summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/drivers/gpu/ipu-v3/ipu-di.c
blob: b4a31d506fccf0cf733e91ea5c39ed39f959af45 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later
/*
 * Copyright (c) 2010 Sascha Hauer <s.hauer@pengutronix.de>
 * Copyright (C) 2005-2009 Freescale Semiconductor, Inc.
 */
#include <linux/export.h>
#include <linux/module.h>
#include <linux/types.h>
#include <linux/errno.h>
#include <linux/io.h>
#include <linux/err.h>
#include <linux/platform_device.h>

#include <video/imx-ipu-v3.h>
#include "ipu-prv.h"

struct ipu_di {
	void __iomem *base;
	int id;
	u32 module;
	struct clk *clk_di;	/* display input clock */
	struct clk *clk_ipu;	/* IPU bus clock */
	struct clk *clk_di_pixel; /* resulting pixel clock */
	bool inuse;
	struct ipu_soc *ipu;
};

static DEFINE_MUTEX(di_mutex);

struct di_sync_config {
	int run_count;
	int run_src;
	int offset_count;
	int offset_src;
	int repeat_count;
	int cnt_clr_src;
	int cnt_polarity_gen_en;
	int cnt_polarity_clr_src;
	int cnt_polarity_trigger_src;
	int cnt_up;
	int cnt_down;
};

enum di_pins {
	DI_PIN11 = 0,
	DI_PIN12 = 1,
	DI_PIN13 = 2,
	DI_PIN14 = 3,
	DI_PIN15 = 4,
	DI_PIN16 = 5,
	DI_PIN17 = 6,
	DI_PIN_CS = 7,

	DI_PIN_SER_CLK = 0,
	DI_PIN_SER_RS = 1,
};

enum di_sync_wave {
	DI_SYNC_NONE = 0,
	DI_SYNC_CLK = 1,
	DI_SYNC_INT_HSYNC = 2,
	DI_SYNC_HSYNC = 3,
	DI_SYNC_VSYNC = 4,
	DI_SYNC_DE = 6,

	DI_SYNC_CNT1 = 2,	/* counter >= 2 only */
	DI_SYNC_CNT4 = 5,	/* counter >= 5 only */
	DI_SYNC_CNT5 = 6,	/* counter >= 6 only */
};

#define SYNC_WAVE 0

#define DI_GENERAL		0x0000
#define DI_BS_CLKGEN0		0x0004
#define DI_BS_CLKGEN1		0x0008
#define DI_SW_GEN0(gen)		(0x000c + 4 * ((gen) - 1))
#define DI_SW_GEN1(gen)		(0x0030 + 4 * ((gen) - 1))
#define DI_STP_REP(gen)		(0x0148 + 4 * (((gen) - 1)/2))
#define DI_SYNC_AS_GEN		0x0054
#define DI_DW_GEN(gen)		(0x0058 + 4 * (gen))
#define DI_DW_SET(gen, set)	(0x0088 + 4 * ((gen) + 0xc * (set)))
#define DI_SER_CONF		0x015c
#define DI_SSC			0x0160
#define DI_POL			0x0164
#define DI_AW0			0x0168
#define DI_AW1			0x016c
#define DI_SCR_CONF		0x0170
#define DI_STAT			0x0174

#define DI_SW_GEN0_RUN_COUNT(x)			((x) << 19)
#define DI_SW_GEN0_RUN_SRC(x)			((x) << 16)
#define DI_SW_GEN0_OFFSET_COUNT(x)		((x) << 3)
#define DI_SW_GEN0_OFFSET_SRC(x)		((x) << 0)

#define DI_SW_GEN1_CNT_POL_GEN_EN(x)		((x) << 29)
#define DI_SW_GEN1_CNT_CLR_SRC(x)		((x) << 25)
#define DI_SW_GEN1_CNT_POL_TRIGGER_SRC(x)	((x) << 12)
#define DI_SW_GEN1_CNT_POL_CLR_SRC(x)		((x) << 9)
#define DI_SW_GEN1_CNT_DOWN(x)			((x) << 16)
#define DI_SW_GEN1_CNT_UP(x)			(x)
#define DI_SW_GEN1_AUTO_RELOAD			(0x10000000)

