o
+a1é
+a1í
+a1ó
+a1ú
+a1à
+a1è
+a1ò
+a1ï
+a1ü
+e1é
+e1í
+e1ó
+e1ú
+e1à
+e1è
+e1ò
+e1ï
+e1ü
+i1é
+i1í
+i1ó
+i1ú
+i1à
+i1è
+i1ò
+i1ï
+i1ü
+o1é
+o1í
+o1ó
+o1ú
+o1à
+o1è
+o1ò
+o1ï
+o1ü
+u1é
+u1í
+u1ó
+u1ú
+u1à
+u1è
+u1ò
+u1ï
+u1ü
+é1a
+é1e
+é1o
+é1ï
+é1ü
+í1a
+í1e
+í1o
+í1ï
+í1ü
+ó1a
+ó1e
+ó1o
+ó1ï
+ó1ü
+ú1a
+ú1e
+ú1o
+ú1ï
+ú1ü
+à1a
+à1e
+à1o
+à1ï
+à1ü
+è1a
+è1e
+è1o
+è1ï
+è1ü
+ò1a
+ò1e
+ò1o
+ò1ï
+ò1ü
+ï1a
+ï1e
+ï1o
+ï1é
+ï1í
+ï1ó
+ï1ú
+ï1à
+ï1è
+ï1ò
+ï1i
+ü1a
+ü1e
+ü1o
+ü1é
+ü1í
+ü1ó
+ü1ú
+ü1à
+ü1è
+ü1ò
+a1i2a
+a1i2e
+a1i2o
+a1i2u
+a1u2a
+a1u2e
+a1u2i
+a1u2o
+a1u2u
+e1i2a
+e1i2e
+e1i2o
+e1i2u
+e1u2a
+e1u2e
+e1u2i
+e1u2o
+e1u2u
+i1i2a
+i1i2e
+i1i2o
+i1i2u
+i1u2a
+i1u2e
+i1u2i
+i1u2o
+i1u2u
+o1i2a
+o1i2e
+o1i2o
+o1i2u
+o1u2a
+o1u2e
+o1u2o
+o1u2i
+o1u2u
+u1i2a
+u1i2e
+u1i2o
+u1i2u
+u1u2a
+u1u2e
+u1u2i
+u1u2o
+u1u2u
+a1i2é
+a1i2í
+a1i2ó
+a1i2ú
+a1i2à
+a1i2è
+a1i2ò
+a1u2é
+a1u2í
+a1u2ó
+a1u2ú
+a1u2à
+a1u2è
+a1u2ò
+e1i2é
+e1i2í
+e1i2ó
+e1i2ú
+e1i2à
+e1i2è
+e1i2ò
+e1u2é
+e1u2í
+e1u2ó
+e1u2ú
+e1u2à
+e1u2è
+e1u2ò
+i1i2é
+i1i2í
+i1i2ó
+i1i2ú
+i1i2à
+i1i2è
+i1i2ò
+i1u2é
+i1u2í
+i1u2ó
+i1u2ú
+i1u2à
+i1u2è
+i1u2ò
+o1i2é
+o1i2í
+o1i2ó
+o1i2ú
+o1i2à
+o1i2è
+o1i2ò
+o1u2é
+o1u2í
+o1u2ó
+o1u2ú
+o1u2à
+o1u2è
+o1u2ò
+u1i2é
+u1i2í
+u1i2ó
+u1i2ú
+u1i2à
+u1i2è
+u1i2ò
+u1u2é
+u1u2í
+u1u2ó
+u1u2ú
+u1u2à
+u1u2è
+u1u2ò
+é1i2a
+é1i2e
+é1i2o
+é1i2u
+é1u2a
+é1u2e
+é1u2o
+é1u2i
+é1u2u
+í1i2a
+í1i2e
+í1i2o
+í1i2u
+í1u2a
+í1u2e
+í1u2o
+í1u2i
+í1u2u
+ó1i2a
+ó1i2e
+ó1i2o
+ó1i2u
+ó1u2a
+ó1u2e
+ó1u2o
+ó1u2i
+ó1u2u
+ú1i2a
+ú1i2e
+ú1i2o
+ú1i2u
+ú1u2a
+ú1u2e
+ú1u2o
+ú1u2i
+ú1u2u
+à1i2a
+à1i2e
+à1i2o
+à1i2u
+à1u2a
+à1u2e
+à1u2o
+à1u2i
+à1u2u
+è1i2a
+è1i2e
+è1i2o
+è1i2u
+è1u2a
+è1u2e
+è1u2o
+è1u2i
+è1u2u
+ò1i2a
+ò1i2e
+ò1i2o
+ò1i2u
+ò1u2a
+ò1u2e
+ò1u2o
+ò1u2i
+ò1u2u
+ï1i2a
+ï1i2e
+ï1i2o
+ï1i2é
+ï1i2í
+ï1i2ó
+ï1i2ú
+ï1i2à
+ï1i2è
+ï1i2ò
+ï1i2u
+ï1u2a
+ï1u2e
+ï1u2o
+ï1u2é
+ï1u2í
+ï1u2ó
+ï1u2ú
+ï1u2à
+ï1u2è
+ï1u2ò
+ï1u2i
+ï1u2u
+ü1i2a
+ü1i2e
+ü1i2o
+ü1i2é
+ü1i2í
+ü1i2ó
+ü1i2ú
+ü1i2à
+ü1i2è
+ü1i2ò
+ü1i2u
+ü1u2a
+ü1u2e
+ü1u2o
+ü1u2é
+ü1u2í
+ü1u2ó
+ü1u2ú
+ü1u2à
+ü1u2è
+ü1u2ò
+ü1u2i
+ü1u2u
+.hi2a
+.hi2e
+.hi2o
+.hi2u
+.hu2a
+.hu2e
+.hu2i
+.hu2o
+.i2è
+.i2ò
+.u2è
+.u2ò
+.hi2é
+.hi2ó
+.hi2ú
+.hi2à
+.hi2è
+.hi2ò
+.hu2é
+.hu2í
+.hu2ó
+.hu2à
+.hu2è
+.hu2ò
+gu2a
+gu2e
+gu2i
+gu2o
+qu2a
+qu2e
+qu2i
+qu2o
+gu2é
+gu2í
+gu2ó
+gu2à
+gu2è
+gu2ò
+qu2é
+qu2í
+qu2ó
+qu2à
+qu2è
+qu2ò
+gü2e
+gü2é
+gü2í
+gü2è
+gü2i
+qü2e
+qü2é
+qü2í
+qü2è
+qü2i
+a1isme.