#define DI_DW_GEN_ACCESS_SIZE_OFFSET		24
#define DI_DW_GEN_COMPONENT_SIZE_OFFSET		16

#define DI_GEN_POLARITY_1			(1 << 0)
#define DI_GEN_POLARITY_2			(1 << 1)
#define DI_GEN_POLARITY_3			(1 << 2)
#define DI_GEN_POLARITY_4			(1 << 3)
#define DI_GEN_POLARITY_5			(1 << 4)
#define DI_GEN_POLARITY_6			(1 << 5)
#define DI_GEN_POLARITY_7			(1 << 6)
#define DI_GEN_POLARITY_8			(1 << 7)
#define DI_GEN_POLARITY_DISP_CLK		(1 << 17)
#define DI_GEN_DI_CLK_EXT			(1 << 20)
#define DI_GEN_DI_VSYNC_EXT			(1 << 21)

#define DI_POL_DRDY_DATA_POLARITY		(1 << 7)
#define DI_POL_DRDY_POLARITY_15			(1 << 4)

#define DI_VSYNC_SEL_OFFSET			13

static inline u32 ipu_di_read(struct ipu_di *di, unsigned offset)
{
	return readl(di->base + offset);
}

static inline void ipu_di_write(struct ipu_di *di, u32 value, unsigned offset)
{
	writel(value, di->base + offset);
}

static void ipu_di_data_wave_config(struct ipu_di *di,
				   int wave_gen,
				   int access_size, int component_size)
{
	u32 reg;
	reg = (access_size << DI_DW_GEN_ACCESS_SIZE_OFFSET) |
	  (component_size << DI_DW_GEN_COMPONENT_SIZE_OFFSET);
	ipu_di_write(di, reg, DI_DW_GEN(wave_gen));
}

static void ipu_di_data_pin_config(struct ipu_di *di, int wave_gen, int di_pin,
		int set, int up, int down)
{
	u32 reg;

	reg = ipu_di_read(di, DI_DW_GEN(wave_gen));
	reg &= ~(0x3 << (di_pin * 2));
	reg |= set << (di_pin * 2);
	ipu_di_write(di, reg, DI_DW_GEN(wave_gen));

	ipu_di_write(di, (down << 16) | up, DI_DW_SET(wave_gen, set));
}

static void ipu_di_sync_config(struct ipu_di *di, struct di_sync_config *config,
		int start, int count)
{
	u32 reg;
	int i;

	for (i = 0; i < count; i++) {
		struct di_sync_config *c = &config[i];
		int wave_gen = start + i + 1;

		if ((c->run_count >= 0x1000) || (c->offset_count >= 0x1000) ||
				(c->repeat_count >= 0x1000) ||
				(c->cnt_up >= 0x400) ||
				(c->cnt_down >= 0x400)) {
			dev_err(di->ipu->dev, "DI%d counters out of range.\n",
					di->id);
			return;
		}

		reg = DI_SW_GEN0_RUN_COUNT(c->run_count) |
			DI_SW_GEN0_RUN_SRC(c->run_src) |
			DI_SW_GEN0_OFFSET_COUNT(c->offset_count) |
			DI_SW_GEN0_OFFSET_SRC(c->offset_src);
		ipu_di_write(di, reg, DI_SW_GEN0(wave_gen));

		reg = DI_SW_GEN1_CNT_POL_GEN_EN(c->cnt_polarity_gen_en) |
			DI_SW_GEN1_CNT_CLR_SRC(c->cnt_clr_src) |
			DI_SW_GEN1_CNT_POL_TRIGGER_SRC(
					c->cnt_polarity_trigger_src) |
			DI_SW_GEN1_CNT_POL_CLR_SRC(c->cnt_polarity_clr_src) |
			DI_SW_GEN1_CNT_DOWN(c->cnt_down) |
			DI_SW_GEN1_CNT_UP(c->cnt_up);

		/* Enable auto reload */
		if (c->repeat_count == 0)
			reg |= DI_SW_GEN1_AUTO_RELOAD;

		ipu_di_write(di, reg, DI_SW_GEN1(wave_gen));

		reg = ipu_di_read(di, DI_STP_REP(wave_gen));
		reg &= ~(0xffff << (16 * ((wave_gen - 1) & 0x1)));
		reg |= c->repeat_count << (16 * ((wave_gen - 1) & 0x1));
		ipu_di_write(di, reg, DI_STP_REP(wave_gen));
	}
}

static void ipu_di_sync_config_interlaced(struct ipu_di *di,
		struct ipu_di_signal_cfg *sig)
{
	u32 h_total = sig->mode.hactive + sig->mode.hsync_len +
		sig->mode.hback_porch + sig->mode.hfront_porch;
	u32 v_total = sig->mode.vactive + sig->mode.vsync_len +
		sig->mode.vback_porch + sig->mode.vfront_porch;
	struct di_sync_config cfg[] = {
		{
			/* 1: internal VSYNC for each frame */
			.run_count = v_total * 2 - 1,
			.run_src = 3,			/* == counter 7 */
		}, {
			/* PIN2: HSYNC waveform */
			.run_count = h_total - 1,
			.run_src = DI_SYNC_CLK,
			.cnt_polarity_gen_en = 1,
			.cnt_polarity_trigger_src = DI_SYNC_CLK,
			.cnt_down = sig->mode.hsync_len * 2,
		}, {
			/* PIN3: VSYNC waveform */
			.run_count = v_total - 1,
			.run_src = 4,			/* == counter 7 */
			.cnt_polarity_gen_en = 1,
			.cnt_polarity_trigger_src = 4,	/* == counter 7 */
			.cnt_down = sig->mode.vsync_len * 2,
			.cnt_clr_src = DI_SYNC_CNT1,
		}, {
			/* 4: Field */
			.run_count = v_total / 2,
			.run_src = DI_SYNC_HSYNC,
			.offset_count = h_total / 2,
			.offset_src = DI_SYNC_CLK,
			.repeat_count = 2,
			.cnt_clr_src = DI_SYNC_CNT1,
		}, {
			/* 5: Active lines */
			.run_src = DI_SYNC_HSYNC,
			.offset_count = (sig->mode.vsync_len +
					 sig->mode.vback_porch) / 2,
			.offset_src = DI_SYNC_HSYNC,
			.repeat_count = sig->mode.vactive / 2,
			.cnt_clr_src = DI_SYNC_CNT4,
		}, {
			/* 6: Active pixel, referenced by DC */
			.run_src = DI_SYNC_CLK,
			.offset_count = sig->mode.hsync_len +
					sig->mode.hback_porch,
			.offset_src = DI_SYNC_CLK,
			.repeat_count = sig->mode.hactive,
			.cnt_clr_src = DI_SYNC_CNT5,
		}, {
			/* 7: Half line HSYNC */
			.run_count = h_total / 2 - 1,
			.run_src = DI_SYNC_CLK,
		}
	};

	ipu_di_sync_config(di, cfg, 0, ARRAY_SIZE(cfg));