+e1isme.
+i1isme.
+o1isme.
+u1isme.
+a1ista.
+e1ista.
+i1ista.
+o1ista.
+u1ista.
+a1um.
+e1um.
+i1um.
+o1um.
+u1um.
+.antihi2
+.be2n
+.be2s
+.bi2s
+.ca2p
+.ce2l
+.cla2r
+.co2ll
+.co2n
+.co2r
+.de2s
+.di2s
+.en3a
+.hipe2r
+.hiperm2n
+.in3ac
+.in3ad
+.in3ap
+.in3es
+.in3o
+.inte2r
+.ma2l
+.mal1t2hus
+.pa2n
+.pe2r
+.pe3ri
+.pos2t
+.psa2l
+.rebe2s
+.re2d
+.su2b
+.sub3o
+.subde2s
+.supe2r
+.tran2s
+g2no
+p2si
+p2se
+p2neu
+g2nò
+p2sí
+.ch2
+.th2
+ein1s2tein
+ru1t2herford
+ni2etz1sc2he
+3exp
+3nef
+3nei
+3pr
+3ser
+a3ne
+a3ri
+bi3se
+des3ag
+des3ar
+des3av
+des3enc
+e3ism
+e3le
+e3rio
+e3ris
+es3aco
+es3af
+es3ap
+es3arr
+es3as
+es3int
+ig3n
+in3ex
+n3si
+o3ro
+qui3e
+s3emp
+s3esp
+sub3a
+ui3et
+o3gnò
+cu-rie
+cu-ries
+gei-sha
+gei-shes
+goua-che
+goua-ches
+hip-py
+hip-pies
+hob-by
+hob-bies
+jeep
+jeeps
+joule
+joules
+klee-nex
+klee-nexs
+lar-ghet-ti
+lar-ghet-to
+lied
+lieder
+nos-al-tres
+ro-yal-ties
+ro-yal-ty
+vos-al-tres
+whis-ky
+whis-kies
+% altres afegits
+a2a.
+a2e.
+a2o.
+e2a.
+e2e.
+e2o.
+i2a.
+i2e.
+i2o.
+o2a.
+o2e.
+o2o.
+u2a.
+u2e.
+u2o.
+a2é.
+a2í.
+a2ó.
+a2ú.
+a2à.
+a2è.
+a2ò.
+a2ï.
+a2ü.
+e2é.
+e2í.
+e2ó.
+e2ú.
+e2à.
+e2è.
+e2ò.
+e2ï.
+e2ü.
+i2é.
+i2í.
+i2ó.
+i2ú.
+i2à.
+i2è.
+i2ò.
+i2ï.
+i2ü.
+o2é.
+o2í.
+o2ó.
+o2ú.
+o2à.
+o2è.
+o2ò.
+o2ï.
+o2ü.
+u2é.
+u2í.
+u2ó.
+u2ú.
+u2à.
+u2è.
+u2ò.
+u2ï.
+u2ü.
+é2a.
+é2e.
+é2o.
+é2ï.
+é2ü.
+í2a.
+í2e.
+í2o.
+í2ï.
+í2ü.
+ó2a.
+ó2e.
+ó2o.
+ó2ï.
+ó2ü.
+ú2a.
+ú2e.
+ú2o.
+ú2ï.
+ú2ü.
+à2a.
+à2e.
+à2o.
+à2ï.
+à2ü.
+è2a.
+è2e.
+è2o.
+è2ï.
+è2ü.
+ò2a.
+ò2e.
+ò2o.
+ò2ï.
+ò2ü.
+ï2a.
+ï2e.
+ï2o.
+ï2é.
+ï2í.
+ï2ó.
+ï2ú.
+ï2à.
+ï2è.
+ï2ò.
+ï2i.
+ü2a.
+ü2e.
+ü2o.
+ü2é.
+ü2í.
+ü2ó.
+ü2ú.
+ü2à.
+ü2è.
+ü2ò.