	ipu_di_write(di, v_total / 2 - 1, DI_SCR_CONF);
}

static void ipu_di_sync_config_noninterlaced(struct ipu_di *di,
		struct ipu_di_signal_cfg *sig, int div)
{
	u32 h_total = sig->mode.hactive + sig->mode.hsync_len +
		sig->mode.hback_porch + sig->mode.hfront_porch;
	u32 v_total = sig->mode.vactive + sig->mode.vsync_len +
		sig->mode.vback_porch + sig->mode.vfront_porch;
	struct di_sync_config cfg[] = {
		{
			/* 1: INT_HSYNC */
			.run_count = h_total - 1,
			.run_src = DI_SYNC_CLK,
		} , {
			/* PIN2: HSYNC */
			.run_count = h_total - 1,
			.run_src = DI_SYNC_CLK,
			.offset_count = div * sig->v_to_h_sync,
			.offset_src = DI_SYNC_CLK,
			.cnt_polarity_gen_en = 1,
			.cnt_polarity_trigger_src = DI_SYNC_CLK,
			.cnt_down = sig->mode.hsync_len * 2,
		} , {
			/* PIN3: VSYNC */
			.run_count = v_total - 1,
			.run_src = DI_SYNC_INT_HSYNC,
			.cnt_polarity_gen_en = 1,
			.cnt_polarity_trigger_src = DI_SYNC_INT_HSYNC,
			.cnt_down = sig->mode.vsync_len * 2,
		} , {
			/* 4: Line Active */
			.run_src = DI_SYNC_HSYNC,
			.offset_count = sig->mode.vsync_len +
					sig->mode.vback_porch,
			.offset_src = DI_SYNC_HSYNC,
			.repeat_count = sig->mode.vactive,
			.cnt_clr_src = DI_SYNC_VSYNC,
		} , {
			/* 5: Pixel Active, referenced by DC */
			.run_src = DI_SYNC_CLK,
			.offset_count = sig->mode.hsync_len +
					sig->mode.hback_porch,
			.offset_src = DI_SYNC_CLK,
			.repeat_count = sig->mode.hactive,
			.cnt_clr_src = 5, /* Line Active */
		} , {
			/* unused */
		} , {
			/* unused */
		} , {
			/* unused */
		} , {
			/* unused */
		},
	};
	/* can't use #7 and #8 for line active and pixel active counters */
	struct di_sync_config cfg_vga[] = {
		{
			/* 1: INT_HSYNC */
			.run_count = h_total - 1,
			.run_src = DI_SYNC_CLK,
		} , {
			/* 2: VSYNC */
			.run_count = v_total - 1,
			.run_src = DI_SYNC_INT_HSYNC,
		} , {
			/* 3: Line Active */
			.run_src = DI_SYNC_INT_HSYNC,
			.offset_count = sig->mode.vsync_len +
					sig->mode.vback_porch,
			.offset_src = DI_SYNC_INT_HSYNC,
			.repeat_count = sig->mode.vactive,
			.cnt_clr_src = 3 /* VSYNC */,
		} , {
			/* PIN4: HSYNC for VGA via TVEv2 on TQ MBa53 */
			.run_count = h_total - 1,
			.run_src = DI_SYNC_CLK,
			.offset_count = div * sig->v_to_h_sync + 18, /* magic value from Freescale TVE driver */
			.offset_src = DI_SYNC_CLK,
			.cnt_polarity_gen_en = 1,
			.cnt_polarity_trigger_src = DI_SYNC_CLK,
			.cnt_down = sig->mode.hsync_len * 2,
		} , {
			/* 5: Pixel Active signal to DC */
			.run_src = DI_SYNC_CLK,
			.offset_count = sig->mode.hsync_len +
					sig->mode.hback_porch,
			.offset_src = DI_SYNC_CLK,
			.repeat_count = sig->mode.hactive,
			.cnt_clr_src = 4, /* Line Active */
		} , {
			/* PIN6: VSYNC for VGA via TVEv2 on TQ MBa53 */
			.run_count = v_total - 1,
			.run_src = DI_SYNC_INT_HSYNC,
			.offset_count = 1, /* magic value from Freescale TVE driver */
			.offset_src = DI_SYNC_INT_HSYNC,
			.cnt_polarity_gen_en = 1,
			.cnt_polarity_trigger_src = DI_SYNC_INT_HSYNC,
			.cnt_down = sig->mode.vsync_len * 2,
		} , {
			/* PIN4: HSYNC for VGA via TVEv2 on i.MX53-QSB */
			.run_count = h_total - 1,
			.run_src = DI_SYNC_CLK,
			.offset_count = div * sig->v_to_h_sync + 18, /* magic value from Freescale TVE driver */
			.offset_src = DI_SYNC_CLK,
			.cnt_polarity_gen_en = 1,
			.cnt_polarity_trigger_src = DI_SYNC_CLK,
			.cnt_down = sig->mode.hsync_len * 2,
		} , {
			/* PIN6: VSYNC for VGA via TVEv2 on i.MX53-QSB */
			.run_count = v_total - 1,
			.run_src = DI_SYNC_INT_HSYNC,
			.offset_count = 1, /* magic value from Freescale TVE driver */
			.offset_src = DI_SYNC_INT_HSYNC,
			.cnt_polarity_gen_en = 1,
			.cnt_polarity_trigger_src = DI_SYNC_INT_HSYNC,
			.cnt_down = sig->mode.vsync_len * 2,
		} , {
			/* unused */
		},
	};

	ipu_di_write(di, v_total - 1, DI_SCR_CONF);
	if (sig->hsync_pin == 2 && sig->vsync_pin == 3)
		ipu_di_sync_config(di, cfg, 0, ARRAY_SIZE(cfg));
	else
		ipu_di_sync_config(di, cfg_vga, 0, ARRAY_SIZE(cfg_vga));
}

static void ipu_di_config_clock(struct ipu_di *di,
	const struct ipu_di_signal_cfg *sig)
{
	struct clk *clk;
	unsigned clkgen0;
	uint32_t val;

	if (sig->clkflags & IPU_DI_CLKMODE_EXT) {
		/*
		 * CLKMODE_EXT means we must use the DI clock: this is
		 * needed for things like LVDS which needs to feed the
		 * DI and LDB with the same pixel clock.
		 */
		clk = di->clk_di;

		if (sig->clkflags & IPU_DI_CLKMODE_SYNC) {
			/*
			 * CLKMODE_SYNC means that we want the DI to be
			 * clocked at the same rate as the parent clock.
			 * This is needed (eg) for LDB which needs to be
			 * fed with the same pixel clock. We assume that
			 * the LDB clock has already been set correctly.
			 */
			clkgen0 = 1 << 4;
		} else {
			/*
			 * We can use the divider. We should really have
			 * a flag here indicating whether the bridge can
			 * cope with a fractional divider or not. For the
			 * time being, let's go for simplicitly and
			 * reliability.
			 */
			unsigned long in_rate;
			unsigned div;

			clk_set_rate(clk, sig->mode.pixelclock);

			in_rate = clk_get_rate(clk);
			div = DIV_ROUND_CLOSEST(in_rate, sig->mode.pixelclock);
			div = clamp(div, 1U, 255U);

			clkgen0 = div << 4;
		}
	} else {
		/*
		 * For other interfaces, we can arbitarily select between
		 * the DI specific clock and the internal IPU clock. See
		 * DI_GENERAL bit 20. We select the IPU clock if it can
		 * give us a clock rate within 1% of the requested frequency,
		 * otherwise we use the DI clock.
		 */
		unsigned long rate, clkrate;
		unsigned div, error;

		clkrate = clk_get_rate(di->clk_ipu);
		div = DIV_ROUND_CLOSEST(clkrate, sig->mode.pixelclock);
		div = clamp(div, 1U, 255U);
		rate = clkrate / div;

		error = rate / (sig->mode.pixelclock / 1000);

		dev_dbg(di->ipu->dev, " IPU clock can give %lu with divider %u, error %d.%u%%\n",
			rate, div, (signed)(error - 1000) / 10, error % 10);

		/* Allow a 1% error */
		if (error < 1010 && error >= 990) {
			clk = di->clk_ipu;

			clkgen0 = div << 4;
		} else {
			unsigned long in_rate;
			unsigned div;

			clk = di->clk_di;

			clk_set_rate(clk, sig->mode.pixelclock);

			in_rate = clk_get_rate(clk);
			div = DIV_ROUND_CLOSEST(in_rate, sig->mode.pixelclock);
			div = clamp(div, 1U, 255U);

			clkgen0 = div << 4;
		}
	}

	di->clk_di_pixel = clk;

	/* Set the divider */
	ipu_di_write(di, clkgen0, DI_BS_CLKGEN0);

	/*
	 * Set the high/low periods. Bits 24:16 give us the falling edge,
	 * and bits 8:0 give the rising edge. LSB is fraction, and is
	 * based on the divider above. We want a 50% duty cycle, so set
	 * the falling edge to be half the divider.
	 */
	ipu_di_write(di, (clkgen0 >> 4) << 16, DI_BS_CLKGEN1);

	/* Finally select the input clock */
	val = ipu_di_read(di, DI_GENERAL) & ~DI_GEN_DI_CLK_EXT;
	if (clk == di->clk_di)
		val |= DI_GEN_DI_CLK_EXT;
	ipu_di_write(di, val, DI_GENERAL);

	dev_dbg(di->ipu->dev, "Want %luHz IPU %luHz DI %luHz using %s, %luHz\n",
		sig->mode.pixelclock,
		clk_get_rate(di->clk_ipu),
		clk_get_rate(di->clk_di),
		clk == di->clk_di ? "DI" : "IPU",
		clk_get_rate(di->clk_di_pixel) / (clkgen0 >> 4));
}

/*
 * This function is called to adjust a video mode to IPU restrictions.
 * It is meant to be called from drm crtc mode_fixup() methods.
 */
int ipu_di_adjust_videomode(struct ipu_di *di, struct videomode *mode)
{
	u32 diff;

	if (mode->vfront_porch >= 2)
		return 0;

	diff = 2 - mode->vfront_porch;

	if (mode->vback_porch >= diff) {
		mode->vfront_porch = 2;
		mode->vback_porch -= diff;
	} else if (mode->vsync_len > diff) {
		mode->vfront_porch = 2;
		mode->vsync_len = mode->vsync_len - diff;
	} else {
		dev_warn(di->ipu->dev, "failed to adjust videomode\n");
		return -EINVAL;
	}

	dev_dbg(di->ipu->dev, "videomode adapted for IPU restrictions\n");
	return 0;
}
EXPORT_SYMBOL_GPL(ipu_di_adjust_videomode);

static u32 ipu_di_gen_polarity(int pin)
{
	switch (pin) {
	case 1:
		return DI_GEN_POLARITY_1;
	case 2:
		return DI_GEN_POLARITY_2;
	case 3:
		return DI_GEN_POLARITY_3;
	case 4:
		return DI_GEN_POLARITY_4;
	case 5:
		return DI_GEN_POLARITY_5;
	case 6:
		return DI_GEN_POLARITY_6;
	case 7:
		return DI_GEN_POLARITY_7;
	case 8:
		return DI_GEN_POLARITY_8;
	}
	return 0;
}

int ipu_di_init_sync_panel(struct ipu_di *di, struct ipu_di_signal_cfg *sig)
{
	u32 reg;
	u32 di_gen, vsync_cnt;
	u32 div;

	dev_dbg(di->ipu->dev, "disp %d: panel size = %d x %d\n",
		di->id, sig->mode.hactive, sig->mode.vactive);

	dev_dbg(di->ipu->dev, "Clocks: IPU %luHz DI %luHz Needed %luHz\n",
		clk_get_rate(di->clk_ipu),
		clk_get_rate(di->clk_di),
		sig->mode.pixelclock);

	mutex_lock(&di_mutex);

	ipu_di_config_clock(di, sig);

	div = ipu_di_read(di, DI_BS_CLKGEN0) & 0xfff;
	div = div / 16;		/* Now divider is integer portion */

	/* Setup pixel clock timing */
	/* Down time is half of period */
	ipu_di_write(di, (div << 16), DI_BS_CLKGEN1);

	ipu_di_data_wave_config(di, SYNC_WAVE, div - 1, div - 1);
	ipu_di_data_pin_config(di, SYNC_WAVE, DI_PIN15, 3, 0, div * 2);

	di_gen = ipu_di_read(di, DI_GENERAL) & DI_GEN_DI_CLK_EXT;
	di_gen |= DI_GEN_DI_VSYNC_EXT;

	if (sig->mode.flags & DISPLAY_FLAGS_INTERLACED) {
		ipu_di_sync_config_interlaced(di, sig);

		/* set y_sel = 1 */
		di_gen |= 0x10000000;

		vsync_cnt = 3;
	} else {
		ipu_di_sync_config_noninterlaced(di, sig, div);

		vsync_cnt = 3;
		if (di->id == 1)
			/*
			 * TODO: change only for TVEv2, parallel display
			 * uses pin 2 / 3
			 */
			if (!(sig->hsync_pin == 2 && sig->vsync_pin == 3))
				vsync_cnt = 6;
	}

	if (sig->mode.flags & DISPLAY_FLAGS_HSYNC_HIGH)
		di_gen |= ipu_di_gen_polarity(sig->hsync_pin);
	if (sig->mode.flags & DISPLAY_FLAGS_VSYNC_HIGH)
		di_gen |= ipu_di_gen_polarity(sig->vsync_pin);

	if (sig->clk_pol)
		di_gen |= DI_GEN_POLARITY_DISP_CLK;

	ipu_di_write(di, di_gen, DI_GENERAL);

	ipu_di_write(di, (--vsync_cnt << DI_VSYNC_SEL_OFFSET) | 0x00000002,
		   DI_SYNC_AS_GEN);

	reg = ipu_di_read(di, DI_POL);
	reg &= ~(DI_POL_DRDY_DATA_POLARITY | DI_POL_DRDY_POLARITY_15);

	if (sig->enable_pol)
		reg |= DI_POL_DRDY_POLARITY_15;
	if (sig->data_pol)
		reg |= DI_POL_DRDY_DATA_POLARITY;

	ipu_di_write(di, reg, DI_POL);

	mutex_unlock(&di_mutex);

	return 0;
}
EXPORT_SYMBOL_GPL(ipu_di_init_sync_panel);

int ipu_di_enable(struct ipu_di *di)
{
	int ret;

	WARN_ON(IS_ERR(di->clk_di_pixel));

	ret = clk_prepare_enable(di->clk_di_pixel);
	if (ret)
		return ret;

	ipu_module_enable(di->ipu, di->module);

	return 0;
}
EXPORT_SYMBOL_GPL(ipu_di_enable);

int ipu_di_disable(struct ipu_di *di)
{
	WARN_ON(IS_ERR(di->clk_di_pixel));

	ipu_module_disable(di->ipu, di->module);

	clk_disable_unprepare(di->clk_di_pixel);

	return 0;
}
EXPORT_SYMBOL_GPL(ipu_di_disable);

int ipu_di_get_num(struct ipu_di *di)
{
	return di->id;
}
EXPORT_SYMBOL_GPL(ipu_di_get_num);

static DEFINE_MUTEX(ipu_di_lock);

struct ipu_di *ipu_di_get(struct ipu_soc *ipu, int disp)
{
	struct ipu_di *di;

	if (disp > 1)
		return ERR_PTR(-EINVAL);

	di = ipu->di_priv[disp];

	mutex_lock(&ipu_di_lock);

	if (di->inuse) {
		di = ERR_PTR(-EBUSY);
		goto out;
	}

	di->inuse = true;
out:
	mutex_unlock(&ipu_di_lock);

	return di;
}
EXPORT_SYMBOL_GPL(ipu_di_get);

void ipu_di_put(struct ipu_di *di)
{
	mutex_lock(&ipu_di_lock);

	di->inuse = false;

	mutex_unlock(&ipu_di_lock);
}
EXPORT_SYMBOL_GPL(ipu_di_put);

int ipu_di_init(struct ipu_soc *ipu, struct device *dev, int id,
		unsigned long base,
		u32 module, struct clk *clk_ipu)
{
	struct ipu_di *di;

	if (id > 1)
		return -ENODEV;

	di = devm_kzalloc(dev, sizeof(*di), GFP_KERNEL);
	if (!di)
		return -ENOMEM;

	ipu->di_priv[id] = di;

	di->clk_di = devm_clk_get(dev, id ? "di1" : "di0");
	if (IS_ERR(di->clk_di))
		return PTR_ERR(di->clk_di);

	di->module = module;
	di->id = id;
	di->clk_ipu = clk_ipu;
	di->base = devm_ioremap(dev, base, PAGE_SIZE);
	if (!di->base)
		return -ENOMEM;

	ipu_di_write(di, 0x10, DI_BS_CLKGEN0);

	dev_dbg(dev, "DI%d base: 0x%08lx remapped to %p\n",
			id, base, di->base);
	di->inuse = false;
	di->ipu = ipu;

	return 0;
}

void ipu_di_exit(struct ipu_soc *ipu, int id)
{
}